Bài giảng thanh tra và giải quyết khiếu nại hành chính chương 5 ths phan thị kim phương

63 476 1
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/12/2015, 12:49

THANH TRA VÀ GI I QUY T KHI U N I HÀNH CHÍNH Th.s Phan Th Gi ng viên H c vi n Hành Th t c KNHC & gi i quy t KNHC K T C U Nh ng v n c b n v KN & KNHC Ho t ng tra ánh giá k t qu MÔN H C H th ng tra Nh ng v n c b n v tra Ch ng TH T C KHI U N I HÀNH CHÍNH VÀ TH T C GI I QUY T KHI U N I HÀNH CHÍNH Ch ng TH T C KHI U N I HÀNH CHÍNH VÀ TH T C GI I QUY T KHI U N I HÀNH CHÍNH I TH T C KHI U N I HÀNH CHÍNH II TH T C GI I QUY T KNHC I TH T C KHI U N I HÀNH CHÍNH C nc Th t c HVHC T KN; KN thông qua ng i i Hình th c di n; y quy n cho KN ng i khác: + KN b ng n; + KN tr c ti p; , Th t c Q KLCB, CC I TH T C KHI U N I HÀNH CHÍNH C nc Th t c HVHC T KN; KN thông qua ng i i Hình th c di n; y quy n cho KN ng i khác: + KN b ng n; + KN tr c ti p; , Th t c Q KLCB, CC T KN; KN thông qua ng i i di n; y quy n cho ng i khác: KN b ng n I TH T C KHI U N I HÀNH CHÍNH C nc Th t c HVHC T KN; KN thông qua ng i i Hình th c di n; y quy n cho KN ng i khác: + KN b ng n; + KN tr c ti p; Th i hi u KN l!n !u 90 ngày , Th t c Q KLCB, CC T KN; KN thông qua ng i i di n; y quy n cho ng i khác: KN b ng n I TH T C KHI U N I HÀNH CHÍNH C nc Th t c HVHC T KN; KN thông qua ng i i Hình th c di n; y quy n cho KN ng i khác: + KN b ng n; + KN tr c ti p; Th i hi u KN l!n !u 90 ngày , Th t c Q KLCB, CC T KN; KN thông qua ng i i di n; y quy n cho ng i khác: KN b ng n 15 ngày II TH T C GI I QUY T KNHC Th"m quy n gi i quy t KNHC Th t c gi i quy t KNHC Th"m quy n gi i quy t u n i hành • Ch t#ch UBND c p xã có th m quy n gi i quy t u n i i v i quy t nh hành chính, hành vi hành c a mình, c a ng i có trách nhi m qu n lý tr c ti p ( 19 - Lu$t KN, TC) 2.4 Thi hành Q GQKN Ng i ã ban hành Q GQKN có trách nhi m: c, ki m tra, áp d ng bi n pháp c n thi t theo th m quy n ho c yêu c u CQNN có th m quy n áp d ng bi n pháp c n thi t Q GQKN c thi hành nghiêm ch nh - Yêu c u CQ ch c n ng ph i h p t! ch c thi hành Q GQKN có hi u l c pháp lu t; 2.4 Thi hành Q GQKN Th ? @ ng CQNN có quy t nh hành chính, hành vi hành b u n i có trách nhi m: - Ban hành Q HC thay th ho c s"a !i Q HC b u n i t! ch c th c hi n Q ó; - Ch m d t hành vi hành b u n i tr ng h p n i dung u n i úng; - B#i th ng thi t h i, khôi ph c quy n, l i ích h p pháp cho ng i b thi t h i theo quy nh c a pháp lu t 2.4 Thi hành Q GQKN Th ?@ ng CQNN c p có trách nhi m ki m tra, 67 c Th tr ng CQNN c p d i ã có quy t nh hành chính, hành vi hành b u n i th c hi n trách nhi m c a CÂU HCI TH O LU0N ? Câu 1: Th t c u n i hành c n tuân th nh ng nguyên t-c ? Câu : Phân tích quy nh c a pháp lu t hi n hành v th t c u n i hành ;@;7: n xét CÂU HCI TH O LU0N ? Câu 3: Vai trò, ý nghAa c a vi c gi i quy t u n i i v i CQNN? Câu 4: Theo pháp lu t hi n hành, ng i có th m quy n gi i quy t KN c quy nh nh th nào? CÂU HCI TH O LU0N ? Câu 5: Th m quy n gi i quy t u n i l n u i v i quy t nh hành chính, hành vi hành c quy nh nh th nào? Cho ví d minh h!a Câu 6: Th m quy n gi i quy t u n i l n ti p theo i v i quy t nh hành chính, hành vi hành c quy nh nh th nào? Cho ví d minh h!a CÂU HCI TH O LU0N ? Câu 7: Th m quy n gi i quy t u n i Q KLCB, CC ? @B785 CD;77:à n c c quy nh nh th nào? Cho ví d minh h!a Câu 8: Trình bày giai o n gi i quy t u n i i v i quy t nh hành chính, hành vi hành chính? Cho ví d minh h!a CÂU HCI TH O LU0N ? Câu 9: Trình bày giai o n gi i quy t u n i i v i Q KLCC c quan hành nhà n c Cho ví d minh h!a Câu 10: 0@ ng h p m t ng i v3a u n i n ng i có th m quy n gi i quy t u n i ti p theo v3a kh i ki n v án hành n Tòa án có th m quy n CD;77ào có th m quy n gi i quy t? T i sao? CÂU HCI TH O LU0N ? Câu 11: 0@ ng h p có nhi u ng i u n i m t v vi c, ó có 78 i kh i ki n v án hành t i Tòa án có th m quy n, có ng i l i u n i n ng i có th m quy n gi i quy t ti p theo vi c gi i quy t thu c th m quy n c a ai? Câu 12: Cùng m t v vi c, ng i u n i có th u n i t i a m y c p có th m quy n gi i quy t? CÂU HCI TH O LU0N ? Câu 13: Trình bày th m quy n gi i quy t u n i c a c quan tra Câu 14: Khi có phát sinh tranh ch p v th m quy n gi i quy t u n i c quan nào, ch c danh có th m quy n gi i quy t? CÂU HCI TH O LU0N ? Câu 15: N u v vi c ã c gi i quy t u n i l n hai mà 78 i u n i vEn ti p t c u n i lên c p cao h n gi i quy t nh th nào? Cho ví d minh h!a Câu 16: Phân bi t th m quy n gi i quy t u n i th m quy n gi i quy t u ki n? Cho ví d CÂU HCI TH O LU0N ? Câu 17: T i ng i ban hành quy t nh hành chính, hành vi hành b u n i l i có th m quy n gi i quy t u n i l n u? Câu 18: M i quan h gi a giai o n trình gi i quy t u n i? CÂU HCI TH O LU0N ? Câu 19: Phân tích n i dung quy t gi i quy t u n i hành chính? nh Câu 20: Th i h n, th i hi u gi i quy t u n i hành c quy nh nh th pháp lu t gi i quy t u n i hành chính? Ý nghAa c a v n ? CÂU HCI TH O LU0N ? Câu 21: Tính công khai, dân ch c th hi n nh th trình gi i quy t u n i hành chính? Câu 22: So sánh th t c gi i quy t u n i l n u th t c gi i quy t u n i l n hai? CÂU HCI TH O LU0N ? Câu 23: Anh (ch ) phân tích c i m c tr ng ho t ng gi i quy t u n i hành c a c quan hành nhà c? Câu 24: Theo anh (ch ) c n có nh ng i m i nh m nâng cao hi u l c hi u qu trình gi i quy t u n i hành chính? [...]... n i.” ( 25 - LKN, TC) 1 Th"m quy n gi i quy t khi u n i hành chính • T'ng thanh tra có th m quy n: Gi i quy t khi u n i mà Th tr ng c quan thu c Chính ph ã gi i quy t l n u nh ng còn có khi u n i ( 26 - LKN, TC) 2 Th t c gi i quy t khi u n i hành chính Ti p nh$n và th lý n Xem xét và ra GQKN l!n !u Thi hành Q GQKN Xem xét và ra GQKN l!n hai 2 Th t c gi i quy t khi u n i hành chính Ti p nh$n và th lý... thu c c quan ngang B , thu c c quan thu c Chính ph có th m quy n gi i quy t khi u n i i v i quy t nh hành chính, hành vi hành chính c a mình, c a CB, CC do mình qu n lý tr c ti p ( 24 - LKN, TC) 1 Th"m quy n gi i quy t khi u n i hành chính • B tr %ng, TTCQNB, Th tr %ng CQ thu c Chính ph có th m quy n: - Gi i quy t KN i v i quy t nh hành chính, hành vi hành chính c a mình, c a cán b , công ch c do mình... quy n gi i quy t khi u n i hành chính Th tr %ng c quan chuyên môn thu c UBND c p huy n có th m quy n gi i quy t khi u n i i v i quy t nh hành chính, hành vi hành chính c a mình, c a ng i có trách nhi m do mình qu n lý tr c ti p ( 19 - Lu$t KN, TC) 1 Th"m quy n gi i quy t khi u n i hành chính • CT UBND c p huy n gi i quy t khi u n i l n u i v i quy t nh hành chính, hành vi hành chính c a mình b khi u n... i quy t khi u n i l n hai i v i quy t nh hành chính, hành vi hành chính mà Ch t ch UBND c p xã, Th tr ng c quan chuyên môn thu c UBND c p huy n ã gi i quy t nh ng còn có khi u n i ( 20 - Lu$t KN, TC) 1 Th"m quy n gi i quy t khi u n i hành chính Th tr %ng c quan thu c S% và c p t ng ng có th m quy n gi i quy t khi u n i i v i quy t nh hành chính, hành vi hành chính c a mình, c a CB, CC do mình qu n lý... quy n gi i quy t khi u n i hành chính Giám c S% và c p t ng ng thu c UBND c p t&nh có th m quy n: - Gi i quy t khi u n i i v i quy t nh hành chính, hành vi hành chính c a mình, c a CB, CC do mình qu n lý tr c ti p; - Gi i quy t khi u n i mà nh ng ng i quy nh t i i u 21 c a Lu t này ã gi i quy t nh ng còn có khi u n i ( 22 - LKN, TC) 1 Th"m quy n gi i quy t khi u n i hành chính Ch t#ch UBND c p t&nh... …………………………………………………… :……… t T ng c ng… danh m c, …t B n chính t , b n sao….t Biên nh n l p thành 02 (hai) b n, m"i bên gi m t b n NG89I N5P H1 2 ÁN B5 NH0N H1 2 (Ký và ghi rõ h tên) (Ký và ghi rõ h tên) 2.1 Ti p nh$n và th ( ) b X lý Nh$n * n: n 10 ngày Th lý ho:c không th lý n 2.1 Ti p nh$n và th ( ) b X lý • * n: i u ki n c th lý n: - Ng i khi u n i ph i là ng i có quy n và l i ích h p pháp ch u tác ng tr c ti... n c Kho n… i u 32 LKN, TC, i u 2 và Kho n 2 i u 6 Ngh nh )*+/2006/ N -CP, ngày 14/11/2006 c a Chính ph ; …… tr l i ……… c rõ TH ;8 Th lý ? 30 ( 45) ngày 45 (60) ngày (!n !u Ra Q GQKN l!n !u 2.2 Xem xét và => ? ( !n !u • T m ình ch thi hành b KN: N u xét th y vi c thi hành # $% b KN s, gây h u qu khó... quy t khi u n i i v i quy t nh hành chính, hành vi hành chính c a mình; - Gi i quy t khi u n i mà Ch t ch UBND c p huy n ã gi i quy t l n u nh ng còn có KN; - Gi i quy t khi u n i mà Giám c s ho c c p t ng ng thu c UBND c p t nh ã gi i quy t l n u nh ng còn có KN mà n i dung thu c ph m vi qu n lý c a UBND c p t nh ( 23 - LKN, TC) 1 Th"m quy n gi i quy t khi u n i hành chính Th tr %ng c quan thu c B... y t tùy thân, trình bày trung th c s vi c, cung c p tài li u liên quan n n i dung khi u n i, t cáo * 2.1 Ti p nh$n và th ( ) a Ti p nh n * n: • Vào s th lý n: Vi c vào s th lý n là m t hành vi pháp lý: - Xác nh KN ã c ti p nh n xem xét gi i quy t t i c quan nhà n c; - Ngày, tháng, n m vào s c xác nh tính th i h n th lý gi i quy t KN S+ S+TH TH ,,.N N KHI KHI UUNN II MSHS 10.10.10.1000 10.10.10.1001... i:…………………… NG89I KHI U N I (Ký và ghi rõ h tên) DANH M C TÀI LI/U KÈM THEO N KN C A: Ông (bà)…………………………………… S TT Tên VB S , ngày, tháng, n m S t N i ban hành B n B n chính sao T'ng s : t t Ngày…tháng…n m 20 (ký và ghi rõ h! tên) TÊN C QUAN C5NG HÒA XÃ H5I CH NGH6A VI/T NAM S :…/BN-HS c l$p - T7 do - H nh phúc ……, ngày tháng n m 20 BIÊN NH0N H1 2 3UN I Ông (bà)…………………… , sinh ngày……tháng……n m…… S CMND:……….do ... T KHI U N I HÀNH CHÍNH Ch ng TH T C KHI U N I HÀNH CHÍNH VÀ TH T C GI I QUY T KHI U N I HÀNH CHÍNH I TH T C KHI U N I HÀNH CHÍNH II TH T C GI I QUY T KNHC I TH T C KHI U N I HÀNH CHÍNH C nc Th.. .5 Th t c KNHC & gi i quy t KNHC K T C U Nh ng v n c b n v KN & KNHC Ho t ng tra ánh giá k t qu MÔN H C H th ng tra Nh ng v n c b n v tra Ch ng TH T C KHI U N I HÀNH CHÍNH VÀ TH T C... huy n gi i quy t u n i l n u i v i quy t nh hành chính, hành vi hành c a b u n i - Gi i quy t u n i l n hai i v i quy t nh hành chính, hành vi hành mà Ch t ch UBND c p xã, Th tr ng c quan chuyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng thanh tra và giải quyết khiếu nại hành chính chương 5 ths phan thị kim phương, Bài giảng thanh tra và giải quyết khiếu nại hành chính chương 5 ths phan thị kim phương, Bài giảng thanh tra và giải quyết khiếu nại hành chính chương 5 ths phan thị kim phương

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn