Thực trạng và những giải pháp phát huy hiệu quả của công cụ nghiệp vụ thị trường mở trong điều hành chính sách tiền tệ ở Việt Nam

36 383 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2015, 14:38

http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN CHƯƠNG I: Một số vấn đề nghiệp vụ thị trường mở I-/ Những vấn đề chung sách tiền tệ Khái niệm OB OO KS CO Nghiệp vụ thị trường mở cơng cụ để thực sách tiền tệ Vì nghiên cứu nghiệp vụ thị trường mở trước hết phải tìm hiểu sách tiền tệ Chính sách tiền tệ nhìn cách tổng qt sách kinh tế vĩ mơ Nhà nước Ngân hàng Trung ương chịu trách nhiệm khởi thảo thực thi, thơng qua cơng cụ thực việc kiểm sốt điều tiết lượng tiền cung ứng nhằm đạt mục tiêu: ổn định giá trị đồng tiền, tạo cơng ăn việc làm, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội Trong khoảng thời gian đó, sách tiền tệ quốc gia thường xác định theo hai hướng: Trong trường hợp kinh tế có dấu hiệu suy thối, Ngân hàng Trung ương hoạch định theo hướng sách mở rộng tiền tệ, tức tăng lượng tiền cung ứng vào lưu thơng, nhằm khuyến khích đầu tư, mở rộng sản xuất, tạo cơng ăn việc làm cho người lao động Ngược lại, kinh tế có dấu hiệu lạm phát gia tăng, Ngân hàng Trung ương hoạch định sách thắt chặt tiền tệ, tức thu hẹp lượng tiền cung ứng kinh tế KIL lưu thơng, nhằm hạn chế đầu tư, kìm hãm tăng trưởng q mức Sự tăng lên (hay giảm đi) lượng tiền cung ứng chuyền tác động tới giá cả, sản lượng cơng ăn việc làm Đến lượt biến đổi ngun nhân mở rộng hay thu hẹp tiền tệ, lãi suất tăng hay giảm trở lại Bằng cách tạo biến động tiền tệ, mở rộng hay thu hẹp, nhà quản lý tác động gián tiếp đến mục tiêu kinh tế vĩ mơ hướng dẫn nhu cầu tiền tệ kinh tế Như vậy, chất sách tiền tệ việc chủ động tạo http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN biến động tiền tệ (xét khối lượng tiền giá tiền - lãi suất) với mục tiêu xác định Hệ thống mục tiêu sách tiền tệ KIL OB OO KS CO a/ Mục tiêu cuối Ổn định giá Ổn định giá mục tiêu hàng đầu sách tiền tệ mục tiêu dài hạn Ổn định giá có tầm quan trọng đặc biệt để định hướng phát triển kinh tế quốc gia làm tăng khả dự đốn biến động mơi trường kinh tế vĩ mơ Sự bất ổn định giá làm méo mó, sai lệch thơng tin làm cho định kinh tế trở nên khơng đáng tin cậy khơng có hiệu Nguy hiểm hơn, dẫn đến phân phối lại khơng dân chủ nguồn lực kinh tế xã hội nhóm dân cư Mức lạm phát thấp ổn định tạo nên mơi trường đầu tư ổn định, thúc đẩy nhu cầu đầu tư đảm bảo phân bổ nguồn lực xã hội cách hiệu Đây lợi ích có tầm quan trọng sống thịnh vượng kinh tế xã hội Tăng trưởng kinh tế Chính sách tiền tệ phải đảm bảo tăng lên GDP thực tế Vì kinh tế phồn thịnh với tốc độ tăng trưởng ổn định mục tiêu sách kinh tế vĩ mơ Trong đó, chất lượng tăng trưởng biểu cấu kinh tế cân đối khả cạnh tranh Quốc tế hàng hố nước tăng lên Đó tảng cho ổn định Vì kinh tế tăng trưởng đảm bảo sách xã hội thoả mãn, cơng cụ để ổn định tiền tệ nước, cải thiện tình trạng cán cân tốn quốc tế khẳng định vị trí kinh tế trường quốc tế Đảm bảo cơng ăn việc làm đầy đủ http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Chính sách tiền tệ phải quan tâm đến khả tạo cơng ăn việc làm, giảm áp lực xã hội thất nghiệp Cơng ăn việc làm đầy đủ có ý nghĩa quan trọng bởi: - Chỉ số thất nghiệp tiêu phản ánh thịnh vượng xã hội phản ánh khả sử dụng có hiệu nguồn lực xã hội KIL OB OO KS CO - Thất nghiệp gây nên tình trạng stress cho cá nhân gia đình họ mầm mống tệ nạn xã hội - Các khoản trợ cấp tăng lên làm cho thay đổi cấu tiêu ngân sách làm căng thẳng tình trạng ngân sách Để thực mục tiêu này, quốc gia cần xác định tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên cách xác Do đó, cố gắng giảm tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên coi mục tiêu sách tiền tệ Ngồi mục tiêu trên, tuỳ thuộc vào đặc điểm phát triển kinh tế mà nước tập trung vào mục tiêu cụ thể riêng b/ Mục tiêu trung gian Đây mục tiêu mà Ngân hàng Trung ương thơng qua ảnh hưởng đến tổng cầu, từ tác động vào mục tiêu cuối Mục tiêu trung gian phải đáp ứng tiêu chuẩn là: đo lường hay đảm bảo tiêu chuẩn định lượng; Ngân hàng Trung ương kiểm sốt chi phối quan trọng phải có mối liên hệ chặt chẽ với mục tiêu cuối cùng, có khả ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu cuối sách tiền tệ Các mục tiêu trung gian sách tiền tệ bao gồm: mức cung tiền tệ (có thể M1, M2, M3), lãi suất thị trường trung dài hạn (có thể mức lãi suất cụ thể), tỷ giá, khối lượng tín dụng Hiện nước thường sử dụng mức cung tiền tệ hay lãi suất thị trường c/ Mục tiêu hoạt động Để đạo cách trực tiếp thường xun, Ngân hàng Trung ương phải lựa chọn mục tiêu hoạt động Đây tiêu Ngân hàng Trung ương lựa http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN chọn để cho Ngân hàng Trung ương sử dụng cơng cụ điều tiết ảnh hưởng đến mục tiêu trung gian Tiêu chuẩn lựa chọn mục tiêu hoạt động là: phải mang tính định lượng, đo lường được; phải nhạy cảm với biến động sách tiền tệ KIL OB OO KS CO phải tác động đến mục tiêu trung gian Các mục tiêu hoạt động bao gồm: Dự trữ ngân hàng thương mại lãi suất ngắn hạn thị trường tiền tệ liên ngân hàng Trong đó, dự trữ ngân hàng thương mại ảnh hưởng trực tiếp đến lượng tiền cung ứng, lãi suất ngắn hạn thị trường tiền tệ liên ngân hàng ảnh hưởng trực tiếp đến lãi suất thị trường, từ tác động vào lượng tiền cung ứng Các cơng cụ sách tiền tệ Cơng cụ sách tiền tệ hệ thống phận mà NHTW can sử dụng nhằm ảnh hưởng trực tiếp gián tiếp đến khối lượng tiền lưu thơng lãi suất, từ đạt mục tiêu sách tiền tệ Hệ thống cơng cụ sách tiền tệ chia thành hai loại là: cơng cụ trực tiếp cơng cụ gián tiếp a/ Cơng cụ trực tiếp Đây cơng cụ tác động trực tiếp vào khối lượng tiền lưu thơng Được áp dụng phổ biến nước thời kỳ hoạt động tài điều tiết chặt chẽ hạn mức tín dụng Hạn mức tín dụng mức dư nợ tối đa mà NHTW buộc tổ chức tín dụng phải tơn trọng cấp tín dụng cho kinh tế Hiệu điều tiết cơng cụ khơng cao thiếu tính linh hoạt đơi ngược lại chiều hướng biến động thị trường tín dụng, đẩy lãi suất lên cao làm suy giảm khả cạnh tranh NHTM b/ Cơng cụ gián tiếp http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Đây nhóm cơng cụ tác động trước hết vào mục tiêu hoạt động sách tiền tệ, thơng qua chế thị trường mà tác động truyền đến mục tiêu trung gian khối lượng tiền cung ứng lãi suất Bao gồm: Dự trữ bắt buộc KIL OB OO KS CO Dự trữ bắt buộc số tiền mà NHTM buộc phải trì tài khoản khơng hưởng lãi NHTW Nó xác định tỷ lệ % định tổng số dư tiền gửi khoảng thời gian Lợi chủ yếu dự trữ bắt buộc việc kiểm sốt lượng tiền cung ứng thay đổi tỷ lệ dự trữ bắt buộc ảnh hưởng cách bình đẳng đến tất ngân hàng Đây cơng cụ có quyền lực ảnh hưởng mạnh đến lượng tiền cung ứng Nhưng điều làm cho cơng cụ dự trữ bắt buộc trở nên thiếu linh hoạt thay đổi thường xun gây nên bất ổn định cho hoạt động ngân hàng chi phí cho điều chỉnh thích ứng với tỷ lệ dự trữ bắt buộc tốn Mặt khác, thay đổi dự trữ bắt buộc (đặc biệt trường hợp tăng) gây ảnh hưởng trực tiếp đến lượng vốn khả dụng hệ thống ngân hàng Do đó, thường sử dụng kết hợp với cơng cụ khác nhằm điều chỉnh lượng vốn khả dụng ngân hàng cần thiết Chính sách tái chiết khấu Chính sách tái chiết khấu bao gồm định điều kiện cho vay NHTM Đó hạn mức chiết khấu, lãi suất chiết khấu điều kiện tái chiết khấu NHTW cho vay ngắn hạn sở chiết khấu chứng từ có giá ngắn hạn, chủ yếu tín phiếu kho bạc thương phiếu Các NHTM vay NHTW nhằm bù đắp bổ sung nhu cầu vốn khả dụng hình thành nên phận dự trữ vay Chính sách tái chiết khấu có khả điều tiết cách linh loạt mục tiêu trung gian Tuy nhiên, mức độ phát huy hiệu lại vào mức độ phụ thuộc vốn NHTM vào NHTW Vì cơng cụ chủ động Để khắc phục nhược điểm này, người ta sử dụng kết hợp với cơng cụ dự trữ bắt buộc http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Nghiệp vụ thị trường mở Vì phạm vi viết chủ yếu sâu vào nghiên cứu nghiệp vụ thị trường mở Do đó, cơng cụ đề cập rõ ràng đầy đủ phần sau KIL OB OO KS CO c/ Cơng cụ sách tiền tệ Việt Nam Tháng 12-1997, Bộ luật Ngân hàng bao gồm Luật Ngân hàng Nhà nước Luật tổ chức tín dụng đời hệ thống ngân hàng tiếp tục đổi bước vào thời kỳ đổi tồn diện tất mặt Theo sách tiền tệ bắt đầu xây dựng bước thực hiện, dần từ thấp đến cao phù hợp với điều kiện thực tế Theo Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cơng cụ sách tiền tệ bao gồm: - Dự trữ bắt buộc - Lãi suất - Tái cấp vốn - Nghiệp vụ thị trường mở - Tỷ giá II Khái qt nghiệp vụ thị trường mở Khái niệm chế tác động Khái niệm: Để xem xét khái niệm nghiệp vụ thị trường mở, trước hết ta cần phải hiểu thị trường mở gì? Hiểu theo nghĩa rộng, thị trường mở (open market) khái niệm phạm trù: Thị trường cấp (sơ cấp), thị trường cấp hai (thứ cấp), thị trường vốn, thị trường tiền tệ thị trường tài khác Còn hiểu theo nghĩa hẹp, thị trường mở thị trường tiền tệ mà người ta thực việc mua bán cơng cụ tài ngắn hạn http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Vậy nghiệp vụ thị trường mở hoạt động mua bán chứng từ có giá ngắn hạn trung-dài hạn thời hạn lại ngắn hạn NHTW thị trường mở KIL OB OO KS CO Cơ chế tác động: Khi NHTW thực nghiệp vụ thị trường mở tác động vào mục tiêu sách tiền tệ mặt giá mặt lượng Về mặt lượng: ảnh hưởng nghiệp vụ thị trường mở vào dự trữ NHTM Khi NHTW mua (hoặc bán) chứng từ có giá thị trường mở, làm tăng giảm (hoặc tăng) dự trữ NHTM dù người bán NHTM hay khách hàng Vì làm ảnh hưởng đến khối lượng tín dụng, dẫn đến khả tạo tiền gửi thơng qua cung ứng tín dụng hệ thống ngân hàng giảm xuống (hoặc tăng lên) Từ ảnh hưởng đến lượng tiền cung ứng Về mặt giá: Khi vốn khả dụng ngân hàng cá nhân giảm (tăng) tác động hoạt động thị trường mở, mức cung vốn thị trường tiền tệ liên ngân hàng giảm (tăng), điều kiện yếu tố liên quan khơng thay đổi, lãi suất thị trường tiền tệ liên ngân hàng tăng lên (giảm xuống) Thơng qua hoạt động arbitrage lãi suất, ảnh hưởng truyền đến mức lãi suất cơng cụ thị trường mở, lãi suất thị trường trái phiếu Kết chi phí hội với người có vốn dư thừa giá vốn đầu tư người thiếu hụt vốn tăng lên (giảm xuống), làm giảm (tăng) nhu cầu đầu tư tiêu dùng xã hội, tác động vào cung cầu vốn kinh tế, ảnh hưởng đến lượng tiền cung ứng Các loại nghiệp vụ thị trường mở a/ Giao dịch giấy tờ có giá Giao dịch mua bán hẳn: Là việc mà NHTW mua bán chứng khốn với người giao dịch (mua bán lần) chuyển hẳn quyền sở hữu quyền đòi nợ cho người giao dịch ngược lại http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Nghiệp vụ áp dụng NHTW cần can thiệp vào cung cầu thị trường Mỗi lần NHTW mua, làm giá chứng khốn lên sốt lãi suất hạ nhanh Ngược lại, lần NHTW bán ra, giá chứng khốn lại tụt dốc, lãi suất lại vọt lên KIL OB OO KS CO Giao dịch mua bán hẳn thường diễn dài hạn Giao dịch mua bán có kỳ hạn: Là việc thực mua bán giấy tờ có giá theo kỳ hạn Khi NHTW phải ký hai hợp đồng: Hợp đồng mua hợp đồng bán có kỳ hạn hợp đồng bán hợp đồng mua có kỳ hạn Nếu mua bán theo thoả thuận RPs (hoặc theo hợp đồng mua lại): NHTW ký hợp đồng mua chứng khốn với người giao dịch người giao dịch đồng ý mua lạ chứng khốn vào ngày xác định tương lai Đây hợp đồng mua bán có thời hạn ngắn Do lượng tiền xuất khơng ảnh hưởng lớn đến lượng tiền cung ứng Có thể nói, cách gián tiếp hoạt động làm cho chu chuyển hàng hố thị trường tài tiền tệ trở nên linh hoạt thuận lợi Nếu mua bán theo thoả thuận chuyển dịch tương đương mua bán lại dự trữ (còn gọi theo hợp đồng mua lại đảo ngược): NHTW bán chứng khốn cho người giao dịch người giao dịch đồng ý bán lại chứng khốn cho NHTW vào thời điểm xác định tương lai Nói cách khác, hợp đồng vay tiền Các ngân hàng trung gian cơng ty kinh doanh chứng khốn cho NHTW vay ngắn hạn dự trữ họ tài khoản NHTW Điều tác động đến dự trữ họ làm tăng, giảm khối lượng tín dụng cấp phát vào kinh tế nói chung thị trường chứng khốn nói riêng b/ Giao dịch hốn đổi ngoại tệ Trong nghiệp vụ này, tham gia giao dịch, NHTW đồng thời ký hai hợp đồng: - Ký hợp đồng mua bán ngoại tệ với tỷ giá giao http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN - Ký hợp đồng bán mua ngoại tệ với tỷ giá có kỳ hạn Tỷ giá có kỳ hạn = Tỷ giá giao + điểm Swap c/ Giao dịch hốn đổi chứng khốn đến hạn Loại hình chủ yếu áp dụng nước phát triển, đặc biệt Mỹ Người KIL OB OO KS CO nắm giữ chứng khốn, đến hạn thực nghiệp vụ chuyển đổi chứng khốn cũ thành chứng khốn thị trường mở Khi chuyển đổi, mệnh giá chứng khốn lớn hơn, nhỏ chứng khốn Nếu giá chứng khốn cũ nhỏ chứng khốn tức NHTW thực tăng lượng tiền cung ứng Ngược lại giá chứng khốn cũ lớn chứng khốn tức NHTW muốn hấp thụ khả tốn Ngồi loại hình nghiệp vụ trên, NHTW thực số nghiệp vụ khác như: Phát hành chứng nợ NHTW huy động tiền gửi với lãi suất cố định Phương thức giao dịch thị trường mở a/ Giao dịch song phương: NHTW giao dịch trực tiếp với người mua bán thực mua bán hẳn chứng từ có giá b/ Giao dịch qua thị trường chứng khốn: Thơng qua thị trường chứng khốn, qua đại lý chứng khốn mà NHTW tiếp cận với người mua người bán để tiến hành mua bán c/ Giao dịch qua đấu thầu: Có hai loại đấu thầu đấu thầu khối lượng đấu thầu lãi suất Đấu thầu khối lượng: Theo phương thức này, NHTW đưa khối lượng, lãi suất, loại giấy tờ có giá thời hạn Người giao dịch thực đặt thầu khối lượng với mức lãi suất mà NHTW cơng bố Trường hợp khối lượng đặt thầu nhỏ khối lượng mà NHTW can thiệp khơng cần phân bổ thầu Ngược lại, khối lượng đặt thầu lớn tổng khối lượng mà NHTW can thiệp phải tiến hành phân bổ thầu http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Tỉ lệ phân bổ thầu tỉ lệ tổng khối lượng mà NHTW can thiệp với tổng khối lượng đặt thầu ngân hàng tham gia Sau tính khối lượng trúng thầu ngân hàng thành viên tích tỷ lệ phân bổ thầu với số lượng đặt KIL OB OO KS CO thầu ngân hàng Đấu thầu lãi suất: Theo phương thức này, đơn vị đặt thầu đăng ký lãi suất đặt thầu kèm lượng tiền mua theo lãi suất đăng ký NHTW quan tâm đến lãi suất đặt thầu lấy từ lãi suất cao đến lãi suất thấp đến đạt lượng tiền mà NHTW cần cung ứng vào lưu thơng Có hai phương thức đấu thầu lãi suất: đầu thầu lãi suất thống (kiểu Hà Lan) tất khối lượng trúng thầu tính thống theo mức lãi suất trúng thầu đấu thầu lãi suất riêng lẻ (kiểu Mỹ) mức khối lượng trúng thầu tương ứng với mức lãi suất dự thầu Ngun tắc xét thầu là: Các đơn vị dự thầu xếp theo thứ tự lãi suất dự thầu giảm dần trường hợp NHTW mua chứng khốn (cung ứng tiền) lãi suất dự thầu tăng dần trường hợp NHTW bán chứng khốn (hấp thụ khả tốn) Lãi suất trúng thầu lãi suất dự thầu thấp NHTW mua giấy tờ có giá lãi suất dự thầu cao NHTW bán giấy tờ có mức lãi suất đó, NHTW đạt khối lượng tiền cần can thiệp Trường hợp khối lượng đặt mua lớn mức cần can thiệp phải tiến hành phân bổ thầu Sau xác định lượng trúng thầu ngân hàng xác định giá mua bán NHTW đối tác theo cơng thức: Gd = Gt LxT 1+ 365 x100 http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Hiện có 21 tổ chức tín dụng tham gia vào thị trường gồm: NHTM Nhà nước, 10 NHTM cổ phần, ngân hàng liên doanh, chi nhánh NH nước ngồi, cơng ty tài quỹ tín dụng nhân dân Trung ương NHNN thực 61 phiên đấu thầu nghiệp vụ thị trường mở (tháng 7/2000 đến tháng 12/2001) với KIL OB OO KS CO doanh số giao dịch 5536 tỷ đồng Có 24 phiên thực đấu thầu lãi suất, 37 phiên đấu thầu khối lượng Trong đó, khối lượng giấy tờ có giá NHTW mua trị giá 4466 tỷ đồng, bán 1070 tỷ đồng Lãi suất hành thị trường mở bán sát với lãi suất thị trường (lãi suất năm 2001 dao động khoảng 4,90% đến 5,30%/năm) Đặc biệt, với việc cung ứng 5000 tỷ đồng thơng qua thị trường mở góp phần thực chủ trương kích cầu Chính phủ Với phương châm "đi tắt, đón đầu", vào hoạt động năm NHNN mạnh dạn đưa vào áp dụng hình thức giao dịch tiên tiến từ đầu như: Giao dịch thơng qua hệ thống mạng vi tính trực tiếp trung tâm giao dịch thị trường thành viên; áp dụng hình thức mua bán có kỳ hạn; áp dụng hình thức đấu thầu khối lượng đấu thầu lãi suất… Thời gian giao dịch kỹ thuật nghiệp vụ thị trường mở cải tiến cho phù hợp Trước đây, giao dịch 10 ngày/lần, từ năm 2001 chuyển sang giao dịch ngày/lần tạo điều kiện cho tổ chức tín dụng chủ động thường xun tiếp cận với thị trường có nhu cầu Thời gian tốn giao nhận giấy tờ có giá ngắn hạn tổ chức tín dụng NHNN trước ngày, rút xuống ngày NHNN tổ chức lớp tập huấn để nâng cao hiểu biết tổ chức tín dụng nghiệp vụ mẻ Như vậy, thấy, NHNN cố gắng thực việc điều hành sách tiền tệ cơng cụ gián tiếp Nghiệp vụ thị trường mở thực tương đối linh hoạt đáp ứng phần nhu cầu vốn khả dụng giải phần lượng vốn khả dụng dư thừa số thời kỳ Các cơng cụ hình thức thực áp dụng tương đối thành cơng http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Một số tồn hạn chế Tuy nghiệp vụ thị trường mở bước đầu đạt kết định bộc lộ số tồn hạn chế a/ Số lượng thành viên tham gia thị trường q KIL OB OO KS CO Thực tế hoạt động thị trường mở chưa thật sơi động Trong số 21 thành viên tham gia thị trường chủ yếu NHTM quốc doanh Và thực tế, NHTM quốc doanh nắm giữ tới 70% lượng tín phiếu kho bạc, tín phiếu NHNN Mặc dù số thành viên đăng ký tham gia 21 phiên giao dịch có từ 1đến thành viên tham gia Các thành viên tham gia chủ yếu NHTM Nhà nước Sự tham gia tổ chức tín dụng khác thị trường mờ nhạt Vậy ngun nhân dẫn đến tình trạng trên? Chúng ta biết chủ thể tham gia thị trường mở phong phú Ở nước phát triển, NHTW, NHTM, tổ chức tài phi ngân hàng, kho bạc Nhà nước, doanh nghiệp tốt, nhà mơi giới hộ gia đình Ở Việt Nam, quy định NHNN chặt chẽ nên thành viên tham gia thị trường mở đa số tổ chức tín dụng Các tổ chức tài phi ngân hàng có cơng ty tài tham gia Các doanh nghiệp hộ gia đình khơng thể trực tiếp tham gia vào thị trường mở Muốn giao dịch đây, họ phải gián tiếp thơng qua NHTM Một lý khác hệ thống ngân hàng Việt Nam giai đoạn cải cách, củng cố nên ảnh hưởng đến khả tham gia vào thị trường NHNN lại chưa phát huy tốt vai trò hướng dẫn thị trường nên việc tham gia thị trường tổ chức, cá nhân hạn chế Một số định chế tài cơng ty bảo hiểm, quỹ tương hỗ… chưa hội đủ điều kiện để tham gia giao dịch thị trường Mặt khác, điều kiện tham gia nghiệp vụ thị trường mở thành viên phải có giấy tờ có giá để bán chủ động vốn khả dụng http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Nhưng tổ chức tín dụng lại chưa đầu tư nhiều vào giấy tờ có giá ngắn hạn nhiều ngun nhân Hơn họ phải chịu thiếu bình đẳng kinh doanh.Các NHTM quốc doanh vay theo định nên có nhiều lợi giao dịch thị trường mở nhờ vay với giá rẻ để mua giấy tờ có giá có lãi KIL OB OO KS CO suất lợi Các NHTM cổ phần, ngân hàng liên doanh, quỹ tín dụng có ưu Điều khơng kích cầu tín dụng tạo phân biệt đáng kể thị trường Chính lý tạo quang cảnh buồn tẻ phiên giao dịch b/ Lượng hàng hố giao dịch thị trường q ỏi Một tồn khác tạo đơn điệu nghiệp vụ thị trường mở vừa qua khan hàng hố Theo quy định nay, giấy tờ có tín phiếu NHNN, tín phiếu kho bạc, chứng tiền gửi loại giấy tờ có giá ngắn hạn khác giao dịch thị trường Nhưng thực tế, có tín phiếu NHNN tín phiếu kho bạc giao dịch thị trường Trong có khoảng 4000 tỷ đồng giá trị trái phiếu Chính phủ 400 tỷ đồng giá trị tín phiếu NHNN Và giấy tờ có giá tập trung vào tổ chức tín dụng có quy mơ lớn, tham gia giao dịch thị trường sơ cấp Như thấy, quy định NHNN loại giấy tờ có giá phép giao dịch thơng qua thị trường mở từ đầu làm giảm khả phạm vi mua bán loại giấy tờ có giá khác có Việt Nam trái phiếu trung dài hạn mà thời gian đáo hạn chúng năm Ở nước phát triển, loại chứng khốn giao dịch thị trường mở hồn tồn khơng bị giới hạn thời hạn Tức loại giấy tờ có giá trung dài hạn coi hàng hố nghiệp vụ thị trường mở Tuy nhiên, điều kiện cụ thể Việt Nam nay, mà thị trường chứng khốn vào hoạt động, nghiệp vụ thị trường mở giai đoạn khởi đầu kinh tế tiềm ẩn nhiều khả rủi ro việc hạn chế sử dụng http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN chứng khốn có rủi ro cao giao dịch thị trường mở việc làm c/ Chất lượng hàng hố chưa cao nên sức hấp dẫn Khơng ỏi khối lượng, chất lượng giấy tờ có giá giao dịch KIL OB OO KS CO thị trường vấn đề đáng suy nghĩ Điều cần đề cập đến lãi suất loại chứng khốn Chính phủ Đối với nhà đầu tư lãi suất chứng khốn Chính phủ khơng có sức hấp dẫn Lãi suất tín phiếu kho bạc thấp lãi suất tiền gửi 12 tháng ngân hàng, khơng lẽ lại huy động tiền gửi với lãi suất 6,5%/năm để mua trái phiếu kho bạc lãi suất 5,5%/năm? Nó bị lệ thuộc vào đạo nên chưa phản ánh lãi suất thị trường Lãi suất trái phiếu Chính phủ có 6,5% đến 6,6%/năm lãi suất năm tín phiếu kho bạc năm tương đương với lãi suất tiết kiệm kỳ hạn năm thấp nhiều so với 10%/năm tỷ lệ cổ tức nhỏ mà doanh nghiệp đảm bảo trả cho cổ phiếu mà họ phát hành Mặc dù lãi suất danh nghĩa, tính tốn quy đổi lãi suất thực khơng vậy, người đầu tư chưa quen kỹ thuật tính tốn để đầu tư có hiệu thị trường chứng khốn Hơn nữa, số người mua chứng khốn khơng phải mục tiêu hưởng lãi mà chênh lệch giá Bên cạnh đó, kỳ hạn tín phiếu lại hạn chế, gồm kỳ hạn 364 ngày Mặt khác, mục đích mua trái phiếu Chính phủ tổ chức tín dụng chủ yếu để giải tình trạng thừa vốn tạm thời Nhưng cần vốn khả tốn lại việc bán trái phiếu Chính phủ thị trường thứ cấp khơng dễ dàng Với lý sức hút đâu NHTM nhà đầu tư thường xun dự trữ giao dịch chứng khốn kho bạc thị trường mở d/ Phương thức giao dịch chưa đa dạng linh hoạt http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Hiện nay, nước ta, nghiệp vụ thị trường mở áp dụng phương thức giao dịch: - Bán cam kết mua lại (giao dịch có kỳ hạn) - Mua bán hẳn KIL OB OO KS CO Tuy nhiên, thực tế phiên giao dịch vừa qua áp dụng phương thức mua bán hẳn với tín phiếu NHNN, phương thức mua có kỳ hạn tín phiếu kho bạc Nhà nước Còn phương thức bán hẳn thực đặc biệt phương thức bán có kỳ hạn chưa thực thi Phương thức đấu thầu thường đấu thầu lãi suất Nhưng phiên đấu thầu lãi suất lại có tính cạnh tranh cao nên NHTM tổ chức tín dụng nhỏ khơng đủ điều kiện tham gia, tạo tình trạng chưa sơi động thị trường Như phương thức giao dịch có kỳ hạn phương thức linh hoạt kích thích khối lượng giao dịch thị trường lại chưa sử dụng đồng Đây tồn cần khắc phục kịp thời để góp phần làm cho thị trường mở trở nên sơi động Thực tồn nêu dự báo trước nghiệp vụ thị trường mở bắt đầu hoạt động vào năm 2000, mà sở kinh tế - kỹ thuật chưa chín muồi Những tồn điều khơng thể tránh khỏi điều kiện kinh tế thị trường trình độ thấp, chưa ổn định, thị trường tài thị trường tiền tệ chưa phát triển, mơi trường kinh doanh tổ chức tín dụng chứa đựng nhiều rủi ro Vì vậy, vấn đề đặt phải nhanh chóng có biện pháp để giải tồn tại, vướng mắc nhằm làm cho cơng cụ nghiệp vụ thị trường mở phát huy sức mạnh vốn có http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN CHƯƠNG III: Những giải pháp nhằm phát huy hiệu cơng cụ KIL OB OO KS CO nghiệp vụ thị trường mở thời gian tới Để nghiệp vụ thị trường mở tương lai thực sơi động, ổn định trở thành cơng cụ chủ yếu để điều hành sách tiền tệ, NHNN cần phải nỗ lực tìm biện pháp để phát huy tác dụng cơng cụ Có thể đề số giải pháp sau: Tăng thêm số lượng thành viên tham gia vào thị trường Ngồi thành viên đăng ký, tiếp tục phát triển thêm thành viên tạo điều kiện cho họ có mơi trường cạnh tranh bình đẳng với Để tổ chức tín dụng ngồi quốc doanh tham gia nghiệp vụ thị trường mở cách thực NHNN phải tạo cho họ sân chơi bình đẳng Tức giảm cho vay theo định, phân biệt rõ ràng tín dụng sách tín dụng thương mại, đặc biệt điều kiện mà NHNN Việt Nam trực thuộc Chính phủ hệ thống NHTM quốc doanh nắm giữ phần lớn thị phần NHTM NHNN cần bước cấu lại tổ chức tín dụng để họ có đủ khả cạnh tranh thực nghiệp vụ ngân hàng thị trường tiền tệ đại Cụ thể cần tách bạch hoạt động sách khỏi NHTM xây dựng NHTM theo chế thị trường Các NHTM ý nghĩa NHTM phải đảm nhận vai trò hoạt động sách Vì vậy, cần phải thành lập ngân hàng sách với máy gọn, hợp lý Chính phủ xử lý tài đảm nhận việc cung ứng, hỗ trợ cho cá nhân, hộ gia đình thuộc đối tượng sách doanh nghiệp, cơng trình, mục tiêu Chính phủ Các NHTM khơng phải thực vai trò http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN trợ giúp ưu đãi mục tiêu lợi nhuận phải tự tính tốn đến mạng lưới chi nhánh, đội ngũ nhân viên sở hạ tầng Về phía NHNN cần cắt bỏ can thiệp q sâu vào quyền NHTM Đối với NHTM cổ phần, nên xếp lại theo hướng lớn KIL OB OO KS CO hơn, vững mạnh hơn, hoạt động an tồn Từ tăng cường thêm tổ chức tín dụng có đủ điều kiện tham gia vào thị trường mở Ngồi ra, NHNN phải tun truyền thường xun sâu rộng cho tổ chức tín dụng nghiệp vụ thị trường mở Các tổ chức tín dụng cần hiểu tham gia nghiệp vụ thị trường mở khơng đa dạng hố hoạt động kinh doanh (kênh huy động ln chuyển vốn) mà đảm bảo khả tốn Mở rộng hàng hố cho nghiệp vụ thị trường mở số lượng chất lượng Trong giấy tờ có giá ngắn hạn, cần đưa thêm loại chứng khốn dài hạn, với thời kỳ mãn hạn lại năm, vào thị trường Đây đòi hỏi xúc Tuy khơng phải nhiều, loại trái phiếu có giao dịch thị trường mở khơng phải Đó tín phiếu kho bạc thời hạn < năm trái phiếu kho bạc thời hạn năm, giao dịch hàng hố tốt cho thị trường mở Ngồi ra, loại trái phiếu ngân hàng, trái phiếu cơng ty phát hành trái phiếu ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam, trái phiếu quyền địa phương thời hạn < 1năm nên chấp nhận thị trường mở Việc sử dụng tín phiếu NHNN giải pháp thời kỳ đầu khơng thể lạm dụng Loại hàng hố cần cho thị trường mở thương phiếu tới chưa phổ biến thương phiếu hữu ngân phiếu tốn chấm dứt phát hành lưu thơng Việc phát hành tín phiếu kho bạc tiến http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN hành thường xun, vấn đề tạo thị trường thứ cấp cho loại hàng hố Nếu nghiệp vụ thị trường mở phép sử dụng trái phiếu kho bạc phát hành chúng thời gian đáo hạn ngắn ln chuyển vốn đa dạng NHNN thực linh hoạt thời điểm khối lượng giao dịch để tác KIL OB OO KS CO động đến lượng tiền dự trữ hệ thống ngân hàng sau đến lãi suất thị trường ngoại tệ Lãi suất thị trường mở cần trở thành lãi suất tham chiếu cho loại lãi suất khác Để làm việc bổ sung đa dạng hóa cơng cụ tài giao dịch thị trường vơ cần thiết Một cách khác để tăng khối lượng giao dịch tăng số lượng phiên giao dịch tháng, từ ngày phiên rút xuống ngày, ngày, tương lai xa ngày Dù khối lượng giao dịch việc tăng cường số lượng phiên giao dịch gây ý cho thành viên lơi họ tham gia Khơng quan tâm đến khối lượng giấy tờ có giá, để thị trường mở sơi động hàng hố thị trường phải có sức hấp dẫn nhà đầu tư Trước hết, loại trái phiếu phủ, tín phiếu kho bạc, tín phiếu NHNN cần phát hành với thời hạn đa dạng phong phú Tiếp đó, chủ thể phát hành cơng cụ cần quan tâm đến lãi suất chúng để cho lãi suất loại chứng khốn giao dịch thị trường mở tương đương với lãi suất cơng cụ tài khác cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp Có có đủ khả thu hút nhà đầu tư tham gia vào thị trường Đa dạng hố phương thức giao dịch Thực mà thị trường thực trở nên sơi động, giao dịch thị trường mở tiến hành thường xun áp dụng phương thức giao dịch khơng phải vấn đề đáng quan tâm mà phụ thuộc vào nhu cầu giao dịch đối tác tham gia thị trường Tuy nhiên, với điều kiện cụ thể nước ta http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN việc quan tâm đến phương thức giao dịch lại cần thiết Bởi lẽ giao dịch thị trường q nghèo nàn Phương thức giao dịch phù hợp nghiệp vụ thị trường mở mua bán có kỳ hạn, mà NHTW người chủ động định mua bán với số lượng KIL OB OO KS CO bao nhiêu, thời gian nào, theo phương thức tùy thuộc theo u cầu sách tiền tệ thời kỳ Các hợp đồng mua lại thích hợp với điều kiện khó dự báo vốn khả dụng, can thiệp linh hoạt việc cung ứng vốn khả dụng thời hạn hợp đồng chấm dứt Hợp đồng mua lại (mua bán có kỳ hạn) đòi hỏi trình độ, kiến thức cao NHNN tổ chức tín dụng Việc thực nghiệp vụ thị trường mở hình thức mua bán hẳn làm tăng tỉ lệ cung ứng tiền NHTW qua quan hệ tín dụng, làm yếu khả điều tiết NHTW, gây biến động lớn tới thị giá chứng khốn theo chiều hướng khơng tốt mà thị trường chứng khốn Việt Nam nhỏ bé yếu ớt Nếu NHTW mua hẳn tín phiếu kho bạc, trái phiếu kho bạc lượng tiền lưu thơng thay đổi, khả tiền tệ hố, thâm hụt ngân sách xảy Tuy nhiên, phải kết hợp phương thức giao dịch có kỳ hạn với phương thức mua bán hẳn Vì giao dịch có kỳ hạn giúp NHTW chủ động thời gian mua bán hẳn lại có tác dụng hỗ trợ thời điểm "tức thời" khơng thể chậm trễ, khơng thể chờ đến thời hạn Về hình thức đấu thầu, theo quy chế nghiệp vụ thị trường mở, NHTW thực đấu thầu khối lượng hay đấu thầu lãi suất Để khuyến khích tổ chức tín dụng tham gia vào thị trường, giai đoạn đầu, NHNN cần kết hợp hai hình thức Củng cố thúc đẩy mảng thị trường khác phát triển để làm sở cho hoạt động thị trường mở http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Để nghiệp vụ thị trường mở thực phát huy tác dụng, trước mắt, NHNN cần phải hỗ trợ cho phát triển thị trường liên ngân hàng hồn thiện hệ thống tốn liên ngân hàng (IBPS) Thị trường mở nghiệp vụ thị trường mở thực hữu hiệu sở thị KIL OB OO KS CO trường liên ngân hàng phát triển Thị trường liên ngân hàng nơi xác định nhu cầu khả vốn khả dụng NHTM, nơi mà NHTW nắm bắt cách nhanh nhạy nhu cầu vốn kinh tế qua hoạt động NHTM để định sử dụng cơng cụ sách tiền tệ thích hợp Vì vậy, hồn thiện thị trường liên ngân hàng cần phải xem sở cho hoạt động khác NHNN bối cảnh thị trường tài thiết lập vào hoạt động Về lâu dài, nghiệp vụ hệ thống ngân hàng tài phát triển thị trường trái phiếu Chính phủ, thị trường tiền tệ, thị trường tài khác, có thị trường chứng khốn Nghiệp vụ thị trường mở phải hỗ trợ tích cực thị trường chứng khốn Sự phát triển thị trường chứng khốn làm tăng tính "lỏng" chứng khốn thị trường, khuyến khích đầu chứng khốn chủ thể kinh tế Tình trạng đầu chứng khốn vừa làm thay đổi dự trữ chứng khốn chủ thể kinh tế vừa làm biến động vốn khả dụng giới ngân hàng Trong điều kiện biến động vốn khả dụng vậy, ngân hàng buộc phải tìm đến thị trường mở để trì khoản nghiệp vụ thị trường mở sơi động Khơng thế, phải hồn thiện khn khổ pháp lý thị trường Hiện đại hố cơng nghệ ngân hàng kết hợp với nâng cao trình độ nghiệp vụ cán ngân hàng Theo quy chế nghiệp vụ thị trường mở ban hành theo quy định số 85/2000/QĐ - NHNN 14 ngày 9-3-2000, thành viên tham gia nghiệp vụ thị trường mở phải có đầy đủ phương tiện cần thiết nối mạng máy tính với NHNN phương tiện hoạt động khác Khơng nghiệp vụ thị trường mở, ngày nay, http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN ngân hàng dù quy mơ nhỏ hay lớn cần có phương tiện thơng tin phục vụ cho hoạt động kinh doanh Ở Việt Nam, tiện ích dịch vụ ngân hàng cải thiện đáng kể, khoảng cách cơng nghệ dịch vụ so với cộng đồng tài quốc tế KIL OB OO KS CO khu vực xa Ngun nhân chủ yếu hạ tầng sở đất nước điều kiện vốn hạn hẹp ngân hàng Vì vậy, thời gian tới, NHTM cần xếp nguồn vốn để có điều kiện đại hố cơng nghệ dịch vụ Có thể phải tính tới nguồn vốn vay dài hạn từ nước ngồi, khả vốn tự có khơng đảm bảo nhu cầu Ngồi ngân hàng cần mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế để bước đưa tiến khoa học kỹ thuật đại vào ứng dụng hoạt động ngân hàng Trong nghiệp đại hố ngân hàng, việc trang bị máy móc cơng nghệ quan trọng Nhưng yếu tố định người Nếu khơng có cán có kiến thức vững vàng, am hiểu cặn kẽ nội dung văn pháp quy, quy trình nghiệp vụ hoạt động ngân hàng khơng thể diễn sn xẻ Mặt khác, để tiếp cận cơng nghệ thơng tin kinh tế trí thức, cán ngân hàng cần phải nắm vững tính năng, tác dụng thiết bị máy móc chun dùng Có vận hành thao tác có hiệu Chính vậy, việc đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ cán ngân hàng u cầu vơ cấp thiết Riêng với hoạt động nghiệp vụ thị trường mở, cán chun lĩnh vực cần tập huấn kỹ thuật nghiệp vụ khả dự báo thị trường Đặc biệt nhà quản lý NHNN Ngồi biện pháp nêu trên, để nâng cao hiệu tác động nghiệp vụ thị trường mở đến sách tiền tệ, NHNN cần phải bước nâng cao chất lượng việc thu thập dự báo thơng tin vốn khả dụng hệ thống tổ chức tín dụng để làm sở đưa định xác thị trường mở Bên cạnh đó, NHNN cần phải nghiên cứu để tìm giải pháp cụ thể để thu hút ngày nhiều tiền mặt ngồi lưu thơng, bước loại bỏ thói quen nắm giữ http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN tiền mặt nhân dân mà chuyển sang nắm giữ tài sản tài khác Điều góp phần làm phát triển tính "lỏng" cho chứng khốn nói chung, đồng thời giúp gia tăng dung lượng thị trường từ tạo điều kiện cho cơng cụ nghiệp vụ KIL OB OO KS CO thị trường mở phát huy tối đa hiệu http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Kết luận KIL OB OO KS CO T óm lại, nghiệp vụ thị trường mở hoạt động việc thực sách tiền tệ Việt Nam dấu hiệu đáng mừng Nó tạo điều kiện cho tổ chức tín dụng thành viên sử dụng linh hoạt giấy tờ có giá ngắn hạn, góp phần định việc điều chỉnh vốn khả dụng cho tổ chức tín dụng thành viên, đặc biệt thiếu hụt khả tốn Dù vậy, để nghiệp vụ thực có hiệu nhiều vấn đề to lớn đặt phải có thời gian kiểm nghiệm Thử thách nghiệp vụ mẻ nặng nề mà có tâm đồng kiên NHNN tổ chức tín dụng giải Mặt khác, thấy động kinh tế động lực cho thị trường mở hoạt động Và hoạt động thị trường mở có tác động ngược lại kinh tế Do đó, để có kinh tế phát triển vững mạnh cần có kết hợp hài hồ sách tiền tệ với sách kinh tế vĩ mơ khác Đồng thời, việc điều hành sách tiền tệ cần có phối hợp nhịp nhàng cơng cụ dự trữ bắt buộc, sách tái cấp vốn, tỷ giá, nghiệp vụ thị trường mở… Đó nhiệm vụ quan trọng khó khăn quan quản lý vĩ mơ, đặc biệt NHNN Việt Nam thời gian tới http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Danh mục tài liệu tham khảo Tài liệu giảng dạy mơn Nghiệp vụ Ngân hàng Trung ương - Học viện KIL OB OO KS CO Ngân hàng Giáo trình thị trường vốn - Học viện Ngân hàng Tiền tệ thị trường tài - Lê Văn Tư Báo cáo thường niên Ngân hàng Nhà nước năm 2000 Tạp chí khoa học đào tạo ngân hàng (Số 4,5,6/2001) Tạp chí ngân hàng (Số 2,6,9,11/2001; 1+2/2002) Thực trạng giải pháp phát huy hiệu cơng cụ nghiệp vụ thị trường mở điều hành sách tiền tệ Việt Nam (tl; 5) MỤC LỤC LỜI NĨI ĐẦU Chương I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NGHIỆP VỤ THỊ TRƯỜNG MỞ I Những vấn đề chung sách tiền tệ 1/ Khái niệm 2/ Hệ thống mục tiêu sách tiền tệ 3/ Các cơng cụ sách tiền tệ II Khái qt nghiệp vụ thị trường mở 1/ Khái niệm chế tác động 2/ Các loại nghiệp vụ thị trường mở 3/ Phương thức giao dịch thị trường mở 4/ Ưu nhược điểm cơng cụ nghiệp vụ thị trường mở http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Chương II: THỰC TRẠNG SỬ DỤNG CƠNG CỤ NGHIỆP VỤ THỊ TRƯỜNG MỞ TRONG ĐIỀU HÀNH CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ Ở VIỆT NAM 1/ Khái niệm KIL OB OO KS CO I Vài nét nghiệp vụ thị trường mở Việt Nam 2/ Điều kiện thị trường tài 3/ Khn khổ pháp lý 4/ Về mặt kỹ thuật, nghiệp vụ II Tình hình hoạt động thời gian qua 1/ Những kết bước đầu đạt 2/ Một số tồn hạn chế Chương III: NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT HUY HIỆU QUẢ CỦA CƠNG CỤ NGHIỆP VỤ THỊ TRƯỜNG MỞ TRONG THỜI GIAN TỚI 1/ Tăng thêm số lượng thành viên tham gia vào thị trường 2/ Mở rộng hàng hố cho nghiệp vụ thị trường mở số lượng chất lượng 3/ Đa dạng hố phương thức giao dịch 4/ Củng cố thúc đẩy mảng thị trường khác phát triển để làm sở cho hoạt động thị trường mở 5/ Hiện đại hố cơng nghệ ngân hàng kết hợp với nâng cao trình độ nghiệp vụ cán ngân hàng KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [...]... thị trường mở trong điều hành chính sách tiền tệ ở Việt Nam (tl; 5) MỤC LỤC LỜI NĨI ĐẦU Chương I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NGHIỆP VỤ THỊ TRƯỜNG MỞ I Những vấn đề chung về chính sách tiền tệ 1/ Khái niệm 2/ Hệ thống các mục tiêu của chính sách tiền tệ 3/ Các cơng cụ của chính sách tiền tệ II Khái qt về nghiệp vụ thị trường mở 1/ Khái niệm và cơ chế tác động 2/ Các loại nghiệp vụ thị trường mở 3/ Phương... dịch trên thị trường mở 4/ Ưu nhược điểm của cơng cụ nghiệp vụ thị trường mở http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Chương II: THỰC TRẠNG SỬ DỤNG CƠNG CỤ NGHIỆP VỤ THỊ TRƯỜNG MỞ TRONG ĐIỀU HÀNH CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ Ở VIỆT NAM 1/ Khái niệm KIL OB OO KS CO I Vài nét về nghiệp vụ thị trường mở tại Việt Nam 2/ Điều kiện về thị trường tài chính 3/ Khn khổ pháp lý 4/ Về mặt kỹ thuật, nghiệp vụ II Tình... để điều hành chính sách tiền tệ Ở Việt Nam, nghiệp vụ thị trường mở mới bắt đầu được vận hành vào ngày 12-7-2000 Đây là một bước chuyển khá quan trọng trong việc đổi mới q trình điều hành chính sách tiền tệ của NHNN Việt Nam Mặc dù mới được đưa vào hoạt động nhưng thực tế ngay trong Luật NHNN Việt Nam ra đời tháng 12/1997 đã có khái niệm về nghiệp vụ thị trường mở như sau: "Nghiệp vụ thị trường mở là... cơng cụ điều hành chính sách tiền tệ http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN CHƯƠNG II: KIL OB OO KS CO Thực trạng sử dụng cơng cụ nghiệp vụ thị trường mở trong điều hành chính sách tiền tệ ở Việt Nam I-/ Vài nét về nghiệp vụ thị trường mở tại Việt Nam 1 Khái niệm Nghiệp vụ thị trường mở (Open Market Operations, viết tắt là OMO) được NHTW các quốc gia sử dụng như một cơng cụ gián tiếp trong. .. được những quy định chung về ban điều hành nghiệp vụ thị trường mở, thành viên tham gia thị trường, phương thức đấu thầu, quy trình đấu thầu của nghiệp vụ thị trường mở tại Việt Nam Ngồi ra, ngay trong Luật NHNN Việt Nam ban hành tháng 12/1997, cũng đã đề cập đến việc sử dụng cơng cụ nghiệp vụ thị trường mở trong điều hành chính sách tiền tệ 4 Về mặt kỹ thuật nghiệp vụ Theo quy định của NHNN thì các thành... Ưu nhược điểm của cơng cụ nghiệp vụ thị trường mở Cơng cụ nghiệp vụ thị trường mở có nhiều ưu điểm Với các nước phát triển đã từng sử dụng các cơng cụ để điều chỉnh cơ cấu tiền tệ và tạo ra những biến động trong cung ứng tiền thì nghiệp vụ thị trường mở ln là cơng cụ tuyệt vời nhất, có vai trò quyết định quan trọng nhất trong số các cơng cụ được sử dụng Trước hết, nghiệp vụ thị trường mở tự nó có thể... nghiệp vụ thị trường mở trong thời gian tới Để nghiệp vụ thị trường mở trong tương lai thực sự sơi động, ổn định và trở thành một trong những cơng cụ chủ yếu để điều hành chính sách tiền tệ, NHNN cần phải nỗ lực tìm ra các biện pháp để phát huy tác dụng của cơng cụ này Có thể đề ra một số giải pháp như sau: 1 Tăng thêm số lượng thành viên tham gia vào thị trường Ngồi các thành viên đã đăng ký, tiếp tục phát. .. hoạt động thị trường mở http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Để nghiệp vụ thị trường mở thực sự phát huy tác dụng, trước mắt, NHNN cần phải hỗ trợ cho sự phát triển của thị trường liên ngân hàng và hồn thiện hệ thống thanh tốn liên ngân hàng (IBPS) Thị trường mở và nghiệp vụ thị trường mở chỉ thực sự hữu hiệu trên cơ sở thị KIL OB OO KS CO trường liên ngân hàng phát triển Thị trường liên... khai thực hiện, nghiệp vụ thị trường mở ở nước ta dã vận hành một cách nhịp nhàng và đạt được những mục tiêu đã đề ra NHNN bước đầu đã sử dụng thành cơng một cơng cụ mới để điều hành chính sách tiền tệ Về cơ bản, các quy định hiện hành về hoạt động nghiệp vụ thị trường mở là phù hợp với tình hình thực tế hiện nay Cơng tác điều hành, tổ chức thực hiện nghiệp vụ thị trường mở đã được thực hiện an tồn... qua 1/ Những kết quả bước đầu đạt được 2/ Một số tồn tại và hạn chế Chương III: NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT HUY HIỆU QUẢ CỦA CƠNG CỤ NGHIỆP VỤ THỊ TRƯỜNG MỞ TRONG THỜI GIAN TỚI 1/ Tăng thêm số lượng thành viên tham gia vào thị trường 2/ Mở rộng hàng hố cho nghiệp vụ thị trường mở cả về số lượng và chất lượng 3/ Đa dạng hố các phương thức giao dịch 4/ Củng cố và thúc đẩy các mảng thị trường khác phát triển ...http:/ /kilobooks. com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN biến động tiền tệ (xét khối lượng tiền giá tiền - lãi suất)... tốn quốc tế khẳng định vị trí kinh tế trường quốc tế Đảm bảo cơng ăn việc làm đầy đủ http:/ /kilobooks. com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Chính sách tiền tệ phải quan tâm đến khả tạo cơng ăn việc làm,... hàng Trung ương phải lựa chọn mục tiêu hoạt động Đây tiêu Ngân hàng Trung ương lựa http:/ /kilobooks. com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN chọn để cho Ngân hàng Trung ương sử dụng cơng cụ điều tiết
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng và những giải pháp phát huy hiệu quả của công cụ nghiệp vụ thị trường mở trong điều hành chính sách tiền tệ ở Việt Nam, Thực trạng và những giải pháp phát huy hiệu quả của công cụ nghiệp vụ thị trường mở trong điều hành chính sách tiền tệ ở Việt Nam, Thực trạng và những giải pháp phát huy hiệu quả của công cụ nghiệp vụ thị trường mở trong điều hành chính sách tiền tệ ở Việt Nam

Từ khóa liên quan