Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

32 509 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2013, 14:31

ODA là nguồn vốn mang tính chất ưu đãi bởi vì bao giờ cũng có phần cho không là chủ yếu. Còn phần cho vay chủ yếu là vay ưu đãi với lãi suất thấp Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LỜI MỞ ĐẦU Trong quá trình hội nhập nền kinh tế thế giới, vốn đầu tư cho phát triểnmột trong những yếu tố quyết định đến sự thành công hay thất bại của mỗi quốc gia. Đối với Việt Nam, mục tiêu đặt ra là thực hiện thành công quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa (CNH - HĐH) đất nước, phấn đấu đến năm 2020, Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp. Do đó việc thu hút vốn đầu tư trở thành chiến lược quan trọng của đất nước. Nguồn vốn ODA được chính phủ Việt Nam đánh giá là một trong những nguồn vốn quan trọng của Ngân sách Nhà nước được sử dụng cho các mục đích phát triển kinh tế xã hội. Nguồn vốn này đã phần nào đáp ứng nhu cầu bức thiết về vốn trong công cuộc Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nuớc, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế giảm đói nghèo. Tuy nhiên ODA không chỉ là một khoản cho vay, mà đi kèm với nó là các điều kiện ràng buộc về chính trị, kinh tế. Sẽ là gánh nặng nợ nần cho các thế hệ sau hoặc phải chịu sự chi phối của nước ngoài nếu chúng ta không biết cách quản sử dụng ODA. Bởi vậy quản sử dụng ODA sao cho có hiệu quả, phù hợp với mục tiêu định hướng phát triển đất nước là một yêu cầu tất yếu. Là một sinh viên chuyên ngành Quản kinh tế - Đại học kinh tế Quốc dân Hà Nội, em thấy việc nghiên cứu đề tài “Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) Việt Nam trong giai đoạn hiện nayạn+hiện+nay.htm' target='_blank' alt='một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản sử dụng nguồn hổ trợ phát triển chính thức oda vở việt nam trong giai đoạn hiện nay' title='một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản sử dụng nguồn hổ trợ phát triển chính thức oda vở việt nam trong giai đoạn hiện nay'>Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) Việt Nam trong giai đoạn hiện nay" rất thiết thực vì nó có thể phục vụ cho chuyên môn của em sau này. Thông qua kiến thức đã tiếp thu trên lớp cùng với sự giúp đỡ của thầy giáo, cô giáo bộ môn việc tham khảo một số tài liệu, em xin trình bày nội dung đề tài này như sau: Chương I: Tổng quan về nguồn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA). Vai trò của ODA đối với sự phát triển kinh tế xã hội. Chương II: Thực trạng tình hình tiếp nhận sử dụng ODA Việt Nam trong thời gian qua. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản sử dụng ODA. CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ NGUỒN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC (ODA) I. TỔNG QUAN VỀ ODA 1. Khái niệm ODA Hiện nay trên thế giới có rất nhiều quan điểm khác nhau về ODA nhưng nói chung những quan điểm ấy đều dẫn chung đến một bản chất. Theo cách hiểu chung nhất thì ODA là các khoản viện trợ không hoàn lại hoặc cho vay với những điều kiện ưu đãi của các cơ quan tài chính thuộc các tổ chức Quốc tế các nước, các tổ chức Phi chính phủ nhằm hỗ trợ cho sự phát triển thịnh vượng của các nước khác (không tính đến các khoản viện trợ cho mục đích thuần tuý quân sự ). Các điều kiện ưu đãi có thể là : lãi suất thấp (dưới 3%/1 năm ), thời gian ân hạn dài hoặc thời gian trả nợ dài (30-40 năm). Nghị định 87-CP của chính phủ Việt Nam quy định về nguồn vốn ODA là sự hợp tác phát triển giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam với một hay nhiều Quốc gia, tổ chức Quốc tế. Hình thức của sự hợp tác có thể là hỗ trợ cán cân thanh toán, hỗ trợ theo chương trình, hỗ trợ theo kỹ thuật hoặc theo dự án. 2. Đặc điểm của ODA 2.1.Các đặc điểm của ODA ODA là nguồn vốn mang tính chất ưu đãi bởi vì bao giờ cũng có phần cho không là chủ yếu. Còn phần cho vay chủ yếu là vay ưu đãi với lãi suất thấp hơn các khoản tín dụng rất nhiều (thường dưới 3%) vay thương mại rất nhỏ. Thời 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 gian sử dụng vốn dài, thường là từ 20-50 năm để được xếp vào ODA, một khoản cho vay phải có một thành tố tối thiểu là 25% viện trợ không hoàn lại. ODA luôn bị ràng buộc trực tiếp hoặc gián tiếp. Đi kèm với ODA bao giờ cũng có những ràng buộc nhất định về chính trị kinh tế hoặc khu vực địa lý. Nước nhận viện trợ còn phải đáp ứng các yêu cầu của bên cấp viện trợ như thay đổi chính sách đối ngoại, chính sách kinh tế, thay đổi thể chế chính trị . cho phù hợp với mục đích của bên tài trợ. 2.2. Mục đích sử dụng ODA Từ khi mới ra đời, viện trợ nước ngoài đã có hai mục tiêu tồn tại song song nhưng thực chất lại mâu thuẫn với nhau. Mục tiêu thứ nhất là thúc đẩy tăng trưởng giảm đói nghèo những nước đang phát triển. Mục tiêu thứ hai là tăng cường lợi ích chiến lược chính trị ngắn hạn của các nước tài trợ. Tuy nhiên mục tiêu cuối cùng của viện trợ vẫn là thúc đẩy tăng trưởng giảm đói nghèo những nước đang phát triển. Trong hội nghị của Liên Hợp Quốc, các nước thành viên đã khẳng định mục tiêu cụ thể của việc sử dụng ODA là: - Giảm một nửa tỷ lệ những người đang sống trong cảnh nghèo khổ cùng cực tới năm 2015. - Phổ cập giáo dục tiểu học trên tất cả các nước tới năm 2015. - Đạt được nhiều tiến bộ cho sự bình đẳng về giới tăng quyền lực của người phụ nữ bằng cách xoá bỏ sự phân biệt giới tính trong giáo dục tiểu học trung học vào năm 2015. -Thông qua hệ thống chăm sóc y tế ban đầu để đảm bảo sức khoẻ sinh sản cho tất cả mọi người các độ tuổi thích hợp càng tốt không thể muộn hơn năm 2015. -Thực thi các chiến lược quốc gia phát triển bền vững tất cả các nước, vào năm 2000. -Thực hiện các chương trình đầu tư quốc gia, đặc biệt là các dự án cải tạo, nâng cấp, hiện đại hoá kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội để làm nền tảng vững 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 chắc cho ổn định tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy đầu tư tư nhân trong ngoài nước. -Thực hiện các chương trình nghiên cứu tổng hợp nhằm hỗ trợ chính phủ sở tại hoạch định chính sách hay cung cấp thông tin cho đầu tư tư nhân bằng các hoạt động điều tra khảo sát, đánh giá tài nguyên, hiện trạng kinh tế, kỹ thuật, xã hội các ngành, các vùng lãnh thổ. -Thực hiện các kế hoạch cải cách giáo dục, nâng cao chất lượng đào tạo, cải thiện điều kiện, bảo đảm môi trường sinh thái, bảo đảm sức khoẻ người dân. -Hỗ trợ điều chỉnh cơ cấu, chuyển đổi hệ thống kinh tế, bù đắp thâm hụt cán cân thanh toán quốc tế để chính phủ nước sở tại có điều kiện thời gian quản tốt hơn trong giai đoạn cải cách hệ thống tài chính hay chuyển đổi hệ thống kinh tế. Tóm lại nguồn vốn viện trợ phát triển chính thức được ưu tiên cho những dự án kinh tế xã hôị không sinh lời trực tiếp hoặc khả năng thu hồi vốn chậm, nhưng có ý nghĩa ảnh hưởng quan trọng đến việc tạo lập một môi trường thuận lợi cho sự phát triển đất nước nói chung cho sự khuyến khích đầu tư tư nhân trong ngoài nước nói riêng. 2.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới ODA ODA gắn liền với chính trị một trong những phương tiện để thực hiện ý đồ chính trị. ODA cũng chịu ảnh hưởng bởi các quan hệ sẵn có của bên cấp viện trợ cho nước nhận viện trợ bởi sự tương hợp về thể chế chính trị, bởi quan hệ địa dư gần gũi. Bên cấp viện trợ các nguồn vốn chính thức khác thường cấp viện trợ cho những người bạn về chính trị đồng minh quân sự mà không cấp viện trợ cho những đối tượng mà họ cho là kẻ thù. Đó chính là tính chất địa lý- chính trị được thể hiện rất rõ trong viện trợ. ODA gắn với điều kiện kinh tế. Các nước viện trợ nói chung đều muốn đạt được những ảnh hưởng về chính trị, đem lại lợi nhuận cho hàng hoá dịch vụ tư vấn trong nước. Họ gắn quỹ viện trợ với việc mua hàng hoá dịch vụ của nước họ như là một biện pháp nhằm tăng cường khả năng làm chủ thị trường 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 xuất khẩu giảm bớt tác động của viện trợ đối với cán cân thanh toán. Mặt khác, nước nhận viện trợ còn phải chịu rủi ro của đồng tiền viện trợ. Nếu đồng tiền viện trợ tăng giá so với đồng tiền của các nước nhận được do xuất khẩu thì nước tiếp nhận sẽ phải trả thêm một khoản nợ bổ sung do chênh lệch tỷ giá tại thời điểm vay thời điểm trả nợ. Theo tính toán của các chuyên gia thì cho dù không đi kèm theo điều kiện ràng buộc nào thì viện trợ vẫn đem lại lợi ích thương mại cho quốc gia viện trợ. ODA còn chịu ảnh hưởng của các nhân tố xã hội. ODA là một phần GNP của các nước tài trợ nên rất nhạy cảm với các dư luận xã hội các nước tài trợ. Nhân dân các nước cấp viện trợ coi trọng tầm quan trọng của cả số lượng chất lượng của viện trợ, họ sắn sàng ủng hộ viện trợ với điều kiện là viện trợ được sử dụng tốt. Còn đối với các nước nhận viện trợ, nguy cơ phụ thuộc viện trợ nước ngoài, gánh nặng nợ nần là một thực tế khó tránh khỏi. Do vậy,các nước nhận viện trợ cần phải rất thận trọng khi sử dụng ODA. 3. Phân loại ODA 3.1. Phân loại theo nước nhận. Nếu phân loại theo nước nhận, ODA có hai loại: -ODA thông thường: hỗ trợ cho những nước có thu nhập bình quân đầu người thấp. -ODA đặc biệt: hỗ trợ cho các nước đang phát triển với thời hạn cho vay ngắn, lãi suất cao hơn. 3.2, Phân loại theo nguồn cung cấp. Nếu phân loại theo nguồn cung cấp, ODA có hai loại. - ODA song phương: là viện trợ phát triển chính thức của nước này dành cho chính phủ nước kia. - ODA đa phương: là viện trợ phát triển chính thức của một tổ chức quốc tế hay tổ chức khu vực hoặc của một chính phủ môt nước dành cho chính phủ một nước nào đó, nhưng được thực hiện thông qua các tổ chức đa phương như UNDP,UNICEF . 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 3.3. Phân loại ODA theo tính chất nguồn vốn. Nếu phân loại theo tính chất nguồn vốn thì ODA có hai loại: - Viện trợ không hoàn lại: được thực hiện thông qua các chương trình, dự án ODA dưới các dạng sau: Hỗ trợ kỹ thuật: Thực hiện việc chuyển giao công nghệ hoặc truyền đạt những kinh nghiệm xử . cho nước nhận tài trợ. Viện trợ nhân đạo bằng hiện vật: ví dụ như là lương thực, vải, thuốc chữa bệnh, có khi là vật tư cho không. - Viện trợ có hoàn lại bao gồm: ODA cho vay ưu đãi: là các khoản ODA cho vay có yếu tố không hoàn lại đạt ít nhất 25% trị giá khoản vay. ODA cho vay hỗn hợp: bao gồm kết hợp một phần ODA không hoàn lại một phần tín dụng thương mại theo các điều kiện của tổ chức hợp tác kinh tế phát triển mạnh hơn cả về đời sống kinh tế xã hội. 4. Các hình thức ODA. ODA được thực hiện qua các hình thức sau: - Hỗ trợ cán cân thanh toán: được thực hiện thông qua chuyển giao tiền tệ trực tiếp cho nước nhận ODA hoặc hỗ trợ nhập khẩu tức là chính phủ nước nhận ODA tiếp nhận một lượng hàng hoá có giá trị tương đương với các khoản cam kết, bán cho thị trường nội địa thu nội tệ. - Tín dụng thương mại: tương tự như viện trợ hàng hoá có kèm theo các điều kiện ràng buộc. - Viện trợ chương trình (viện trợ phi dự án). Theo loại hình này nước nhận viện trợ ký hiệp định cho một mục đích tổng quát mà không cần xác định chính xác khoản viện trợ sẽ được sử dụng như thế nào. - Viện trợ dự án: loại viện trợ này chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng vốn thực hiện ODA nó có hai loại. Đó là viện trợ cơ bản viện trợ kỹ thuật. Viện trợ cơ bản thì thường cấp cho những dự án xây dựng đường xá, cầu cống, kết cấu hạ tầng . Viện trợ kỹ thuật cấp cho viện trợ tri thức, tăng cường cơ sở, 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 lập kế hoạch cố vấn cho các chương trình, nghiên cứu trước khi đầu tư hoặc hỗ trợ các lớp đào tạo. II. VAI TRÒ CỦA VIỆN TRỢ TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI 1. Viện trợ tài chính các nước đang phát triển có cơ chế quản tốt sẽ giúp tăng trưởng nhanh hơn, giảm tình trạng nghèo đói đạt được các chỉ tiêu xã hội. Trên thực tế, một số nước nhận nhiều viện trợ mà thu nhập giảm trong khi một số nước nhận ít viện trợ mà thu nhập lại tăng. Nhưng nếu chỉ xét đến sự phân biệt giữa các nước có cơ chế quản tốt cơ chế quản tồi thì đối với các nước có cơ chế quản tồi, dù số tiền viện trợ là bao nhiêu thì tăng trưởng vẫn thấp, thậm chí còn âm. Đối với các nước có cơ chế quản tốt, khi viện trợ tăng lên 1% GDP thì tốc độ tăng trưởng tăng lên 0,5%. Ngoài ra, viện trợ còn góp phần làm giảm đói nghèo. Theo các chuyên gia về ODA, bình quân các nước đang phát triển, thu nhập đầu người tăng 1% đã dẫn đến tỷ lệ đói nghèo giảm xuống 2%. Nói cách khác, các nước có cơ chế quản tốt, khi viện trợ tăng lên 1% GDP thực tế thì sẽ giảm 1% tỷ lệ đói nghèo. các nước có cơ chế quản tốt, tăng 10 tỷ USD viện trợ một năm sẽ cứu được 25 triệu người thoát khỏi cảnh nghèo đói, nhưng dù có tăng 10 tỷ USD các nước có cơ chế quản tồi thì cũng chỉ cứu được 7 triệu người thoát khỏi cảnh kiếm ăn lần hồi mà thôi. Viện trợ tác động đến tăng trưởng, từ đó đã tác động đến mục đích nâng cao mức sống. Tăng trưởng không loại bỏ đói nghèo nhưng rõ ràng tăng trưởng có tác động lớn đến cải thiện các chỉ tiêu xã hội. Nếu một nước có cơ chế quản tốt thì khi viện trợ tăng lên 1% GDP sẽ làm giảm tỷ lệ tử vong trẻ em 0,9%. Ngược lại, nếu một nước có cơ chế quản tồi thì khi viện trợ tăng lên 1% GDP cũng không đem lại một tác động nào đối với tỷ lệ chết trẻ sinh. Điều đó có nghĩa là các chỉ tiêu xã hội có quan hệ chặt chẽ với thu nhập bình quân đầu người, hay nói cách khác nó có quan hệ chặt chẽ với viện trợ. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2. Viện trợ thúc đẩy đầu tư Các nước đang phát triển là những nước rất cần vốn cho đầu tư phát triển, viện trợ chínhmột hình thức bổ sung cho nguồn vốn trong nước. Vốn đầu tư có thể thu hút từ các nguồn ODA, FDI hoặc nguồn vốn tích lũy từ nội bộ nền kinh tế. Trong điều kiện nguồn vốn trong nước còn hạn hẹp thì nguồn vốn nước ngoài có tầm quan trọng đặc biệt. Nguồn vốn ODA thường được các nước đang phát triển đầu tư cải thiện cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội, xây dựng đường giao thông, phát triển năng lượng . vì đây là những ngành cần phải đầu tư lớn, thu hồi vốn chậm nên tư nhân không có khả năng đầu tư. Viện trợ còn thúc đẩy thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI phát triển nguồn nhân lực. Nhờ có viện trợ mà nước nhận tài trợ với cơ chế quản tốt sẽ tạo ra được cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội vững chắc, giao thông thuận tiện, hệ thống pháp luật ổn định, viện trợsự chuẩn bị cho vốn đầu tư trực tiếp được thu hút vào là điều kiện cho FDI được sử dụng một cách hiệu quả. Mặt khác, viện trợ còn giúp những nước đang phát triển tiếp thu những thành tựu khoa học kỹ thuật hiện đại, trình độ quản tiên tiến, kỹ năng chuyên môn cao. Đây chính là lợi ích căn bản, lâu dài của quốc gia nhận tài trợ. Viện trợ thúc đẩy đầu tư tư nhân. những nước có cơ chế quản tốt thì viện trợ nước ngoài không thay thế cho đầu tư tư nhân mà đóng vai trò như là nam châm hút đầu tư tư nhân theo tỷ lệ sấp xỉ 2 USD trên 1USD viện trợ. Đối với các nước quản tốt thì viện trợ góp phần củng cố niềm tin cho khu vực tư nhân hỗ trợ các dịch vụ công cộng. Viện trợ tăng với quy mô 1% GDP sẽ làm tăng đầu tư tư nhân trên 1,9% GDP. các nước có cơ chế quản tồi, viện trợ nước ngoài có thể khuyến khích khu vực nhà nước tiến hành các khoản đầu tư thương mại đáng ra do khu vực tư nhân thực hiện. 3. Viện trợ giúp các nước đang phát triển cải thiện thể chế chính sách kinh tế Cải thiện thể chế chính sách kinh tế những nước đang phát triển là chìa khoá để tạo bước nhảy vọt về lượng trong thúc đẩy tăng trưởng, tức là góp 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 phần làm giảm đói nghèo. Mặt khác, viện trợ có thể nuôi dưỡng cải cách. Khi các nước mong muốn cải cách thì viện trợ nước ngoài có thể đóng góp những nỗ lực cần thiết như hỗ trợ thử ngiệm cải cách, trình diễn thí điểm, tạo đà phổ biến các bài học kinh nghiệm. Những nước mà đó chính phủ thực hiện những chính sách vững chắc phân bổ hợp các khoản chi tiêu cung cấp dịch vụ có hiệu quả cao thì hiệu quả chung của viện trợ là lớn. Ngược lại, những nước mà chính phủ nhà tài trợ không đồng nhất quan điểm trong việc chi tiêu, hiệu quả lại thấp thì các nhà tài trợ cho rằng cách tốt nhất là giảm viện trợ tăng cường hỗ trợ cho việc hoạch định chính sách xây dựng thể chế cho đến khi các nhà tài trợ thấy rằng viện trợ của họ sẽ đóng góp cho sự phát triển. Qua đây ta cũng nhận thấy rằng giá trị thực của các dự án là chỗ thể chế chính sách được củng cố, cải thiện việc cung cấp dịch vụ xã hội. Việc tạo ra được kiến thức với sự trợ giúp của viện trợ sẽ dẫn tới sự cải thiện trong một số ngành cụ thể trong khi một phần tài chính của viện trợ sẽ mở rộng các dịch vụ công cộng nói chung. Cơ chế quản tốt, ổn định kinh tế vĩ mô, Nhà nước pháp quyền hạn chế tham nhũng sẽ dẫn đến tăng trưởng giảm đói nghèo. Qua các nghiên cứu của các chuyên gia có thể thấy khó có thể nhận ra mối quan hệ giữa viện trợ mà các nước nhận được với trình độ chính sách của họ. Tuy không có mối quan hệ về lượng giữa viện trợ chất lượng chính sách của nước nhận viện trợ nhưng trong một số trường hợp viện trợ vẫn có thể góp phần cải cách, thông qua các điều kiện đặt ra hoặc thông qua việc phổ biến ý tưởng mới. Tóm lại, viện trợ đã đang có hiệu quả. Tuy nhiên, nguồn vốn ODA chỉ phát huy hết vai trò của nó khi có một cơ chế quản tốt, một thể chế lành mạnh một môi trường chính trị hoàn thiện. Nếu không chẳng những ODA không phát huy vai trò của nó mà còn đem lại gánh nặng nợ nần cho đất nước. Việt Nammột nước đang phát triển, hiện đang mong muốn nhận được nhiều nguồn ODA quản sử dụng ODA thật hiệu quả phục vụ cho phát triển đất nước. Việt Nam cần nhận thức rõ được vai trò của ODA, các điều kiện để 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ODA phát huy vai trò của nó để từng bước hoàn thiện công tác thu hút, quản sử dụng ODA. 10 [...]... tâm trong thời gian sắp tới Trong quá trình quản sử dụng ODA, Chính phủ cần luôn luôn phát huy vai trò làm chủ của mình, các nhà tài trợ chỉ đóng vai trò hỗ trợ Tăng cường thu hút sử dụng có hiệu quả nguồn hỗ trợ phát triển chính thứcmột phương hướng chiến lược trong quá trình thực hiện đường lối đổi mới, thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước ta Phát huy những yếu tố tích cực và. .. biện pháp quan trọng nhằm hoàn thiện công tác điều phối, quản sử dụng ODA hiện nay Cần phải có một chương trình huấn luyện rộng rãi để tạo ra những thay đổi về nhận thức, thái độ kỹ năng tất cả các cấp, tăng cường công tác quản nhà nước về ODA Các cán bộ quản ODA phải có kiến thức đầy đủ về các mặt: - Các loại hình viện trợ có thể vận động các chi phí có liên quan để hấp thụ viện trợ. .. Là giai đoạn ít được quan tâm nhất trong chu trình quản dự án Chính phủ Việt Nam vẫn chưa có văn bản nào quy định về các hoạt động sau dự án Điều đó cũng làm ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch đầu tư phát triển 21 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CHƯƠNG III MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN SỬ DỤNG ODA I KINH NGHIỆM QUẢN SỬ DỤNG... CP NĐ12/ CP(Quy chế quản đầu tư xây dựng) nghị định 17/2001/NĐCP( Quy chế quản sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức) Về phía quốc tế, Liên hiệp quốc đã đặt vấn đề dành 0,7% GDP cho ODA đối với các nước phát triển Như vậy nguồn ODA sẽ trở thành một số vốn khá lớn phải huy động mục tiêu này rất khó đạt.Với Việt Nam càng khó khăn hơn vì hàng năm, chúng ta còn phải cân đối trong. .. phối viện trợ, hình thành kế hoạch viện trợ Cùng với công tác trên , việc tinh giảm bộ máy cồng kềnh trong quản để giải ngân đỡ phức tạp , có những chính sách ưu đãi thiết thực cho cơ sở là nội dung chính của các thông tư hướng dẫn thực hiện nghị định (17/2001/NĐ- CP, ngày 04/5/2001) của chính phủ về việc ban hành quy chế quản sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức 6 Nâng cao công tác thông... dựng hoàn thiện các chính sách để quản sử dụng ODA có hiệu quả Nhiều văn bản pháp quy đã ra đời nhằm đưa ra những hướng dẫn về quy trình, thủ tục thực hiện quản ODA làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan trong việc quản sử dụng ODA Nghị định 20/ CP tháng 3/1994 là lần đầu tiên Chính phủ Việt Nam đã thể chế hóa việc vận động thu hút sử dụng ODA Trong quá trình thực hiện Nghị định... chế quản sử dụng ODA Trong nghị định 87/CP có ba nội dung cốt lõi được xác định rõ ràng đó là: • Chính phủ thống nhất quản ODA trên cơ sở chủ trương chính sách đối với nguồn hỗ trợ phát triển chính thức thông qua quy hoạch về thu hút sử dụng ODA, danh mục các chương trình dự án ưu tiên sử dụng ODA • Phân cấp cho các bộ, các tỉnh, thành phố phê duyệt một số loại dự án ODA tuỳ thuộc vào... tổng số chi từ 3%-5% từ GDP để trả nợ nước ngoài Sau 1993, Việt Nam đã chính thức nối lại quan hệ với nhiều tổ chức Quốc gia trên thế giới đánh dấu một giai đoạn mới trong tài trợ phát triển chính thức đối với Việt Nam Khối lượng ODA đến Việt Nam đã tăng nhanh lên nhanh chóng Nhận thức đúng đắn về vai trò của ODA trong phát triển kinh tế xã hội, Chính phủ đã quan tâm nhiều hơn đến việc xây dựng và. .. Trong khi nền kinh tế thế giới các nước trong khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi khủng hoảng tài chính tiền tệ, một số nước có tốc độ phát triển âm như Thái Lan : –8% năm 1998, Hàn Quốc: -7% thì Việt Nam vẫn đạt được tốc độ tăng trưởng năm 1998 là 5,8% Đây thực sựmột kết quả đáng khích lệ, thể hiện thành công lớn của kinh tế Việt Nam Mức giải ngân ODA là thước đo hiệu quả công tác quản sử. .. tác đào tạo bố trí cán bộ, cần chú trọng hơn nữa tới việc đào tạo các cán bộ cấp tỉnh, thành phố Hiện nay chính phủ đã thực hiện phân cấp quản các tỉnh, thành phố được tiến hành phê duyệt một số loại dự án ODA tùy thuộc vào nội dung quy mô của dự án Việc tăng cường công tác đào tạo bố trí cán bộ các tỉnh, thành phố sẽ tạo điều kiện, tiền đề cho công tác quản sử dụng ODA các dự án . 1 985 -1992: 1 985 1 986 1 987 1 988 1 989 1990 1991 1992 114 146,5 111 147 ,8 120 189 ,6 2 18, 5 356 Bảng 12: Giải ngân ODA 1 985 -1992 Nguồn: chỉ số phát. kỷ 80 đã được các nhà tài trợ đánh giá là một môi trường khó khăn cho viện trợ. Điều đó được thể hiện qua bảng giải ngân ODA 1 985 -1992: 1 985 1 986 1 987
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, Mục đích sử dụng ODA, Các hình thức ODA., Viện trợ thúc đẩy đầu tư, Giai đoạn sau năm 1993., Thời kỳ sau năm 1993. Đánh giá hiệu quả công tác thu hút, quản lý và sử dụng ODA., Một số khó khăn và hạn chế trong q trình thu hút, quản lý và sử dụng ODA, Xác định chiến lược sử dung ODA Vai trò quản lý của Nhà nước, Bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam Cần năng động trong nhận thức về ODA., Ưu tiên nguồn vốn hỗ trợ cho các khu vực nghèo đói ., Hồn thiện hơn nữa cơng tác kế hoạch hố. Nâng cao cơng tác thơng tin và theo dõi dự án ODA.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn