Ebook hoạt động magma và sinh khoáng nội mảng miền bắc việt nam phần 2 NXB khoa học tự nhiên và công nghệ

125 486 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/12/2015, 04:07

243 Ph n III GIAI O N KAINOZOI - HO T LIÊN QUAN T I VA CH M N NG MAGMA - ÂU Á Các nghiên c�u v� ho�t ��ng magma Kainozoi sinh khoáng liên quan t�i �ai va ch�m �n �� - Âu Á �ư�c phát tri�n m�nh nh�ng n�m 90 th� k� XX T�ng h�p công trình công b� nh�ng n�m g�n �ây có th� th�y s� hình thành ki�u qu�ng hóa Cu, Cu-Au, Cu-MoAu porphyry c�ng TR-Ba-F, Pb-Zn-Ag m�t s� ki�u khác tương �ng v� m�t th�i gian v�i s� bi�u hi�n c�a ho�t ��ng magma mafic ki�m tu�i Kainozoi liên quan v�i trình va ch�m ��ng �� �n �� - Âu Á Trong ��i va ch�m ��i d�ch chuy�n l�n (ví d� ��i trư�t Ailao Shan - Sông H�ng), c�ng c�u trúc ch�u tác ��ng c�a chúng, hình thành t� h�p magma khác v� thành ph�n d�ng bi�u hi�n Theo [Zheng et al., 2004; Hou et al., 2003a-b; 2005; Vladimirov et al., 2000; Dmitriev et al., 1976; Hacker et al., 2005], c�u trúc tương t� � vùng Pamir, Tibet rìa tây nam c�a craton Dương T� c�ng bi�u hi�n ho�t ��ng magma mafic ki�m, granitoid ki�m có tu�i tương t� Trên toàn b� chi�u dài c�a �ai va ch�m này, nhà nghiên c�u �ã phân chia �ư�c giai �o�n phát tri�n ho�t ��ng magma granitoid (60-34 21-19 tr.n.); ho�t ��ng magma mafic ki�m ch� y�u x�y kho�ng 45-25 tr.n ki�m kho�ng 18-11 tr.n Liên quan v�i khu v�c phát tri�n ho�t ��ng magma mafic ki�m bi�u hi�n qu�ng hóa Ag-Sb Cu-Ag 45 tr.n � Pamir [Pavlova &Borisenko, 2009] � Tibet 50-45 tr.n (�ai qu�ng Lanping [Hou et al., 2003a]); liên quan v�i ph�c h� latit � ��i Yulong phía �ông Tibet m� Cu Cu-Mo-Au porphyry l�n có tu�i 40-35 tri�u n�m [trích theo Zheng et al., 2004] Theo [Dmitriev et al., 1976], s� thành t�o ��i Cu-Au Au-porphyr Gangdeze � phía tây Tibet liên quan t�i bi�u hi�n magma granitoid latit 18-11 tr.n., Pamir (và Tibet) bi�u hi�n qu�ng hóa F-TR carbonatit l�i liên quan v�i ph�c h� �á ki�m có tu�i 16-11 tr.n 244 Tr n Tr ng Hoà (Ch biên) Như v�y, c�u trúc thu�c �ai va ch�m Hymalaya hi�n �ư�c ghi nh�n m�t �ai sinh khoáng l�n v�i m� Cu, Mo, Au, Ag, Sb kim lo�i hi�m khác có quy mô công nghi�p M�t y�u t� c�u trúc quan tr�ng c�a va ch�m �n �� - Âu Á s� hình thành ��i d�ch trư�t l�n mà m�t s� �ó ��i d�ch trư�t Ailao Shan - Sông H�ng [Tapponier et al., 1982; Leloup et al., 1995] Biên �� d�ch trư�t c�a ��a kh�i �ông Dương (Indohina) so v�i craton Dương T� d�c theo ��i Kainozoi (35-22 tr.n.) �ư�c �ánh giá vào kho�ng 700 km [Chung et al., 1997] ��i d�ch trư�t Ailao Shan - Sông H�ng kéo dài theo hư�ng �ông nam t� �ông Tibet, d�c theo rìa tây c�a craton Dương T� ��n Bi�n �ông Ho�t ��ng magma sinh khoáng c�a ��i d�ch trư�t v� b�n c�ng tương t� c�u trúc Pamir Tibet nêu � segment Ailao Shan lãnh th� Trung Qu�c bi�u hi�n r�ng rãi ho�t ��ng magma granitoid, mafic ki�m ki�m Kainozoi bi�u hi�n qu�ng hóa liên quan v�i chúng: Cu-Au-porphyr, Au, Au-Sb Ag T�i �ây, nhà nghiên c�u �ã phân chia �ư�c ��i qu�ng l�n v�i m� Cu Cu-Au ki�u porphyry tu�i 40-36 tr.n 16-11 tr.n có quy mô công nghi�p; �ai qu�ng hóa vàng Ailao Shan (v�i ki�u qu�ng hóa Au-As Au-Sb có tu�i 30 tr.n.) c�ng m� Ag kim lo�i hi�m khác Trên lãnh th� Vi�t Nam, ho�t ��ng magma Kainozoi liên quan v�i va ch�m �n �� - Âu Á g�n li�n v�i s� hình thành ��i Sông H�ng c�u trúc k� c�n (Phan Si Pan, Sông �à) [Tr.n Tr/ng Hòa (cb), 1995, 1997, 1999c, 2005c; Tr.n Tr/ng Hòa, 2007; Tran Tuan Anh et al., 2001, 2002; Polyakov et al., 1997; Izokh et al., 2004] Ho�t ��ng magma mafic ki�m cao kali tu�i Paleogen ranh gi�i gi�a c�u trúc Sông �à Phan Si Pan c�ng có nh�ng ��c �i�m tương t� ho�t ��ng magma � Pamir (ph�c h� Bargan, Kyzylrabat, Dunkeldyk) [Pavlova& Borisenko, 2009] Tibet [Chung et al., 1997; Li, 1997] Nh�ng tư li�u cho phép phân chia �ư�c m�t �ai ho�t ��ng magma cao kali Kainozoi liên quan t�i trình va ch�m lãnh th� Vi�t nam (cá bi�t TBVN) tr� thành m�t m�t xích c�a chu�i s� ki�n magma ��c thù Theo nghiên c�u g�n �ây, ho�t ��ng magma Kainozoi ph�m vi ��i bi�n ch�t áp su�t-nhi�t �� cao Sông H�ng c�ng c�u trúc Phan Si Pan Sông �à k� c�n, d�a theo m�i tương quan v�i ho�t ��ng chuy�n d�ch m�nh d�c theo ��i Sông H�ng (35-22 tr.n.), có th� phân chia thành giai �o�n: trư�c d�ch trư�t (42-35 tr.n.), ��ng d�ch trư�t (35-25 tr.n.) sau d�ch trư�t (22-19 tr.n.) [Tr.n Tr/ng Hòa, 2007] Các thành t�o magma hình thành trư�c d�ch trư�t bao g�m: t� h�p núi l�a - pluton bimodal mafic ki�m kali siêu ki�m kali (lamproit, absarokit, minet); felsic ki�m (trachyt, granosyenit, syenit) ch� y�u bi�u hi�n rift Sông �à Tu�i thành t�o c�a t� h�p magma ch� y�u n�m kho�ng 42-35 tri�u n�m Các thành t�o magma ��ng d�ch trư�t (35-25 tr.n.) ��i Sông H�ng ch� y�u th� xâm nh�p mafic-siêu mafic Ph n III Giai o n Kainozoi - ho t ng magma liên quan t i va ch m #n $ - Âu Á 245 (lherzolit, vebsterit, gabro amphibol), ��i Phan Si Pan granit sáng màu ki�m ki�u Yê Yên Sun (35 tr.n.) [Shaerer et al., 1994] Bi�u hi�n c�a ho�t ��ng magma sau d�ch trư�t ch� y�u quan sát �ư�c ��i Sông H�ng dư�i d�ng �ai m�ch mafic (dolerit) không b� bi�n d�ng th� nh� granit sáng màu ho�c m�ch granit aplit, granit pegmatite có tu�i ��ng v� bi�n thiên kho�ng 24-19 tr.n [Tr.n Tr/ng Hòa, 2007] V�i nh�ng �i�u trình bày trên, rõ ràng ho�t ��ng magma sinh khoáng giai �o�n Kainozoi liên quan ��n va ch�m �n �� - Âu Á v�n �ang m�t nh�ng v�n �� nóng c�a ��a ch�t h�c �ương ��i Trong ph�n c�a chuyên kh�o, tác gi� mu�n trình bày k�t qu� nghiên c�u m�i v� ho�t ��ng magma sinh khoáng giai �o�n Kainozoi lãnh th� Vi�t Nam, mà trư�ng h�p c�u trúc ��a ch�t ch�u �nh hư�ng tr�c ti�p ho�c gián ti�p c�a trình hình thành phát tri�n ��i d�ch trư�t Ailao Shan - Sông H�ng m�i liên quan v�i va ch�m �n �� - Âu Á 247 Ch ng CÁC T H P NÚI L A - PLUTON KI M KALI VÀ SIÊU KI M KALI PALEOGEN RIFT SÔNG $À Các �á núi l�a-pluton ki�m kali siêu ki�m kali Paleogen � ph�n tây b�c c�u trúc Sông �à ranh gi�i c�a v�i kh�i nâng Phan Si Pan có thành ph�n �a d�ng, t� mafic ki�m ��n felsic ki�m Theo tài li�u nghiên c�u hi�n có nh�ng thành t�o tương t� c�ng ph� bi�n � vùng Dali Eihai, tây b�c t�nh Vân Nam (Trung Qu�c) [Li, 1997] � Vi�t Nam, nghiên c�u v� �á núi l�a-pluton mafic ki�m kali siêu ki�m kali �ã b�t ��u t� r�t s�m m�t nh�ng tên �á � �ây �ã �i vào t� �i�n ��a ch�t th� gi�i: cocit (� Sin Cao C�c Pia) [Lacroix, 1933], mà sau v�i m�i quan tâm v� s� có m�t c�a lamproit � Vi�t Nam, Wagner (1986) �ã phân tích l�i cocit t� nh�ng m�u � B�o tàng Thiên nhiên Paris [Wagner C., Velde D., 1986] Các nghiên c�u sau v� cocit c�ng �á mafic ki�m kali khác � khu v�c Tam �ư�ng �ông Pao �ã làm sáng t� �ư�c r�ng, cocit có ��c trưng b�n c�a lamproit th�p titan ki�u ��a Trung H�i [Tr n Tr ng Hòa (cb), 1995; 1997; Polyakov et al., 1997; Tr n Tu*n Anh et al., 2001; Nguy0n Trung Chí (cb), 2003] Ngoài ra, �á absarokit, minet, trachyt syenit khu v�c Tam �ư�ng, �ông Pao c�ng �ư�c nghiên c�u chi ti�t v� thành ph�n v�t ch�t �ư�c gi�i thi�u chương 1.1 $&c (i*m (,a ch.t Ho�t ��ng magma ki�m kali siêu ki�m kali Paleogen � TBVN bi�u hi�n m�nh m� phân b� r�ng rãi nh�t � khu v�c Tam �ư�ng �ông Pao (t�nh Lai Châu) V� m�t ��a ch�t, �ây khu v�c ti�p giáp gi�a m�t bên c�u trúc Sông �à, bên kh�i nâng Phan Si Pan, li�n k� v�i ��i d�ch trư�t Sông H�ng � phía �ông Di�n l� ch� y�u c�a �á ki�m kali siêu ki�m kali �ư�c khoanh ��nh dư�i d�ng trư�ng núi l�a Sin Cao - Pìn H� �ông Pao (Hình 3.1.1) Trong hai trư�ng �ó, phát tri�n ch� y�u �á núi l�a m�t s� �ai m�ch c�ng thân xâm nh�p nh� phân b� tr�c ti�p di�n l� c�a chúng Ngoài ra, thân xâm nh�p nh� syenit �ai m�ch có thành ph�n tương t� phân b� r�i rác 248 Tr�n Tr�ng Hoà (Ch� biên) di�n l� c�a hai trư�ng núi l�a trên, d�c theo ��t gãy ��a phương t� Tam �ư�ng ��n Phong Th� D�a theo thành ph�n, thành t�o núi l�apluton ki�m kali siêu ki�m kali Paleogen thu�c v� t� h�p �á sau: 1/ T� h�p mafic-ki�m kali siêu ki�m kali bao g�m lamproit, absarokit (và trachybasalt, trachyandesit), minet, shonkinit ; 2/ T� h�p felsic ki�m siêu ki�m kali bao g�m trachyt - trachyrhyolit, syenit-granosyenit Trong nghiên c�u trư�c �ây, �á thu�c t� h�p ��u �ư�c g�p vào ph�c h� Pu Sam Cap, m�t s� kh�i syenit granosyenit t� t� h�p th� hai thành ph�n ch� y�u c�a ph�c h� xâm nh�p ki�m có tên kép N�m Xe - Tam �ư�ng theo ��a danh ph� bi�n c�a chúng [Dovjikov (cb), 1965; Tr n V4n Tr5 (cb), 1977] Nh�ng n�m sau này, �á núi l�a �ai m�ch thành ph�n felsic ki�m �ư�c x�p vào h� t�ng Pu Tra tu�i Paleogen, t�t c� kh�i xâm nh�p d�ng núi l�a trung tính-axit ki�m, �ai m�ch shonkinit minet ��u �ư�c g�p l�i thành ph�n c�a ph�c h� Pu Sam Cap [6ào 6ìnhTh8c, Hu9nh Trung (cb), 1995] C�n ph�i nh�n xét r�ng, �á syenit khu v�c N�m Xe Tam �ư�ng không hoàn toàn tương t� v� thành ph�n v�i syenit khu v�c �ông Pao Pu Sam Cáp Tuy nhiên, di�n phân b� h�n ch�, l�i chưa xác l�p �ư�c kh�i riêng bi�t có quan h� ��a ch�t rõ r�t v�i �á vây quanh, ��ng th�i t�i nh�ng khu v�c bi�u hi�n syenit ki�u N�m Xe-Tam �ư�ng c�ng g�p th� �ai m�ch có thành ph�n shonkinit, lamproit minet b�i c�nh ��a ch�t thư�ng th�y � kh�i xâm nh�p Pu Sam Cáp, nh�ng �á syenit v�n �ư�c mô t� chung thành ph�n c�a ph�c h� Pu Sam Cáp [Tr n Tr ng Hòa (cb), 1995] Các t� h�p mafic felsic ki�m kali siêu ki�m kali ph� bi�n r�ng rãi � ph�n tây b�c c�a c�u trúc Sông �à, t� khu v�c Tam �ư�ng�ông Pao ��n Phong Th�-N�m Xe (Hình 3.1.1) Tuy nhiên, chúng t�p trung ch� y�u � khu v�c Sin Cao �ông Pao thu�c huy�n Tam �ư�ng (c�) � �ây bi�n lo�i th�ch h�c c�ng d�ng bi�u hi�n c�a chúng th� hi�n ��y �� nh�t rõ r�t nh�t Ph n III Ch ng Các t� h�p núi l�a - Pluton ki�m kali siêu ki�m kali … 249 Hình 3.1.1 Sơ �� phân b� �á ki�m kali siêu ki�m kali cánh tây b�c c�a rift Sông �à, TBVN T� h�p mafic ki�m kali siêu ki�m kali bao g�m ch� y�u bi�n lo�i th�ch h�c sau: absarokit, minet, shonkinit, lamproit Ngo�i tr� minet shonkinit ch� g�p dư�i d�ng �ai m�ch, absarokit lamproit ��u g�p c� � d�ng núi l�a �ai m�ch Riêng lamproit t�o thành nh�ng th� xâm nh�p d�ng h�ng có kích thư�c nh� V� trí phân b� th� n�m ��a ch�t c�a absarokit, minet, lamproit �ư�c th� hi�n hình 3.1.1 �ã �ư�c mô t� chi ti�t [Tr n Tr ng Hòa (cb), 1997], th� � �ây ch� nêu m�t s� nét Các th� �ai m�ch xâm nh�p d�ng h�ng thư�ng có thành ph�n th�ch h�c tương ��i ��ng nh�t; gi�a bi�n lo�i �á m�ch ho�c kh�i ch� khác v� ��c �i�m ki�n trúc; s� bi�n ��ng v� thành ph�n không rõ r�t ch�ng t� m�c �� phân d� bu�ng trung gian y�u Trong �ó, thành ph�n th�ch h�c c�a c�u trúc núi l�a thư�ng r�t ph�c t�p Vi�c �o v� chi ti�t � c�u trúc núi l�a khu v�c Pìn H� cho phép khoanh ��nh m�t th� h�ng ki�u �ng n� c�u thành t� bi�n lo�i: tuf, tuf-aglomerat, tuf-breccia, tuf-lava tuf-lapili có thành ph�n lamproit absarokit (Hình 3.1.2) Các tuf v�n núi l�a n�m ph� trachyt tuf thành ph�n trachyt Trong tuf lamproit tuf absarokit thư�ng quan sát th�y m�nh v�n c�a trachyt, �ôi 250 Tr�n Tr�ng Hoà (Ch� biên) syenit m�nh �á tr�m tích, bi�n ch�t khác �áng ý tuf lamproit thư�ng g�p th� tù manti có thành ph�n pyroxenit, peridotit, glimmerit Ven rìa �ng n� Pìn H� l� thân �á lamproit d�ng m�ch thu�c tư�ng h�ng c�a c�u trúc núi l�a Các �ai m�ch xâm nh�p d�ng h�ng lamproit thư�ng g�p � di�n phân b� c�a trư�ng núi l�a, tr�m tích carbonat Trias mà �i�n hình th� xâm nh�p Côc Pia, Si Mang Khang [Tr n Tr ng Hòa (cb), 1997], Phan Si Hoa [Nguy0n Trung Chí (cb), 2003] Lamproit kh�i Phan Si Hoa xuyên c�t syenit ki�m ki�u Pu Sam Cáp [Nguy0n Trung Chí (cb), 2003] Thành ph�n th�ch h�c ch� y�u c�a th� xâm nh�p lamproit olivin-pyroxen (Ol-Cpx) lamproit pyroxen-phlogopit (Cpx-Phl) Trong kh�i C�c Pia g�p th� tù có thành ph�n peridotit b� serpentin hóa Trong nh�ng n�m g�n �ây, �ng n� lamproit �ư�c phát hi�n � khu v�c T�a Chùa (t�nh �i�n Biên), ranh gi�i gi�a c�u trúc Sông �à ��i N�m Cô [Nguy0n V4n Nguyên nnk, 2005] Theo mô t� c�a tác gi� bi�n lo�i �á � khu v�c T�a Chùa c�ng có thành ph�n tương t� lamproit � khu v�c Sin Cao (Lai Châu) Các �ai m�ch minet, monchikit camtonit thư�ng g�p tr�m tích l�c nguyên tu�i Trias mu�n Creta M�t nh�ng �ai m�ch �i�n hình �ai m�ch minet N�m C�y xuyên c�t tr�m tích l�c nguyên tu�i Creta � tây b�c Tam �ư�ng, khu v�c Phong Th� �ai m�ch có chi�u dày t�i 7,5m c�u thành ch� y�u t� minet v�i t� h�p c�ng sinh Cpx + Phl + San Shonkinit ch� g�p dư�i d�ng �ai m�ch syenit s�m màu kh�i Cuôn Há � �ông nam trư�ng núi l�a �ông Pao Các �á núi l�a thành ph�n trachyt phân b� � hai trư�ng Sin Cao �ông Pao ��u gi�ng R�t ph� bi�n tuf kh�i t�ng, tuf aglomerat, tuf s�n k�t, ngh�a �á ch� y�u có ki�n trúc h�t thô Ph n III Ch ng Các t� h�p núi l�a - Pluton ki�m kali siêu ki�m kali … 251 Hình 3.1.2 Sơ �� ��a ch�t “�ng n�” Pìn H� (Sin Cao, Tam �ư�ng-Lai Châu) Chú gi1i: 1- Tuf d�m k�t tuf-lapili thành ph�n absarokit lamproit; 2- Tuf-lava thành ph�n absarokit lamproit; 3- trachyt trachyandesit; 4- lamproit Cpx-Phl; 5lamproit Ol-Cpx; 6- lamproit giàu phlogopit; 7- �ai m�ch monchikit; 8- granosyenit syenit; 9- �á vôi Trias; 10- ranh gi�i nhóm th�ch h�c; 11- ��t gãy Theo [Tr n Tr ng Hòa (cb), 1997] 1.2 Th4ch h5c khoáng v;t h5c Trong s> @á lamproit (cocit), ph� bi�n nh�t bi�n lo�i th�ch h�c: lamproit Ol-Cpx lamproit Cpx-Phl Ít g�p lamproit Phl Các �á có t� h�p c�ng sinh �n ��nh: Ol+Cpx+Phl+San ±Leu Ol, Cpx Phl thư�ng g�p c� thành ph�n ban tinh n�n Sanidin leucit ch� g�p dư�i d�ng khoáng v�t n�n Khoáng v�t ph� ph� bi�n cromspinel, ilmenit, apatit, zircon, rutin Trong m�u giã �ãi tuf lamproit �ng n� Pìn H� g�p granat (grosular), sphen, pha khoáng áp su�t siêu cao-mursanit 252 Tr�n Tr�ng Hoà (Ch� biên) (SiC), s�t t� sinh vàng t� sinh Ki�n trúc �á ch� y�u porphyr ho�c d�ng porphyr v�i n�n t� g�n aphanit ��n microlit gi�ng dolerit Trong lamproit c�a kh�i xâm nh�p, �� k�t tinh c�a n�n �á t�t hơn, song không bao gi� g�p ki�n trúc xâm nh�p th�c th�-ki�n trúc toàn tinh t� hình Các ��c �i�m v� ki�n trúc c�a bi�n lo�i lamproit �ư�c th� hi�n Cnh 3.1.1-3.1.4 nh 3.1.1 Pyroxen phân ��i lampoit Ol-Cpx khu v�c Sin Cao �� phóng ��i 100X nh 3.1.2 Lamproit Ol-Cpx-Phl khu v�c Pìn H� �� phóng ��i 100X Absarokit có t� h�p c�ng sinh khoáng v�t g�n tương t� lamproit Cpx-Phl V� m�t ki�n trúc có th� phân bi�t lava absarokit, tuf lava ph� bi�n bom núi l�a Trong absarokit r�t hi�m g�p olivin, n�u có c�ng �ã b� serpentin hóa hoàn toàn �ôi ch�, olivin absarokit th� hi�n khoáng v�t ngo�i lai (xenocryst) Trong n�n c�a absarokit �ôi g�p plagioclas Ph n III Ch ng Các t� h�p núi l�a - Pluton ki�m kali siêu ki�m kali … 253 nh 3.1.3 Lamproit Cpx-Phl (diopsid-phlogopit) khu v�c Si Mang Khang �� phóng ��i 100X nh 3.1.4 Lamproit diopsid-phlogopit-leucit khu v�c Pìn H� �� phóng ��i 40� Nhóm lamprophyr bao g�m ch� y�u minet, �ôi g�p monchikit camtonit, �ó minet thu�c nhóm siêu ki�m kali, monchikit camtonit-kali-natri Minet �i�n hình �ư�c mô t� � �ai m�ch N�m C�y (khu v�c Phong Th�), monchikit g�p kh�i xâm nh�p d�ng h�ng Côc Pia khu v�c �ng n� Pìn H�; camtonit g�p dư�i d�ng �ai m�ch tr�m tích l�c nguyên Trias mu�n (khu v�c �ông Pao) Minet có �� k�t tinh tương ��i t�t, ki�n trúc g�n v�i gabrodolerit, t� h�p c�ng sinh: Cpx+Phl+San, �ó ban tinh ch� y�u clinopyroxen, �ôi khi-Phl Sanidin t�o thành tinh th� d�ng t�m kéo dài, s�p x�p song song v�i ti�p xúc c�a �ai m�ch v�i �á vây quanh (Gnh 3.1.5, 3.1.6) Monchikit �á giàu clinopyroxen, v� thành ph�n g�n g�i v�i pyroxenit kali �á có ki�n trúc d�ng porphyr rõ r�t v�i ban tinh ch� y�u Cpx, thư�ng c�m l�i thành t�ng �ám l�n n�n h�t nh�-m�n bao g�m ch� y�u Cpx, m�t Phl San Camtonit có t� h�p c�ng sinh: Phl+Cpx+San+Pl, �ó ban tinh ch� y�u Phl, n�n bao g�m Phl-San-Pl-Cpx Tài li u tham kh o 355 127 Hoang Huu Thanh, Gleb V Polyakov, Pavel A Balykin, Tran Quoc Hung, Ngo Thi Phuong, 2004 Island are nature of the layered intrusions of Núi Chúa Complex in fold belts of North Vi�t Nam: Evidens from their geochemistry Jour Geology, Series B, No 24, pp 16- 28 128 Hou, Z.Q., Ma, H.W., Zaw, K., Zhang, Y.Q.,Wang, M.J.,Wang, Z., Pan, G.T., Tang, R.L., 2003a The Himalayan Yulong porphyry copper belt: product of large-scale strike-slip faulting in Eastern Tibet Economic Geology 98, 125-145 129 Hou, Z.Q., Mo, X.X., Gao, Y.F., Qu, X.M., Meng, X.J., 2003b Adakite: a significant Cu-bearing porphyry-a case study on porphyry Cu deposits in Tibet and northern Chile Mineral Deposits 22, 1-12 (in Chinese with English abstract) 130 Hou Zengqian, Zhiming Yang, Xiaoming Qu, Xiangjin Meng, Zhenqing Li, G Beaudoin, Zongyao Rui, Yongfeng Gao, 2008 The Miocene Gangdese porphyry copper belt generated during postcollisional extension in the Tibetan orogen Ore Geology Reviews, ngu�n ScienceDirect online (OREGEO-00722) 131 Hudson D.R., Robinson B.W., Vigers B.W., 1978 Zoned michenerite-testibiopalladite from Kambalda, Western Australia // Canad Miner., Vol 16, 121-126 132 Hutchison, C S 1989 Geological evolution of Southeast Asia Calendron, Oxford: 368pp 133 Izokh A.E., Tran Trong Hoa, G.V Polyakov, Ngo Thi Phuong, Tran Tuan Anh, A.V Travin, 2004 Syn-kinematic ultramafic-mafic magmatism in the Red River shear zone J Geology Series B, No 23, p.26-41 134 Izokh, Polyakov G.V., Tran Trong Hoa, Balykin P.A., Ngo Thi Phuong, 2005 Permian-Triassic ultramafic-mafic magmatism of Northern Vietnam and Southern China as expression of plume magmatism Russian Geology and Geophysics, Vol 46, No 9, 942-951 135 Jackson E.D., 1961 Primary textures and mineral association in the ultramafic zone of the Stillwater complex, Montana // US Geol Surv Ptof Paper., No 358, - 106 136 Kelemen et al., 1990 High Field-Strength element depletions in arc basalts due to mantle-magma interaction Nature, 345(7) 356 Tr n Tr ng Hoà (Ch biên) 137 Kempton P.D., Fitton J.G., Saunders A.D., Nowell G.M., Taylor R.N., Hardarson B.S., Pearson G., 2000 The Iceland plume in space and time: a Sr-Nd-Pb-Hf study of the North Atlantic rifted margin // Earth Planet Sci Lett., 177, 255-271 138 Kerr A.C., Saunders A.D., Tarney J., Berry N.H., Hards V.L., 1995 Depleted mantle-plume geochemical signatures: No paradox for plume theories Geology, 23, 843-946 139 Klemm D.D., 1965 Synthesen and Analysen in den Dreieckdiagrammen FeAsS-CoAsS-NiAsS und FeS2OCoS2-NiS2 // Neues Jahrb Miner., Vol 103, 205-255 140 Lacassin, R., P H Leloup, et al., 1993 Bounds on strain in large Tertiary shear zones of SE Asia from boundinage restoration Jour of Structural Geology, 15(6): 677-692 141 Lacroix, A., 1933 Contribution a la connaissance dela composition chimique et mine'ralogique des roches eruptives de l'Indochine Bulletin du Service Ge'ologique de l'Indochine, 20: 190 pps 142 Lan C.Y, S.-L Chung, Jason Jiun-San Shen, C.H Lo, P.L Wang, Tran Trong Hoa, Hoang Huu Thanh, Stanley A Mertzman, 2000 Geochemical and Sr-Nd isotopic characteristics of granitic rocks from Northern Vietnam J of Asian Earth Sciences, 18: 267-280 143 Lan C.Y., Chung S.L., Lo c.H., Lee T.Y., Wang P.L., Li H., Dinh Van Toan, 2001 First evidence for Archean continental crust in northern Vietnam and its implications for crustal and tectonic evolution in Southeast Asia Geology, 29(3); 219-222 144 Larsen L.M., Pedersen A.K., 2000 Processes in high-Mg, high-T magmas; evidence from olivine, chromite and glass in Palaeogene picrites from West Greenland J Petrol., 41, 1071–1098 145 Le Bas, M J., Le Maitre, R.W., Streikeisen, A., Zanettin, B 1986 A chemical classification of volcanic rocks based o the total alkalisilica diagram Jour of Petrology, 27: 745 - 750 146 Le Duy Bach, Ngo Gia Thang, 1995 Phanerozoic ophiolites in Indochina Proc Of the Inter Symp Geology of SEA and adj areas, J Geology, Series B-5-6, p 212-221 147 Leloup P.H., and J.K Kienast, 1993 High Temperature metamorphism in a major Tertiary ductile continental strike-slip shear zone: the Ailao Shan-Red River (P.R.C) Earth Planet Sci Lett., 118, 213-234 Tài li u tham kh o 357 148 Leloup P.H., R L., P Tapponnier, U Scharer, Zhong Dalai, Liu Xaohan, Zhang Shan, Ji Shaocheng and Phan Trong Trinh, 1995 The Ailao Shan - Red river shear zone (Yunnan, China), Tertiary transform boundary of Indochina Tectonophysics, 251: 3-84 149 Leloup, P H., Y Ricard, et al., 1999 Shear heating in continental strike-slip shear zones: model and field examples Geophysical Journal International, 136(1): 19-40 150 Leloup P.H., N Arnau, R Lacassin, J.R Kienast, T.M Harrison, Phan Trong Trinh, 2001 New constraints on the structure, thermochronology and timing of fthe Ailao Shan-Red Rivershear zone, SE Asia J G.R., 106, 6657-6671 151 Li C., Barnes S.J., Makovicky M et al., 1996 Partition of Ni, Cu, Ir, Rh, Pt and Pd between monosulfide solid solution and sulfide liquid: effects of composition and temperature // Cosmochim Acta, Vol 60, 1231-1238 152 Li, P 1997 The significance of Late Paleogene magmatism on the Ailao Shan - Red River Shear Zone in Yunan-Sichuan, South China Ph.D thesis, Chicago, Univ of Illinois at Chicago 153 Litvinovsky B.A , V.V, Yarmolyuk, A.A Voronsov, D.Z Zhuravlov, V.F Vosokhov, G.P Sandimirova and D.V Kuz’min, 2001 Late Triassic stage of formation of the Mongolo-Transbaikalian alkaline granitoid province: data of isotope-geochemical studies Russian Geology and Geophysics, 42, 3, 445-455 154 Lo C.H., Chung S.L., Lee T.Y., Wu G., 2002 Age of the Emeishan flood magmatism and relations to Permian-Triassic boundary events J Earth Planet Sci Lett., 198, 449-458 155 Maluski H., L C., Jolivet L., Carter A., Roques D., Beyssac O., Ta Trong Thang, Nguyen Duc T., Avigad D., 2001 Ar-Ar and fission track ages in the Song Chay massif: Early Triassic and Cenozoic tectonics in northern Vietnam Jour of Asian Earth Sciences, 19, 233-248 156 Menzies, M A., 1989 Cratonic, circum-cratonic and oceanic mantle domain beneath the western U.S.A J Geophys Res., 94 157 Mertz D.F., Haase K.M., 1997 The radiogenic isotope composition of the high-latitude North Atlantic mantle J Geology, 25, 411-414 158 Michael P., 1995 Regionally distinctive sources of depleted MORB: Evidence from trace elements and H2O // Earth Planet Sci Lett., 131, 301–320 358 Tr n Tr ng Hoà (Ch biên) 159 Mitchell R.H., and Bergman S.C., 1991 Petrology of lamproites; New York-London, 159p 160 Mittchell, R H 1995 Melting experiments on a sanidine-phlogopite lamproite at 4-7 Gpa and their bearing on the sources of lamproite magma J Petrology, 36(5), pp 45-59 161 Naslund H.R., McBirbey A.R., 1996 Mechanism of formation of igneous layering // In: Layered intrusions, Elsevier Science B.V., Vol.5, 1-43 162 Ngo Thi Phuong, Tran Trong Hoa, Tran Tuan Anh, 2001 Petrominerallogical characteristics of the P2-T1 basalts-komatiite association in the Ta Khoa Anticline, Song Da Zone (NW Vietnam Jour of Geology, Series B, No 17-18, pp 10-19 163 Ngo Thi Phuong, Tran Trong Hoa, Tran Tuan Anh, Tran Viet Anh, Pham Thi Dung, 2004 Mineralogy of rock-forming minerals in gabbro-syenite intrusions of Cho Don area, Northeast Vietnam Jour of Geology, Series B, No 23, pp.65-78 164 Nguyen Van Thanh, Ngo Phu An, Phung Van Duan, Pham Huy Hoc, Vuong Manh Son, 2002 The new data on Rb-Sr isotopic age of granitoids from Song Mien complex J Geology, Series B, 2002, No 19-20, pp 103-107 165 Nichols A.R.L., Carroll M.R., Höskuldsson A., 2002 Is the Iceland hot spot also wet? Evidence from the water contents of undegassed submarine and subglacial pillow basalts // Earth Planet Sci Lett., 202, 77-87 166 Nikishin, A.M., P.A Zieler, D Abbott, M.-F Brunet, and S Cloetingh, 2002 Permo-Triassic intraplate magmatism and rifting in Eurasia: implications for mantle plumes and mantle dynamics Tectonophisics, 351, 3-39 167 O'Hara M.J., Y H S., 1967 Formation and fractionation of basic magma at high presures Scottish J Geol., 3, 67-117 168 Ohtani E., Kawabe I., Moriyama J., Nagata Y., 1989 Partitioning of elements between majorite garnet and melt and implication for petrogenesis of komatiite // Contrib Mineral Petrol., 103, pp 263-269 169 Parman S.W., Grove T.L., and Dann J.C., 2001 The production of Barberton komatiites in an Archean subduction zone J Geophys Res Lett., 28, pp 2513-2516 Tài li u tham kh o 359 170 Pavlova G.G & Borisenko A.S 2009 The age of Ag-Sb deposits of Central Asia and their correlation with other types of ore systems and magmatism Ore Geology Reviews, Vol.35, No 2, pp.164-185 171 Pearce, J A., Norry, M.J., 1979 Petrogenetic implications of Ti, Zr, Y, and Nb variations in volcanic rocks Contrib Mineral Petrol., 69, pp 33 - 47 172 Pearce, J A., Harris, N.B.W., Tindle, A.G., 1984 Trace element discrimination diagrams for the tectonic interpretation of granitic rocks Journal of Petrology, 25, 956 - 983 173 Phan Truong Thi, 1995 Indosinian block and Indosinian movement in the Indochina and East Sea in Cenozoic In Procc Of 3-th Geol Conf of Vietnam: Geology, Mineral Resources and Petroleum, pp 137-147 174 Phan Tr��ng Thi, �ang Tran Quan, 1997 Dynamic role of the Red River Fault: orogenic uplift and basin subsidence Jour of Geology, Series B, 9-10: 33-46 175 Polyakov G.V., Balykin P.A, Glotov A.I., Tr�n Qu�c Hùng, Ngô Th� Ph��ng, Hoàng H�u Thành, Bùi �n Niên, 1991 High-magnesian volcanites in Da river zone Proceedings secon Conference on Geology of Indochina, 11-13 November, V.1, pp.247-261, HN 176 Polyakov G.V, Balykin P.A, Petrova T.E et al., 1995 Lateral zoning and evolution of Permian-Triassic volcanism of the Song Da zone in northwestern Vietnam: reconstruction of geodynamic conditions of its manifestation // Dokl Russ Akad Nauk, 340, pp 80-84 177 Qiu Y.M., Gao S., McNaughton N.J., Groves D.I., Ling W., 2000 First evidence of >3.2 Ga continental crust in the Yangtze craton of south China and its implications for Archean crustal evolution and Phanerozoic tectonics Geology, 28, pp 11-14 178 Rangin, C., Huchon, P., Le Pichon, X., Bellon, H., Levrier, C., Roques, D., Hoe, N D., & Quynh, P V., 1995 "Cenozoic deformation of central and South." Tectonophysics (special issue), 251, pp 180-196 179 Regelous M., Hofmann A.W., Abouchami W., Galer S.J.G., 2003 Geochemistry of lavas from the Emperor Seamounts, and the geochemical evolution of Hawaiian magmatism from 85 to 42 Ma // J Petrol., 44, pp 113-140 360 Tr n Tr ng Hoà (Ch biên) 180 Révillon S., Chauvel C., Arndt N.T., Pik R., Martineau F., Fourcade S., Marty B., 2002 Heterogeneity of the Caribbean plateau mantle source: Sr, O and He isotopic compositions of olivine and clinopyroxene from Gorgona Island // Earth Planet Sci Lett., 205, pp 91-106 181 Rock, N M S 1980 Rare Earth and other trace element contents and the origin of minettes." Cosmochim Acta, 44 182 Roger F., Leloup P.H., Jolivet M., Lacassin R., Phan Trong Trinh, Brunel M., Seward D., 2000 Long and complex thermal history of the Song Chay metamorphic dome (North Vietnam) by multisystem geochronology Tectonophysics, 321, 449 - 466 183 Saal A.E., Hauri E.H., Langmuir C.H., Perfit M.R., 2002 Vapour undersaturation in primitive mid-ocean-ridge basalt and the volatile content of Earth’s upper mantle // Nature, 2002, 419, PP 451-455 184 Saunders A.D., Fitton J.G., Kerr A.C., Norry M.J., Kent R.W., 1997 The North Atlantic Igneous Province // In: Mahoney JJ, Coffin MF (eds.) Large igneous provinces: continental, oceanic and planetary flood volcanism American Geophysical Union, Washington DC, pp 45-93 185 Schaefer B.F., Parkinson I.J., Hole M.J., Kerr A.C., Scarrow J.H., Rogers N.W., 2002 Re-Os isotope systematics of the British Tertiary Volcanic Province; Multiple mantle sources in the ProtoIceland plume //12th Annual VM Goldschmidt Conference, August 18-23, Davos, Switzerland, Abstracts, p A 672 186 Schaerer, U., P Tapponnier, et al 1990 Intraplate tectonics in Asia: A precise age for large-scale Miocene movement along the Ailao Shan-Red River shear zone, China Earth Planet Sci Letters, 97: 65-77 187 Schaerer, U., L S Zhang, et al 1994 Duration of strike-slip movements in large shear zones: The Red River belt, China Earth and Planetary Science Letters, 126: 379-397 188 Schilling J.-G., Bergeron M.B., Evans R., 1980 Halogens in the mantle beneath the North Atlantic // Phil Trans Roy Soc London, A297, pp 147-178 189 She Chuan-jing, 1986 Aprilimimery study on the metallogenic model of magmatic coppernickel sulfide ores in China // Metallogeny of basic and ultrabasic rocks Regional presentafims pp 325-358 Tài li u tham kh o 361 190 Shirey S.B., Walker R.J., 1995 Carius tube digestion for low-blank rhenium-osmium analysis // Anal Chem., 67, pp 2136-2141 191 Shirey S.B., 1997 Initial Os isotopic composition of Munro Township, Ontario komatiites revisited: additional evidence for near chondritic, late-Archean convecting mantle beneath the Superior Province // 7th Ann VM Goldschmidt Conf LPI Contrib., Vol 921, p 193 (Abs.) 192 Skovgaard A.C., Storey M., Baker J., Blusztajn J., Hart S.R., 2001 Osmium-oxygen isotopic evidence for recycled and strongly depleted component in the Iceland mantle plume Earth Planet Sci Lett., 194, pp 259-275 193 Standish J.J., Hart S.R., Blusztajn J., Dick H.J.B., Lee K.L., 2002 Abyssal peridotite osmium isotopic compositions from Cr-spinel G3 3, Article 194 Sun S.S., Tatsumoto M., Schilling J.G., 1975 Mantle plume mixing along the Reykjanes Ridge axis; lead isotopic evidence Science, 190, 143-147 195 Sun, S F., McDonough, W.F., 1989 Chemical and isotopic systematics of oceanic basalts: implication for mantle composition and processes In: Saunders, A.D, Norry, N.J (eds) Magmatism in ocean basins Geol.Soc.Spec.Publ., 42: 313-345 196 Tapponnier, P., Peltzer, G., Le Dain, A Y., Armijio, R & Cobbold, P, 1982 Propagating extrusion tectonics in Asis: new insights from simple experiment with platicine Geology, 7, 611-616 197 Tapponnier P., L R., Leloup H., Scharer U., Zhong Dalai, Liu Xaohan, Shaocheng J., Zhang Lian Shang, Zhong Jiayou, 1990 The Ailao Shan - Red River metamorphic belt: left-lateral shear between Indochina and China Nature 343: 431-437 198 Tarkian M., Stumpfl E.F., 1975 Platinum mineralogy of the Driekop mine, South Africa // Miner Deposita, V 10, pp 71-85 199 Thompson R.N., Morrison M.A., Dickin A.P., Hendry G.L., 1983 Continental flood basalts arachnids rule OK? // In: Hawkesworth CJ, Norry MJ (eds.) Continental basalts and mantle xenoliths Shiva, Nantwich, UK, pp 158-185 200 Thompson R.N., Gibson S.A., 2000 Transient high temperatures in mantle plume heads inferred from magnesian olivines in Phanerozoic picrites Nature, 407, pp 502-506 362 Tr n Tr ng Hoà (Ch biên) 201 Tran Ngoc Nam, T M., Itaya T., 1998 P-T-t paths and postmetamorphic exhumation of the Dãy Núi Con Voi shear zonein Vietnam Tectonophysics, 1998, 290: 299-318 202 Tran Ngoc Nam, H Hyodo, et al., 2002 40Ar/39Ar single grain dating and mineral chemistry of hornblendes south of the Red River Shear Zone (Vietnam): New evidence for Early Proterozoic tectonothermal event Gondwana Research, 5(4): 801-811 203 Tran Trong Hoa, Hoang Huu Thanh, Ngo Thi Phuong, Tran Tuan Anh, Hoang Viet Hang, 1997 Mineralization, characteristics and forming conditions of lamproite of Vietnam Jour of Geology Series B, 1997, 9-10: 63-68 204 Tran Trong Hoa, Tran Tuan Anh, Ngo Thi Phuong, Phan Luu Anh, Hoang Huu Thanh, 2000 Origin of ultramafic rocks in the Red River zone on the basis of new results of mineralogical, geochemical and isotopic analyses Jour of Geology - Series B, 2000, 15-16: 62-75 205 Tran Trong Hoa, 2002 Subdivision and correlation of PermianTriassic basaltoid associations in the Sông �à Structure (NW Vietnam) Jour Geology, Series B, No 19-20, pp 22-30 206 Tran Trong Hoa, Tran Tuan Anh, Ngo Thi Phuong, A.E Izokh, G.V Polyakov, P.A Balykin, Ching-Ying Lan, Hoang Huu Thanh, Bui An Nien, Pham Thi Dung, 2004 Gabbro-syenite associations of East Bac Bo structures: evidences of intra- plate magmatism? J.Geology, series B, No 23, pp.12-25 207 Tran Trong Hoa, Tran Tuan Anh, Ngo Thi Phuong, Pham Thi Dung, Tran Viet Anh, A.E Izokh, A.S Borisenko, C.Y Lan, S.L Chung, C.H Lo, 2008a Permo-Triassic intermediate-felsic magmatism of the Truong Son belt, eastern margin of Indochina Comptes Rendus Geoscience 340, 112-126 208 Tran Trong Hoa, A.E Izokh, G.V Polyakov, A.S Borisenko, Ngo Thi Phuong, P.A Balykin, Tran Tuan Anh, S.N Rudnev, Vu Van Van, Bui An Nien, 2008b Permo-Triassic magmatism and metallogeny of North Vietnam in relation to Emeishan’s Plume Russian Geology and Geophysics, T.49, pp.480-491 209 Tran Tuan Anh, 2001a Ultrapotassic rocks in the Noth West Vietnam Ph.D thesis, Austria 210 Tran Tuan Anh, T T Hoa, Richter W., Koller F., 2001b Characteristics of trace elements, rare earth and isotopes of Tài li u tham kh o 363 lamproites from Northwest Vietnam Jour of Geology - Series B, 17-18: 20-27 211 Tran Tuan Anh, Tran Trong Hoa, Pham Thi Dung, 2002 Granites of the Ye Yensun complex and their significances in tectonic interpretation of the early Cenozoic stage in West Bac Bo Jour of Geology, Series B, No 19-20, pp 43-53 212 Tran Tuan Anh, Tran Trong Hoa, Ching-Ying Lan, Sun-Lin Chung, Ching-hua Lo, Pei-Ling Wang, S Mertzman, 2004 Mesozoic bimodal alkaline magmatism in Tu Le basin, North Vietnam: Constraints from geochemical and isotopic significances, Journal of Geology, Series B, 2004, No 24, p1-9 213 Tran Tuan Anh, Tran Trong Hoa, Hoang Huu Thanh, 2005 Geochemical significances of Carboniferous - Permian intermediate volcasnism of South Vietnam Journal of Geology, Series B, No 26, pp.18-27 214 Upton B.G.J., Skovgaard A.C., McClurg J., Kirstein L., Cheadle M., Emeleus C.H., Wadsworth W.J., Fallick A.E., 2002 Picritic magmas and the Rum ultramafic complex // Scotland Geol Mag, 139, 437-452 215 Vladimirov, A.G., Borisenko, A.S., Rudnev, S.N., Chupin, V.P., Kruk, N.N., Titov, A.V., Borovikov, A.A., Pavlova, G.G., Averkin, Yu.A., Turkina, O.M., Vladimirov, V.G., Mortsev, N.K., 2000 Orebearing granite plutons of the Southern Pamir, Tajikistan In: Kremenetsky, A., Lehmann, B., Seltmann, R (Eds.), Ore-bearing granites of Russia and adjacent countries Publishing House of Institute of Mineralogy and Geochemistry of Rare Elements, Moscow pp 331-348 216 Wagner C., V D., 1986 Lamproite in North Vietnam? A reexamination of cocites Geology, 94: 770-776 217 Walker R.J., Stone W., 2001 Os isotope constraints on the origin of the 2.7 Ga Boston Creek Flow, Ontario, Canada // Chem Geol., 175, pp 567-579 218 Walker R.J., Nisbet E., 2002 187Os isotopic constraints on Archean mantle dynamics // Geochim Cosmochim Acta, 66, pp 3317-3325 219 Walker R.J., Prichard H.M., Ishiwatari A., Pimentel M., 2002 The osmium isotopic composition of convecting upper mantle deduced from ophiolite chromites Geochim Cosmochim Acta, 66, pp 329-345 364 Tr n Tr ng Hoà (Ch biên) 220 Wallace P.J., 1998 Water and partial melting in mantle plumes: inferences from the dissolved H2O concentrations of Hawaiian basaltic magmas // J Geophys Res Lett., 25, pp 3639-3642 221 Wang P.L., C.H Lo, T.Y Lee, S.L Chung, C.Y Lan, Nguyen Trong Yem, 1998 Thermochronological evidence for the movement of the Ailao Shan – Red river shear zone Geology, No 26: 887 - 890 222 Wang P.L., C H L., S.L Chung, T.Y Lee, C.Y Lan, Tran Van Thang, 2000 Onset timing of lateral movement along the Ailao Shan-Red river shear zone: Ar-Ar dating constraint from the Nam Dinh area, northeastern Vietnam." Journal of Asian Earth Sciences, 18, 281-292 223 Wells P.R., 1967 Pyroxene thermometry in simple and complexe system Contrib Petrol., 1967, V 62, pp 129 - 139 224 Whalen, J B., Currie, K.L., Chappell, B.W., 1987 A-type granite: geochemical characteristics, discrimination and petrogenesis Contrib Mineral Petrol, 95, 407 - 419 225 Whitford-Stark J L., 1987 A survey of Cenozoic volcatnism in mainland Asia Geological Society of America Special Papers., 213, 74 pp 226 Wood J., Banno S., 1973 Garnet-Ortopyroxene and OrtopyroxeneClinopyroxene Relationships in simple and complexe system // Contr Miner and Petrol., V 42, N 2, pp 109 - 124 227 Yan D.P., M.F Zhou, C.Y Wang, B Xia, 2006 Structural and geochoronological constraints on the tectonic evolution of the Dulong - Song Chay dome in Yunnan province, SW China J Asian Earth Sci., 28, 332 - 353 228 Yarmolyuk V.V and V.I Kovalenko, 2003 Batholiths and geodynamics of batholith formation in the Central Asian fold belt Russian Geology and Geophysics, 44, 12, 1305-1320 229 Zhang Lian-Sheng, U Scharer, 1999 Age and origin of magmatism along the Cenozoic Red River shear belt, China Contrib Mineral Petrol, 134: 67-85 230 Zheng Pusheng, H Z., Mo Xuanxue, Yu Xuehui, Gao Yongfeng, 2004 The Cenozoic Cu-Au minerelization of the alkali-rich porphyries under a background of strike-slip in west Yunnan Abs of IGCP-430 Continental Dynamics Workshop, 2004, May, 23-31, Kunming, China Tài li u tham kh o 365 231 Zhong H., Zhu W.G., 2006 Geochronology of layered mafic intrusions from the Pan Xi area in the Emeishan large igneous province, SW China Min Depos 41, 599-606 232 Zhong H., Zhu W.G., Chu Z.H., He D.F., Song X.Y., 2007 Shrimp U-Pb geochronology, geochemistry, and Nd-Sr isotopic study of contrasting granites in the Emeishan large igneous province, SW China Chem Geol 236, 112-133 233 Zhou M.F., Robinson P.T., Lesher C.M., Keays R.R., Zhang C.J., Malpas J., 2005 Geochemistry, petrogenesis and metallogenesis of the Panzhihua gabbroic layered intrusion and associated Fe-Ti-V oxide deposits, Sichuan province, SW China J Petrol 46, 2253-2280 234 Zindler A., H S., 1986 Chemical geodynamics Annual Rev of Earth and Planetary 235 ��������� �.�., 1986 ����������� ������������ ������ �.: �����, 195 ��� ����������- 236 ������ �.�., �������� �.�., ������� �.� � ��., 2005 ���������� ����������� �����-���������� ������������� �������� (������-�������� �����) // �������� � ��������� � 43 � 11 � 990-1001 237 �������� �.�, 1976 ������������ �������� �������� ������ ���������� ������ - �������: �����, 1976 - 125 � 238 �������� �.�., 2003 ��������� ����� � �� ���� � ������������ ����������� ����������� // �������� � ���������, � 44, � 12, � 1243-1261 239 �������� �.�., 2005 ���������� ������������� ��������� ���� (250 ���.���): ��������� � ������������ ������ (�������������) � ������������ ���������� // �������� � ��������� � 46 � �.870-890 240 ���������, �.�., ������ �.�., 1983 ������������� ��������� � ��� �������� ��� ��������� ��������� � ������ ����� ������������, � 1, 28-45 241 ���� �.�., ��� ���� ���, ������� �.�., ��� ��� �����, ��� ���� ���, ������ �.� 2004 ����������������� �������������������� ��������� ���� ����-���� (�������) // ���� ���, � 397 � 3, c 380-384 366 Tr n Tr ng Hoà (Ch biên) 242 ������� �.�., �������� �.�., �������� �.�., 2003 ����������� ������������ ���� �� ������� ������� ���������� ������� Fe-FeS-NiS-Ni ��� 873 � // ��������, � 7, c 730-740 243 ������ �.�., ������� �.�., ��������� �.�., ������ �.�., 2001 �������� ����������-���������� «��������» ���� � ��������� � ��������� �������� ����-��������� �������, ��� �����, 246 - 262 244 ��������� �.�., ������� �.�., �������� �.�., 2002 ������ ��������� �������� � ���������� ��������� ������������� �����-���������-���������� ������� �������� ���������� ������� // ���������� ������������� � ��������������� ���������� ��� 3: ��������� ������������� ������� �����������, �����: ���-�� ��� ��-�� �.1, c.114-119 245 ��������� �.�., 2004 ��������� ��� ������� �������� �������������� �������������� �������� ����� "Pluton" ������ ��������� ������������� ����������� ������� ������ �� ������ � �����, 1-3 ������� 2004 �., ��� ����., �����������, 2004, � 105-106 246 ����-������������ ����������� �������� ���������� �������� ������, 1990 �������� �.�., �.� ������, �.� ������� � �� - �����������: ����� ��������� ���������, 237 � 247 ��� ��� �����, 1994 �������������� ������������������� �������-������������� ���������� ��������� ������ ��� ������ ���� ����.-����� ���� ����������� 24� 248 ����������� �.�., ����� ��� �����, ����� �.�., �������� �.�., 1986 � ���������������� ������������ ���� �������� (�������) // �������� ��������� ������� ���� ���������: ���, c 66-68 249 ��������� �.�., 1989 ����������� ����������� �������������� �����������-��������� ������������� �������� �������: ���, 88 � 250 ������� �.�., ��� ���� ����, ����� ��� �����, 1984 ����� ������ � ������������ ��������� ���-��� // �������� � ���������, � 11, c 14-22 251 ������� �.�., ����� ���� ���, ������� �.�., ��� ���� ���, ������ �.�., ��� ��� �����, ����� ��� �����, ��� ���� ����, Tài li u tham kh o 367 ������� �.�., ��� �� ����, �� ��� ���, ����� ���� ����, 1997 ����� ������ �� �������������� �������� ������� ��������� �������� - ������ // �������� � ��������� � 38 � 1, c 148-158 252 ������� �.�., ��� ���� ���, �.� �������, �.� �������, ��� ��� �����, ����� ��� �����, ��� ���� ����, ��� �� ����, �.� �������, �.� ������, �.� �������, �� ��� ���, 1999 ������������������ ������������� ��������������� �����������– ��������� ���������� ��������� �������� // �������� � ��������� � 40 � 10, c 1474-1487 253 ���������� �.�., �.� ����������, ��� ��� ���, �.� ����, �.� ������, �.� ����������, �.� ��������, �.� ��������, 1997 ������ ������������������� �������� ������� (�������� �������): ����������� ������������ ��������, ������������, ������������� ������� // �������� � ��������� � 38 � 11 � 1792-1806 254 ����� �.�., ����� �.� ���� �.�., 2000 ������������� ����������� ����������� ������ �����������: ������������ «���������» � 1, 407 � 255 �������� �.�., ��������� �.�., 1984 ������-���������� ������� ��������� � �������������� ���������� ���������� // ��������, � 5, c 625-638 256 ������� �.� ������� �.� ������� �.� ��� ���� ���, ����� ��� ����� ��� ��� �����, 1997 ������-���������� ������� ������������ ���������� (�������) ������-��������� �������� // ������� ���, 357, � 2, c 239-242 257 �������� �.�., ���������� �.�., ������� �.�., ������� �.�., ������ �.�., ������-��������� �.�., ������ �.�., 1988 �������� �������������� �������������� ��������� ���� �.: ����� 216 � 258 ��� ���� ���, 2007 ������������� ��������� ��������� �������� � ��� ������������ ������ ���� �-� ����, ���� �������� � �����������, �� ���, �����������, 382 ��� 259 ������� �.�., ��������� �.�., 1986 �������� �������������� ���� // ����� ���� �� �� ����, �����������: �����, ��� ���-���, � 642, 188 � 368 Tr n Tr ng Hoà (Ch biên) 260 ������� �.�., 1997 �������� ���������� �� ���������� ���������� � ��������� // �������� � ��������� � 38 � 1, 136-147 261 ����� ��� �����, 1994 ����������� ���������-��������� ������� ��������� �������� ��� ������ ����., ������������� ��������� ��������, ��������� � �����������, �� ���, �����������, 48 ��� 262 ������� �.�., ��������� �.�., ������ �.�., 2000 ��������������� ��������� � ���������: ��������� � ��������� �������� ������������, � 5, - 29 NHÀ XU T B N KHOA H C T NHIÊN VÀ CÔNG NGH 18 ng Hoàng Qu c Vi t, C u Gi y, Hà N i i n tho i: Phòng Phát hành: 04.22149040; Phòng Biên t&p: 04.22149034; Phòng Qu(n lý T,ng h-p: 04.22149041; Fax: 04.37910147, Email:nxb@vap.ac.vn; www.vap.ac.vn HO%T &'NG MAGMA VÀ SINH KHOÁNG N'I M NG MI+N B,C VI T NAM Tr�n Tr�ng Hòa (Ch� biên) Polyakov G.V., Tr�n Tu�n Anh, Borisenko A.S., Izokh A.E., Balyakin P.A., Ngô Th� Ph��ng, Ph�m Th� Dung, Ch u trách nhi m xu t b n: Giám 01c Tr3n V4n S5c T ng biên t p: GS TSKH Nguy9n Khoa S[...]... P -21 5-B T-1 724 -B T-15 92- B STT 19 20 21 22 23 24 25 8 Tr�n Tr�ng Hoà (Ch� biên) SiO2 54 ,25 53,51 53,18 52, 80 53,19 52, 18 TiO2 0,11 0 ,20 1 ,24 0 ,25 0 ,26 0,18 Al2O3 0,64 1,09 1 ,21 1, 32 0,88 1,30 FeO 3,85 2, 86 4,66 4,86 4,83 5, 82 MnO 0,14 - - 0,15 0,15 0,17 MgO 18,74 17,45 16 ,23 16,67 16,91 16 ,22 CaO 20 ,89 23 ,25 23 ,21 22 ,39 22 ,28 23 ,39 Na2O 0,30 0,34 0,30 0,38 0,37 0,56 Cr2O3 0 ,21 0,98 0,19 0 ,26 0 ,25 0,09 T�ng... 110 120 128 80 129 Ba 1690 6090 1669 20 94 1406 20 80 1570 1553 1657 Rb 25 6,5 104,5 24 5,6 28 4 113 176 20 5 21 6,6 25 9 Sr 21 38 13458 1149 1 922 1594 1470 1456 14 52 14 72 Zr 26 9 29 9 1 62, 6 29 0 21 0 23 1 191 22 5 24 4 Nb 10,7 8,5 13,5 7,0 3,54 7,00 15,0 4,7 8,9 Y 31,3 21 23 ,3 30,8 29 ,8 20 ,8 25 ,8 33,4 39,0 Cs - - - 26 ,0 - - - - 25 ,0 Sc 21 19 25 ,3 19,0 23 ,2 20,4 24 ,6 21 ,4 21 ,8 La 56 1 42 34 ,21 75,00 47,00 52, 00 57,00... P-63-B P-73a-B P -23 7-B P -24 5-B T-1588-B STT 7 8 9 10 11 12 SiO2 53,59 52, 72 52, 85 53,54 52, 78 53,30 TiO2 0 ,20 0 ,28 0,43 0,13 0,09 0 ,22 Al2O3 0,94 1, 42 1,47 0,84 1, 72 1,14 5,34 FeO 4, 12 3,94 5,67 4,11 6,93 MnO - 0,10 0,17 0, 12 0 ,26 0,13 MgO 17 ,29 16,84 16,55 17,17 14 ,22 15,59 23 , 42 CaO 23 ,05 22 ,41 21 ,96 22 ,54 22 , 42 Na2O 0 ,29 0,37 0,31 0 ,29 0,86 0,45 Cr2O3 0,03 0,63 0 ,29 0, 02 0,04 0, 12 T�ng 99,50 98,71... Na2O 2, 20 0,31 1,97 0,39 0,81 0, 32 2, 52 0,41 3,06 0,94 K2O 5 ,23 1 ,29 5 ,26 0,50 2, 25 0,98 6, 72 0, 42 3,74 1,71 P2O5 0,45 0, 02 0, 52 0,07 0,30 0,18 0,58 0,03 0,47 0,07 n 6 17 6 STT 3 7 6 8 2 9 10 X S X S X S X S X S SiO2 67 ,2 4 ,2 53,6 1,37 52, 02 1,44 62, 23 2, 33 54,59 2, 29 TiO2 0,36 0,13 0,69 0,06 0,65 0,13 0,44 0,05 0,71 0,06 Al2O3 15,56 0,89 12, 20 0,71 11,67 0,70 16 ,23 0 ,24 12, 38 0,86 Fe2O3 3,44 1 ,28 ... 1,95 1,33 V 66 ,23 120 - 118 114 114 26 120 60,66 75, 32 Ba 1449 1 721 945 3100 3600 3086 1083 1586 7511 6655 Rb 4 02 298 72 163 25 0 20 4 313 409 24 1,6 28 0,4 Sr 1017 1 628 26 34 25 55 1776 1465 715 979 25 35 1606 Zr 149,6 26 4 178 469 546 449 26 1 24 4 559,1 91,77 Nb 12, 05 15 ,20 1,80 13,10 21 ,00 15,50 22 ,70 9,10 32, 27 13,03 37,91 Y 37,86 14,70 1,00 25 ,00 37 ,20 30,70 30,30 22 ,30 43, 52 Sc 28 ,98 22 ,00 19,90 15,00... 81 ,27 MnO 0,55 0,68 0 ,25 0 ,29 0 ,2 0,65 0,95 0,48 MgO 5,4 0,61 9 ,2 7 ,22 9,81 4,8 0,71 2, 56 T�ng 96, 12 92, 99 98,8 98, 82 98,54 97,96 96,84 91,33 Ti 0, 02 0,06 0,01 0,01 0,01 0,01 0,18 0,16 Al 0,17 0,01 0, 32 0,3 0,34 0 ,2 0, 12 0,04 Cr 1,44 1,47 1,46 1,44 0, 02 0 1 ,22 0,15 3+ Fe 0,56 1, 72 0 ,22 0 ,22 0,18 0,33 1,48 1, 52 Fe2+ 0, 72 1 0,54 0, 62 0,51 0,74 1, 12 1,11 Mn 0, 02 0, 02 0,01 0,01 0,01 0, 02 0,03 0, 02 Mg 0 ,29 ... 0,03 Na2O 0,56 0,50 0,53 0,31 0,59 0, 42 K2O 9,08 9,43 9,31 8,69 9,18 9,30 Cr2O3 - 0,66 1,63 0,14 0,16 0,30 BaO 0 ,22 0,04 0,19 0,19 0, 62 0,51 KHM T1589-M P215-B T1 722 -B T1 724 -B T15 92- B T15 92- B STT 19 20 21 22 23 24 SiO2 37,55 38,14 40,47 40 ,20 38,05 39 ,23 TiO2 3,55 2, 36 7,73 0, 82 2,18 2, 14 Al2O3 14,18 13,54 11,98 13,45 14,34 14,00 FeO 8,33 8,94 5,37 4,14 8,86 8,18 MgO 20 ,37 21 ,04 20 ,70 23 ,90 19,88 21 ,57... 69,96 63 ,29 62, 15 64 ,29 TiO2 0,60 0,74 0,61 0,80 0,78 0,78 0 ,23 0,76 0,41 0,30 Al2O3 11,80 12, 01 12, 14 15,36 15, 62 16,00 14,69 14,04 15,63 16,81 Fe2O3 7,74 7, 52 6,83 6,73 6 ,28 6,47 2, 10 6,39 4,01 2, 84 MnO 0, 12 0,18 0, 12 0,15 0,15 0,14 0,11 0 ,21 0,14 0,06 MgO 7,11 8 ,24 9,49 5,59 4,99 4,35 1 ,23 2, 69 0,49 0,17 CaO 7,57 7,98 15,44 6, 52 6, 12 5 ,29 0,90 0,56 2, 98 2, 52 Na2O 1,41 1,78 1,03 2, 61 2, 32 2,37 2, 14 1,65... 99,15 99,68 99 ,22 99,08 99,13 99,91 KHM T-15 92- M T1735-B P-66B P-179-B P-193-B STT 25 26 27 28 29 SiO2 52, 88 50,64 46,98 52, 44 52, 79 TiO2 0 ,27 0, 72 1 ,22 0 ,25 0,18 Al2O3 1,38 4,05 5,35 1,40 2, 34 FeO 6,17 5,38 10,84 5,11 3, 32 MnO - 0,11 0,10 0,15 0,09 MgO 15,87 15,76 10,68 16,15 17,35 CaO 23 ,18 21 ,01 22 ,55 22 ,94 22 ,47 Na2O 0,50 0,98 0,74 0,34 0,31 Cr2O3 0,05 0,57 0,07 0,08 0,14 T�ng 99,80 99 ,23 98,53 98,87... Fe2O3 7, 82 0,40 8,03 0,73 7, 82 0,44 6,79 2, 06 6 ,26 0 ,22 MnO 0,16 0,01 0,14 0, 02 0,14 0, 02 0,15 0, 02 0,17 0,06 MgO 12, 16 1,10 10,30 2, 04 10,94 2, 53 7,85 1,46 7,34 0,17 CaO 8,79 0,98 7,78 0,81 7,90 0,88 8,64 1 ,29 11,05 2, 05 Na2O 1,75 0 ,26 2, 57 0,84 2, 03 0, 42 1,63 0,79 1,64 0,45 K2O 5,67 0,58 4,46 0,74 5, 12 0,66 5, 72 1 ,21 4,37 0, 12 P2O5 0,47 0,03 0, 52 0,06 0,53 0,05 0,53 0,10 0,39 0,08 n 13 13 16 13 2 ... BaO 0 ,22 0,04 0,19 0,19 0, 62 0,51 KHM T1589-M P215-B T1 722 -B T1 724 -B T15 92- B T15 92- B STT 19 20 21 22 23 24 SiO2 37,55 38,14 40,47 40 ,20 38,05 39 ,23 TiO2 3,55 2, 36 7,73 0, 82 2,18 2, 14 Al2O3 14,18... T-1 724 -B T-15 92- B STT 19 20 21 22 23 24 25 8 Tr�n Tr�ng Hoà (Ch� biên) SiO2 54 ,25 53,51 53,18 52, 80 53,19 52, 18 TiO2 0,11 0 ,20 1 ,24 0 ,25 0 ,26 0,18 Al2O3 0,64 1,09 1 ,21 1, 32 0,88 1,30 FeO 3,85 2, 86... Rb 25 6,5 104,5 24 5,6 28 4 113 176 20 5 21 6,6 25 9 Sr 21 38 13458 1149 1 922 1594 1470 1456 14 52 14 72 Zr 26 9 29 9 1 62, 6 29 0 21 0 23 1 191 22 5 24 4 Nb 10,7 8,5 13,5 7,0 3,54 7,00 15,0 4,7 8,9 Y 31,3 21 23 ,3
- Xem thêm -

Xem thêm: Ebook hoạt động magma và sinh khoáng nội mảng miền bắc việt nam phần 2 NXB khoa học tự nhiên và công nghệ, Ebook hoạt động magma và sinh khoáng nội mảng miền bắc việt nam phần 2 NXB khoa học tự nhiên và công nghệ, Ebook hoạt động magma và sinh khoáng nội mảng miền bắc việt nam phần 2 NXB khoa học tự nhiên và công nghệ

Từ khóa liên quan