Tìm hiểu kiến trúc quần thể nhà thờ phát diệm huyện kim sơn ninh bình

57 168 0
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/12/2015, 08:52

Trờng Đại Học Vinh Khoa lịch sử -0o0 Vũ thị Hiền Khoá luận tốt nghiệp Đại học Tìm hiểukiếntrúc quầnthể nhà thờ phát diệm huyện Kim Sơn ninh bình Chuyên ngành: lịch sử văn hoá Lời cảm ơn Để hoàn thành khoá luận tốt nghiệp xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc với cô giáo, thạc sỹ Nguyễn Thị Duyên hớng dẫn, giúp đỡ, động viên trình lựa chọn thực đề tài Với khoá luận tốt nghiệp nhận động viên, khích lệ thầy, cô giáo khoa Lịch sử trờng Đại học Vinh, vị Linh mục, Ban hành hành giáo nhà thờ Phát Diệm, UBND thị trấn Phát Diệm,Th viện thị trấn Phát Diệm, phòng Tôn giáo, phòng Văn hoá huyện Kim Sơn, th viện tỉnh Ninh Bình, gia đình, ngời thân bạn bè Tuy nhiên khoá luận tốt nghiệp kết nghiên cứu ban đầu Do trình độ hạn chế, thời gian nghiên cứu không dài, đề tài nghiên cứu rộng, trình điền dã thu thập tài liệu cha thật đầy dủ nh mong muốn, khoá luận tốt nghiệp tránh khỏi thiếu sót định Rất mong nhận đợc ý kiến đóng góp, xây dựng thầy, cô giáo, bạn sinh viên để luận văn đợc hoàn chỉnh Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất! mở đầu Lý DO chọn đề tài Trong đời sống tâm linh ngời dân Việt Nam, hình ảnh chùa đền, nhà thờ đợc xem không gian linh thiêng, trang nghiêm đầy uy lực Trải qua lịch sử hàng ngàn năm dân tộc, hình ảnh chùa, đền trở nên gần gũi, gắn bó thân thơng trở thành biểu tợng làng quê Việt Nam Còn nhà thờ đạo Thiên Chúa sao? Đạo Thiên Chúa đợc du nhập vào nớc ta 400 năm có phận lớn dân c theo tôn giáo Nhng nhắc đến nhà thờ Thiên Chúa giáo chúng xa lạ nhiều ngời dân Việt Nam kiến trúc Gôtích, Rôma cao vút hoàn toàn khác xa so với đền, chùa mái cong truyền thống Hay nghi lễ tôn giáo khác lạ đời sống tâm linh ngời Việt vốn quen với cảnh khói hơng trầm mặc nơi chùa chiền phong tục thờ cúng ông bà, tổ tiên Hiện đất nớc ta có hàng nghìn nhà thờ Thiên Chúa giáo đợc xây dựng mang phong cách nghệ thuật kiến trúc khác nhau: có nhà thờ mang phong cách kiến trúc Gôtich, Rôma, có nhà thờ mang dáng dấp đình, chùa truyền thống Trong nhà thờ ấy, quần thể nhà thờ Phát Diệm lại mang nét kiến trúc, điêu khắc độc đáo, thể rõ giao thoa văn hoá Đông Tây đờng nét kiến trúc, điêu khắc nh tổng thể công trình Tôi ngời vùng đất Phát Diệm Kim Sơn Song đến thăm quan, hành hơng bị ấn tợng mạnh đứng trớc công trình kỳ vĩ tráng lệ quần thể nhà thờ Phát Diệm Tôi tự hào cha ông xa làm để xây dựng nên quần thể Thánh Đờng có không hai này, nh hệ ngời Kim Sơn sau làm để bảo tồn, giữ gìn công trình kiến trúc tôn giáo độc đặc sắc cho hệ mai sau Hơn nữa, sinh viên chuyên ngành Lịch sử Văn hoá, ấp ủ mơ ớc đợc tìm hiểu rõ quần thể kiến trúc độc đáo đóng góp cho kho tàng văn hoá dân tộc Việc tìm hiểu, nghiên cứu giá trị văn hóa qua đờng nét kiến trúc, điêu khắc quần thể nhà thờ Phát Diệm vấn đề rộng không đóng góp mặt khoa học mà có ý nghĩa thực tiễn định Từ đề tài khoa học nhỏ mình, muốn ngời có đợc nhìn toàn diện nét đa dạng văn hóa Việt Nam, đón nhận cách có chọn lọc mới, độc đáo, tiến bên để làm đa dạng cho văn hoá dân tộc ngời Việt Là môt sinh viên chuyên ngành Lịch sử Văn hóa, thực đề tài muốn góp phần nhỏ bé vào việc giữ gìn, bảo tồn net đẹp văn hóa truyền thống dân tộc Xuất phát từ lý trên, chọn nghiên cứu đề tài Tìm hiểu kiến trúc quần thể nhà thờ Phát Diệm cho đề tài khoá luận tốt nghiệp Lịch sử vấn đề Quần thể nhà thờ Phát Diệm có ý nghĩa to lớn đời sống tâm linh giáo dân Phát Diệm nói riêng với giáo dân nớc nói chung Song lý khác lịch sử mà nét độc đáo, dặc sắc kiến trúc quần thể nhà thờ Phát Diệm đợc nhà nghiên cứu đề cập đến mà đợc giáo dân Phát Diệm vị linh mục, chức sắc nghiên cứu, tìm hiểu Một số công trình nghiên cứu đề cập tới - Cuốn Trần Lục đợc Nguyễn Gia Đệ tập hợp viết linh mục năm 1996 nêu lên cách đầy đủ đời, nghiệp Cha Phêrô Trần Lục vị tổng công trình s quần thể nhà thờ Phát Diệm, nh nét kiến trúc nhà thờ Phát Diệm - Cuốn Lịch sử Giáo phận Phát Diệm 1901- 2001 cha Vinh Sơn Trần Ngọc Thụ NXB Đắc Lộ Tùng Th, Pari Pháp phát hành năm 2001 nêu mọt cách đầy đủ trình hình thành, phát triển giáo phân Phát Diệm vòng 100 năm từ 1901- 2001 Song tác giả nêu lên phát triển giáo phận mặt hành chính, đời sống đức tin, phát triển xứ, họ đạo dới cai quản vị Giám mục cha đề cập đến nét độc đáo kiến trúc quần thể nhà thờ - Cuốn Di sản văn hóa tín ngỡng tôn giáo Việt Nam Chu Quang Trứ, NXB Mĩ thuật 2001 nói nét độc đáo đờng nét kiến trúc, điêu khác quàn thể nhà thờ Phát Diệm, song nêt khái quát, sơ lợc cha vào cụ thể - Cuốn 100 năm giáo phận Phát Diệm Vũ Sinh Hiên, nxb tôn giáo 2003, nêu lên trình phát triển nhà thờ vị linh mục, giám mục có đóng góp lớn cho trình phát triển giáo phận - Cuốn Nhà Thờ Lớn Phát Diệm Toà Giám mục Phát Diệm, NXB Tôn giáo 2003 nêu lên cách đầy đủ thời gian xây dựng, cách bố trí công trình quần thể nhà thờ - Một số tạp chí nghiên cứu văn hoá nghệ thuật, tạp chí kiến trúc đẫ đăng nhiều viết nhà nghiên cứu, kiến trúc s Việt Nam quần thể nhà thờ Phát Diệm năm 1996, 1997 - Năm 1996 luận văn Thạc sỹ Kiến trúc quy hoạch tổng thể kiến trúc s Mai Hữu Xuân đề cập tới nét độc đáo, đặc sắc, giao thoa văn hoá Đông - Tây đờng nét kiến trúc, diêu khắc quần thể nhà thờ Phát Diệm với ngồn thông tin có giá trị liên quan đến đề tài luân văn Nhìn cách tổng thể, công trình nghiên cứu nêu đề cập đến khía cạnh khác tạo điều kiên thuận lợi cho kế thừa nội dung phơng pháp Đối tợng, phạm vi, nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Đối tợng nghiên cứu Đối tợng nghiên cứu đề tài tìm hiểu kiến trúc quần thể nhà thờ Phát Diệm thuộc thị trấn Phát Diệm huyện Kim Sơn Ninh Bình 3.2 Phạm vi nghiên cứu Khái quát điều kiện địa lý tự nhiên, xã hội, lịch sử, văn hoá vùng đất Phát Diệm Kim Sơn Giới thiệu trình xây dựng, cấu trúc quần thể nhà thờ Phát Diệm Chỉ nét độc đáo kiến trúc quần thể nhà thờ Nhiệm vụ đề tài Mô tả kiến trúc quần thể nhà thờ Phát Diệm Bớc đầu nét độc đáo kiến trúc quần thể Nguồn tài liệu phơng pháp nghiên cứu 5.1 Nguồn tài liệu - Để phục vụ cho đề tài khoá luận tốt nghiệp mình, đẫ tiến hành su tầm, tập hợp công trình nghiên cứu nhà khoa học, nhà nghiên cứu vè vấn đề có liên quan đến khoá luận Bên cạnh đó, trình làm đề tài sử dụng nguồn tài liệu điền dã 5.2 Phơng pháp nghiên cứu - Với việc vận dụng quan diểm chủ nghĩa Mác Lênin t tởng Hồ Chí Minh vấn đề văn hoá, sách văn hoá Đảng trình làm khoá luận tốt nghiệp mình, sử dụng phơng pháp nghiên cứu lịch sử, phơng pháp logic, phơng pháp phân tích, so sánh, phơng pháp xác minh, phê phán t liệu để phục vụ cho khoá luân tôt nghiệp Bố cục khoá luận Ngoài phần Mục lục, Dẫn luận, Kết luận, Tài liệu tham khảo phần Phụ lục, nội dung khoá luân tôt nghiệp đợc chia làm chơng: Chơng 1: Khái quát điều kiện tự nhiên, xãhội, lịch sử, văn hoá vùng đát Phát Diệm Kim Sơn Chơng 2: Quá trình xây dựng cấu trúc quần thể nhà thờ Phát Diệm Chơng 3: Nét độc đáo kiến trúc giá trị văn hoá quần thể nhà thờ Phát Diệm nội dung Chơng Khái quát điều kiện tự nhiên, xã hội, lịch sử, văn hoá vùng đất Phát Diệm Kim Sơn 1.1 Khái quát điều kiện tự nhiên Thị trấn Phát Diệm nằm vị trí trung tâm huyện Kim Sơn, cách thành phố Ninh Bình 30 km phía Đông Bắc, với diện tích 105 ha, phát triển dọc theo hai bên quốc lộ 10 sông Ân Giang, cắt ngang qua xã: phia Đông phía Tây giáp xã Thợng Kiện, phía Đông Bắc Đông Nam giáp xã Lu Phơng, phía Tây Bắc Tây Nam giáp xã Kim Chính Quốc lộ 10 chia thị trấn làm hai phần Bắc Nam, tuyến giao thông thuận lợi cho việc lại, giao lu kinh tế văn hoá huyện tỉnh Thanh Hoá, Nam Định với Ninh Bình Về đờng thuỷ có sông Ân Giang (chạy dọc theo quốc lộ 10) rộng 15 m, sâu 1,5 m, sông Vạc chạy theo hớng Bắc Nam Ngoài có hệ thống sông nhỏ cắt ngang sông Ân tạo cho địa hình lang thị trấn theo ô bàn cờ Đây kiêu địa hình phổ biến huyện Kim Sơn theo cách trí Nguyễn Công Trứ thành lập huyện này, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông thuỷ lợi Thị trấn Phát Diệm đợc chia làm phố gồm Phát Diệm Đông, Phát Diệm Tây, Phát Diệm Nam, Kim Chính, Kiến Thái, Lu Phơng Phú Vinh Quần thể nhà thờ Phát Diệm nằm phố Phát Diệm Đông Từ xây dựng thị trấn Phát Diệm nh toàn huyện Kim Sơn địa hình đồng tơng đối phẳng Ngoài diện tích đất ở, đất canh tác chủ yếu đất phù xa ven biển thuận lợi cho nghề trồng lúa, đặc biệt điều kiên thuận lợi cho cói phát triển Do vậy, đất canh tác đợc sử dụng vào hai mục đích trồng lúa trồng cói Nhng trình phát triển lịch sử, điều kiện tự nhiên xã hội định mà nghề trồng cói bị mai nhiều, diên tích ngày bị thu hẹp Hiện để khôi phục lại nghề trồng cói nhằm có đủ nguyên liệu để cung cấp cho nghề thủ công truyền thống vùng nên UBND thị trấn có sách khuyến khích nhân dân trồng cói với đợc hỗ trợ ba triệu đồng, nhờ mà nghề tròng cói đợc phục hồi, diện tích tăng lên đáng kể 1.2 Đặc điểm xã hội dân c Thị trấn Phát Diệm nằm trung tâm huyện Kim Sơn, đời với trình thành lập huyện Doanh điền xứ Nguyễn Công Trứ sáng lập năm 1829 Ngời có công lập nên làng Phát Diệm Phó chiêu mộ Nguyễn Chí ngời lang Trà Lũ huyện Giao Thuỷ tỉnh Nam Định Lực lợng đến khai hoang, lập làng ngời nhà Phó chiêu mộ có đông đảo dân c xã, huyện ven Kim Sơn nh Yên Khánh, Yên Mô tỉnh Ninh Bình, huyện Giao Thuỷ Nam Định Họ ngời nghèo khổ phải rời bỏ quê hơng đến khai khẩn Ngoài lực lợng khẩn hoang có đông đảo nghĩa sỉ khởi nghĩa Phan Bá Vành lảnh đạo bị Nguyễn Công Trứ đánh bại vào năm 1825 Nh vậy, từ đời, thành phần dân c phức tạp Mặt khác vùng đất mới, buộc với nơi chôn rau cắt rốn c dân lỏng lẻo, cha bị lễ giáo phong kiến buộc nên trình truyền giáo, giáo sĩ tìm cách truyền bá đạo Thiên Chúa đến vùng đất Và nhanh chóng đợc tiếp nhận để đạo Công giáo Phát Diệm trở thành nhng trung tâm Công giáo Việt Nam với 80% dân c theo đạo Năm 1883, thực dân Pháp chiếm Phát Diệm, biến vùng đất thành thuộc địa thiét lập máy cai trị Do đông đảo ngời Phâp đến làm ăn sinh sống Bên cạnh có ngời ấn, ngời Hoa đến làm ăn, buôn bán, mở cửa hiệu, mở xởng sản xuất chiếu cói Nh vậy, thời kỳ Phát Diệm, ngời Việt có ngời Pháp, ngời ấn Độ, ngời Trung Quốc làm ăn sinh sống Năm 1954, sau Hiệp định Giơnevơ đợc ký kết Với sách phá hoại Hiệp định, thực dân Pháp rêu rao Chúa vào Nam lôi kéo đông đảo giáo dân Phát Diệm vào Nam nên đồng bào nơi khác từ thị xã Ninh Bình huyện lân cận đến làm ăn sinh sống nên số giáo dân giảm đáng kể Hiện số giáo dân chiếm khoảng 23,5% dân số toàn thị trấn Do nàm vị trí trung tâm có đờng giao thông thuỷ thuận lợi cho việc giao lu buôn bán xã huyện giao lu văn hoá, kinh tế với tỉnh Nam Định, Thanh Hoá Trên địa bàn thị trấn có 57 quan trung ơng, tỉnh, huyện, có bến xe khách , có chợ huyện nên đời sống nhân dân phát triển với thu nhập bình quân theo đầu ngời 6,3 triệu đồng/ngời/năm(năm 2002) Kết tổng hợp năm 2006 dân số thị trấn 10.000 ngời, với mật độ 1700 ngời/km2 Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên 1% Đảng bộ, UBND thị trấn thực nhiều sách xã hội đắn hạnh phúc nhân dân Do đời sống ngời dân không ngừng đợc nâng cao Các phong trào Đền ơn đáp nghĩa, Hội chữ thập đỏ thị trấn đợc thành lập Hoạt động từ thiện có nhiều khởi sắc Việc trợ cấp cho hộ khó khăn, ngời già neo đơn thờng xuyên đợc tiến hành Quần thể nhà thờ Phát Diệm nằm địa bàn thị trấn, hàng năm thu hút hàng nghìn lợt khách nớc đến hành hơng, thăm quan Du lịch, tạo điều kiện thuận lợi cho giao lu văn hoá xã hội Phát Diệm nói riêng, huyện Kim Sơn nói chung với vùng, miền nớc nh quốc tế Tuy nhiên, với vị trí Phát Diệm gặp nhiều khó khăn vấn đề đảm bảo an ninh xã hội Những năm trớc kia, điều kiện kinh tế cha phát triển, thị trấn có khoảng 30% niên đến tuổi lao động công ăn, việc làm ổn định thờng xuyên đào đãi vàng, đá quý Chính từ nguyên nhân mà tệ nạn xã hội lây lan, gây nhiều phức tạp cho tình hình an ninh trị, trật tự xã hội địa phơng Với cố gắng đảng bộ, quyền địa phơng nhng năm qua thị trấn đạt đợc đơn vị tiên tiến nhiều lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng đợc cấp khen thởng 1.3 Đặc điểm lịch sử Đầu kỷ XIX, Phát Diệm vùng đất tâm bồi với bùn lầy, cỏ sậy Năm 1829, Doanh điền xứ Nguyễn Công Chứ, sau khai khẩn thành lập huyện Tiền Hải (Thái Bình) chiêu dân lập ấp thành lập huyện Kim Sơn với tổng Phát Diệm đợc đời hoàn cảnh Phát Diệm Phó doanh điền Nguyễn Chí ngời làng Trà Lũ huyện Giao Thuỷ Nam Định lập nên thuộc tổng Tự Tân Do vùng đất trung tâm huyện, có điều kiện giao thông thuỷ thuận lợi nên thu hút đông đảo nhân dân đến làm ăn, sinh sống Từ đờng phố Kim Sơn đợc đời với phố thuộc làng huyện: làng Kiến Thái có phố Kiến Thái, làng Trì Chính có phố Trì Chính, làng Thợng Kiệm có phố Thợng Kiệm, làng Phú Vinh có phố Phú Vinh, làng Phát Diệm có phố Phát Diệm, làng Lu Phơng có phố Lu Phơng Đây tiền thân thị trấn Phát Diệm sau Tháng 10 1883, thực dân Pháp đánh chiếm tỉnh lỵ phủ huyện tỉnh Ninh Bình Do quân đội đông, vũ khí nhiều, thực dân Pháp chiếm đợc Ninh Bình, chiếm Phát Diệm thiết lập máy cai trị, thực sách khai thác, bóc lột Chúng trì máy cai trị chế độ phong kiến Bọn quan lại chức sắc hang tổng làm tay sai Do Phát Diệm có vị trí tính chất phức tạp Để phòng thủ đàn áp nh giám sát việc làm tri phủ, thực dân Pháp thành lập khu địa lý đặc biệt Lập đồn binh chốt giữ cầu Trì Chính với trung đội lính tên thiếu uý ngời Pháp huy, đặt dới điều hành trực tiếp toàn quyền Đông Dơng Để thực âm mu cai trị lâu dài, thực dân Pháp cấu kết chặt chẽ với bọn phản động, kẻ đội lốt Công giáo Lợi dụng tín ngỡng, lừa gạt nô dịch nhân dân trị, đầu độc văn hoá, t tởng, chia rẽ lơng giáo, bóc lột, vơ vét cải, su cao thuế nặng, phu phen tạp ông dịch Năm 1940, phát xít Nhật vào Đông Dơng, thực dân Pháp tăng cờng bóc lột dã man, gây nạn đói khủng khiếp nạn đói đầu năm 1945, đờng phố Kim Sơn hàng ngày, sang, chiều hai xe bò thu xác ngời chết đói vĩa hè đình chợ, bến bãi rác ven sông, bến tầu thủy, bến xe đò đem chôn chung hố [9;11] Trong không khí sục sôi cách mạng nớc, ngày 21- 1945 nhân dân Phát Diệm với khí cách mạng sục sôi vùng lên đâp tan xiềng xích, giành quyền làm chủ Thang 10 - 1945 với danh nghĩa quân đồng minh vào tớc khí giớ quân Nhật, quân Tởng kéo vầo Phát Diệm, cấu kết với bọn phản động tìm cách tiêu diệt chi cộng sản quyền cách mạng non trẻ 10 Bắc nhà thờ Đá Kính Trái Tim Đức Mẹ, có hang núi Sọ phía trớc toàn diên tích lại phía sau đợc dành cho sở nhà chung Nh vậy, đa số công trình quần thể đợc bố trí trải dài theo trục đối xứng qua trục Nó tuân theo quy luật bố trí phổ biến mặt kiến trúc tôn giáo truyền thống Quy luật đảm bảo cho mặt quần thể tuân thủ đợc thứ tự bố cục công trình theo chiều sâu, đồng thời trãi dài mặt đứng theo diện rộng Đây cố gắng nhằm giữ đợc phong cách xử lý mặt đứng phát triển phân vị ngang, đặc trng khác kiến trúc truyền thống Theo kiên trúc s Mai Hũ Xuân luận văn Thạc sỹ Quy hoạch kiên trúc tổng thể đa nhạn xét; hình dung vạch ngang thứ nối liền qua hai cổnh nha thờ (đi qua Phơng Đình sân trong), vạch ngang thứ hai nối liền Nhà nguyện kính Thánh Rôcô đến nhà nguyện kính Thánh Giuse va vạch ngang cuối nối từ Nhà thờ kính Trái tim chúa Giêsu đến Nhà nguyện kính Thánh Phêrô có đợc ba vạch ngang hợpvà vạch số dọc Nhà Thờ Lớn kính Đức Mẹ Mân Côi, thành chử Vơng theo Hán tự Phải hàm ý tác giả công trình muốn thể vào lòng xác tín Đức Kitô Thiên Chúa, vua muôn dân, vũ trụ [25] Nh nói trên, việc xây dựng Thánh Đờng, giáo sĩ phơng Tây u tiên chọn trục theo hớng Đông-Tây Nhng đay với kiến trúc Thánh Đờng Phát Diệm, phờng Nam lại hớng trục Đối với kiến trúc dân gian truyền thống, hớng Nam hớng tốt để xây nhà hội tụ đủ yếu tố tích cực bề mặt thời tiết, hỗ trợ đắc lực cho đời sống sản xuất Tục ngữ dân gian có câu Lấy vợ hiền hoà, xây nhà hớng Nam hay Gia đại an có nhà hớng Nam, lựa chọn hơng trở thành tập tục ngời Việt Nam có từ lâu đời Với việc chọn hớng Nam cho Thánh Đờng cũnh đợc lác giả áp dụng nguyên tắc âm dơng ngũ hành dịch học: Thánh nhân Nam diện nhi thính thiên hạ tức Bậc thánh nhân nhìn hớng Nam để nghe thiên hạ trình bày [1;27] Mặt khác theo lý dịch Hớng Nam lúc mặt trời lên tới đỉnh, lúc có lợi tợng trng cho danh dự địa vị huy hoàng, trí tuệ, sắc đẹp, cực thịnh [1,28] 43 Đây lí tác động vào việc chọn hớng cho quần thể kiến trúc Thánh Đờng Phát Diệm mà không theo nghiêm lệ truyền thống kiến trúc nhà thờ phơng Tây Trục đờng dẫn vào quần thể củng lí ảnh hởng đến mặt tổnh thể công trình Trong trào lu kiến trúc đô thị thừa hởng phong cách đô thị trục đờng dãn đến quần thể Thánh Đờng Phát Diệm đợc nghiên cứu kỹ lỡng cuối trục, ao hồ tợng chúa Giêsu làm vua dang rộng hai tay chào đón, phía sau đờng nét mái Phơng Đình nỗi bật trời xanh, hình ảnh sống động lời mời gọi, tạo đợc ấn tợng thị giác suốt trục đờng dẫn đến quần thể Tuy nhiên hình thức bố cục lại thấy kiến trúc truyền thống Theo quan điểm triết học Đông đay điều kiêng kị, trục đờng thờng không đợc bố trí trục đờng đâm thẳng vào công trình nh mũi tên, mũi thơng dài dọc vào yết hầu Để hoá giải điều đó, trục đờng nhà thờ Phát Diệm đợc đặt lệch hớng Đông chút so với trục đờng lộ, điều đợc thấy rõ đứng quan sát lầu chuông Phơng Đình Bên cạnh tác giả cho đào ao hồ lớn, khiến cho lối vào đợc chuyển sang hai bên cạnh cửa nhà thờ theo cách xử lý đa số công trình kiến trúc truyền thống Mặt khác, mặt rộng, phần kiến trúc dàn trải ra, có nhà cửa, có vờn, thảm cỏ, có cao rải rác, có núi giá đằng sau gơng nớc hồ rộng đằng trớc Tất hoà quyện vào nhau, phát triển theo hớng dàn trải hàng ngang mà không vơn cao nh kiến trúc Thánh Đờng Điều ta thờng thấy đình, chùa, đền Do đó, chiên cảm thấy Chúa thánh không xa vời với họ Nhìn chung, bố cục tổng thể khu Thánh Đờng Phát Diệm, tác giả bố trí công trình phụ theo cách thức quy hoạch chịu ảnh hởng triết học phơng Đông, theo tập quán xây dựng dân gian truyền thống, đồng thời có phối hợp th pháp quy hoạch Thánh Đờng phơng Tây Nh vậy, khách quan mà nói tính chất giao thoa văn hoá đợc nhận dạng từ nhìn tổng thể ban đầu Những nhà nguyện khu quần thể xây dựng theo lối Tam quan giống nh kiểu kiến trúc đình, chùa truyền thống Việt Nam 44 Các vòm, lối vào mặt đứng nhà nguyện có dạng cung gãy, nguồn gốc từ nét trang trí nhà thờ Gôtích kết hợp nét uốn cong nh vén hai bên giống nh vén lên đỉnh chùa nh muốn mời gọi ngời đến với Đức Mẹ Cùng với nét hoa văn trang trí mặt đứng, lối vào nhà nguyện làm giảm bớt dáng vẻ nặng nề, thô kệch đá gợi cho ta nét gần gũi, thân quen mặt đứng bệ khung tam quan lắp đặt bể tợng Đức Mẹ, kề hai bên trụ tháp hình vuông đợc xây dựng giật cấp gồm tầng nhỏ dần phía theo hình thức tháp cỗ cũa Phật giáo Hình thức tháp gợi cho ta nhớ tới hình tợng Tháp Bút bên hồ Hoàn Kiếm-Hà Nội Toà Đức Mẹ đợc hình thành từ chất liệu đá, xung quanh khắc hàng chử bốn thứ tiếng Trên tiếng Việt, chữ Hán đợc viết hai bên nh lối hoành phi câu đối, chữ Pháp chữ La tinh đợc viết phía dới với nội dung ca ngợi Đức Mẹ Đây chữ Việt nhát toàn khu quần thể nhà thờ trớc năm 1991, điều cho ta thấy đợc thái độ tôn trọng ngôn ngữ dân tộc Cụ Sáu Về nghệ thuật kiến trúc, mặt đứng nhà nguyện trái tim Đức Mẹ đạt đợc mặt giá trị sáng tao độc đáo, mặt diễn tả đợc phong cách mặt đứng đặc trng nhà thờ Thiên Chúa Giáo, mặt khác lại dùng nghệ thuật mô hình ảnh kính thánh nhân Phật giáo vố ăn sau tâm thức ngời Việt Những nét cung cảnh kiêu Gôtích thể lối vào, hàng rào sắt, vốn chi tiết tuý phơng Tây đợc kết hợp cách hài hoà, tinh tế với dáng dấp, phong thái phơng Đông Hai mặt bên Nhà nguyện đợc thể hình thức: dãy song đá đợc bố trí mặt với mục đích lấy ánh sáng tạo thông thoáng cho nội thất bên Ngoài có phù điêu đá chạm lộng đợc lắp gian đầu gian cuối Bức thứ mang hình nhân s cời, thứ mang hình chim phợng hoàng oai vũ Hình tợng s tử đợc sử dủng gian cuối Nhà thờ Lớn, song Nhà nguyện hình tợng s tử lại đợc chạm khắc nh hình mặt ngời cời hiền từ biểu tợng Thiên Chúa Đức Giêsukitô xuất thân từ chi tộc Giuđa Phía phù điêu này, nhìn từ lòng Nhà 45 nguyện ta thấy biểu tợng âm dơng khắc họ rõ nét với đờng nét vân mây uốn lợn Phải mợn biểu tợng này, tác giả muốn tôn vinh Thiên Chúa cuội nguồn vạn vật, đồng thời kết nối t tởng phơng Đông Giáo lý Công giáo nh thể Nừu nh hình ảnh s tử nhằm miêu tả Chúa Giêsu vua vũ trụ theo nhìn Công giáo truyền thống, hình tợng bắt quái thể Chúa Giếu trung tâm vũ trụ theo nhìn ngời phơng Đông Và ta thấy rõ tính giao thoa văn hoá Đông Tây chi tiết Các kiến trúc từ Nhà thờ Trái tim Đức Mẹ, Nhà thờ Lớn kính Đức Mẹ Mân Côi, đến nhà thờ nhỏ Trái Tim Chúa Giêsu, Thánh Rôcô, Thánh Giuse Thánh Phêrô cấu trúc theo kiểu kiến trúc cổ Việt Nam, thành phần kết hợp theo mộng mẹo tạo thành khung gỗ(Nhà thờ Đá Đợc kết cấu theo kiểu khung gỗ) Chúng giằng chăc chắn, dồn toàn trọng lợng vào cột dể chuyển xuống nhà Móng tờng trở nên không quan trọng va tợc tế xung quanh cánh cửa đóng, mở để diều chỉnh ánh sáng nhiệt độ,chứ khong phải tờng xây cố định bịt kín nhà thờ có đủ cột cai,cột quân, cột hiên, thợng lơng, câu đối, xà, hoành, bẩy Các gian đợc chia bên có hiên rộng, mái kiểu chồng diêm có tàu mái bờ Tuy nhà làm theo chiều dọc, cửa đầu hồi phía Nam, vào nhà hun hút phía gian Cung thánh Sau nhờ hệ thống cửa chấn song ma đứng gian thấy gần gũi với ngoại cảnh Ngay Nhà thờ Đá, vách có chấn song chạm thủng thông gió lấy đề tài tứ quý(tung cúc trúc mai), phợng hàm th s tử bờm dài Mặt tiền Nhà thờ Đá Nhà nguyện đợc xây theo kiểu lối vào gợi tam quan đình chùa, phía hai cửa phụ có tháp vuông nhiều tầng với mái uốn nhẹ đao cong vút chông nh hoa va gợi lên kiểu tháp Phật giáo Phía cửa tháp lớn nhng theo mẫu tháp bên Đặc biệt, mặt tiền Nhà thờ Lớn phía dới có lối vào đá, phía có tháp vuông gạch gợi cổng ngũ môn đền lớn Phía mái cong vênh tạo đầu đao góc, lợp ngói mũi hài, ngợi nhà tháp quen thuộc Trên đỉnh tháp có tợng thiên thần cầm thánh giá, bên có thiên thần khác thổi loa, bên dới có đặt 46 chữ hán thẩm phán tiền triệu gợi lại hoành phi, câu đối phổ biến đình, đền, chùa - Nét độc đáo mang vẻ Đông quần thể nhà thờ Phát Diệm không đợc thể kiến trúc nhà thờ nguyện, việc bố trí quần thể theo phơng vị nằm ngang Mà đây, đờng nét điêu khắc mang đậm nét điêu khắc Việt Nam Trong điêu khắc tợng, tựơng thánh, tợng thiên thần nhà thờ Thiên Chúa giáo mang đậm nét điêu khắc phơng Tây khuôn mặt trái xoan, mũi dọc dừa Nhng đây, điêu khắc quần thể Nhà thờ ta lại bắt gặp nét điêu khắc mang đậm phong cách đông Đó kà hình khăc thiên thần lối vào Nhà thờ Lớn, hay gian Cung thánh với khôin mặt trồn đầykhoẻ khoắn nh em bé tranh dân gian Việt Nam , hay quan Tổng trấn Phi La Tô mặc áo the, đội mũ cánh chuồn, bên cạnh hình chuỗi Tràng hạt Mân Côi hình ảnh ngoại lai đợc nhìn qua ống kính dân tộc: cảnh Giáng Sinh túp lều cỏ, cảnh vợ chồng vóc dáng lam lũphục sức nh công phu vùng quê, chu trâu gặmcỏ bên lều phả sởi ấm cho Chúa Con[4] Trong Nhà nguyện đờng nét điêu khắc Việt Nam đợc thể đậm nét nh việc trang trí hình hoa cúc, hoa huệ hay nh Nhà nguyện kính Thánh Gioan Tiền Hô gỗ trớ thành nàm vén lên nhẹ nhàng vòm ttròn mềm mại khiến nngời không thán phục trình độ chạm khắc nghệ nhân xa Nội thất Nhà nguyện Kính Trái tim Chúa dờng nh quy tụ nghệ thuật kiến trúc điêu khắc với lịch sử hàng ngàn năm đất Việt: nét uy nghi, huy hoàng, đờng bệ chốn đế đô, nét duyên dáng Tây Đằng, Thổ Hà, Chu Quyến, Chùa Keo phong cách chạm trổ tinh xảo đền vua Đinh, vua Lê, đình Đình Bảng đợc Cụ Sáu vận dụng tài tình nhà nguyện [2,35] Quan sát mặt tổng thể quần thể nhà thờ Phát Diệm, ta thấy rõ lối kiến trúc Đông việc lựa chọn hớng xây dựng, cách trí công trình theo quan điểm phơng Đông; tiền thuỷ hậu sơn, hồ nớc phía trớc nơi hội tụ linh khí, có núi nhân tạo phía sau làm điểm tựa, chỗ dựa cho toàn thể công trìng theo quan niệm phong thuỷ thầy địa lý 47 Theo t tởng triết học phơng Đông, số lẻ hệ thập phân mang ý nghĩa phát triển, nảy nở không ngừng Đã tữ lâu, việc gắn số lẻ vào cấu trúc xây dựng đợc xem nh phong tục thể hiệ ớc muốn điều tốt lành ta bắt gặp số với núi đá nhân tạo, nhà thờ nhỏ, nhà thờ nhỏ với Nhà thờ Lớn Phơng Đình tạo thành công trình có mái, Nhà thờ Lớn đợc chia làm gian: chìm, nổi, lênh đênh Khi đến thăm quần thể nhà thờ Phát Diệm nhiều ngời phải lên thán phụch ngạc nhiên Kiến trúc s Terunobu Fujimori nguyên giáo s trờng Đại học Kiến trúc Tôkyô - Nhât Bản viết năm 1966 Nhà thờ Phát Diệm thực gây cho cú sốc, tởng tợng làg có kiến trúc to lớn Việt Nam vẻ uy nghi nhà thờ mang phong cách Âu Việt gây đợc ấn tợng sâu sắc Nó mang tính Việt Nam phong cách lối bố trí đặt ao sân trớc bãi trống dằng trớc nhà thờ để cầu nguyện theo kiểu cách nhà Phật Chỉ có diểm chung với nhà thờ Châu Âu mặt loong nhà thờ dài lê thê [20;535] 3.2 Những giá trị quần thể Nhà thờ Phát Diệm 3.2.1 Giá trị lịch sử Quần thể Nhà thờ Phát Diệm đợc xây dựng thời kỳ đầy biến động lịch sử dân tộc gắn với trang sử khó khăn thấm đẫm máu nớc mắt đạo Thiên Chúa Việt Nam ttrong trình tôn giáo du nhập truyền bá vào nớc ta Thời kỳ thực dân Pháp thủ đoạn trị với sức mạnh súng ống tàu đồng nổ súng xâm lợc bớc đặt ách đô hộ lên nớc ta Tớc tình hình đó, để ngăn chặn đe doạ chủ nghĩa thực dân phơng Tây, sách mà triều đình nhà Nguyễn đa cấm đạo giết đạo làm cho hàng ngàn giáo sĩ, giáo dân bị giết hại, nhiều nhà thờ Công giáo bị phá bỏ Ngoài nhà thờ đợc xây dựng thời gian giáo sỹ phơng Tây khởi xớng nh nhà thờ Lớn Hà Nội, nhà thờ Đức Bà Sài Gòn mang đậm phong cách kiến trúc giáo đờng phơng Tây mái vòm, tháp đợc đẩy cao vút 48 Trong không gian bối cảnh lịch sử đó, dới đạo cha Sáu, công trình quần thể nhà thờ Phơng Đình lần lợt đợ xây dựng khoảng thời gian 20 năm với vật liệu gỗ đá mảnh tân bồi toàn lau sậy với công trình nguy nga,tráng lệ ta thấy hết đợc lòng tâm, ý chí kiên cờng, óc sáng tạo lòng mộ đạo, kính Chúa giáo dân Phát Diệm xa 3.2.2 Giá trị văn hoá Phát Diệm quần thể di tích lịch sử văn hoá, thánh địa đạo Thiên Chúa nớc ta,gắn liền với mục tiêu phat triển kinh tế văn hoá huyện Kim Sơn nh tỉnh Ninh Bình Bởi lu giữ giá trị văn hoá to lớn, mang nhiều ý nghĩa vật chất tinh thần lớn lao Hơn 100 năm qua, kể từ ngày quần thể Nhà thờ Phát Diệm đợc xây dựng hoàn thành, trải qua bao ma nắng, gió bão tự nhiên, thêm vào bị chiến tranh tàn phá nặng nề nên nhièu chỗ khu quần thể bị tàn phá h hỏng nặng Tuy nhiên với tinh thầnbảo lu giá trị văn hoá to lớn mà cha ông để lại nên hàng giáo sỹ, ban hành giáo, giáo dân Phát Diệm nh đồng bào công giáo nớc đóng góp tiền của, công sức để trùng tu, sửa chữ chi tiết bị hỏng Do nét độc đáo nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc đợc bảo tồn, lu giữ Phát Diệm đợc coi thánh địa, trung tâm đạo Thiên Chúa nớc nên tổng thể nhà thờ, nhà nguyện mang nét kiến trúc, điêu khắc nhà thờ chuyền thống, phong cách kiến trúc Gôtich, phù điêu chạm khắc, nội dung đợc phản ánh Kinh Thánh, tạo cho ngời xem, ngời đến hành hơng dự lễ nh đợc trở với Chúa linh thiêng truyền thống để dâng lời cầu nguyện thống hối ăn năn Bên cạnh với tinh thần hớng cội nguồn, tôn trọng giá trị truyền thống tốt đẹp dân tộc, tinh thần sẵn sàng đón nhận mới, đẹp từ bên vào sở cải biên cho phù hợp để làm phong phú thêm văn hoá truyền thống dân tộc, quần thể nhà thờ Phát Diệm mang đậm phong cách kiến trúc điêu khắc truyền thống Nếu nhà thờ Thiên Chúa Giáo truyền thống tách biệt hẳn với thiên nhiên, mái vòm Gôtich đợc đẩy cao vút làm cho ngời trở 49 nên nhỏ bé trớc khung cảnh Thiên Chúa cao vời bớc chân vào quần thể nhà thờ ấn tợng ban đầu bị xoá bỏ hoàn toàn Các công trình khu quần thể đợc bố trí xắp xếp hài hoà với hoà hợp với cảnh quan xung quanh Những mái vòm đợc chuyển thành mái cong uyể chuyển nh mái chùa, mái đình Những phù điêu diễn tả nội dung Kinh Thánh lại đợc nhìn dới mắt nghệ nhân tôn trọng văn hoá dân tộc với hình ảnh thân thơng gần gũi Nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc quần thể nhà thờ có giá trị độc đáo riêng Các nghệ nhân xa tiếp thu cách chủ động, sáng tạo yếu tố văn hoá bên tảng văn hoá dân tộc để tạo nên phong cách riêng, giá trị riêng độc đáo cho Quần thể nhà thờ Phát Diệm dã để lại giá trị văn hoá to lớn hệ chúng ta, để lại kinh nghiệm quý giá, giá trị to lớn trang trí hoạ tiết hoa văn Để cho ngày tìm hiểu nghiên cứu giai đoạn lịch sử dân tộc, bớc đầu giao lu tiếp xúc với văn hoá phơng Tây cách thuận lợi Đồng thời đòi hỏi phải học tâp, tiếp thu, lu giữ phát huy giá trị văn hoá độc đáo Di tích văn hoá quần thể nhà thờ Phát Diệm sản phẩm tổng hợp giá trị văn hoá độc đáo thời đại Quần thể nhà thờ phát huy đợc hết giá trị văn hoá đợc đặt vào không gian văn hoá thời đại Điều cần thiết mặt lý luận thực tiễn, yêu cầu thực nội dung, phong cách nghệ thuật nh thời điểm, thời gian, không gian tạo đồng cảm khứ 3.2.3 Giá tri du lịch Quần thể nhà thờ Phát Diệm mang nét độc đáo kiến trúc điêu khắc, thể rõ giao lu tiếp xúc văn hoá Đông Tây giai đoạn Việt Nam bớc đầu tiếp xúc với văn hoá phơng Tây Bên cạnh nơi lại trung tâm Thiên Chúa Giáo nớc Nên hàng năm Phát Diệm đón hàng nghìn lợt khách nớc đến thăm quan, hành hơng, dự lễ Cùng với Tam Cốc Bích Động, Cúc Phơng, Cố đô Hoa L, Phát Diệm dã trở thành địa du lịch hấp dẫn tỉnh Ninh Bình Đợc quyền địa phơng quan tâm nên hàng năm có hàng nghìn du 50 khách đến tìm hiểu giá trị độc đáo nhà thờ.Vì ngành du lịch phát triển Khu quần thể nhà thờ Phát Diệm điểm hội tụ thời đại với nhiều yếu tố lịch sử, văn hoá trình Việt Nam bớc đầu tiếp xúc với văn minh phơng Tây 3.3 Một vài kiến nghị, đề xuât thân Qua thời gian điền dã, thực tế, thấy nhà thờ Phát Diệm tồn số hạn chế xin mạo muội đợc đa vài ý kiến, biện pháp làm cho khung cảnh nhà thờ trở nên tôt nhằm quảng bá rộng rãi hình ảnh nhà thờ đến đợc với đông đảo nhân dân nớc bạn bè quốc tế Phát Diệm trung tâm huyện nên sở vật chất, hệ thống giao thông đợc xây dựng nâng cấp tạo điều kiện thuận lợi cho du khách đến thăm quan, hành hơng Khi đến thăm quan Nhà thờ, ta nhận đợc giúp đỡ nhiệt tình ngơi trông coi nhà thờ, hớng dẫn tỉ mĩ hớng dẫn viên ngời sống Nhà Chung vị linh mục tơng lai, nên nét độc đáo kiến trúc, kiến thức tôn giáo đợc thầy nhiệt tình giải đáp trớc thắc mắc ngời xem, tạo đợc tâm lý thoải mái, kích thích đợc tò mò, lòng ham hiểu biết du khách UBND thị trấn Phát Diệm, công an thị trấn phối hợp với ban hành giáo xứ Phát Diệm việc bảo đảm an ninh trật tự cho khu quần thể tạo cho du khách đến có đợc cảm giác thoải mái an toàn Bên cạnh đó, vấn đề vệ sinh môi trờng đợc quan tâm làm cho khung cảnh nhà thờ xẽ thoáng mát nên yếu tố thu hút khách thăm quan Phát Diệm nói riêng huyện Kim Sơn nói chung vùng đất có nghề thủ công phát triển đặc biệt sản phẩm đợc làm từ cói bền đẹp Những sản phẩm đợc bà quanh nhà thờ tập hợp nhũng cửa hàng bán đồ lu niệm cho khách Ngoài tranh ảnh nhà thờ đợc bầy bán làm cho du khách đợc chiêm ngỡng vẻ đẹp nhà thờ mà đợc xem,sử dụng sản phẩm thủ công truyền thống nơi 51 Mặc dù có điều kiện sở vật chất, phong cách phục vụ nh quang cảnh nhà thờ điều kiện thuận lợi tạo đợc tâm lý thoải mái cho khách thăm quan Tuy nhiên, số tồn làm hạn chế đến việc giới thiệu quảng bá hình ảnh nhà thờ đến với nhân dân nớc nh với du khách nớc Giữa quyền địa phơng ban hành giáo có phối hợp với tốt vấn đề đảm bảo an ninh trật tự cho khu nhà thờ Song nhìn chung việc bảo vệ chủ yếu Ban hành giáo giáo dân Phát Diệm đảm nhiệm Mặt khác khứ, Giáo phận Phát Diệm quyền địa phơng có mâu thuẫn, đến đợc giải phần nào, nhng rào cản để bên hợp tác với tốt việc truyền bá hình ảnh nhà thờ bên Nhà thờ Phát Diệm nằm bên cạnh trờng PTTH Kim Sơn A, nên hàng ngày em học sinh thờng xe đạp qua nhà thờ để đến trờng, buổi tra hay chơi nên gây ồn làm không gian linh thiêng cần phải có Đội ngũ hớng dẫn viên lại ngời tu hành nên hạn chế việc hớng dẫn khách thăm quan Trớc thực tế xin mạo muội đa số giải pháp nhằm quảng bá rộng rãi hình ảnh nhà thờ đến với du khách nớc Thứ cần có phối hợp chặt chẽ quyền địa phơng với chức sắc tôn giáo, nh ban hành giáo nhà thờ Phát Diệm để đa đợc giải pháp nhằm làm cảnh quan nhà thờ tốt Thứ hai giáo phận Phát Diệm xuất số sách, tranh ảnh làm đĩa VCD giới thiệu khái quát cảnh quan nhà thờ, nhng lại không bày bán mà để phòng thờng trực du khách biết mua Nên theo ban hành giáo nhà thờ Phát Diệm nên xây dựng quán lu niệm hoàn chỉnh, việc bày bán tranh ảnh, sách giới thiệu nhà thờ, bán sản phẩm thủ công truyền thống vùng đến đợc với đông đảo du khách Thứ ba để quảng bá rộng rãi hình ảnh nhà thờ đến với du khách nớc giáo phận Phát Diệm, quyền địa phơng cần phối hợp với để quảng bá hình ảnh nhà thờ phơng tiện 52 thông tin đại chúng nh việc giơi thiệu nhà thờ qua chuyên mục: Địa phơng tự giới thiệu Đài tiếng nói Việt Nam, chơng trình Du lịch qua ảnh nhỏ Đài truyền hình Việt Nam, hay thành lập website để giới thiệu hình ảnh nhà thờ mạng Internet Trong năm gần đây, phát triển phơng tiện thông tin đại chúng, nên tên tuổi nhà thờ Phát Diệm đến đợcvới đông đảo du khach nớc, thu hút đợc lợng lớn du khách đến dây tham quan Kêt luận Kim Sơn Phát Diệm vùng đất đợc thành lập tỉnh Ninh Bình, nơi có điều kiện tự nhiên nh xã hội thuận lợi tạo điều kiện cho Kim Sơn có tiên đề tốt để phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội nhanh chóng trở thành trung tâm huyện Kim Sơn Bên cạnh đó, vùng đát mới, c dân đến lam ăn sinh sống chủ yếu ngời nghèo, bịnhững chế định phông kiến ràng buộc nên tạo điều kiện thuận lợi cho giáo sỹ truyền bâ đạo Thiên Chúa vào nhanh chóng tìm đợc chỗ đứng chân vùng đất này, làm cho Phát Diệm trở thành trung tâm đạo Thiên Chúa nớc Cha Phêrô Trần Lục linh mục có lòng mộ đạo trí óc tuyệt vời, đựơc cai quản Phát Diệm, ngài bỏ công sức, tài trí xây dựng cho Phát Diệm quần thể công trình tôn giáo nguy nga, lộng lẫy, lam cho tên tuổi cha sống Thánh Đờng Quần thể nhà thờ Phát Diệm thể tích hợp văn hoá Đông Tây, giao thoa văn hoá khoắc áo cho kiến trúc Thánh Đờng tạo nên dung mạo đậm đà truyền thống Đông, chứa đựng nôi dung tôn giáo băt nguồi t phơng Đông nhng lại mang đậm đáu ấn phát triển phơng Tây Sự giao thoa văn hoá quần thể nhà thờ Phát Diệm thể đợc sáng tạo, tinh thần đón nhận mới, sở văn hoá truyền thống để tạo nên mới, đẹp phù hợp vớ văn hoá Việt Nam 53 Quần thể nhà thờ Phát Diệm địa danh văn hoá độc đáo, đại diịen tiêu iểu xuất sắc cho văn hoá Việt Nam buổi đầu giao lu tiếp xúc với văn hoá phơng Tây Trải qua trình lịch sử lâu dài tác động tự nhiên chiến tranh, nhiều công trình quần thể bị tàn phá nặng nề nhng với tinh thần bảô lu giá trị văn hoá cha ông để lại, giáo dân Phát Diệm tiến hành trùng tu, sửa chữa công trình Cùng với nhiều điểm du lịch Ninh Bình quần thể nhà thờ Phát Diệm địa du lịch thu hút đông đảo du khách nớc đến tham quan, hành hơng 54 Tài liệu tham khảo [1] Phan Thuận An (2004), Kiến trúc cố đô Huế , NXB Thuận Hoá [2] Nguyễn Tờng An (2006), Quần thể nhà thờ Phát Diệm, báo Thánh nhạc ngày số 23 tháng 9/2006 [3] Toà giám mục Phát Diệm (2003), Nhà Thờ Lớn Phát Diệm, NXB Tôn giáo Hà Nội [4] Toà giám mục Phát Diệm (2003), Nhà Thờ Lớn Phát Diệm kỷ niêm 100 năm thành lập, VCD [5] Toà giám mục Phát Diệm (2003), Lời đá nhà thờ Phát Diệm VCD [6] Đảng thị trấn Phát Diệm (2000), Lịch sử Đảng thị trấn Phát Diệm (1945 - 1995), NXB Ninh Bình [7] Nguyễn Đăng Duy (1995), Văn hoá tâm linh, NXB Hà Nội [8] Nguyễn Hồng Dơng (2001), Nghi lễ lối sống công giáo văn hoá Việt Nam, NXB Khoa học xã hội Hà Nội [9] Nguyễn Bá Đang (1996), Khu Thánh Đờng Phát Diệm tổng thể công trình Thiên Chúa giáo đậm dà sắc dân tộc Báo Kiến trùc Việt Nam số 4/1995 [10] Nguyễn Gia Đệ (chủ biên) (1996), Trần Lục, (Tài liệu lu hành nội bộ) [11] Mai Thanh Hải (2002), Từ điển Tôn giáo, NXB Từ điển bách khoa [12] Vũ Sinh Hiên (2005), 100 năm Giáo phận Phát Diệm, NXB Tôn giáo Hà Nội [13] Đặng Thái Hoàng (2000), Lịch sử kiến trúc (tập 1) , NXB Khoa học kỹ thụât [14] Nguyyẽn Văn Kiệm (2003), Góp phần tìm hiểu số vấn đề Việt Nam đại, NXb Văn hoá- Thông [15] Đinh Công Lịch (2001), Nhà thờ Phát Diệm đôi điều cảm nhận, Tài liệu lu hành nội bội [16] Nguyễn Cảnh Minh - Đào Tố Uyên (1900), 100 năm công khẩn hoang thành lập huyện Kim Sơn, NXB Ninh Bình [17] Vũ Dơng Ninh (chủ biên) (2005), Lịch sử văn minh giới, NXB Giáo dục 55 [18] Trơng Hữu Quýnh (chủ biên) (1996), Đại cơng lịch sử Việt Nam, NXB Giáo dục [19] Hà Văn Tấn (2005), Đến với lịch sử văn hoá Việt Nam, NXB Hội nhà văn [20] Trần Ngọc Thêm (1996) Tìm sắc văn hoá Việt Nam, NXB Thành phố Hồ Chí Minh [21] Trần Ngọc Thụ (2001) 100 lịch sử Giáo phận Phát Diệm, Tài liệi lu hành nội [22] Mai Thục (1996), Khu di tích nhà thờ Phát Diệm - công trình kiến trúc nghệ thuật dân tộc độc đáo, Báo Phu nữ thủ đô số xuân thang 2/ 1996 [23] Chu Quang Trứ (2001), Di sản văn hoá dân tộc tín ngỡng tôn giáo Việt Nam, NXB Mỹ thuật [24] Mai Hữu Xuân (1999), Luận văn thạc sỹ Kiến trúc quy hoạch tổng thể 56 57 [...]... cây cột ở giữa lòng Nhà Thờ Lớn chu vi 2,26m, cao 11m cới tổng chi phí cho toàn bộ công trình là 600.000 USD [4, 46] 2.3 Cấu trúc quần thể nhà thờ Phát Diệm 2.3.1 Khái lợc về nhà thờ Phát Diệm Quần thể nhà thờ Phát Diệm nằm trên địa bàn phố Phát Diệm Đông thuộc thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình Theo quốc lộ 10 từ Ninh Bình đi Phát Diệm theo hớng Đông Bắc, cách Ninh Bình 30km rẽ tay phải... ta đã khái quát về quần thể Nhà thờ Phát Diệm Sau đây ta đi vào tìm hiểu từng công trình kiến trúc trong quần thể Thánh Đờng 2.3.2 Cấu trúc các công trình trong quần thể Nhà thờ Quần thể Nhà thờ Phát Diệm bao gồm 7 công trình có mái và 3 Hang đá nhân tạo đợc bố trí hài hoà trên mọt diện tích 3.000m 2 Mỗi công trình đều mang một phong cách cùng thể hiện sự kết hợp hài hoà giữa kiến trúc Đông và Tây Song... xây dựng và cấu trúc quần thể nhà thờ Phát Diệm 2.1 Quá trình xây dựng và cấu trúc quần thể nhà thờ Phát Diệm 2.1.1 Cha Phêrô Trần Lục với quá trình xây dựng quần thể nhà thờ 2.1.1.1 Vài nét về tiẻu sứ Cha Phêrô Trần Lục Cha Phêrô Trần Lục(1825 - 1899) còn gọi là Cha Sáu, bà con giáo dân Phát Diệm gọi Ngời với cái tên gần gũi Cụ Sáu Nguyên quán tại làng Mỹ Quan, tổng Cao Vinh, huyện Nga Sơn Thanh Hoá... tháp chuông của nhà thờ đợc hoàn thành năm 1899 Sau Phơng Đình là đến sân giữa và lăng Cha Sáu, sân này dài 25m rộng 15m, tờng 2 bên có những chấn song bằn đá Từ sân giữa nhìn lên phía Bắc là mặt tiền Nhà Thờ Lớn, nhà thờ dài 74m, rộng 24m Hai bên Nhà Thờ Lớn, Cha Sáu cho xây dựng 4 nhà thờ cạnh :Nhà thờ Thánh Giuse ở phía Tây Nam Nhà Thờ Lớn, phía Tây Bắc là Nhà thờ Thánh Phêrô Nhà thờ Trái tim Chúa... dựng nhiều nhà thờ, đặc biệt quần thể nhà thờ Phát Diệm Sự kiện này đánh dấu bớc phát triển mới của đạo Công giáo ở Phát Diệm Năm 1933,Giám mục tiên khởi của Viẹt Nam - Nguyễn Bá Tòng về cai quản Giáo phận Phát Diệm Năm 1940, toàn quyền Đông Dơng đã đích thân về Phát Diệm gắn Bắc Đẩu Bội Tinh và Chinh phủ Nam triều tặng Kim Khánh ngoại hạng cho Giám mục Nguyễn Bá Tòng Từ đây Giáo phận Phát Diệm trở thànhg... xây dựng ngôi nhà thờ kính trái tim Đức Mẹ Maria vào năm 1883 Ngời ta cũng gọi nhà thờ này là nhà thờ Đá Nhà thờ dài 15,30m, rộng 8,50m, cao 6m 21 Năm 1899, Cha Trần Lục tiếp tục cho xây nhà thờ chính thánh Tâm Chúa Giêsu Nhà thờ đợc xây cất hoàn toàn bằng gỗ lim, dài 19m, dài 19m, rộng 8,80m và cao 6,10m Ngoài ra, chúng ta cũng phải kể đến nhà thờ khác, cũng lần lợt đợc xây cất nh nhà thờ kính thánh... ổn định, vững chắc cho toàn khối kiến trúc [25,10] Các bức phù điêu trong nhà thờ đợc chạm trỗ với những chi tiết công phu, đờng nét thanh thoát nhẹ nhàng làm cho ngôi nhà thờ mất đi dáng vẻ thô cứng của đá, nét xa lạ của nhà thờ phơng Tây Nhà thờ này đợc đánh giá là Tinh hoa của nghệ thuật chạm khắc đá ở Việt Nam vào thời đó [4.10] 29 Với công trình kiến trúc Nhà thờ Đá, Cha Sáu xứng đáng đợc tôn... với sự phát triển cử các xứ đạo, số giáo dân ở Phát Diệm cũng tăng lên nhanh chóng Năm 1902 toàn Giáo phận có 82.599 giáo dân,đến 15 năm 1954 đã lên tới 110.000 giáo dân Số giáo dân ở thị trấn Phát Diệm chiếm 80% số dân Ngoài quần thể nhà thờ Phát Diệm, năm 1954 trên địa bàn thị trấn còn có 5 nhà thờ họ lẻ Sau năm 1954, trớc sự lôi kéo, xúi giục của thực dân Pháp, đông đảo đồng bào công giáo Phát Diệm. .. vĩnh cửu nh chính chất liệu tạo nên nó Vì nét độc đáo đó mà nhà thờ đã xứng đáng đợc mệnh danh là viên ngọc trong quần thể nhà thờ Phát Diệm 2.3.2.3 Nhà nguyện dâng kính trái tim Chúa Giêsu Nhà nguyện hay còn gọi là các Nguyện đờng, là nơi thờ tự của một họ đạo hay nơi thờ Chúa của các nhà dòngĐể mọi ngời đến đó ngắm nguyện mà không phải đến nhà thờ xứ Trái tim Chúa Giêsu là một tớc hiệu mà Hội thánh đặt... thờ Trái tim Chúa Giêsu ở phía Đông Bắc Nhà Thờ Lớn và Nhà thờ Thánh Rôcô ở phía Đông Nam Nhà Thờ Lớn Nhà thờ Đá ở xế phía Tây Bắc Nhà thờ Thánh Phêrô, phía trớc có lầu chuông nhỏ 2 tầng xây năm 1939 Phía Nam lầu chuông Nhà thờ Đá là núi Sọ Từ núi Sọ đi hớng Đông là hang đá Bêlem, phía Đông là 1 vờn hoa và tợng đài Cha Sáu, tiếp đến là hang đá Lộ Đức Bao quanh Nhà thờ là tờng hoa bằng đá và gạch thông ... vùng đất Phát Diệm Kim Sơn Giới thiệu trình xây dựng, cấu trúc quần thể nhà thờ Phát Diệm Chỉ nét độc đáo kiến trúc quần thể nhà thờ Nhiệm vụ đề tài Mô tả kiến trúc quần thể nhà thờ Phát Diệm Bớc... đạt lại xuất phát từ văn hoá khác Chơng Nét độc đáo kiến trúc giá trị quần thể Nhà Thờ Phát Diệm 3.1 Nét độc đáo kiến trúc quần thể Nhà thờ Phát Diệm 3.1.1 Sơ lợc kiến trúc nhà thờ Thiên Chúa... lòng Nhà Thờ Lớn chu vi 2,26m, cao 11m cới tổng chi phí cho toàn công trình 600.000 USD [4, 46] 2.3 Cấu trúc quần thể nhà thờ Phát Diệm 2.3.1 Khái lợc nhà thờ Phát Diệm Quần thể nhà thờ Phát Diệm
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu kiến trúc quần thể nhà thờ phát diệm huyện kim sơn ninh bình , Tìm hiểu kiến trúc quần thể nhà thờ phát diệm huyện kim sơn ninh bình , Tìm hiểu kiến trúc quần thể nhà thờ phát diệm huyện kim sơn ninh bình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn