Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về hải quan đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại việt nam

105 235 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/11/2015, 12:24

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG -*** - VŨ THU HƯƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HẢI QUAN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM Chuyên ngành : KTTG&QHKTQT Mã số : 60.31.07 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS, TS VŨ CHÍ LỘC HÀ NỘI - 2011 i MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT LỜI CẢM ƠN LỜI NÓI ĐẦU ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT AFTA : Asean Free Trade Asea- Khu vực mậu dịch tự ASEAN ASEAN : Association of Southeast Asia Nations- Hiệp hội Quốc gia Đông Nam Á APEC : Asia Pacific Economic Cooperation-Diễn đàn Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương CEPT : Common Effective Preferential Tariff Scheme -Uu đãi thuế quan có hiệu lực chung nước Asean ĐTNN : Đầu tư nước GATT : General Agreement on Tariffs and Trade - Hiệp định chung thuế quan thương mại GATS : General Agreement on Trade in Services -Hiệp định chung thương mại dịch vụ GTT22 : Chương trình quản lý giá tính thuế H/S : Harmonized System- Hệ thống điều hoà mô tả mã hoá hàng hoá ODA : Official Development Assistant - Hỗ trợ phát triển thức TSCĐ : Tài sản cố định NKD : Nhập kinh doanh NĐT-NT : Nhập đầu tư nộp thuế SLXNK : Số liệu Xuất nhập TRIMS : Trade Related Investment Measures- Hiệp định biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại TRIPS : Trade Related Aspects of Intellectual Property rights- Hiệp định khía cạnh thương mại liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ WCO : World Customs Organization -Tổ chức Hải quan giới WTO : World Trade Organization-Tổ chức thương mại giới iii LỜI CẢM ƠN Trước tiên, xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới thầy cô giáo Trường Đại học Ngoại Thương, đặc biệt thầy cô Ban Giám hiệu Khoa Sau đại học, giúp đỡ, tạo điều kiện cho trình học tập bậc cao học Nhà trường Tôi xin trân trọng cảm ơn PGS,TS Vũ Chí Lộc, người hướng dẫn khoa học nhiệt tâm tận tình hướng dẫn hoàn thiện luận văn thạc sỹ Cuối cùng, cảm ơn gia đình, bạn bè động viên, cổ vũ tạo điều kiện thời gian cho tác giả suốt trình viết luận văn Mặc dù cố gắng từ việc nghiên cứu, sưu tầm tài liệu, tổng hợp ý kiến chuyên gia nước lĩnh vực này, song luận văn không tránh khỏi thiếu sót định Tôi mong nhận bảo, góp ý quí thầy cô bạn Hà nội, ngày 30 tháng 12 năm 2011 Tác giả luận văn Vũ Thu Hương LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài: Luật Đầu tư (hiệu lực từ 1/7/2006), Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập (hiệu lực từ 1/1/2006) Nghị định Chính phủ, Thông tư hướng dẫn Bộ, ngành cởi bỏ nhiều rào cản thủ tục hành việc đăng ký thủ tục cấp chứng nhận đầu tư; đăng ký miễn thuế; thủ tục hải quan máy móc thiết vị, phương tiện vận tải, phụ tùng, linh kiện kèm, vật tư thiết bị, tạo tài sản cố định Ngoài ra, công đại hoá, cải cách thủ tục hành chính, đổi mới, phát triển công nghệ thông tin quan hành chính, công quyền nói chung quan hải quan nói riêng với ý thức, tư tưởng người quản lý góp phần quan trọng, tạo thuận lợi, rút ngắn thời gian làm thủ tục, giảm chi phí cho nhà đầu tư thủ tục hành chính, tạo tiếng nói “đồng thuận” quan quản lý nhà đầu tư Tuy nhiên, bên cạnh tồn chủ quan lẫn khách quan nhà quản lý, nhà đầu tư bất cập sách quản lý, là: Nhiều sách đầu tư, chế độ ưu đãi miễn thuế chưa rõ ràng, cụ thể đồng dẫn đến có nhiều cách hiểu khác nhau, chí thiếu qui phạm, bất cập, chồng chéo ngành quản lý với dẫn đến việc xử lý thiếu công bằng, thiếu minh bạch cho doanh nghiệp gây khiếu kiện, khiếu nại kéo dài, ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động đầu tư đầu tư nước ngoài; không doanh nghiệp lợi dụng sách ưu đãi miễn thuế để nhập máy móc, thiết bị, hàng hoá miễn thuế bán thị trường kiếm lời, thu lợi bất chính; phận không nhỏ cán công chức làm công tác quản lý có thái độ gây sách nhiễu, phiền hà thủ tục hành (thủ tục cấp chứng nhận đầu tư, thủ tục hải quan, thủ tục miễn thuế, ) để trục lợi cá nhân; việc nghiên cứu, hệ thống hoá pháp luật đầu tư, pháp luật thủ tục hải quan, thủ tục ưu đãi miễn thuế hàng hoá nhập tạo tài sản cố định dự án đầu tư chưa nhiều cấp, ngành trọng đầu tư cách bản, khoa học Trong bối cảnh toàn cầu hóa hội nhập kinh tế quốc tế quốc gia phát triển nước ta nay, việc thu hút đầu tư đầu tư nước nhằm tạo ngày nhiều cải vật chất cho xã hội, giải việc làm, ổn định đời sống trị - xã hội vấn đề Đảng, Nhà nước quan tâm Trong ngành Hải quan, việc yêu cầu đơn giản hài hòa hóa thủ tục hải quan vấn đề cấp thiết Để có giải pháp khoa học, hợp lý nhằm vừa đảm bảo quản lý chặt chẽ hoạt động đầu tư, đặc biệt lĩnh vực ưu đãi thuế, vừa tạo điều kiện thuận lợi, giảm chi phí cho nhà đầu tư , đòi hỏi phải nhận thức đắn lý luận đánh giá thực tiễn hoạt động đầu tư thời điểm địa bàn đầu tư cụ thể, từ có giải pháp thiết thực nâng cao hiệu quản lý đầu tư, có quản lý ưu đãi thuế hoá nhập tạo tài sản cố định, quản lý hải quan hàng hoá nhập để gia công hàng xuất doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước nhằm cải thiện môi trường đầu tư, thu hút đầu tư tránh thất thu cho ngân sách nhà nước Xuất phát từ lý luận thực tiễn quản lý hải quan đầu tư trực tiếp nước ngoài, tác giả chọn đề tài “Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý Nhà nước hải quan hoạt động đầu tư trực tiếp nước Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu luận văn thạc sỹ Tình hình nghiên cứu Đây lĩnh vực mẻ số tác giả nghiên cứu với công trình cấp độ luận văn, luận án khoa học nghiên cứu, sách chuyên khảo , chẳng hạn: - Đề tài luận văn thạc sỹ “ Chế độ quản lý nhà nước hải quan hoạt động đầu tư” tác giả Trần Lương Bắc, năm 1998 ; - Đề tài luận văn thạc sỹ “Hải quan Việt Nam tiến trình hội nhập ” tác giả Lê Xuân Hải, Tổng cục Hải quan, năm 2001 ; - Đề tài luận văn “Hoàn thiện thủ tục hải quan Việt Nam giai đoạn nay” tác giả Nguyễn Mạnh Hùng ; - Sách chuyên khảo “Kỹ thuật nghiệp vụ hải quan xuất nhập : Lý luận tình ứng dụng” tác giả Nguyễn Thị Thương Huyền, Học viện Tài chính, năm 2008 ; - Đề tài luận văn thạc sỹ “Hội nhập quốc tế hải quan Việt Nam ” tác giả Nguyễn Đặng Thị Thu Hương, năm 2007 ; - Đề tài luận văn “Hiệp định tạo thuận lợi thương mại WTO vai trò công tác hải quan Việt Nam ” tác giả Nguyễn Thị Thanh Hoa, năm 2009 Trong công trình nghiên cứu đề tài chưa có công trình sâu nghiên cứu cách cụ thể mặt lý luận, thực tiễn hoạt động quản lý nhà nước hải quan hoạt động đầu tư trực tiếp nước Việt Nam kể từ Luật đầu tư 2005 Để thực đề tài tác giả có tham khảo số ý tưởng tài liệu công bố nước khảo sát nước để bổ sung cho phần sở lý luận kinh nghiệm nội dung đề tài Mục đích nghiên cứu Mục đích đưa số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý Nhà nước Hải quan hoạt động đầu tư trực tiếp nước Việt Nam góp phần quản lý tốt, minh bạch hoạt động đầu tư trực tiếp nước Việt Nam thúc đẩy hoạt động xuất nhập đầu tư phát triển đồng thời nâng cao hiệu quản lý Nhà nước hải quan 4 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu công tác quản lý hải quan hoạt động đầu tư trực tiếp nước Việt Nam tập trung nghiên cứu vấn đề liên quan đến quản lý hải quan hàng hóa nhập tạo tài sản cố định dự án đầu tư trực tiếp nước hàng hóa nhập để gia công hàng xuất doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, phạm vi nghiên cứu tập trung liên quan đến văn pháp lý kể từ Luật đầu tư 2005 đời Phương pháp nghiên cứu Luận văn dựa phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử để tiếp cận ba phương diện: lý luận, thực tiễn kinh nghiệm Luận văn sử dụng phương pháp thống kê, so sánh, phân tích, tổng hợp, diễn dịch, quy nạp, mô hình hóa Đồng thời có kế thừa công trình nghiên cứu liên quan đến công tác quản lý hải quan hoạt động đầu tư trực tiếp nước Việt Nam Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn kết cấu thành ba chương, cụ thể sau: Chương I: Quản lý Nhà nước cần thiết quản lý Nhà nước Hải quan hoạt động đầu tư trực tiếp nước Việt Nam Chương II: Thực trạng công tác quản lý Nhà nước Hải quan hoạt động đầu tư trực tiếp nước Việt Nam Chương III: Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý Nhà nước Hải quan hoạt động đầu tư trực tiếp nước Việt Nam CHƯƠNG I QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ SỰ CẦN THIẾT QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HẢI QUAN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 1.1 Quản lý nhà nước hoạt động đầu tư trực tiếp nước Việt Nam Hoạt động đầu tư dạng hoạt động kinh tế, trình chi tiêu cho dự án sản xuất, kinh doanh, nguồn lực sản xuất huy động sử dụng nhằm làm tăng lực sản xuất với mục đích thu lợi ích tương lai lớn chi phí ban đầu bỏ Ngày nay, thuật ngữ đầu tư sử dụng rộng rãi để tất hoạt động có sử dụng vốn (tiền) nhằm mục đích thu lợi ích tương lai Về phương diện pháp lý, khái niệm đầu tư là: Đầu tư việc nhà đầu tư bỏ vốn loại tài sản hữu hình vô hình để hình thành tài sản nhằm tiến hành hoạt động đầu tư theo qui định pháp luật ( Luật Đầu tư,2005) Tuy nhiên tùy theo góc độ nghiên cứu, tùy góc độ tiếp cận chủ thể nghiên cứu liên quan đến đầu tư mà hoạt động đầu tư chia hình thức đầu tư khác đầu tư phát triển (đầu tư sản xuất, kinh doanh) đầu tư chuyển dịch (gửi tiết kiệm, mua cổ phiếu để bán lại, tích trữ hàng hoá để bán lại, ); đầu tư nước đầu tư nước ngoài; đầu tư trực tiếp đầu tư gián tiếp; v.v Đầu tư trực tiếp nước có tác động to lớn đến phát triển thương mại quốc tế Những tác động ảnh hưởng không đến nước nhận đầu tư mà nước xuất tư (đầu tư) Những tác động bao gồm: Đầu tư trực tiếp nước tạo điều kiện thu hút nguồn nhu cầu mới: Tìm kiếm thị trường (nước ) có nhu cầu tiềm ẩn cho sản phẩm công ty mà thị trường nước bảo hòa; Đầu tư trực tiếp nước giúp thâm nhập vào thị trường nơi đạt lợi nhuận cao; Đầu tư trực tiếp nước nhằm tăng suất: Một công ty có nỗ lực muốn bán sản phẩm ban đầu thị trường làm tăng mức thu nhập cổ phần tăng suất Điều làm giảm chi phí bình quân đơn vị sản phẩm Công ty sử dụng nhiều máy móc thiết bị khả có điều kiện thuận lợi để thực hiện; Sử dụng yếu tố nuớc sản xuất: Các chi phí sử dụng đất đai lao động khác biệt xa quốc gia Các công ty đa quốc gia thường cố gắng thiết lập việc sản xuất địa điểm có giá lao động đất đai rẻ Họ thực việc nghiên cứu thị trường để xác định xem họ thu lợi nhuận không từ chi phí rẻ sản xuất thị trường đó; Sử dụng nguyên liệu nước ngoài: Do chi phí vận chuyển, số công ty cố gắng tránh nhập nguyên vật liệu từ đất nước khác, đặt biệt công ty dự tính bán thành phẩm ngược lại cho người tiêu dùng nước đó, giải pháp khả thi phát triển việc sản xuất sản phẩm nước mà nguyên vật liệu có sẵn; Sử dụng công nghệ nước ngoài: Các công ty đa quốc gia thiết lập ngày nhiều nhà máy nước hay mua lại nhà máy hữu nước để học hỏi thêm công nghệ quốc gia khác Công nghệ sau sử dụng để cải tiến quy trình sản xuất nhà máy công ty khắp giới; Khai thác thuận lợi độc quyền: Các công ty trở nên quốc tế hóa họ sở hữu tiềm lực hay kỹ mà đối thủ cạnh tranh Trong chừng mực đó, công ty có thuận lợi đối thủ thu lợi nhuận từ việc trở nên quốc tế hóa; Đa dạng hóa tầm cỡ quốc tế: Một lý công ty tiến hành kinh doanh tầm cỡ quốc tế đa dạng hóa trình sản xuất; Phản ứng với giá trị thay đối ngoại tệ: Khi công ty cho ngoại tệ quốc gia bị giảm giá, công ty tính đến khả đầu tư trực tiếp vào đất nước Do giảm giá ngoại tệ, mức phí tổn ban 87 Các giấy tờ kèm theo công văn gồm: - 02 danh mục hàng hóa đăng ký nhập khẩu; 01 phiếu theo dõi, trừ lùi (Mẫu số 13, 16) - Giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư (Nộp sao, xuất trình đối chiếu yêu cầu); - Bảng kê vốn thực dự án đầu tư; - Các giấy tờ khác: + ……… + ……… (1) cam kết sử dụng hàng hóa nhập để tạo tài sản cố định cho dự án, không sử dụng khác với mục đích miễn thuế … (1)… thực quy định hành xuất nhập hàng hóa chịu trách nhiệm trước pháp luật cam kết (1) kính đề nghị (2) xác nhận danh mục hàng hoá miễn thuế nhập cho (1) theo quy định hành./ Nơi nhận - Như - Lưu Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp/Thủ trưởng tổ chức(hoặc người ủy quyền)/Cá nhân ( Ký tên, đóng dầu) Ghi chú: (1) : ghi tên tổ chức/ cá nhân đăng ký danh mục; (2) : ghi tên quan hải quan nơi đăng ký danh mục 88 Mẫu 2- Công văn đăng ký danh mục miễn thuế nhập Tên tổ chức/cá nhân CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số ………/…… V/v Đăng ký ký danh mục hàng hóa nhập miễn thuế nhập …………, ngày tháng năm 200… Kính gửi: Cơ quan hải quan ………… Tên tổ chức/cá nhân: ………………… (1) Mã số thuế:…………………… (2) Địa chỉ: ………………………… (3) Số điện thoại:……………………….; số Fax:…………………… (4) Mục tiêu hoạt động (đối với doanh nghiệp ghi theo giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư; tổ chức, cá nhân khác ghi theo lý miễn thuế nhập theo hướng dẫn điểm…Thông tư…của Bộ Tài chính):…………………………………… (5) Lĩnh vực ưu đãi đầu tư theo qui định … Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 tại… Thông tư số… ngày… : (Ghi cụ thể đối tượng ưu đãi đầu tư ) …… (6) Nay, tổ chức/cá nhân đăng ký danh mục nhập hàng hóa miễn thuế nhập thuộc: Dự án đầu tư ………………………………………… (7) - Hạng mục công trình ……………………………… - Hạng mục công trình ……………………………… - ……………………… (Nếu nhập hàng hóa cho toàn dự án không cần ghi chi tiết hạng mục công trình) Theo giấy phép đầu tư giấy chứng nhận đầu tư giấy phép quan có thẩm quyền số………………… , ngày………, cấp quan………………… (8) Thời gian dự kiến nhập từ………… đến ……… (9) Các giấy tờ kèm theo công văn gồm: (10) - 02 danh mục hàng hóa đăng ký nhập khẩu; 01 phiếu theo dõi, trừ lùi (Mẫu số 13, 16) - Giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư (Nộp sao, xuất trình đối chiếu yêu cầu); - Bảng kê vốn thực dự án đầu tư; - Các giấy tờ khác: + ……… + ……… Tổ chức/cá nhân cam kết sử dụng hàng hóa nhập mục đích miễn thuế, không để thay thế, dự trữ Tổ chức/cá nhân thực 89 quy định hành xuất nhập hàng hóa chịu trách nhiệm trước pháp luật cam kết (11) Tổ chức/cá nhân kính đề nghị Cơ quan hải quan … kiểm tra, cấp đăng ký danh mục hàng hoá miễn thuế nhập cho Tổ chức/cá nhân theo quy định hành./ Nơi nhận - Như trên; - Lưu: Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp/Thủ trưởng tổ chức(hoặc người ủy quyền)/Cá nhân ( Ký tên, đóng dấu) Ghi chú: Nếu đối tượng miễn thuế không liên quan đến điều kiện ưu đãi đầu tư kê khai mục 6,7 90 Mẫu - Phiếu theo dõi trừ lùi hàng hoá nhập thuộc dự án đầu tư miễn thuế NK Số tờ… Tờ số… PHIẾU THEO DÕI, TRỪ LÙI HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU THUỘC DỰ ÁN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ MIỄN THUẾ NHẬP KHẨU 1- Kèm theo Danh mục hàng hoá nhập tạo tài sản cố định dự án đầu tư miễn thuế nhập số…… ; ngày…….tháng…….năm 2- Tên tổ chức/cá nhân…… ; Mã số tổ chức/cá nhân:……… .….… 3- Địa trụ sở tổ chức/cá nhân: ………………… … ….…… 4- Tên dự án đầu tư………………………………… ………… ……… Số TT Số, ký hiệu, ngày tờ khai hải quan Tên hàng, quy cách phẩm chất Đơn vị tính Hàng hoá nhập theo tờ khai hải quan Hàng hoá lại chưa nhập Lượng Trị giá Lượng Trị giá Công chức hải quan thống kê, trừ lùi ký tên, đóng dấu công chức Cơ quan hải quan cấp Phiếu theo dõi, trừ lùi (Ký tên; đóng dấu ) Ghi chú: - Số tờ, tờ số tiêu chí mục 1,2,3,4 Hải quan nơi cấp phiếu theo dõi, trừ lùi ghi Khi cấp phiếu theo dõi, trừ lùi, 01 phiếu gồm nhiều tờ đơn vị Hải quan phải đóng dấu treo lên tất tờ - Số liệu cột từ đến Phiếu Hải quan nơi làm thủ tục nhập hàng hoá ghi - Khi doanh nghiệp nhập hết hàng hoá theo Danh mục đăng ký Chi cục Hải quan cuối xác nhận lên “đã nhập hết hàng hoá miễn thuế” 01 (đóng dấu y chính) gửi Cục Hải quan nơi đăng ký Danh mục hàng hoá miễn thuế 91 PHỤ LỤC II: CÁC BIỂU MẪU LIÊN QUAN ĐẾN THANH KHOẢN HỢP ĐỒNG GIA CÔNG Mẫu: 01/HSTK-GC, Khổ A4 BẢNG TỔNG HỢP NGUYÊN LIỆU, VẬT TƯ NHẬP KHẨU Tờ số: Hợp đồng gia công số: ngày Thời hạn Phụ lục hợp đồng gia công số: ngày Thời hạn Bên thuê gia công: Địa Bên nhận gia công: Địa Mặt hàng gia công: Số lượng Đơn vị Hải quan làm thủ tục: Tên nguyên liệu, vật tư Đv tính (1) (2) Tờ khai Số………… Ngày……… Lượng (3) Tờ khai Số………… Ngày……… Lượng (4) Tờ khai Số………… Ngày……… Lượng (5) Tờ khai Số………… Ngày……… Lượng (6) Tờ khai Số………… Ngày……… Lượng (7) Tổng cộng Ghi (8) (9) Ngày tháng năm Giám đốc doanh nghiệp (ký tên, đóng dấu) Ghi chú: Tại biểu thống kê nguyên liệu, vật tư nhập chỗ; nhận sản phẩm gia công chuyển tiếp để làm nguyên liệu, vật tư gia công; nguyên liệu, vật tư dư thừa chuyển từ hợp đồng gia công khác sang 92 Mẫu: 02/HSTK-GC, Khổ A4 BẢNG TỔNG HỢP SẢN PHẨM GIA CÔNG XUẤT KHẨU Tờ số:…… Hợp đồng gia công số: ngày Thời hạn Phụ lục hợp đồng gia công số: ngày Thời hạn Bên thuê gia công: Địa Bên nhận gia công: Địa Mặt hàng gia công: Số lượng Đơn vị Hải quan làm thủ tục: Mã hàng (1) Tờ khai Đv Số………… tính Ngày……… Lượng (2) (3) Tờ khai Số………… Ngày……… Lượng (4) Tờ khai Số………… Ngày……… Lượng (5) Tờ khai Số………… Ngày……… Lượng (6) Tờ khai Số………… Ngày……… Lượng (7) Tổng cộng Ghi (8) (9) Ngày tháng năm Giám đốc doanh nghiệp (ký tên, đóng dấu) Ghi chú: Tại biểu thống kê sản phẩm gia công xuất chỗ; giao sản phẩm gia công chuyển tiếp để làm nguyên liệu, vật tư gia công cho hợp đồng khác 93 Mẫu: 08/HSTK-GC, khổ A4 BẢNG KÊ TỜ KHAI XUẤT KHẨU SẢN PHẨM GIA CÔNG Tờ số:…… TT Số, ngày tờ khai Tên sản phẩm nguyên liệu Số lượng Trị giá Hợp đồng/phụ lục Chi cục HQ nơi hợp đồng gia công (số, đăng ký HĐGC ngày ký, ngày hết hạn) Số, ngày B/L Ghi Ngày tháng năm Giám đốc doanh nghiệp (ký tên, đóng dấu) ……………………………………………………………………………………………………… .……………………………… Ghi chú: Đối với tờ khai xuất qua cửa đường bộ, đường sông; tờ khai xuất nhập chỗ, tờ khai gia công chuyển tiếp ghi số B/L (cột 8) 94 Mẫu: 03/HSTK-GC, Khổ A4 BẢNG TỔNG HỢP NGUYÊN LIỆU, VẬT TƯ XUẤT TRẢ RA NƯỚC NGOÀI VÀ CHUYỂN SANG HỢP ĐỒNG GIA CÔNG KHÁC TRONG KHI ĐANG THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG GIA CÔNG Tờ số: Hợp đồng gia công số: ngày Thời hạn Phụ lục hợp đồng gia công số: ngày Thời hạn Bên thuê gia công: Địa Bên nhận gia công: Địa Mặt hàng gia công: Số lượng Đơn vị Hải quan làm thủ tục: Tên nguyên liệu, vật tư (1) Tờ khai Đv Số………… tính Ngày……… Lượng (2) (3) Tờ khai Số………… Ngày……… Lượng (4) Tờ khai Số………… Ngày……… Lượng (5) Tờ khai Số………… Ngày……… Lượng (6) Tờ khai Số………… Ngày……… Lượng (7) Tổng cộng Ghi (8) (9) Ngày tháng năm Giám đốc doanh nghiệp (ký tên, đóng dấu) 95 Mẫu: 04/HSTK-GC, Khổ A4 BẢNG TỔNG HỢP NGUYÊN LIỆU, VẬT TƯ DO BÊN NHẬN GIA CÔNG CUNG ỨNG (Gồm nguyên liệu, vật tư mua Việt Nam nhập theo loại hình nhập sản xuất xuất để phục vụ gia công) Hợp đồng gia công số: Ngày: .Thời hạn: Phụ lục Hợp đồng gia công số: .Ngày: Thời hạn: Bên thuê gia công: Địa Bên nhận gia công: Địa chỉ: Mặt hàng gia công: Số lượng: Đơn vị Hải quan làm thủ tục: STT (1) Tên nguyên liệu, vật tư (2) Đơn vị tính (3) Số lượng Đơn giá Tổng trị giá Hình thức cung ứng Ghi (4) (5) (6) (7) (8) Ngày tháng năm Giám đốc doanh nghiệp (ký tên, đóng dấu) …………………………………………………………………………… …………………………………………………… Ghi chú: 1- Mẫu để tổng hợp nội dung doanh nghiệp kê khai nguyên liệu, phụ liệu, vật tư cung ứng theo mẫu 02/NVLCƯ-GC, Phụ lục I 2- Tại cột (7) ghi: từ nguồn 96 Mẫu 02/NVLCƯ-GC BẢNG KHAI NGUYÊN LIỆU, VẬT TƯ DO BÊN NHẬN GIA CÔNG CUNG ỨNG SỬ DỤNG ĐỂ SẢN XUẤT SẢN PHẨM TƯƠNG ỨNG VỚI TỪNG TỜ KHAI XUẤT KHẨU Tờ khai xuất số……………………… ngày……………………… Giấy phép xuất số….… ngày…… ; Cơ quan cấp………… Hợp đồng gia công số Ngày: Thời hạn: Phụ lục hợp đồng gia công số: Ngày: Thời hạn: Bên thuê gia công: Địa chỉ: Bên nhận gia công: Địa chỉ: Mặt hàng gia công: Số lượng: Đơn vị Hải quan làm thủ tục: Nguyên liệu, vật Mã nguyên Đơn vị Hình thức STT Số lượng Đơn giá Trị giá Ghi tư cung ứng liệu, vật tư tính cung ứng (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Ngày .tháng năm Giám đốc doanh nghiệp (ký tên, đóng dấu) Ghi chú: 1- Doanh nghiệp chế xuất:Phải kê khai đầy đủ nguyên liệu, phụ liệu, vật tư tự cung ứng từ tất nguồn 2- Doanh nghiệp khác: Chỉ kê khai nguyên liệu, phụ liệu, vật tư tự cung ứng từ nguồn nhập 3- Mã nguyên liệu, vật tư ghi cột (3) áp dụng Chi cục Hải quan khoản máy vi tính 4- Tại cột (8) ghi: Từ nguồn Trường hợp hình thức cung ứng NSXXK phải ghi rõ số, ngày tờ khai 97 Mẫu: 05/HSTK-GC, Khổ A4 BẢNG TỔNG HỢP NGUYÊN LIỆU, VẬT TƯ ĐÃ SỬ DỤNG ĐỂ SẢN XUẤT THÀNH SẢN PHẨM XUẤT KHẨU (Qui đổi từ lượng sản phẩm thực xuất khẩu) Hợp đồng gia công số .Ngày: Thời hạn: Phụ lục Hợp đồng gia công số: .Ngày: Thời hạn: Bên thuê gia công: Địa Bên nhận gia công: Địa chỉ: Mặt hàng gia công: Lượng hàng Đơn vị Hải quan làm thủ tục: Lượng nguyên liệu, vật tu sử dụng để sản xuất thành sản phẩm xuất theo mã hàng Mã hàng: Mã hàng: Mã hàng: Mã hàng: Số lượng: M(1) Số lượng: Sốlượng: Số lượng: ST Tên Mã ĐV Tổng lượng Định mức Lượng T NL,VT NL,VT tính NL,VT sử Lượng sử Định mức Định mức Lượn Định mức ( kế Lượng sử dụng dụng dụng ( kế ( kế hao g sử ( kế hao hao hụt) sử dụng L(1) hao hụt) hụt) dụng hụt) Đc(1) 10 11 12 13 Ngày tháng năm Giám đốc doanh nghiệp (Ký tên, đóng dấu) 98 Hướng dẫn sử dụng 1- Công thức tính tổng lượng sử dụng loại nguyên liệu, vật tu để sản xuất mã hàng: L(i) = MiĐci Trong đó: L(i) lượng sử dụng loại nguyên liệu, vật tu để sản xuất mã hàng (i) có định mức éc(i) M(i) tổng lượng sản phẩm mã hàng (i) có định mức Đc(i) thực xuất (Số liệu lấy Bảng 02/HQ-GC) Đc(i) định mức kể hao hụt mã hàng (i) tính cho đơn vị sản phẩm 2- Công thức tính lượng sử dụng loại nguyên liệu, vật tư để sản xuất toàn sản phẩm xuất khẩu: L = L1+L2+L3+L4+ +Ln Trong đó: L tổng lượng sử dụng loại nguyên liệu, vật tu để sản xuất toàn sản phẩm xuất (cột 13) L(1) lượng sử dụng loại NL,VT để sản xuất mã hàng thứ (số liệu ghi cột 6) L(2) lượng sử dụng loại NL,VT để sản xuất mã hàng thứ hai (số liệu ghi cột 8) L(3) lượng sử dụng loại NL,VT để sản xuất mã hàng thứ ba (số liệu ghi cột 10) L(4) lượng sử dụng loại NL,VT để sản xuất mã hàng thứ bốn (số liệu ghi cột 12) 3- Cột - Mã nguyên liệu, vật tư (NL,VT): doanh nghiệp khai khoản đơn vị Hải quan áp dụng công nghệ thông tin để khoản hàng gia công 99 Mẫu: 06/HSTK-GC, Khổ A4 BẢNG THANH KHOẢN HỢP ĐỒNG GIA CÔNG Hợp đồng gia công số Ngày: Thời hạn: Phụ lục Hợp đồng gia công số: Ngày: Thời hạn: Bên thuê gia công: Địa Bên nhận gia công: Địa chỉ: Mặt hàng gia công: Lượng hàng Đơn vị Hải quan làm thủ tục: STT Tên nguyên liệu, vật tư (1) (2) Mã nguyên liệu, VT Đơn vị tính Số lượng NK Tổng lượng cung ứng Tổng lượng XK (3) (4) (5) (6) Nguyên liệu, vật tu dư thừa (7) Biện pháp xử lý nguyên liệu, vật tu dư thừa (8) Đề nghị DN: Ý kiến Hải quan: Ngày .tháng năm Giám đốc doanh nghiệp (Ký tên, đóng dấu) Công chức Hải quan đối chiếu (Ghi ngày tháng hoàn thành việc đối chiếu Ký, đóng dấu công chức) Ngày tháng năm Xác nhận hoàn thành thủ tục khoản (Lãnh đạo Chi cục ký tên, đóng dấu)? 100 Hướng dẫn sử dụng 1- Công thức tính lượng nguyên liệu, vật tư dư thừa: Lượng nguyên liệu, vật tư dư thừa = (Tổng lượng nhập +Tổng lượng cung ứng)- Tổng lượng xuất (cột 7) (cột 4) (cột 6) (cột5) - Tổng lượng nhập lấy bảng 01/HSTK-GC - Tổng lượng xuất khẩu: gồm tổng lượng nguyên liệu, vật tư sử dụng để sản xuất sản phẩm xuất tổng lượng nguyên liệu, vật tư xuất trả nước ngoài, chuyển sang hợp đồng gia công khác thực hợp đồng gia công (Lấy số liệu cột 13, Bảng 06/HSTK-GC cột Bảng 03/HSTK-GC) - Tổng lượng cung ứng: Lấy số liệu cột 8, Bảng 04/HSTK-GC 2- Xác nhận hoàn thành thủ tục khoản: Sau hoàn thành việc đối chiếu khoản, không phát có sai sót doanh nghiệp thực xong việc xử lý nguyên liệu dư thừa, phế liệu, phế phẩm, máy móc, thiết bị mượn (nếu có) theo yêu cầu Hải quan, đơn vị Hải quan theo dõi hợp đồng gia công xác nhận hợp đồng/phụ kiện hợp đồng hoàn thành thủ tục khoản lên khoản, trả cho chủ hàng 01 101 Mẫu: 07/HSTK-GC, Khổ A4 BẢNG THANH KHOẢN MÁY MÓC, THIẾT BỊ TẠM NHẬP, TÁI XUẤT Tờ số: Hợp đồng gia công số: ngày Thời hạn Phụ lục hợp đồng gia công số: ngày Thời hạn Bên thuê gia công: Địa Bên nhận gia công: Địa Mặt hàng gia công: Số lượng Đơn vị Hải quan làm thủ tục: Tạm nhập Tên máy móc, thiết bị tạm nhập ĐV tính Tờ khai số ngày Lượng hàng Ngày tháng năm Giám đốc doanh nghiệp (Ký tên, đóng dấu) Tờ khai số ngày Lượng hàng Đã tái xuất chuyển sang hợp đồng gia Biện pháp Máy móc, công khác thực hợp đồng GC xử lý đối thiết bị Tờ khai số Tờ khai số Tờ khai số với máy lại móc, thiết chưa tái ngày ngày ngày bị chưa tái xuất xuất Lượng hàng Lượng hàng Lượng hàng Công chức Hải quan đối chiếu: (Ghi ngày tháng hoàn thành việc đối chiếu; Ký, đóng dấu công chức) Ngày .tháng năm Xác nhận hoàn thành thủ tục khoản (Lãnh đạo Chi cục ký tên, đóng dấu) [...]... cán bộ quản lý, cả của nhà đầu tư) gây thất thoát cho nhà nước 1.2.2 Tác dụng của công tác quản lý Nhà nước về hải quan đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam Công tác quản lý hải quan đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam liên quan đến chính sách ưu đãi về thuế đối với thiết bị máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ; vật tư xây... khẩu đối với thiết bị, vật tư, phương tiện vận tải và hàng hóa khác để thực hiện dự án đầu tư; ưu đãi đối với nhà đầu tư đầu tư vào khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế 2.2 Nội dung công tác quản lý hải quan đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam 2.2.1 Căn cứ pháp lý liên quan đến quản lý hải quan đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài Cũng như quản lý. .. cố định của dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài Một trong những khâu quan trọng nhất đối với quản lý Nhà nước về hải quan đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam đó là quản lý hải quan đối với hàng hóa tạo tài sản cố định của dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài Vì vây, trong phần này luận văn sẽ đi sâu nghiên cứu về thủ tục hải quan và chính sách thuế liên quan đối với hàng hóa tạo tài... cách hợp lý 27 CHƯƠNG II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HẢI QUAN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 2.1 Chức năng, nhiệm vụ của quản lý Nhà nước về hải quan đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài 2.1.1 Nhiệm vụ của ngành Hải quan Việt Nam Ngày 10 tháng 9 năm 1945, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Võ Nguyên Giáp thừa uỷ quyền của Chủ tịch Chính phủ lâm thời Việt nam dân chủ... dụng là nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư trên lãnh thổ Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư Trên cơ sở Luật đầu tư 2005, chính sách liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài của Việt Nam thể hiện qua các văn bản dưới luật khác như Nghị định 78/2006/NĐ-CP quy định về đầu tư trực tiếp nước ngoài, ... vậy, quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam Để có cơ sở nghiên cứu quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài, trước hết đề tài luận văn nghiên cứu những cơ sở pháp lý liên quan đến cam kết và tình hình thực hiện cam kết liên quan đến đầu tư khi Việt Nam gia nhập WTO vì... tạo lập môi trường pháp lý công bằng, minh bạch hơn cho tất các các nhà đầu tư, thể hiện thái độ tích cực của Việt Nam trong việc cải thiện môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư của Việt Nam đối với các nhà đầu tư nước ngoài 1.1.3 Nội dung và chức năng quản lý Nhà nước đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam Nội dung quản lý nhà nước về đầu tư được quy định tại điều 71 chương... hải quan; đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ công chức hải quan; tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ, phương pháp quản lý hải quan hiện đại; thống kê nhà nước về hải quan; thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về hải quan; hợp tác quốc tế về hải quan 2.1.2 Nhiệm vụ quản lý Nhà nước về hải quan đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt. .. Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và Luật Khuyến khích đầu tư trong nước và có phạm vi áp dụng thống nhất và mở rộng hơn cụ thể phạm vi điều chỉnh quy định về hoạt động đầu tư nhằm mục đích kinh doanh; quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư; khuyến khích và ưu đãi đầu tư; quản lý nhà nước về đầu tư tại Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và đối tư ng... kiện đầu tư và quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền - Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các Bộ, ngành liên quan và giải quyết các khó khăn, vướng mắc của dự án đầu tư trong lĩnh vực thuộc chuyên ngành quản lý của mình 1.2 Sự cần thiết của công tác quản lý Nhà nước về hải quan đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam 1.2.1 Tính tất yếu của công tác ... quản lý Nhà nước Hải quan hoạt động đầu tư trực tiếp nước Việt Nam 5 CHƯƠNG I QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ SỰ CẦN THIẾT QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HẢI QUAN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT... thoát cho nhà nước 1.2.2 Tác dụng công tác quản lý Nhà nước hải quan hoạt động đầu tư trực tiếp nước Việt Nam Công tác quản lý hải quan hoạt động đầu tư trực tiếp nước Việt Nam liên quan đến sách... hợp pháp nhà đầu tư; khuyến khích ưu đãi đầu tư; quản lý nhà nước đầu tư Việt Nam đầu tư từ Việt Nam nước đối tư ng áp dụng nhà đầu tư nước nhà đầu tư nước thực hoạt động đầu tư lãnh thổ Việt Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về hải quan đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại việt nam, Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về hải quan đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại việt nam, Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về hải quan đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại việt nam

Từ khóa liên quan