ĐỊA vị PHÁP lý của NGÂN HÀNG NHÀ nước VIỆT NAM PHẦN 2

13 274 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/12/2015, 04:09

ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM – PHẦN III HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM Thực sách tiền tệ quốc gia Xuất phát từ chức Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quan quản lý nhà nước tiền tệ hoạt động ngân hàng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tham gia vào việc hoạch định, xây dựng sách tiền tệ thông qua việc: Chủ trì xây dựng sách tiền tệ quốc gia, kế hoạch cung ứng tiền bổ sung cho lưu thông hàng năm trình Chính phủ Ngân hàng nhà nước Việt Nam thực nhiệm vụ xây dựng dự án sách tiền tệ quốc gia Chính sách tiền tệ quốc gia phận sách kinh tế, tài nhà nước nhằm ổn định giá trị đồng tiền, kiềm chế lạm phát, thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh quốc phòng nâng cao đời sống nhân dân Các Công cụ thực sách tiền tệ quốc giacủa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bao gồm: -Tái cấp vốn -Lãi suất -Nghiệp vụ thị trường mở -Dự trữ bắt buộc -Tỷ giá hối đoái Về Công cụ thứ nhất: Tái cấp vốn hình thức cấp tín dụng có bảo đảm NHNN nhằm cung ứng vốn ngắn hạn công cụ toán cho ngân hàng Các hình thức tái cấp vốn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiến hành: Cho vay lại theo hồ sơ tín dụng; Chiết khấu, tái chiết khấu hối phiếu giấy tờ có giá khác; Cho vay có bảo đảm cầm cố hối phiếu giấy tờ có giá Về Công cụ thứ hai: lãi suất Thông thường, lãi suất tỷ lệ % khoản tiền người vay phải trả cho người cho vay tiền vốn, khoảng thời gian định Tuy nhiên, lãi suất Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sử dụng công cụ để tác động lên lượng tiền tệ lưu thông, lãi suất kinh doanh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ấn định mức lãi suất trần, lãi suất sàn lãi suất tương ứng với loại hình tổ chức tín dụng, loại tiền gửi Căn vào quy định Ngân hàng Nhà nước Việt Nam lãi suất, tổ chức tín dụng hoạch định lãi suất kinh doanh Một số hình thức lãi suất Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sử dụng làm công cụ thực sách tiền tệ quốc gia như: -Lãi suất lãi suất Ngân hàng Nhà nước công bố làm sở cho tổ chức tín dụng ấn định lãi suất kinh doanh -Lãi suất tái cấp vốn lãi suất Ngân hàng Nhà nước áp dụng tái cấp vốn -Lãi suất tái chiết khấu hình thức lãi suất tái cấp vốn áp dụng Ngân hàng Nhà nước tái chiết khấu thương phiếu giấy tờ có giá khác cho tổ chức tín dụng Công cụ thứ ba: tỷ giá hối đoái Tỷ giá hối đoái tỷ lệ giá trị đồng tệ (VND) với giá trị đồng tiền nước Tỷ giá hối đoái ảnh hưởng trực tiếp đến mức cung ứng tiền vào lưu thông, đến cán cân toán ngoại thương, sách xuất nhập khẩu, sách đầu tư có đầu tư trực tiếp từ nước Công cụ thứ tư: công cụ dự trữ bắt buộc Dự trữ bắt buộc số tiền tính tỷ lệ phần trăm vốn huy động tổ chức tín dụng huy động hình thức nhận tiền gửi phát hành loại giấy tờ có giá, gửi vào tài khoản mở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhằm thực sách tiền tệ quốc gia Tùy theo giai đoạn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam muốn tăng hay giảm lượng tiền lưu thông, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều chỉnh tỷ lệ trữ bắt buộc Quy định Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tỷ lệ dự trữ bắt buộc tương ứng với loại hình tổ chức tín dụng loại tiền gửi mà tổ chức tín dụng huy động Công cụ thứ năm: nghiệp vụ thị trường mở Nghiệp vụ thị trường mở nghiệp vụ mua, bán ngắn hạn giấy tờ có giá Ngân hàng Nhà nước thực thị trường tiền tệ nhằm thực sách tiền tệ quốc gia Trong đó, cần phân biệt giấy tờ có giá ngắn hạn mua bán ngắn hạn loại giấy tờ có giá Giấy tờ có giá ngắn hạn giấy tờ có giá có thời hạn năm Mua, bán ngắn hạn việc mua, bán với kỳ hạn năm giấy tờ có giá Thông qua nghiệp vụ thị trường mở, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tham gia mua bán ngắn hạn loại giấy tờ có giá với tư cách chủ thể điều hành đồng thời chủ thể tham gia hoạt động mua bán Hoạt động phát hành tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quan có quyền phát hành tiền, in đúc, quản lý lượng tiền lưu thông, kiểm tra xử lý vi phạm liên quan đến lĩnh vực tiền tệ, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền quan có chức khác a) Nghiệp vụ in đúc tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có nhiệm vụ cung ứng đủ số lượng cấu tiền mặt (tiền giấy, tiền kim loại, mệnh giá) cho kinh tế Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thiết kế mệnh giá, kích thước, loại hoa văn, hình vẽ đặc điểm tiền giấy, tiền kim loại trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức việc in đúc, bảo quản, vận chuyển, phát hành, tiêu hủy tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xử lý tiền rách nát, hư hỏng, tiến hành thay thế, thu hồi tiền b)Nghiệp vụ phát hành tiền: Phát hành tiền nghiệp vụ cung ứng tiền vào lưu thông làm phương tiện toán Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quan phát hành tiền nhà nước CHXHCNVN, bao gồm tiền giấy, tiền kim loại Hoạt động tín dụng[8] Ngân hàng nhà nước Việt Nam quan quản lý nhà nước, song ngân hàng trung ương, Ngân hàng nhà nước Việt Nam thực hoạt động ngân hàng Với tính chất ngân hàng trung ương, ngân hàng ngân hàng, Ngân hàng nhà nước Việt Nam thực hoạt động cấp tín dụng hình thức: + Cho vay: Các hình thức cho vay: Vay ngắn hạn hình thức tái cấp vốn Đối tượng cho vay: ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng ngân hàng Chủ thể cho vay: Ngân hàng nhà nước Việt Nam Mục đích: cung ứng vốn cho kinh tế, thực sách tiền tệ quốc gia Chovaytáicấpvốn tiến hành theo hình thức: -Chovaytheohồsơ tíndụng -Chiếtkhấu, táichiếtkhấuthươngphiếuvà cácgiấytờcó giá -Chovaycó cầmcốbảolãnhthươngphiếuvà cácgiấytờcó giá Chovaycứucánh: Đâylà hìnhthứcchovay “cứucánh” nhằmphụchồikhảnăngthanhtoáncủacácTCTDkhitổchứctíndụnglâmvà tìnhtrạngmấtkhảnăngthanhtoán, tránhtrườnghợpphá sản, ảnhhưởng đếnhệthốngtàichính, tiềntệquốcgia Hoạt độngnàykhôngnhằmmụctiêulợinhuậnmà nhằmmục đíchthựchiệnchứcnăngquảnlý nhà nướcvềtiềntệvà hoạt độngngânhàngcủaNgânhàngNhà nướcViệtNam Đối tượng cho vay: tổ chức tín dụng rơi tình trạng kiểm soát đặc biệt Mục đích: phục hồi khả toán, chi trả, khắc phục nguy gây an toàn cho hệ thống tổ chức tín dụng + Bảo lãnh: Chỉ áp dụng trường hợp TCTD vay vốn nước theo định Thủ tướng Chính phủ + Tạm ứng: Là hình thức Ngân hàng nhà nước cho ngân sách nhà nước vay khoản vay ngắn hạn để khắc phục tình trạng thiếu hụt ngân quỹ theo định Thủ tướng Chính phủ DoNgânhàngNhà nướcViệtNamlà ngânhàng đạilý củaChínhphủ, trongcáctrườnghợpcầnthiếtNgânhàngNhà nướcViệtNamcấptíndụngchoChínhphủ Đâylà mộtnghiệpvụtíndụng, có lãisuất nướcphải Khoảntạmứngchongânsáchnhà đượchoàntrảtrongnămtàichínhtrừnhữngtrườnghợp đặcbiệtdoThủtườngChínhphủquy định Như độngchovaycủaNgânhàngnhà vậy, hoạt nướcViệtNamkhácvớihoạt độngchovaycủacáctổchứctíndụngởcác điểmsau: -Khôngvì lợinhuậnmà nhằmmục đíchthựchiệnchínhsáchtiềntệquốcgiahoặcbảo đảmantoànchohệthốngcáctổchứctíndụng -Bên đivaykhộnglà cácdoanhnghiệp, cá nhânbấtkỳmà chỉlà cácTCTDhoặcChínhphủ Hoạt độngmởtàikhoản, quảnlý tàikhoản, cungứngcácdịchvụthanhtoán Baogồmnhữnghoạt độngchủyếudoNgânhàngNhà nướcViệtNamthựchiện: -NgânhàngNhà nướcViệtNamthựchiệnviệcmởtàikhoảnởngânhàngnướcngoài, cáctổchứctiềntệ, tàichínhquốctế -NgânhàngNhà nướcViệtNamthựchiệnviệcmởtàikhoảnchocácTCTDtrongnướccácNHnướcngoài, cáctổchứctiềntệ, tàichínhquốctế -NgânhàngNhà nướcViệtNamthựchiệnviệcmởtàikhoảnchocác đốitượngsau: •Các TCTD •Kho bạc nhà nước •NH nước •Tổ chức tài chính, tiền tệ quốc tế Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức hệ thống toán liên ngân hàng cung cấp dịch vụ toán công cụ toán cho tổ chức tín dụng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không trực tiếp mở tài khoản trực tiếp cung ứng dịch vụ toán cho cá nhân tổ chức khác TCTD Việc tổ chức toán liên ngân hàng thực việc cung ứng dịch vụ toán nhằm mục đích thực chức ngân hàng trung ương Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Quản lý ngoại hối hoạt động ngoại hối[9] -Xây dựng dự án luật, pháp lệnh dự án khác quản lý ngoại hối; ban hành văn pháp luật quảnlý ngoại hối theo thẩm quyền - Cấp, thu hồi giấy phép hoạt động ngoại hối; Tổ chức điều hành thị trường ngoại tệ liên ngân hàng - Kiểm tra, tra việc thực qui định pháp luật quản lý ngoại hối, kiểm tra việc xuất, nhập ngoại hối - Kiểm soát hoạt động ngoại hối TCTD - Thực nhiệm vụ quyền hạn khác quản lý ngoại hối theo qui địng pháp luật Thanh tra kiểm soát, xử lý vi phạm lĩnh vực kinh doanh tiền tệ hoạt động ngân hàng Đối tượng mục đích tra ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: -Tổ chức hoạt động TCTD hoạt động ngân hàng cuả tổ chức khác -Góp phần đảm bảo an toàn hệ thống tổ chức tín dụng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp người gửi tiền, phhục vụ việc thực sách tiền tệ quốc gia Nội dung tra ngân hàng: Thanh tra việc chấp hành pháp luật tiền tệ hoạt động ngân hàng, việc thực qui định giấy phép hoạt động ngân hàng; Phát ngăn chặn xử lý theo thẩm quyền; Kiến nghị quan có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật tiền tệ, hoạt động ngân hàng Kiến nghị biện pháp bảo đảm thi hành pháp luật tiền tệ hoạt động ngân hàng Quyền hạn Thanh tra Ngân hàng .Yêu cầu đối tượng bị tra bên có liên quan cung cấp tài liệu, chứng trả lời vấn đề liên quan đến nội dung tra Lập biên tra kiến nghị biện pháp giải Ap dụng biện pháp ngăn chặn xử lý vi phạm theo qui định pháp luật Các hoạt động khác Ngân hàng Nhà nước Việt Nam -Thu nhận cung cấp thông tin, phân tích dự báo tình hình kinh tế, tài chính, tiền tệ - Ký kết điều ước quốc tế lĩnh vực ngân hàng tiền tệ theo thẩm quyền - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không góp vốn thành lập công ty góp vốn, mua cổ phần tổ chức tín dụng doanh nghiệp khác [1] Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật Ngân hàng, NXB Công an nhân dân, 2006, tr 27 [2] Điều Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam 1997 (sửa đổi, bổ sung 2003) [3] Nhiệm vụ, quyền hạn ngân hàng nhà nước Việt Nam việc thực chức quản lý nhà nước lĩnh vực tiền tệ hoạt động ngân hàng cụ thể hóa điều khoản Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam 1997 (sửa đổi bổ sung 2003) điều Nghị định 96/2008/NĐ-CP (26/8/2008) Chính phủ chức năng, nhiệm vụ quyền hạn , cấu tổ chức Ngân hàng nhà nước Việt Nam [4] Xem Pháp lệnh Ngoại hối Quốc hội thông qua 13/12/2005 có hiệu lực thi hành 1/6/2006 NGhị định 160/2006/NĐ-CP (28/12/2006) Chính phủ hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Ngoại hối 2005 [5] Nhiệm vụ, quyền hạn ngân hàng nhà nước Việt Nam việc thực chức quản lý nhà nước lĩnh vực tiền tệ hoạt động ngân hàng cụ thể hóa điều khoản Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam 1997 (sửa đổi bổ sung 2003) điều Nghị định 96/2008/NĐ-CP (26/8/2008) Chính phủ chức năng, nhiệm vụ quyền hạn , cấu tổ chức Ngân hàng nhà nước Việt Nam [6] Nghị định 96/2008/NĐ-CP (26/8/2008) Chính phủ chức năng, nhiệm vụ quyền hạn , cấu tổ chức Ngân hàng nhà nước Việt Nam [7] Điều 12 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1997 (sửa đổi bổ sung 2003) [8] Mục 3, từ điều 30 đến điều 33 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam [9] mục 5, từ điều 37 đến điều 39 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Giảng viên Lê Huỳnh Phương Chinh) [...]... hạn của ngân hàng nhà nước Việt Nam trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng được cụ thể hóa tại điều 5 khoản 1 Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam 1997 (sửa đổi bổ sung 20 03) và điều 2 Nghị định 96 /20 08/NĐ-CP (26 /8 /20 08) của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn , cơ cấu tổ chức của Ngân hàng nhà nước Việt Nam [6] Nghị định 96 /20 08/NĐ-CP (26 /8 /20 08)... khoản 1 Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam 1997 (sửa đổi bổ sung 20 03) và điều 2 Nghị định 96 /20 08/NĐ-CP (26 /8 /20 08) của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn , cơ cấu tổ chức của Ngân hàng nhà nước Việt Nam [4] Xem Pháp lệnh Ngoại hối được Quốc hội thông qua 13/ 12/ 2005 có hiệu lực thi hành 1/6 /20 06 và NGhị định 160 /20 06/NĐ-CP (28 / 12/ 2006) của Chính phủ hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Ngoại hối 20 05 [5]... nước Việt Nam [6] Nghị định 96 /20 08/NĐ-CP (26 /8 /20 08) của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn , cơ cấu tổ chức của Ngân hàng nhà nước Việt Nam [7] Điều 12 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1997 (sửa đổi bổ sung 20 03) [8] Mục 3, từ điều 30 đến điều 33 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam [9] mục 5, từ điều 37 đến điều 39 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Giảng viên Lê Huỳnh Phương Chinh) ... công ty góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng và các doanh nghiệp khác [1] Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật Ngân hàng, NXB Công an nhân dân, 20 06, tr 27 [2] Điều 1 Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam 1997 (sửa đổi, bổ sung 20 03) [3] Nhiệm vụ, quyền hạn của ngân hàng nhà nước Việt Nam trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng được cụ thể hóa tại... bản thanh tra và kiến nghị biện pháp giải quyết Ap dụng biện pháp ngăn chặn và xử lý vi phạm theo qui định của pháp luật 7 Các hoạt động khác của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam -Thu nhận và cung cấp các thông tin, phân tích dự báo tình hình kinh tế, tài chính, tiền tệ - Ký kết các điều ước quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng và tiền tệ theo thẩm quyền - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không được góp vốn thành lập...Phát hiện ngăn chặn xử lý theo thẩm quyền; Kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về tiền tệ, hoạt động ngân hàng Kiến nghị các biện pháp bảo đảm thi hành pháp luật về tiền tệ và hoạt động ngân hàng Quyền hạn của Thanh tra Ngân hàng .Yêu cầu đối tượng bị thanh tra và các bên có liên quan cung cấp tài liệu, chứng cứ ... phủ DoNgânhàngNhà nướcViệtNamlà ngânhàng đạilý củaChínhphủ, trongcáctrườnghợpcầnthiếtNgânhàngNhà nướcViệtNamcấptíndụngchoChínhphủ Đâylà mộtnghiệpvụtíndụng, có lãisuất nướcphải Khoảntạmứngchongânsáchnhà... nước, song ngân hàng trung ương, Ngân hàng nhà nước Việt Nam thực hoạt động ngân hàng Với tính chất ngân hàng trung ương, ngân hàng ngân hàng, Ngân hàng nhà nước Việt Nam thực hoạt động cấp tín dụng... , cấu tổ chức Ngân hàng nhà nước Việt Nam [7] Điều 12 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1997 (sửa đổi bổ sung 20 03) [8] Mục 3, từ điều 30 đến điều 33 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam [9] mục 5,
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỊA vị PHÁP lý của NGÂN HÀNG NHÀ nước VIỆT NAM PHẦN 2, ĐỊA vị PHÁP lý của NGÂN HÀNG NHÀ nước VIỆT NAM PHẦN 2, ĐỊA vị PHÁP lý của NGÂN HÀNG NHÀ nước VIỆT NAM PHẦN 2

Từ khóa liên quan