Tổng hợp về thì của động từ có lời giải chi tiết

9 553 7
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/12/2015, 16:02

Tổng hợp động từ Câu The author .quite annoyed when she that the publisher was very dishonest A will be / will determine B was / determines C would be / will determine D was / determined Câu He and his family at our home in Canada when he to a conference, and that was a great experience, too A were staying / come B will stay / came C stayed / would come D stayed / came Câu When he that his nomination would mean competing with his closest friend he to withdraw A realizes / will be decided B realized / was deciding C will realize / decides D realized / decided Câu For a long time people that the world was fiat and that people could fall off the edge A may think B thought C are thought D will be thinking Câu Most people being disturbed while they A don't like / are working B would like / worked C like / worked D don't like / didn't like Câu In public pools, there a much higher level of safety with trained lifeguards on duty whenever they open A will be / were B was / are C is / are D would be / are Bán đề thi file word, có lời giải chi tiết Email : anhdungdevelopment@gmail.com SĐT : 0982.563.365 Câu He will take the dog out for a walk as soon as he dinner A finish B finishes C will finish D shall have finished Câu She the living room when she heard a strange noise in the kitchen A has cleaned B has been C cleaning D was cleaning Câu I to the same barber since last year A am going B have been going C go D had gone Câu 10 He … to school when he had a puncture A shall drive B am driving C drove D was driving Câu 11 I’m feeling sick I so much chocolate last night A needn’t to eat B did not eat C musn’t eat D shouldn’t have eaten Câu 12 Choose the correct sentence A Have you been exercising with Glen? B Has Glen exercised lately? C Is Glen exercising right now? D All the answers are correct Câu 13 She _ six days a week A usually works B works usually C is usually works D is working usually Bán đề thi file word, có lời giải chi tiết Email : anhdungdevelopment@gmail.com SĐT : 0982.563.365 Câu 14 By the time I got to the hotel, he A had gone B had went C has gone D All the answers are correct Câu 15 I was afraid to ask her out because she me before A was rejecting B had rejected C rejected D has rejected Câu 16 The movie that we last Monday was really awful A have seen B saw C were seeing D had seen Câu 17 I to Europe many times A been B going C been going D have been Câu 18 Listen! Someone _ in the shower! A is sing B singing C sings D is singing Câu 19 I knew I the book before A reading B read C have read D had read Câu 20 I _ that song three or four times on the radio today A have heard B hearing C have hear D hear Câu 21 This spring, the twins (attend) _ culinary school for two years Bán đề thi file word, có lời giải chi tiết Email : anhdungdevelopment@gmail.com SĐT : 0982.563.365 A will have been attending B attended C will attend D no answer is correct Câu 22 Danielle (not give) her speech by the time Andrew gives his A won’t give B won’t be giving C won’t have given D doesn’t give Câu 23 _ me last night? A Did you call B Have you called C Were you called D Do you call Câu 24 I was at the club yesterday, but I _ you A haven't seen B did not see C did not saw D hadn't seen Câu 25 I this upset in many years! A was not B was not being C haven't been D haven't been being Câu 26 By the end of the year, our church’s attendance (increase) _ by at least 10 percent per year for the past 20 years A will be increasing B increased C will increase D will have been increasing Câu 27 The harpist needs a break After this piece, she (play) ……… for two hours straight A will have played B played C will have been playing D will be playing Bán đề thi file word, có lời giải chi tiết Email : anhdungdevelopment@gmail.com SĐT : 0982.563.365 Câu 28 When Mr Ramirez retires, he (teach) _ for 34 years A will have been teaching B will teach C teaches D will have taught Câu 29 Brent (read) more books than Trish by the end of the summer A will have been reading B will read C will be reading D will have read Câu 30 By the time you get home I the house from top to bottom (clean) A will be cleaning B will have cleaned C am cleaning D will clean LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: D Một hành động xảy sau hành động khác khứ Cả hai chia khứ đơn Nếu hiều hành động xảy sau hành động khác tuơng lai hành động xảy trước phải chia đơn hoàn thành (thường dùng mệnh đề chứa liên từ when, until, as soon as,…), hành động xảy sau chia tuơng lai đơn A sai vế sau chia tương lai đơn Ta chọn phương án D Dịch nghĩa: Tác giả bực cô phát nhà xuất không trung thực Câu 2: D Một hành động xảy khứ hành động khác xen vào Hành động xảy chia khứ tiếp diễn, hành động xen vào chia khứ đơn Ta chọn phương án D Dịch nghĩa: Anh gia đình nhà Canada anh hội nghị, trải nghiệm tuyệt vời Câu 3: D Một hành động xảy sau hành động khác khứ Cả hai chia khứ đơn Nếu hiều hành động xảy sau hành động khác tuơng lai hành động xảy trước phải chia đơn hoàn thành (thường dùng mệnh đề chứa liên từ when, until, as soon as,…), hành động xảy sau chia tuơng lai đơn Ta chọn phuơng án D Dịch nghĩa: Khi anh nhận đề cử đồng nghĩa với việc phải cạnh tranh với người bạn thân nhất, anh định rút lui Bán đề thi file word, có lời giải chi tiết Email : anhdungdevelopment@gmail.com SĐT : 0982.563.365 Câu 4: B Dùng khứ đơn để nói hành động xảy kết thúc khứ, không để lại kết Ta chọn phương án B Dịch nghĩa: Suốt thời gian dài người ta nghĩ trái đất phẳng người ngã khỏi bờ vực Câu 5: A “Like” chia đơn để nói sở thích lâu dài Câu nói hành động xảy hành động khác xen vào Hành động xảy chia tiếp diễn Ta chọn phương án A Dịch nghĩa: Đa số người không thích bị làm phiền họ làm việc Câu 6: C Dùng đơn để nói hành động thường xuyên xảy Ta chọn phương án C Dịch nghĩa: Ở bể bơi công cộng, mức độ an toàn cao nhiều có người cứu hộ rèn luyện làm nhiệm vụ bể bơi mở cửa Câu 7: B Một hành động xảy sau hành động khác tuơng lai hành động xảy trước chia đơn hoàn thành (thường dùng mệnh đề chứa liên từ when, until, as soon as,…), hành động xảy sau chia tuơng lai đơn Ta chọn phuơng án B Dịch nghĩa: Anh dắt chó dạo sau anh ăn tối xong Câu 8: D Một hành động xảy khứ hành động khác xen vào Hành động xảy chia khứ tiếp diễn, hành động xen vào chia khứ đơn Ta chọn phương án D Dịch nghĩa: Cô dọn phòng khách nghe thấy tiếng động lạ bếp Câu 9: B Dùng hoàn thành tiếp diễn để nói hành động lặp lặp lại từ khứ đến thói quen Nếu bỏ “since last year” câu nói lên thói quen chia đơn Ta chọn phương án B Dịch nghĩa: Tôi cắt tóc hiệu kể từ năm ngoái Câu 10: D Một hành động xảy khứ hành động khác xen vào Hành động xảy chia khứ tiếp diễn, hành động xen vào chia khứ đơn Ta chọn phương án D Dịch nghĩa: Anh lái xe đến trường xe bị thủng xăm Câu 11: D Bán đề thi file word, có lời giải chi tiết Email : anhdungdevelopment@gmail.com SĐT : 0982.563.365 Should have + PII: lẽ nên làm không làm Should not have + PII: lẽ không nên làm làm Ta chọn phương án D Dịch nghĩa: Tôi thấy buồn nôn Lẽ tối hôm qua không nên ăn nhiều sô cô la Câu 12: D Dùng hoàn thành tiếp diễn để nói hành động xảy từ khứ đến tiếp diễn Cũng dùng hoàn thành không muốn nhấn mạnh tiếp diễn hành động Ở có trạng từ “lately” Dùng tiếp diễn để nói hành động xảy thời điểm Ở có trạng từ “right now” Ta chọn phương án D Dịch nghĩa: A Trước bạn tập thể dục với Glen phải không? B Gần Glen có tập thể dục không? C Ngay Glen có tập thể dục không? D Các đáp án trả lời Câu 13: A Dùng đơn để nói thói quen Ở có cụm trạng từ “six days a week” Ta chọn phương án A Dịch nghĩa: Cô thường làm việc ngày tuần Câu 14: A Một hành động xảy trước hành động khác khứ Hành động xảy trước chia khứ hoàn thành Hành động xảy sau chia khứ đơn Ta chọn phương án A Dịch nghĩa: Khi đến khách sạn thi anh Câu 15: B Dùng khứ hoàn thành để nói hành động xảy trước hành động khác khứ Hành động xảy trước chia khứ hoàn thành, hành động xảy sau chia khứ đơn Ta chọn phương án B Dịch nghĩa: Tôi sợ mời cô chơi cô từ chối trước Câu 16: B Dùng khứ đơn để nói hành động xảy kết thúc khứ, không để lại kết Ở có trạng từ “last Monday” Ta chọn phương án B Dịch nghĩa: Bộ phim xem thứ hai tuần trước thực tệ Câu 17: D Dùng hoàn thành để nói hành động lặp lặp lại từ khứ đến tiếp tục, nhấn mạnh kết hành động Ta chọn phương án D Dịch nghĩa: Tôi đến châu Âu nhiều lần Câu 18: D Bán đề thi file word, có lời giải chi tiết Email : anhdungdevelopment@gmail.com SĐT : 0982.563.365 Dùng tiếp diễn để nói hành động xảy thời điểm Dấu hiệu: “Listen!” (“Nghe kìa!”) Dịch nghĩa: Nghe kìa! Ai vừa tắm vừa hát Câu 19: D Dùng khứ hoàn thành để nói hành động xảy trước hành động khác khứ Hành động xảy trước chia khứ hoàn thành, hành động xảy sau chia khứ đơn Ta chọn phương án B Dịch nghĩa: Tôi biết đọc cuối sách trước Câu 20: A Dùng hoàn thành để nói hành động lặp lặp lại từ khứ đến tại, tiếp tục, đồng thời nhấn mạnh kết Ta chọn phương án A Dịch nghĩa: Tôi nghe hát hay lần đài hôm Câu 21: A Dùng tương lai hoàn thành tiếp diễn để nói hành động xảy trước kéo dài đến lúc hành động khác xảy tương lai, nhấn mạnh tiếp diễn hành động Ta chọn phương án A Dịch nghĩa: Tính đến mùa xuân này, cặp sinh đôi học trường dạy nấu ăn năm Câu 22: C Một hành động xảy trước hành động khác tương lai Hành động xảy trước chia tương lai hoàn thành Hành động xảy sau chia đơn hoàn thành Riêng dùng sau “by the time” chia đơn Ta chọn phương án C Dịch nghĩa: Khi Andrew phát biểu Danielle chưa phát biểu Câu 23: A Dùng khứ đơn để nói hành động xảy trọn vẹn khứ, có thời gian cụ thể (“last night”) Ta chọn phương án A Dịch nghĩa: Bạn gọi điện cho tối qua phải không? Câu 24: B Dùng khứ đơn để nói hành động xảy trọn vẹn khứ, có thời gian cụ thể (“yesterday”) Ta chọn phương án B Dịch nghĩa: Tôi câu lạc hôm qua, không nhìn thấy bạn Câu 25: C Dùng hoàn thành (với động từ không chia tiếp diễn) để nói hành động xảy từ khứ kéo dài đến Ta chọn phương án C Dịch nghĩa: Nhiều năm chưa buồn đến Câu 26: D Bán đề thi file word, có lời giải chi tiết Email : anhdungdevelopment@gmail.com SĐT : 0982.563.365 Dùng tương lai hoàn thành tiếp diễn để nói hành động xảy trước kéo dài đến thời điểm tương lai, nhấn mạnh tiếp diễn hành động Ta chọn phương án D Dịch nghĩa: Tính đến cuối năm nay, số lượng người nhà thờ tăng 10% năm Câu 27: C Dùng tương lai hoàn thành tiếp diễn để nói hành động xảy trước kéo dài đến thời điểm tương lai, nhấn mạnh liên tục hành động Ta chọn phương án C Dịch nghĩa: Người chơi đàn hạc cần nghỉ lúc Sau nhạc cô (sẽ) biểu diễn liền Câu 28: A Một hành động xảy trước kéo dài đến hành động khác xảy Hành động xảy trước chia tương lai hoàn thành tiếp diễn muốn nhấn mạnh liên tục hành động Ta chọn phương án A Dịch nghĩa: Khi ông Ramirez hưu ông dạy học 34 năm Câu 29: D Dùng tương lai hoàn thành để nói hành động xảy trước thời điểm tương lai, nhấn mạnh kết Ta chọn phương án D Dịch nghĩa: Brent đọc nhiều sách Trish tính đến cuối hè Câu 30: B Dùng tương lai hoàn thành để nói hành động xảy hoàn tất trước hành động khác tương lai, nhấn mạnh kết Ta chọn phương án B Dịch nghĩa: Khi bạn nhà dọn nhà xong từ tầng xuống tầng Bán đề thi file word, có lời giải chi tiết Email : anhdungdevelopment@gmail.com SĐT : 0982.563.365 ... D will clean LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: D Một hành động xảy sau hành động khác khứ Cả hai chia khứ đơn Nếu hiều hành động xảy sau hành động khác tuơng lai hành động xảy trước phải chia đơn hoàn... thành (với động từ không chia tiếp diễn) để nói hành động xảy từ khứ kéo dài đến Ta chọn phương án C Dịch nghĩa: Nhiều năm chưa buồn đến Câu 26: D Bán đề thi file word, có lời giải chi tiết Email... nói hành động xảy từ khứ đến tiếp diễn Cũng dùng hoàn thành không muốn nhấn mạnh tiếp diễn hành động Ở có trạng từ “lately” Dùng tiếp diễn để nói hành động xảy thời điểm Ở có trạng từ “right
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp về thì của động từ có lời giải chi tiết, Tổng hợp về thì của động từ có lời giải chi tiết, Tổng hợp về thì của động từ có lời giải chi tiết

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn