Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho cán bộ quản lý các cơ sở dạy nghề ở huyện phổ yên, tỉnh thái nguyên

110 191 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/11/2015, 10:30

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGÔ THƢỢNG THỦY TỔ CHỨC BỒI DƢỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ CÁC CƠ SỞ DẠY NGHỀ Ở HUYỆN PHỔ YÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGÔ THƢỢNG THỦY TỔ CHỨC BỒI DƢỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ CÁC CƠ SỞ DẠY NGHỀ Ở HUYỆN PHỔ YÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 60.14.01.14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN THỊ TÌNH THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng công bố công trình khác Tôi xin cam đoan thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Thái Nguyên, tháng năm 2015 Tác giả Ngô Thƣợng Thủy Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Tháii Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, nhận giúp đỡ tận tình nhiều quan, tổ chức cá nhân Trước hết, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Nguyễn Thị Tình - Phó trưởng Khoa Tâm lý Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, người trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ suốt trình nghiên cứu hoàn thành luận văn Tôi trân trọng cảm ơn Khoa Tâm lý Giáo dục, Phòng Quản lý Sau đại học, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên; Các thầy cô giáo môn Khoa Nhà trường; Các thày cô giáo Hội đồng bảo vệ đề cương luận văn, người trang bị cho kiến thức quý báu giúp đỡ hoàn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn giúp đỡ tận tình Trường Trung cấp nghề Nam Thái Nguyên, Ủy ban nhân dân huyện Phổ Yên, Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện Phổ Yên, Chi cục Thống kê Phổ Yên, sở đào tạo nghề huyện, cán quản lý chuyên viên Tổng cục Dạy nghề, Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Thái Nguyên toàn thể cán giáo viên sở đào tạo nghề địa bàn huyện Phổ Yên giúp đỡ trình thu thập số liệu kiểm nghiệm kết nghiên cứu Tôi xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè nhiệt tình giúp đỡ trình nghiên cứu Thái Nguyên, ngày 10 tháng năm 2015 Tác giả luận văn Ngô Thƣợng Thủy Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học TháiiiNguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC BẢNG v DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ vi MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Khách thể đối tượng nghiên cứu 4 Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA TỔ CHỨC BỒI DƢỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ CÁC CƠ SỞ DẠY NGHỀ8 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.2 Các khái niệm 1.2.1 Quản lý 1.2.2 Cơ sở dạy nghề, quản lý dạy nghề quản lý sở dạy nghề 12 1.2.3 Bồi dưỡng tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý 16 1.3 Cán quản lý sở dạy nghề yêu cầu nghiệp vụ quản lý cán quản lý sở dạy nghề 19 1.3.1 Cán quản lý 19 1.3.2 Cán quản lý sở dạy nghề 20 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học TháiiiiNguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 1.3.3 Tiêu chuẩn nhiệm vụ cán quản lý sở dạy nghề 20 1.4 Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho cán quản lý sở dạy nghề 23 1.4.1 Tổ chức xác định nhu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho cán quản lý sở dạy nghề 24 1.4.2 Tổ chức lập kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho cán quản lý sở dạy nghề 24 1.4.3 Tổ chức việc lựa chọn nội dung bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho cán quản lý sở dạy nghề 24 1.4.4 Tổ chức việc lựa chọn sử dụng phương pháp bồi dưỡng hình thức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho cán quản lý sở dạy nghề 25 1.4.5 Tổ chức điều kiện (nguồn lực) bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho cán quản lý sở dạy nghề 25 1.4.6 Tổ chức tự bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho cán quản lý sở dạy nghề 26 1.4.7 Tổ chức kiểm tra đánh giá chất lượng bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho cán quản lý sở dạy nghề 27 1.4.8 Quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý 27 1.5 Trách nhiệm Tổng cục Dạy nghề Sở Lao đông - Thương binh Xã hội với công tác tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho cán quản lý sở dạy nghề 28 1.5.1 Vị trí, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn Sở Lao động Thương binh Xã hội lĩnh vực dạy nghề 28 1.5.2 Vị trí, chức nhiệm vụ Tổng cục dạy nghề 29 1.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho cán quản lý sở dạy nghề 30 1.6.1 Yếu tố khách quan 30 1.6.2 Yếu tố chủ quan 30 Kết luận chương 31 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học TháiivNguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Chƣơng THỰC TRẠNG TỔ CHỨC BỒI DƢỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ CÁC CƠ SỞ DẠY NGHỀ Ở HUYỆN PHỔ YÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN 32 2.1 Khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội huyện Phổ Yên 32 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên 32 2.1.2 Đặc điểm kinh tế, xã hội 32 2.2 Khái quát tình hình dạy nghề huyện Phổ Yên 33 2.2.1 Mạng lưới sở dạy nghề 33 2.2.2 Thực trạng trình độ chuyên môn nghiệp vụ sư phạm đội ngũ giáo viên sở dạy nghề huyện Phổ Yên 35 2.2.3 Thực trạng nghiệp vụ quản lý đội ngũ cán quản lý sở dạy nghề huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên 36 2.3 Thực trạng tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho cán quản lý sở dạy nghề huyện Phổ Yên 42 2.3.1 Thực trạng nhu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho cán quản lý sở dạy nghề 42 2.3.2 Thực trạng việc tổ chức lập kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho cán quản lý sở dạy nghề 43 2.3.3 Thực trạng việc tổ chức lựa chọn nội dung bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho cán quản lý sở dạy nghề 44 2.3.4 Thực trạng việc tổ chức lựa chọn sử dụng phương pháp hình thức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho cán quản lý sở dạy nghề 45 2.3.5 Thực trạng việc tổ chức điều kiện sở vật chất kinh phí bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho cán quản lý sở dạy nghề 46 2.3.6 Thực trạng tổ chức tự bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho cán quản lý sở dạy nghề 47 2.3.7 Thực trạng tổ chức kiểm tra đánh giá hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho cán quản lý sở dạy nghề 48 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học TháivNguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 2.4 Kết tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho cán quản lý sở dạy nghề từ năm 2010 đến 2014 48 2.5 Đánh giá chung thực trạng tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho cán quản lý sở dạy nghề huyện Phổ Yên 50 2.5.1 Những ưu điểm nguyên nhân 50 2.5.2 Những tồn nguyên nhân 51 Kết luận chương 52 Chƣơng BIỆN PHÁP TỔ CHỨC BỒI DƢỜNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ CÁC CƠ SỞ DẠY NGHỀ Ở HUYỆN PHỔ YÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN 53 3.1 Các nguyên tắc đề xuất biện pháp 53 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 53 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính toàn diện, đồng 53 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu 54 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi 54 3.2 Biện pháp tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho cán quản lý sở dạy nghề huyện Phổ Yên 54 3.2.1 Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức vai trò, tầm quan trọng hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho cán quản lý sở dạy nghề 54 3.2.2 Biện pháp Đổi công tác xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho cán quản lý sở dạy nghề 56 3.2.3 Biện pháp Tăng cường việc lựa chọn sử dụng nội dung, phương pháp hình thức bồi dưỡng cập nhật tích cực 59 3.2.4 Biện pháp Tăng cường điều kiện sở vật chất tài cho công tác bồi dưỡng 62 3.2.5 Biện pháp Tăng cường tổ chức nghiên cứu, học tập thực tế mô hình quản lý tiên tiến 64 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học TháiviNguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 3.2.6 Biện pháp Tăng cường tự bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý đội ngũ cán quản lý sở dạy nghề 65 3.2.7 Biện pháp Đổi kiểm tra đánh giá hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho cán quản lý sở dạy nghề 68 3.3 Mối quan hệ biện pháp 71 3.4 Khảo nghiệm mức độ cần thiết khả thi biện pháp 72 3.4.1 Mục đích khảo nghiệm 72 3.4.2 Nội dung khảo nghiệm 72 3.4.3 Phương pháp khảo nghiệm 72 3.4.4 Kết khảo nghiệm 72 Kết luận chương 75 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 76 Kết luận 76 Khuyến nghị 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO 79 PHỤ LỤC Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái viiNguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TT Chữ viết tắt Diến giải BD Bồi dưỡng CB Cán CBQL Cán quản lý CĐN Cao đằng nghề CNH - HĐH Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa CSDN Cơ sở dạy nghề GD Giáo dục GD - ĐT Giáo dục - Đào tạo GV Giáo viên 10 HTX Hợp tác xã 11 HV Học viên 12 LĐTB&XH Lao động - Thương binh Xã hội 13 NLQL Năng lực quản lý 14 NVQL Nghiệp vụ quản lý 15 QL Quản lý 16 QLDN Quản lý dạy nghề 17 QLGD Quản lý giáo dục 18 QLNN Quản lý nhà nước 19 TCDN Tổng cục Dạy nghề 20 TCN Trung cấp nghề 21 TTDN Trung tâm dạy nghề Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học TháiivNguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ IV Những khó khăn mà thân thƣờng gặp QL CSDN? (đánh đấu x vào ô lựa chọn) Thƣờng xuyên TT Các khó khăn Xây dựng tổ chức thực quy hoạch, kế hoạch phát triển CSDN QL tổ chức máy, cán bộ, giáo viên, nhân viên CSDN QL học viên QL hoạt động dạy học GD QL tài chính, tài sản QL hành hệ thống thông tin Tổ chức kiểm tra, kiểm định chất lượng DN Thực dân chủ hoạt động CSDN Đôi Không gặp khó khăn V Nguyên nhân gặp khăn thƣờng gặp QL CSDNl gì? (đánh đấu x vào ô lựa chọn) TT Các nguyên nhân Không đủ kiến thức chuyên môn Chưa đủ kinh nghiệm QL dạy nghề Chưa đào tạo QL trị Chưa BD kiến thức QL Đã BD chắp vá, thiếu hệ thống Do đặc thù CSDN Do đặc điểm cá nhân người CBQL Quy chế hoạt động CSDN chưa phù hợp Rất Quan Không quan trọng trọng quan trọng VI Bạn có thấy cần thiết đƣợc BD NVQL không? (đánh đấu x vào ô lựa chọn) Mức độ Ý kiến đánh giá Rất cần thiết 10 83,3 Cần thiết 16,7 Không cần thiết 0 VII Bạn cho đánh giá hiệu công tác lập kế hoạch tổ chức BD NVQL cho CBQL đơn vị? (đánh đấu x vào ô lựa chọn) Ý kiến đánh giá Nội dung kế hoạch 1.Về mục tiêu BD 2.Về đối tượng BD 3.Về thời gian, thời điểm BD 4.Về địa điểm BD 5.Về kinh phí CSVC Phù Tƣơng đối Không hợp phù hợp phù hợp VIII Đánh giá mức độ cần thiết ND BD dƣới dây? (đánh đấu x vào ô lựa chọn) CBQL tự đánh giá Các nội dung cần BD TT Rất cần Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ SP Tương Cần đối cần Không cần Trình độ chuyên môn Nghiệp vụ sư phạm Nghiệp vụ QL Xây dựng tổ chức thực quy hoạch, kế hoạch QL tổ chức máy, cán bộ, GV, nhân viên QL học viên Năng lực QL QL hoạt động dạy học GD QL tài chính, tài sản QL hành hệ thống thông tin 10 Tổ chức kiểm tra, kiểm định chất lượng dạy nghề 11 Thực dân chủ hoạt động đơn vị XI Các phƣơng pháp hình thức BD NVQL cho CBQL CSDN? Phƣơng pháp BD Nghe giảng viên, báo cáo viên thuyết trình Phương pháp làm việc nhóm Phương pháp làm việc cá nhân Tọa đàm, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm Phương pháp tình Các phương pháp khác Thƣờng xuyên Đôi Không sử dụng XII Các nguồn lực kinh phí tổ chức bồi NVQL cho CBQL CSDN? TT Các nguồn lực Kinh phí tổ chức lớp học Kinh phí hỗ trợ học viên Điều kiện phòng học Trang thiết bị, phương tiện BD Tài liệu cho giảng viên, học viên Đầy đủ Mức độ Chƣa đáp tƣơng đối ứng yêu cầu XIII Thực trạng tổ chức tự BD NVQL Nội dung tổ chức tự BD NVQL Tốt Đạt Không đạt yêu cầu yêu cầu Đạt Không đạt yêu cầu yêu cầu Lập kế hoạch tự BD Lựa chọn nội dung tự BD Lựa chọnPhương pháp, hình thức tự BD Kiểm tra hoạt động tự BD XIV Kiểm tra đánh giá hoạt động BD NVQL cho CBQL CSDN? Hình thức kiểm tra đánh giá Kiểm tra đánh giá thường xuyên Kiểm tra đánh giá định kỳ Viết thu hoạch, báo cáo Đánh giá tổng kết Tốt * Ông/bà tham gia khóa đào tạo, BD vấn đề chưa: Nếu tham gia, xin ông/bà cho biết: Tên khóa BD, Khóa học diễn đâu, Cơ quan đào tạo thời gian ngày tổ chức khóa học * Ông/bà có nhận xét sau hoàn thành khóa đào tạo, BD (Đánh dấu x vào vị trí thích hợp) - Về nội dung: + Phong phú: + Chưa phong phú: - Độ dài lớp đào tạo, BD: + Dài: + Ngắn: + Bình thường: - Phương pháp giảng dạy: + Phù hợp: + Chưa phù hợp: - Hình thức đào tạo: + Phù hợp: + Chưa phù hợp: - Đánh giá kết quả: + Bổ ích: + Rất bổ ích: + Bình thường: 3) Trước mắt ông/bà cho biết tên khóa học khóa học nói mà ông/bà thấy cần nhất: Xin chân thành cảm ơn! Ngày …tháng…… năm 2014 Ngƣời cung cấp thông tin Cán điều tra (Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên) Phụ lục PHIẾU KHẢO SÁT (Dành cho giáo viên, nhân viên CSDN ) (Các thông tin thu thập qua Phiếu khảo sát sử dụng cho mục đích phục vụ việc nghiên cứu đề tài luận văn thạc sĩ Cam kết bảo mật thông tin không sử dụng vào mục đích khác.) I Thông tin cá nhân: Ông/bà cho biết số thông tin cá nhân sau: Họ tên: - Tuổi: - Đơn vị công tác: - Giới tính: (Đánh dấu x vào vị trí thích hợp) Nam: Nữ: Trong công việc, ông/bà khó khăn có gặp khó khăn không: Có: Không: Nếu có, khó khăn (Đánh dấu v vào vị trí thích hợp) - Trình độ chuyên môn: - Khả tiếp cận xử lý thông tin: - Chuyên môn nghiệp vụ - Năng lực, trình độ CBQL II Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sƣ phạm CBQL GV, NV đánh giá Các yêu cầu Tiêu chí Xuất sắc (1) (2) Đạt trình độ chuẩn đào tạo nhà giáo theo quy định Luật dạy nghề giáo viên dạy nghề Hiểu biết chương trình kế hoạch dạy nghề Trình độ Có lực đạo, tổ chức hoạt CM động dạy học GD có hiệu phù hợp đối tượng điều kiện thực tế CSDN, địa phương; Có kiến thức phổ thông trị, kinh tế, y tế, văn hóa, xã hội liên quan đến đào tạo nghề Có khả vận dụng linh hoạt phương pháp dạy học GD Có khả hướng dẫn tư vấn, Nghiệp vụ giúp đỡ giáo viên chuyên môn, sư phạm nghiệp vụ sư phạm GD Có khả ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng ngoại phục vụ cho hoạt động QL GD (3) Khá TB Còn hạn chế (4) (5) (6) III Khảo sát lực QL CBQL GV, NV đánh giá Tiêu chí Các yêu cầu sắc Hoàn thành chương trình BD CB QLGD theo Hiểu biết quy định; NVQL Vận dụng kiến thức lý luận NVQL lãnh đạo, QL CSDN Xây dựng Dự báo phát triển nhà trường phục tổ chức vụ cho việc xây dựng quy hoạch kế hoạch thực phát triển CSDN quy hoạch, Xây dựng tổ chức thực quy hoạch phát kế hoạch triển nhà trường toàn diện phù hợp; phát triển Xây dựng tổ chức thực đầy đủ kế hoạch CSDN năm học Thành lập, kiện toàn tổ chức máy, bổ nhiệm chức vụ QL theo quy định; QL hoạt động QL tổ chức tổ chức máy đv nhằm đảm bảo chất máy, lượng DN cán bộ, Sử dụng, đào tạo BD, đánh giá xếp loại, khen giáo viên, thưởng kỷ luật, thực chế độ nhân viên sách cán bộ, giáo viên, nhân viên theo CSDN quy định; Tổ chức hoạt động thi đua đơn vị; xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ phẩm chất lực để thực mục tiêu GD Còn Xuất Khá TB hạn chế GV, NV đánh giá Tiêu chí Các yêu cầu sắc Tổ chức QL học sinh theo quy định, có biện pháp để học sinh không bỏ học QL học viên Thực công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật HV theo quy định Thực đầy đủ chế độ sách, bảo vệ quyền lợi ích đáng HV Tổ chức đạo hoạt động dạy học, GD phù hợp đối tượng học sinh, đảm bảo chất lượng GD toàn diện, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo giáo viên học sinh Tổ chức đạo hoạt động BD học sinh QL hoạt khiếu, giúp đỡ học sinh yếu kém; tổ chức động dạy GD hoà nhập cho học sinh khuyết tật, học sinh, học GD sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trường theo quy định QL việc đánh giá kết học tập rèn luyện học sinh, sinh viên theo quy định; tổ chức kiểm tra xác nhận hoàn thành chương trình dạy nghề Huy động sử dụng nguồn tài phục QL tài vụ hoạt động dạy học GD nhà trường chính, quy định pháp luật, hiệu tài sản QL sử dụng tài sản mục đích theo quy định pháp luật Còn Xuất Khá TB hạn chế GV, NV đánh giá Tiêu chí sắc Tổ chức xây dựng, bảo quản, khai thác sử dụng sở vật chất thiết bị dạy học nhà trường theo yêu cầu đảm bảo chất lượng GD Xây dựng tổ chức thực quy định QL hành CSDN QL hành QL sử dụng loại hồ sơ, sổ sách theo quy định hệ thống Xây dựng sử dụng hệ thống thông tin phục thông tin vụ hoạt động QL, hoạt động dạy học GD CSDN , đầy đủ theo quy định Tổ chức kiểm tra, kiểm định chất lượng GD Thực dân chủ hoạt động CSDN Tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng hoạt động dạy học, GD QL theo quy định Chấp hành tra GD cấp QL Thực kiểm định chất lượng DN Sử dụng kết kiểm tra, tra, kiểm định chất lượng GD Xây dựng quy chế dân chủ đơn vị theo quy định Tổ chức thực quy chế dân chủ sở, tạo điều kiện cho đoàn thể, tổ chức xã hội đơn vị hoạt động nhằm nâng cao chất lượng GD Còn Xuất Các yêu cầu Khá TB hạn chế IV Nhu cầu BD NLQL cho CBQL (đánh đấu x vào ô lựa chọn) GV, NV tự đánh giá TT Các tiêu chí cần BD Rất cần Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm Cần T Đối cần Không cần 1.Trình độ chuyên môn 2.Nghiệp vụ sư phạm 3.Hiểu biết NVQL 4.Xây dựng tổ chức thực quy hoạch, kế hoạch 5.QL tổ chức máy, cán bộ, giáo viên, nhân viên CSDN QL học sinh Năng lực QL trường QL hoạt động dạy học GD 8.QL tài chính, tài sản 9.QL hành hệ thống thông tin 10.Tổ chức kiểm tra, kiểm định chất lượng GD 11.Thực dân chủ hoạt động đơn vị Xin chân thành cảm ơn! Ngày …tháng…… năm 2014 Ngƣời cung cấp thông tin Cán điều tra (Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên) Phụ lục PHIẾU KHẢO SÁT (Dành cho CBQL chuyên viên TCDN, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thái Nguyên, Phòng LĐ-TB&XH huyện Phổ Yên CBQL CSDN huyện Phổ Yên ) (Các thông tin thu thập qua Phiếu khảo sát sử dụng cho mục đích phục vụ việc nghiên cứu đề tài luận văn thạc sĩ Cam kết bảo mật thông tin không sử dụng vào mục đích khác.) I Thông tin cá nhân: Ông/bà cho biết số thông tin cá nhân sau: - Họ tên: - Đơn vị công tác: - Vị trí công tác: II Khảo sát mức độ cần thiết tính khả thi giải pháp nhằm nâng cao hiệu tổ chức BD NVQL cho CBQL CSDN huyện Phổ Yên Mức độ cần thiết Các giải pháp TT Rất cần thiết Nâng cao nhận thức cho lãnh đạo tầm quan trọng cần thiết nâng cao lực QL đội ngũ Lãnh đạo trường Đổi công tác xây dựng kế hoạch BD Đổi toàn diện mục đích, nội dung, phương pháp, hình thức công tác BD Tăng cường điều kiện sở vật chất tài cho CT BD Tăng cường tổ chức nghiên cứu, học tập thực tế mô hình QL CSDN tiên tiến Tăng cường tự bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý đội ngũ cán quản lý sở dạy nghề Tổ chức kiểm tra đánh giá hoạt động BD Cần thiết Mức độ khả thi Không Khả cần thi thiết Khả Không khả thi cao thi - Ngoài biện pháp nêu, đồng chí thấy cần có biện pháp để mang lại tác dụng hiệu nâng cao NVQL cho CBQL CSDN huyện Phổ Yên - Để thực biện pháp BD NVQL cho CBQL CSDN huyện Phổ Yên có hiệu quả, đồng chí có kiến nghị với cấp có liên quan Xin chân thành cảm ơn! Ngày …tháng…… năm 2015 Ngƣời cung cấp thông tin Cán điều tra (Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên) [...]... trạng tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho cán bộ quản lý các cơ sở dạy nghề ở huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên; Chƣơng 3 Biện pháp tổ chức tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho cán bộ quản lý các cơ sở dạy nghề ở huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái7 Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Chƣơng 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA TỔ CHỨC BỒI DƢỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ CHO CÁN BỘ QUẢN... lực cho đội ngũ CBQL CSDN nói riêng và nâng cao chất lượng hoạt động dạy nghề nói chung tại các CSDN ở huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên 2 Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về tổ chức BD NVQL cho CBQL các CSDN và thực trạng tổ chức BD NVQL cho CBQL các CSDN ở huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên Đề xuất biện pháp tổ chức BD NVQL nhằm nâng cao chất lượng cho đội ngũ CBQL các CSDN ở huyện Phổ Yên,. .. tình trạng đó cần phải tổ chức BD NVQL vụ nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ CBQL các CSDN trên địa bàn huyện Phổ Yên Xuất phát từ những lý do trên, bản thân đang công tác tại Trường Trung cấp nghề Nam Thái và được đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành QLGD, tác giả chọn vấn đề: Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho cán bộ quản lý các cơ sở dạy nghề ở huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên làm đề tài luận... cấp kiến thức cho người CBQL để tăng cường năng lực và hiệu quả công tác 1.2.3.2 Nghiệp vụ quản lý và tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý a Nghiệp vụ Nghiệp vụ là công việc chuyên môn của một nghề Theo Quyết định số 414/TTCP của Bộ trưởng - Trưởng Ban tổ chức chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch bậc công chức, viên chức thì nghiệp vụ bao gồm các thành tố: Chức trách”,... - Xác lập cơ chế phối hợp giữa các bộ phận, các thành viên trong tổ chức [2] Trong phạm vi luận văn này, chúng tôi tiếp cận tổ chức với tư cách là một hoạt động và do đó, tổ chức bồi BD NVQL cho CBQL các CSDN bao gồm: 1.4.1 Tổ chức xác định nhu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho cán bộ quản lý cơ sở dạy nghề Xác định đúng những nhu cầu BD NVQL của CBQL CSDN Trên cơ sở khảo sát thực tiễn và những kết... trường như: hành chính, quản trị; tổ chức, cán bộ; tổng hợp, đối ngoại; QL học sinh, sinh viên; QL tài chính, QL thiết bị và xây dựng cơ bản * Trưởng khoa, trưởng bộ môn chịu trách nhiệm QL, điều hành các hoạt động của khoa, bộ môn theo nhiệm vụ được quy định và theo phân cấp của hiệu trưởng 1.4 Tổ chức bồi dƣỡng nghiệp vụ quản lý cho cán bộ quản lý cơ sở dạy nghề Thuật ngữ tổ chức được sử dụng trong... http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 5 Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1 Nghiên cứu cơ sở lý luận của tổ chức BD NVQL cho CBQL các CSDN; 5.2 Khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng tổ chức BD NVQL cho CBQL các CSDN ở huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên; 5.3 Đề xuất biện pháp tổ chức BD NVQL cho CBQL các CSDN ở huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên và khảo nghiệm mức độ cần thiết và khả thi của các biện pháp đã đề xuất 6 Phạm vi... quản lý đến toàn bộ quá trình BD NVQL nhằm đạt được mục tiêu BD đã đề ra 1.3 Cán bộ quản lý cơ sở dạy nghề và yêu cầu về nghiệp vụ quản lý của cán bộ quản lý cơ sở dạy nghề 1.3.1 Cán bộ quản lý - Theo nghĩa rộng: CBQL là những người làm việc trong bộ máy, là người thực hiện các chức năng QL nhằm đạt được những mục tiêu của tổ chức với kết quả và hiệu quả cao - Theo nghĩa hẹp: CBQL là những người có thẩm... học Thái6 Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 7.3 Phương pháp xử lý số liệu bằng toán thống kê Sử dụng phương pháp thống kê toán học để lượng hóa các số liệu thu thập được 8 Cấu trúc của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận và khuyến nghị, mục lục và danh mục các tài liệu tham khảo; luận văn có 3 chương: Chƣơng 1 Cơ sở lý luận của tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho cán bộ quản lý các cơ sở dạy nghề. .. các CSDN Tuy nhiên chưa có nhiều công trình nghiên cứu về biện pháp tổ chức BD NVQL cho đội ngũ CBQL các CSDN, đặc biệt chưa có ở huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên Vì vậy, việc nghiên cứu để đề xuất biện pháp tổ chức BD NVQL nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ CBQL các CSDN trên địa bàn huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên là hết sức cần thiết 1.2 Các khái niệm cơ bản 1.2.1 Quản lý 1.2.1.1 Khái niệm quản lý ... 1.2.2 Cơ sở dạy nghề, quản lý dạy nghề quản lý sở dạy nghề 12 1.2.3 Bồi dưỡng tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý 16 1.3 Cán quản lý sở dạy nghề yêu cầu nghiệp vụ quản lý cán quản lý sở dạy nghề. .. Chƣơng Cơ sở lý luận tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho cán quản lý sở dạy nghề Chƣơng Thực trạng tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho cán quản lý sở dạy nghề huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên; ... 20 1.4 Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho cán quản lý sở dạy nghề 23 1.4.1 Tổ chức xác định nhu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho cán quản lý sở dạy nghề 24 1.4.2 Tổ chức lập
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho cán bộ quản lý các cơ sở dạy nghề ở huyện phổ yên, tỉnh thái nguyên, Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho cán bộ quản lý các cơ sở dạy nghề ở huyện phổ yên, tỉnh thái nguyên, Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho cán bộ quản lý các cơ sở dạy nghề ở huyện phổ yên, tỉnh thái nguyên

Từ khóa liên quan