skkn bồi dưỡng năng lực sáng tạo cho học sinh thông qua bài tập hoá học

15 336 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/12/2015, 21:13

PHềNG GIO DC V O TO GIA VIN Sáng kiến kinh nghiệm Bồi dỡng lực sáng tạo cho học sinh thông qua tập hoá học MễN: HO HC Tỏc gi Chc v : Thng Nguyn Anh Cng : Chuyờn viờn phũng GDT Gia Vin Giỏo viờn trng THPT Nho Quan C Gia Vin, thỏng nm 2015 CNG HềA X HI CH NGHA VIT NAM CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM c lp T Hnh phỳc BN CAM KT I TC GI: H v tờn: Thng Ngy, thỏng, nm sinh: 10/02/192 n v : Phũng GDT Gia Vin in thoi di ng: 091.5555.893 E-mail: thangdhn82@gmail.com H v tờn: Nguyn Anh Cng Ngy, thỏng, nm sinh: 15/5/1986 n v : Trng THPT Nho Quan C in thoi di ng: 091.6807.678 E-mail: nacuong@gmail.com II SNG KIN KINH NGHIM: Tờn SKKN: Bi dng nng lc sỏng to cho hc sinh thụng qua bi hoỏ hc III CAM KT Chỳng tụi xin cam kt sỏng kin kinh nghim ny l sn phm ca chỳng tụi Nu cú xy tranh chp v quyn s hu i vi mt phn hay ton b sỏng kin kinh nghim, tụi hon ton chu trỏch nhim trc lónh o n v, lónh o S GD&T v tớnh trung thc ca bn cam kt ny Gia Vin, ngy 15 thỏng nm 2015 Ngi cam kt Thng Nguyn Anh Cng PHN I: M U I Lớ v tớnh cp thit Ngh quyt TW ln th 2, hi ngh ln th Ban chp hnh TW ng khoỏ VIII ó nhn mnh mc tiờu ca ngnh Giỏo dc l: i mi ni dung chng trỡnh, phng phỏp giỏo dc theo hng hin i hoỏ, tng cng giỏo dc tu sỏng to, nng lc t hc, t tu dng, t to vic lm thc hin mc tiờu ny, chun b lc lng lao ng sỏng to, nng ng s tt hn thỳc y s nghip cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ t nc II Mc ớch nghiờn cu Nh vy, mc ớch ca giỏo dc ngy khụng ch dng li vic truyn th cho hc sinh nhng kin thc, nhng kinh nghim m loi ngi ó tớch lu trc õy, m cũn phi bi dng cho h nng lc sỏng to, nng lc gii quyt Trong dy hc, quan im cn bi dng nng lc sỏng to cho hc sinh quỏ trỡnh dy hc u c giỏo viờn quỏn trit, nhng khỏi nim Sỏng to li c hiu khỏc õy chỳng ta cn lm rừ hn khỏi nim Sỏng to hot ng hc ca hc sinh Sỏng to l hot ng ca ngi nhm bin i th gii t nhiờn, xó hi phự hp vi mc ớch m nhu cu ca ngi trờn c s cỏc qui lut khỏch quan ca thc tin Sỏng to l hot ng c trng bi tớnh khụng lp li, tớnh c ỏo v tớnh nht (Theo i Bỏch khoa Ton th Xụ vit, xut bn ln th ba, Matxcva 1976) Núi n gin, sỏng to cú ngha l to ra, lm ra, sn xut sn phm mi, cỏch gii quyt Nng lc sỏng to l nng lc huy ng nhng kin thc cn thit a gi thuyt, a phng phỏp tỡm kim v tỡm c cỏch gii quyt v kt qu l to c sn phm mi , c ỏo cú giỏ tr cho xó hi i vi hc sinh, nng lc sỏng to l nng lc tỡm cỏi mi, cỏch gii quyt mi, nng lc phỏt hin iu cha bit (hoc cha cú) m khụng gũ bú ph thuc vo cỏi ó bit, ó cú Nng lc sỏng to hc cho phộp t mt h thng kin thc ó cú, t mt thc t phc nhỡn hin tng vi nhng khớa cnh mi cú nhng quan im mi (khụng bỡnh thng), nhỡn thy cỏc mõu thun hin tng v tỡm c phng phỏp gii quyt chỳng Chỳng ta cn phõn bit s huy ng kin thc ca nh nghiờn cu v ca hc sinh hot ng sỏng to, cỏc nh nghiờn cu phi s dng nhn kin thc m mỡnh ó cú Nu kin thc ú khụng , h phi a nhng kin thc mi ỏp ng cho nghiờn cu Cũn i vi hc sinh quỏ trỡnh hc tp, sn phm mi m, c ỏo ca hc sinh cú th l cỏi ngi khỏc ó bit (GV chng hn), ú thng khụng cú giỏ tr xó hi c im ny th hin tớnh ch quan quỏ trỡnh sỏng to ca hc sinh Nu khụng xột tu c im ny, giỏo viờn s ri vo tỡnh trng tuyt i hoỏ quỏ trỡnh sỏng to nờn khú bi dng, phỏt trin nng lc sỏng to ca hc sinh III Kt qu cn t c Cng nh mi nng lc khỏc, nng lc t sỏng to phi c phỏt trin hot ng Do ú nhim v c bn ca giỏo viờn l phi tỡm kim nhng ng, bin phỏp, hỡnh thc t chc hot ng sỏng to quỏ trỡnh dy hoỏ hc Phỏt trin nng lc ny c thc hin tt c cỏc hỡnh thc dy hc (bi lờn lp; t hc nh; tham quan ngoi khoỏ); mi loi bi hc (bi nghiờn cu ti liu mi; bi luyn - ụn cng c kin thc; bi thc hnh thớ nghim hoỏ hc; bi kim tra ỏnh giỏ kin thc k nng; bi hoỏ hc ph thụng ) IV i tng, phm vi v k hoch nghiờn cu ( õu?, thi gian? ) i tng: Hc sinh trung hc ph thụng Phm vi: Chng trỡnh hoỏ hc trung hc ph thụng K hoch nghiờn cu: a im: Hc sinh cỏc lp trng THPT Nho Quan C Thi gian: Nm hc 2014 2015 PHN II: NI DUNG I C s lý lun ca nghiờn cu Vic rốn luyn cho hc sinh gii cỏc bi hoỏ hc khụng phi l mc ớch ca dy hc Mc ớnh c bn c t gii bi hoỏ hc l lm cho hc sinh hiu sõu sc hn cỏc kin thc v hoỏ hc, hỡnh thnh, rốn luyn, cng c, kim tra kin thc, k nng hoỏ hc, bit phõn tớch v ỏp dng vo thc tin v cui cựng l phỏt trin nng lc t duy, nng lc gii quyt thc hin c nhim v bi dng v phỏt trin nng lc sỏng to cho hc sinh thụng qua gii bi hoỏ hc, giỏo viờn phi cú k hoch chi tit t u nm hc, thc hin bi no, chng no, no Vi k hoch ú, giỏo viờn mi chun b c cho hc sinh cỏc yu t sn sng cho hot ng sỏng to: ng c, trỡnh kin thc, k nng, k xo, kh nng kim chng lý thuyt hay thc nghim cỏc d oỏn Vỡ vy vic la chn cỏc bi cú c trng sỏng to phi th hin c cỏc yờu cu v mc phỏt trin nng lc nhn thc v nng lc hnh ng Cỏc nng lc ny cn c nõng dn tng bc, t mc thp n cao, t d n khú II Thc trng nghiờn cu a s giỏo viờn lờn lp dy cỏc bi thng ch chỳ trng vo kin thc ca bi a m khụng chỳ ý nhiu n vic l phỏt trin nng lc t duy, nng lc gii quyt cho hc sinh Trong ú cú rt nhiu bi cú th c chn la v h thng hoỏ t ú tng bc hng dn cỏc em hc sinh rốn luyn phỏt trin nng lc t sỏng to III Mụ t cỏc gii phỏp m tỏc gi ó thc hin, ó s dng nhm lm cụng vic cú cht lng, hiu qu hn Di õy chỳng tụi xin nờu mt vi bin phỏp c bn rốn luyn nng lc sỏng to ca hc sinh thụng qua bi hoỏ hc Bin phỏp Hỡnh thnh cho hc sinh h thng kin thc hoỏ hc c bn giỳp hc sinh bit da vo bn cht hoỏ hc tỡm cỏch gii quyt ngn gn nht Vớ d 1: m gam phoi bo st (A) ngoi khụng khớ sau mt thi gian thu dc hn hp B cú lng 12 gam gm cht rn Cho B tỏc dng hon ton vi dung dch axit nitric d thy gii phúng 2,24 lớt khớ NO nht ktc Tỡm m Vi bi toỏn ny nu gii bỡnh thng hc sinh s phi lp phng trỡnh n s, nhng nu giỏo viờn hng dn hc sinh bit phõn tớch c bn cht hoỏ hc ca bi toỏn l cỏc quỏ trỡnh cho v nhn electron; õy cú cỏc quỏ trỡnh to sn phm trung gian nhng cui cựng thc cht ch cú Fe nhng electron chuyn thnh mui v N+5 (HNO3) nhn electron to NO, dng nh lut bo ton lng, nh lut bo ton electron, chỳng ta cú th lp phng trỡnh n n gin tớnh ỏp s ca bi toỏn, nh vy phi da vo bn cht hoỏ hc tỡm cỏch gii quyt ngn gn nht *Algorit gii: Fe + O2 12 gam (FeO, Fe2O3, Fe3O4, Fe) + HNO3 3+ Fe + NO mO2 = 12 - m Cú quỏ trỡnh: Fe0 Quỏ trỡnh nhng e: O2 + 12 - m 32 N+5 Fe3+ 3m 56 m 56 Quỏ trỡnh nhn e: 3e 4e 2O-2 12 - m + 3e N+2 0,3 NO 0,1 Theo nh lut bo ton e: 3m 56 = 12 -m + 0,3 m = 10,8 gam Bin phỏp Rốn luyn nng lc t khỏi quỏt gii bi hoỏ hc Nng lc khỏi quỏt cao l kh nng phỏt hin nhng nột chung bn cht nht ca nhiu , nhiu i tng a v mt kiu nht nh Trong gii bi hoỏ hc kh nng khỏi quỏt hoỏ th hin nng lc hc sinh bit nhn dng bi hoỏ hc, bit tỡm phng phỏp gii chung cho tng dng bi Vớ d 2: Hn hp A gm axit no n chc, axit khụng no cha liờn kt ụi k tip dóy ng ng Cho A tỏc dng vi 150 ml dung dch NaOH 2M n phn ng xong cn trung hũa NaOH d bng 100 ml dung dch HCl 1M, thu dc dung dch D em cụ cn dung dch D thu dc 22,89 gam cht rn khan Nu t chỏy hon ton lng A trờn ri cho ton b sn phm thu c vo ht dung dch NaOH c thy lng bỡnh NaOH tng thờm 26,72 gam Tỡm cụng thc cu to ca cỏc axit v lng ca chỳng cú hn hp A? Vớ d 3: Hn hp A gm este n chc mch thng to thnh t cựng ru B vi axit hu c ú cú axit no l ng ng k tip v axit khụng no cha liờn kt ụi Cho 14,7 gam A tỏc dng ht vi dung dch NaOH thu c hn hp mui v p gam ru B Ch p gam ru B vo bỡnh ng Na d, sau phn ng xong thu c 2,24 lớt khớ v lng bỡnh ng Na tng thờm 6,2 gam Mt khỏc, nu t chỏy ht 14,7 gam A thu dc 13,44 lớt khớ CO (KTC) v 9,9 gam H2O Tỡm CTCT ca cỏc este hn hp A õy l dng bi toỏn xỏc nh cụng thc hoỏ hc ca cht hu c Quan trng l giỏo viờn lm cho hc sinh nhn nh c dng bi v nh hng nờn lm th no vớ d ny u cho hn hp cht (trong ú cht bit rt rừ rng loi cht nờn t riờng cụng thc ca loi cht ú, cht cũn li cựng loi thỡ t cụng thc chung theo phng phỏp trung bỡnh) vớ d 2: Hn hp A CnH2n+1COOH CmH2n+1COOH vớ d 3: Hn hp A CnH2n+1COOCxHy CmH2n+1COOCxHy Sau ú: Vit cỏc phng trỡnh phn ng Tớnh s mol cỏc cht Lp h phng trỡnh Gii Bin phỏp Rốn luyn kh nng c lp suy ngh Thụng qua bi giỏo viờn rốn luyn cho hc sinh kh nng c lp suy ngh, bit t t , gii quyt , kim tra cỏch gii quyt , khụng tho vi nhng cỏi cú sn, luụn luụn tỡm cỏch gii quyt mi c nhng vớ d ó quen thuc Vớ d 4: t chỏy hon ton 1,7 gam este X cn 2,52 gam oxi ktc ch thu c CO2 v H2O vi t l s mol tng ng l 2:1 un núng 0,01 mol X vi dung dch NaOH thy cú 0,02 mol NaOH tham gia phn ng X khụng cú chc ete, khụng tỏc dng vi dung dch NaOH, khụng cú phn ng gng Tỡm CTCT ca X bit MX < 140 õy l dng bi toỏn xỏc nh cụng thc quen thuc, hc sinh cú th lm bỡnh thng: t CTTQ ca X l CxHyOz; Vỡ X l este, tỏc dng vi NaOH theo t l 1:2 X l este chc hoc este n chc vi gc ru l phenol - Xột trng hp: Tuy nhiờn bi toỏn ny giỏo viờn cú th hng dn hc sinh chỳ ý n im cht ca bi toỏn l dựng phn ng t chỏy vỡ bi toỏn cú phn ng t chỏy vi rt nhiu d liu Dựng phn ng chỏy tỡm CTPT ca X l C8H8O2 Sau ú da vo cỏc d liu khỏc tỡm CTCT: CH3COO *Trong ging dy bi hoỏ hc nu giỏo viờn chỳ ý hng dn cho hc sinh cỏch nhn nh bi toỏn (Tỡm cỏc im cht) thỡ hc sinh s c rốn luyn kh nng c lp suy ngh, t sỏng to Bin phỏp Tng cng cho hc sinh gii cỏc bi cú dng kin thc thc tin, kin thc gn vi mụi trng Vớ d 5: Ion Ca2+ cn thit cho mỏu ngi hot ng bỡnh thng Nng Ca2+ khụng bỡnh thng l du hiu ca bnh xỏc nh nng Ca 2+ ngi ta ly mu mỏu lm kt ta Ca2+ di dng canxioxalat (CaC2O4) ri cho CaC2O4 tỏc dng vi dung dch KMnO4 mụi trung axit KMnO4 + CaC2O4 + H2SO4 MnSO4 + CO2 + ? Hon thnh phng trỡnh phn ng Vit phng trỡnh ion thu gn Gi s canxioxalat kt ta t 1,00 ml mỏu mt ngi tỏc dng va ht vi 2,05 ml dung dch KMnO4 4,88.10-4 M Hóy biu din nng Ca2+ mỏu ngi ú n v mg Ca 2+/100 ml mỏu Vớ d 6: Viờn nộn caxinol ca Phỏp cú thnh phn gm caxicacbonat, axit xitric (C3H4OH(COOH)3) Khi th vo nc thy viờn nộn tan nhanh v si bt khớ Gii thớch hin tng Nc õy úng vai trũ gỡ? T ú suy cỏch bo qun thuc viờn trờn Bin phỏp Phỏt trin t sỏng to cho hc sinh thụng qua vic hng dn hc sinh t , t gii v t kim nh kt qu Vic t mt bi t hc sinh vo v trớ phi x lý t nhiu gc thụng tin mt cỏch khoa hc chớnh xỏc theo cỏc tỡnh khỏc Vớ d 7: T s mi quan h gia cỏc cht hu c v vụ c yờu cu hc sinh: - T v chui bin hoỏ (trong ú cỏc cht dó bit CTHH) Sau ú t vit cỏc phng trỡnh phn ng ri kim nh ỳng, sai - T v chui bin hoỏ mc cao hn (trong chui bin hoỏ ú ch cú mt hoc vi cht ó bit CTHH) - mc cao hn na: Hc sinh t v chui bin hoỏ th hin bng cỏc ch cỏi, yờu cu xỏc nh cỏc cht ng vi cỏc ch ú dóy bin hoỏ Vit phng trỡnh phn ng Sau ú kim nghim ỳng sai nh th no Vớ d 8: nhn mnh dng bi cho CO (SO2) vo dung dch kim, cú th cho hc sinh t theo cỏch: Cho lớt khớ CO2 (KTC) hp th ht vo dung dch NaOH 1M Tớnh lng mui thu c? (Yờu cu hc sinh cho d liu vo ch trng mui thu c l mui trung ho, mui axit, ng thi c mui) Nh vy cho hc sinh t v t gii thnh cụng s cun hỳt cỏc em vo hot ng hc, kớch thớch úc sỏng to v nim vui hng thỳ hc ca hc sinh IV Kt qu thc hin: (Bng tng hp kt qu, s liu minh ho, i chiu, so sỏnh) ỏnh giỏ kt qu ca ti, tin hnh thc nghim lp 12, lp thng xuyờn c luyn theo nh hng phỏt trin nng lc t sỏng to (lp 12TN1 - lp thc nghim), lp dy bỡnh thng (lp 12TN2 - lp i chng) Cho lp lm bi kim tra ht chng, ú cú khong 40% mc bit v hiu, 30% mc dng, 30% mc dng mt cỏch sỏng to T kt qu cỏc bi kim tra ny cỏc tỏc gi ó tin hnh lp bng im, bng tn sut, th tn sut rỳt kt lun ca quỏ trỡnh thc nghim *Bi kim tra s Bng S HS t im Xi ca lp TN v C Nhúm HS TN (182 HS) C (186 S HS t im Xi 0 20 25 55 40 20 14 0 30 32 38 39 28 10 HS) Bng Bng tn sut ca ca lp TN v C Nhúm HS TN (182 HS) C (186 HS) 0 0 0 10 S % HS t im Xi 10 30.2 4.40 10.99 13.74 21.98 10.99 7.69 17.2 20.4 15.0 16.13 20.97 5.38 4.84 Hỡnh th tn sut biu din kt qu bi kim tra s ca HS lp i chng v thc nghim *Bi kim tra s Bng S HS t im Xi ca lp TN v C Nhúm HS TN (182 HS) C (186 HS) S HS t im Xi 0 13 18 19 58 35 24 15 0 30 35 40 35 25 12 9 10 Bng Bng tn sut ca ca lp TN v C Nhúm HS TN (182 HS) C (186 HS) 0 0 0 S % HS t im Xi 10.4 31.8 7.14 9.89 18.8 18.8 16.13 21.51 2 10 19.23 13.19 8.24 13.44 6.45 4.84 Hỡnh th lu tớch biu din kt qu bi kim tra s ca HS lp i chng v thc nghim * Tớnh trng cỏc tham s c cho HS lp i chng v thc nghim vi bi kim tra s - Nhúm thc nghim : im trung bỡnh cng : X tn = 7,19 vi = 0,119 + Phng sai (S2) v lch chun (S): S 2tn = 2,58 Stn = 1,61 v Vtn = 22,37% - Nhúm i chng: im trung bỡnh cng : X = 6,33 vi = 0,123 đc + Phng sai (S2) v lch chun (S): S 2đc = 2,82 Sc = 1,68 v Vc = 26,51 % i vi bi kim tra chỳng tụi thu c kt qu im trung bỡnh cng X ca HS lp thc nghim u cao hn nhúm i chng So sỏnh: T > t ,f iu ú chng t s khỏc gia X tn v X l cú ý ngha Do ú cú th kt lun: trung đc bỡnh cng v im s ca bi kim tra ca HS nhúm TN cao hn nhúm C l thc cht PHN III: KT LUN V KHUYN NGH Nhng ỏnh giỏ c bn nht (Ni dung, ý ngha, hiu qu) ca SKKN Vic rốn luyn t sỏng to cho hc sinh thụng qua bi hoỏ hc s gúp phn tớch cc hoỏ hot ng nhn thc ca hc sinh, bi dng nng lc sỏng to, nng lc gii quyt gúp phn thc hin mc tiờu giỏo dc ca nc ta Cỏc khuyn ngh c xut t SKKN a Cỏc c s giỏo dc nờn thng xuyờn cú hi tho v phỏt trin nng lc t sỏng to ca hc sinh quỏ trỡnh ging dy (cú th t chc thnh cỏc chuyờn ) b Mi giỏo viờn luụn cú ý thc rốn luyờn nng lc t sỏng to cho hc sinh thụng qua cỏc bi day iu ny ũi hi mi giỏo viờn luụn tỡm tũi, h thng hoỏ, la chn kin thc mi gi dy v cho tng i tng hc sinh PHN IV: TI LIU THAM KHO {1} Nguyn Cng, Nguyn Mnh Dng, Nguyn Th Su Phng phỏp dy hoỏ hc, Nxb Giỏo dc, H ni, 2001 {2} Nguyn Xuõn Trng Bi hoỏ hc trng ph thụng Nxb i hc Quc gia H ni, 1997 {3} Nguyn Hu nh, Lờ Xuõn Trng Cõu hi nh tớnh v bi thc t Nxb Giỏo dc, H ni, 1999 - * - MC LC Phn I: M u I Lớ v tớnh cp thit II Mc ớch nghiờn cu III Kt qu cn t c IV i tng, phm vi, k hoch nghiờn cu Phn II: Ni dung I C s lớ lun ca nghiờn cu II Thc trng ca nghiờn cu III Mụ t cỏc gii phỏp m tỏc gi ó thc hin nhm lm cụng vic cú cht lng, hiu qu hn IV Kt qu thc hin Phn III: Kt lun v khuyn ngh Phn IV: Ti liu tham kho [...]... quả…) của SKKN Việc rèn luyện tư duy sáng tạo cho học sinh thông qua bài tập hoá học sẽ góp phần tích cực hoá hoạt động nhận thức của học sinh, bồi dưỡng năng lực sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục của nước ta 2 Các khuyến nghị được đề xuất từ SKKN a Các cơ sở giáo dục nên thường xuyên có hội thảo về vấn đề phát triển năng lực tư duy sáng tạo của học sinh trong... luyên năng lực tư duy sáng tạo cho học sinh thông qua các bài day Điều này đòi hỏi mỗi giáo viên luôn tìm tòi, hệ thống hoá, lựa chọn kiến thức trong mỗi giờ dạy và cho từng đối tượng học sinh PHẦN IV: TÀI LIỆU THAM KHẢO {1} Nguyễn Cương, Nguyễn Mạnh Dũng, Nguyễn Thị Sửu Phương pháp dạy hoá học, tập 1 Nxb Giáo dục, Hà nội, 2001 {2} Nguyễn Xuân Trường Bài tập hoá học ở trường phổ thông Nxb Đại học Quốc... điểm Xi 4 5 6 7 10.4 31.8 7.14 9.89 4 7 18.8 18.8 16.13 21.51 2 2 10 19.23 13.19 8.24 13.44 6.45 4.84 Hình 2 Đồ thị luỹ tích biểu diễn kết quả bài kiểm tra số 2 của HS lớp đối chứng và thực nghiệm * Tính trưng các tham số đặc cho HS lớp đối chứng và thực nghiệm với bài kiểm tra số 2 - Nhóm thực nghiệm : Điểm trung bình cộng : X tn = 7,19 với ε = 0,119 + Phương sai (S2) và độ lệch chuẩn (S): S 2tn = 2,58... và độ lệch chuẩn (S): S 2®c = 2,82 → Sđc = 1,68 và Vđc = 26,51 % Đối với 2 bài kiểm tra chúng tôi thu được kết quả điểm trung bình cộng X của HS ở lớp thực nghiệm đều cao hơn nhóm đối chứng So sánh: T > t α ,f Điều đó chứng tỏ sự khác nhau giữa X tn và X là có ý nghĩa Do đó có thể kết luận: trung ®c bình cộng về điểm số của 2 bài kiểm tra của HS nhóm TN cao hơn nhóm ĐC là thực chất PHẦN III: KẾT LUẬN... pháp dạy hoá học, tập 1 Nxb Giáo dục, Hà nội, 2001 {2} Nguyễn Xuân Trường Bài tập hoá học ở trường phổ thông Nxb Đại học Quốc gia Hà nội, 1997 {3} Nguyễn Hữu Đĩnh, Lê Xuân Trọng Câu hỏi định tính và bài tập thực tế Nxb Giáo dục, Hà nội, 1999 - * - MỤC LỤC Phần I: Mở đầu I Lí do về tính cấp thiết II Mục đích nghiên cứu III Kết quả cần đạt được ... đây, mà phải bồi dưỡng cho họ lực sáng tạo, lực giải vấn đề Trong dạy học, quan điểm cần bồi dưỡng lực sáng tạo cho học sinh trình dạy học giáo viên quán triệt, khái niệm Sáng tạo lại hiểu... dung, ý nghĩa, hiệu quả…) SKKN Việc rèn luyện tư sáng tạo cho học sinh thông qua tập hoá học góp phần tích cực hoá hoạt động nhận thức học sinh, bồi dưỡng lực sáng tạo, lực giải vấn đề góp phần... biện pháp để rèn luyện lực sáng tạo học sinh thông qua tập hoá học Biện pháp Hình thành cho học sinh hệ thống kiến thức hoá học để giúp học sinh biết dựa vào chất hoá học để tìm cách giải ngắn
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn bồi dưỡng năng lực sáng tạo cho học sinh thông qua bài tập hoá học , skkn bồi dưỡng năng lực sáng tạo cho học sinh thông qua bài tập hoá học , skkn bồi dưỡng năng lực sáng tạo cho học sinh thông qua bài tập hoá học , PHẦN II: NỘI DUNG, Để đánh giá kết quả của đề tài, tiến hành thực nghiệm ở 2 lớp 12, 1 lớp thường xuyên được luyện tập theo định hướng phát triển năng lực tư duy sáng tạo (lớp 12TN1 - lớp thực nghiệm), 1 lớp dạy bình thường (lớp 12TN2 - lớp đối chứng).