MẪU QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC

2 561 5
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/12/2015, 19:08

QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC Nhằm đánh giá xác công việc thực CNV công ty, BGĐ quy định việc đánh giá thực công việc sau: Thời gian đánh giá: Thực hàng tuần, vào cuối tuần Cuối tháng tiến hành tổng hợp để tính điểm đánh giá nhân viên Hình thức đánh giá: việc đánh giá thực biễu mẫu kèm theo quy định Việc đánh giá Trưởng phận thực Nội dung đánh giá: Tiêu chuẩn đánh giá Điểm Chất lượng công việc Thời gian hoàn thành công việc Cải tiến Quy định 1-3 Không đảm bảo theo yêu cầu lần trở lean/tháng 1-2 lần ảnh hưởng nghiêm trọng đến công ty Không hoàn thành công việc không thời hạn lần trở lên/tháng Hoặc không hoàn thành 1-2 lần/tháng, ảnh hưởng nghiệm trọng tính 3-5 Không đảm bảo theo yêu cầu 12 lần/tháng 5-6.5 Đảm bảo theo yêu cầu 6.5-8 Đảm bảo công việc có chất lượng tốt, khách hàng, đồng nghiệm đánh giá cao 8-10 Hoàn thành công việc với chất lượng tốt, đem lại giá trị cao cho công ty Không hoàn thành công việc không thời hạn - lần/tháng Hoàn thành công việc thời hạn Hoàn thành công việc trước thời hạn Hoàn thành công việc trước thời hạn, việc hoàn thành trước thời hạn mang lại giá trị cao cho cty tính Mặc định điểm, có có tiến nhỏ Cải tiến có giá trị lớn triệu Vi phạm quy định mức nghiêm trong, lần/tháng Vi phạm quy định mức nghiêm trong, lần/tháng Hoặc Vi phạm quy định không nghiệm trọng lần trở lên /tháng Vi phạm quy định không nghiệm trọng lần/tháng Có cải tiến, quy giá trị lớn triệu có giá trị Không vi phạm Không vi phạm + phát vi phạm CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tư – Hạnh phúc ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC THÁNG…… NĂM……… Stt Họ tên Chất lượng Thời gian Cải tiến Quy định Tổng điểm Ghi 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Ghi chú: • Mức điểm cho phần: chất lượng, thời gian, cải tiến, quy định từ đến 10 điểm 10 điểm điểm tuyệt đối, điểm điểm đạt trung bình • Tổng điểm = ( chất lượng * + thời gian * + cải tiến * 0.5 + quy định * 0.5 ) / • Trong đơn vị có 10 % người không thưởng không 10 % số người đạt mức thưởng cao Phòng Nhân Ngày tháng năm Trưởng phận ... tên Chất lượng Thời gian Cải tiến Quy định Tổng điểm Ghi 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Ghi chú: • Mức điểm cho phần: chất lượng, thời gian, cải tiến, quy định từ đến 10 điểm 10 điểm điểm... tuyệt đối, điểm điểm đạt trung bình • Tổng điểm = ( chất lượng * + thời gian * + cải tiến * 0.5 + quy định * 0.5 ) / • Trong đơn vị có 10 % người không thưởng không 10 % số người đạt mức thưởng cao
- Xem thêm -

Xem thêm: MẪU QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC , MẪU QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC , MẪU QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC

Từ khóa liên quan