Nâng cao hiệu quả công tác quản lý ngân sách nhà nước ở huyện hạ hòa tỉnh phú thọ

120 348 5
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2015, 20:07

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ––––––––––––––––––––––––––––––––– NGUYỄN MINH QUÂN NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC Ở HUYỆN HẠ HOÀ - TỈNH PHÚ THỌ Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS ĐỖ QUANG QUÝ THÁI NGUYÊN - 2013 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn hoàn toàn trung thực, chưa sử dụng để bảo vệ học vị Mọi giúp đỡ cho việc hoàn thành luận văn cám ơn Các thông tin, tài liệu trình bày luận văn ghi rõ nguồn gốc TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Minh Quân Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ii LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập thực đề tài, nhận giúp đỡ quý báu tập thể cá nhân Trước hết xin chân thành cám ơn giảng viên khoa Kinh tế, khoa Sau Đại học trường Đại học Kinh tế Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên, đặc biệt hướng dẫn tận tình Thầy giáo PGS.TS Đỗ Quang Quý suốt thời gian thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn giúp đỡ tạo điều kiện đồng chí lãnh đạo UBND huyện Hạ Hòa, lãnh đạo chuyên viên Phòng Tài - KH huyện, Chi Cục Thống kê huyện, Văn phòng UBND huyện, Chi Cục Thuế huyện Hạ Hòa góp ý giúp đỡ hoàn thành đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn đồng chí lãnh đạo UBND huyện Hạ Hòa, lãnh đạo phòng, ban huyện đồng nghiệp, bạn bè cổ vũ động viên tạo điều kiện cho suốt thời gian học tập thực Luận văn TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Minh Quân Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vi MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài nghiên cứu Bố cục luận văn Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC .4 1.1 Cơ sở lý luận quản lý ngân sách nhà nước vai trò trình phát triển kinh tế - xã hội 1.1.1 Lý luận chung quản lý ngân sách nhà nước 1.1.1.1 Khái niệm ngân sách nhà nước 1.1.1.2 Khái niệm quản lý chi ngân sách nhà nước 1.1.2 Vai trò quản lý thu, chi ngân sách nhà nước 10 1.1.2.1 Vai trò ngân sách nhà nước 10 1.1.2.2 Vai trò quản lý thu ngân sách nhà nước 11 1.1.2.3 Vai trò quản lý chi ngân sách nhà nước 12 1.2 Lý luận quản lý thu, chi ngân sách nhà nước 13 1.2.1 Đặc điểm nhân tố ảnh hưởng đến quản lý thu, chi ngân sách nhà nước địa bàn huyện Hạ Hòa 13 1.2.2 Đặc điểm quản lý thu, chi ngân sách nhà nước 15 1.3 Nội dung quản lý thu ngân sách nhà nước 16 1.3.1 Nội dung quản lý thu thuế 16 1.3.2 Nội dung quản lý thu phí, lệ phí 19 1.3.3 Nội dung quản lý chi ngân sách nhà nước 20 1.3.3.1 Quản lý chi đầu tư phát triển 20 1.3.3.2 Nội dung quản lý chi thường xuyên 23 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iv Chƣơng 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 2.1 Các câu hỏi nghiên cứu 28 2.2 Phương pháp nghiên cứu 29 2.2.1 Phương pháp điều tra thu thập thông tin 29 2.2.1.1 Thông tin thứ cấp 29 2.2.1.2 Thông tin sơ cấp 29 2.2.2 Phương pháp tổng hợp xử lý thông tin 30 2.2.2.1 Phương pháp tổng hợp thông tin 30 2.2.2.2 Xử lý thông tin 31 2.2.2.3 Các phương pháp sử dụng phân tích thông tin 32 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 32 Chƣơng 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC Ở HUYỆN HẠ HOÀ 38 3.1 Thực trạng quản lý ngân sách huyện Hạ Hòa 38 3.1.1 Đặc điểm tình hình kinh tế - xã hội huyện Hạ Hòa có liên quan đến trình quản lý ngân sách nhà nước 38 3.1.2 Giới thiệu phòng Tài - kế hoạch Huyện Hạ Hoà 43 3.1.3.Thực trạng thu ngân sách nhà nước 46 3.1.4 Thực trạng chi ngân sách nhà nước 52 3.1.5 Kết đạt quản lý thu, chi ngân sách nhà nước 57 3.1.6 Kết đạt quản lý thu ngân sách nhà nước 57 3.1.7 Kết đạt quản lý chi ngân sách nhà nước huyện Hạ Hoà giai đoạn 2008-2012 61 3.2 Những hạn chế, yếu trình quản lý thu, chi ngân sách nhà nước giai đoạn 2008 - 2012 64 3.2.1 Hạn chế, yếu quản lý thu ngân sách nhà nước 64 3.2.2 Tồn tại, yếu quản lý chi ngân sách nhà nước 68 3.2.3 Nguyên nhân hạn chế, yếu quản lý thu, chi ngân sách nhà nước 75 3.2.4 Nguyên nhân hạn chế, yếu quản lý thu NSNN 75 3.2.5 Nguyên nhân tồn tại, yếu quản lý chi ngân sách nhà nước 78 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ v Chƣơng 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HẠ HOÀ 82 4.1 Phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ đến năm 2015 82 4.1.1 Quan điểm công tác quản lý ngân sách nhà nước huyện Hạ Hòa đến năm 2015 83 4.1.2 Định hướng mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội huyện Hạ Hòa giai đoạn 2013-2015 84 4.1.3 Một số tiêu chủ yếu định hướng phát triển 85 4.2 Các giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện quản lý ngân sách nhà nước huyện Hạ Hòa 85 4.2.1 Nhóm giải pháp quản lý thu ngân sách nhà nước 85 4.2.2 Nhóm giải pháp quản lý thu thuế 85 4.2.3 Các biện pháp quản lý thu thuế 94 4.2.4 Nhóm giải pháp quản lý chi ngân sách nhà nước 95 4.2.5 Nâng cao hiệu quản lý chi đầu tư phát triển 95 4.2.6 Đổi quản lý chi thường xuyên 98 4.2.7 Củng cố tổ chức máy, nâng cao lực, trình độ cán quản lý tài ngân sách 101 4.2.8 Nâng cao chất lượng công tác kiểm soát chi ngân sách kho bạc Nhà nước 103 4.2.9 Tăng cường công tác tra tài chính, kịp thời phát xử lý nghiêm trường hợp vi phạm 104 4.2.10 Tăng cường lãnh đạo Huyện ủy điều hành Uỷ ban nhân dân huyện Hạ Hoà quản lý chi ngân sách nhà nước 105 4.2.11 Thực nghiêm túc việc công khai tài cấp 106 4.2.12 Tăng cường mối quan hệ phối hợp quan tài chính, thuế, kho bạc Nhà nước quan liên quan công tác quản lý ngân sách 106 4.3 Một số kiến nghị 107 4.3.1 Đối với Chính phủ, Bộ Tài 107 4.3.2 Đối với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Thọ 108 KẾT LUẬN 110 TÀI LIỆU THAM KHẢO 112 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT NS : Ngân sách NSNN : Ngân sách nhà nước KT - XH : Kinh tế - xã hội TW : Trung ương QLNN : Quản lý nhà nước HĐND : Hội đồng nhân dân WTO : Tổ chức thương mại quốc tế XDCB : Xây dựng KBNN : Kho bạc nhà nước UBND : Ủy ban nhân dân Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Một số tiêu kinh tế xã hội chủ yếu huyện Hạ Hoà năm (2008-2012) .39 Bảng 3.2: Thu NSNN địa bàn tỉnh Phú Thọ huyện Hạ Hoà 47 Bảng 3.3: Tổng hợp thu ngân sách địa bàn huyện theo lĩnh vực 49 Bảng 3.4: Tổng hợp thực thu ngân sách so với dự toán thu ngân sách hàng năm địa bàn huyện theo lĩnh vực 50 Bảng 3.5: Cơ cấu khoản thu cân đối ngân sách nhà nước 50 Bảng 3.6: Tổng hợp chi ngân sách huyện Hạ Hoà (2008 - 2012) 53 Bảng 3.7: Tổng hợp thực chi ngân sách so với dự toán chi ngân sách hàng năm địa bàn huyện 55 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Quá trình chuyển sang kinh tế thị trường (KTTT) định hướng XHCN nước ta đòi hỏi Nhà nước phải sử dụng cách có hiệu công cụ, sách tài chính, tiền tệ, đặc biệt sách thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN) Điều góp phần khắc phục khuyết tật chế thị trường thông qua việc sử dụng bàn tay hữu hình, chủ yếu sách tài nhằm điều tiết kinh tế có hiệu Mặt khác thông qua sử dụng công cụ quản lý thống tài quốc gia, động viên toàn nguồn lực để phát triển KT-XH, đáp ứng yêu cầu đổi đất nước Trong bối cảnh chung đất nước, huyện Hạ Hoà tỉnh Phú Thọ năm qua đạt thành tựu to lớn KT-XH, mặt đô thị ngày đổi Qua gần 10 năm thực Luật NSNN, cân đối ngân sách huyện ngày vững chắc, nguồn thu ngân sách ngày tăng, đảm bảo yêu cầu chi thiết yếu máy quản lý nhà nước mà dành phần đáng kể cho đầu tư phát triển Tuy nhiên, thực trạng công tác quản lý thu, chi ngân sách huyện nhiều khiếm khuyết, hạn chế Thu ngân sách chưa bao quát nguồn thu địa bàn, tình trạng thất thu, nguồn thu ngân sách hạn chế… Hiệu khoản chi ngân sách thấp, chi đầu tư dàn trải, thiếu tập trung dẫn đến hiệu đầu tư thấp, gây lãng phí; chi thường xuyên vượt dự toán Tăng cường quản lý thu, chi ngân sách nhằm động viên đầy đủ hợp lý nguồn thu vào NSNN, tạo nguồn lực tài mạnh mẽ, quản lý chi ngân sách có hiệu quả, yếu tố có tính định để thực thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH huyện giai đoạn 2011 – 2015 mà Nghị Đại hội Đảng huyện Hạ Hoà lần thứ XIX đề Vì vậy, việc nghiên cứu đề tài “Nâng cao hiệu công tác quản lý Ngân sách nhà nƣớc huyện Hạ Hoà - tỉnh Phú Thọ” nhằm góp phần giải vấn đề cấp bách nói Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 2 Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung: Vận dụng lý luận ngân sách nhà nước, quản lý thu, chi ngân sách nhà nước để phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước huyện Hạ Hoà Từ đề xuất số quan điểm, giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý thu, chi NSNN huyện Hạ Hoà thời gian tới 2.2 Mục tiêu cụ thể + Hệ thống hóa lý luận ngân sách nhà nước, quản lý thu, chi ngân sách + Khảo sát, phân tích thực trạng quản lý thu, chi ngân sách nhà nước địa bàn huyeenj Hạ Hoà, tỉnh Phú Thọ từ năm 2008 đến năm 2012 + Đề xuất số quan điểm giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện quản lý thu, chi NSNN huyện Hạ Hoà thời gian tới Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Luận văn chủ yếu nghiên cứu công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước huyện Hạ Hoà, tỉnh Phú Thọ từ năm 2008 đến năm 2012 3.2 Phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài nghiên cứu Luận văn dựa sở lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm Đảng Nhà Nước Việt Nam quản lý tài chính, ngân sách; kế thừa có chọn lọc công trình nghiên cứu khoa học có nội dung gần gũi với đề tài Về phương pháp nghiên cứu: vận dụng phương pháp chung, phương pháp thống kê, phương pháp phân tích, tổng hợp so sánh, khái quát hóa vấn đề, bảng biểu minh họa Bố cục luận văn Qua thực tiễn đơn vị phòng Tài - Kế hoạch huyện Hạ Hoà, em nhận thấy rõ kiến thức công tác quản lý điều hành Ngân sách Nhà nước nói chung ngân sách cấp huyện nói riêng Em mong số ý kiến đề xuất Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 98 ngành đòan thể làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân không khoán trắng, coi đơn việc Ban bồi thường - Giải phóng mặt Ban quản lý dự án 4.2.6 Đổi quản lý chi thường xuyên Thứ nhất, nâng cao chất lượng công tác lập, định phân bổ dự toán ngân sách đơn vị thụ hưởng ngân sách, quan tài chính, HĐND UBND huyện Hạ Hoà Điều có ý nghĩa quan trọng Trong điều kiện phân cấp ngân sách, định mức phân bổ ngân sách chưa hợp lý vấn đề đặt phân bổ tối ưu nguồn lực tài phân cấp Cơ cấu lại khoản chi thường xuyên ngân sách cách hợp lý Thứ hai, huyện cần phải tiến hành soát xét lại hệ thống định mức sử dụng ngân sách hành, kiến nghị tỉnh Bộ Tài xóa bỏ văn chế độ lỗi thời không phù hợp với thực tế, ban hành định mức, chế độ tài Các đơn vị, ngành địa bàn thuộc huyện quản lý không tự ý đặt chế độ định mức chi tiêu cho riêng mà phải chấp hành phục tùng tuyệt đối theo chế độ định mức Nhà nước huyện ban hành Việc xác định định mức chi thường xuyên bao gồm khoản cần phải định rõ mức chi tiêu Định mức chi tiêu đòi hỏi huyện phải dựa sở mức chi tiêu tỉnh Phú Thọ Nhà nước để từ xây dựng mức chi tiêu phù hợp với đặc điểm máy tổ chức hành địa bàn Thứ ba, thay đổi phương thức thực hiện, quản lý số khoản chi thường xuyên lớn, cụ thể khoản chi SNKT Đây khoản chi chiếm tỷ trọng lớn chi thường xuyên, cần thay đổi theo hướng sau: - Chi nghiệp giao thông: đơn giản thủ tục khoản chi tu, bão dưỡng đường giao thông, tổ chức đấu thầu chào hàng cạnh tranh việc cung cấp lắp đặt biển báo giao thông, biển tên đường, sơn vạch kẻ đường - Chi chỉnh trang đô thị: tổ chức xây dựng kiến nghị tỉnh đạo Sở Xây dựng dựa hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật Bộ Xây dựng ban hành để tiến hành xây dựng đơn giá cho công tác phục vụ công cộng địa bàn huyện chủ yếu tập trung vào công việc vệ sinh công cộng, chăm sóc xanh, bảo trì, sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng công cộng trình UBND tỉnh ban hành Kiên chuyển từ phương thức giao kế hoạch đặt hàng công tác phục vụ Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 99 công cộng sang phương thức đấu thầu, phương thức quản lý tiên tiến nhằm huy động khả doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế tham gia vào công tác Điều nhằm nâng cao chất lượng công tác phục vụ công cộng địa bàn huyện, làm cho huyện ngày đẹp hơn, tránh tình trạng “một chợ” (hiện công tác tỉnh huyện giao cho Công ty CP Môi trường dịch vụ đô thị Hạ Hoà, đơn vị công ích thực nên mang tính độc quyền, chưa thật trọng đến chất lượng) tiết kiệm ngân sách dành cho công tác Chúng dự tính tổ chức đấu thầu tiết kiệm từ 20-25% chi phí, tương đương từ 2-3tỷ đồng, số không nhỏ ngân sách huyện Thứ tư, thực nghiêm quy định Luật phòng chống tham nhũng, luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí văn luật, đặc biệt tổ chức thực cách có hiệu Chương trình thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí UBND huyện Hạ Hoà ban hành Phải tạo bước chuyển biến rõ nét nhận thức đến hành động đơn vị, cán công chức huyện công tác này, việc khó, nên tránh việc tuyên truyền vận động suông mà phải vào thực chất Trước mắt thực tiết giảm khoản chi hành chưa cần thiết mang tính phô trương, hình thức chi cho tổ chức kỷ niệm ngày lễ, ngày thành lập ngành, chi liên hoan gặp mặt cuối năm, chi tiếp khách, tham quan Thực nghiêm quy định Nhà nước việc mua sắm trang thiết bị phương tiện làm việc quan hành chính, huyện cần nghiên cứu ban hành quy định liên quan đến lĩnh vực nhằm tăng cường phân cấp cho đơn vị đôi với tăng cường trách nhiệm Nâng cao hiệu sử dụng khoản chi thường xuyên NSNN, sử dụng tài sản công Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu quan, đơn vị việc quản lý sử dụng kinh phí thường xuyên Ngân sách Đồng thời có quy định lãnh đạo tổ chức sử dụng sai mục đích lãng phí tiêu cực phải bị xử lý cách mức từ xử phạt hành đến truy tố trước pháp luật Huyện hàng năm phải tổng kết hiệu khoản chi thường xuyên để có biện pháp sửa đổi xây dựng mô hình quản lý chi thường xuyên có hiệu Thứ năm, triển khai thực Nghị định 130/2005/NĐ-CP Thủ tướng Chính phủ “Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng biên chế Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 100 kinh phí quản lý hành quan nhà nước” tất đơn vị trực thuộc huyện, kể đơn vị thuộc khối Đảng, Đoàn thể Thời gian tới cần triển khai thực đến tất đơn vị hành huyện Để thực tốt Nghị định 130/NĐ-CP Chính phủ cần tập trung thực số biện pháp sau: - Tăng cường công tác tuyên truyền quán triệt cán bộ, công chức quan hành chính, quan Đảng, Đoàn thể, tổ chức trị - xã hội nội dung chủ trương này, làm cho họ nhận thức rõ lợi ích thực khoán mang lại, tránh nhận thức đơn khoán kinh phí để tăng thu nhập Từ đơn vị chủ động bàn bạc, thảo luận, xây dựng giải pháp để tổ chức thực - Kiến nghị phủ UBND tỉnh tiếp tục ban hành hệ thống văn hoàn thiện chế khoán biên chế khoán chi hành ban hành văn quy định tiêu chí để đánh giá, lượng hóa mức độ hoàn thành nhiệm vụ đơn vị nhận khoán Đây để đơn vị xây dựng định mức công việc nội phục vụ cho việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cán bộ,công chức - Bộ Tài chính, UBND tỉnh cần có văn hướng dẫn việc xây dựng quy chế chi tiêu nội tương đối cụ thể, thuận lợi cho đơn vị triển khai thực Phòng Tài kế hoạch vào quy định trên, hướng dẫn thêm số nội dung phù hợp với điều kiện huyện để thực - UBND tỉnh cần ban hành văn điều chỉnh số định mức chi tiêu lạc hậu chế độ phép, công tác phí, chế độ học…; nghiên cứu tăng định mức chi hành thực tế qua nhiều lần thực cải cách tiền lương định mức chi hành tăng không đáng kể có thực tế đơn vị hành số biên chế giao số lượng cán hợp đồng định biên (không ngành tài tỉnh xem xét khoán) nên thực tế kinh phí tiết kiệm để tăng thu nhập ít, chưa tạo động lực để thực khoán - Tăng cường thực chương trình cải cách hành huyện, rà soát xếp lại máy QLNN huyện theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, bỏ trung gian để nâng cao hiệu lực quản lý, thuận lợi thực khoán - Có kế hoạch tiến hành đào tạo, đào tạo lại đội ngũ cán huyện theo chương trình đào tạo cán Thành ủy Hạ Hoà đến năm 2015, đảm bảo có Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 101 đội ngũ cán đủ điều kiện lực phẩm chất đạo đức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Thứ sáu, triển khai việc thực quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo nghị định 43/2008/NĐ-CP Thủ tướng Chính phủ đơn vị nghiệp công lập thuộc huyện Các đơn vị chủ động trọng việc thực nhiệm vụ giao, tỷ lệ hoàn thành kế hoạch năm sau cao năm trước, thu nhập cán viên chức tăng lên đáng kể so với trước Để thực tốt nghị định 43/NĐ-CP Chính phủ cần thực số giải pháp sau: - Triển khai thực nghị định 43/NĐ-CP đến tất đơn vị nghiệp công lập Huyện Trong cần phân định rõ: đơn vị đảm bảo chi phí hoạt động, đơn vị đảm bảo phần đơn vị NSNN đảm bảo kinh phí - Tăng cường công tác tuyên truyền cho cán bộ, viên chức đơn vị nghiệp để hiểu rõ mục đích ý nghĩa chế tự chủ tài để tự giác thực hiện, tạo bước chuyển biến thực nhiệm vụ đơn vị - Cần sớm ban hành hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật tiên tiến, phù hợp với thực tế để làm thực chế tự chủ 4.2.7 Củng cố tổ chức máy, nâng cao lực, trình độ cán quản lý tài ngân sách - Tiếp tục đổi cấu tổ chức máy, rà soát chức nhiệm vụ Phòng Tài - kế hoạch để đảm bảo đáp ứng yêu cầu quản lý tài giai đọan mới, thực có hiệu khoản chi ngân sách thuộc quyền quản lý - Tiếp tục mở rộng việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 vào công tác quản lý Phòng Tài - Kế hoạch Từ năm 2005, Phòng Tài - Kế hoạch xây dựng cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2000 quy trình “cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể", kết thực UBND huyện Hạ Hoà đánh giá cao, không hồ sơ trễ hẹn thời gian giải hồ sơ rút ngắn thêm ngày so với quy định (từ ngày xuống ngày), tiếp tục xây dựng đăng ký chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2000 quy trình toán vốn đầu tư xây dựng Trong thời gian tới tiếp tục nghiên cứu đưa hệ thống quản lý chất lượng vào lĩnh vực: kế hoạch đầu tư (chủ yếu khâu thủ tục đầu tư), quản lý dự toán đơn vị HCSN, quản lý cấp phát ngân sách xã … Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 102 - Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý tài Phòng Tài - Kế hoạch để nâng cao hiệu tham mưu điều hành ngân sách địa phương Hiện phòng Tài - Kế hoạch triển khai phần mềm quản lý ngân sách xã, phần mềm quản lý thu chi ngân sách huyện, toán ngân sách địa phương triển khai phần mềm kế toán đơn vị HCSN Thời gian tới cần tiếp tục triển khai phần mềm kế toán HCSN đến tất đơn vị thuộc Phòng Giáo dục (số lượng lớn), đề xuất huyện cho phép hợp đồng viết phần mềm quản lý công tác sau: quản lý đăng ký kinh doanh (trong cần ý hướng mở để tiến tới thực đăng ký kinh doanh qua mạng), quản lý kế hoạch đầu tư, quản lý dự toán đơn vị HCSN… Nâng cao hiệu quản lý chi ngân sách đội ngũ cán tài huyện xã thị trấn Cán quản lý chi ngân sách đóng vai trò đặc biệt quan trọng đến hiệu quản lý chi ngân sách Do vậy, vấn đề đặt phải đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lực phẩm chất đội ngũ cán nhằm đáp ứng yêu cầu đổi quản lý tài nói chung quản lý chi ngân sách nói riêng địa bàn huyện Nội dung đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ phẩm chất cán chi ngân sách địa bàn huyện cần tập trung vào yêu cầu sau: - Thường xuyên nâng cao phẩm chất cho cán quản lý chi ngân sách địa bàn huyện nhằm củng cố quan điểm lập trường, ý thức giai cấp để đội ngũ làm công tác chi ngân sách tránh tiêu cực hoàn thành nhiệm vụ trị giao Góp phần làm lành mạnh hoá lĩnh vực tài địa bàn huyện Cần rà soát lại số lượng, chất lượng cán tài địa bàn huyện xã thị trấn đơn vị hoạt động kinh doanh địa bàn để có biện pháp bồi dưỡng nâng cao trình độ Đặc biệt cán thuộc phòng Tài kế hoạch huyện phải có chiến lược đào tạo để phù hợp với yêu cầu đến lĩnh vực Phải xây dựng quy hoạch đào tạo cán chi ngân sách địa bàn khắc phục tình trạng hẫng hụt cán trình độ thiếu tính liên ngành nhằm đảm bảo cho hiệu chi ngân sách Cán quản lý chi ngân sách không hiểu sâu sắc nghiệp vụ quản lý chi ngân sách mà hiểu nghiệp vụ kỹ thuật tổ chức thực - Nâng cao chất lượng quản lý cán tài để quản lý điều hành khoản chi có hiệu yêu cầu nội dung lớn Tiếp tục cải cách thủ tục Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 103 hành lĩnh vực quản lý tài nói chung quản lý chi ngân sách nói riêng giảm bớt đầu mối, nâng cao chất lượng hoạt động máy quản lý chi đặc biệt lĩnh vực cấp phát vốn đầu tư XDCB Cải tiến lề lối làm việc, nâng cao trách nhiệm cán Phòng tài chính-kế hoạch Huyện cần ban hành quy định nhiệm vụ, trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp cho cán tài huyện Đồng thời có sách đãi ngộ cán quản lý tài chính, cán kế hoạch, cán kế toán, cấp phát quản lý vốn đầu tư - Xây dựng chiến lược quy hoạch cán quản lý chi ngân sách cách đào tạo đào tạo lại gắn với tiêu chuẩn hóa chức danh yêu cầu công tác Bên cạnh đào tạo chuyên môn nghiệp vụ phải ý đào tạo kiến thức quản lý nhà nước, kinh tế thị trường, ngoại ngữ, tin học… Gắn việc đào tạo bồi dưỡng với trình sử dụng phù hợp với sở trường cán tài Quan tâm chế độ tiền lương thu nhập đội ngũ cán làm cho họ yên tâm không tìm cách xoay sở bóp méo sách Đảng Nhà nước thực địa bàn huyện Hàng năm phải đánh giá trách nhiệm nhiệm vụ cán chi ngân sách xử lý nghiêm minh trường hợp cố ý làm sai quản lý chi ngân sách 4.2.8 Nâng cao chất lượng công tác kiểm soát chi ngân sách kho bạc Nhà nước Trong xu hướng đổi chế quản lý tài ngân sách nay, vai trò kiểm soát chi KBNN giữ vị trí quan trọng, người “gác cửa” khoản chi ngân sách Để nâng cao chất lượng công tác kiểm soát chi KBNN huyện cần tập trung thực số biện pháp sau: - Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành công tác kiểm soát chi ngân sách, đảm bảo chặt chẽ không cứng nhắc, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị giao dịch với KBNN - Xây dựng ban hành quy trình công tác kiểm soát chi thường xuyên chi đầu tư, cần quy định rõ hồ sơ thủ tục cần phải có giao dịch, đồng thời quy định rõ thời hạn giải thủ tục này, niêm yết công khai thủ tục nơi giao dịch phải tuân thủ Đây giải pháp - Nâng cao trình độ nghiệp vụ kiểm soát chi cán KBNN huyện thông qua thực chiến lược ngành việc đào tạo đào tạo lại cán Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 104 - Phối hợp chặt chẽ với quan tài quản lý chi ngân sách, thực nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo với quan tài quan hữu quan với lãnh đạo huyện - Tăng cường lãnh đạo Thành ủy, UBND huyện Hạ Hoà Điều xuất phát từ thực trạng KBNN đơn vị ngành dọc, thực tế việc song trùng lãnh đạo thường chưa thực tốt - Các đơn vị thụ hưởng ngân sách phải chấp hành tuyệt đối điều kiện cấp phát, toán khoản chi KBNN Các khoản chi phải có dự toán ngân sách duyệt, đảm bảo chế độ sách, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu NSNN Chính phủ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành quan tài thủ trưởng đơn vị chuẩn chi phải có đầy đủ chứng từ liên quan, làm sở kiểm soát chi KBNN huyện Thực quy trình kiểm soát chi NSNN qua kho bạc Kiểm tra trước, sau chi NSNN Đây khâu quan trọng kiểm soát trước chi ngăn ngừa loại bỏ khoản chi tiêu không chế độ quy định, không định mức tiêu chuẩn, đảm bảo sử dụng vốn có hiệu quả, chống lãng phí thất thoát tiền vốn Nhà nước 4.2.9 Tăng cường công tác tra tài chính, kịp thời phát xử lý nghiêm trường hợp vi phạm Thanh tra Tài công cụ quan trọng nhà nước công tác quản lý tài Công tác tra tài nhằm giúp phát hiện, kịp thời chấn chỉnh xử lý sai phạm lĩnh vực tài chính, ngân sách, đồng thời qua phát sơ hở chế, sách, chế độ Quản lý chi để kiến nghị sửa đổi bổ sung cho phù hợp Vì vậy, công tác kiểm tra, kiểm soát đòi hỏi phải đảm bảo xác, trung thực khách quan, kết luận phải có cứ, có tác dụng tích cực đơn vị tra, đồng thời rõ việc làm để phát huy việc chưa làm để đơn vị có hướng khắc phục sửa chữa Để tăng cường công tác tra, kiểm tra quản lý chi ngân sách địa bàn huyện cần tập trung vào giải pháp sau: - Xác định lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm cần tập trung tra, đặc biệt lĩnh vực dễ xảy lãng phí, thất thoát vốn như: công tác xây dựng bản, mua sắm trang bị tài sản, tình hình sử dụng ngân sách đơn vị dự toán, công tác quản lý thu chi ngân sách cấp xã, thị trấn Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 105 - Nâng cao trình độ lực phẩm chất đạo đức đội ngũ cán làm công tác tra, thường xuyên đào tạo, cập nhật kiến thức không lĩnh vực kinh tế, tài chính, QLNN mà nhiều kiến thức tổng hợp khác - Phải đổi phương thức tra, kiểm tra theo dự toán chi ngân sách thực tế chi Qua tra cần kết hợp với việc đánh giá hiệu sau thực chi ngân sách - Tăng cường công tác phối hợp với quan có chức tra địa phương để tránh chồng chéo, trùng lắp trình tra, gây khó khắn, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường đơn vị tra - Xử lý nghiêm minh sai phạm phát để nâng cao hiệu lực công tác tra Tùy theo tính chất, mức độ sai phạm mà kiến nghị xử lý cho phù hợp nhằm làm cho công tác quản lý tài vào nề nếp, răn đe sai phạm 4.2.10 Tăng cường lãnh đạo Huyện ủy điều hành Uỷ ban nhân dân huyện Hạ Hoà quản lý chi ngân sách nhà nước Việc tăng cường lãnh đạo Đảng vai trò điều hành huyện quản lý chi tiêu ngân sách địa bàn vấn đề quan trọng Thành ủy cần đề đường lối phát triển KT-XH phù hợp với điều kiện thực tế làm sở cho quyền cấp huyện triển khai thực Các cấp uỷ Đảng, quyền địa phương đơn vị có trách nhiệm quản lý ngân sách chi tiêu, đảm bảo định mức Nhà nước giáo dục đảng viên quần chúng thực khoản chi ngân sách theo chế độ Thành ủy phải thường xuyên kiểm tra, đạo thực khoản chi ngân sách theo sách pháp luật Nhà nước nhằm góp phần nâng cao đời sống nhân dân địa bàn huyện Đối với UBND huyện Hạ Hoà cần phải đưa nội dung quản lý chi ngân sách vào chương trình công tác thường kỳ hàng tháng, quý để kiểm tra đánh giá cụ thể Tăng cường vai trò lãnh đạo cấp ủy Đảng quyền địa bàn huyện thông qua biện pháp: - Đảng phải lãnh đạo cấp uỷ Đảng kết hợp với Nhà nước quản lý chi ngân sách cấp - Đảng phải có trách nhiệm việc quán triệt luật NSNN ban hành đường lối tuyên truyền thông qua Nghị Đảng cán đảng viên, nhân dân địa bàn để hiểu thực có hiệu Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 106 - Phải có đạo toàn diện huyện vấn đề ngân sách, chi ngân sách phù hợp địa bàn huyện 4.2.11 Thực nghiêm túc việc công khai tài cấp Công khai tài biện pháp nhằm phát huy quyền làm chủ cán bộ, công chức Nhà nước, tập thể người lao động nhân dân việc thực quyền kiểm tra, giám sát trình quản lý sử dụng vốn, tài sản nhà nước; huy động, quản lý sử dụng khoản đóng góp nhân dân theo quy định pháp luật; phát ngăn chặn kịp thời hành vị vi phạm chế độ quản lý tài chính; đảm bảo sử dụng có hiệu NSNN, thực hành tiết kiệm,chống lãng phí Đẩy mạnh việc công khai tài cấp ngân sách cần thực số giải pháp sau: - Xác định nội dung, phạm vi số liệu cần công khai theo quy định Lựa chọn hình thức công khai phù hợp với địa phương, đơn vị để nhân dân, cán bộ, công chức nắm rõ nội dung công khai giám sát nội dung Ngoài hình thức công khai lâu nay, ngân sách huyện công khai trang thông tin điện tử UBND huyện Hạ Hoà Đối với xã, thị trấn cần đặt biệt ý đến việc công khai khoản huy động nhân dân đóng góp xây dựng sở hạ tầng, nội dung thực tế thường hay bỏ sót gây nhiều thắc mắc nhân dân - Các quan có chức đòan thể trị cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc công khai ngân sách địa phương, đơn vị Kịp thời đề xuất xử lý đơn vị vi phạm chế độ công khai tài 4.2.12 Tăng cường mối quan hệ phối hợp quan tài chính, thuế, kho bạc Nhà nước quan liên quan công tác quản lý ngân sách Các quan có trách nhiệm phối kết hợp, cung cấp đầy đủ tin tức, thông tin lẫn tình hình thu, chi ngân sách,quản lý, kiểm soát chi ngân sách báo cáo toán thu, chi ngân sách hàng năm cho HĐND UBND cấp cho quan Nhà nước cấp để lãnh đạo,điều hành khoản chi ngân sách Nhà nước địa bàn huyện cách kịp thời,có hiệu Tăng cường công tác kiểm tra đối chiếu số liệu quan nội ngành tài để đảm bảo khớp số liệu, phục vụ công tác lãnh đạo huyện Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 107 4.3 Một số kiến nghị 4.3.1 Đối với Chính phủ, Bộ Tài Thứ nhất, cần phải nghiên cứu hoàn thiện sách thuế Trong trình hoàn thiện sách thuế cần quán triệt quan điểm Đảng Nhà nước đổi sách thuế Chính sách thuế phải góp phần nâng cao lực cạnh tranh, tăng cường đầu tư đổi công nghệ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế Theo yêu cầu phát triển kinh tế việc hoàn thiện sách thuế phải nhằm thiết lập hệ thống thuế công hiệu quả, phải đơn giản, ổn định, minh bạch, công khai có tính luật pháp cao Áp dụng hệ thống thuế không phân biệt thành phần kinh tế doanh nghiệp nước doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cần phải tách sách xã hội khỏi sách thuế Thứ hai, cần nghiên cứu sửa đổi luật NSNN phù hợp với giai đọan hội nhập kinh tế quốc tế Theo quy định thời biểu tài công tác định, phân bổ, giao dự toán NSNN việc thực công tác cấp huyện cấp xã mang tính hình thức, không thực chất Thứ ba, cần nghiên cứu đổi phương pháp lập dự toán NSNN theo đầu vào sang lập dự toán NSNN theo kết đầu Quản lý NSNN theo kết đầu coi công cụ để Nhà nước tập trung nguồn lực công vào nơi mang lại lợi ích cao cho xã hội, giúp cải thiện sách công góp phần tăng cường hiệu quản lý Thứ tư, cần nghiên cứu hoàn thiện chế quản lý, cấp phát toán khoản chi NSNN NSNN cần phải công khai trình lập, chấp hành toán Công khai quy trình cấp phát, kiểm soát chi NSNN Điều cho phép xác định rõ trách nhiệm quyền hạn quan tài chính, KBNN đơn vị thụ hưởng Phân định rõ trách nhiệm kiểm soát chi nội ngành tài xác định quy trình hợp lý quy trình kiểm soát, toán chi trả khoản chi NSNN đặc biệt mối quan hệ quan tài chính, KBNN đơn vị thụ hưởng Thứ năm, cần sớm hoàn thiện hệ thống định mức chi tiêu ngân sách, cần cập nhật thường xuyên cho phù hợp với thực tiễn linh hoạt cho phù hợp với khác biệt vùng, miền Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 108 Thứ sáu, cần sớm ban hành chế tài huyện đô thị loại thuộc tỉnh Thứ bảy, cần sớm ban hành quy định xử lý vi phạm hành lĩnh vực kế hoạch đầu tư để có sở chế tài vi phạm,đưa hoạt động đầu tư vào nề nếp 4.3.2 Đối với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Thọ Thứ nhất, để tạo điều kiện thúc đẩy huyện Hạ Hoà phát triển mạnh mẽ, vững chắc, sở làm đầu tàu, tạo động lực cho phát triển chung tỉnh, kiến nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan chức nghiên cứu, xây dựng cho huyện số chế, sách đặc thù, gắn với phân cấp mạnh lĩnh vực, công tác quy hoạch, quản lý đô thị, du lịch, tạo điều kiện cho Hạ Hoà phát huy tính động, sáng tạo trình thực chiến lược tăng tốc phát triển hướng tới vị trung tâm kinh tế, khoa học - kỹ thuật, giáo dục đào tạo không khu vực Tây Đông Bắc Thứ hai, Đề nghị UBND tỉnh đạo Sở Tài chính, Sở kế hoạch đầu tư, Cục thuế cần nghiên cứu hoàn thiện chế phân cấp cho huyện ngân sách đầu tư xây dựng tương xứng với quy mô huyện đô thị loại II, Cụ thể: + Trong phân cấp ngân sách cần ý đến việc đẩy mạnh phân cấp nguồn thu để huyện có cấu nguồn thu bền vững, chủ động cân đối ngân sách cho chi thường xuyên dành phần thích đáng cho chi đầu tư phát triển theo hướng sau: phân cấp toàn việc quản lý thu khu vực kinh tế quốc doanh địa bàn Chi cục thuế Hạ Hoà quản lý thu điều tiết cho ngân sách huyện, điều tiết 50% số thu tiền cho thuế mặt đất, mặt nước, tiền sử dụng đất địa bàn ngân sách huyện Tính toán tỷ lệ điều tiết ngân sách cấp theo hướng đảm bảo toàn khối xã, thị trấn tự cân đối ngân sách, hạn chế tối đa trợ cấp cân đối bổ sung; tính toán phân cấp nguồn vốn đầu tư phải phù hợp với nhiệm vụ chi đầu tư cấp huyện cấp xã HĐND tỉnh ban hành + Trong phân cấp đầu tư cần ý đến việc phân cấp thẩm quyền đầu tư Thứ ba, UBND tỉnh sớm ban hành quy định phân cấp ủy quyền lĩnh vực đầu tư XDCB địa bàn tỉnh nhằm thay cho quy định hành Tỉnh không phù hợp sau Chính phủ ban hành nghị định liên quan đến công tác Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 109 Thứ tư, UBND tỉnh cần điều chỉnh hệ thống định mức phân bổ ngân sách cho phù hợp, cần trọng tăng định mức phân bổ chi cho nghiệp giao thông, nghiệp kiến thiết thị chính, nghiệp bảo vệ môi trường, định mức phân bổ chi thường xuyên cấp xã, định mức phân bổ chi hành cho biên chế để tạo đông lực thực khoán chi hành Thứ năm, UBND tỉnh cần sớm sửa đổi số định mức chi tiêu lạc hậu công tác phí, tàu xe phép, học … Thứ sáu, UBND tỉnh sớm trình HĐND phê duyệt điều chỉnh mức thu số khoản phí, lệ phí ban hành lậu không phù hợp, xem xét ban hành thêm số khoản thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh để tăng nguồn thu thuế cho ngân sách, tạo thuận lợi cho việc thực chế tự chủ, tự chịu trách nghiệm đơn vị nghiệp công lập Thứ bảy, UBND tỉnh cần thực quán sách đền bù giá đền bù giải phóng mặt để đẩy nhanh tiến độ đầu tư XDCB địa bàn Thứ tám, UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp lãnh đạo, đạo song trùng quyền địa phương với ngành dọc quản lý thu chi ngân sách ngành thuế kho bạc Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 110 KẾT LUẬN Hoàn thiện công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước huyện Hạ Hoà yêu cầu cấp thiết có tính khách quan Điều không bắt nguồn từ hạn chế yếu trình thực công tác mà sư đòi hỏi qui luật, Nghị Đảng sách Nhà nước đổi chế quản lý thu chi ngân sách Đây hoạt động quản lý có liên quan đến cấp, ngành, lĩnh vực, cần phải quan tâm mức Bởi có ý nghĩa nhiều mặt, tác động, chi phối, định phát triển KTXH địa bàn huyện gắn với trách nhiệm quản lý, lãnh đạo Đảng UBND huyện Hạ Hoà xã, thị trấn quan chức Qua trình phân tích, luận giải, luận văn làm rõ khắc họa nét bật sau: - Khái quát cách tương đối đầy đủ sở lý luận để làm tảng cho việc thực quản lý thu chi ngân sách huyện Hạ Hoà Đây yêu cầu thực tiễn vấn đề đòi hỏi mà mục tiêu, động lực để thúc đẩy huyện phát triển toàn diện ngày có hiệu cao - Thực tiễn quản lý thu, chi ngân sách nhà nước địa bàn huyện Hạ Hoà đặt nhiều vấn đề cần phải giải kịp thời, đòi hỏi ngành chức đặc biệt ngành tài phải đổi toàn diện đáp ứng yêu cầu đặt công tác quản lý thu chi ngân sách địa bàn Qua phân tích luận giải mặt mạnh, mặt yếu công tác quản lý thu chi ngân sách địa bàn từ đề giải pháp có tính khả thi nhằm thúc đẩy, khai thác tiềm phát triển sản xuất kinh doanh điạ bàn huyện Đó đòi hỏi thách thức huyện nói chung ngành tài nói riêng việc thực chức để nâng cao hiệu quản lý thu chi ngân sách sở phát triển nguồn thu sử dụng khoản chi có hiệu đáp ứng yêu cầu đổi chế quản lý kinh tế nói chung quản lý thu chi ngân sách nói riêng - Thông qua thực quản lý thu chi ngân sách địa bàn tạo cạnh tranh lành mạnh thành phần kinh tế, giải phóng khả sản xuất, góp phần thúc đẩy việc tổ chức xếp lại sản xuất, tăng cường hạch toán kinh doanh, tăng suất, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu kinh tế, tăng tích luỹ Thực tốt công tác quản lý thu chi ngân sách phát huy tiềm mạnh, khai thác nguồn lực địa bàn huyện có hiệu quả, tranh thủ vốn mở Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 111 rộng sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện để sở sản xuất kinh doanh có khả đóng góp nhiều cho ngân sách Đồng thời thông qua quản lý chi ngân sách để giúp cho huyện thực tốt chức việc đầu tư phát triển sở hạ tầng hỗ trợ người nghèo, rút ngắn khoảng cách người giàu người nghèo Đề tài luận giải vấn đề có tính vấn đề từ tìm kiếm nguyên nhân khách quan chủ quan yếu công tác nói để làm sỏ đề giải pháp có tính thực thi Đây sỏ lý luận thực tiễn vấn đề quản lý thu chi ngân sách địa bàn giúp cho huyện có sách biện pháp có hiệu Để thực biện pháp hoàn thiện công tác quản lý thu chi ngân sách có hiệu đòi hỏi phải thực tổng hơp giải pháp tầm vĩ mô vi mô Sự lãnh đạo đạo UBND huyện Hạ Hoà, cấp, ngành chức năng, tổ chức trị - xã hội từ huyện xã thị trấn cần phải quan tâm mức công tác coi công tác trách nhiệm, nhiệm vụ trọng tâm không riêng quan tài Mặt dù có cố gắng tránh khỏi hạn chế, kính mong thầy Hội đồng dẫn, bạn đồng nghiệp góp ý để luận văn tiếp tục hoàn thiện có hiệu cao có giá trị áp dụng vào công tác quản lý thu, chi ngân sách địa phương./ Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 112 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Giáo dục Đào tạo (2005), Giáo trình Kinh tế học vĩ mô, Nxb Giáo dục, Hà Nội Bộ Tài (2003), Luật Ngân sách Nhà nước văn hướng dẫn thực hiện, Nxb Tài chính, Hà Nội Bộ Tài (2004), Báo cáo tình hình thực nội dung sửa đổi, bổ sung chế, sách khoán biên chế kinh phí quản lý hành chính, mở rộng chế tự chủ đơn vị nghiệp công lập sách tài khuyến khích thực xã hội hoá, Hà Nội Bộ Tài (2004), Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2012, Hà Nội Bộ Tài (2004) Báo cáo đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước tài chính, Hà Nội Chi Cục thống kê huyện Hạ Hoà(2008-2012), Niên giám thống kê năm 2008-2012 Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI (2002), Luật ngân sách nhà nước, Nxb trị Quốc gia, Hà Nội Trường Đại học Kinh tế quốc dân (1997), Giáo trính Kinh tế công cộng, Nxb Thống kê, Hà Nội Trường Đại học Kinh tế quốc dân (2000), Giáo trính quản lý ngân sách, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 10 Trường Đại học Ngoại thương (2001), Giáo trình Kinh tế vĩ mô, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 11 Trường Đại học Kinh tế quốc dân (2003), Giáo trính Thuế, Nxb Tài chính, Hà Nội 12 UBND tỉnh Phú Thọ (2009), Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Phú Thọ đến năm 2015 tầm nhìn đến 2020 13 UBND huyện Hạ Hoà Hạ Hoà (2010), Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Hạ Hoà đến năm 2015 tầm nhìn đến 2020 14 UBND huyện Hạ Hoà Hạ Hoà (2008-2012), Báo cáo kết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2008-2012 phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2015 15 UBND huyện Hạ Hoà Hạ Hoà (2008-2012), Báo cáo toán thu, chi ngân sách năm 2008-2012 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ [...]... mở đầu và kết luận, luận văn gồm 4 chương Chương 1 Cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý ngân sách nhà nước Chương 2 Phương pháp nghiên cứu Chương 3 Thực trạng quản lý ngân sách nhà nước ở huyện Hạ Hoà Chương 4 Các giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý ngân sách nhà nước ở huyện Hạ Hoà Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 4 Chƣơng 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ... quản lý chi ngân sách nhà nước Quản lý chi ngân sách là quá trình phân phối lại quỹ tiền tệ tập trung một cách có hiệu quả nhằm thực hiện chức năng của nhà nước trên cơ sở sử dụng hệ thống chính sách, pháp luật Chi ngân sách mới thể hiện ở khâu phân bổ ngân sách còn hiệu quả sử dụng ngân sách như thế nào thì phải thông qua các biện pháp quản lý Rõ ràng quản lý chi ngân sách sẽ quyết định hiệu quả sử... trên địa bàn huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ hiện nay như thế nào? có thực hiện đúng Luật Ngân sách năm 2002 không? - Các giải pháp nào góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý ngân sách trên địa bàn huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ? - Qua thực trạng đó cần kiến nghị gì đối với các cấp Trung ương, Địa phương để thực hiện tốt Luật Ngân sách 2002? Công tác đào tạo, bồi dưỡng và bố trí cán bộ làm công tác tài chính,... chưa hợp lý từ cấp tỉnh 1.2.2 Đặc điểm quản lý thu, chi ngân sách nhà nước Quản lý thu, chi ngân sách là hoạt động quản lý nhà nước trên lĩnh vực tài chính ngân sách Quá trình quản lý thu, chi ngân sách thường bị chi phối bởi các nhân tố sau: Thứ nhất, nhân tố về thể chế tài chính Thể chế tài chính quy định phạm vi, đối tượng thu, chi của các cấp chính quyền; quy định, chế định việc phân công, phân... tin vào công tác quản lý ngân sách Trong những năm gần đây, công nghệ thông tin đang được ứng dụng tại hầu hết mọi lĩnh vực và ngày càng thể hiện rõ vai trò là công cụ đắc lực của mình Do vậy, để nâng cao hiệu quả của công tác quản lý, điều hành Ngân sách Nhà nước thì việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý Ngân sách là hết sức cần thiết Hiện nay hầu hết các tỉnh thành trong cả nước đã thực hiện... tỉnh thành trong cả nước đã thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý Ngân sách và đã đem lại hiệu quả cao Huyện Hạ Hòa là một huyện vùng sâu vùng xa của tỉnh, vì vậy để công tác quản lý Ngân sách Nhà nước cần trang bị máy móc, thiết bị tin học, phần mềm quản lý chuyên dùng và phần mềm kế toán ngân sách cho các cơ quan, đơn vị sử dụng Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/... NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 1.1 Cơ sở lý luận về quản lý ngân sách nhà nƣớc và vai trò của nó trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội 1.1.1 Lý luận chung về quản lý ngân sách nhà nước 1.1.1.1 Khái niệm ngân sách nhà nước NSNN là một phạm trù kinh tế khách quan, ra đời,tồn tại và phát triển trên cơ sở sự ra đời, tồn tại và phát triển của Nhà nước Luật NSNN được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt nam khóa XI,... Quản lý chi ngân sách phải kết hợp quản lý các khoản chi ngân sách thuộc vốn nhà nước với các khoản chi thuộc nguồn của các thành phần kinh tế để tạo ra sức mạnh tổng hợp, nâng cao hiệu quả chi 1.1.2 Vai trò của quản lý thu, chi ngân sách nhà nước 1.1.2.1 Vai trò của ngân sách nhà nước NSNN là khâu tài chính tập trung quan trọng nhất, là kế hoạch tài chính cơ bản, tổng hợp của Nhà nước Nó giữ vai trò... động, quản lý các nguồn thu và thực hiện nhiệm vụ chi của mỗi cấp ngân sách Ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, hệ thống NSNN được tổ chức phù hợp với hệ thống tổ chức bộ máy quản lý hành chính nhà nước Ở nước ta bộ máy quản lý hành chính Nhà nước được tổ chức 4 cấp: Trung ương; tỉnh, huyện trực thuộc TW; quận, huyện, thị xã, huyện thuộc tỉnh và xã, thị trấn, thị trấn Mỗi cấp chính quyền đều phải có ngân. .. kinh tế cũng như các doanh nghiệp và hộ kinh doanh 1.1.2.3 Vai trò quản lý chi ngân sách nhà nước Quản lý chi NSNN có vai trò rất to lớn, thể hiện: Thứ nhất, thúc đẩy nâng cao hiệu quả sử dụng các khoản chi NSNN nhằm tăng hiệu quả sử dụng vốn ngân sách, đảm bảo tiết kiệm,có hiệu quả Thông qua quản lý các khoản cấp phát của chi NSNN sẽ có tác động khác nhau đến đời sống KT-XH, giữ vững ổn định, đặc biệt ... cứu - Thực trạng công tác quản lý ngân sách Nhà nước địa bàn huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ nào? có thực Luật Ngân sách năm 2002 không? - Các giải pháp góp phần nâng cao hiệu công tác quản lý ngân sách. .. trò quản lý chi ngân sách nhà nước 12 1.2 Lý luận quản lý thu, chi ngân sách nhà nước 13 1.2.1 Đặc điểm nhân tố ảnh hưởng đến quản lý thu, chi ngân sách nhà nước địa bàn huyện Hạ Hòa. .. thiện quản lý ngân sách nhà nước huyện Hạ Hoà Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 1.1 Cơ sở lý luận quản lý ngân sách
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả công tác quản lý ngân sách nhà nước ở huyện hạ hòa tỉnh phú thọ, Nâng cao hiệu quả công tác quản lý ngân sách nhà nước ở huyện hạ hòa tỉnh phú thọ, Nâng cao hiệu quả công tác quản lý ngân sách nhà nước ở huyện hạ hòa tỉnh phú thọ

Từ khóa liên quan