Quản lý hoạt động dạy học theo chương trình đào tạo bằng kép tại trường đại học ngoại ngữ, đại học quốc gia hà nội luận văn ths giáo dục học 60 14 01 14 pdf

117 379 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/12/2015, 06:03

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN DUY THÁI QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THEO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẰNG KÉP TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI Chuyên ngành: QUẢN LÍ GIÁO DỤC Mã số: 60 14 01 14 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÍ GIÁO DỤC HÀ NỘI - 2014 i CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Thị Tuyết Oanh Phản biện 1: PGS.TS Nguyễn Công Giáp Phản biện 2: PGS.TS Đặng Xuân Hải Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ họp Vào hồi 17 15 ngày 11 tháng 01 năm 2015 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội - Phòng Tư liệu Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội ii LỜI CẢM ƠN Trước hết, xin bày tỏ kính trọng lời biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Trần Thị Tuyết Oanh người hướng dẫn khoa học tận tình hướng dẫn, bảo suốt trình nghiên cứu thực luận văn Tôi chân thành cám ơn Ban Giám hiệu toàn thể cán bộ, giảng viên, viên chức Trường Đại học Giáo dục động viên, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành chương trình đào tạo thạc sĩ hoàn thành luận văn Tôi xin gửi lời cám ơn tới Thầy, Cô, anh chị đồng nghiệp, bạn bè, sở đào tạo phối hợp đào tạo giúp đỡ trình triển khai khảo sát số liệu cho nghiên cứu luận văn Tôi xin tri ân khích lệ giúp đỡ gia đình, người thân dành cho suốt trình công tác, học tập nghiên cứu Hà nội, Ngày 25 tháng12 năm 2014 Tác giả Nguyễn Duy Thái i CÁC TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN BGH Ban Giám hiệu CĐ Cao đẳng CTSV Công tác sinh viên CBQL Cán quản lý CVHT Cố vấn học tập CNTT Công nghệ thông tin CSVC Cơ sở vật chất DH Dạy học ĐH Đại học ĐH-CĐ Đại học-Cao đẳng ĐHNN Đại học Ngoại ngữ ĐHQGHN Đại học Quốc gia Hà Nội GV Giáo viên GD Giáo dục GD&ĐT Giáo dục Và Đào tạo GDĐH Giáo dục Đại học GVCN Giáo viên chủ nhiệm GVBM Giáo viên môn HĐ Hoạt động HĐHT Hoạt động học tập HĐGD Hoạt động giảng dạy ii HĐDH Hoạt động dạy học HSSV Học sinh sinh viên KT Kiểm tra KT-ĐG Kiểm tra- Đánh giá KT-XH Kĩ thuật- Xã hội NCKH Nghiên cứu khoa học NĐ-CP Nghị định- Chính phủ NCKH & HTQT Nghiên cứu khoa học hợp tác Quốc tế PP Phương pháp PĐT Phòng Đào tạo PPDH Phương pháp dạy học QL Quản lý QLGD Quản lý giáo dục SV Sinh viên TB Trung bình TNCS Thanh niên cộng sản XD Xây dựng iii DANH MỤC CÁC BẢNG Sơ đồ 1.1: Nội dung quản lý hoạt động dạy học nhà trường …… 21 Bảng 2.1 Bảng so sánh chương trình đào tạo ……… 49 Bảng 2.2 Mức đáp ứng trình độ chuyên môn nghiệp vụ sư phạm GV 46 Bảng 2.3: Thực trạng QL hoạt động lập kế hoạch giảng viên 48 Bảng 2.4: Thực trạng QL việc thực kế hoạch chương trình giảng dạy 51 Bảng 2.5: Thực trạng QL hoạt động cải tiến nội dung,phương pháp 52 Bảng 2.6: Thực trạng QL thực quy định hồ sơ chuyên môn 55 Bảng 2.7: Bảng khảo sát nguyên nhân dẫn đến tình trạng bỏ học SV 57 Bảng 2.8: Kết khảo sát thực trạng phương pháp học tập SV 59 Bảng 2.9: Thực trạng QL hoạt động kiểm tra – đánh giá (KTĐG) kết học 61 Bảng 2.10 Thực trạng CSVC sở giáo dục đại học (2012-2013) 62 Bảng 2.11 Quản lý hệ thống tài liệu, giáo trình, thiết bị giảng dạy 64 Bảng 2.12: Thực trạng quản lý việc sử dụng CSVC, thiết bị 65 Bảng 3.1: Khảo sát ý kiến mức độ cần thiết biện pháp … 93 Bảng 3.2: Khảo sát ý kiến mức độ khả thi biện pháp ………… 94 iv MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN Error! Bookmark not defined CÁC TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN ii DANH MỤC CÁC BẢNG iv MỞ ĐẦU……………………………………………………………………………………….………………………………… 1 Lý chọn đề tài 10 Mục đích nghiên cứu 11 Khách thể đối tượng nghiên cứu 12 3.1 Khách thể nghiên cứu 12 3.2 Đối tượng nghiên cứu 12 Giả thuyết nghiên cứu 12 Nhiệm vụ nghiên cứu 12 Giới hạn phạm vi nghiên cứu 12 Phương pháp nghiên cứu 13 7.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận 13 7.2 Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn 13 7.3 Phương pháp thống kê 13 Ý nghĩa lý luận thực tiễn đề tài 13 8.1 Ý nghĩa lý luận 13 8.2 Ý nghĩa thực tiễn 13 Cấu trúc luận văn 13 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CỦA QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THEO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẰNG KÉP Ở ĐẠI HỌC 15 1.1 Tổng quan nghiên đề 15 vi cứu vấn 1.2 Một số khái niệm đề tài…… .… … …………….……… ……….17 1.2.1 Khái niệm quản lý 17 1.2.2 Quản lý giáo dục, quản lý trường học 20 1.2.3 Quản lý hoạt động dạy học 24 1.2.4 Khái niệm đào tạo kép 29 1.3 Quản lý hoạt động dạy học theo chương trình đào tạo kép 30 1.3.1 Vai trò phòng đào tạo quản lý hoạt động dạy học 23 1.3.2 Đặc điểm chương trình đào tạo theo kép 32 1.3.3 Nội dung quản lý hoạt động dạy học theo CTĐT kép 34 1.3.4 Những yếu tố ảnh hưởng đến quản lý chương trình đào tạo 42 Tiểu kết chương 36 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THEO CTĐT BẰNG KÉP TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ- ĐHQGHN 37 2.1 Khái quát Chương trình đào tạo kép Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc Gia Hà Nội 44 2.1.1 Khái quát Trường Đại học Ngoại ngữ 44 2.1.2 Đặc điểm chương trình đào tạo kép Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội 47 2.2 Thực trạng quản lý hoạt động dạy học Đại học Ngoại ngữ 47 2.2.1 Thực trạng hoạt động giảng dạy giảng viên .47 2.2.2 Thực trạng hoạt động học tập sinh viên 63 2.2.3 Thực trạng quản lý kiểm tra, đánh giá kết học tập .61 2.2.4 Thực trạng CSVC, phương tiện – kỹ thuật phục vụ HĐDH 62 2.3 Nhận xét chung khó khăn, tồn cần khắc phục 73 2.3.1 Khó khăn 73 2.3.2 Nguyên nhân 75 vii 2.3.3 Tồn khắc phục 75 Tiểu kết chương 77 CHƯƠNG 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THEO CTĐT BẰNG KÉP TẠI TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ 78 3.1 Định hướng nguyên tắc để xây dựng biện pháp quản lý 78 3.1.1 Định hướng phát triển đào tạo Trường Đại học Ngoại ngữ ĐHQGHN 2010 – 2020 78 3.1.2 Các nguyên tắc xây dựng biện pháp 78 3.2 Một số biện pháp đề xuất thực trường Đại học Ngoại ngữ ĐHQGHN 79 3.2.1 Chỉ đạo việc lập kế hoạch giảng dạy phù hợp với CTĐT kép 80 3.2.2 Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên tham gia giảng dạy chương trình kép .76 3.2.3 Chỉ đạo tập huấn việc đổi phương pháp dạy học 84 3.2.4 Phối hợp phòng đào tạo phòng ban chức Trường để quản lý nề nếp hoạt động học tập sinh viên 87 3.2.5 Tổ chức thực công tác kiểm tra đánh giá hoạt động DH 92 3.2.6 Chỉ đạo việc sử dụng sở vật chất, thiết bị phục vụ hoạt động dạy học 95 3.3 Khảo sát tính cấp thiết mức độ khả thi biện pháp 98 3.3.1 Đối tượng khảo sát 93 3.3.2 Tiến trình khảo sát 94 3.3.3 Kết khảo sát phân tích kết 98 Tiểu kết chương 101 viii KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 102 Kết luận 102 Khuyến nghị 104 TÀI LIỆU THAM KHẢO 106 PHỤ LỤC ix 109 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận Tóm lại, trước xu toàn cầu hóa hội nhập kinh tế quốc tế việc đào tạo đại học hệ kép nội dung quan trọng chiến lược đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ nghiệp xây dựng đất nước nội dung quan trọng sách đổi toàn diện giáo dục đào tạo phù hợp với xu thời đại Chương trình đào tạo kép Đại học Quốc gia Hà Nội nói chung trường Đại Học Ngoại Ngữ nói riêng trường đầu, điển hình tiêu biểu cho toàn ngành giáo dục Để làm điều đòi hỏi nỗ lực, phấn đấu, luôn tìm tòi tiến nhằm xây dựng chương trình đào tạo, hình thức phương pháp đào tạo, nội dung quản lý đào tạo vừa phù hợp với lực sinh viên vừa tạo đặc trưng riêng mang tính đặc thù hệ đào tạo Luận văn nghiên cứu sở lý luận thực tiễn cách có hệ thống liên quan đến lý luận quản lý, QLGD, quản lý nhà trường, quản lý HĐDH Đồng thời, đề tài tập trung nghiên cứu hệ thống sở lý luận yếu tố ảnh hưởng đến việc quản lý hoạt động DH trường Đại học Ngoại ngữ ĐHQGHN nhằm nâng cao chất lượng đào tạo góc nhìn nhà quản lý Cơ sở thực tiễn luận văn khẳng định tồn HĐDH Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN Các hoạt động liên quan đến nhiều đối tượng khác GV, SV, CBQL, CSVC - kỹ thuật, chương trình đào tạo, Sự ảnh hưởng biện pháp quản lý hoạt động DH đóng góp tích cực vào việc nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần tạo thuận lợi cho nhà QL trình QL nhà trường Việc nghiên cứu lý luận đầy đủ hệ thống giúp tác giả có sở khoa học để nghiên cứu thực trạng quản lý HĐDH nhà trường đề số biện pháp có tính khả thi nhằm nâng cao hiệu quản lý chất lượng đào tạo Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN 102 Luận văn cố gắng khảo sát mô tả tranh tổng thể thực trạng công tác quản lý HĐDH trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN Để nghiên cứu vấn đề này, tác giả tiến hành thu thập liệu qua phiếu khảo sát ý kiến CBQL, GV SV vấn đề liên quan Số liệu thu từ phiếu xử lý thông qua phần mềm tin học thống kê SPSS for Windows, MS Excel để có kết khách quan tin cậy Qua khảo sát xử lý liệu cho thấy nỗ lực thành tựu mà Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN đạt trình quản lý hoạt động DH, Trường XD hệ thống biện pháp tích cực đạo hoạt động chuyên môn, thực có hiệu góp phần nâng cao chất lượng đào tạo Trường Song công tác quản lý bộc lộ thiếu sót, nhược điểm, có nội dung chưa có biện pháp QL cụ thể có biện pháp QL hiệu thấp Kết nghiên cứu cho thấy nâng cao chất lượng đào tạo liên quan đến CBQL, GV, SV, CSVC chương trình đào tạo Trong phạm vi đối tượng, nâng cao chất lượng đào tạo xuất phát từ nhiều góc độ khác tâm lý, nhận thức, trình độ kiến thức kỹ năng, chế, sách, Thông qua số liệu thu thập được, tác giả cố gắng so sánh lý giải nguyên nhân Căn vào sở lý luận nghiên cứu, luận văn mạnh dạn đề xuất nhóm biện pháp QL đồng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo Trường sau: - Nhóm biện pháp QL hoạt động XD, thực QL kế hoạch - Nhóm biện pháp QL hoạt động giảng dạy GV - Nhóm biện pháp QL hoạt động học tập SV - Nhóm biện pháp QL sử dụng hiệu CSVC, thiết bị phục vụ HĐDH Trong nhóm có biện pháp khác hướng đến mục tiêu quản lý HĐDH nhằm nâng cao chất lượng đào tạo Các biện pháp vận dụng, cụ thể hoá lý luận khoa học quản lý kinh nghiệm thân tác giả vào thực tế Trường Tác giả tiến hành xin ý 103 kiến CBQL GV có kinh nghiệm Trường biện pháp Kết khảo sát chứng tỏ mức độ cần thiết khả thi biện pháp đề xuất Như giả thiết khoa học chứng minh Tuy nhiên, kết luận văn biện pháp nêu sản phẩm nghiên cứu bước đầu nên chắn thiếu sót cần tiếp tục xem xét mức độ sâu Tác giả mong nhận đóng góp ý kiến chân thành, cởi mở Thầy, Cô, Chuyên gia QLGD, đồng nghiệp Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN sở đào tạo khác để luận văn tiếp tục hoàn thiện Khuyến nghị - Đối với Đại học Quốc Gia Hà Nội Thứ nhất, cần hoàn thiện hệ thống văn pháp quy hệ thống đào tạo kép, không ngừng cải tiến mục tiêu, nội dung, hình thức, phương pháp đào tạo cho trường, khoa thành viên có trường Đại Học Ngoại Ngữ - Đại Học Quốc Gia Hà Nội Thứ hai, cần cải tiến sở vật chất phục vụ công tác đào tạo giảng dạy, đa dạng hóa hệ thống giáo trình, hệ thống thư viện cần cải tiến nhằm tạo môi trường học, đáp ứng tâm tư , nguyện vọng sinh viên Thứ ba, cần sớm đạo trung tâm CNTT khắc phục khiếm khuyết phần mềm quản lý đào tạo version 2.0 để thuận tiện công tác quản lý đào tạo nói chung công tác quản lý chương trình đào tạo kép nói riêng Thứ tư, cần sớm hoàn thiện phần mềm quản lý đào tạo theo hướng tích hợp liệu Trường thành viên Đại học Quốc gia Hà Nội để thành sở liệu thống dùng chung đảm bảo tính kế thừa Trường có sinh viên theo học chương trình kép 104 Thứ năm, cầm sớm đưa vào quy định việc xếp thời khóa biểu theo quy luật chung, Trường thành viên Đại học Quốc gia Hà Nội nhằm đảm bảo hội học tập cho sinh viên theo học chương trình kép - Đối với trường Đại học ngoại ngữ Việc đào tạo hệ kép trường Đại học Ngoại ngữ chiến lược trường Đại học Quốc gia Hà Nội: giảm đào tạo hệ không quy, tăng chất lượng đào tạo, phát huy kết hợp đào tạo trường thành viên, phát huy sức mạnh Đại Học Quốc Gia Hà Nội Chương trình đạo tạo kép đáp ứng nguyện vọng đa số sinh viên theo học trường thành viên Đại học Quốc gia Hà Nội nói chung sinh viên khoa trường Đại học Ngoại ngữ nói riêng, lại vừa đáp ứng nhu cầu xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao nghiệp xây dựng đất nước Chính Đảng ủy, Ban giám hiệu, phòng đào tạo phòng ban chức nhà trường cần tiếp tục phát huy hệ đào tạo này./ 105 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Sách, giáo trình Đặng Quốc Bảo, Vấn đề “quản lý” “quản lý nhà trường”, Tài liệu giảng dạy cao học QLGD, Khoa sư phạm - ĐH Quốc gia Hà nội, 2005 Nguyễn Quốc Chí – Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Lý luận đại cương quản lý, Tài liệu giảng dạy cao học QLGD, Khoa sư phạm - ĐH Quốc gia Hà nội, 2004 Nguyễn Quốc Chí – Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Cơ sở khoa học quản lý, Tài liệu giảng dạy cao học QLGD, Khoa sư phạm - ĐH Quốc gia Hà nội, 2004 Nguyễn Quốc Chí – Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Lý luận quản lý nhà trường, Tài liệu giảng dạy cao học QLGD, Khoa sư phạm - ĐH Quốc gia Hà nội, 2003 Nguyễn Quốc Chí, Những sở lý luận QLGD, Tài liệu giảng dạy cao học QLGD, Khoa sư phạm - ĐH Quốc gia Hà nội, 2003 Nguyễn Quốc Chí – Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Những quan điểm GD đại, Tài liệu giảng dạy cao học QLGD, Khoa sư phạm - ĐH Quốc gia Hà nội, 2001- 2003 Nguyễn Công Giáp, Bàn phạm trù chất lượng hiệu giáo dục, Tạp chí phát triển giáo dục số 10/1997 Phạm Minh Hạc, Một số vấn đề QLGD khoa học GD, NXB Giáo dục, Hà Nội, 1986 Đặng Xuân Hải, Nhận diện khái niệm quản lý lãnh đạo trình điều khiển nhà trường, Tạp chí phát triển giáo dục số 4, tháng năm 2002 10 Đặng Xuân Hải - Đỗ Công Vịnh, Nhận diện vấn đề đảm bảo chất lượng GDĐH Việt nam nay, Tạp chí Giáo dục, (32), trang 11-13, 2000 11 Bùi Minh Hiển – Vũ Ngọc Hải - Đặng Quốc Bảo, Quản lý giáo dục, NXB ĐH Sư phạm, Hà Nội, 2006 12 Nguyễn Thị Phương Hoa, Lý luận dạy học đại, Tài liệu giảng dạy cao học QLGD, Khoa Sư phạm - ĐH Quốc gia Hà Nội, 5/2005 13 Đặng Vũ Hoạt - Hà Thị Đức, Lý luận dạy học đại học, NXB Đại học Sư phạm, 2006 14 Harold Koontz - Cyril Odonnell - Heinz Weirich, Những vấn đề cốt yếu quản lý, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội, 1998 15 K Marx F Engels, Các Mác Ăng ghen toàn tập - tập 23, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1993 16 Trần Hữu Luyến, Vấn đề giải pháp quản lý đào tạo ĐH, Tạp chí giáo dục, 2003 106 17 Lê Đức Ngọc, Một số bất cập giáo dục đại học năm giải pháp khắc phục, Tạp chí Giáo dục, 2003 18 Lê Đức Ngọc, Giáo dục ĐH (Quan điểm giải pháp), NXB ĐH Quốc gia Hà Nội, 2005 19 Lê Đức Ngọc, Giáo dục ĐH - Phương pháp dạy học, NXB ĐH Quốc gia Hà Nội, 2005 20 Lê Đức Phúc, Chất lượng hiệu giáo dục, Nghiên cứu giáo dục số 5/1997 21 Nguyễn Ngọc Quang, Những khái niệm lý luận QLGD, 1990 21 Nguyễn Viết Sự, Cơ sở lý luận thực tiễn xây dựng triển khai chiến lược phát triển GD nghề nghiệp Việt Nam, Tạp chí Phát triển Giáo dục số (79), 2005 22 Phan Tiềm, Các biện pháp quản lý hoạt động DH loại hình trường HERMAN GMEIER, Luận văn thạc sĩ, 2002 23 Nguyễn Đình Trí, Một số giải pháp nâng cao chất lượng GDĐH, Diễn đàn GD, 2004 24 Phạm Viết Vượng, Giáo dục học, NXB ĐH Quốc gia Hà Nội, 2000 25 Trần Đức Vượng, Đề xuất số đánh giá hiệu sử dụng thiết bị dạy học, Tạp chí Giáo dục số 123, Hà Nội, 10/2005 26 Nguyễn Như ý, Đại từ điển Tiếng Việt, NXB Văn hoá thông tin, 1999 27 Nâng cao chất lượng đào tạo bậc ĐH đáp ứng nghiệp CNH-HĐH đất nước, Bộ GD&ĐT, 1995 28 Đại học Quốc gia Hà nội, Giáo dục đại học, 2000 II Văn bản, văn kiện 29 Chỉ thị số 53/2007/CT-BGDĐT (ngày 07/09/2007) Bộ GD&ĐT nhiệm vụ trọng tâm Giáo dục Đại học năm học 2007 – 2008 30 Chiến lược Phát triển giáo dục 2001 – 2010, NXB Giáo dục, Hà nội, 2002 31 Luật dạy nghề, 2006 32 Luật Giáo dục văn hướng dẫn thi hành, NXB Thống kê, Hà nội, 2006 33 Nghị 14/2005/NQ-CP Thủ tướng Chính phủ đổi toàn diện GDĐH Việt nam giai đoạn 2006 – 2020 34 Nghị TW2 Quốc hội khoá X III Kỷ yếu Hội thảo khoa học 35 36 Nhiều tác giả, Kỷ yếu Hội thảo Nâng cao chất lượng đào tạo toàn quốc lần thứ III, Bộ GD&ĐT, 6/2002 Nhiều tác giả, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Đổi GDĐH Việt nam – Hội nhập thách thức, Bộ GD&ĐT, Hà nội, 3/2004 107 37 Nhiều tác giả, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Chất lượng giáo dục vấn đề đào tạo giáo viên, Khoa Sư phạm - ĐH Quốc gia Hà nội, Hà nội, 10/2004 IV Tài liệu internet 38 39 40 Lê Thu Hương, Đổi giáo dục đại học: Yếu tố sinh viên, www.hcmuaf.edu vn/ kcntt/thuvien/hoithaodoimoigddh/nhom1/LeThu HuongDoanHPhuongKhue Pdf Website trường Monash University chương trình đào tạo kép: http://www.monash.edu.au/study/coursefinder/ Website trường National University Singapore chương trình đào tạo kép: www.nus.edu.sg/registrar/edu/UG/spugp-double-degree-guidelines.html Bài báo viết hội thử thách sinh viên theo chương trình kép :- 41 http://kenhtuyensinh.vn/suy-nghi-thau-dao-truoc-khi-chon-hoc-lay-bang-kephttp://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Giao-duc/731055/sinh-vien-hoc-bang-kep-thuthach-khong-de-vuot- 108 PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT (Dành cho Sinh viên CTĐT Bằng kép) Các Anh Chị sinh viên thân mến! Nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác tổ chức, quản lý, giảng dạy phục vụ đào tạo CTĐT Bằng kép trường Đại học Ngoại ngữ-ĐHQGHN, anh/chị vui lòng cho biết ý kiến nội dung I.THÔNG TIN CHUNG (Đánh dấu X vào ô thích hợp) Anh/Chị sinh viên ngành trường: □ Đại học Ngoại ngữ □ Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn □ Đại học Kinh tế □ Khoa Luật Anh/Chị học CTĐT Bằng kép ngành: □ Ngôn ngữ Anh □ Ngôn ngữ Trung Quốc II ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC GIẢNG DẠY Anh/Chị đánh chất lượng giảng dạy CTĐT Bằng kép trường ĐHNN?Anh/Chị đánh giá theo thang điểm từ 1-3 Cách đánh giá: (1-Thường xuyên; 2-Đôi khi; 3-Không bao giờ) cách khoanh tròn điểm tương ứng vui lòng trả lời hết 15 câu hỏi phía sau: 109 STT Nội dung Đánh giá Chuẩn bị kỹ giảng trước lên lớp Cập nhật, mở rộng giảng với kiến thức 3 Sử dụng phương pháp dạy học tích cực Sử dụng nhuần nhuyễn phương tiện dạy học 3 3 3 10 Thay đổi phương pháp giảng dạy sinh viên không hứng thú học Trao đổi với sinh viên phương pháp học tập Yêu cầu hướng dẫn sinh viên tìm khai thác tài liệu tham khảo giáo trình Giảng viên sử dụng hiệu phương tiện dạy học Giảng viên tạo hội để Anh/Chị chủ động tham gia vào trình học Giảng viên mở rộng kiến thức so với nội dung giáo trình 11 Kiểm tra việc đọc tài liệu tham khảo sinh viên 12 Tạo hội yêu cầu sinh viên tự học 13 Tạo hội yêu cầu sinh viên làm việc theo nhóm 3 Lấy ý kiến phản hồi sinh viên kết thúc môn học để 14 rút kinh nghiệm sử dụng kết kiểm tra - đánh giá để điều chỉnh phương pháp dạy học 15 Chú ý tìm hiểu khó khăn sinh viên gặp phải trình học tập Trân trọng cảm ơn hợp tác Anh/Chị! 110 PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT (Dành cho Cán quản lý, giảng viên) Các Thầy/Cô thân mến! Nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác tổ chức, quản lý, giảng dạy phục vụ đào tạo CTĐT Bằng kép trường Đại học Ngoại ngữ-ĐHQGHN, Thầy/Cô vui lòng cho biết ý kiến nội dung 1- Tốt; 2- Khá; 3- Trung bình; 4- yếu (khoanh tròn điểm tương ứng) I PHẦN KHẢO SÁT DÀNH CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ STT NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ Phần đánh giá dành riêng cho cá quản lý Cụ thể hoá nhiệm vụ năm học nghị hội đồng chuyên môn Xây dựng quy định cụ thể kế hoạch cá nhân Tổ chức kiểm tra việc xây dựng kế hoạch cá nhân 4 Thanh tra việc lập kế hoạch giảng dạy Sử dụng kết kiểm tra kế hoạch để đánh giá xếp loại Sử dụng thư viện, internet, để bổ sung thêm kiến thức học lớp Tự tổ chức việc học tập lên lớp Chỉ đạo môn tổ chức chi tiết hoá kế hoạch quy định thực chương trình giảng dạy Thường xuyên theo dõi việc thực chương trình qua báo cáo giáo viên 10 Đánh giá việc thực tiến trình giảng dạy qua phiếu báo giảng 11 Kiểm tra kế hoạch tiến độ giảng dạy môn 12 Thanh tra thực chương trình giảng dạy môn học 13 Quản lý nề nếp lên lớp giáo viên sinh viên 14 Đề quy định cụ thể việc soạn chuẩn bị tiết dạy 111 15 Tổ chuyên môn lập kế hoạch kiểm tra định kỳ đột xuất giáo án giáo viên 16 Bồi dưỡng phương pháp soạn chuẩn bị lên lớp Đánh giá công tác lập kế hoạch giảng dạy chươn trình giảng dạy 17 Đề quy định cụ thể hồ sơ chuyên môn (số lượng, nội dung, hình thức) 18 Chỉ đạo tổ môn định kỳ kiểm tra hồ sơ cá nhân 19 Thanh tra đột xuất hồ sơ cá nhân 20 Nhận xét cụ thể, yêu cầu điều chỉnh sau kiểm tra 21 Trình độ chuyên môn 22 Trình độ nghiệp vụ sư phạm 23 Vận dụng phương pháp dạy học đại 24 Kỹ sử dụng công nghệ thông tin 25 Mức độ đáp ứng đại đa số giáo viên tham gia giảng dạy Phần đánh giá sở vật chất 26 Xây dựng kế hoạch trang bị sử dụng sở vật chất - kỹ thuật phục vụ cho hoạt động giảng dạy 27 Xây dựng nội quy sử dụng sở vật chất - kỹ thuật 28 Tổ chức bồi dưỡng kỹ sử dụng phương tiện - kỹ thuật 29 Tổ chức thi sáng kiến cải tiến kỹ thuật, sản xuất phương tiện – kỹ thuật phục vụ hoạt động giảng dạy 30 Hệ thống tài liệu, giáo trình môn học có cung cấp cầu cần thiết 31 Môn học có giúp phát triển khả tự học làm việc độc lập 32 Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học phục vụ đào tạo, đáp ứng nhu cầu môn học II PHẦN KHẢO SÁT DÀNH CHO GIẢNG VIÊN 112 ĐÁNH GIÁ VIỆC SỬ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CỦA GIÁO VIÊN STT NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ Phần đánh giá giảng viên việc sử dụng Các phương pháp dạy học Thuyết trình sinh viên Thuyết trình giáo viên kết hợp với nêu vấn đề để sinh viên thảo luận Làm việc theo nhóm, đóng vai theo tình 4 Xây dựng thực dự án dạy học 4 Các phương tiện dạy học Bảng phấn Catsette Dụng cụ thực hành chuyên ngành Phương tiện nghe nhìn (băng video, CD/DVD, micro ) Phương tiện truyền thông đa chiều (máy chiếu LCD, máy tính, ) ĐÁNH GIÁ QUẢN LÝ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN Thầy/cô đánh chất lượng học tập CTĐT Bằng kép trường ĐHNN? STT NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ Đọc tài liệu chuẩn bị trước lên lớp Chăm nghe ghi toàn giảng Tham gia hoạt động học tập lớp: trả lời câu hỏi, trình bày ý kiến, thuyết trình nhóm, thảo luận, đóng vai 4 Học làm tập nhà theo ghi giáo trình kết hợp với tài liệu tham khảo Chủ động phát tìm cách lấp lỗ hổng 113 kiến thức Sử dụng thư viện, internet, để bổ sung thêm kiến thức học lớp Tự tổ chức việc học tập lên lớp Giáo dục ý thức nghề nghiệp, động thái độ học tập sinh viên Bồi dưỡng phương pháp học tập tích cực cho sinh viên 10 Xây dựng quy định cụ thể nề nếp học tập lớp sinh viên 11 Xây dựng quy định nề nếp tự học sinh viên 12 Xây dựng quy chế, khuyến khích sinh viên nghiên cứu khoa học 13 Yêu cầu kết hợp kiểm tra việc đọc sách tài liệu tham khảo sinh viên Phối hợp cố vấn học tập, cán lớp, phòng quản lý học sinh sinh viên với đoàn niên cộng sản theo dõi nề nếp học tập sinh viên 14 15 Khen thưởng kỷ luật kịp thời sinh viên việc thực nề nếp học tập Xin chân thành cảm ơn Thầy/Cô! 114 PHỤ LỤC PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho cán quản lý phòng ban chức năng, khoa trực thuộc) Để đánh giá, khảo sát mức cần thiết biện pháp đề xuất Xin Thầy/Cô vui lòng cho biết s kiến đánh giá mưc độ biện pháp đây: Mức cần thiết STT Các biện pháp đề xuất Rất cần thiết SL % Cần thiết SL % Không cần thiết SL % Chỉ đạo việc lập kế hoạch giảng dạy phù hợp với CTĐT Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho giảng viên tham gia giảng dạy chương trình kép Chỉ đạo tập huấn thực tốt việc đổi phương pháp dạy học Chỉ đạo tập huấn thực tốt công tác kiểm tra, đánh giá Phối hợp gữa phòng đào tạo phòng ban chức khác Trường để quản lý tốt nề nếp học tập sinh viên CTĐT kép Chỉ đạo, phối hợp sử dụnghiệu sở vật chất, thiết bị phục vụ giảng dạy đáp ứng yêu cầu giảng dạy học tập giảng viên sinh viên CTĐT kép Thầy/Cô vui lòng cho biết số thông tin thân: Họ tên: ……………………………… Đơn vị:… ……………………… …… Chức vụ: ……………………………… Hoặc Giảng viên khoa:………………… Trình độ chuyên môn: ………………… Thâm niên công tác:…………………… Xin chân thành cảm ơn Thầy/Cô! PHỤ LỤC 115 PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho cán quản lý phòng ban chức năng, khoa trực thuộc) Để đánh giá, khảo sát mức độ khả thi biện pháp đề xuất Xin Thầy/Cô cho biết ý kiến đánh giá mức độ biện pháp: Độ khả thi STT Rất khả thi Các biện pháp đề xuất SL Chỉ đạo việc lập kế hoạch giảng dạy phù hợp với CTĐT Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho giảng viên tham gia giảng dạy chương trình kép Chỉ đạo tập huấn thực tốt việc đổi phương pháp dạy học Chỉ đạo tập huấn thực tốt công tác kiểm tra, đánh giá Phối hợp gữa phòng đào tạo phòng ban chức khác Trường để quản lý tốt nề nếp học tập sinh viên CTĐT kép Chỉ đạo, phối hợp sử dụnghiệu sở vật chất, thiết bị phục vụ giảng dạy đáp ứng yêu cầu giảng dạy học tập giảng viên sinh viên CTĐT kép % Khả thi SL % Không khả thi SL % Thầy/Cô vui lòng cho biết số thông tin thân: Họ tên: ………………………… Đơn vị:… ………………………… Chức vụ: ……………………… Hoặc Giảng viên khoa:…………… Trình độ chuyên môn: ……………… Thâm niên công tác:………………… Xin chân thành cảm ơn Thầy/Cô! 116 [...]... học hệ đào tạo bằng kép ở Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, đề xuất biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy học góp phần nâng cao chất lượng của Chương trình đào tạo bằng kép tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội 11 3 Khách thể và đối tượng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu Quản lý hoạt động dạy học tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội 3.2... tạo bằng kép tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội 5.3 Đề xuất biện pháp quản lý hoạt động dạy học hệ đào tạo bằng kép tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội 6 Giới hạn phạm vi nghiên cứu - Đề xuất các biện pháp quản lý của Phòng đào tạo đối với hoạt động dạy học - Đề tài tập trung nghiên cứu và đề xuất biện pháp quản lý hoạt động dạy học của hệ đào tạo bằng kép ngành... pháp quản lý hoạt động dạy học hệ đào tạo bằng kép tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội 4 Giả thuyết nghiên cứu Trường Đại học Ngoại Ngữ - ĐHQGHN đã có gần 60 năm xây dựng và phát triển, một trong những chương trình đào tạo của Nhà trường hiện nay là chương trình đào tạo bằng kép mới bắt đầu từ năm 2008 đến nay Mặc dù công tác quản lý hoạt động dạy học của Chương trình đào tạo bằng kép. .. tại Trường Đại học 8.2 Ý nghĩa thực tiễn Phân tích, đánh giá điểm mạnh, yếu trong việc quản lý hoạt động dạy học của hệ đào tạo bằng kép tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, phát hiện được nguyên nhân liên quan đến chất lượng dạy học, đề xuất biện pháp quản lý quá trình dạy học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của Chương trình đào tạo bằng kép tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học. .. học Quốc gia Hà Nội 9 Cấu trúc của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, kiến nghị, danh mục tài liệu tham khảo và các phụ lục, luận văn được trình bày trong 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu 13 Chương 2: Thực trạng quản lý quá trình hoạt động dạy học theo chương trình đào tạo bằng kép tại Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội Chương 3: Biện pháp quản lý hoạt động dạy. .. quá trình xây dựng chương trình đào tạo, tổ chức đào tạo, đảm bảo tính liên thông giữa các khoa, trường, do vậy để xây dựng kế hoạch đào tạo chương trình bằng kép hiệu quả thì việc quản lý chặt chẽ từng hoạt động, tổ chức chương trình đào tạo bằng kép là cần thiết 1.3.3 Nội dung quản lý hoạt động dạy học theo CTĐT bằng kép 1.3.3.1 Quản lý hoạt động giảng dạy Quản lý hoạt động giảng dạy CTĐT bằng kép. .. thành công Đây cũng chính là lý do chúng tôi chọn nghiên cứu đề tài: Quản lý hoạt động dạy học theo chương trình đào tạo bằng kép tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội nhằm góp phần nhỏ vào công cuộc đổi mới hiệu quả toàn diện giáo dục đại học Việt Nam 2 Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu lý luận hoạt động dạy học ở trường đại học và tìm hiểu thực trạng quản lý quá trình dạy học hệ đào. .. quản lý hoạt động dạy học như được xác định trong đề tài này sẽ nâng cao được chất lượng dạy học đáp ứng được nhu cầu của người học, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Chương trình đào tạo bằng kép của Nhà trường 5 Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1 Nghiên cứu cơ sở lý luận của quản lý hoạt động dạy học hệ đào tạo bằng kép ở trường Đại học 5.2 Nghiên cứu thực trạng quản lý hoạt động dạy học hệ đào tạo bằng. .. pháp quản lý hoạt động dạy học theo chương trình đào tạo bằng kép tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội 14 CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THEO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẰNG KÉP Ở ĐẠI HỌC 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề Ở nước ngoài, đối với nhiều nước trên thế giới, việc đào tạo hai bằng cũng đã được áp dụng và triển khai khá rộng rãi Mặc dù nội dung và hình thức khác... những Trường Đại học đào tạo chuyên ngành về ngoại ngữ, Trường Đại học Ngoại Ngữ -ĐHQGHN đã có gần 60 năm xây dựng và phát triển, đã đào tạo hàng trăm nghìn sinh viên có trình độ Đại học ở nhiều thứ tiếng khác nhau Một trong những chương trình đào tạo của Nhà trường hiện nay là chương trình đào tạo bằng kép, một hướng đào tạo mới của Đại học Quốc gia Hà Nội cho phép liên kết đào tạo giữa các trường thành ... pháp quản lý hoạt động dạy học theo chương trình đào tạo kép Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội 14 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THEO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẰNG... điểm chương trình đào tạo kép Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội 2.1.2.1 Chương trình đào tạo kép Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội Chương trình đào tạo kép chương trình. .. quản lý hoạt động dạy học hệ đào tạo kép Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội 5.3 Đề xuất biện pháp quản lý hoạt động dạy học hệ đào tạo kép Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động dạy học theo chương trình đào tạo bằng kép tại trường đại học ngoại ngữ, đại học quốc gia hà nội luận văn ths giáo dục học 60 14 01 14 pdf , Quản lý hoạt động dạy học theo chương trình đào tạo bằng kép tại trường đại học ngoại ngữ, đại học quốc gia hà nội luận văn ths giáo dục học 60 14 01 14 pdf , Quản lý hoạt động dạy học theo chương trình đào tạo bằng kép tại trường đại học ngoại ngữ, đại học quốc gia hà nội luận văn ths giáo dục học 60 14 01 14 pdf

Từ khóa liên quan