Bài giảng quản lý nhà nước về kinh tế chương 1 TS đỗ thị hải hà

39 587 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/12/2015, 05:01

QUẢN LÝ NHÀ NƯ NƯỚC VỀ KINH TẾ TS Đỗ Thị Hải Hà Khoa Khoa học quản lý ĐH Kinh tế quốc dân Những nội dung chính:: - Chươ Ch ương ng I: Tổng quan quản lý nhà nước kinh tế - Chương II II:: QUY LUẬT VÀ NGUYấN TẮC QLNN VỀ KINH TẾ - Chươ Ch ương ng III III:: CễNG CỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP QLNN VỀ KT - Chương IV IV:: MỤC TIấU VÀ CÁC CHỨC NĂNG QLNN VỀ KT - Chương V: THễNG TIN VÀ Quyết định quản lý nhà nước - Chươ Ch ương ng VI VI:: Bộ máy quản lý nhà nước kinh tế - Ch Chươ ương ng VII VII:: CÁN BỘ QUẢN Lí NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ Chương I TỔNG QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯ NƯỚC VỀ KINH TẾ Những nội dung chính: I Sự cần thiết khách quan QLNN Kinh tế II QLNN kinh tế III Đối tượng, nội dung, phương pháp môn học (xem giáo trình) IV QLNN kinh tế xét quan điểm hệ thống I SỰ CẦN THIẾT KHÁCH QUAN CỦA QLNN VỀ KINH TẾ Nhà nước: thiết chế quyền lực trị giai cấp (nhóm giai cấp, tập đoàn) toàn giai cấp khác xã hội, đồng thời quyền lực công đại diện cho lợi ích chung cộng đồng xã hội nhằm trì phát triển xã hội trước lịch sử trước xã hội khác I SỰ CẦN THIẾT KHÁCH QUAN CỦA QLNN VỀ KINH TẾ Quá trình đời nhà nước: a) Sự xuất người (với tập tính: muốn sống, có khả tư duy) b) Do có khả tư mà sản xuất phát triển c) Có thừa, có tư hữu sinh giai cấp d) Ra đời nhà nước I SỰ CẦN THIẾT KHÁCH QUAN CỦA QLNN VỀ KINH TẾ Sứ mệnh nhà nước: trọng trách nhiệm vụ quan trọng mà nhà nước phải đảm nhận trước xã hội, là: a) Bảo vệ sống an toàn, có nhân cách, tư cho công dân; b) Làm cho đất nước giầu có, dân chủ, công bằng, văn minh I SỰ CẦN THIẾT KHÁCH QUAN CỦA QLNN VỀ KINH TẾ Thuộc tính nhà nước: đặc điểm vốn có nhà nước, là: (a) Đại diện cho lợi ích giai cấp (nhóm giai cấp, tập đoàn thống trị); )b) Thực việc quản lý chung xã hội Chức nhà nước: tập hợp tất nhiệm vụ mà nhà nước phải thực hiện, lý để nhà nước tồn tại; bao gồm: a) Chức đối nội b) Chức đối ngoại I SỰ CẦN THIẾT KHÁCH QUAN CỦA QLNN VỀ KINH TẾ Đặc trưng nhà nước: a) Nhà nước gắn với lãnh thổ b) Nhà nước quản lý bao trùm toàn xã hội c) Nhà nước quản lý xã hội công cụ chủ yếu pháp luật có tính cưỡng d) Nhà nước đặt thu thuế xã hội, phục vụ trở lại cho xã hội I SỰ CẦN THIẾT KHÁCH QUAN CỦA QLNN VỀ KINH TẾ Quản lý nhà nước xã hội: tác động liên tục, có hướng đích theo đặc trưng định pháp quyền máy nhà nước xã hội; nhằm thực đường lối, chiến lược, mục tiêu định Vai trò nhà nước xã hội: • Bảo đảm, giữ gìn độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ quốc gia; sống an toàn, yên ổn cho công dân • Làm cho đất nước giầu có, phát triển • Thay mặt xã hội tiến hành hoạt động đối ngoại I SỰ CẦN THIẾT KHÁCH QUAN CỦA QLNN VỀ KINH TẾ Vai trò nhà nước kinh tế thị trường: a) Nền kinh tế thị trường: kinh tế vận • • • • • hành theo chế thị trường với đặc điểm sau: Chịu tác động quy luật cungcung-cầu cầu giá Các mối quan hệ kinh tế tiền tệ hoá Thực nguyên tắc phân phối theo lao động Khách hàng thường khống chế người bán Vai trò doanh nghiệp lớn 10 II QUẢN LÝ NHÀ NƯ II NƯỚC VỀ KINH TẾ Quản lý nhà nước kinh tế: tác động có tổ chức pháp quyền nhà nước lên KTQD nhằm sử dụng có hiệu nguồn lực hội để đạt đến mục tiêu định 25 II QUẢN LÝ NHÀ NƯ II NƯỚC VỀ KINH TẾ Các kết luận rút từ định nghĩa: • Thực chất QLNN kinh tế vấn đề quản lý người • Bản chất QLNN kinh tế đặc trưng thể chế trị đất nước • QLNN KT khoa học, có đối tượng nghiên cứu riêng quan hệ quản lý có liên quan 26 II QUẢN LÝ NHÀ NƯ II NƯỚC VỀ KINH TẾ Các kết luận rút từ định nghĩa: • QLNN KT nghệ thuật lệ thuộc không nhỏ vào tài năng, lĩnh, kinh nghiệm, nhân cách, v.v nhà lãnh đạo đất nước • QLNN kinh tế nghề, đòi hỏi người quản lý phải dược đào tạo, có kỹ kiến thức nghề nghiệp 27 KHÁI NIỆM QLNN VỀ KINH TẾ • Sự tác động Nhà nước lên KTQD chủ thể kinh tế xã hội thông qua hệ thống công cụ định nhằm thực mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội • Nhà nước phải quản lý toàn KTQD để đạt mục tiêu kinh tế - xã hội đặt Nền KTQD  rộng  thu hẹp lại: doanh nghiệp QLNN kinh tế liên quan đến lực lượng: Nhà nư nước Doanh nghiệp Thị trường - Môi trường • Giáo trình 28 PHẦN III QLNN VỀ KT XÉT TRÊN QUAN ĐIỂM HỆ THỐNG PHẦN Tổng quan lý thuyết hệ thống quản lý kinh tế  Quan điểm toàn thể (xem giáo trình)  Các yếu tố hệ thống kinh tế - xã hội  Quan điểm nghiên cứu  Phương pháp nghiên cứu Điều khiển hệ thống Khái niệm  Quá trình điều khiển  Nguyên lý điều khiển  Phương pháp điều khiển  Phương pháp điều chỉnh Ứng dụng quan điểm hệ thống quản lý nhà nước kinh tế Nền kinh tế quốc dân hệ thống động phức tạp, mở, có mục tiêu, phân cấp  Mục tiêu? Chức  Cơ cấu? Cơ chế?  Môi trường? Hành vi?  Đầu vào? Đầu ra? 29 Các yếu tố hệ thống kinh tế - xã hội - Phần tử - Hệ thống - Môi trường - Đầu vào - Đầu - Hành vi Trạng thái Mục tiêu Chức Cơ cấu - Cơ chế điều khiển hệ thống → Ý nghĩa → Quan hệ mục tiêu, cấu, chế việc điều khiển hệ thóng MỤC TIÊU Quan hệ mục tiêu, cấu, chế việc điều khiển hệ thống CƠ CHẾ CƠ CẤU 30 Các nguyên lý điều khiển hệ thống   Khái niệm Các nguyên lý - Mối liên hệ ngược - Phân cấp - Độ đa dạng tương ứng - Bổ sung ( thử - sai – sửa) - Khâu xung yếu - Lan truyền ( cộng hưởng)  Vận dụng trình quản lý hệ thống kinh tế ntn? 31 CHƯƠNG II QUYẾT ĐỊNH QLNN VỀ KINH TẾ Những nội dung chính: I Nhận thức quy luật – tiền đề để định II Nguyên tắc quản lý - chuẩn mực định III Thông tin – sở việc định IV QĐQLNN kinh tế  Khái niệm  Phân loại  Yêu cầu  Căn  Các bước trình QĐQL  Phương pháp định  Các sai lầm thường gặp 32      NHẬN THỨC QUY Vì I phải nhận thức quy luật? (vềLUẬT mặt lý luận, mặt thực tiễn) Khái niệm quy luật: mối liê liên hệ chất, tất yếu, bền vững vật tượng điều kiện định Tính chất chung quy luật: tinh khách quan → Ý nghĩa rút ra: + Tuân thủ, tôn trọng quy luật (khoa học) + Sáng tạo, chủ động người Đặc điểm quy luật kinh tế (xem giáo trình): + Thông qua hoạt động người → Ý nghĩa + Mối liên hệ nhân phức tạp → Ý nghĩa + Kém bền vững → Ý nghĩa + Tác động tổng hợp → Ý nghĩa Cơ chế vận dụng (xem giáo trình) → Ý nghĩa 33 Cơ chế vận dụng quy luật Khái niệm Cơ chế cách thức tiến hành công việc lặp lại Cơ chế vận dụng qluật trình từ khâu nhận thức đến…, gồm yếu tố: nguyên tắc, chiến lược, sách, thủ tục, quy tắc, phương pháp Nội dung chế vận dụng - Nhận thức quy luật → trình ( học, học nữa, học mãi) → mang tính chủ quan ( fụ thuộc vaò mục tiêu, hệ giá trị, trình độ, lực người) → đường nhận thức: từ thấp đến cao,bằng kinh nghiệm, lý luận → nội dung nhận thức( nhận thức gì?) - Tổ chức điều kiện chủ quan hệ thống → tạo sức ép (luật pháp, thể chế, chế tài , kỉ luật, dư luận xã hội, ) → tạo nguồn ( nguồn lực vật chất, quyền hạn…) → tạo môi trường thuận lợi - Tổ chức thu thập thông tin sai phạm, ách tắc → đưa QĐ điều chỉnh hoạt động kinh tế theo quy luật ( chiến lược, kế hoạch, sách, quy tắc…) 34 - Xây dựng thực mục tiêu, nguyên tắc, phương pháp, sách công cụ quản lý NỘI DUNG CHÍNH CỦA KHÁI NIỆM QLNN VỀ KINH TẾ CHỦ THỂ QLNN VỀ KINH TẾ TẾ:: NHÀ NƯỚC - CỤ THỂ LÀ LÀ:: QUỐC HỘI HỘI:: - QUYẾT ĐỊNH VỀ PHÁP LUẬT (HIẾN PHÁP, LUẬT, PHÁP LỆNH) - QUYẾT ĐỊNH CƠ CẤU TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC - THỰC HIỆN GIÁM SÁT - QUYẾT ĐỊNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẤT NƯỚC - QUYẾT ĐỊNH CHÍNH SÁCH LỚN, MANG TÍNH ĐỊNH HƯỚNG - QUYẾT ĐỊNH CÁC CH CHƯƠ ƯƠNG NG TRÌNH, DỰ ÁN LỚN, QUAN TRỌNG - QUYẾT ĐỊNH CÁC KẾ HOẠCH NĂM VÀ NGÂN SÁCH HÀNG NĂM CHÍNH PHỦ VÀ CHÍNH QUYỀN ĐỊA PH PHƯƠ ƯƠNG NG - HĐND HĐND,, UBND CÁC CẤP ĐIỀU HÀNH NỀN KINH TẾ VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA XÃ HỘI HỘI CỤ THỂ, CÁC CƠ QUAN HÀNH PHÁP QUYẾT ĐỊNH NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN BẢN:: - VBPQ (CHỨC NĂNG LẬP QUY) QUY):: NGHỊ ĐỊNH, THÔNG TƯ, CHỈ THỊ, NQ NQ,, QĐ QĐ - KẾ HOẠCH HOẠCH:: + CH CHƯƠ ƯƠNG NG TRÌNH DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI + XÂY DỰNG CÁC ĐỀ ÁN CHÍNH SÁCH VÀ KẾ HOẠCH CỦA NHÀ NƯỚC - TRỰC TIẾP XÂY DỰNG BỘ MÁY QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH NỀN KTQD VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA XÃ HỘI (QH QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BỘ VÀ BỘ TR TRƯ ƯỞNG ỞNG CHÍNH PHỦ QUYẾT ĐỊNH BỘ MÁY CỤ THỂ ) - KIỂM TRA NHÀ NƯỚC (THANH TRA CHÍNH PHỦ PHỦ;; GIÁM SÁT VÀ KIỂM TRA CỦA HĐND HĐND)) TOÀ ÁN, VIỆN KIỂM SÁT SÁT:: - GIÁM SÁT SỰ HỢP HIẾN, HỢP PHÁP CỦA CÁC QUYẾT ĐỊNH NHÀ NƯỚC ỚC - ĐẢM BẢO PHÁP LUẬT, BẢO VỆ QUYỀN LỢI VÀ LỢI ÍCH CỦA CÁC CÔNG DÂN CŨNG NH NHƯ Ư CÁC CHỦ THỂ KINH TẾ - XÃ HỘI KHÁC KHÁC  TÓM LẠI LẠI:: CHỦ THỂ QLNN VỀ KINH TẾ  THEO NGHĨA RỘNG GỒM CẢ CƠ QUAN QUAN:: LẬP PHÁP, HÀNH PHÁP VÀ TƯ PHÁP PHÁP  THEO NGHĨA HẸP LÀ QUẢN LÝ CỦA CHÍNH PHỦ VÀ CHÍNH QUYỀN ĐỊA PH PHƯƠ ƯƠNG NG (TỈNH, HUYỆN, XÃ) 35 NỘI DUNG CHÍNH CỦA KHÁI NIỆM QLNN VỀ KINH TẾ Đối tượng QLNN kinh tế: Nền kinh tế quốc dân chủ thể kinh tế - xã hội • Nền KTQD theo nghĩa tất tạo nên toàn kinh tế (CN, NN, XD, GTVT, khoa học cụng nghệ, văn hoá, nghệ thuật…)  rộng  thu nhỏ lại: DN - Trực tiếp tạo sản phẩm/dịch vụ  GDP NSNN - Công ăn việc làm cho xã hội • Đối tượng QLNN kinh tế, bao gồm: - Các quan hệ kinh tế vĩ mô - Doanh nghiệp - Các tổ chức khác - Các cá nhân hộ gia đình - Các quan Nhà nước - Các tổ chức cá nhân nước (công tư) tham gia vào mối quan hệ kinh tế • Đối tượng quan trọng QLNN kinh tế doanh nghiệp - Nhà nước phải quản lý doanh nghiệp để phát huy tối đa khả tiềm tàng doanh nghiệp, tận dụng hội môi trường, nhằm đạt mục tiêu phát triển kinh tế xã hội cách bền vững  Tóm lại: Đối tượng QLNN kinh tế phức hợp, đa dạng, đa mục tiêu  Đòi hỏi chủ thể 36 quản lý - máy QLNN phải có lực hiệu lực NỘI DUNG CHÍNH CỦA KHÁI NIỆM QLNN VỀ KINH TẾ • Phương thức QLNN kinh tế: - Phải tuõn thủ điều gỡ?  Quy luật, nguyờn tắc quản lý nhà nước kinh tế - Phải làm ?  Chức quản lý nhà nước kinh tế - Làm nào?  Phương pháp - Làm ?  Công cụ • Sử dụng quyền lực Nhà nước  quyền lực công, mang tính đơn phương, cưỡng chế • Công cụ quản lý kinh tế Nhà nước - Luật pháp - Kế hoạch (định hướng) - Chính sách công - Lực lượng vật chất tài ( Tài sản công, DNNN, Ngân sách…) 37 NỘI DUNG CHÍNH CỦA KHÁI NIỆM QLNN VỀ KINH TẾ • • • Mục tiêu QLNN kinh tế - Xác định mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội - Phát triển kinh tế với hiệu cao Mục tiêu tối cao: Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh Mục tiêu bản: - Tăng trưởng kinh tế: + Tốc độ tăng GDP + Tăng trưởng vốn đầu tư - ổn định kinh tế (chỉ tiêu lạm phát; ổn định cung – cầu; ổn định thu - chi ngân sách; việc làm…) - Chuyển dịch cấu kinh tế: + Ngành + Lãnh thổ + Thành phần kinh tế + Trình độ công nghệ - Phát triển bền vững (môi trường sinh thái; xoá đói giảm nghèo; dân số; thất nghiệp; dân trí…) 38 Mục tiêu tối cao Tăng trưởng Tốc độ tăng GDP VĐT/ GDP ổn định Lạm phát CungCầu Thuchi NS Cơ cấu Ngành Lãnh thổ Phát triển bền vững TP kinh tế Dân số MT sinh thái Mục tiêu QLNN kinh tế hợp thành hệ thống mục tiêu: từ mục tiêu tối cao  mục tiêu tổng quát  mục tiêu cụ thể 39 [...]... QLNN VỀ KINH TẾ 9 Vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường: b) Nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước: là nền kinh tế thị trường có thêm tác động điều chỉnh của nhà nước bên cạnh sự điều tiết tự nhiên của các quy luật thị trường 11 I SỰ CẦN THIẾT KHÁCH QUAN CỦA QLNN VỀ KINH TẾ 9 Vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường: c) Ưu điểm của cơ chế thị trường: • Nền kinh tế năng... mối liên hệ trực tiếp • Kinh tế thị trường dễ nảy sinh tiêu cực xã hội • Kinh tế thị trường mở rộng quan hệ với nước ngoài sẽ nảy sinh nhiều vấn đề buộc phải có nhà nước tham dự 13 I SỰ CẦN THIẾT KHÁCH QUAN CỦA QLNN VỀ KINH TẾ 9 Vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường: e) Vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường: • Đảm bảo mục đích phát triển kinh tế đất nước theo định hướng đã định... 25 II QUẢN LÝ NHÀ NƯ II NƯỚC VỀ KINH TẾ 3 Các kết luận rút ra từ định nghĩa: • Thực chất của QLNN về kinh tế là vấn đề quản lý con người • Bản chất của QLNN về kinh tế là đặc trưng thể chế chính trị của đất nước • QLNN về KT là một khoa học, vì nó có đối tượng nghiên cứu riêng là các quan hệ quản lý có liên quan 26 II QUẢN LÝ NHÀ NƯ II NƯỚC VỀ KINH TẾ 3 Các kết luận rút ra từ định nghĩa: • QLNN về KT... thất bại của thị trường - Nhà nước bản thân nó cũng có điểm mạnh và cả những hạn chế Phải có sự tham gia của cả thị trường và Nhà nước (bàn tay "vô hình" của thị trường và "hữu hình" của Nhà nước) 20 Nhà nước mạnh?      Ban lãnh đạo: Đường lối chiến lược: Cơ chế quản lý: Bộ máy hiệu lực và hiệu quả: Văn hoá công chức: 21 Đổi mới tư duy về Nhà nước và tư duy kinh tế trong nền kinh tế thị trường... lĩnh, kinh nghiệm, nhân cách, v.v của các nhà lãnh đạo đất nước • QLNN về kinh tế còn là một nghề, đòi hỏi người quản lý phải dược đào tạo, có kỹ năng và kiến thức nghề nghiệp 27 1 KHÁI NIỆM QLNN VỀ KINH TẾ • Sự tác động của Nhà nước lên nền KTQD và các chủ thể kinh tế xã hội thông qua 1 hệ thống những công cụ nhất định nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội • Nhà nước phải quản lý toàn... QUẢN LÝ NHÀ NƯ II NƯỚC VỀ KINH TẾ 1 Kinh tế: là tổng thể (hoặc một bộ phận) các yếu tố sản xuất, các điều kiện sống của con người, và các quan hệ vật chất giữa con người với con người trong quá trình sản xuất xã hội mà cốt lõi là vấn đề sở hữu và vấn đề lợi ích 24 II QUẢN LÝ NHÀ NƯ II NƯỚC VỀ KINH TẾ 2 Quản lý nhà nước về kinh tế: là sự tác động có tổ chức và bằng pháp quyền của nhà nước lên nền KTQD nhằm... tích cực của kinh tế thị trường, tạo môi trường bình đẳng và điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển • hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước phát triển 14 I SỰ CẦN THIẾT KHÁCH QUAN CỦA QLNN VỀ KINH TẾ 9 Vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường: e) Vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường: • Giải quyết tốt quan hệ đối ngoại, tạo thuận lợi cho các hoạt động kinh tế trong nước • Hạn chế... nền kinh tế thị trường 15 I SỰ CẦN THIẾT KHÁCH QUAN CỦA QLNN VỀ KINH TẾ 9 Vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường: g) Tính tất yếu khách quan của QLNN đối với các hoạt động kinh tế - xã hội: • Tính biến đổi theo chu kỳ của các hoạt động kinh tế - xã hội • Có những lĩnh vực do lợi ích bản vị ít được khu vực kinh tế tư nhân quan tâm đầu tư, tạo sự thiếu hụt sản phẩm cho xã hội, mà nhà nước. .. được các mục tiêu kinh tế - xã hội đặt ra Nền KTQD  rộng quá  thu hẹp lại: doanh nghiệp QLNN về kinh tế liên quan đến 3 lực lượng: Nhà nư nước Doanh nghiệp Thị trường - Môi trường • Giáo trình 28 PHẦN III QLNN VỀ KT XÉT TRÊN QUAN ĐIỂM HỆ THỐNG PHẦN 1 Tổng quan về lý thuyết hệ thống trong quản lý kinh tế  Quan điểm toàn thể (xem giáo trình)  Các yếu tố cơ bản của 1 hệ thống kinh tế - xã hội  Quan... chỉnh hoạt động kinh tế theo đúng quy luật ( chiến lược, kế hoạch, chính sách, quy tắc…) 34 - Xây dựng và thực hiện các mục tiêu, nguyên tắc, phương pháp, chính sách và công cụ quản lý NỘI DUNG CHÍNH CỦA KHÁI NIỆM QLNN VỀ KINH TẾ CHỦ THỂ QLNN VỀ KINH TẾ TẾ:: NHÀ NƯỚC - CỤ THỂ LÀ LÀ:: 1 QUỐC HỘI HỘI:: - QUYẾT ĐỊNH VỀ PHÁP LUẬT (HIẾN PHÁP, LUẬT, PHÁP LỆNH) - QUYẾT ĐỊNH CƠ CẤU TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC - THỰC HIỆN ... lớn 10 I SỰ CẦN THIẾT KHÁCH QUAN CỦA QLNN VỀ KINH TẾ Vai trò nhà nước kinh tế thị trường: b) Nền kinh tế thị trường có quản lý nhà nước: kinh tế thị trường có thêm tác động điều chỉnh nhà nước. .. QLNN VỀ KT - Chương V: THễNG TIN VÀ Quyết định quản lý nhà nước - Chươ Ch ương ng VI VI:: Bộ máy quản lý nhà nước kinh tế - Ch Chươ ương ng VII VII:: CÁN BỘ QUẢN Lí NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ Chương. .. II QUẢN LÝ NHÀ NƯ II NƯỚC VỀ KINH TẾ Quản lý nhà nước kinh tế: tác động có tổ chức pháp quyền nhà nước lên KTQD nhằm sử dụng có hiệu nguồn lực hội để đạt đến mục tiêu định 25 II QUẢN LÝ NHÀ NƯ
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng quản lý nhà nước về kinh tế chương 1 TS đỗ thị hải hà, Bài giảng quản lý nhà nước về kinh tế chương 1 TS đỗ thị hải hà, Bài giảng quản lý nhà nước về kinh tế chương 1 TS đỗ thị hải hà

Từ khóa liên quan