hoàn thiện công tác quản lý nợ xấu tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam – chi nhánh tỉnh đồng tháp

112 684 1
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2015, 13:13

TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING NGUYỄN HỮU THẠNH HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH TỈNH ĐỒNG THÁP CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÁNH – NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 60.34.02.01 Người hướng dẫn khoa học PGS TS NGUYỄN ĐĂNG DỜN TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, nội dung luận văn : - Các thông tin, số liệu trung thực, có cứ, trích dẫn quy định - Lập luận, phân tích, đánh giá, kiến nghị đưa dựa quan điểm cá nhân, có nghiên cứu tham khảo công trình nghiên cứu trước đây, chép kết tài liệu công bố Tôi xin cam đoan luận văn hoàn thành trình nghiên cứu độc lập hoàn toàn chịu trách nhiệm nội dung luận văn Tác giả luận văn NGUYỄN HỮU THẠNH LỜI CẢM TẠ Để hoàn thành luận văn này, nỗ lực cố gắng thân, tác giả nhận nhiều giúp đỡ, động viên, hướng dẫn, đóng góp ý kiến thầy, cô, bạn bè, đồng nghiệp gia đình suốt khóa cao học thời gian nghiên cứu đề tài Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS TS Nguyễn Đăng Dờn tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tác giả suốt trình nghiên cứu hoàn thiện đề tài, xin chân thành cảm ơn quý thầy cô Khoa Tài – Ngân hàng Trường Tài – Marketing có lời nhận xét quý báu, đóng góp luận văn Xin chân thành cảm ơn! Tác giả luận văn NGUYỄN HỮU THẠNH MỤC LỤC LỜI CAM KẾT MỤC LỤC DANH MỤC SƠ ĐỒ DANH MỤC BẢNG DANH MỤC BIỂU ĐỒ DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TÓM TẮT LUẬN VĂN PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NỢ XẤU VÀ QUẢN LÝ NỢ XẤU TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 TỔNG QUAN VỀ NỢ XẤU CỦA CÁC NHTM 1.1.1 Các quan điểm nợ xấu 1.1.2 Các nguyên nhân làm phát sinh nợ xấu 1.1.2.1 Nhóm nguyên nhân thuộc ngân hàng cho vay 1.1.2.2 Nhóm nguyên nhân thuộc người vay 1.1.2.3 Nguyên nhân khách quan từ môi trường hoạt động kinh doanh 10 1.1.3 Ảnh hưởng nợ xấu 11 1.1.3.1 Đối với hoạt động kinh doanh ngân hàng 11 1.1.3.2 Đối với kinh tế 11 1.2 NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN QUẢN LÝ NỢ XẤU TẠI NHTM 12 1.2.1 Quản lý nợ xấu mục tiêu quản lý nợ xấu 12 1.2.2 Nội dung quản lý nợ xấu NHTM 12 1.2.2.1 Sử dụng công cụ đo lường định hạng nợ xấu 12 1.2.2.2 Phòng ngừa rủi ro tín dụng, nợ xấu phát sinh 16 1.2.2.3 Xử lý nợ xấu NHTM 24 1.3 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI QUẢN LÝ NỢ XẤU 29 1.3.1 Mô hình sách quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng 29 1.3.2 Năng lực đạo đức cán làm công tác quản lý tín dụng 30 1.3.3 Năng lực tài NHTM 30 1.3.4 Sự phát triển công nghệ ngân hàng 31 1.3.5 Môi trường pháp lý 31 1.3.6 Môi trường kinh tế 31 1.3.7 Sự chậm chễ chắn thông tin tín dụng 32 1.4 MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG QUẢN LÝ NỢ XẤU TẠI CÁC NHTM VIỆT NAM 32 1.4.1 Một số mô hình quản trị tín dụng 32 1.4.2 Một số học kinh nghiệm vận dụng công tác QTRR, quản lý nợ xấu NHTM Việt Nam 36 TÓM TẮT CHƯƠNG 38 CHƯƠNG 2.THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NỢ XẤU TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH TỈNH ĐỒNG THÁP 39 2.1.TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH TỈNH ĐỒNG THÁP 39 2.1.1 Tình hình tổng dư nợ tín dụng 39 2.1.2 Phân tích tình hình cấu dư nợ tín dụng 41 2.1.2.1 Cơ cấu dư nợ tín dụng theo thời hạn vay 41 2.1.2.2 Cơ cấu dư nợ tín dụng theo thành phần kinh tế 43 2.1.2.3 Cơ cấu dư nợ tín dụng theo ngành nghề kinh tế 44 2.2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NỢ XẤU TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH TỈNH ĐỒNG THÁP 46 2.2.1 Môi trường pháp lý cho hoạt động quản lý nợ xấu 46 2.2.2 Thực trạng quản lý nợ xấu Agribank Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp 49 2.2.2.1 Các công cụ đo lường định hạng nợ xấu 49 2.2.2.2 Phòng ngừa rủi ro tín dụng, nợ xấu phát sinh 52 2.2.3 Tình hình chung nợ xấu 54 2.2.4 Phân tích tình hình nợ xấu 56 2.2.4.1 Cơ cấu nợ xấu theo thời hạn vay 56 2.2.4.2 Cơ cấu nợ xấu phân theo thành phần kinh tế 57 2.2.4.3 Cơ cấu nợ xấu theo ngành nghề kinh tế 58 2.2.5 Xử lý nợ xấu Agribank Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp 60 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NỢ XẤU TRONG THỜI GIAN QUA 65 2.3.1 Những kết đạt 65 2.3.2 Những mặt hạn chế 67 2.3.3 Nguyên nhân đến hạn chế 68 2.3.3.1 Nguyên nhân từ phía Agribank Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp 68 2.3.3.2 Nhóm nguyên nhân thuộc khách hàng 75 2.3.3.3 Nhóm nguyên nhân khác từ môi trường bên 77 TÓM TẮT CHƯƠNG 78 CHƯƠNG GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NỢ XẤU TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH TỈNH ĐỒNG THÁP 79 3.1 ĐỊNH HƯỚNG TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH TỈNH ĐỒNG THÁP 79 3.1.1 Định hướng chung hoạt động tín dụng 79 3.1.2 Định hướng cụ thể quản lý nợ xấu 80 3.2 CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NỢ XẤU TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH TỈNH ĐỒNG THÁP 81 3.2.1 Xác định giới hạn tỷ lệ nợ xấu hợp lý 81 3.2.1 Hoàn thiện mô hình quản lý tín dụng 82 3.2.2 Thực sách quản lý tín dụng hiệu 83 3.2.2.1 Triển khai, áp dụng nghiêm túc văn có liên quan 83 3.2.2.2 Xây dựng sách tín dụng hợp lý 84 3.2.2.3.Thực quy trình quản lý tín dụng khoa học, chặt chẽ 86 3.2.2.4 Xây dựng hệ thống cảnh báo quản lý nợ có vấn đề 89 3.2.2.5 Thực nghiêm túc, quy định xếp hạng tín dụng nội 90 3.2.2.6 Phân loại nợ trích lập DPRR 90 3.2.3 Nâng cao vai trò kiểm tra, kiểm soát nội 90 3.2.4 Thực đa dạng biện pháp xử lý, thu hồi nợ xấu 91 3.2.4.1 Cơ cấu lại dư nợ, miễn, giảm lãi tiền vay 91 3.2.4.2 Đẩy mạnh công tác thu hồi nợ trực tiếp 92 3.2.4.3 Sử dụng quỹ DPRR hợp lý có hiệu 93 3.2.4.4 Bán khoản nợ xấu 93 3.2.5 Một số giải pháp khác 93 3.2.5.1 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 93 3.2.5.2 Nâng cao chất lượng công nghệ thông tin tín dụng 95 3.3 KIẾN NGHỊ 96 3.3.1 Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 96 3.3.2 Kiến nghị NHNN Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp 96 3.3.3 Kiến nghị Agribank 97 TÓM TẮT CHƯƠNG 99 PHẦN KẾT LUẬN 100 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Agribank: Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam CBTD: Cán tín dụng DPRR: Dự phòng rủi ro HĐTC: Hợp đồng chấp HĐTD: Hợp đồng tín dụng NHNN: Ngân hàng Nhà nước NHTM: Ngân hàng thương mại QTRR: Quản trị rủi ro SXKD: Sản xuất kinh doanh TCTD: Tổ chức tín dụng TSBĐ: Tài sản bảo đảm DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG, BIỂU SƠ ĐỒ Sơ đồ 1: Mô hình quản lý tín dụng Hội sở Agribank 52 Sơ đồ 2: Mô hình quản lý tín dụng Agribank chi nhánh tỉnh Đồng Tháp 53 DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Tình hình tổng dư nợ tín dụng giai đoạn 2012 - 2014 40 Bảng 2.2: Cơ cấu dư nợ tín dụng theo thời hạn vay giai đoạn 2012 - 2014 41 Bảng 2.3: Cơ cấu dư nợ tín dụng theo thành phần kinh tế giai đoạn 2012 - 2014 43 Bảng 2.4: Cơ cấu dư nợ tín dụng theo ngành nghề kinh tế giai đoạn 2012 – 2014 45 Bảng 2.5: Tình hình phân loại nhóm nợ giai đoạn 2012 -2014 50 Bảng 2.6: Phân nhóm nợ đối tượng vay vốn có rủi ro cao 51 Bảng 2.7: Tình hình tổng dư nợ xấu giai đoạn 2012 – 2014 54 Bảng 2.8: Cơ cấu nợ xấu theo thời hạn vay giai đoạn 2012-2014 56 Bảng 2.9: Cơ cấu nợ xấu theo thành phần kinh tế giai đoạn 2012 -2014 57 Bảng 2.10: Cơ cấu nợ xấu phân theo ngành nghề kinh tế giai đoạn 2012 -214 58 Bảng 2.11: Kết thu hồi nợ xấu giai đoạn 2012 -2014 61 Bảng 2.12: Kết trích lập sử dụng quỹ DPRR giai đoạn 2012-2014 64 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Tình hình tổng dư nợ tín dụng giai đoạn 2012 – 2014 40 Biểu đồ 2.2: Cơ cấu dư nợ tín dụng theo thời hạn vay vốn giai đoạn 2012 - 2014 42 Biểu đồ 2.3: Cơ cấu dư nợ tín dụng theo thành phần kinh tế giai đoạn 2012- 2014 43 Biểu đồ 2.4: Cơ cấu dư nợ tín dụng theo ngành kinh tế giai đoạn 2012– 2014 45 Biểu đồ 2.5: Tình hình tổng dư nợ xấu giai đoạn 2012 –2014 55 Biểu đồ 2.6: Cơ cấu nợ xấu theo thời hạn cho vay giai đoạn 2012-2014 56 Biểu đồ 2.7: Cơ cấu nợ xấu theo thành phần kinh tế giai đoạn 2012 -2014 57 Biểu đồ 2.8: Tình hình dự nợ xấu theo ngành kinh tế giai đoạn 2012 -2014 57 Biểu đồ 2.9: Kết thu hồi nợ xấu giai đoạn 2012 -2014 61 TÓM TẮT LUẬN VĂN Tình trạng nợ xấu NHTM Việt Nam nói chung tác động tiêu cực đến việc lưu thông dòng vốn tín dụng vào kinh tế, ảnh hưởng nghiêm trọng tới tính an toàn hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng; riêng Agribank Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp Chi nhánh trực thuộc, hoạt động dựa định hướng kinh doanh Agribank, với bối cảnh chung nợ xấu NHTM Chi nhánh nợ xấu phát sinh tăng tồn đọng nhiều khoản nợ khó thu hồi, công tác quản lý nợ xấu bộc lộ nhiều yếu Từ thực tiễn trên, yêu cầu quản lý nợ xấu trở trở nên cấp thiết hết Từ đó, tác giả chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác Quản lý nợ xấu Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp”, sở lý thuyết chung nợ xấu quản lý nợ xấu NHTM, tác giả phân tích, đánh giá thực tiễn hoạt động tín dụng, quản lý nợ xấu chi nhánh thời gian qua, với mục tiêu quan trọng đưa số giải pháp để hoàn thiện công tác quản lý nợ xấu Chi nhánh thời gian tới, đảm bảo hoạt động tín dụng an toàn, hiệu quả, góp phần tích cực giải toán nợ xấu Agribank, hệ thống NHTM Đầu tiên, Chương luận văn nêu lý luận chung nợ xấu quản lý nợ xấu hoạt động tín dụng, nguyên nhân phát sinh ảnh hưởng nợ xấu đến kinh tế NHTM Kế thừa số công trình nghiên cứu trước đây, đồng thời qua số mô hình quản lý tín dụng, số học kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng, quản lý nợ xấu NHTM Việt Nam Chương 2, thu thập thông tin, số liệu chủ yếu từ báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2012 -2014, tác giả tập trung phân tích đánh giá thực trạng công tác quản lý nợ xấu Agribank Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp Căn vào thực trạng hoạt động tín dụng, diễn biến nợ xấu kết thu hồi nợ xấu tác giả đưa nhận định, đánh giá kết đạt được, hạn chế nguyên nhân tồn hạn chế - Chương 3, sở đánh giá thực trạng công tác quản lý nợ xấu Agribank Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp, luận văn đề xuất số giải pháp có tính khả thi nhằm - Đối với khách hàng doanh nghiệp báo cáo tài chính, quan trọng để xem xét tình hình hoạt động kinh doanh, lực tài khách hàng vay vốn Tuy nhiên, CBTD không nên hoàn toàn tin tưởng vào báo cáo tài mà phải kết hợp nhiều kỹ kể kinh nghiệm thân, khả phân tích phán đoán tình hình qua việc tìm hiểu doanh nghiệp chuyến thực tế để phân tích doanh nghiệp cách tốt hơn, xác - Đối với cho vay tiêu dùng việc thẩm định, đánh giá khả trả nợ, yêu cầu khách hàng cung cấp giấy tờ chứng minh mục đích sử dụng vốn vay quan trọng Theo tìm hiểu thực tế chi nhánh phần lớn khách hàng vay từ 02 món, mục đích vốn vay làm chi phí SXKD, vay tiêu dùng, nguồn thu nhập để trả nợ vay tiêu dùng trích từ lợi nhuận dự án SXKD Vì vậy, cần quan tâm đến mức độ rủi ro, thu nhập thực tế dự án SXKD nguồn thu chủ yếu để trả nợ ngân hàng; nhu cầu mua sắm phải phục vụ nhu cầu thiết thực, phù hợp với điều kiện sống khách hàng, ngân hàng cần quy định cụ thể điều kiện giải ngân, giấy tờ chứng minh mục đích sử dụng vốn vay, thời gian cung cấp… - Quan tâm đến công tác thẩm định, định giá TSĐB để phòng ngừa rủi ro, hạn chế thấp trường hợp cần thiết xử lý không đủ thu hồi hết nợ vay, xử lý Vì vậy, nhận TSĐB chi nhánh cần có quy định chặt chẽ cụ thể hơn, xác định giá trị TSĐB cần phải khách quan, có khả chuyển nhượng, có đủ điều kiện pháp lý tính khả mại cao, sau cho vay ngân hàng cần thường xuyên theo dõi TSĐB, nắm bắt thông tin TSĐB, có biến động lớn cần xem xét định giá lại tài sản b/ Giám sát theo dõi khoản vay Chi nhánh cần xây dựng danh mục tín dụng theo mức độ rủi ro đối tượng vay vốn, xây dựng kế hoạch phương pháp kiểm tra chi tiết khoản vay nhằm phát dấu hiệu cảnh báo sớm để có hành động giải pháp khắc phục kịp thời Thông qua biện pháp phân tích tài liệu, báo cáo tài hay thăm thực địa khách hàng nhằm đánh giá xác tình hình thực dự án, phương án SXKD, thực trạng TSĐB nợ vay Giai đoạn mang ý nghĩa quan trọng việc phòng ngừa rủi ro giảm thiểu rủi ro trước xảy ra, gây hậu 87 nặng nề với phần vốn vay Tuy nhiên, công tác thực cách đối phó cho đủ thủ tục quy định nên hiệu kiểm tra không cao Các vấn đề cần phải xem xét để hoàn thiện công tác này: - Kiểm tra trước cho vay: Thu thập kiểm tra thông tin xác, đầy đủ đảm bảo quy định cho vay khách hàng hệ thống Agribank đặc biệt quan tâm tính pháp lý bên vay người đại diện có đầy đủ thẩm T quyền đại diện ký kết HĐTD, hợp đồng chấp có trách nhiệm, nghĩa vụ trả nợ vay TSĐB hay không? Đồng thời kiểm tra việc thực đầy đủ điều kiện T phê duyệt trước giải ngân - Kiểm tra cho vay: Tùy mục đích sử dụng vốn vay cần có quy định việc cung cấp chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn, hợp đồng kinh tế, hợp đồng thương mại, số trường hợp phải giải ngân qua tài khoản để kiểm tra việc chuyển tiền toán khách hàng có phù hợp với mục đích vay vốn hay không… - Kiểm tra sau cho vay: Việc kiểm tra tình hình sử dụng vốn sau cho vay cần phải thực cách nghiệm ngặt, CBTD cần phải thực tốt giai đoạn để nhận định, đánh giá tính hiệu dự án, khả trả nợ khách hàng, đồng thời kịp thời phát tránh trường hợp khách hàng sử dụng vào mục T T T đích khác không tạo nguồn thu từ việc sử dụng vốn vay, vay để trả nợ bên ngoài, trả nợ ngân hàng khác Nếu có dấu hiệu bất thường khách hàng ảnh hưởng T đến khả toán khoản vay CBTD phải có trách nhiệm báo cáo kịp thời cho lãnh đạo để có hướng giải kịp thời thích hợp Ngoài việc trực tiếp kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay, nên có chế kiểm tra chéo giai đoạn để bảo đảm tính khách quan kiểm tra, có điều kiện, thành lập phận kiểm tra sử dụng vốn chuyên biệt cho vay lớn, có tầm quan trọng đặc biệt để nhận diện rủi ro từ phát sinh Những nội dung cần quan tâm kiểm tra: + CBTD cần nắm vững theo dõi sát tình hình sử dụng vốn vay khách hàng xem việc sử dụng vốn vay có mục đích hay không? Nêu rõ nguyên nhân dẫn đến sai lệch có 88 + Mô tả thực tế sử dụng vốn vay so với chứng từ xuất trình dự kiến ban đầu, nêu rõ nguyên nhân gây sai lệch hướng khắc phục + Ngân hàng phải quản lý nguồn doanh thu khách hàng Trong HĐTD phải thỏa thuận với khách hàng thực giao dịch chuyển tiền qua tài khoản sử dụng dịch vụ khác Chi nhánh, qua vừa kiểm soát nguồn trả nợ, vừa tăng thêm phí dịch vụ thu + Những thay đổi hoạt động kinh doanh, máy quản lý, tình hình tài khách hàng (khách hàng doanh nghiệp) thay đổi tình trạng gia đình nguồn thu nhập (khách hàng cá nhân) Đánh giá ảnh hưởng thay đổi đến khả trả nợ + Chú ý trường hợp khách hàng đề nghị cấu lại nợ cần phải xem xét, phân tích toàn diện để kịp thời phát khoản nợ có vấn đề, tiềm ẩn rủi ro nguyên nhân chủ quan, lợi dụng chủ trương, sách Chính phủ, NHNN Việt Nam Ngân hàng cấu lại nợ có đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định, đặc biệt khách hàng phải sử dụng vốn mục đích, nguyên nhân xảy rủi ro khách quan, cần thiết phải có xác nhận quyền địa phương, đảm bảo tính trung thực thông tin khách hàng cung cấp + Có qui định thực nghiêm túc việc đánh giá lại giá trị tài sản bảo đảm, phải tháng/lần, trường hợp giá bất động sản biến động bất thường làm ảnh hưởng đến việc đảm bảo khoản vay phải đánh giá liên tục, yêu cầu khách hàng bổ sung tài sản bảo đảm và/hoặc trả nợ trước hạn tương ứng với giá trị tài sản bị giảm sút sau đánh giá lại trích lập DPRR đầy đủ 3.2.2.4 Xây dựng hệ thống cảnh báo quản lý nợ có vấn đề Để việc xử lý nợ xấu kịp thời, đạt hiệu cao Chi nhánh cần xây dựng hệ thống cảnh báo sớm liên quan đến dấu hiệu khách hàng; diễn biến kinh tế, ngành, lĩnh vực tác động đến ngân hàng khách hàng vay vốn, từ đưa định hướng, sách cụ thể để chủ động phòng tránh rủi ro, tránh phản ứng chậm, gây lúng túng công tác QTRR, khâu cảnh báo, phát sớm nợ xấu phát sinh quan trọng, định trực tiếp đến 89 trình xử lý nợ xấu sau Để nhận biết ước lượng tác động dấu hiệu này, đòi hỏi CBTD có trình độ, nhạy bén phải quan tâm theo dõi sát tình hình SXKD, việc giám sát cần thực thường xuyên, liên tục thực theo hướng giám sát khoản vay giám sát tổng thể danh mục tín dụng 3.2.2.5 Thực nghiêm túc, quy định xếp hạng tín dụng nội Để thành công công tác QTRR tín dụng, cần phải xây dựng môi trường rủi ro tín dụng phù hợp với quy trình cấp tín dụng lành mạnh; hệ thống quản lý, đo lường; theo dõi kiểm soát rủi ro tín dụng Tác dụng chấm điểm XHTDNB không giúp ngân hàng phân loại rủi ro khoản vay đối tượng khách hàng mà giúp ngân hàng theo dõi, điều chỉnh quan hệ tín dụng phù hợp thông qua điều chỉnh lãi suất tiền vay, giới hạn tín dụng, biện pháp xử lý khoản vay Vì vậy, cần nghiêm túc thực tinh thần phòng ngừa, hạn chế rủi ro, cần thực chấm điểm XHTDNB cho tất khoản vay khâu thẩm định, trước định cấp tín dụng 3.2.2.6 Phân loại nợ trích lập DPRR Cần thực phân loại nợ cách khách quan, khoa học, phản ánh trung thực thực trạng dư nợ tín dụng theo nhóm nợ tương ứng, đồng thời tính toán tăng cường trích lập DPRR đảm bảo trích đúng, trích đủ DPRR theo quy định, để chủ động tạo lập nguồn tài nhằm vào việc xử lý nợ xấu cần thiết 3.2.3 Nâng cao vai trò kiểm tra, kiểm soát nội - Công tác kiểm tra, kiểm soát nội hoạt động tín dụng vô quan trọng Thông qua hoạt động phát hiện, ngăn ngừa chấn chỉnh sai sót trình thực nghiệp vụ tín dụng Để nâng cao vai trò công tác kiểm tra, kiểm soát nhằm hạn chế rủi ro tín dụng cần tăng cường cán làm trực tiếp phòng tín dụng phối hợp kiểm tra; thường xuyên đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ, luật pháp cho cán phòng kiểm tra, kiểm soát nội bộ; không ngừng hoàn thiện đổi phương pháp kiểm tra, áp dụng linh hoạt biện pháp kiểm tra vào thời điểm, đối tượng mục đích kiểm tra 90 - Hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội phải thực định kỳ đột xuất để kịp thời phát sai sót dấu hiệu vi phạm, tránh để xảy hậu nghiêm trọng xử lý sau, tốn thời gian chi phí cho ngân hàng Đa phần việc kiểm tra, kiểm soát tập trung vào giai đoạn sau cho vay, nên phát rủi ro ngân hàng phải có chịu tổn thất phần Do hoạt động kiểm tra, kiểm soát Chi nhánh nên có thay đổi nội dung hình thức, cần thực kiểm tra giai đoạn thẩm định hồ sơ Song song với việc giám sát, kiểm tra khách hàng, việc giám sát hành vi CBTD lãnh đạo ngân hàng biện pháp hữu hiệu để giảm thiểu rủi ro, cần phát ngăn chặn sớm hành vi CBTD móc ngoặc với khách hàng làm giả hồ sơ vay, hay nâng giá tài sản cầm cố, chấp lên cao so với thực tế để vay vốn theo yêu cầu khách hàng - Nhân viên kiểm tra, kiểm soát phải thực có lĩnh, trình độ nghiệp vụ lẫn việc ứng xử mối quan hệ Vì làm việc chi nhánh, công việc nhân viên kiểm soát CBTD, mâu thuẫn CBTD muốn đạt tiêu, muốn hồ sơ tiến hành nhanh để vừa lòng khách hàng, lại quên công tác kiểm soát rủi ro Nhân viên kiểm tra, kiểm soát chi nhánh phải thực hiểu biết, tạo lòng tin cho CBTD phải dung hòa mối quan hệ với phận khác, kể Giám đốc chi nhánh nơi cho vay, tránh mâu thuẫn công việc phát sinh thành mâu thuẫn cá nhân 3.2.4 Thực đa dạng biện pháp xử lý, thu hồi nợ xấu Để công tác xử lý, thu hồi nợ xấu có hiệu phải có phân công nhiệm vụ rõ ràng chế phối hợp khoa học, chặt chẽ, mang tính chất chuyên nghiệp, trình tự đảm bảo tuân thủ theo quy định pháp luật Việc xây dựng quy trình xử lý nợ xấu thống công cụ hữu hiệu quản lý nợ xấu, từ việc thực phân tích, đánh giá phân loại nợ theo khả thu khoản nợ, đến xây dựng thực có trình tự, có phương án xử lý lộ trình phù hợp, từ mức độ thấp đến cao, trước hết nguồn lực chi nhánh nơi cho vay, đến giải pháp hỗ trợ từ bên quan pháp luật, thi hành án Một số biện pháp Chi nhánh cần tiếp tục triển khai, thực thời gian tới là: 91 3.2.4.1 Cơ cấu lại dư nợ, miễn, giảm lãi tiền vay Trên sở quy định, chế tín dụng hành Chi nhánh cần thực quy định, có trình tự, đảm bảo đủ thủ tục…trong số lưu ý phải thực sở khách hàng có đủ tài liệu, chứng minh nguyên nhân dẫn đến hạn chế khả trả nợ; phương án khắc phục hoạt động SXKD khả thi; chứng minh nguồn thu nhập đảm bảo trả nợ (gốc lãi) đầy đủ, hạn theo thời hạn đề nghị ngân hàng chấp thuận Để tránh xảy thắc mắc, khiếu nại từ khách hàng Chi nhánh cần thực đầy đủ quy trình tín dụng chặt chẽ yêu cầu khách hàng cung cấp đầy đủ giấy tờ chứng minh mục đích sử dụng vốn vay, kiểm tra sau cho vay phải xác định tình hình thực dự án…để có sở đối chiếu xác nhận thông tin khách hàng cung cấp có yêu cầu cấu lại dư nợ hay đề nghị miễn, giảm lãi tiền vay 3.2.4.2 Đẩy mạnh công tác thu hồi nợ trực tiếp Trên sở sau phân tích phân loại nợ xấu, ngân hàng cần tiến hành biện pháp xử lý thu hồi thích hợp để đạt hiệu cao nhất, thời gian ngắn Trong biện pháp thu hồi nợ trực tiếp từ khách hàng xem biện pháp tốn hiệu Để đạt điều chi nhánh cần: - Chủ động phối hợp khách hàng rà soát khoản công nợ phải thu, tài sản không nhu cầu sử dụng để hướng dẫn khách hàng thực biện pháp đôn đốc thu hồi công nợ, tự xử lý tài sản hợp pháp mà khách hàng không nhu cầu sử dụng sử dụng không hiệu nhằm tạo nguồn vốn trả nợ vay ngân hàng Để đạt kết mong muốn, đòi hỏi đội ngũ cán ngân hàng phải thực khôn khéo, linh hoạt cách ứng xử để tạo lòng tin khách hàng, giúp họ nhận thức việc toán dứt điểm nợ vay ngân hàng vừa nghĩa vụ vừa giúp cho khách hàng thoát khỏi áp lực việc trả nợ hạn - Tổ chức đánh giá lại trạng, giá trị thực TSĐB tiến hành phân loại tài sản phương diện: tính sở hữu, tính pháp lý khả phát mại/chuyển nhượng thị trường để lựa chọn hình thức xử lý phù hợp Ngân hàng cần tiếp tục ưu tiên biện pháp xử lý tài sản theo phương thức thỏa thuận, phương thức xử lý thuận tiện, ngân hàng nhanh chóng thu hồi 92 nợ vay, khách hàng đảm bảo quyền lợi, thỏa thuận giá thời gian giao dịch Để nâng cao hiệu hoạt động thu hồi nợ trực tiếp, điều quan trọng Chi nhánh cần xây dựng chế thưởng hấp dẫn tất đối tượng từ cán ngân hàng đến quan tổ chức, đoàn thể địa phương hỗ trợ ngân hàng… 3.2.4.3 Sử dụng quỹ DPRR hợp lý có hiệu Việc trích lập DPRR tạo hành lang pháp lý cho ngân hàng tạo lập nguồn tài nhằm vào việc xử lý nợ xấu Đây biện pháp ngân hàng chủ động việc sử dụng quỹ DPRR để xử lý, hạch toán nợ xấu sang theo ngoại ngoại bảng Tuy nhiên để tăng tính hiệu biện pháp sở đánh giá khả thu hồi sau xử lý, Chi nhánh cần chọn lọc khoản nợ xấu theo thứ tự ưu tiên: khoản nợ khả thu hồi, khoản nợ có khả thu hồi thấp khoản nợ có khả thu hồi cao để đưa biện pháp tối ưu 3.2.4.4 Bán khoản nợ xấu Việc trích lập DPRR tạo hành lang pháp lý cho ngân hàng tạo lập nguồn tài nhằm vào việc xử lý nợ xấu Đây biện pháp ngân hàng chủ động việc sử dụng quỹ DPRR cụ thể trích lập, hạch toán nợ xấu sang theo ngoại ngoại bảng Tuy nhiên để tăng tính hiệu biện pháp sở đánh giá khả thu hồi sau xử lý, Chi nhánh cần chọn lọc khoản nợ xấu theo thứ tự ưu tiên: khoản nợ khả thu hồi, khoản nợ có khả thu hồi thấp khoản nợ có khả thu hồi cao để đưa biện pháp tối ưu 3.2.5 Một số giải pháp khác 3.2.4.1 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Trong hoạt động tín dụng ngân hàng, việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực từ nhân viên đến cấp quản lý cần thiết, nhằm đạt hiệu tốt quản trị, điều hành, công tác quản lý nợ xấu ngân hàng môi trường kinh doanh a/ Nâng cao vai trò hiệu hoạt động phòng hành nhận 93 Xây dựng đội ngũ cán phòng hành nhân người có lực, công tâm gần gũi tiếp cận với cán bộ, nhân viên đơn vị Đó phải người có khả tổ chức công việc khoa học hiệu quả; nắm vững quan điểm Đảng, nhà nước, ngành ngân hàng công tác tổ chức cán bộ; có kiến thức quản trị nguồn nhân lực, đồng thời đòi hỏi phải có kiến thức, trình độ kinh nghiệm nghiệp vụ ngân hàng, thường xuyên cập nhật, cung cấp thông tin tình hình hoạt động kinh doanh đơn vị hệ thống, từ có khả tham mưu xác việc tuyển dụng, bố trí, đánh giá, sử dụng trì nguồn nhân lực đạt hiệu b/ Nâng cao chất lượng đội ngũ cán - Đối với cán lãnh đạo + Lựa chọn, bố trí người phù hợp, người đứng đầu đơn vị có vai trò vô quan trọng, định thành bại ngân hàng Ban lãnh đạo người có lực quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh chi nhánh; biết nắm bắt nguy thách thức rủi ro tiềm ẩn hoạt động kinh doanh, từ kết hợp sức mạnh nguồn nhân lực để vượt qua thử thách, hạn chế rủi ro, nâng cao hiệu kinh doanh ngân hàng; người lãnh đạo phải biết cập nhật, tiếp thu phương pháp quản trị, điều hành theo mô hình QTRR đại, theo tiêu chuẩn quốc tế, trước tình hình cạnh tranh hội nhập kinh tế quốc tế môi trường hoạt động kinh doanh ngày phức tạp + Ban lãnh đạo cần nâng cao ý thức chấp hành đạo, điều hành, quy định, trình nghiệp vụ Agribank Khi xem xét, định cho vay phải đảm bảo nguyên tắc tín dụng tuân thủ điều kiện tín dụng, điều kiện TSĐB + Ban lãnh đạo chi nhánh nơi cho vay cần phải kiểm tra, giám sát, việc thực nhiệm vụ CBTD trình tác nghiệp, có biện pháp chấn chỉnh kịp thời sai phạm; phân tích, đánhh giá việc thực tiêu kế hoạch kinh doanh đề ra, khắc phục tình trạng lãnh đạo thụ động, làm việc cầm chừng, không phát huy hiệu công tác quản lý 94 + Cần có biện pháp đánh giá, sát hạch khả cán lãnh đạo thông qua việc thử thách, luân chuyển vị trí công tác Tùy thuộc vào hoàn cảnh chức danh đảm nhận cán xếp, bố trí sang vị trí khác đến chi nhánh khác tỉnh - Đối với CBTD: + Trong hoạt động tín dụng chất lượng CBTD định phần lớn đến chất lượng tín dụng Trong giai đoạn hoạt động ngân hàng cần phải có đội ngũ cán có nhiều kỹ tốt đáp ứng yêu cầu công việc nhiệm vụ giao Vì vậy, cần bố trí giao nhiệm vụ phù hợp với chuyên môn, kỹ người, bố trí nên có bổ sung, xen kẽ cán có nhiều kinh nghiệm với cán đào tạo bản, chuyên môn để có hỗ trợ, bổ sung cho + Thường xuyên đào tạo đào tạo lại CBTD để nâng cao trình độ chuyên môn, khả thẩm định tín dụng, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kiến thức kinh tế thị trường… đảm bảo người việc thực tốt nhiệm vụ chuyên môn, phải có khả thực vai trò tư vấn, giúp đỡ khách hàng việc thực dự án, phương án SXKD - Thực chế độ tiền lương, thưởng, khoán thu nhập tương xứng với thành lao động cá nhân tập thể, hạn chế việc trả lương "cào bằng" Để công tác có hiệu đòi hỏi ban lãnh đạo phải xếp, bố trí CBTD theo trình độ, khả quản lý, cho nỗ lực thân, thành đạt có phần thường tương xứng, để khuyến kích động viên họ hoàn thành tốt nhiệm vụ gắn bó lâu dài với ngân hàng 3.2.4.2 Nâng cao chất lượng công nghệ thông tin tín dụng - Chi nhánh cần đầu tư, nâng cấp đại hóa công nghệ thông tin để đảm bảo việc kết nối thông tin, giao dịch trực tuyến toàn hệ thống, Chi nhánh xây dựng hệ thống phần mềm phục vụ cho công tác thẩm định tín dụng, đo lường rủi ro tín dụng - Trong công tác tín dụng, thông tin yếu tố đóng vai trò định giúp cho NH định có đầu tư hay không, CBTD cần phải kết hợp nhiều nguồn 95 thông tin, nhiều phương pháp phân tích, đánh giá khác để chọn lọc, rút kết thông tin đáng tin cậy, xác giúp cho công tác thẩm định khách hàng, thông qua góp phần nâng cao chất lượng công tác tín dụng, hạn chế nợ xấu phát sinh kể lựa chọn biện pháp xử lý nợ 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp - Qua phân tích tín dụng cho thấy đối tượng tiếp cận vốn tín dụng Chi nhánh chủ yếu hộ gia đình cá nhân, phần lớn đầu tư vốn vay vào lĩnh vực nông nghiệp lĩnh vực có liên quan, nhiên ngành nghề gặp nhiều bất cập từ chi phí đầu vào – suất – chất lượng sản phẩm – giá thị trường tiêu thụ Chính vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh cần triển khai, thực đề án chuyển đổi cấu trồng vật nuôi, mô hình liên kết chuỗi giá trị nông nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn trên; đạo sở, ban, ngành, Ủy ban nhân cấp ngân hàng xây dựng triển khai thực sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo đạo Chính phủ, cần phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn, đảm bảo quyền lợi đáng cho bên tham gia - Ngoài ra, trình xử lý nợ ngân hàng gặp không khó khăn, thiếu hỗ trợ, hợp tác quan chức địa phương Một số trưởng hợp khách hàng thiếu ý thức trách nhiệm trả nợ, bỏ trốn khỏi địa phương, có hành vi tẩu tán tài sản gây khó khăn cản trở ngân hàng thu nợ, xử lý TSĐB; khó khăn vướng mắc liên quan đến tòa án, thi hành án chưa quan tâm, tháo gỡ kịp thời…Vì vậy, ngân hàng mong Ủy ban nhân tỉnh quan tâm hỗ trợ đạo ban, ngành, quyền địa phương tạo điều kiện thuận lợi để công tác thu hồi nợ ngân hàng thời gian tới nhanh chóng thuận lợi 3.3.2 Kiến nghị NHNN Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp - Hoạt động giám sát NHNN cần chú trọng vào hoạt động cảnh báo sớm rủi ro phát sinh Dựa dấu hiệu biến động NHTM vượt xa xu hướng biến động chung hệ thống có biểu bất thường phải điều tra, xem xét làm rõ Quá trình tra cần tập trung vào xu hướng cạnh 96 tranh không lành mạnh, việc buông lỏng điều kiện cấp tín dụng, xu hướng lệch lạc cạnh tranh dẫn tới nguy rủi ro hoạt động tín dụng, xảy không ảnh hưởng đến ngân hàng mà hệ thống ngân hàng - Các vướng mắc trình xử lý TSĐB nợ vay để thu hồi nợ cần phải quan tâm tháo gỡ Hiện nay, vệc xử lý TSĐB để thu hồi nợ Chi nhánh gặp nhiều khó khăn, đặc biệt TSĐB bất động sản, số trường hợp HĐTD, HĐTC thỏa thuận trường hợp ngân hàng xử lý TSĐB để thu hồi nợ, thực tế cần xử lý ngân hàng không đủ quyền tự xử lý mà phần lớn phải thông qua tòa án, thi hành án Nhưng đưa qua án nhiều vụ việc tòa án không thụ lý đơn khởi kiện định đình giải vụ án với lý địa bị đơn ghi HĐTD, hợp đồng bảo đảm địa tại, người vay bỏ khỏi địa phương, tài sản tranh chấp quyền sử dụng, sở hữu …Những khó khăn cần hỗ trợ NHNN, có kiến nghị đến bộ, ngành có liên quan giải khó khăn, vướng mắc, kịp thời tháo gỡ khó khăn bảo vệ lợi ích đáng cho NHTM nói chung Chi nhánh nói riêng - Cần có quy chế phối hợp với Ủy ban nhân tỉnh ban ngành việc triển khai chủ trương Chính phủ, sách tín dụng khách hàng, hỗ trợ NHTM giải đáp tháo gỡ vướng mắc cho người dân quyền nghĩa vụ vay vốn ngân hàng Đặc biệt sách tín dụng ưu đãi, chế miễn giảm lãi tiền vay, cấu lại dư nợ để đảm bảo sách tín dụng thực thi cách hiệu 3.3.3 Kiến nghị Agribank - Hoàn chỉnh mô hình tổ chức từ Hội sở đến Chi nhánh, Phòng giao dịch Tùy thuộc quy mô chi nhánh cần thành lập phòng, ban phù hợp nhằm tăng tính chuyên sâu, chuyên nghiệp Đặc biệt thiết phải thành lập phòng quản lý rủi ro để tách chức kinh doanh rủi ro độc lập với làm tăng lực quản lý rủi ro tín dụng - Thành lập máy chuyên trách hoạt động xử lý nợ xấu ngân hàng cách khoa học, phù hợp, thống từ Hội sở xuống Chi nhánh, qua 97 việc xử lý nợ xấu Agribank bản, có hiệu mà đảm bảo tuân thủ theo trình tự quy định pháp luật - Agribank cần thành lập phận thu thập xử lý thông tin tín dụng nội Bộ phận có trách nhiệm tổng hợp, xử lý lưu trữ thông tin để chi nhánh có nguồn thông tin xác, thống nhất, cung cấp kịp thời cần phục vụ cho công tác tín dụng Trong đó, cần tập trung nghiên cứu tình hình kinh tế vĩ mô, phân tích diễn biến ngành…dự báo mức độ rủi ro xảy làm sở cho ngân hàng lựa chọn danh mục đầu tư tín dụng Bộ phận tổng hợp xử lý thông tin thành lập hội sở theo khu vực hoạt động nước - Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện mô hình chấm điểm XHTDNB theo quy định NHNN, phân loại nợ phù hợp tiêu chuẩn quốc tế Đối với khách hàng doanh nghiệp cần phát triển thêm tiêu chí định tính, đánh giá chung tình trạng thực tế doanh nghiệp Cần xây dựng tiêu chí đánh giá theo ngành, nghề kinh tế, quy mô ngành nghề kinh doanh chính, tiêu tài chính… - Agribank cần tham gia xây dựng quy chế phối hợp thực mô hình cho vay theo chuỗi liên kết khép kín từ khâu sản xuất, thu mua, chế biến, bảo quản đến tiêu thụ sản phẩm mô hình nâng cao chuỗi giá trị kinh tế ngành quyền địa phương xây dựng triển khai thực Đặc biệt, quan tâm đầu tư cho vay số lĩnh vực truyền thống, mạnh, phù hợp với địa phương như: mô hình chăn nuôi lợn, cánh đồng mẫu lớn, cá tra thịt thương phẩm, trồng vườn Đối với ngân hàng chuỗi liên kết cung cấp vốn đối tượng, đảm bảo an toàn khả thu hồi vốn lãi - Về tuyển dụng nhân sự, việc phải đảm bảo trình độ, yêu cầu chuyên môn phù hợp với yêu cầu, vị trí tuyển dụng cần ưu tiên thí sinh có kiến thức pháp luật, kinh tế thị trường, trình độ ngoại ngữ khả tin học tốt Trong công tác tuyển dụng cần tuân thủ đầy đủ điều kiện tiêu chuẩn tuyển dụng theo quy định, đảm bảo tính công khai, minh bạch, công bằng, không để xảy sai sót, gian lận có can thiệp từ mối quan hệ thân quen, quyền lực 98 TÓM TẮT CHƯƠNG Trên sở nghiên cứu lý thuyết liên quan nợ xấu quản lý nợ xấu NHTM thực tiễn quản lý nợ xấu Agribank Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp Xuất phát từ mục tiêu, định hướng chung hoạt động tín dụng, quản lý nợ xấu Chi nhánh thời gian tới Để đạt mục tiêu đề đòi hỏi Chi nhánh phải tăng cường công tác quản lý nợ xấu đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt Tác giả đưa số đề xuất với UBND tỉnh Đồng Tháp, NHNN Việt Nam Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp Agribank nhằm mục đích chung tay tạo lập môi trường kinh doanh ổn định, đồng thời góp phần phát triển, thúc đẩy kinh tế địa phương 99 PHẦN KẾT LUẬN Giải vấn đề nợ xấu NHTM Việt Nam vấn đề có tính cấp thiết, để khơi thông dòng vốn tín dụng cho kinh tế, tăng khả tài vị NH trình phát triển hội nhập Đối với Agribank Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp có nợ xấu cao tăng cao tồn đọng khoản nợ khó thu hồi…công tác quản lý nợ xấu tồn nhiều hạn chế Trước yêu cầu thực tế khách quan, nhiều phương pháp nghiên cứu, luận văn hoàn thành mục tiêu đề ra: 1- Luận văn vận dụng sở lý luận chung nợ xấu quản lý nợ xấu hoạt động tín dụng NHTM Nghiên cứu nguyên nhân phát sinh, yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý nợ xấu, tìm hiểu mô hình quản lý rủi ro tín dụng số ngân hàng, số học kinh nghiệm để quản lý nợ xấu từ NHTM Việt Nam 2- Nghiên cứu thực trạng hoạt động tín dụng, tình hình nợ xấu Agribank Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp giai đoạn năm 2012 – 2014 Đi sâu phân tích, lý giải thực trạng công tác quản lý nợ xấu qua đánh giá mặt làm được, hạn chế, nguyên nhân dẫn đến hạn chế 3- Trên sở đánh giá thực trạng công tác quản lý nợ xấu Agribank Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp, luận văn đề xuất số giải pháp kiến nghị có tính khả thi nhằm xử lý khoản nợ xấu tồn đọng, nâng cao chất lượng tín dụng, phòng ngừa kiểm soát nợ xấu Thực trạng nợ xấu yêu cầu công tác quản lý nợ xấu quan trọng, nhiên tùy thuộc vào đặc điểm, tình hình hoạt động hệ thống ngân hàng hay chi nhánh cần có chiến lược quản lý nợ xấu cho phù hợp Trong phạm vi nghiên cứu Chi nhánh trực thuộc Agribank, phạm vi hoạt động có giới hạn có đặc thù riêng nên hạn chế phạm vi ứng dụng Bên cạnh trình thực luận văn, dù cố gắng với mong muốn góp phần tích cực giải toán nợ xấu với khả nghiên cứu thân hạn chế nên vấn đề mà tác giả đưa mong muốn quan tâm, tiếp tục nghiên cứu, trao đổi phát triển thêm 100 TÀI LIỆU THAM KHẢO Lý Hoàng Ánh Nguyễn Đăng Dờn, đồng chủ biên (2014) Giáo trình thẩm định tín dụng, Nhà xuất kinh tế TP Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Đăng Dờn (2010), Quản trị NHTM đại Nhà xuất Phương Đông, Thành Phố Hồ Chí Minh Trần Huy Hoàng ( 2011), Giáo trình quản trị ngân hàng thương mại, Nhà xuất Lao đông xã hội, Thành phố Hồ Chí Minh Trương Sơn Tùng ( 2013), Giải pháp hoàn thiện Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam, luận văn thạc sỹ, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Chính phủ (2010), Nghị định số 41/2010/NĐ-CP “ Về sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn”, Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2010 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2005), Phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng, Quyết định số 493/QĐ- NHNN ngày 22 tháng 04 năm 2005 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2013), Thông tư số 02/2013/TT-NHNN “V/v Quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp tích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài”, Hà nội, ngày 21 tháng 01 năm 2013 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam (2004), Sổ tay tín dụng, Hà Nội Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam (2010, 2014), Quy trình cho vay khách hàng hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam, 10 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp (2012, 2013, 2014), Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm, kê tín dụng 101 [...]... dụng tại Agribank Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nợ xấu trong hoạt động tín dụng tại Agribank Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp 6 CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NỢ XẤU VÀ QUẢN LÝ NỢ XẤU TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 TỔNG QUAN VỀ NỢ XẤU CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Các quan điểm về nợ xấu Hiện có rất nhiều quan điểm khác nhau về nợ xấu Quan điểm... trạng nợ xấu, tìm ra những hạn chế trong công tác quản lý nợ xấu tại chi nhánh, từ đó đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý nợ xấu Tuy nhiên hạn chế của luận văn chỉ tập trung quản lý nợ xấu bằng biện pháp phòng ngừa, chưa đi sâu nghiên cứu đề xuất việc xây dựng và thực hiện quản lý nợ xấu kết hợp các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát và xử lý nợ xấu thì đề tài sẽ được hoàn thiện. .. quản lý nợ xấu tại Chi nhánh trong thời gian qua 4 - Đề xuất các giải pháp cũng như kiến nghị khả thi nhằm hoàn thiện công quản lý nợ xấu tại Agribank Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp 4 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU - Đối tượng nghiên cứu của luận văn: Là những vấn đề chung nhất về nợ xấu và quản lý nợ xấu trong hoạt động tín dụng tại các NHTM Việt Nam - Phạm vi nghiên cứu: nghiên cứu hoạt động quản lý nợ. .. toán nợ xấu hiện tại, đồng thời hoàn thiện hơn nữa công tác quản lý nợ xấu trong thời gian tới, đảm bảo hoạt động tín dụng được an toàn, hiệu quả, tiếp tục khẳng định vị thế của chi nhánh trên địa bàn tỉnh, mà còn góp phần tích cực giải quyết bài toán nợ xấu của Agribank, của hệ thống NHTM hiện nay Từ đó tác giả lựa chọn đề tài Hoàn thiện công tác quản lý nợ xấu tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển. .. từ các vấn đề mang tính lý thuyết về nợ xấu, tìm hiểu một số mô hình QTRR tín dụng, quản lý nợ xấu tại các ngân hàng nước ngoài và NHTM Việt Nam Thông qua khảo sát, phân tích các số liệu thu thập được tại Agribank Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp, luận văn đạt được mục tiêu nghiên cứu chính là: - Làm rõ thực trạng các vấn đề về nợ xấu, quản lý nợ xấu tại Agribank Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp Qua đó, xác định những... thực tiễn về vấn đề nợ xấu tại các NHTM Việt Nam và tại Agribank Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp thì việc nghiên cứu một cách có hệ thống, khoa học lý thuyết về các vấn đề nợ xấu trong hoạt động tín dụng, đồng thời khi phân tích, đánh giá được thực tiễn công tác quản lý nợ xấu tại Agribank Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp trong thời gian qua theo tác giả không chỉ có ý nghĩa tích cực giúp cho Chi nhánh tìm ra được... QUẢN LÝ NỢ XẤU TẠI NHTM 1.2.1 Quản lý nợ xấu và mục tiêu của quản lý nợ xấu Theo Ủy ban Basel, quản lý nợ xấu NHTM được hiểu như sau: Quản lý nợ xấu của ngân hàng thương mại là quá trình xây dựng và thực thi các chi n lược, các chính sách quản lý và kinh doanh tín dụng nhằm đạt được các mục tiêu an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững; trong đó tăng cường các biện pháp nhằm phòng ngừa nợ xấu, đi kèm.. .hoàn thiện công tác quản lý nợ xấu trong thời gian tới, đảm bảo hoạt động tín dụng được an toàn, hiệu quả Luận văn cũng đưa ra một số kiến nghị đối với Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, NHNN Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp và Agribank - Nhìn chung, kết quả nghiên cứu của luận văn đã đánh giá được thực tiễn hoạt động tín dụng, quản lý nợ xấu của Agribank Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp trong thời... yếu tố bên ngoài, công tác quản lý nợ xấu của Chi nhánh còn bộc lộ nhiều hạn chế Để hoàn thiện hơn về công tác quản lý nợ xấu, trong thời gian tới Chi nhánh cần tổ chức thực hiện mô hình quản lý tín dụng có hiệu quả hơn, xây dựng và thực hiện chi n lược quản lý rủi ro tín dụng cho phù hợp nguồn lực sẳn có, đáp ứng được yêu cầu thực tế, đồng thời phải kết hợp nhiều biện pháp xử lý nợ phù hợp với các... có nợ xấu phát sinh hay có tỷ lệ nợ xấu cao khó thu hồi tìm ra các giải pháp triệt để phòng ngừa, kiểm soát và nhanh chóng xử lý, thu hồi những khoản nợ xấu tồn đọng đó, đồng thời hoàn thiện hơn nữa trong công tác quản lý nợ xấu trong thời gian tới để đảm bảo hoạt động ngân hàng phát triển an toàn, bền vững và hiệu quả cao nhất Tác giả khẳng định hiện chưa có một nghiên cứu nào về đề tài hoàn thiện quản ... Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp , sở lý thuyết chung nợ xấu quản lý nợ xấu NHTM, tác giả phân tích, đánh giá thực tiễn hoạt động tín dụng, quản lý nợ xấu chi. .. hồi, công tác quản lý nợ xấu bộc lộ nhiều yếu Từ thực tiễn trên, yêu cầu quản lý nợ xấu trở trở nên cấp thiết hết Từ đó, tác giả chọn đề tài: Hoàn thiện công tác Quản lý nợ xấu Ngân hàng Nông nghiệp. .. vị chi nhánh địa bàn tỉnh, mà góp phần tích cực giải toán nợ xấu Agribank, hệ thống NHTM Từ tác giả lựa chọn đề tài Hoàn thiện công tác quản lý nợ xấu Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn
- Xem thêm -

Xem thêm: hoàn thiện công tác quản lý nợ xấu tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam – chi nhánh tỉnh đồng tháp , hoàn thiện công tác quản lý nợ xấu tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam – chi nhánh tỉnh đồng tháp , hoàn thiện công tác quản lý nợ xấu tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam – chi nhánh tỉnh đồng tháp , PHẦN KẾT LUẬN 100, TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN., - Trong quá trình theo dõi nợ xấu, đặc biệt là những khoản nợ xấu tồn đọng trong một khoảng thời gian dài chưa được thực hiện một cách khoa học, có hệ thống. Sự luân chuyển địa bàn phụ trách, điều chuyển công tác của CBTD đã tạo ra một khoảng trống nh..., TÓM TẮT CHƯƠNG 2, - Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện mô hình chấm điểm XHTDNB theo quy định của NHNN, phân loại nợ phù hợp các tiêu chuẩn quốc tế. Đối với khách hàng doanh nghiệp cần phát triển thêm những tiêu chí định tính, đánh giá chung nhất được tình trạng thực tế của ...

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn