Đánh giá tác động môi trường của dự án nhà máy dệt nhuộm Dũng Tâm

90 4,291 60
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2013, 16:42

trình bày về Đánh giá tác động môi trường của dự án nhà máy dệt nhuộm Dũng Tâm Công ty TNHH TM DV SX Dũng Tâm Báo cáo Đánh giá tác động môi trường của dự án “Nhà máy dệt nhuộm Dũng Tâm” Trang i MỤC LỤC Mở đầu .1 CHƯƠNG 1 MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN .7 1.1 TÊN DỰ ÁN .7 1.2 CHỦ DỰ ÁN 7 1.3 VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CỦA DỰ ÁN . 7 1.4 NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN .10 1.4.1 Các công trình chính của nhà máy 10 1.4.2 Các hạng mục công trình phụ trợ 11 1.4.2.3. Hệ thống cấp thoát nước 11 1.4.2.4. Hệ thống cấp điện 12 1.4.3 Quy trình sản xuất của nhà máy 12 1.4.4 Danh mục thiết bị 15 1.4.5 Nguyên vật liệu cho nhà máy 15 1.4.6 Tiến độ thực hiện dự án 18 1.4.7 Tổng mức đầu tư .18 1.4.8 Tổ chức sản xuất .19 CHƯƠNG 2 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ XÃ HỘI 20 2.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG . 20 2.1.1 Điều kiện về tự nhiên 20 2.1.2 Hiện trạng các thành phần môi trường tự nhiên 22 2.2 ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ XÃ HỘI XÃ MỸ HẠNH BẮC . 26 2.2.1 Sản xuất nông nghiệp 26 2.2.2 Chăn nuôi 26 2.2.3 Về giáo dục . 26 2.2.4 Về y tế .26 2.2.5 Công tác VHTT-TDTT .27 2.3 CƠ SỞ HẠ TẦNG KCN XUYÊN Á . 27 CHƯƠNG 3 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 29 3.1 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG .29 3.1.1 Các tác động trong giai đoạn xây dựng . 30 3.1.1.1. Tác động do bụi 31 3.1.1.2. Tác động do khí thải .32 3.1.1.3. Tác động do tiếng ồn và rung . 33 3.1.1.4. Tác động do nước thải 34 Công ty TNHH TM DV SX Dũng Tâm Báo cáo Đánh giá tác động môi trường của dự án “Nhà máy dệt nhuộm Dũng Tâm” Trang ii 3.1.1.5. Tác động do rác thải 35 3.1.1.6. Tác động đến môi trường kinh tế xã hội 36 3.1.2 Các tác động trong giai đoạn vận hành .36 3.1.3 Các rủi ro và sự cố có thể xảy ra . 45 3.2 NHẬN XÉT VỀ ĐỘ CHI TIẾT, ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC ĐÁNH GIÁ . 47 CHƯƠNG 4 BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG XẤU, PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG . 48 4.1 ĐỐI VỚI CÁC TÁC ĐỘNG XẤU 48 4.1.1 Biện pháp giảm thiểu tác động giai đoạn xây dựng 48 4.1.2 Biện pháp giảm thiểu giai đoạn vận hành . 52 4.2 ĐỐI VỚI SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG . 62 4.2.1 Giảm thiểu sự cố trong giai đoạn xây dựng 62 4.2.2 Giảm thiểu sự cố trong giai đoạn vận hành 64 CHƯƠNG 5 CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG . 69 5.1. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG . 69 5.1.1 Cơ cấu tổ chức thực hiện .69 5.1.2 Quản lý môi trường . 70 5.1.3 Hệ thống báo cáo 70 5.1.4 Chương trình quản lý môi trường . 70 5.1.5 Kinh phí thực hiện các công trình xử lý môi trường .73 5.2. CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 74 5.2.1 Giám sát chất thải 74 5.2.2 Dự trù kinh phí giám sát, quan trắc môi trường 74 CHƯƠNG 6 THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG . 78 KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT 79 1. KẾT LUẬN 79 2. KIẾN NGHỊ .79 3. CAM KẾT 80 Công ty TNHH TM DV SX Dũng Tâm Báo cáo Đánh giá tác động môi trường của dự án “Nhà máy dệt nhuộm Dũng Tâm” Trang iii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT BTCT : Bê tông cốt thép BQL : Ban quản lý BVMT : Bảo vệ môi trường ĐTM : Đánh giá tác động môi trường DAĐTXDCT : Dự án Đầu tư xây dựng công trình KTXH : Kinh tế xã hội KCN : Khu công nghiệp PCCC : Phòng cháy chữa cháy TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam TNMT : Tài nguyên Môi trường UBND : Ủy ban nhân dân WHO : Tổ chức y tế Thế giới Công ty TNHH TM DV SX Dũng Tâm Báo cáo Đánh giá tác động môi trường của dự án “Nhà máy dệt nhuộm Dũng Tâm” Trang iv DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 1-1 : Các hạng mục công trình xây dựng của nhà máy Bảng 1-2 : Khối lượng sản phẩm của nhà máy Bảng 1-3 : Danh mục các thiết bị củ di dời xuống khu Xuyên Á Bảng 1-4 : Danh mục các thiết bị đầu tư mới Bảng 1-5 : Nhu cầu nguyên vật liệu chính cho năm sản xuất ổn định Bảng 1-6 : Hóa chất nấu, tẩy trắng vải Bảng 1-7. : Hóa chất sử dụng nhuộm v ải Bảng 2-1 : Nhiệt độ các tháng năm 2007 - 2008 của tỉnh Long An Bảng 2-2 : Lượng mưa các tháng năm 2008 của tỉnh Long An Bảng 2-3 : Độ ẩm không khí các tháng năm 2008 của tỉnh Long An Bảng 2-4 : Số giờ nắng các tháng năm 2008 của tỉnh Long An Bảng 2-5 : Kết quả phân tích chất lượng nước ngầm Bảng 2-6 : Kết quả chất lượng không khí tại khu vực dự án Bảng 3-1 : Đối tượng, quy mô bị tác động Bả ng 3-2 : Khối lượng xây lắp chính dự kiến của dự án Bảng 3-3 : Hệ số phát thải bụi Bảng 3-4 : Hệ số phát thải ô nhiễm không khí Bảng 3-5 : Các mức tiếng ồn tạo ra bởi một số thiết bị Bảng 3-6 : Tính toán sơ bộ tải lượng ô nhiễm bụi tại nhà máy Bảng 3-7 : Hệ số ô nhiễm do đốt than Bảng 3-8 : Tải lượng các chất ô nhiễm trong khí thải nồi h ơi và nồi dầu gia nhiệt Bảng 3-9 : Nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải Bảng 3-10 : Độ ồn và nhiệt độ tại các xưởng sản xuất của nhà máy Bảng 3-11 : Thành phần, tính chất nước thải nhuộm Bảng 3-12 : Hệ số ô nhiễm do mỗi người hàng ngày sinh hoạt đưa vào môi trường (nước thải từ họat động sinh hoạt chưa qua xử lý) Bảng 3-13 : Tổng tải lượng các ch ất ô nhiễm chính trong nước thải sinh hoạt (chưa qua xử lý sơ bộ) của dự án. Bảng 3-14 : Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt trong của dự án Bảng 3-15 : Thành phần, tính chất nước mưa chảy tràn Bảng 3-16 : Tác động của các chất ô nhiễm trong nước thải Công ty TNHH TM DV SX Dũng Tâm Báo cáo Đánh giá tác động môi trường của dự án “Nhà máy dệt nhuộm Dũng Tâm” Trang v Bảng 3-17 : Độ tin cậy của các phương pháp ĐTM. Bảng 4-1 : Tiêu chuẩn các yếu tố vi khí hậu trong môi trường lao động Bảng 4-2 : Thành phần, mã chất thải nguy hại và khối lượng Bảng 5-1 : Tổ chức thực hiện Bảng 5-2 : Hệ thống báo cáo môi trường Bảng 5-3 : Giám sát môi trường không khí giai đoạn vận hành Bảng 5-4 : Kinh phí dành cho giám sát chất lượng không khí xung quanh Bảng 5-5 : Kinh phí dành cho giám sát chất lượng không khí trong môi trường lao động Bảng 5-6 : Kinh phí dành cho giám sát chất lượng không khí t ại nguồn Bảng 5-7 : Kinh phí dành cho giám sát chất lượng nước thải. Công ty TNHH TM DV SX Dũng Tâm Báo cáo Đánh giá tác động môi trường của dự án “Nhà máy dệt nhuộm Dũng Tâm” Trang vi DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 1-1 : Sơ đồ vị trí nhà máy dệt nhuộm Dũng Tâm Hình 1.2 : Sơ đồ vị trí nhà máy dệt nhuộm Dũng Tâm trong khu công nghiệp Xuyên Á Hình 1-3 : Sơ đồ dây chuyền công nghệ sản xuất dệt nhuộm Hình 1-4 : Quy trình công nghệ sơ lược sản phẩm Hình 1-5 : Quy trình công nghệ sơ lược gia công Hình 2-1 : Vị trí lấy mẫu môi trường nền Hình 4-1 : Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý khí thải nhà máy dệt nhuộm Hình 4-2 : Sơ đồ công ngh ệ hệ thống xử lý nước thải sản xuất và sinh hoạt nhà máy dệt nhuộm Hình 4-2 : Bể tự hoại 3 ngăn. Hình 5-1 : Sơ đồ vị trí giám sát môi trường Công ty TNHH TM DV SX Dũng Tâm Báo cáo Đánh giá tác động môi trường của dự án “Nhà máy dệt nhuộm Dũng Tâm” Trang 1 MỞ ĐẦU 1. XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN Ngành công nghiệp sản xuất dệt nhuộm là một trong các ngành công nghiệp có bề dày truyền thống ở nước ta. Trong thời kì phát triển hiện nay, ngành này cũng chiếm được một vị trí quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, đóng góp đáng kể cho ngân sách của Nhà nước và là nguồn giải quyết công ăn việc làm cho khá nhiều lao động. Ngoài những lợi ích tích cực trong sự phát triển kinh tế xã hộ i, ngành công nghiệp dệt với nước thải từ khâu nhuộm – hoàn tất vải của mình đã và đang là một nguồn gây ra ô nhiễm môi trường khá mạnh. Căn cứ theo Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 9 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, dự án nhà máy dệt nhuộm thuộc nhóm phải lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và trình Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An thẩm định và phê duyệt. Báo cáo ĐTM được thực hiện nhằm cung cấ p đầy đủ cơ sở khoa học để Chủ đầu tư xem xét và đánh giá tính khả thi của dự án về mặt môi trường khi lựa chọn phương án trong giai đoạn thực hiện dự án, và thực hiện các biện pháp giảm thiểu, giám sát và quản lý môi trường trong giai đoạn vận hành dự án. Báo cáo này cũng sẽ là cơ sở cho Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Long An thanh kiểm tra và giám sát định kỳ trong giai đoạn vận hành nhà máy. 2. CĂN CỨ PHÁP LUẬT VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG Các văn bản pháp lý Nghiên cứu ĐTM này dựa trên các văn bản pháp lý sau: + Luật bảo vệ môi trường do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005; + Luật Tài nguyên nước 20/05/1998 và được chủ tịch nước ký lệnh công bố ngày 01/06/1998; + Luật Phòng cháy chữa cháy số 27/2001/QH10 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2001; + Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 4; Công ty TNHH TM DV SX Dũng Tâm Báo cáo Đánh giá tác động môi trường của dự án “Nhà máy dệt nhuộm Dũng Tâm” Trang 2 + Luật đất đai số 13/2003/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày ngày 26/11/2003; + Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực từ 01/07/2006; + Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/07/2004 của Chính phủ về việc quy định cấp phép thăm dò, khai thác sử d ụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước; + Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/06/2003 của Chính phủ về “Phí Bảo vệ Môi trường”; + Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ về hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường; + Nghị định số 81/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ về xử phạ t vi phạm hành chánh trong lĩnh vực Bảo vệ Môi trường; + Nghị định số 04/2007/NĐ-CP ngày 08/01/2007 do Chính phủ ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng 06 năm 2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải; + Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/04/2007 của Chính phủ về Quản lý chất thải rắn; + Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28/05/2007 của Chính phủ về Thoát nước đô thị và Khu công nghiệp; + Nghị định 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; + Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và Khu kinh tế; + Quyết định số 3733/2002/QĐ - BYT ngày 10/10/2002 của Bộ Y tế về việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động; + Quyết định số 35/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 25/06/2002 của Bộ Trưởng Bộ khoa học – Công nghệ và Môi trường về việc công bố Danh mục Tiêu chuẩn về môi trường bắt buộc; + Quyết định số 22/2006/QĐ-BTNMT ngày 18/12/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc bắt buộc áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường; Công ty TNHH TM DV SX Dũng Tâm Báo cáo Đánh giá tác động môi trường của dự án “Nhà máy dệt nhuộm Dũng Tâm” Trang 3 + Quyết định số 23/2006/QĐ-BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành danh mục chất thải nguy hại; + Quyết định số 04/2008/QĐ-BTNMT ngày 18/07/2008 của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường về ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường; + Quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2008 của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường về ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường; + Quyết định s ố 43/1998/QĐ-TTg ngày 23/02/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý các KCN Long An; + Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND ngày 9 tháng 1 năm 2009 của Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh Long An về việc “Ban hành các thủ tục hành chính trên lĩnh vực quản lý nhà nước đối với Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An” + Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND ngày 01/6/2009 của UBND tỉnh Long An về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 48/2008/QĐ -UBND ngày 31 tháng 10 năm 2008 của Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh Long An về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản Lý Các Khu Công Nghiệp Long An; + Thông tư 12/2006/TT-BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn điều kiện hành nghề và thủ tục lập hồ sơ, đăng ký cấp phép hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại; + Thông t ư 07/2007/TT-BTNMT ngày 03/07/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn phân loại và quyết định danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường cần phải xử lý; + Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường; + Thông tư 08/2009/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 15/7/2009 Quy định quản lý và bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp và cụm công nghiệp + Tiêu chuẩn Nhà nước về môi trường do Bộ khoa học Công nghệ & Môi trường, Bộ Tài nguyên & Môi trường ban hành năm 1995,2000, 2001 và 2005; Các tiêu chuẩn môi trường áp dụng + TCVN 5937-2005: Chất lượng không khí - Tiêu chuẩn chất lượng không khí xung quanh; + TCVN 5938-2005: Chất lượng không khí – Nồng độ tối đa cho phép của một số chất độc hại có trong không khí xung quanh; Công ty TNHH TM DV SX Dũng Tâm Báo cáo Đánh giá tác động môi trường của dự án “Nhà máy dệt nhuộm Dũng Tâm” Trang 4 + TCVN 5939-2005: Chất lượng không khí- Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ; + TCVN 5940-2005: Chất lượng không khí- Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối các chất hữu cơ; + TCVN 6962-2001: Rung động và chấn động. Rung động do các hoạt động xây dựng và sản xuất công nghiệp. + TCVN 5949-1998: Âm học - Tiếng ồn khu vực cộng cộng và dân cư - Mức ồn tối đa cho phép; + TCVN 5945-2005: Tiêu chuẩn nước thả i công nghiệp - Giới hạn ô nhiễm cho phép. + QCVN 03:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất; + QCVN 08:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt; + QCVN 09:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm; + QCVN 14: 2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt. + Tiêu chuẩn vệ sinh nước sạch ban hành kèm theo Quyết định số 09/2005/QĐ-BYT ngày 11/03/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế.; + Tiêu chuẩn vệ sinh nước ăn uống ban hành kèm theo Quyết định số 1329/QĐ - BYT ngày 18/4/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế. + TCVN 5308 - 1991: Qui phạm kỹ thuật an toàn trong XD Tài liệu kỹ thuật Nghiên cứu ĐTM này dựa trên các tài liệu kỹ thuật sau: o Nguồn tài liệu, dữ liệu tham kh ảo: + Báo cáo kinh tế xã hội năm 2008 của huyện Bến Lức – tỉnh Long An; + Báo cáo đề tài nghiên cứu công nghệ xử lý một số chất thải rắn công nghiệp điển hình 9/2000 - Khoa Môi Trường, trường đại học Bách Khoa Tp.HCM; + Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải, tập 1, NXB Khoa học kỹ thuật, GS TS Trần Ngọc Chấn - 2000; [...]... Bảo hộ lao động Trang 6 Cơng ty TNHH TM DV SX Dũng Tâm Báo cáo Đánh giá tác động mơi trường của dự án Nhà máy dệt nhuộm Dũng Tâm CHƯƠNG 1 1.1 MƠ TẢ TĨM TẮT DỰ ÁN TÊN DỰ ÁN Dự án đầu tư xây dựng nhà máy dệt nhuộm Dũng Tâm - cơng suất 6.000.000m/năm Tổng mức đầu tư: 30 tỷ đồng (theo Dự án đầu tư xây dựng cơng trình 01/2009) 1.2 CHỦ DỰ ÁN Cơ quan chủ dự án: Cơng ty TNHH TMDV sản xuất Dũng Tâm Giám đốc:... ty TNHH TM DV SX Dũng Tâm Báo cáo Đánh giá tác động mơi trường của dự án Nhà máy dệt nhuộm Dũng Tâm CHƯƠNG 3 3.1 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MƠI TRƯỜNG ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG Bảng 3.1 Đối tượng, quy mơ bị tác động STT A Đối tượng bị tác động Nguồn gây tác động Quy mơ và Thời gian tác động Liên quan đến chất thải Tác động chỉ mang tính tạm thời và sẽ kết thúc khi q trình xây dựng hồn thành Các tác động này cũng sẽ... TM DV SX Dũng Tâm 1.4 NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN 1.4.1 Báo cáo Đánh giá tác động mơi trường của dự án Nhà máy dệt nhuộm Dũng Tâm Các cơng trình chính của nhà máy Nhà máy dệt nhuộm nằm trong khu Cơng nghiệp Xun Á, bao gồm cơng trình chính với tổng diện tích 6.000 m2, trong đó: Bảng 1.1 Các hạng mục cơng trình xây dựng của nhà máy STT Hạng mục cơng trình Diện tích (m2) Tỷ lệ (%) 2.190 36,50 1 Nhà xưởng... tương tự như dự án để đưa vào báo cáo - Phương pháp bản đồ Dùng các bản đồ xác định vị trí dự án, phạm vi và mức độ ảnh hưởng - Đánh giá nhanh Phương pháp đánh giá nhanh (Rapid Assessment) do tổ chức Y tế Thế giới Trang 5 Cơng ty TNHH TM DV SX Dũng Tâm Báo cáo Đánh giá tác động mơi trường của dự án Nhà máy dệt nhuộm Dũng Tâm (WHO) đề xuất, được áp dụng cho các trường hợp sau: + Đánh giá tải lượng... Đơng có các mặt tiếp giáp như sau: - Phía Bắc: giáp đường nội bộ trong KCN (đường số 7) - Phía Nam: giáp khu đất trống của KCN - Phía Đơng: giáp đường nội bộ trong KCN (đường số 5) - Phía Tây: giáp khu đất trống của KCN Trang 8 Cơng ty TNHH TM DV SX Dũng Tâm Báo cáo Đánh giá tác động mơi trường của dự án Nhà máy dệt nhuộm Dũng Tâm Hình 1.2 Sơ đồ vị trí nhà máy dệt nhuộm Dũng Tâm trong khu cơng nghiệp... Trang 27 Cơng ty TNHH TM DV SX Dũng Tâm Báo cáo Đánh giá tác động mơi trường của dự án Nhà máy dệt nhuộm Dũng Tâm • Trạm xử lý nước thải giai đoạn 2 (với cơng suất 10.000m3/ngđ) chuẩn bị đi vào hoạt động - Đánh giá khả năng tiếp nhận tỷ lệ nghành nghề ơ nhiễm nặng vào KCN Xun Á • Theo Báo cáo đánh giá tác động mơi trường của tồn KCN Xun Á đã được Bộ Tài ngun và Mơi trường phê duyệt Khả năng tiếp... khoảng 7km) - Cách trung tâm Tp.HCm khoảng 25km theo đường tỉnh lộ 9 - Cách sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 18km - Cách Tân Cảng khoảng 25km, cách Cảng Tp.HCM khoảng 28km Vị trí nhà máy được thể hiện trong Hình 1.1: Trang 7 Cơng ty TNHH TM DV SX Dũng Tâm Báo cáo Đánh giá tác động mơi trường của dự án Nhà máy dệt nhuộm Dũng Tâm Hình 1.1 Sơ đồ vị trí nhà máy dệt nhuộm Dũng Tâm Vị trí nhà máy nằm trong khu cơng... khói thải của KCN còn rất ít - Kết quả đo độ ồn khu vực dự án đạt tiêu chuẩn tiếng ồn (TCVN 5949:1998) 2.1.2.3 Hiện trạng hệ sinh thái khu vực Vị trí dự án nằm trong khn viên KCN Xun Á đã được quy hoạch cụ thể và xây dựng cơ sở hạ tầng hồn chỉnh Nên khu vực xây dựng dự án đã được Trang 25 Cơng ty TNHH TM DV SX Dũng Tâm Báo cáo Đánh giá tác động mơi trường của dự án Nhà máy dệt nhuộm Dũng Tâm san lấp... của nhà máy 1.4.3.1 Qui trình cơng nghệ sản xuất Thơng thường cơng nghệ dệtnhuộm gồm các q trình cơ bản sau: dệt vải, xử lý (nấu tẩy), nhuộm và hồn thiện vải Bao gồm các cơng đoạn sau: Trang 12 Cơng ty TNHH TM DV SX Dũng Tâm Báo cáo Đánh giá tác động mơi trường của dự án Nhà máy dệt nhuộm Dũng Tâm Dệt vải: đan xen hai hay nhiều hệ thống sợi vải với nhau tạo thành các tấm vải mộc thơ Giũ hồ : Tách... An Trang 20 Cơng ty TNHH TM DV SX Dũng Tâm Báo cáo Đánh giá tác động mơi trường của dự án Nhà máy dệt nhuộm Dũng Tâm Nguồn: Báo cáo khảo sát địa chất cơng trình của Cơng ty TNHH TMDV sản xuất Dũng Tâm, tháng 2 / 2009 2.1.1.3 Điều kiện khí tượng thuỷ văn Theo Niên giám thống kê tỉnh Long An năm 2008 Khí hậu của khu vực dự án nằm trong vùng ảnh hưởng khí hậu chung của tỉnh Long An gồm hai mùa mưa, . d t nhu m là m t trong c c ng nh c ng nghiệp c bề d y truy n th ng ở n c ta. Trong th i kì ph t tri n hi n nay, ng nh n y c ng chi m đư c m t vị tr . c ng tr nh ch nh v i t ng di n t ch 6.000 m 2 , trong đó: B ng 1.1. C c h ng m c c ng tr nh xây d ng c a nh m y STT H ng m c c ng tr nh Di n t ch (m 2
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá tác động môi trường của dự án nhà máy dệt nhuộm Dũng Tâm, Đánh giá tác động môi trường của dự án nhà máy dệt nhuộm Dũng Tâm, Đánh giá tác động môi trường của dự án nhà máy dệt nhuộm Dũng Tâm, CĂN CỨ PHÁP LUẬT VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐÁNH, TÊN DỰ ÁN CHỦ DỰ ÁN VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CỦA DỰ ÁN Khu nhà xưởng sản xuất:, Hệ thống cấp điện, Danh mục thiết bị, Nhà điều hành, làm việc: Nhà kho: Tường rào, cổng chính: Nhà bảo vệ: Các hóa chất nấu, tẩy trắng vải, Tiến độ thực hiện dự án Tổng mức đầu tư Tổ chức sản xuất, Sản xuất nông nghiệp Chăn nuôi Về giáo dục Về y tế Công tác VHTT-TDTT, CƠ SỞ HẠ TẦNG KCN XUYÊN Á, Tác động do bụi, Tác động do khí thải, Tác động do tiếng ồn và rung, Tác động do nước thải Tác động do rác thải, Tác động do khí thải a. Từ q trình đốt của nồi hơi, nồi dầu, Mùi hôi trong phân xưởng nhuộm Do các phương tiện giao thông vận tải Tiếng ồn, Nhiệt độ Nước thải sản xuất, Nước thải sinh hoạt, Nước mưa chảy tràn, Trong giai đoạn vận hành Sự cố rò rỉ nguyên liệu, NHẬN XÉT VỀ ĐỘ CHI TIẾT, ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC ĐÁNH GIÁ, Giảm thiểu tác động do khí thải Giảm thiếu tiếng ồn và rung, Giảm thiểu tác động do nước thải, Giảm thiểu tác động do rác thải Giảm thiểu tác động đến môi trường kinh tế xã hội, Giảm thiểu tác động do khí thải, Giảm thiểu các tác động do tiếng ồn, rung Vi khí hậu, Giảm thiểu tác động đến môi trường nước, Giảm thiểu tác động do rác thải, ĐỐI VỚI SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG, 5 TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT TRÌNH QUẢN LÝ MƠI TRƯỜNG 5.1.1 Cơ cấu tổ chức thực hiện, 5.2 TRÌNH GIÁM SÁT MƠI TRƯỜNG, 6 THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG, PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐTM KIẾN NGHỊ

Từ khóa liên quan