chiến lược phát triển kinh doanh và mô hình phòng phất triển kinh doanh của công ty GIA MINH.pdf

20 658 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2012, 08:59

chiến lược phát triển kinh doanh và mô hình phòng phất triển kinh doanh của công ty GIA MINH   [CÔNG TY CP GIA MINH] BUSINESS DEVELOPMENT PLAN BY HQ.MINH 2010 Gia Minh JSC  Efforts for 1,000 Projects by 2015 | 1 Mc lc 1.0. Tóm lược 1.1. Mục tiêu 2.0. Phân tích cơ bản 2.1. Nhận định thị trường Khu vực Hà Nội 2.2. Xu thế Nội thất Công sở hiện nay 2.3. Phân tích S.W.O.T – Gia Minh 3.0. Chiến lược Kinh doanh 3.1. Phương án tiếp thị đề xuất 3.2. Công cụ triển khai 3.3. Công tác Nghiên cứu Thị trường 3.4. Các Vấn đề Tài chính & Doanh thu 4.0. hình – Cơ chế hoạt động Phòng Phát triển Kinh doanh 4.1. Cơ chế hoạt động 4.2. tả Công việc các Thành viên Phòng PTKD 5.0. Sơ yếu lý lịch Hà Quang Minh BUSINESS DEVELOPMENT PLAN BY HQ.MINH 2010 Gia Minh JSC  Efforts for 1,000 Projects by 2015 | 2 1.0.        thông tin có   hin huin cC      - Gia Minh Gia Minh) - b . -  -  (?) -  -  - , ng P -  Minh t www.giaminh.com) - -  www.giaminh.com)            BUSINESS DEVELOPMENT PLAN BY HQ.MINH 2010 Gia Minh JSC  Efforts for 1,000 Projects by 2015 | 3 1.1. -     - i nh xxx %. ( ?!) - .  Qua Gia MinhVvy, mun to vng chc c tính sáng to tính tp trung cao vào các hng mc ct lõi.  thc hin  cn b ra  c T- : u tra th ng ca các nhà nghiên cu y ti gn 90% th ph ni tht ti Vit Nam là các sn phm nhp ngoi mà ch yu là t Trung Quc, hàng Trung Quc s m th phn cao bi giá c hp lý, mu mã rng phong phú. Cung theo    BUSINESS DEVELOPMENT PLAN BY HQ.MINH 2010 Gia Minh JSC  Efforts for 1,000 Projects by 2015 | 4 0m2      Thông tin trên   ) 2.2 :Vào khong nhu ca th k 21, xu th phòng mi Vit Nam bt ngun t s xut hin các công ty phn mm, công ty qung cáo, thit k c ngoài. Các nhà qun tr cho rng vi mt không khí làm vic quá nghiêm túc, nhân viên s thiu sc sáng to. ,  àm  Cùng vi thi gian, s i trong không gian ni thi sn phm công ngh cao i li so hiu qu s n trong công vic cho nhân viên trong tng làm vic khác nhau. BUSINESS DEVELOPMENT PLAN BY HQ.MINH 2010 Gia Minh JSC  Efforts for 1,000 Projects by 2015 | 5 2.3 ca Gia Minh -   cao. P.HCM   -  . (ngun H c website) Gia Minh  rõ nét,   m n hình thành. -  thc hin chic các k hoch -  cùng vi nó là s xut hin ca rt nhiu nhà phân phi ni tht mi hình thành ti Hà ni  Minh. BUSINESS DEVELOPMENT PLAN BY HQ.MINH 2010 Gia Minh JSC  Efforts for 1,000 Projects by 2015 | 6 www.giaminh.com)               Gia Minh.    cao.    ( in English)  kinh doanh sn xut sn phm ni tht, chuyên cung cp các dch v trn gói v ni tht  www.giaminh.com ),        slogan -BUSINESS DEVELOPMENT PLAN BY HQ.MINH 2010 Gia Minh JSC  Efforts for 1,000 Projects by 2015 | 7 -  s hu và  [ Creative: Having the power to create; exerting the act of creation (theo: Oxford Dictionary)] 3.1.  trong Marketing.   thông qua nghiên cu th ng nhm  thcGia Minh. Nhn thc vn đTm kim thông tinĐnh gi cc la chnQuyt đnh chn laPhn ng sau muaBUSINESS DEVELOPMENT PLAN BY HQ.MINH 2010 Gia Minh JSC  Efforts for 1,000 Projects by 2015 | 8   chúng ta  - Kênh thông tin Website: www.giaminh.com            &Minh. -  - :                  thông .   : ng.  BUSINESS DEVELOPMENT PLAN BY HQ.MINH 2010 Gia Minh JSC  Efforts for 1,000 Projects by 2015 | 9 02 (hay 03)PT ci thin ti pháp. 3.2.    Công   Gia Minh Furniture Make It Creative www.giaminh.com [...]... nhn bit ca khách hàng vu Gia Minh, s hng D án mmt quy trình kinh doanh hoàn thin. ng hiu qu c ca tng Nhân viên trong phòng s i ph trách m nhim bng các báo cáo c th ti Tc. 4.2. t công vic các thành viên, Phòng Phát trin Kinh doanh: Nhim v cơng vic cng phịng ... Gia Minh s n xây dng hoàn thin Chic u, nghiên cu m rng th ng, k hoch thc hin mnh m trong khong thi gian 6 tháng   Do vy, khong thi gian này s  thi nt mc doanh s t c th . Phòng Phát trin kinh doanh cn thi gian s tr giúp ca các cơng c Marketing trong vic hồn thành ch nhim v -... vi hp bàn c th vào tng hp  nh cui cùng. V ng hiu qu ca Phòng Phát trin Kinh doanh Theo nhnh ci vit, SP-DV mà Gia Minh cung cc nht là thuc dịng SP-DV B2B, khơng phi là mt hàng tiêu dùng, hàng thit yu. Hi phi là mt u mnh. Trong thi gian ti, Gia Minh s n xây... ) 2.2 :Vào khong nhu ca th k 21, xu th  phòng mi Vit Nam bt ngun t s xut hin các công ty phn mm, công ty qung cáo, thit k c ngoài. Các nhà qun tr cho rng vi mt khơng khí làm vic q nghiêm túc, nhân viên s thiu sc sáng... - BUSINESS DEVELOPMENT PLAN BY HQ.MINH 2010 Gia Minh JSC  Efforts for 1,000 Projects by 2015 | 19  n nay: Công tác ti Công ty CP V-Trac, 100% vn Hoa K, i lý phân phc quyn ca hãng Caterpillar,USA ti Vit Nam vi v trí Chuyên viên u phi Sn phm. V hc vn kinh nghim bn thân, tơi hồn tồn t  m nhim tt v trí mà... . o n doanh. o  o   o   kinh doanh  kinh doanh ...  Cùng vi thi gian, s i trong không gian ni thi sn phm công ngh cao i li so hiu qu s n trong công vic cho nhân viên trong tng làm vic khác nhau. BUSINESS DEVELOPMENT PLAN BY HQ.MINH 2010 Gia Minh JSC  Efforts for 1,000 Projects by 2015 | 15 Chính... thit vi mc hoa hng 5% ca giá tr hng thành công mà Pc lp c. - Chuyên viên kinh doanh trc tip mang li hng ng 2% - Khách hàng gii thii thing 1% -  s có th u chnh theo thc tin) - 1-2% cịn l ng ca Phòng (Incentives Fund) Mt ch s % quan trng khác...    ( in English)   kinh doanh sn xut sn phm ni tht, chuyên cung cp các dch v trn gói v ni tht  www.giaminh.com ),      ...  Công    Gia Minh Furniture Make It Creative www.giaminh.com BUSINESS DEVELOPMENT PLAN BY HQ.MINH 2010 Gia Minh JSC  Efforts . & Doanh thu 4.0. Mô hình – Cơ chế hoạt động Phòng Phát triển Kinh doanh 4.1. Cơ chế hoạt động 4.2. Mô tả Công việc các Thành viên Phòng PTKD 5.0. Sơ. th ti Tc. 4.2. Mô t công vic các thành viên, Phòng Phát trin Kinh doanh: Nhim v và công vic cng phòng 
- Xem thêm -

Xem thêm: chiến lược phát triển kinh doanh và mô hình phòng phất triển kinh doanh của công ty GIA MINH.pdf, chiến lược phát triển kinh doanh và mô hình phòng phất triển kinh doanh của công ty GIA MINH.pdf, chiến lược phát triển kinh doanh và mô hình phòng phất triển kinh doanh của công ty GIA MINH.pdf, ấ s của Gia Minh -, á ấ ủ k á trong Marketing. k