Tổ chức và khai thác nguồn lực thông tin tại thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

136 589 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2015, 09:57

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - ĐÀO THỊ LINH TỔ CHỨC VÀ KHAI THÁC NGUỒN LỰC THÔNG TIN TẠI THƯ VIỆN TẠ QUANG BỬU, TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ THÔNG TIN - THƯ VIỆN TRẦ HÀ NỘI – 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN ****** ĐÀO THỊ LINH TỔ CHỨC VÀ KHAI THÁC NGUỒN LỰC THÔNG TIN TẠI THƯ VIỆN TẠ QUANG BỬU, TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI Chuyên ngành: Khoa học Thông tin - Thư viện Mã số: 60 32 02 03 LUẬN VĂN THẠC SĨ THÔNG TIN - THƯ VIỆN Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Viết Nghĩa XÁC NHẬN HỌC VIÊN ĐÃ CHỈNH SỬA THEO GÓP Ý CỦA HỘI ĐỒNG Giáo viên hướng dẫn Chủ tịch hội đồng chấm luận văn thạc sĩ khoa học TS Nguyễn Viết Nghĩa PGS.TS Trần Thị Quý HÀ NỘI - 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Tác giả Đào Thị Linh LỜI CẢM ƠN Luận văn hoàn thành tháng năm 2015 Thư viện Tạ Quang Bửu Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Trước tiên xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành Tiến sỹ Nguyễn Viết Nghĩa, người định hướng nghiên cứu trực tiếp hướng dẫn hoàn thành luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn, Khoa Thông tin - Thư Viện Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, Ban giám đốc Thư viện Tạ Quang Bửu tạo điều kiện thuận lợi cho suốt trình học tập, nghiên cứu hoàn thiện luận văn Tôi xin cảm ơn bạn đồng nghiệp Thư viện Tạ Quang Bửu cung cấp số liệu nhiệt tình giúp đỡ trình thực luận văn Cuối cùng, cho phép cảm ơn người thân gia đình bạn bè- người khuyến khích nguồn động viên lớn suốt trình học tập nghiên cứu Hà Nội, ngày tháng Đào Thị Linh năm 2015 MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC VÀ KHAI THÁC NGUỒN LỰC THÔNG TIN TẠI THƢ VIỆN TẠ QUANG BỬU 1.1 Một số vấn đề tổ chức khai thác nguồn lực thông tin 1.1.1 Khái niệm nguồn lực thông tin 1.1.2 Khái niệm tổ chức khai thác nguồn lực thông tin 11 1.1.3 Tiêu chí đánh giá công tác tổ chức khai thác nguồn lực thông tin 13 1.1.4 Các yếu tố tác động đến tổ chức khai thác nguồn lực thông tin 15 1.2 Khái quát Thư viện Tạ Quang Bửu, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 15 1.2.1 Quá trình hình thành phát triển 15 1.2.2 Chức năng, nhiệm vụ, cấu tổ chức Thư viện 16 1.2.3 Cơ sở vật chất hạ tầng công nghệ thông tin Thư viện 20 1.3 Đặc điểm người dùng tin nhu cầu tin Thư viện Tạ Quang Bửu 24 1.3.1 Đặc điểm người dùng tin Thư viện 24 1.3.2 Đặc điểm nhu cầu tin người dùng tin Thư viện 26 1.4 Vai trò tổ chức khai thác nguồn lực thông tin với Thư viện Tạ Quang Bửu 32 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC VÀ KHAI THÁC NGUỒN LỰC THÔNG TIN TẠI THƢ VIỆN TẠ QUANG BỬU, TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI 34 2.1 Thực trạng tổ chức nguồn lực thông tin Thư viện Tạ Quang Bửu 34 2.1.1 Quy trình xử lý tài liệu 34 2.1.2 Công tác tổ chức kho tài liệu xếp tài liệu kho 40 2.1.3 Tổ chức website Thư viện 56 2.2 Họat động khai thác nguồn lực thông tin Thư viện Tạ Quang Bửu 59 2.2.1 Khai thác nguồn lực thông tin theo phương pháp truyền thống 59 2.2.2 Khai thác thông tin theo phương pháp đại / trực tuyến 66 2.3 Đánh giá công tác tổ chức khai thác nguồn lực thông tin TV TQB 73 2.3.1 Về công tác xử lý tài liệu 73 2.3.2 Về công tác tổ chức nguồn lực thông tin 77 2.3.3 Họat động khai thác nguồn lực thông tin 79 2.3.4 Nguyên nhân hạn chế 82 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ KHAI THÁC NGUỒN LỰC THÔNG TIN TẠI THƢ VIỆN TẠ QUANG BỬU 84 3.1 Nhóm giải pháp mang tính tổng thể 84 3.1.1 Tăng cường phát triển nguồn lực thông tin 84 3.1.2 Tăng cường đầu tư sở vật chất hạ tầng công nghệ thông tin đại 86 3.1.3 Bồi dưỡng nâng cao lực cán 86 3.1.4 Hướng dẫn đào tạo người dùng tin 88 3.2 Nhóm giải pháp đặc thù công tác tổ chức khai thác thông tin 89 3.2.1 Giải pháp nâng cao chất lượng xử lý tài liệu 89 3.2.2 Giải pháp nâng cao hiệu tổ chức nguồn lực thông tin 90 3.2.3 Giải pháp nâng cao hiệu khai thác nguồn lực thông tin 94 KẾT LUẬN 100 TÀI LIỆU THAM KHẢO 101 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Các từ viết tắt tiếng Việt BST Bộ sưu tập BSTS Bộ sưu tập số CSDL Cơ sở liệu ĐHBK HN Đại học Bách khoa Hà Nội NDT Người dùng tin TLS Tài liệu số TV Thư viện TT-TV Thông tin - Thư viện TVĐT Thư viện điện tử TVS Thư viện số TV TQB Thư viện Tạ Quang Bửu Các từ viết tắt tiếng Anh AACR2 Anglo-American Cataloguing Rules CD-ROM Compact Disc Read Only Memory DVD Digital Video Disc ISBD International Standard Biliographic Decription IP Internet Protocal LCC Library of Congress Classification MARC Machine Readable Cataloguing RFID Radio Frequency Indentification VTLS Visionary Technology in Library Solutions DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ Bảng 1.1: Thống kê tài liệu truyền thống theo loại hình 22 Bảng 1.2: Thống kê tài liệu truyền thống theo năm xuất 23 Bảng 1.3: Thống kê nguồn tài liệu điện tử tính đến năm 2014 23 Bảng 1.4: Mức độ sử dụng Thư viện người dùng tin 28 Bảng 1.5: Lĩnh vực NDT quan tâm 29 Bảng 1.6: Ngôn ngữ NDT dùng để khai thác tài liệu .30 Bảng 1.7: Những loại hình tài liệu NDT thường dùng TV 31 Bảng 2.1: Khả tìm tin NDT kho mở 46 Bảng 2.2: Những dịch vụ trực tiếp NDT sử dụng TV TQB 49 Bảng 2.3: Tỷ lệ NDT khai thác tài liệu kho mở 60 Bảng 2.4: Mức độ chờ tài liệu NDT kho đóng 65 Bảng 2.5: Mức độ NDT sử dụng hệ thống tra cứu OPAC 69 Bảng 2.6: Đánh giá chất lượng hệ thống tra cứu mục lục trực tuyến OPAC 70 Bảng 2.7: Chất lượng phân loại tài liệu 75 Bảng 2.8: Tinh thần phục vụ cán thư viện 81 Biểu đồ 1.1: Thành phần tài liệu truyền thống theo chuyên ngành 22 Biểu đồ 1.2: Thống kê tài liệu truyền thống theo ngôn ngữ .23 Biểu đồ 1.3: Biểu đồ Thành phần đối tượng người dùng tin TV TQB 25 Biểu đồ 3.1: Mức độ đáp ứng nội dung tài liệu 80 Biểu đồ 3.2: Mức độ đáp ứng số lượng tài liệu 80 DANH CÁC MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1: Sơ đồ cấu tổ chức TV Tạ Quang Bửu 19 Hình 2.1: Sơ đồ xử lý tài liệu TV TQB 35 Hình 2.2: Minh họa cấu tạo lớp ký hiệu phân loại LCC 43 Hình 2.3: Giao diện website Thư viện 57 Hình 2.4: Link liên kết từ website tới tra cứu opac 58 Hình 2.5: Kiểm tra thông tin cá nhân bạn đọc Kho mượn 62 Hình 2.6: Giao diện cho bạn đọc mượn tài liệu 62 Hình 2.7: Bạn đọc trả tài liệu 63 Hình 2.8: Sơ đồ mượn trả tài liệu 64 Hình 2.9: Trang chủ OPAC 67 Hình 2.10: Giao diện tìm nhanh OPAC 68 Hình 2.11: Tìm lướt OPAC .68 Hình 2.12: Tìm kiếm theo từ khóa OPAC .69 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Cùng với sư phát triển khoa học công nghệ, ngày thông tin trở thành nguồn tài nguyên quan trọng nguồn lực vô giá phát triển quốc gia, dân tộc Thông tin xem công cụ điều hành sản xuất quản lý xã hội, tiền đề họat động giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, chuyển giao tri thức nhiều họat động khác xã hội Sự hình thành xã hội thông tin có chiều hướng lan rộng ngày mạnh mẽ mang tính quốc tế Xu “toàn cầu hóa” xã hội thông tin tạo hội thách thức to lớn cho quốc gia trình công nghiệp hóa đại hóa đất nước Trong xã hội thông tin, nguồn lực thông tin trở thành tài sản sức mạnh quốc gia, gắn chặt với tồn phát triển xã hội Ảnh hưởng mà nguồn lực thông tin mang lại thời đại ngày không quốc gia giới mà ảnh hưởng trực tiếp tới sống thể chế trị Nắm thông tin, biết cách xử lý khai thác thông tin yếu tố quan trọng, mang tính bắt buộc có tầm chiến lược phát triển đất nước Ngày nay, tri thức nhân loại phát triển theo cấp số nhân, vấn đề tổ chức khai thác nguồn lực thông tin cho khoa học hiệu vấn đề quan trọng cấp bách thư viện ưu tiên hàng đầu, tổ chức khai thác tốt nguồn lực thông tin thư viện đáp ứng nhu cầu người dùng tin, từ nâng cao hiệu họat động đơn vị Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội thư viện lớn hệ thống thư viện trường đại học Việt Nam Hiện nay, Thư viện lưu giữ số lượng lớn tài liệu đối tượng phục vụ hàng năm Thư viện lên đến khoảng 27.000 bạn đọc việc tổ chức khai thác nguồn tin cho hợp lý khoa học vấn đề lãnh đạo Trường Đại học Bách Khoa Thư viện quan tâm, làm tốt công tác tổ chức khai thác nguồn lực thông tin, bạn đọc tiếp cận sử dụng nguồn thông tin Thư viện, từ VIII BD Triết học suy đoán BF Tâm lí học BH Mỹ học BJ Luân lí học BL Tôn giáo học.Thần thoại học.Tư tưởng tự BM Đạo Do Thái BP Đạo Hồi Đạo Bahai Đạo Thiên Chúa BR Lịch sử nhà thờ BS Kinh thánh Giải thích kinh thánh BT Thần học Những biện hộ cho tôn giáo BV Thần học thực hành BX Các giáo phái môn phái ………… - Cấu trúc lớp thứ Bắt đầu từ bậc phân chia thứ khung phân loại LCC sử dụng chữ số Ả rập từ – 9999, không hoàn toàn tuân thủ nguyên tắc thập tiến Điểm bật LCC sử dụng rộng rãi nguyên tắc xếp theo vần chữ Việc sử dụng chữ số Ả rập từ – 9999 tạo điều kiện thuận lợi cho việc chi tiết hoá đề mục, việc mở rộng đề mục tương lai Ví dụ: QD Hoá Học 71-142 Hoá phân tích IX 145-197 Hoá vô 241-244 Hoá hữu 901-999 Tinh thể học LA Lịch sử giáo dục 5-25 Những vấn đề chung 31-133 Giáo dục theo thời kì 173-185 Giáo dục cao đẳng 201-396 Các bang Mỹ 410-2270 Các nước khác - Cấu trúc lớp thứ Lớp thứ khung phân loại LC phân cách lớp khác dấu chấm tuân thủ theo nguyên tắc thập phân Việc sử dụng lớp thứ làm tăng thêm độ chi tiết đề mục Ví dụ: QA Toán học QA 276 Thống kê toán học QA276.12 Đại cương thống kê toán học X Phụ lục Phiếu điều tra nhu cầu tin TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI THƯ VIỆN TẠ QUANG BỬU ***** PHIẾU ĐIỀU TRA NHU CẦU TIN Nhằm nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ khả đáp ứng nhu cầu tin cho giảng viên, cán nghiên cứu sinh viên trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Thư viện Tạ Quang Bửu mong quý bạn đọc vui lòng điền trả lời câu hỏi sau cách đánh dấu x vào ô phù hợp điền vào phần để trống: Thông tin cá nhân ? Giới tính:  Nam  Nữ Nhóm tuổi:  Dưới 25 tuổi  Từ 46 – 55 tuổi  Từ 25 – 35 tuổi  Trên 55 tuổi Công việc  CB lãnh đạo, quản lý  Nghiên cứu sinh  Sinh viên  Giảng viên, CB nghiên cứu  Học viên cao học Học vị/ học hàm:  Cử nhân  Tiến sĩ  Từ 36 – 45 tuổi  Thạc sỹ  Phó giáo sư/ Giáo sư Anh (chị) có đến Thư viện Tạ Quang Bửu thường xuyên không? Thường xuyên  Thỉnh thoảng  Hiếm  Chưa  Khi đến Thư viện, anh (chị) có gặp khó khăn không, có hay gặp khó Xkhăn khâu nào? XI Tìm vị trí phòng  Tìm tài liệu  Chỉ dẫn thông tin  Khâu khác :…………… …… Anh (chị) thường đọc tài liệu thuộc lĩnh vực ?   Toán – Lý Kinh tế Điện-Điện lạnh  Điện tử viễn thông   CN Thông tin   Ngoại ngữ    Xây dựng  Môi trường  Văn học  CN Hoá học Khoa học thường thức Dệt may Vật liệu   Hạt nhân  Vận tải  Công trình  Chính trị  Cầu, hầm, đường  Các ngành khác Cơ khí Anh (chị) thường đọc tài liệu viết ngôn ngữ ?  Tiếng Việt  Anh  Nga  Pháp  Trung Quốc  Nhật  Đức  Các ngôn ngữ khác Anh/chị thường sử dụng hình thức phục vụ Thư viện đánh giá hình thức phục vụ đó? Hình thức phục vụ Đọc chỗ Mượn nhà Sao chụp tài liệu Tra cứu mục lục truyền thống Tra cứu qua Opac Truy cập internet Đào tạo người dùng tin Mức độ sử dụng Biết- Thỉnh Thường Chưa Chưa thoảng xuyên biết SD SD SD Đánh giá Rất tốt Tốt TB Kém XII Các loại hình tài liệu anh/chị thường sử dụng Thư viện : Giáo trình  Sách văn học, nghệ thuật  Sách trị xã hội  Công trình nghiên cứu KHCN  Tạp chí KHKT tiếng Việt  Sách tham khảo KHKT tiếng việt Sách tham khảo KHKT tiếng nước Luận án, luận văn     Tạp chí KHKT tiếng nước Các xuất phẩm điện tử:  Băng từ   Đĩa CD-ROM   CSDL trực tuyến   Sách, báo điện tử  Tài liệu tra cứu:  Từ điển   Bách khoa toàn thư   Sổ tay   Các tài liệu tra cứu khác  Anh/chị nhận xét cách xếp tài liệu kho mở Loại Tìa liệu Dễ tìm Bình thường Sách Báo – Tạp chí Luận án – luận văn Thời gian chờ đợi mượn tài lệu kho đóng  Không phải chờ  Chờ vài phút  Chờ lâu Khó tìm XIII Anh/chị nhận xét tình trạng tổ chức tài liệu Thư viện Tạ Quang Bửu? Xử lý hình thức tài liệu  Rất hợp lý Khá hợp lý  Chưa hợp lý  Xử lý nội dung tài liệu  Rất xác Chính xác  Chưa xác  Trung bình  Khó sử dụng  Tổ chức kho tài liệu Dễ sử dụng  10 Thời gian phục vụ Thư viện có phù hợp với điều kiện anh/chị? Phù hợp  Tương đối  Không phù hợp  11 Bạn có bị từ chối lần mượn tài liệu Thư viện?  Có 12 Lý bị từ chối Không có tài liệu Thỉnh thoảng  Thất lạc    Không Có người mượn  13 Đánh giá thái độ, tinh thần phục vụ thông tin cán Thư viện nay? Nhiệt tình  Bình thường  Không nhiệt tình  14 Theo anh/chị Thư viện cần trọng vấn đề thời gian tới để nâng cao hiệu phục vụ? STT 10 Tiêu chí Bổ sung thêm tài liệu Số hóa/bổ sung tài liệu điện tử Cải tiến công tác phục vụ bạ đọc Sắp xếp, tổ chức kho tài liệu Bảo quản tài liệu Cải tiến máy tra cứu Tăng cường sở vật chất – kỹ thuật Chú trọng thái độ & kỹ phục vụ cán Cải tiến thủ tục cho mượn Công việc khác (xin nêu cụ thể)……………………… Rất cần Cần Không cần XIV 15 Nếu anh (chị) truy cập vào website Thư viện, xin nhận xét 15.1 Về khả sử dụng  Dễ sử dụng  Bình thường  Khó sử dụng 15.2 Mức độ đầy đủ thông tin  Thông tin phong phú  Thông tin vừa phải  Ít thông tin 16 Đánh giá hệ thống tra cứu Thư viện ? Hệ thống tra cứu Đánh giá chất lượng Dễ sử dụng Bình thường Khó sử dụng Mức độ sử dụng Thường sử dụng Không sử dụng Hệ thống mục lục truyền thống Hệ thống mục lục trực tuyến Opac Tài liệu tra cứu Hỏi cán Thư viện 17 Khi sử dụng sở liệu trực tuyến Opac, anh (chị) thường tìm kiếm tài liệu dạng tra cứu nào?  Tìm nhanh  Tìm lướt  Tìm theo từ khóa  Tìm nâng cao 18 Khi tra cứu tài liệu, anh (chị) có gặp khó khăn không?  Không có khó khăn  Không biết cách tra cứu  Máy tính mạng chạy chậm  Không đủ máy tính 15 Các ý kiến đề xuất bạn để nâng cao hiệu phục vụ người dùng tin Thư viện Tạ Quang Bửu Trường Đại học Bách khoa Hà Nội ngày tốt Xin chân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày 25 tháng năm 2014 (Bạn đọc điền thông tin xong xin gửi cho Miss Đào Thị Linh – phòng 111 Thư viện Tạ Quang Bửu, điện thoại liên hệ: 0915 387576; Email: linh.daothi@mail.hust.edu.vn) XV Phụ lục Bảng phân tích số liệu TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI THƯ VIỆN TẠ QUANG BỬU BẢNG KẾT QUẢ ĐIỀU TRA NHU CẦU TIN Tháng năm 2014 ST Nội dung câu hỏi T Tổng số Sinh viên Số trả lời Tổng số phiếu phát ra: 300 Lứa tuổi: Dưới 25 25 – 35 35- 45 45 – 55 Trên 55 tuổi Tỷ lệ (%) Số trả lời Tỷ lệ (%) 17 250 Đối tượng điều tra Học viên cao học Số trả lời Tỷ lệ (%) 32 Nghiên cứu sinh Số trả lời Tỷ lệ (%) 13 CB Lãnh đạo S Tỷ ố lệ trả (%) lời CBNC, giảng dạy S Tỷ ố lệ trả (%) lời 183 35 21 73.2 14 8.4 3.6 0.8 172 0 98.3 1.7 0.0 0.0 0.0 11 19 0 34.4 59.4 6.3 0.0 0.0 0.0 46.2 38.5 15.4 0.0 0 0 60 40 0 35 40 15 10 Anh/chị lên Thư viện với tần suất nào? Thường xuyên 113 45.2 103 58.9 25.0 15.4 0 0 Thỉnh thoảng 101 40.4 53 30.3 20 62.5 61.5 60 14 70 Hiếm 36 14.4 19 10.9 12.5 23.1 40 30 XVI Anh/chị thường đọc tài liệu thuộc lĩnh vực nào? Toán- Lý 164 65.6 142 81.1 21.9 15.4 0 25 Điện tử viễn thông 142 56.8 125 71.4 15.6 30.8 0 40 Kinh tế 136 54.4 115 65.7 10 31.3 23.1 10 35 Dệt may 38 15.2 36 20.6 0.0 0.0 0 10 Hóa học 174 69.6 154 88.0 12 37.5 7.7 0 35 Công nghệ thông tin 169 67.6 137 78.3 17 53.1 38.5 0 10 50 Vật liệu 156 62.4 143 81.7 9.4 7.7 10 40 Cơ khí 154 61.6 135 77.1 18.8 0.0 20 12 60 Điện - Điện lạnh 160 64 144 82.3 15.6 23.1 20 30 Ngoại ngữ 140 56 135 77.1 0.0 0.0 0 25 Hạt nhân 30 12 29 16.6 0.0 0.0 0 Vận tải 1.2 1.7 0.0 0.0 0 0 Xây dựng 5 2.9 0.0 0.0 0 0 Môi trường 141 56.4 131 74.9 9.4 7.7 10 25 Chính trị 186 74.4 168 96.0 6.3 0.0 10 15 75 Văn học 45 18 45 25.7 0.0 0.0 0 0 Khoa học thường thức 63 25.2 63 36.0 0.0 0.0 0 0 Cầu - hầm - đường 0 0.0 0.0 0.0 0 0 Các ngành khác 1.2 1.1 0.0 0.0 0 XVII Anh/chị thường sử dụng tài liệu viết ngôn ngữ nào? Tiếng Việt 250 100 175 100.0 32 100.0 13 100.0 Tiếng Anh 172 68.8 128 73.1 18 56.3 10 Tiếng Nga 1.6 0.0 0.0 Tiếng Pháp 0.8 0.0 Tiếng Đức 0 0.0 Tiếng Trung Quốc 0 Tiếng Nhật 2.8 Các ngôn ngữ khác 0 Anh/chị thường sử dụng hình thức phục vụ trực tiếp Thư viện? Đọc chỗ 195 Mượn nhà Sao chụp tài liệu Tra cứu truyền thống 10 100 20 100 76.9 10 15 75 0.0 0 20 0.0 7.7 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.1 0.0 0.0 30 10 0.0 0.0 0.0 0 0 78 175 100.0 15 46.9 15.4 0 10 190 76 166 94.9 15.6 23.1 10 15 75 169 67.6 113 64.6 30 93.8 13 100.0 70 30 1.6 2.3 0.0 0.0 0 0 Tra cứu đại 229 91.6 167 95.4 29 90.6 11 84.6 20 20 100 Cơ sở liệu 37 14.8 17 9.7 15.6 53.8 10 35 Tra cứu liên thư viện 31 12.4 15 8.6 18.8 30.8 10 25 Các loại hình tài liệu anh/chị thường sử dụng Thư viện? Giáo trình 176 70.4 175 100.0 0.0 0.0 0 XVIII STK KHKT tiếng việt 193 77.2 STK KHKT nước 142 56.8 96 Sách VHNT 62 24.8 Sách CTXH 136 Luận án, luận văn 15.6 7.7 0 12 60 54.9 21 65.6 61.5 20 15 75 62 35.4 0.0 0.0 0 0 54.4 125 71.4 12.5 0.0 20 25 118 47.2 59 33.7 13 100.0 0 14 70 Tạp chí KHKT, báo tiếng Việt, 75 30 61 34.9 0.0 0.0 0 15 75 Tạp chí KHKT tiếng nước 49 19.6 22 12.6 6.3 46.2 0 19 95 Băng từ 20 16 9.1 6.3 7.7 0 Đĩa CD-Rom 22 8.8 22 12.6 0.0 0.0 0 0 CSDL trực tuyến 68 27.2 28 16.0 20 62.5 38.5 20 13 65 Sách, báo điện tử 169 67.6 132 75.4 18 56.3 46.2 50 40 Từ điển 55 22 50 28.6 9.4 0.0 0 10 Bách khoa toàn thư 22 8.8 14 8.0 6.3 7.7 0 25 Sổ tay 26 10.4 17 9.7 0.0 0.0 0 45 Các tài liệu tra cứu khác 47 18.8 2.3 25 78.1 11 84.6 0 35 87 34,8 57 65.5 12 13,8 6,9 2.3 10 11.5 132 31 52.8 12.4 111 84.1 22.6 12 6.1 38.7 3.0 9.7 2.3 16.1 4.5 12.9 175 70 120 68.6 24 13.7 10 5.7 Nhận xét cách xếp tài liệu kho mở Dễ tìm Bình thường Khó tìm Thời gian chờ tài liệu kho đóng Vài phút 175 100.0 32 100.0 3.4 15 8.6 XIX Lâu Không có tài liệu 62 24.8 48 77.4 8.1 1.6 4.8 8.1 13 5.2 53.8 23.1 15.4 7.7 0 160 48 64 19.2 112 44 64.0 25.1 23 71.9 6.3 69.2 7.7 30 10 13 65 42 16.8 19 10.9 21.9 23.1 60 35 Dễ sử dụng 57 22.8 33 18.9 11 34.4 30.8 10 40 Khó sử dụng 95 38 82 46.9 15.6 15.4 30 15 Bình thường 98 39.2 60 34.3 16 50.0 53.8 60 45 Dễ sử dụng 92 36.8 68 38.9 10 31.3 38.5 20 35 Khó sử dụng 31 12.4 22 12.6 12.5 15.4 10 10 Bình thường 127 50.8 85 48.6 18 56.3 46.2 70 11 55 Dễ sử dụng 63 25.2 42 24.0 11 34.4 15.4 40 20 Khó sử dụng 107 42.8 75 42.9 14 43.8 53.8 10 10 50 Bình thường 80 32 58 33.1 21.9 30.8 50 30 166 66.4 112 64.0 25 78.1 69.2 30 17 85 Đánh giá hệ thống tra cứu Thư viện Hệ thống mục lục trực tuyến Dễ sử dụng Khó sử dụng Bình thường Tra cứu qua sở liệu Tài liệu tra cứu Tra cứu liên thư viện Mức độ sử dụng Hệ thống mục lục trực tuyến Thường sử dụng XX Không sử dụng 84 33.6 63 36.0 21.9 30.8 70 15 Thường sử dụng 179 71.6 123 70.3 26 81.3 11 84.6 20 17 85 Không sử dụng 71 28.4 52 29.7 18.8 15.4 80 15 Thường sử dụng 120 48 101 57.7 21.9 15.4 10 45 Không sử dụng 130 52 74 42.3 25 78.1 11 84.6 90 11 55 Thường sử dụng 100 40 64 36.6 13 40.6 10 76.9 0 13 65 Không sử dụng 150 60 111 63.4 19 59.4 23.1 10 100 35 Rất hợp lý 124 49.6 108 61.7 15.6 15.4 50 20 Hợp lý 75 30 48 27.4 13 40.6 38.5 30 30 Chưa hợp lý 51 20.4 19 10.9 14 43.8 46.2 20 10 50 Rất xác 113 45.2 103 58.9 12.5 0.0 10 25 Chính xác 82 32.8 49 28.0 16 50.0 30.8 70 30 Không rõ 55 22 23 13.1 12 37.5 69.2 20 45 Tra cứu qua sở liệu Tài liệu tra cứu Tra cứu liên thư viện 10 Anh/chị nhận xét tình trạng tổ chức tài liệu Thư viện Tạ Quang Bửu Xử lý hình thức Xử lý nội dung Xắp xếp tài liệu XXI 11 12 13 14 Dễ sử dụng 228 91.2 155 88.6 30 93.8 Trung bình 18 7.2 16 9.1 6.3 Khó sử dụng 1.6 2.3 0.0 Thời gian phục vụ củaThư viện có phù hợp với điều kiện anh/chị? Phù hợp 70 28 63 36.0 Tương đối 120 48 88 50.3 Không phù hợp 60 24 24 Anh/chị có bị từ chối lần mượn tài liệu Thư viện? Có 43 17.2 Thỉnh thoảng 69 Không 13 100.0 10 100 20 100 0.0 0 0 0.0 0 0 9.4 0.0 0 20 10 31.3 23.1 80 11 55 13.7 19 59.4 10 76.9 20 25 38 21.7 9.4 7.7 0 27.6 46 26.3 28.1 30.8 40 30 138 55.2 91 52.0 20 62.5 61.5 60 13 65 Nhiệt tình 113 45.2 59 33.7 19 59.4 69.2 90 17 85 Bình thường 112 44.8 96 54.9 28.1 23.1 10 15 Không nhiệt tình 25 10 20 11.4 12.5 7.7 0 0 153 61.2 102 58.3 25 78.1 38.5 40 15 75 Đánh giá thái độ, tinh thần phục vụ thông tin cán Kho mượn nay? Theo anh/chị Thư viện cần trọng vấn đề thời gian tới để nâng cao hiệu phục vụ? Bổ sung tài liệu XXII Công tác phục vụ NDT 168 67.2 135 77.1 13 40.6 15.4 0 30 Sắp xếp, tổ chức kho tài liệu 132 52.8 79 45.1 10 31.3 23.1 0 0 Bảo quản tài liệu 86 34.4 85 48.6 21.9 7.7 0 12 60 Cải tiến hệ thống máy tra cứu 77 30.8 65 37.1 12.5 0.0 0 25 Tăng cường sở vật chất – kỹ thuật 45 18 41 23.4 6.3 7.7 0 20 134 53.6 129 73.7 9.4 15.4 0 25 10 25 14.3 0.0 0.0 0 Chú trọng thái độ & kỹ phục vụ cán Cải tiến thủ tục cho mượn [...]... học Bách Khoa Hà Nội Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức và khai thác nguồn lực thông tin tại Thư viện Tạ Quang Bửu, Đại học Bách Khoa Hà Nội 9 CHƢƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC VÀ KHAI THÁC NGUỒN LỰC THÔNG TIN TẠI THƢ VIỆN TẠ QUANG BỬU 1.1 Một số vấn đề cơ bản về tổ chức và khai thác nguồn lực thông tin 1.1.1 Khái niệm nguồn lực thông tin  Khái niệm nguồn tin Ngày nay trong họat động thông. .. chức và khai thác nguồn lực thông tin tại Thư viện Tạ Quang Bửu 9 Cấu trúc của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục và danh mục các tài liệu tham khảo, luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Lý luận chung về tổ chức và quản lý nguồn lực thông tin tại Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Chương 2: Thực trạng tổ chức và khai thác nguồn lực thông tin tại Thư viện Tạ quang Bửu, Đại học. .. vệ tại Trường Đại học Văn Hóa Hà Nội: “Xây dựng và khai thác các nguồn lực thông tin nhằm đáp ứng nhu cầu tin tại Trung tâm khoa học, Viện Khoa học Công An” của tác giả Nguyện Thị Liên Hoa, năm 1995 Tổ chức quản lý và khai thác nguồn lực thông tin tại Trung tâm Thông tin Thư viện Trường Đại học quốc gia Hà Nội của Trần hữu Huỳnh, năm 2000 Tổ chức và quản lý nguồn lực thông tin về doanh nghiệp tại. .. Tổ chức và khai thác nguồn lực thông tin tại Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội làm đề tài luận văn tốt nghiệp cao học chuyên ngành thông tin - thư viện của mình Với đề tài này, tôi hy vọng sẽ nghiên cứu và hoàn thiện công tác tổ chức và khai thác các nguồn lực thông tin hiện có và đề xuất một số giả pháp để tổ chức và khai thác có hiệu quả hơn nữa nguồn lực thông tin của Thư viện. .. lực thông tin tại Thư viện Tạ quang Bửu, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 6 3 Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu  Mục tiêu nghiên cứu Thông qua việc tìm hiểu, nghiên cứu và phân tích thực trạng công tác tổ chức và khai thác nguồn lực thông tin tại thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, tác giả muốn đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác tổ chức và khai thác nguồn. .. giữa tổ chức và khai thác nguồn lực thông tin Tổ chức và khai thác nguồn lực thông tin có mối quan hệ mật thiết với nhau Nếu nguồn lực thông tin được tổ chức hợp lý, khoa học thì việc khai thác nguồn lực thông tin sẽ thuận lợi và đạt hiệu quả Một nguồn lực thông tin đa dạng, phong phú, được tổ chức hợp lý sẽ tạo điều kiện dễ dàng cho người dùng tin khai thác Ngược lại, nếu nguồn lực thông tin tổ chức. .. tại Thành phố Hồ Chí Minh” của tác giả Nguyễn Như Hà, năm 2001 Tổ chức và khai thác nguồn lực thông tin tại Trung tâm Thông tin - Thư viện Tỉnh Thái Nguyên” của Hà Thị Thu Hiếu, năm 2002 Tổ chức và khái thác nguồn lực thông tin tại Thư viện Khoa học tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh” của tác giả Nguyễn Quang Hồng Phúc, năm 2003 “Nghiên cứu việc tổ chức và khai thác nguồn lực thông tin tại Trung tâm Thông. .. trung tâm Thông tin thư viện Trường Đại học Sư phạm Hà Nội của Nghiêm Thị Kim Lương, năm 2011 Tổ chức và khai thác nguồn lực thông tin tại Viện Khảo cổ học của Nguyễn Thị Bích Ngọc, năm 2011 Một số luận văn liên quan đến tổ chức NLTT đã bảo vệ tại Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội: “Phát triển nguồn lực thông tin tại Trung tâm Thông tin tư liệu thuộc Viện Khoa học Công... chức và họat động kho mở tại Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội của Cung Thị Bích Hà, bảo vệ năm 2009 “Nghiên cứu thực trạng áp dụng khung phân loại Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ tại Thư viện Tạ quang Bửu, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2008 “Nghiên cứu hoàn thiện họat động quản lý nguồn nhân lực tại Thư viện và Mạng thông tin Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội của tác giả Nguyễn Thanh... nguồn lực thông tin tại Thư viện, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập của cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội  Nhiệm vụ nghiên cứu - Làm rõ cơ sở lý luận về tổ chức và khai thác nguồn lực thông tin - Khảo sát thực trạng công tác tổ chức và khai thác nguồn lực thông tin tại Thư viện TQB - Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tổ chức và khai thác ... quản lý nguồn lực thông tin Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Chương 2: Thực trạng tổ chức khai thác nguồn lực thông tin Thư viện Tạ quang Bửu, Đại học Bách Khoa Hà Nội Chương... cao hiệu tổ chức khai thác nguồn lực thông tin Thư viện Tạ Quang Bửu, Đại học Bách Khoa Hà Nội 9 CHƢƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC VÀ KHAI THÁC NGUỒN LỰC THÔNG TIN TẠI THƢ VIỆN TẠ QUANG BỬU...ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN ****** ĐÀO THỊ LINH TỔ CHỨC VÀ KHAI THÁC NGUỒN LỰC THÔNG TIN TẠI THƯ VIỆN TẠ QUANG BỬU, TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức và khai thác nguồn lực thông tin tại thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Tổ chức và khai thác nguồn lực thông tin tại thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Tổ chức và khai thác nguồn lực thông tin tại thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Từ khóa liên quan