Nghiên cứu nhu cầu tiếp nhận truyền hình của sinh viên hà nội khảo sát các chương trình truyền hình trên sóng VTV1,VTV2, VTV3 đài truyền hình việt nam luận văn ths báo chí học 5 04 30 pdf

115 1,489 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/12/2015, 05:39

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN VŨ PHƢƠNG DUNG Nghiên cứu nhu cầu tiếp nhận truyền hình sinh viên Hà Nội : \b khảo sát chƣơng trình truyền hình sóng VTV1,VTV2, VTV3 - Đài truyền hình Việt Nam LUẬN VĂN THẠC SĨ BÁO CHÍ HỌC HÀ NỘI, 2005 Vũ Phương Dung Nhu cầu tiếp nhận truyền hình sinh viên Hà Nội - Mở đầu Tính thời cấp thiết đề tài: Truyền thông đại chúng phận quan trọng đời sống văn hoá xã hội nước ta Cùng với thành tựu to lớn đất nước công đổi mới, hệ thống phương tiện truyền thông đại chúng có chuyển biến tích cực tiến Sau 10 năm “đổi báo chí nghiệp đổi đất nước” [49, 209] báo chí nước nhà phát triển nhanh số lượng chất lượng, công nghệ làm báo, trình độ trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ đội ngũ người làm báo Truyền thông đại chúng phát triển nhanh số lượng quy mô, nội dung hình thức, in ấn, phát hành truyền dẫn ngày phát huy vai trò quan trọng đời sống văn hoá tinh thần xã hội Trong hệ thống phương tiện truyền thông đại chúng này, truyền hình ngày chiếm vị trí to lớn Truyền hình đời muộn loại hình khác báo in, phát bước khẳng định vai trò có bước tiến vượt bậc năm qua Truyền hình loại phương tiện truyền thông đại chúng chuyển tải thông tin hình ảnh động âm Hình ảnh chủ yếu đặc trưng truyền hình hình ảnh động thực trực tiếp, truyền hình sử dụng loại hình ảnh tĩnh ảnh tư liệu, mô hình, sơ đồ, biểu đồ, chữ viết… Âm truyền hình bao gồm lời bình phát viên, lời nói người, âm nhạc, tiếng động âm trường ghi hình Truyền hình sử dụng tổng hợp tất loại phương tiện chuyển tải thông tin có báo in, phát điện ảnh - Vũ Phương Dung Nhu cầu tiếp nhận truyền hình sinh viên Hà Nội - Truyền hình có sức hấp dẫn đặc biệt nhờ việc giao tiếp với người thị giác thính giác “Sức mạnh truyền hình tăng lên nhờ phạm vi ảnh hưởng rộng rãi Những thành tựu khoa học kỹ thuật đại tạo khả cho truyền hình xâm nhập tới nơi trái đất” [30, 89] Với hình ảnh động âm thanh, truyền hình gần đạt tới mức tuyệt đối phạm vi công chúng xã hội Bất ai, dù ngôn ngữ xem hiểu thể truyền hình, ngoại trừ người bị hạn chế thị giác thính giác Do tính tổng hợp chức đa dạng mà truyền hình gọi “rạp hát nhà, quảng trường công cộng, trường học nhân dân, người hướng dẫn văn hoá đại chúng…” [47, 83] nước ta, sau 30 năm đời, truyền hình coi ngành công nghiệp có bước phát triển vượt bậc Mặc dù ngành công nghiệp non trẻ, gặp trở ngại kinh tế, kỹ thuật, không gian địa lý phân bố dân cư đến năm 2005, 90% số hộ xem truyền hình hàng ngày với chương trình chương trình cáp, “Đài truyền hình Việt Nam coi tờ báo hình lớn đất nước” [47, 83] Chương trình truyền hình sản phẩm lao động tập thể nhà báo, cán nhân viên kỹ thuật, dịch vụ, trình giao tiếp truyền thông người làm truyền hình với công chúng xã hội rộng rãi [38, 143] Chương trình truyền hình gặp nhu cầu, thị hiếu công chúng với mục đích ý tưởng sáng tạo nhà truyền thông phương tiện truyền hình Mỗi chương trình truyền hình nhằm tác động đến đối tượng phục vụ định Bởi vậy, người làm báo nói chung người làm truyền hình nói riêng cần nắm vững hiểu rõ nhu cầu đối tượng phục vụ để đáp ứng tối đa nhu cầu - Vũ Phương Dung Nhu cầu tiếp nhận truyền hình sinh viên Hà Nội - Trong năm đổi mới, sinh viên Việt Nam nguồn lực quan trọng nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá không ngừng tăng nhanh số lượng, chất lượng, cấu ngành nghề, cấu xã hội Tiến sỹ xã hội học Bùi Phương Đình nhận định: “sinh viên nhóm xã hội trẻ, đào tạo tri thức, có nhiệt tình, có nhiệt huyết, có ham muốn, tham vọng Theo quy luật phát triển xã hội, sinh viên đảm nhiệm cương vị định xã hội, lợi đào tạo tri thức nên vai trò họ quan trọng đời sống xã hội Nếu nói tuổi trẻ tương lai đất nước sinh viên nhóm trội tuơng lai đó” (phụ lục) Tính đến năm 2003, sinh viên chiếm 0,96% dân số chiếm 4% lực lượng niên, đạt 118 sinh viên vạn dân [18, 19] Sinh viên lực lượng kế tục phát huy nguồn lực trí tuệ đất nước Trí tuệ nguồn tài nguyên quý giá quốc gia, dân tộc Tài nguyên nằm sinh viên Sinh viên lớp người trình hoàn thiện, khẳng định nhân cách tài năng, thiếu trải kinh nghiệm sống, thiếu kiến thức kỹ lập nghiệp Họ phận quan trọng xã hội thuộc tầng lớp trí thức xã hội Khẳng định vị sinh viên, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh phát biểu đại hội Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ VII: “Sinh viên đánh giá lớp người ưu tú lực lượng niên xã hội Sinh viên gắn liền với tuổi trẻ, với trẻ trung lớp người Có thể nói họ lực lượng đầu việc khám phá học hỏi mới” [3, 7] Sinh viên đối tượng quan trọng truyền hình, lớp người dễ dàng chấp nhận thích nghi với phát triển truyền hình Với lợi tổng hợp âm hình ảnh động, thông tin truyền hình có sức tác động trực tiếp tới nhận thức người xem, góp phần hình thành giới quan, làm thay đổi nhận thức hành vi Sức mạnh phương tiện có ảnh hưởng tương đối lớn với hình thành nhân cách - Vũ Phương Dung Nhu cầu tiếp nhận truyền hình sinh viên Hà Nội - nâng cao tri thức giới trẻ, đặc biệt sinh viên Đây điều mà nhà làm truyền hình cần quan tâm Tuy nhiên, nay, hệ thống truyền hình nước ta nói chung Đài Truyền hình Việt Nam nói riêng chưa có chương trình chuyên biệt dành cho đối tượng Xây dựng chương trình truyền hình phù hợp với nhu cầu sinh viên công việc quan trọng cần thiết giai đoạn phát triển mạnh mẽ truyền Sinh viên có nhu cầu thông tin truyền hình, đặc điểm tâm lý xã hội nhóm công chúng sao, chương trình cho sinh viên cần đáp ứng yêu cầu gì? Việc nghiên cứu nhóm công chúng sinh viên mối quan hệ với thông tin truyền hình đưa tới kết phục vụ cho việc nghiên cứu nhóm công chúng khác truyền hình không? Với vấn đề đặt đó, chọn đề tài Nghiên cứu nhu cầu tiếp nhận truyền hình sinh viên Hà Nội ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài: Việc lựa chọn đề tài xuất phát từ trăn trở quan sát thực tế thân người thực đề tài thực trạng đáp ứng nhu cầu xem truyền hình cho đối tượng sinh viên Đài Truyền hình Việt Nam năm gần Việc lựa chọn nghiên cứu đề tài luận văn nhằm mở vấn đề mẻ nhu cầu xem truyền hình sinh viên nước nói chung sinh viên Hà Nội nói riêng, đồng thời đặt cho nhà báo truyền hình nói chung nhà báo Đài truyền hình Việt Nam nói riêng việc nghiên cứu để đáp ứng nhu cầu Đề tài nghiên cứu sâu nhu cầu xem chương trình truyền hình sinh viên Hà Nội, qua đó, góp phần quan trọng việc giúp - Vũ Phương Dung Nhu cầu tiếp nhận truyền hình sinh viên Hà Nội - nhà báo truyền hình tìm phương thức thoả mãn nhu cầu xem truyền hình sinh viên Đề tài tài liệu tham khảo, góp phần vào hệ thống tư liệu khoa học chung báo chí truyền hình, khoa học nghiên cứu công chúng truyền hình, góp phần nhỏ phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy học tập báo chí học Đề tài tài liệu tham khảo rộng rãi cho người quan tâm đến lĩnh vực Việc nghiên cứu sở để đề tài phát triển mức độ nghiên cứu sâu rộng tương lai Tình hình nghiên cứu đề tài: Chúng khẳng định đề tài nghiên cứu công chúng truyền hình mà đối tượng sinh viên với nhu cầu xem truyền hình góc độ xã hội học tâm lý học Trước đây, năm 2000, tác giả Đỗ Thu Hằng, Khoa Báo chí, Phân viện Báo chí tuyên truyền bảo vệ thành công luận văn thạc sỹ khoa học báo chí với đề tài Tâm lý tiếp nhận sản phẩm báo chí công chúng niên sinh viên Đây nghiên cứu tương đối sâu tâm lý đối tượng loại hình báo chí niên sinh viên Tuy nhiên, đề tài này, mục đích đối tượng có khác với đề tài nghiên cứu Năm 2003, Khoa Báo chí, Phân viện Báo chí tuyên truyền có nghiên cứu đề tài cấp với tên đề tài Nghiên cứu nhu cầu tiếp nhận sản phẩm báo chí sinh viên Hà Nội Đây đề tài dành để nghiên cứu, bàn luận nhu cầu đối tượng sinh viên Hà Nội loại hình báo chí: báo in, phát thanh, truyền hình (trong chủ yếu báo in) Vì vậy, đề tài nghiên cứu cách tổng thể nhu cầu sinh viên với loại hình báo chí, chưa phải nghiên cứu sâu - Vũ Phương Dung Nhu cầu tiếp nhận truyền hình sinh viên Hà Nội - nhu cầu tiếp nhận truyền hình sinh viên khu vực Hà Nội mục đích nghiên cứu mà đặt Tháng năm 2005 vừa qua, Khoa Xã hội học, Phân viện Báo chí tuyên truyền có điều tra Nhu cầu truyền hình sinh viên Hà Nội Tên điều tra tương đối giống với tên đề tài, đối tượng điều tra trùng với đối tượng điều tra đề tài: sinh viên Hà Nội, nhiên, mức độ mục đích nghiên cứu có khác Cuộc điều tra có tính chất “định tính phục vụ cho lớp tập huấn xây dựng chương trình truyền hình cho niên Hội nhà báo tiến hành” [19, 1] Báo cáo nói rõ: “Để đổi nội dung chương trình truyền hình cho niên, cần điều tra rộng nhiều vùng khác với nhiều nhóm niên khác xã hội sinh viên Tuy nhiên, nhóm sinh viên vấn mang nhiều đặc trưng niên Việt Nam, thuộc nhiều vùng khác nước đến Hà Nội học tập, họ đại diện cho lực lượng niên ưu tú Việt Nam có tri thức, có sức khoẻ, tương lai đất nước” [19, 3] Như vậy, điều tra nhằm mục đích sản xuất chương trình truyền hình cho niên nói chung chương trình truyền hình chuyên biệt cho sinh viên nói riêng Một phần kết điều tra tham khảo đề tài nghiên cứu Vì công chúng truyền hình quan tâm năm phát triển mạnh mẽ truyền hình gần nên nghiên cứu xã hội học truyền thông hay tâm lý học truyền thông chưa có công trình nghiên cứu chuyên biệt công chúng truyền hình sinh viên nhu cầu tiếp nhận truyền hình đối tượng Điều khẳng định nước ta, việc nghiên cứu xã hội học truyền thông hay tâm lý học truyền thông lĩnh vực công chúng truyền hình mức độ chưa sâu quan tâm mức - Vũ Phương Dung Nhu cầu tiếp nhận truyền hình sinh viên Hà Nội - Do đó, đề tài Nghiên cứu nhu cầu tiếp nhận truyền hình sinh viên Hà Nội (Khảo sát chương trình truyền hình sóng VTV1, VTV2, VTV3 - Đài Truyền hình Việt Nam) đề tài mẻ Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu đề tài: Mục đích nghiên cứu nhằm làm sáng tỏ nhu cầu sinh viên truyền hình, thực trạng đáp ứng nhu cầu tác động, ảnh hưởng chương trình truyền hình đến đối tượng công chúng sinh viên Đề tài nghiên cứu tính đa dạng phong phú nhu cầu đối tượng sinh viên khán giả truyền hình, từ góp phần giúp nhà báo truyền hình định hướng xây dựng chuyên mục, chương trình đa dạng với nội dung phong phú, cụ thể, thiết thực, hình thức hấp dẫn đáp ứng tâm lý lứa tuổi nhu cầu sinh viên yếu tố định đến việc lựa chọn đề tài cho chương trình truyền hình Từ sở lý luận thực tiễn, tác giả luận văn tự đặt cho nhiệm vụ nghiên cứu định Trước hết nhiệm vụ nghiên cứu Cơ sở lý luận báo chí nói chung sở lý luận truyền hình nói riêng Nhiệm vụ thứ hai nghiên cứu công chúng truyền hình sinh viên tiếp nhận đối tượng sinh viên mối liên hệ với truyền hình Nhiệm vụ thứ ba nghiên cứu việc đáp ứng nhu cầu từ phía truyền hình Nhiệm vụ thứ tư nghiên cứu lý thuyết tâm lý học, xã hội học điều tra xã hội học vận dụng vào phân tích tâm lý tiếp nhận nhu cầu sinh viên với truyền hình Từ đó, thử đề xuất số ý kiến nhằm xây dựng số chương trình truyền hình mang đặc trưng sinh viên Căn vào mục đích nhiệm vụ đề tài, đặt giả thuyết nhằm hướng nghiên cứu cụ thể sau: - Vũ Phương Dung Nhu cầu tiếp nhận truyền hình sinh viên Hà Nội - Giả thuyết thứ nhất: đề cập, sinh viên đối tượng quan trọng truyền hình, lớp người dễ dàng chấp nhận thích nghi với phát triển truyền hình Vậy, sinh viên tiếp nhận mà truyền hình cung cấp, họ có nhu cầu với truyền hình, yếu tố chi phối nhu cầu tiếp nhận truyền hình sinh viên Hà Nội, thái độ thời gian dành cho truyền hình sinh viên thể sao… Giả thuyết thứ hai: sinh viên có nhu cầu xem chương trình truyền hình chuyên biệt dành cho họ Vậy, Đài truyền hình Việt Nam đáp ứng nhu cầu nào, có hướng để đáp ứng tốt nhu cầu Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Trong khuôn khổ luận văn thạc sỹ, hạn hẹp điều kiện nên đề tài không mở rộng đối tượng nghiên cứu sinh viên phạm vi nước mà nghiên cứu nhu cầu nhóm sinh viên Hà Nội Nhóm sinh viên Hà Nội nghiên cứu hiểu sinh viên học tập trường cao đẳng, đại học địa bàn Hà Nội (bao gồm sinh viên nội thành - ngoại thành Hà Nội sinh viên đến từ tỉnh thành khác nước) Hà Nội không trung tâm trị - văn hoá - kinh tế nước mà đầu não giáo dục quốc gia, nguồn cung cấp chất xám cho nước Hiện nay, số sinh viên trường đại học, cao đẳng địa bàn Hà Nội 40 vạn sinh viên, Hà Nội nơi tập trung đông đảo sinh viên nước [14, 3] Với số lượng sinh viên đông đảo này, khảo sát hết khuôn khổ đề tài luận văn Bởi vậy, phạm vi nghiên cứu điều tra mang tính chất thăm dò ý kiến sinh viên Hà Nội trường đại học: Đại học Khoa học xã - Vũ Phương Dung Nhu cầu tiếp nhận truyền hình sinh viên Hà Nội - hội nhân văn, Đại học Y Hà Nội, Học viện Tài chính, Đại học Ngoại thương trường cao đẳng: Cao đẳng Sư phạm Hà Nội, Cao đẳng Xây dựng Sở dĩ chọn nhóm sinh viên trường đại học trường cao đẳng khả khảo sát phạm vi nghiên cứu Ngoài ra, tỷ lệ nam nữ sinh viên trường đại học cao đẳng tương đối nhau, kết điều tra nói lên đồng nhu cầu sinh viên nam sinh viên nữ truyền hình, hạn chế thiên lệch Đồng thời, trường đại học, cao đẳng này, có nhiều hoạt động ngoại khoá dành riêng cho sinh viên mà theo chúng tôi, xem truyền hình hoạt động ngoại khoá theo nhu cầu sinh viên Dung lượng điều tra 500 phiếu hỏi, phân bố: 100 phiếu trường đại học 50 phiếu trường cao đẳng Thời gian điều tra: tháng năm 2005 Ngoài ra, với thời lượng phát sóng lớn Đài Truyền hình Việt Nam, đối tượng nghiên cứu số chương trình truyền hình phù hợp với nhu cầu sinh viên xuất từ năm 2000 đến nay, số chương trình để Đài Truyền hình Việt Nam dựa vào để nghiên cứu xây dựng chương trình truyền hình dành riêng cho công chúng sinh viên Phương pháp nghiên cứu: Trong trình nghiên cứu hoàn thành luận văn, sử dụng nhóm phương pháp nghiên cứu sau: Nhóm phương pháp nghiên cứu lý thuyết: đọc tra cứu tài liệu, sách báo, hồ sơ, văn bản… có liên quan đến đề tài Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn: - Vũ Phương Dung Nhu cầu tiếp nhận truyền hình sinh viên Hà Nội - 3.3 Đề xuất giải pháp nhằm đáp ứng nhu cầu tiếp nhận truyền hình sinh viên Hà Nội: Sinh viên vừa chủ thể tham gia vừa chủ thể tiếp nhận chương trình truyền hình, vậy, tính chủ động, khả hứng thú sinh viên tiếp nhận truyền hình định trực tiếp đến hiệu chương trình Sinh viên phải tự xác định tự điều chỉnh mục đích tiếp nhận chương trình truyền hình mình, tự hình thành thói quen xem truyền hình, nghĩa có nhu cầu tiếp nhận chương trình truyền hình nói chung chương trình Đài Truyền hình Việt Nam nói riêng Có vậy, việc Đài Truyền hình Việt Nam đáp ứng nhu cầu xem truyền hình sinh viên Hà Nội nói riêng sinh viên nước nói chung có ý nghĩa Tuy nhiên, để đáp ứng tối đa nhu cầu cần có phối hợp đồng nhà sản xuất quan chủ quan sinh viên quan chức liên quan Do đó, xin đưa số giải pháp có tính chất lâu dài trước mắt sau: 3.3.1 Về phía nhà trường, Hội Sinh viên, Đoàn Thanh niên: Nhà trường, Hội Sinh viên, Đoàn Thanh niên cầu nối sinh viên với Đài Truyền hình Đài Truyền hình với sinh viên Điều thể chỗ, phong trào, hoạt động gắn liền với sinh viên nhà trường phản ánh tới nhà sản xuất truyền hình thông qua tổ chức Đoàn, Hội Công tác trị cho sinh viên công tác đặc biệt trường đại học, cao đẳng Đài Truyền hình phương tiện tuyên truyền trị tư tưởng hữu ích hiệu Bởi vậy, liên kết, phối hợp chặt chẽ trường đại học, cao đẳng nước với Đài Truyền hình Việt Nam cần thiết quan - 100 Vũ Phương Dung Nhu cầu tiếp nhận truyền hình sinh viên Hà Nội - trọng Đồng thời, với nhiệm vụ tuyên truyền, Đài Truyền hình Việt Nam cần có phận chuyên trách để liên hệ, hoạch định kế hoạch làm việc lâu dài với tổ chức Đoàn, Hội trường Nhờ vậy, chương trình truyền hình sinh viên, dành riêng cho sinh viên sản xuất thường xuyên hơn, cập nhật vấn đề sinh viên thoả mãn nhu cầu xem truyền hình họ 3.3.2 Về phía quan chức có liên quan: Trung ương Đoàn, trung ương Hội sinh viên Vụ công tác trị Bộ Giáo dục Đào tạo cần có kế hoạch làm chương trình công tác năm với Đài Truyền hình Việt Nam nhằm có đề xuất làm chương trình sinh viên Các quan chức yêu cầu Đài Truyền hình sản xuất chương trình sinh viên vào dịp đặc biệt có liên quan với sinh viên Ngoài ra, có phối kết hợp để làm chương trình đột xuất, có ý nghĩa giáo dục tư tưởng, lối sống, định hướng tư cho sinh viên chương trình Mãi tuổi hai mươi Ngọn lửa tuổi trẻ Kế hoạch công tác năm quan với Đài Truyền hình Việt Nam diễn hai lần năm, nội dung công tác nhằm: đưa yêu cầu phối hợp làm việc, hoạch định kế hoạch sản xuất chương trình phù hợp đánh giá việc làm, rút kinh nghiệm để tiếp tục sản xuất chương trình dành cho sinh viên có chất lượng hiệu tuyên truyền 3.3.3 Về phía Đài Truyền hình Việt Nam: Mỗi chương trình truyền hình gắn liền với tập thể sáng tạo với nhiều chủ thể sáng tạo đơn lẻ Bởi vậy, theo chúng tôi, để có chương trình hay, đáp ứng nhu cầu người xem, vấn đề quan trọng thuộc người sản xuất Do đó, mong - 101 Vũ Phương Dung Nhu cầu tiếp nhận truyền hình sinh viên Hà Nội - giải pháp nêu sau Đài Truyền hình Việt Nam quan tâm: a Về công tác bồi dưỡng trình độ nghiệp vụ đội ngũ làm chương trình truyền hình dành cho sinh viên: Chương trình truyền hình chuyên biệt hướng tới việc đáp ứng nhu cầu giải trí, tìm kiếm thông tin, nâng cao hiểu biết, giúp sinh viên có nhìn tương đối toàn diện đời sống sinh viên nói riêng đời sống xã hội nói chung, giúp xã hội hiểu thêm đời sống sinh viên, đồng thời chương trình chuyên biệt có “sứ mạng” định hướng tư tưởng, lối sống cho sinh viên, đặc biệt thời đại ngày sinh viên “loay hoay mơ hồ lý tưởng sống mình” (phụ lục) Nhận định vấn đề đó, trách nhiệm đội ngũ làm chương trình chuyên biệt cho sinh viên nặng nề sinh viên tương lai đất nước, người nắm vận mệnh đất nước Theo chúng tôi, công tác bồi dưỡng trình độ nghiệp vụ không trọng đội ngũ làm chương trình truyền hình dành cho sinh viên Tuy nhiên, sinh viên đối tượng đặc thù có trình độ học vấn cao, có tâm lý tương đối phức tạp, có sở thích, nhu cầu phong phú nên người làm truyền hình việc bồi dưỡng nghiệp vụ chung phải rèn luyện khả nắm bắt tâm lý đối tượng, gần gũi để hiểu sâu sắc đối tượng, điều đối tượng cần Vì vậy, Đài Truyền hình Việt Nam cần có kế hoạch bồi dưỡng trình độ nghiệp vụ hình thành kế hoạch đào tạo đội ngũ sản xuất chương trình truyền hình chuyên biệt cho sinh viên Từ đó, có kế hoạch phân công vai trò cụ thể chủ thể sáng tạo đội ngũ để làm chương trình thực dành riêng thu hút quan tâm theo dõi sinh viên đối tượng khác - 102 Vũ Phương Dung Nhu cầu tiếp nhận truyền hình sinh viên Hà Nội - b Tổng kết thực tiễn nghiên cứu lý luận sinh viên: Trên thực tế, có số chương trình trò chơi truyền hình dành riêng cho sinh viên chương trình hoàn thành kế hoạch sản xuất đội ngũ làm chương trình Đài thực chưa có đội ngũ chuyên nghiệp hoá thực chương trình dành cho đối tượng Có thể việc làm khó nhân lực Đài có hạn mà nhu cầu đối tượng khán giả vô hạn Trong trường hợp “làm dâu trăm họ” vậy, thực tốt chương trình truyền hình nỗ lực, cố gắng đội ngũ làm chương trình Từ thực tiễn trình sản xuất số chương trình trò chơi dành riêng cho đối tượng sinh viên, người làm chương trình đúc rút vấn đề phù hợp với sinh viên, loại bỏ chưa hợp lý Cho tới nay, điều hoàn toàn thói quen kinh nghiệm làm việc người làm truyền hình Đài Truyền hình Việt Nam chuyên nghiệp hoá thói quen kinh nghiệm cách tổ chức khoá học ngắn hạn tâm lý khán giả nói chung sinh viên nói riêng, khuyến khích nghiên cứu đối tượng mà người làm truyền hình muốn hướng tới Tiến sỹ Bùi Phương Đình cho rằng: “bản thân nhu cầu thay đổi liên tục nên thời điểm khác cần phải có nghiên cứu khác nhu cầu tiếp nhận truyền hình sinh viên để truyền hình nắm bắt nhu cầu xu hướng biến đổi nhu cầu sinh viên nói riêng công chúng nói chung có kế hoạch thay đổi chương trình chuyển hoá nhu cầu thành định hướng làm việc cụ thể Ngoài ra, cần có giải pháp kỹ thuật quảng bá chương trình” (phụ lục) Trong tình hình phát triển mạnh mẽ phương tiện truyền thông nay, công tác nghiên cứu đối tượng truyền thông đánh giá - 103 Vũ Phương Dung Nhu cầu tiếp nhận truyền hình sinh viên Hà Nội - công tác quan trọng với mục đích: từ việc nghiên cứu khán giả, quan truyền thông nhận biết nhu cầu để thiết kế sản phẩm truyền thông, sau sản phẩm truyền thông đời, nhà truyền thông lại tìm hiểu khán giả để có thông tin phản hồi sản phẩm truyền thông Nhận thức tầm quan trọng công tác nghiên cứu đối tượng này, hàng năm, Đài Truyền hình Việt Nam có điều tra khảo sát nhu cầu công chúng kết điều tra mức độ thăm dò mang tính định lượng Đài Truyền hình Việt Nam chưa có chương trình điều tra định tính riêng cho chương trình dành cho đối tượng Nhất muốn sản xuất chương trình dành cho đối tượng sinh viên cần phải có nghiên cứu sâu sinh viên với nhu cầu cụ thể Thông qua nghiên cứu đó, người làm truyền hình sản xuất chương trình phù hợp, đạt hiệu tiếp nhận cao Theo chúng tôi, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với sở đào tạo báo chí để đào tạo nghiệp vụ nghiên cứu công chúng Nghiên cứu công chúng xu hướng tất yếu nhà sản xuất chương trình truyền hình muốn “lôi kéo”, thu hút khán giả quan tâm theo dõi chương trình Như vậy, nghiên cứu công chúng với đối tượng khác giúp nhà báo truyền hình có định đắn trình sáng tạo tác phẩm truyền hình hướng tới phục vụ tối đa nhu cầu đối tượng, đồng thời đạt mục đích truyền thông Hiện nay, sở đào tạo chuyên ngành báo chí chưa trọng giảng dạy nghiệp vụ nghiên cứu công chúng Trên thực tế, công việc ngành xã hội học Xác định tầm quan trọng công tác nghiên cứu công chúng, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với sở đào tạo báo chí để đào tạo nghiệp vụ việc làm cần thiết Có thể nói, bước - 104 Vũ Phương Dung Nhu cầu tiếp nhận truyền hình sinh viên Hà Nội - chuẩn bị chuyên môn, tạo hội thuận lợi cho sinh viên sau công tác Đài Việc giúp sinh viên sau trường bớt bỡ ngỡ phải thực chương trình truyền hình dành riêng cho đối tượng xu hướng truyền hình hướng tới phục vụ đối tượng cụ thể Hơn nữa, việc phối hợp đào tạo tham gia đào tạo người làm chương trình truyền hình sở đào tạo chuyên ngành báo chí giảm chi phí cho Đài Truyền hình Việt Nam việc đào tạo lại sau nhận họ vào làm việc, đồng thời tăng hiệu lực làm việc sinh viên trường làm việc Đài Truyền hình Quốc gia c Về công tác quản lý vấn đề kinh tế để sản xuất chương trình dành riêng cho sinh viên: Trong tương lai gần (năm 2006), Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất kênh VTV7 - Thanh thiếu niên giáo dục từ xa Bởi vậy, cho việc tổ chức thành lập ban biên tập mới, có đủ lực chuyên môn để phụ trách kênh việc làm cần thiết trước mắt Từ việc thành lập ban biên tập này, kế hoạch phân công vai trò cụ thể với thành viên ban nhằm phục vụ đối tượng thiếu niên lứa tuổi khác (chúng phân tích phần 3.2.2) Như hình thành phòng chuyên nghiên cứu sinh viên nhu cầu họ để sản xuất chương trình truyền hình phù hợp với nhu cầu Nhằm giành phần chủ động đạt hiệu tuyên truyền cao, Đài Truyền hình nên dành phần kinh phí cho việc sản xuất chương trình dành riêng cho sinh viên Bởi theo chúng tôi, chương trình trông đợi vào tài trợ bị phụ thuộc tương đối vào nhà tài trợ nội dung chương trình bị chi phối, dẫn đến việc không thu hút quan tâm sinh viên - 105 Vũ Phương Dung Nhu cầu tiếp nhận truyền hình sinh viên Hà Nội - d Về công tác sản xuất chương trình dành riêng cho sinh viên: Sinh viên đối tượng khán giả “dễ mà khó tính” sinh viên dễ dàng thích nghi chấp nhận điều mẻ mà truyền hình đem lại họ khó chấp nhận chương trình không đầu tư nội dung lẫn hình thức thể (Thanh niên ví dụ) Chính vậy, để thoả mãn nhu cầu xem truyền hình sinh viên, nhà sản xuất ý khai thác tối đa, cập nhật vấn đề “nóng” sinh viên thể thể loại truyền tải kỹ thuật hình ảnh, âm thanh, kỹ xảo dàn dựng công phu, phù hợp, hấp dẫn, gây ấn tượng thu hút với sinh viên Ông Trần Đăng Tuấn cho biết: “đã có chương trình mà sinh viên vừa chủ thể vừa khách thể, ví dụ SV’96, SV 2000, Robocon… hay Gala cười sinh viên Chúng nghĩ cách tăng thêm chương trình biện pháp tốt để có tham gia tích cực sinh viên hai tư cách: người tham gia người xem chương trình Chúng theo hướng (kể chuyên mục thường xuyên chương trình riêng lẻ) có tham gia sinh viên hướng tới đối tượng xem sinh viên” (phụ lục) Ngoài ra, Đài Truyền hình mở thư viện băng để sinh viên đến để xem lại chương trình họ yêu thích, tìm kiếm thông tin cần thiết, tra cứu kiến thức xã hội kiến thức gắn với chuyên ngành học họ Đồng thời, thông qua thư viện này, Đài Truyền hình chủ động tổ chức buổi nói chuyện, giao lưu thường xuyên với sinh viên để nắm bắt nhu cầu tâm lý đối tượng phản hồi chương trình Chính việc làm giúp Đài Truyền hình tìm hiểu nhu cầu, nguyện vọng sinh viên với chương trình truyền hình, nhờ đó, Đài Truyền hình sản xuất chương trình phù hợp, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng - 106 Vũ Phương Dung Nhu cầu tiếp nhận truyền hình sinh viên Hà Nội - Những kiến nghị giải pháp luận văn mà đưa dựa kết nghiên cứu thực tiễn nhu cầu tiếp nhận truyền hình sinh viên Hà Nội Những kiến nghị đề xuất giải pháp rút từ mong muốn sinh viên có sân chơi truyền hình riêng, chương trình truyền hình chuyên biệt dành cho họ Bản thân kiến nghị đề xuất giải pháp chứa đựng hạn chế điều kiện nghiên cứu trình độ hiểu biết hạn hẹp tác giả luận văn nên dừng lại mức gợi mở vấn đề Bởi vậy, mong muốn tương lai có nghiên cứu sâu để nâng cao giá trị lý luận thực tiễn luận văn - 107 Vũ Phương Dung Nhu cầu tiếp nhận truyền hình sinh viên Hà Nội - Kết luận Với hệ thống lý thuyết, phương pháp tiếp cận phương pháp nghiên cứu có tính đặc thù, luận văn cố gắng mức tối đa để đề cập đến vấn đề nghiên cứu mẻ có ý nghĩa quan trọng lý luận thực tiễn truyền hình giai đoạn nay, vấn đề nghiên cứu đối tượng chuyên biệt truyền hình Thông qua 422 phiếu hỏi thu từ điều tra xã hội học thăm dò ý kiến sinh viên trường đại học trường cao đẳng địa bàn Hà Nội, tiến hành số thảo luận nhóm, vấn nhóm đối tượng sinh viên, nhiều trò chuyện, hỏi ý kiến vấn sâu đối tượng liên quan đến mục đích nghiên cứu luận văn, nghiên cứu lý thuyết công trình điều tra xã hội học có liên quan đến truyền hình công chúng truyền hình, nghiên cứu lý luận chung truyền hình, đọc số báo có liên quan, xem chương trình phát sóng kênh VTV1, VTV2, VTV3 - Đài Truyền hình Việt Nam xin rút kết luận có tính khởi đầu nhu cầu sinh viên việc tiếp nhận chương trình truyền sau: Các chương trình truyền hình Đài Truyền hình Việt Nam bước nâng cao chất lượng nội dung hình thức nhằm đáp ứng nhu cầu tất yếu ngày tăng công chúng nói chung sinh viên nói riêng Trong tương lai gần, Đài Truyền hình Việt Nam có xu hướng tăng số lượng chương trình nhằm vào việc phục vụ nhiều đối tượng chuyên biệt Bởi vậy, nghiên cứu khán giả nói chung nghiên cứu đối tượng sinh viên nói riêng việc làm vô cần thiết quan trọng, giúp nhà báo truyền hình nắm bắt nhu cầu, tâm lý xu hướng tiếp nhận khán giả Từ người làm truyền hình thay đổi chương trình có cho thích hợp, bắt tay vào sản xuất chương trình truyền hình hoạch định chiến lược sản xuất lâu dài Nghiên cứu chương - 108 Vũ Phương Dung Nhu cầu tiếp nhận truyền hình sinh viên Hà Nội - trình truyền hình tiếp nhận sinh viên nhằm mục đích đưa nội dung hình thức thể phù hợp với nhu cầu sinh viên, đưa kế hoạch sản xuất chương trình đón nhận phản hồi sinh viên chương trình Trong năm gần đây, Đài Truyền hình Việt Nam ý thức tầm quan trọng việc nghiên cứu công chúng nên có nhiều công trình nghiên cứu thăm dò khán giả truyền hình Tuy nhiên, kết công trình nghiên cứu mức sơ sài, chưa chuyên sâu, mang tính định lượng nhiều định tính chưa có công trình nghiên cứu công chúng sinh viên Đặc biệt, giai đoạn nay, Đài Truyền hình Việt Nam có xu hướng phục vụ đối tượng công chúng cụ thể, chuyên biệt với nhu cầu, tâm lý thái độ tiếp nhận khác Cho nên, việc nghiên cứu nhu cầu sinh viên Hà Nội việc tiếp nhận chương trình truyền hình mẻ, gặp nhiều khó khăn trở ngại trình nghiên cứu, tìm tòi phát vấn đề liên quan đến đề tài Chúng cho rằng, việc phát đặc thù trội sinh viên giúp nhà báo truyền hình sản xuất chương trình phù hợp với đặc thù trội nhu cầu sinh viên với đặc thù riêng có yếu tố định đến việc lựa chọn đề tài cho chương trình truyền hình Sinh viên đối tượng quan trọng truyền hình, lớp người dễ dàng chấp nhận thích nghi với phát triển truyền hình Sinh viên có tri thức có nhu cầu tiếp cận tri thức nên họ có đủ điều kiện tiếp nhận, tự phân tích, đánh giá nhiều vấn đề thời mà họ tiếp nhận từ việc xem truyền hình Họ có khả giải mã thông điệp thông tin mà truyền hình đem lại Sinh viên có ý thức đầy đủ xem - 109 Vũ Phương Dung Nhu cầu tiếp nhận truyền hình sinh viên Hà Nội - chương trình truyền hình để tiếp nhận thông tin kiến thức họ thực có nhu cầu, có lực tiếp nhận sản phẩm truyền hình Bởi vậy, sinh viên thực muốn xem chương trình truyền hình phù hợp với sở thích tâm lý họ Cụ thể, họ có nhu cầu: - Xem chương trình truyền hình với thời lượng từ - 4h/ngày - Chương trình truyền hình có tính thông tin cao, có ý nghĩa giáo dục Sinh viên quan tâm đến vấn đề trị - xã hội nước, họ cố gắng tìm kiếm thông tin, cập nhật thông tin từ lĩnh vực đời sống xã hội phương tiện truyền hình Đồng thời, với chí tiến thủ, sinh viên có nhu cầu học hỏi điều hay, điều lạ mà truyền hình đem lại - Sân chơi truyền hình có tính giải trí, trí tuệ, sôi Bởi trí tuệ, sôi đặc điểm tâm lý trội lứa tuổi sinh viên Sau lao động trí óc căng thẳng, sinh viên mong muốn thư giãn chương trình giải trí truyền hình, trò chơi truyền hình, phim hay, chương trình ca nhạc - Chương trình truyền hình đề cập đến nhiều đề tài sinh viên Cuộc sống sinh viên vốn muôn màu muôn vẻ nên đề tài sinh viên đa dạng thân đề tài hấp dẫn Sản xuất chương trình truyền hình đề tài sinh viên, nhà báo truyền hình “cày xới” mảnh đất màu mỡ - Sân chơi truyền hình có nhiều nội dung khác Đối với sinh viên, nội dung âm nhạc chưa đủ, họ có nhu cầu tìm hiểu nhiều nội dung như: kiến thức khoa học, nghệ thuật, kinh tế, văn hoá - Hình thức thể chương trình truyền sân chơi truyền hình phải phong phú, đa dạng Đó kết hợp hình thức: diễn đàn, giao lưu - đối thoại, phóng sự, câu chuyện, vấn, trò chơi trí - 110 Vũ Phương Dung Nhu cầu tiếp nhận truyền hình sinh viên Hà Nội - tuệ, trò chơi kiến thức, trò chơi vận động để tăng hấp dẫn, tránh đơn điệu, tẻ nhạt khiến chương trình dễ “chết yểu” Chính đặc điểm tâm lý đặc thù riêng sinh viên quy định nội dung hình thức thể chương trình truyền hình nhằm phù hợp với nhu cầu đối tượng mà luận văn nghiên cứu Đó cánh cửa mở cho nhà báo truyền hình xu hướng làm chương trình nhằm đáp ứng nhu cầu vốn phong phú, đa dạng sinh viên Quá trình nghiên cứu lý thuyết thực tiễn giúp thấy số vấn đề: - Chương trình truyền hình Thanh niên chương trình dành cho đối tượng sinh viên không thu hút quan tâm họ đơn điệu nội dung thông tin hình thức thể hiện, có phóng sự, ghi nhanh, giới thiệu mô hình câu lạc với thông tin bó hẹp hoạt động Đoàn, Hội - Nội dung chương trình trò chơi truyền hình dành cho sinh viên hạn chế Trong nhu cầu sinh viên đa dạng nội dung số chương trình chủ yếu âm nhạc - Một số chương trình sinh viên yêu thích đáp ứng nhu cầu giải trí nâng cao kiến thức cho sinh viên lại chương trình chuyên biệt dành cho đối tượng Xuất phát từ vấn đề này, mong muốn người làm truyền hình vào chương trình sinh viên yêu thích để sản xuất chương trình chuyên biệt phù hợp với sở thích đặc thù sinh viên - Những chương trình truyền hình trực tiếp, có ý nghĩa giáo dục cao thu hút sinh viên Điều cho thấy, sinh viên không thờ với đời sống xã hội, họ phấn đấu để trở thành người có ích có phận sinh viên có nhìn lệch lạc lý tưởng, có lối sống buông thả Bởi vậy, truyền hình phương tiện truyền thông đầu - 111 Vũ Phương Dung Nhu cầu tiếp nhận truyền hình sinh viên Hà Nội - việc định hướng lối sống, thu hút sinh viên vào hoạt động văn hoá, giải trí lành mạnh, thông tin có hiệu cao, đáp ứng mong chờ từ phía sinh viên Trăn trở với vấn đề trên, mạnh dạn đưa số kiến nghị: - Nhà báo truyền hình vào số chương trình phát sóng Đài Truyền hình Việt Nam mà sinh viên yêu thích, chọn lọc yếu tố phù hợp với đặc thù sinh viên, sở sáng tạo chương trình đáp ứng nhu cầu sinh viên - Những chương trình phải chương trình chuyên biệt dành cho đối tượng sinh viên, mang nét đặc trưng riêng có sinh viên Về nội dung, đề cập đến lĩnh vực đời sống sinh viên việc học tập, mối quan hệ sinh viên với thầy cô, tình yêu, tình bạn, quan niệm lối sống, cách sống, vấn đề xã hội ảnh hưởng trực tiếp đến tư tưởng, suy nghĩ hành động sinh viên Về hình thức, chương trình chuyên biệt thể nhiều hình thức khác cho thích hợp với nội dung mà chương trình đề cập, đạt hiệu truyền thông tối đa, tác động trực tiếp có ý nghĩa giáo dục đối tượng tiếp nhận sinh viên - Sau sản xuất chương trình chuyên biệt dành cho sinh viên, người làm chương trình cần phải kéo dài “tuổi thọ” chương trình sáng tạo, làm chương trình sinh viên lớp người đặc biệt có tâm lý yêu thích mới, hào hứng với nhanh chóng thích nghi với nên chương trình sau phát sóng lặp lặp lại ban đầu nhanh chóng bị sinh viên đào thải, cho dù chương trình chương trình chuyên biệt sáng tạo nhằm đáp ứng nhu cầu sinh viên - 112 Vũ Phương Dung Nhu cầu tiếp nhận truyền hình sinh viên Hà Nội - Để đáp ứng đòi hỏi cụ thể sinh viên xuất phát từ việc nghiên cứu nhu cầu tiếp nhận truyền hình sinh viên Hà Nội, có số đề xuất giải pháp quan chủ quản sinh viên như: Nhà trường, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên; quan chức như: Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Sinh viên Vụ công tác trị - Bộ Giáo dục Đào tạo; Đài Truyền hình Việt Nam, đề xuất giải pháp hướng vào đội ngũ sản xuất chương trình truyền hình chuyên biệt dành cho đối tượng sinh viên như: công tác bồi dưỡng trình độ nghiệp vụ, công tác tổng kết thực tiễn nghiên cứu sinh viên, công tác quản lý kinh phí dành cho chương trình, công tác sản xuất chương trình Trong phạm vi nghiên cứu luận văn thạc sỹ khoa học chuyên ngành báo chí, cố gắng đưa kiến nghị đề xuất giải pháp nhằm tăng cường hiệu đáp ứng nhu cầu tiếp nhận đối tượng sinh viên, giúp nhà báo truyền hình có nhìn tổng quát việc sản xuất chương trình phục vụ đối tượng chuyên biệt Tuy nhiên, nghiên cứu không tránh khỏi hạn chế định Nếu có điều kiện tiếp tục nghiên cứu, triển khai cách cụ thể hơn, sâu sắc vấn đề đặt luận văn mà chưa có điều kiện khảo sát đầy đủ Có thể nói nhu cầu tiếp nhận truyền hình sinh viên vốn phong phú, đa dạng ngày phong phú, phức tạp bối cảnh đời sống xã hội có chuyển biến nhiều mặt Sinh viên lớp người chịu ảnh hưởng biến động đó, hệ thống nhu cầu chung họ thay đổi theo, tất yếu việc đáp ứng nhu cầu sinh viên việc tiếp nhận truyền hình khó khăn - 113 Vũ Phương Dung Nhu cầu tiếp nhận truyền hình sinh viên Hà Nội - Chúng hy vọng kết nghiên cứu luận văn quan tâm áp dụng lý luận thực tiễn sản xuất chương trình truyền hình dành riêng cho đối tượng Mong luận văn sở cho việc thực thường xuyên ứng dụng công trình nghiên cứu tới công chúng truyền hình nói chung sinh viên nói riêng Tác giả luận văn mong nhận ý kiến góp ý nhà nghiên cứu, chuyên gia, quan nghiên cứu báo chí truyền hình, quan nghiên cứu công chúng truyền hình, nghiên cứu sinh viên, Đài Truyền hình Việt Nam, giảng viên sở đào tạo báo chí để giúp công trình hoàn thiện, có khả thực thi, ứng dụng có giá trị thực tiễn cao - 114 [...]... Dung Nhu cầu tiếp nhận truyền hình của sinh viên Hà Nội - Phương pháp xem trực tiếp: các chương trình truyền hình được phát sóng trên các kênh VTV1, VTV2, VTV3 của Đài Truyền hình Việt Nam Phương pháp này nhằm phát hiện các chương trình đang được phát sóng phù hợp với nhu cầu xem truyền hình của sinh viên Sau khi xem các chương trình, tác giả luận văn. .. cần thiết của truyền hình trong đời sống của sinh viên nói chung, nêu lên những tác động tích cực của truyền hình đối với sinh viên, điều kiện và nhu cầu tiếp nhận truyền hình của sinh viên Chương một gồm 21 trang Chương 2: Khảo sát nhu cầu tiếp nhận truyền hình của sinh viên Hà Nội Chương này chúng tôi đi sâu vào năm phần Phần một nêu lên những đặc điểm chung của sinh viên Hà Nội như: địa bàn sinh sống... nhu cầu tiếp nhận truyền hình của sinh viên Hà Nội Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của sinh viên, sau khi tổng hợp phân tích phần khảo sát xã hội học, chúng tôi đưa ra các vấn đề của luận văn, bao gồm: chương trình truyền hình Thanh niên chưa hấp dẫn sinh viên, nội dung chương trình trò chơi dành riêng cho sinh viên còn hạn chế, một số chương trình trò chơi đáp ứng được nhu cầu xem truyền hình của sinh. .. với nhu cầu của đối tượng sinh viên nói chung và sinh viên Hà Nội nói riêng Chương ba gồm 20 trang Kết luận Sau khi tiến hành nghiên cứu lý luận về truyền hình và tiến hành khảo sát điều tra xã hội học về nhu cầu tiếp nhận truyền hình của sinh viên Hà Nội, luận văn đã có những kết quả nhất định Thông qua 422 phiếu hỏi, chúng tôi nhận thấy nhu cầu tiếp nhận truyền hình của sinh viên vốn ... quả khảo sát xã hội học như: thời gian và thời lượng xem truyền hình, chương trình truyền hình được sinh viên ưa thích, nhu cầu của sinh viên về sân chơi truyền hình, nhu cầu của sinh viên về chương trình truyền hình chuyên biệt, kênh truyền hình dành riêng cho thanh niên Phần bốn chúng tôi chỉ ra những yếu tố khách quan chi phối nhu cầu tiếp nhận truyền hình của sinh viên như: thời gian phát sóng, ... Muốn làm được các chương trình truyền hình như vậy buộc các nhà làm truyền hình phải nghiên cứu nhu cầu tiếp nhận của công chúng Việc nghiên cứu sự tiếp nhận của khán giả không chỉ giúp truyền hình đáp ứng nhu cầu của công chúng mà còn định hướng và điều chỉnh công chúng thông qua các chương trình của mình 1.2 Vai trò, chức năng của truyền hình trong đời sống xã hội: 1.2.1 Vai trò của truyền hình khi mới... lý tiếp nhận truyền hình của sinh viên thể hiện ở sự chủ động, sáng tạo, họ tiếp cận truyền hình với những mục đích và nhu cầu xuất phát từ chính bản thân họ Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm trên, sinh viên còn có tâm lý chỉ quan tâm đến vấn đề của mình, đòi hỏi cao, thích cái mới lạ, nhanh chán 1.3 .5 Đặc điểm nhu cầu tiếp nhận truyền hình của sinh viên: Nhu cầu của thanh niên, đặc biệt là sinh viên. .. máy thu hình, môi trường xem truyền hình, và yếu tố từ phía đài - 12 Vũ Phương Dung Nhu cầu tiếp nhận truyền hình của sinh viên Hà Nội - truyền hình (chất lượng chương trình) Phần năm chúng tôi đưa ra một số nhận xét bước đầu về nhu cầu xem truyền hình của sinh viên Hà Nội Chương hai gồm 44 trang Chương. .. người Tâm lý tiếp nhận thực chất là toàn bộ các hiện tượng tâm lý, các quy luật tâm lý gắn với sự tiếp nhận hiện thực khách quan để tạo ra sự hình thành và biến đổi tâm lý của con người Tâm lý tiếp nhận truyền hình của sinh viên bị chi phối bởi đặc điểm tâm lý của sinh viên - 32 Vũ Phương Dung Nhu cầu tiếp nhận truyền hình của sinh viên Hà Nội ... quan khi tiếp nhận truyền hình của sinh viên, nghĩa là họ thực sự có nhu cầu và có năng lực tiếp nhận các sản phẩm của truyền hình Về mặt khách quan, sinh viên tiếp nhận truyền hình trong điều kiện có thời gian rảnh rỗi, chương trình truyền hình mà họ ưa thích, thời gian xem phù hợp với thời gian biểu làm việc và sinh hoạt của họ Có những nghiên cứu cho rằng “Đối với những kênh truyền hình tổng hợp, ... tuyờn truyn iu tra nhu cu v truyn hỡnh ca sinh viờn H Ni nm 20 05 vi t l phn trm nh sau: Nghiên cứu Nghiên cứu c 53 .6% 50 .3% 46.7% 35. 7% 30. 6% 22.7% 35. 4% 38.9% 35. 8% 24.4% 11h3113h30 17h01-19h 19h01-20h... ngi cú rt nhiu nhu cu khỏc Nhu cu ca ngi ht sc a dng Trong h thng nhu cu cú nhu cu vt cht, nhu cu tinh thn v nhiu nhu cu cú tớnh xó hi khỏc nh: nhu cu lao ng, nhu cu giao tip, nhu cu gii trớ... (197 sinh viờn), 21h01-22h (172 sinh viờn), 17h01-19h (129 sinh viờn), 11h31-13h30 (96 sinh viờn) - 45 V Phng Dung Nhu cu tip nhn truyn hỡnh ca sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu nhu cầu tiếp nhận truyền hình của sinh viên hà nội khảo sát các chương trình truyền hình trên sóng VTV1,VTV2, VTV3 đài truyền hình việt nam luận văn ths báo chí học 5 04 30 pdf , Nghiên cứu nhu cầu tiếp nhận truyền hình của sinh viên hà nội khảo sát các chương trình truyền hình trên sóng VTV1,VTV2, VTV3 đài truyền hình việt nam luận văn ths báo chí học 5 04 30 pdf , Nghiên cứu nhu cầu tiếp nhận truyền hình của sinh viên hà nội khảo sát các chương trình truyền hình trên sóng VTV1,VTV2, VTV3 đài truyền hình việt nam luận văn ths báo chí học 5 04 30 pdf , Tính thời sự và cấp thiết của đề tài:, Chương 1: truyền hình với đời sống của sinh viên, 1 Đặc điểm tác động của thông tin truyền hình tới khán giả:, 2 Vai trò, chức năng của truyền hình trong đời sống xã hội:, 3 Truyền hình trong đời sống sinh viên nói chung:, Chương 2: khảo sát nhu cầu tiếp nhận truyền hình Của sinh viên hà nội, 1 Đặc điểm chung của sinh viên Hà Nội:, 3 Kết quả nghiên cứu nhu cầu tiếp nhận truyền hình của sinh viên Hà Nội:, 4 Những yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu tiếp nhận truyền hình của sinh viên Hà Nội:, 5 Nhận xét bước đầu về nhu cầu tiếp nhận truyền hình của sinh viên Hà Nội:, Chương 3: một số kiến nghị và giải pháp đáp ứng nhu cầu tiếp nhận truyền hình của sinh viên hà nội, 1 Những vấn đề đặt ra:, 2 Một số kiến nghị đối với Đài Truyền hình Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu tiếp nhận truyền hình của sinh viên Hà Nội:, 3 Đề xuất giải pháp nhằm đáp ứng nhu cầu tiếp nhận truyền hình của sinh viên Hà Nội:

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm