Bài giảng quản lý nhà nước về nông nghiệp, nông thôn chương v ths nguyễn thị thanh thủy

10 330 5
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/12/2015, 05:19

Chương V QLNN phát triển KCHT NT Khái quát chung KCHT NT Mục tiêu biện pháp XD KCHT Trách nhiệm UBND xã QL KCHT NT Một số sách PT KCHT NT I Khái quát chung KCHT NT Khái niệm KCHT NT Đặc điểm KCHT NT Ý nghĩa việc phát triển KCHT NT Khái niệm KCHT NT Là công trình, phương tiện mà nhờ trình công nghệ, trình SX dịch vụ thực Bao gồm: – – Kết cấu hạ tầng kỹ thuật Kết cấu hạ tầng XH Đặc điểm KCHT NT Sự phát triển thực phạm vi cộng đồng, nhu cầu cộng đồng Được tiến hành trọng thỏa thuận cộng đồng Nguồn lực XD dạng lấy trực tiếp cộng đồng: – – – Đất đai, vật liệu Sức lao động Đóng góp tiền Đặc điểm KCHT NT Xây dựng chủ yếu lao động thủ công người dân Quy mô KCHT nhỏ, chất lượng thấp, Không có nguồn vốn để tu, bảo dưỡng Ý nghĩa việc phát triển KCHT NT Là cách thức xóa bỏ cách biệt địa lý, XH, khơi thông khép kín NT truyền thống Là cách thức phân bố rộng khắp thành tựu phát triển II Mục tiêu biện pháp XD KCHT Thủy lợi Giao thông Phát triển hệ thống điện NT Cấp nước sinh hoạt Thoát nước Cơ sở hạ tầng XH III Trách nhiệm UBND xã QL KCHT NT Hoạch định, lập KH, dự án phát triển KCHT Huy động nguồn lực Cùng cộng đồng tổ chức thực quản lý trình XD KCHT Quản lý khai thác, sử dụng Thanh tra, kiểm tra, giám sát trình XD, khai thác IV.Một số sách PT KCHT NT Chính sách sử dụng đất Chính sách huy động vốn Chính sách chuyển giao công nghệ Chính sách đào tạo hướng dẫn XD Chính sách sử dụng đất Chính sách sử dụng đất Chính sách huy động vốn Chính sách chuyển giao công nghệ Chính sách đào tạo hướng dẫn XD ... tổ chức thực quản lý trình XD KCHT Quản lý khai thác, sử dụng Thanh tra, kiểm tra, giám sát trình XD, khai thác IV.Một số sách PT KCHT NT Chính sách sử dụng đất Chính sách huy động v n Chính sách... rộng khắp thành tựu phát triển II Mục tiêu biện pháp XD KCHT Thủy lợi Giao thông Phát triển hệ thống điện NT Cấp nước sinh hoạt Thoát nước Cơ sở hạ tầng XH III Trách nhiệm UBND xã QL KCHT NT Hoạch... mô KCHT nhỏ, chất lượng thấp, Không có nguồn v n để tu, bảo dưỡng Ý nghĩa việc phát triển KCHT NT Là cách thức xóa bỏ cách biệt địa lý, XH, khơi thông khép kín NT truyền thống Là cách thức phân
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng quản lý nhà nước về nông nghiệp, nông thôn chương v ths nguyễn thị thanh thủy, Bài giảng quản lý nhà nước về nông nghiệp, nông thôn chương v ths nguyễn thị thanh thủy, Bài giảng quản lý nhà nước về nông nghiệp, nông thôn chương v ths nguyễn thị thanh thủy

Từ khóa liên quan