TỔNG HỢP BÀI TẬP HÓA HỌC 12 VÀ 25 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC

217 370 0
  • Loading ...
1/217 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/11/2015, 23:58

MC LC LI NểI U Phn th nht: 10 PHNG PHP GII NHANH BI TP TRC NGHIM HểA HC Phng phỏp 1: p dng nh lut bo ton lng Phng phỏp 2: Bo ton mol nguyờn t Phng phỏp 3: Bo ton mol electron Phng phỏp 4: S dng phng trỡnh ion - electron Phng phỏp 5: S dng cỏc giỏ tr trung bỡnh Phng phỏp 6: Tng gim lng Phng phỏp 7: Qui i hn hp nhiu cht v s lng cht ớt hn Phng phỏp 8: S ng chộo Phng phỏp 9: Cỏc i lng dng khỏi quỏt Phng phỏp 10: T chn lng cht 4 13 22 36 49 60 71 77 85 97 Phn th hai: 25 THI TH TUYN SINH I HC, CAO NG s 01 s 02 s 03 s 04 s 05 s 06 s 07 s 08 s 09 s 10 s 11 s 12 s 13 s 14 s 15 s 16 s 17 s 18 s 19 s 20 s 21 s 22 s 23 s 24 s 25 108 108 115 122 129 136 143 150 157 163 170 177 185 193 201 209 216 223 231 238 247 254 262 270 277 284 Phn th ba: P N 25 THI TH TUYN SINH I HC, CAO NG ỏp ỏn 01 ỏp ỏn 02 ỏp ỏn 03 ỏp ỏn 04 ỏp ỏn 05 ỏp ỏn 06 ỏp ỏn 07 ỏp ỏn 08 ỏp ỏn 09 ỏp ỏn 10 291 291 291 291 292 292 292 292 293 293 293 ỏp ỏn 11 ỏp ỏn 12 ỏp ỏn 13 ỏp ỏn 14 ỏp ỏn 15 ỏp ỏn 16 ỏp ỏn 17 ỏp ỏn 18 ỏp ỏn 19 ỏp ỏn 20 ỏp ỏn 21 ỏp ỏn 22 ỏp ỏn 23 ỏp ỏn 24 ỏp ỏn 25 293 294 294 294 294 295 295 295 295 296 296 296 296 297 297 LI NểI U giỳp cho Giỏo viờn v hc sinh ụn tp, luyn v dng cỏc kin thc vo vic gii cỏc bi trc nghim mụn húa hc v c bit gii nhng bi cn phi tớnh toỏn mt cỏch nhanh nht, thun li nht ng thi ỏp ng cho k thi tuyn sinh i hc v cao ng Chỳng tụi xin trõn trng gii thiu cun : 10 phng phỏp gii nhanh trc nghim húa hc v 25 thi th tuyn sinh i hc v cao ng Cu trỳc ca cun sỏch gm phn: Phn I: 10 phng phỏp gii nhanh trc nghim húa hc mi phng phỏp gii nhanh trc nghim húa hc chỳng tụi u trỡnh by phn hng dn gii mu chi tit nhng bi trc nghim khú, giỳp hc sinh cú cỏch nhỡn nhn mi v phng phỏp gii bi trc nghim tht ngn gn thi gian nhanh nht, bo m tớnh chớnh xỏc cao gii bi trc nghim nhanh vũng t 1-2 phỳt chỳng ta phi bit phõn loi v nm chc cỏc phng phỏp suy lun Vic gii bi trc nghim khụng nht thit phi theo ỳng qui trỡnh cỏc bc gii, khụng nht thit phi s dng ht cỏc d kin u bi v ụi khụng cn vit v cõn bng tt c cỏc phng trỡnh phn ng Phn II: 25 thi th tuyn sinh i hc, cao ng Cỏc thi c xõy dng vi ni dung a dng phong phỳ vi hm lng kin thc hon ton nm chng trỡnh húa hc THPT theo qui nh ca B Giỏo dc v o to B thi cú khú tng ng hoc cao hn cỏc ó c s dng cỏc k thi tuyn sinh i hc v cao ng gn õy Phn III: ỏp ỏn ca b 25 thi ó gii thiu phn II Chỳng tụi hi vng cun sỏch ny s l mt ti liu tham kho b ớch cho giỏo viờn v hc sinh THPT Chỳng tụi xin chõn thnh cỏm n nhng ý kin úng gúp xõy dng ca Quớ Thy,Cụ giỏo, cỏc ng nghip v bn c Cỏc tỏc gi H Ni thỏng nm 2008 Phn th nht 10 PHNG PHP GII NHANH BI TP TRC NGHIM HểA HC Phng phỏp P DNG NH LUT BO TON KHI LNG Nguyờn tc ca phng phỏp ny khỏ n gin, da vo nh lut bo ton lng: Tng lng cỏc cht tham gia phn ng bng tng lng cỏc cht to thnh phn ng Cn lu ý l: khụng tớnh lng ca phn khụng tham gia phn ng cng nh phn cht cú sn, vớ d nc cú sn dung dch Khi cụ cn dung dch thỡ lng mui thu c bng tng lng cỏc cation kim loi v anion gc axit Vớ d 1: Hn hp X gm Fe, FeO v Fe2O3 Cho mt lung CO i qua ng s ng m gam hn hp X nung núng Sau kt thỳc thớ nghim thu c 64 gam cht rn A ng s v 11,2 lớt khớ B (ktc) cú t so vi H2 l 20,4 Tớnh giỏ tr m A 105,6 gam B 35,2 gam C 70,4 gam D 140,8 gam Hng dn gii Cỏc phn ng kh st oxit cú th cú: o t 3Fe2O3 + CO 2Fe3O4 + CO2 o t Fe3O4 + CO 3FeO + CO2 o t FeO + CO Fe + CO2 (1) (2) (3) Nh vy cht rn A cú th gm cht Fe, FeO, Fe 3O4 hoc ớt hn, iu ú khụng quan trng v vic cõn bng cỏc phng trỡnh trờn cng khụng cn thit, quan trng l s mol CO phn ng bao gi cng bng s mol CO2 to thnh nB = 11,2 = 0,5 mol 22,5 Gi x l s mol ca CO2 ta cú phng trỡnh v lng ca B: 44x + 28(0,5 x) = 0,5 ì 20,4 ì = 20,4 nhn c x = 0,4 mol v ú cng chớnh l s mol CO tham gia phn ng Theo LBTKL ta cú: mX + mCO = mA + m CO2 m = 64 + 0,4 ì 44 0,4 ì 28 = 70,4 gam (ỏp ỏn C) Vớ d 2: un 132,8 gam hn hp ru no, n chc vi H2SO4 c 140oC thu c hn hp cỏc ete cú s mol bng v cú lng l 111,2 gam S mol ca mi ete hn hp l bao nhiờu? A 0,1 mol B 0,15 mol C 0,4 mol D 0,2 mol Hng dn gii Ta bit rng c loi ru tỏch nc iu kin H 2SO4 c, 140oC thỡ to thnh loi ete v tỏch phõn t H2O Theo LBTKL ta cú m H2O = m rượu m ete = 132,8 11,2 = 21,6 gam n H 2O = 21,6 = 1,2 mol 18 Mt khỏc c hai phõn t ru thỡ to mt phõn t ete v mt phõn t H 2O ú s mol H2O luụn 1,2 = 0,2 mol (ỏp ỏn D) bng s mol ete, suy s mol mi ete l Nhn xột: Chỳng ta khụng cn vit phng trỡnh phn ng t ru tỏch nc to thnh ete, cng khụng cn tỡm CTPT ca cỏc ru v cỏc ete trờn Nu cỏc bn xa vo vic vit phng trỡnh phn ng v t n s mol cỏc ete tớnh toỏn thỡ khụng nhng khụng gii c m cũn tn quỏ nhiu thi gian Vớ d 3: Cho 12 gam hn hp hai kim loi Fe, Cu tỏc dng va vi dung dch HNO 63% Sau phn ng thu c dung dch A v 11,2 lớt khớ NO nht (ktc) Tớnh nng % cỏc cht cú dung dch A A 36,66% v 28,48% B 27,19% v 21,12% C 27,19% v 72,81% D 78,88% v 21,12% Hng dn gii Fe + 6HNO3 Fe(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O Cu + 4HNO3 Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O n NO2 = 0,5 mol n HNO3 = 2n NO2 = mol p dng nh lut bo ton lng ta cú: m d muối = m h k.loại + m d HNO m NO2 = 12 + ì 63 ì100 46 ì 0,5 = 89 gam 63 t nFe = x mol, nCu = y mol ta cú: 56x + 64y = 12 x = 0,1 3x + 2y = 0,5 y = 0,1 %m Fe( NO3 )3 = 0,1 ì 242 ì100 = 27,19% 89 %m Cu ( NO3 )2 = 0,1 ì188 ì100 = 21,12% (ỏp ỏn B) 89 Vớ d 4: Ho tan hon ton 23,8 gam hn hp mt mui cacbonat ca cỏc kim loi hoỏ tr (I) v mui cacbonat ca kim loi hoỏ tr (II) dung dch HCl Sau phn ng thu c 4,48 lớt khớ (ktc) em cụ cn dung dch thu c bao nhiờu gam mui khan? A 13 gam B 15 gam C 26 gam Hng dn gii M2CO3 + 2HCl 2MCl + CO2 + H2O D 30 gam R2CO3 + 2HCl 2MCl2 + CO2 + H2O n CO2 = 4,88 = 0,2 mol 22,4 Tng nHCl = 0,4 mol v n H 2O = 0,2 mol p dng nh lut bo ton lng ta cú: 23,8 + 0,4ì36,5 = mmui + 0,2ì44 + 0,2ì18 mmui = 26 gam (ỏp ỏn C) Vớ d 5: Hn hp A gm KClO3, Ca(ClO2)2, Ca(ClO3)2, CaCl2 v KCl nng 83,68 gam Nhit phõn hon ton A ta thu c cht rn B gm CaCl 2, KCl v 17,472 lớt khớ ( ktc) Cho cht rn B tỏc dng vi 360 ml dung dch K2CO3 0,5M (va ) thu c kt ta C v dung dch D Lng KCl dung dch D nhiu gp 22/3 ln lng KCl cú A % lng KClO3 cú A l A 47,83% B 56,72% C 54,67% D 58,55% Hng dn gii to KClO3 to Ca(ClO3 )2 o t 83,68 gam A Ca(ClO2 )2 CaCl KCl ( A ) KCl + O2 (1) CaCl + 3O (2) CaCl + 2O (3) CaCl KCl ( A ) 123 h2 B n O2 = 0,78 mol p dng nh lut bo ton lng ta cú: mA = mB + m O2 mB = 83,68 32ì0,78 = 58,72 gam Cho cht rn B tỏc dng vi 0,18 mol K2CO3 CaCl2 + K 2CO3 CaCO3 + 2KCl (4) 0,36 mol hn hp D Hn hp B 0,18 0,18 KCl KCl ( B) ( B) m KCl ( B) = m B m CaCl2 ( B) = 58,72 0,18 ì111 = 38,74 gam m KCl ( D ) = m KCl ( B) + m KCl ( pt 4) = 38,74 + 0,36 ì 74,5 = 65,56 gam 3 m KCl ( D ) = ì 65,56 = 8,94 gam 22 22 m KCl ( A ) = m KCl pt (1) = m KCl (B) m KCl (A) = 38,74 8,94 = 29,8 gam Theo phn ng (1): m KClO3 = 29,8 ì122,5 = 49 gam 74,5 %m KClO3 ( A ) = 49 ì100 = 58,55% (ỏp ỏn D) 83,68 Vớ d 6: t chỏy hon ton 1,88 gam cht hu c A (cha C, H, O) cn 1,904 lớt O (ktc) thu c CO2 v hi nc theo t l th tớch 4:3 Hóy xỏc nh cụng thc phõn t ca A Bit t ca A so vi khụng khớ nh hn A C8H12O5 B C4H8O2 C C8H12O3 D C6H12O6 Hng dn gii 1,88 gam A + 0,085 mol O2 4a mol CO2 + 3a mol H2O p dng nh lut bo ton lng ta cú: m CO2 + m H 2O = 1,88 + 0,085 ì 32 = 46 gam Ta cú: 44ì4a + 18ì3a = 46 a = 0,02 mol Trong cht A cú: nC = 4a = 0,08 mol nH = 3aì2 = 0,12 mol nO = 4aì2 + 3a 0,085ì2 = 0,05 mol nC : nH : no = 0,08 : 0,12 : 0,05 = : 12 : Vy cụng thc ca cht hu c A l C8H12O5 cú MA < 203 (ỏp ỏn A) Vớ d 7: Cho 0,1 mol este to bi ln axit v ru mt ln ru tỏc dng hon ton vi NaOH thu c 6,4 gam ru v mt lng mi cú lng nhiu hn lng este l 13,56% (so vi lng este) Xỏc nh cụng thc cu to ca este A CH3COO CH3 B CH3OCOCOOCH3 C CH3COOCOOCH3 D CH3COOCH2COOCH3 Hng dn gii R(COOR)2 + 2NaOH R(COONa)2 + 2ROH 0,1 M R OH = 0,2 0,1 6,4 = 32 Ru CH3OH 0,2 p dng nh lut bo ton lng ta cú: meste + mNaOH = mmui + mru mmui meste = m mmui meste = 0,2ì40 64 = 1,6 gam meste = 13,56 meste 100 1,6 ì100 = 11,8 gam Meste = 118 vC 13,56 0,2 mol R + (44 + 15)ì2 = 118 R = Vy cụng thc cu to ca este l CH3OCOCOOCH3 (ỏp ỏn B) Vớ d 8: Thu phõn hon ton 11,44 gam hn hp este n chc l ng phõn ca bng dung dch NaOH thu c 11,08 gam hn hp mui v 5,56 gam hn hp ru Xỏc nh cụng thc cu to ca este A HCOOCH3 v C2H5COOCH3, B C2H5COOCH3 v CH3COOC2H5 C HCOOC3H7 v C2H5COOCH3 D C B, C u ỳng Hng dn gii t cụng thc trung bỡnh tng quỏt ca hai este n chc ng phõn l RCOOR RCOOR + NaOH RCOONa + ROH 11,44 11,08 5,56 gam p dng nh lut bo ton lng ta cú: MNaOH = 11,08 + 5,56 11,44 = 5,2 gam 5,2 = 0,13 mol 40 n NaOH = M RCOONa = M R OH = M RCOOR = CTPT ca este l C4H8O2 11,08 = 85,23 R = 18,23 0,13 5,56 = 42,77 R = 25,77 0,13 11,44 = 88 0,13 Vy cụng thc cu to este ng phõn l: HCOOC3H7 v C2H5COOCH3 hoc C2H5COOCH3 v CH3COOC2H5 (ỏp ỏn D) Vớ d 9: Chia hn hp gm hai anehit no n chc lm hai phn bng nhau: - Phn 1: em t chỏy hon ton thu c 1,08 gam H2O - Phn 2: Tỏc dng vi H2 d (Ni, to) thỡ thu c hn hp A em t chỏy hon ton thỡ th tớch khớ CO2 (ktc) thu c l A 1,434 lớt B 1,443 lớt C 1,344 lớt D 0,672 lớt Hng dn gii Phn 1: Vỡ anehit no n chc nờn n CO2 = n H2O = 0,06 mol n CO2 (phần 2) = n C (phần 2) = 0,06 mol Theo bo ton nguyờn t v bo ton lng ta cú: n C (phần 2) = n C ( A ) = 0,06 mol n CO2 ( A ) = 0,06 mol VCO2 = 22,4ì0,06 = 1,344 lớt (ỏp ỏn C) Vớ d 10: Cho mt lung CO i qua ng s ng 0,04 mol hn hp A gm FeO v Fe 2O3 t núng Sau kt thỳc thớ nghim thu c B gm cht nng 4,784 gam Khớ i ng s cho hp th vo dung dch Ba(OH)2 d thỡ thu c 9,062 gam kt ta Phn trm lng Fe 2O3 hn hp A l A 86,96% B 16,04% C 13,04% D.6,01% Hng dn gii 0,04 mol hn hp A (FeO v Fe2O3) + CO 4,784 gam hn hp B + CO2 CO2 + Ba(OH)2 d BaCO3 + H2O n CO2 = n BaCO3 = 0,046 mol n CO ( p.ư ) = n CO2 = 0,046 mol v p dng nh lut bo ton lng ta cú: mA + mCO = mB + m CO2 mA = 4,784 + 0,046ì44 0,046ì28 = 5,52 gam t nFeO = x mol, n Fe2O = y mol hn hp B ta cú: x + y = 0,04 x = 0,01 mol 72x + 160y = 5,52 y = 0,03 mol 0,01 ì 72 ì101 = 13,04% 5,52 %mFeO = %Fe2O3 = 86,96% (ỏp ỏn A) MT S BI TP VN DNG GII THEO PHNG PHP S DNG NH LUT BO TON KHI LNG 01 Hũa tan 9,14 gam hp kim Cu, Mg, Al bng mt lng va dung dch HCl thu c 7,84 lớt khớ X (ktc) v 2,54 gam cht rn Y v dung dch Z Lc b cht rn Y, cụ cn cn thn dung dch Z thu c lng mui khan l A 31,45 gam B 33,99 gam C 19,025 gam D 56,3 gam 02 Cho 15 gam hn hp amin n chc, bc mt tỏc dng va vi dung dch HCl 1,2 M thỡ thu c 18,504 gam mui Th tớch dung dch HCl phi dựng l A 0,8 lớt B 0,08 lớt C 0,4 lớt D 0,04 lớt 03 Trn 8,1 gam bt Al vi 48 gam bt Fe 2O3 ri cho tin hnh phn ng nhit nhụm iu kin khụng cú khụng khớ, kt thỳc thớ nghim lng cht rn thu c l A 61,5 gam B 56,1 gam C 65,1 gam D 51,6 gam 04 Hũa tan hon ton 10,0 gam hn hp X gm hai kim loi (ng trc H dóy in húa) bng dung dch HCl d thu c 2,24 lớt khớ H2 (ktc) Cụ cn dung dch sau phn ng thu c lng mui khan l A 1,71 gam B 17,1 gam C 13,55 gam D 34,2 gam 05 Nhit phõn hon ton m gam hn hp X gm CaCO v Na2CO3 thu c 11,6 gam cht rn v 2,24 lớt khớ (ktc) Hm lng % CaCO3 X l A 6,25% B 8,62% C 50,2% D 62,5% 06 Cho 4,4 gam hn hp hai kim loi nhúm IA hai chu k liờn tip tỏc dng vi dung dch HCl d thu c 4,48 lớt H2 (ktc) v dung dch cha m gam mui tan Tờn hai kim loi v lng m l A 11 gam; Li v Na B 18,6 gam; Li v Na C 18,6 gam; Na v K D 12,7 gam; Na v K 07 t chỏy hon ton 18 gam FeS2 v cho ton b lng SO2 vo lớt dung dch Ba(OH)2 0,125M Khi lng mui to thnh l A 57,40 gam B 56,35 gam C 59,17 gam D.58,35 gam 08 Hũa tan 33,75 gam mt kim loi M dung dch HNO3 loóng, d thu c 16,8 lớt khớ X (ktc) gm hai khớ khụng mu húa nõu khụng khớ cú t hi so vi hiro bng 17,8 a) Kim loi ú l A Cu B Zn C Fe D Al b) Nu dựng dung dch HNO3 2M v ly d 25% thỡ th tớch dung dch cn ly l A 3,15 lớt B 3,00 lớt C 3,35 lớt D 3,45 lớt 09 Ho tan hon ton 15,9 gam hn hp gm kim loi Al, Mg v Cu bng dung dch HNO thu c 6,72 lớt khớ NO v dung dch X em cụ cn dung dch X thu c bao nhiờu gam mui khan? A 77,1 gam B 71,7 gam C 17,7 gam D 53,1 gam 10 Hũa tan hon ton 2,81 gam hn hp gm Fe2O3, MgO, ZnO 500 ml axit H2SO4 0,1M (va ) Sau phn ng, hn hp mui sunfat khan thu c cụ cn dung dch cú lng l A 6,81 gam B 4,81 gam C 3,81 gam D 5,81 gam ỏp ỏn cỏc bi dng: A B B B D B D a-D, b-B B 10 A Phng phỏp BO TON MOL NGUYấN T Cú rt nhiu phng phỏp gii toỏn húa hc khỏc nhng phng phỏp bo ton nguyờn t v phng phỏp bo ton s mol electron cho phộp chỳng ta gp nhiu phng trỡnh phn ng li lm mt, qui gn vic tớnh toỏn v nhm nhanh ỏp s Rt phự hp vi vic gii cỏc dng bi toỏn húa hc trc nghim Cỏch thc gp nhng phng trỡnh lm mt v cỏch lp phng trỡnh theo phng phỏp bo ton nguyờn t s c gii thiu mt s vớ d sau õy Vớ d 1: kh hon ton 3,04 gam hn hp X gm FeO, Fe3O4, Fe2O3 cn 0,05 mol H2 Mt khỏc hũa tan hon ton 3,04 gam hn hp X dung dch H 2SO4 c thu c th tớch khớ SO (sn phm kh nht) iu kin tiờu chun l A 448 ml B 224 ml C 336 ml D 112 ml Hng dn gii Thc cht phn ng kh cỏc oxit trờn l O H2O H2 + 0,05 0,05 mol t s mol hn hp X gm FeO, Fe3O4, Fe2O3 ln lt l x, y, z Ta cú: nO = x + 4y + 3z = 0,05 mol (1) 3,04 0,05 ì16 = 0,04 mol 56 n Fe = x + 3y + 2z = 0,04 mol (2) Nhõn hai v ca (2) vi ri tr (1) ta cú: x + y = 0,02 mol Mt khỏc: 2FeO + 4H2SO4 Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O x x/2 2Fe3O4 + 10H2SO4 3Fe2(SO4)3 + SO2 + 10H2O y tng: n SO2 = Vy: y/2 x + y 0,2 = = 0,01 mol 2 VSO2 = 224 ml (ỏp ỏn B) Vớ d 2: Thi t t V lớt hn hp khớ (ktc) gm CO v H2 i qua mt ng ng 16,8 gam hn hp oxit: CuO, Fe3O4, Al2O3 nung núng, phn ng hon ton Sau phn ng thu c m gam cht rn v mt hn hp khớ v hi nng hn lng ca hn hp V l 0,32 gam Tớnh V v m A 0,224 lớt v 14,48 gam B 0,448 lớt v 18,46 gam C 0,112 lớt v 12,28 gam D 0,448 lớt v 16,48 gam Hng dn gii Thc cht phn ng kh cỏc oxit trờn l CO + O CO2 H2 + O H2O Khi lng hn hp khớ to thnh nng hn hn hp khớ ban u chớnh l lng ca nguyờn t Oxi cỏc oxit tham gia phn ng Do vy: mO = 0,32 gam nO = 0,32 = 0,02 mol 16 (n + n H2 = 0,02 mol CO ) p dng nh lut bo ton lng ta cú: moxit = mcht rn + 0,32 16,8 = m + 0,32 m = 16,48 gam Vhh (CO+ H2 ) = 0,02 ì 22,4 = 0,448 lớt (ỏp ỏn D) Vớ d 3: Thi rt chm 2,24 lớt (ktc) mt hn hp khớ gm CO v H qua mt ng s ng hn hp Al 2O3, CuO, Fe3O4, Fe2O3 cú lng l 24 gam d ang c un núng Sau kt thỳc phn ng lng cht rn cũn li ng s l A 22,4 gam B 11,2 gam Hng dn gii 10 C 20,8 gam D 16,8 gam B MnO4 b kh cho ti Mn2+ khụng mu C MnO4- b oxi hoỏ D MnO4 khụng mu dung dch axit 16 Cho mt gam bt st tip xỳc vi oxi mt thi gian thu c 1,24 gam hn hp Fe 2O3 v Fe d Lng Fe d l A 0,036 gam B 0,44 gam C 0,87 gam D 1,62 gam 17 kh hon ton 6,4 gam mt oxớt kim loi cn 0,12 mol khớ H2 Mt khỏc ly lng kim loi to thnh cho tan hon ton dung dch H2SO4 loóng thỡ thu c 0,08 mol H2 Cụng thc oxit kim loi ú l A CuO B Al2O3 C Fe3O4 D Fe2O3 18 t chỏy hon ton 8,8 gam FeS v 12 gam FeS2 thu c khớ Cho khớ ny sc vo V ml dung dch NaOH 25% (d=1,28 g/ml) c mui trung hũa Giỏ tr ti thiu ca V l A 50 ml B 75 ml C 100 ml D 120 ml 19 Dung dch X cha NaOH 0,2M v Ca(OH) 0,1M Sc 7,84 lớt khớ CO (ktc) vo lớt dung dch X thỡ lng kt ta thu c l A 15 gam B gam C 10 gam D gam 20 Cho cỏc phn ng: C6H5NH3Cl + (CH3)2NH (CH3)2NH2Cl + C6H5NH2 (I) (CH3)2NH2Cl + NH3 NH4Cl + (CH3)2NH (II) Trong ú phn ng t xy l A (I) B (II) C (I), (II) D khụng cú 21 Cho a mol Cu kim loi tan hon ton 120 ml dung dch X gm HNO 1M v H2SO4 0,5M (loóng) thu c V lớt khớ NO nht (ktc) Tớnh V? A 14,933a lớt B 12,32a lớt C 18,02a lớt D kt qu khỏc 22 Ho tan ht m gam hn hp gm FeO, Fe2O3 v Fe3O4 bng HNO3 c, núng thu c 4,48 lớt khớ NO2 (ktc) Cụ cn dung dch sau phn ng c 145,2 gam mui khan Giỏ tr ca m l A 35,7 gam B 46,4 gam C 15,8 gam D 77,7 gam 23 S ng phõn cú cụng thc phõn t C4H10O l A B C D 24 Hai anken cú cụng thc phõn t C3H6 v C4H8 phn ng vi HBr thu c sn phm, vy anken ú l A xiclopropan v but-1-en B propen v but-1-en C propen v but-2-en D propen v metyl propen 25 un núng mt ru X vi H2SO4 c lm xỳc tỏc nhit thớch hp thu c mt olefin nht Cụng thc tng quỏt ca X l (vi n > 0, nguyờn) A CnH2n+1OH B ROH C CnH2n+1CH2OH D CnH2n+2O 26 un núng hn hp etanol v propanol-2 vi axit oxalic cú xỳc tỏc H 2SO4 m c cú th thu c ti a bao nhiờu este hu c a chc? A B C D 27 Khi t chỏy mt ru n chc (X) thu c CO v hi nc theo t l th tớch VCO2 : VH2O = : Cụng thc phõn t ca X l A C4H10O2 B C3H6O C C4H10O D C5H12O 203 28 Cụng thc n gin nht ca anehit no, mch h X l C2H3O X cú cụng thc phõn t l A C2H3O B C4H6O2 C C8H12O4 D C12H18O6 29 Cho s phn ng sau: + NaOH + Cl2 , 500 C + CuO, t Propilen X Y propenal o o Tờn gi ca Y l A propanol B propenol C axeton D axit propionic 30 Trong phn ng este hoỏ gia ru v axit hu c, yu t khụng lm cõn bng ca phn ng este hoỏ chuyn dch theo chiu thun l A cho ru d hay axit d B dựng cht hỳt nc tỏch nc C chng ct tỏch este D s dng axit mnh lm xỳc tỏc 31 Cho cht Y (C4H6O2) tỏc dng vi dung dch NaOH thu c sn phm u cú kh nng phn ng gng Cụng thc cu to ca Y l A CH3COOCH=CH2 B HCOOCH2CH=CH2 C HCOOCH=CHCH3 D HCOOC(CH3)=CH2 32 t chỏy hp cht hu c X thu c CO v H2O Khi lng phõn t ca X l 74 vC X tỏc dng c vi Na, dung dch NaOH, dung dch AgNO3/NH3 Cụng thc phõn t ca X l A C4H10O B C3H6O2 C C2H2O3 D C6H6 33 Cho s bin hoỏ (gi s cỏc phn ng u hon ton): + HCl + NaOH đ , t + H , Ni, t Triolein X2 X1 X o o Tờn ca X2 l A axit oleic B axit panmitic C axit stearic D axit linoleic 34 Cho phn ng: CH2CH2Br + NaOH (loãng) H2O to Y + NaBr Br Cụng thc cu to ca Y l: CH2CH2OH A CH2CH2Br B Br CH2CH2OH C OH CH2CH2OH D OH ONa 35 mol aminoaxit Y tỏc dng va vi mol HCl 0,5 mol Y tỏc dng va vi mol NaOH Phõn t ca Y l 147 vC Cụng thc phõn t ca Y l A C5H9NO4 B C4H7N2O4 C C5H7NO4 36 Tớnh cht c trng ca saccaroz l tham gia phn ng hiro hoỏ; cht rn kt tinh, khụng mu; thu phõn to glucoz v fructoz; tham gia phn ng gng; 204 D C7H10O4N2 phn ng vi ng (II) hiroxit Nhng tớnh cht no ỳng? A 3, 4, B 1, 2, 3, C 1, 2, 3, D 2, 3, 37 Fructoz khụng phn ng vi cht no sau õy? A Dung dch Br2 B H2 / Ni, to C Cu(OH)2 dung dch NaOH D Dung dch AgNO3 NH3 38 Khi clo hoỏ PVC thu c mt loi t clorin cha 66,6% clo theo lng S mt xớch trung bỡnh ca PVC tỏc dng vi mt phõn t clo l A 1, B C D 2,5 39 Chn phn ng sai? A Phenol + dung dch brom Axit picric + axit bromhiric o t B Ru benzylic + ng (II) oxit Anehit benzoic + ng + nc o t C Propanol-2 + ng (II) oxit Axeton + ng + nc D Etilen glycol + ng (II) hiroxit Dung dch mu xanh thm + nc 40 t chỏy hon ton 2,6 gam hn hp (X) gm anehit no, mch h cú cựng s nguyờn t cỏcbon phõn t thu c 0,12 mol CO2 v 0,1 mol H2O Cụng thc phõn t ca anehit l A C4H8O, C4H6O2 B C3H6O, C3H4O2 C C5H10O, C5H8O2 D C4H6O2, C4H4O3 41 nhn bit l mt nhón: phenol, stiren, ru benzylic, ngi ta dựng mt thuc th nht l A natri B nc brom C dd NaOH D Ca(OH)2 42 t chỏy hon ton m gam hn hp X gm hai anehit no, n chc, mch h c 0,4 mol CO Mt khỏc hiro hoỏ hon ton cựng lng hn hp X trờn cn 0,2 mol H thu c hn hp hai ru t chỏy hon ton lng hn hp hai ru trờn thỡ s mol H2O thu c l A 0,4 mol B 0,6 mol C 0,8 mol D 0,3 mol 43 t chỏy hon ton hn hp gm ankan v anken Cho sn phm chỏy ln lt i qua bỡnh ng P2O5 d v bỡnh ng KOH rn, d, sau thớ nghim thy lng bỡnh tng 4,14 gam bỡnh tng 6,16 gam S mol ankan cú hn hp l A 0,06 mol B 0,09 mol C 0,03 mol D 0,045 mol 44 t chỏy hon ton m gam hn hp ru ng ng liờn tip thu c 0,66 gam CO v 0,45 gam H2O Nu tin hnh oxi húa m gam hn hp ru trờn bng CuO, sn phm to thnh cho tỏc dng vi AgNO3 / NH3 d s thu c lng kt ta Ag l A 10,8 gam B 3,24 gam C 2,16 gam D 1,62 gam 45 Kt lun no sau õy khụng ỳng? A Cỏc thit b mỏy múc bng kim loi tip xỳc vi hi nc nhit cao cú kh nng b n mũn hoỏ hc B p tm km vo mn tu thu lm bng thộp (phn ngõm di nc) thỡ v tu thu c bo v C vt bng thộp ngoi khụng khớ m thỡ vt ú b n mũn in hoỏ 205 D hp lm bng st tõy (st thic) b xõy xỏt, khụng khớ m b n mũn in hoỏ thỡ thic s b n mũn trc 46 lm sch CO2 b ln khớ HCl v hi nc thỡ cho hn hp ln lt i qua cỏc bỡnh ng (lng d) A dd NaOH v dd H2SO4 B dd Na2CO3 v P2O5 C dd H2SO4 v dd KOH D dd NaHCO3 v P2O5 47 kh hon ton 3,04 gam hn hp Y (gm FeO, Fe3O4, Fe2O3) thỡ cn 0,05 mol H2 Mt khỏc ho tan hon ton 3,04 gam hn hp Y dung dch H 2SO4 c thỡ thu c th tớch khớ SO2 (sn phm kh nht) iu kin tiờu chun l A 224 ml B 448 ml C 336 ml D 112 ml 48 t chỏy hon ton 5,8 gam mt axit cacboxylic mch thng thu c 0,2 mol CO v 0,1mol H2O Cụng thc phõn t ca axit ú l A C2H4O2 B C3H4O4 C C4H4O4 D C6H6O6 49 Mi ankan cú cụng thc dóy sau s tn ti mt ng phõn tỏc dng vi clo theo t l : to monocloroankan nht? A C2H6; C3H8; C4H10; C6H14 B C2H6; C5H12; C8H18 C C3H8; C6H14; C4H10 D C2H6; C5H12; C6H14 50 Cho s chuyn hoỏ sau: Br2 + NaOH CuO Cu(OH )2 + NaOH C2H4 X1 X2 X3 X4 + H 2SO4 HOOCCOOH X3, X4 ln lt l A OHCCH2OH, NaOOCCH2OH B OHCCHO, CuC2O4 C OHCCHO, NaOOCCOONa D HOCH2CH2OH, OHCCHO Bộ Giáo Dục Đào Tạo Trờng Đại học s phạm Hà Nội Kì thi thử đại học(2) ( Thời gian làm : 90 phút) S 25 Mt nguyờn t X cú tng s ht proton, ntron v electron l 155 ht ú s ht mang in nhiu hn s ht khụng mang in l 33 Nguyờn t ú cú s proton, ntron tng ng l A 47 v 61 B 35 v 45 C 26 v 30 D 20 v 20 Nguyờn t X cú phõn lp ngoi cựng cu hỡnh eletron l 4s1 in tớch ht nhõn ca nguyờn t X l A 19 206 B 24 C 29 D A, B, C u ỳng Hũa tan hn hp X gm Al v Fe vo dung dch HNO3 d sau phn ng hon ton thu c dung dch A v 4,44 gam hn hp khớ Y cú th tớch 2,688 lớt ( ktc) gm hai khớ khụng mu, ú cú mt khớ t húa nõu ngoi khụng khớ S mol hn hp X l A 0,32 mol B 0,22 mol C 0,45 mol D 0,12 mol Trong cỏc oxit FeO, Fe2O3, Fe3O4 nhng cht cú kh nng tỏc dng vi H 2SO4 c núng cú khớ SO bay l A ch cú FeO v Fe3O4 B ch cú Fe3O4 C ch cú FeO D ch cú FeO v Fe2O3 Th tớch dung dch KOH 0,001M cn ly pha vo nc c 1,5 lớt dung dch cú pH = l A 30 ml B 25 ml C 20 ml D 15 ml Dung dch A cha cỏc ion SO 42; 0,2 mol Ca2+; 0,1 mol NH4+ v 0,2 mol NO3 Tng lng cỏc mui khan cú dung dch A l A 36,2 gam B 36,6 gam C 36,3 gam D 36,4 gam Dung dch nc clo cú tớnh ty mu, sỏt trựng l A clo tỏc dng vi nc to HClO cú tớnh oxi húa mnh B clo cú tớnh oxi húa mnh C clo tỏc dng vi nc to HCl cú tớnh axit mnh D liờn kt gia nguyờn t clo phõn t l liờn kt yu Khi oxi húa 11,2 lớt NH3 ( ktc) iu ch HNO vi hiu sut ca c quỏ trỡnh l 80% thỡ thu c lng dung dch HNO3 6,3% l A 300 gam B 500 gam C 250 gam D 400 gam Mt Zn ang tỏc dng vi dung dch HCl, nu cho thờm vi git dung dch CuSO4 vo thỡ A lng bt khớ H2 bay vi tc khụng i B lng bt khớ H2 bay chm hn C bt khớ H2 ngng bay D lng bt khớ H2 bay nhanh hn 10 Tớnh oxi húa ca cỏc ion kim loi: Fe3+, Fe2+, Mg2+, Zn2+, Cu2+, Ag+ bin i theo quy lut no sau õy? A Fe3+ > Fe2+ > Mg2+ > Zn2+ > Cu2+ > Ag+ B Ag+ > Fe3+ > Cu2+ > Fe2+ > Zn2+ > Mg2+ C Mg2+ > Zn2+ > Cu2+ > Ag+ > Fe3+ > Fe2+ D Fe3+ > Ag+ > Cu2+ > Fe2+ > Zn2 > Mg2+ 11 Cho a gam Na hũa tan ht vo 86,8 gam dung dch cú cha 13,35 gam AlCl 3, sau phn ng hon ton thu c m gam dung dch X v 3,36 lớt khớ H2 ( 0oC, 2atm) Hóy chn cõu tr li ỳng cỏc cõu sau: A m = 100,6 gam v dung dch X cú cht tan B m = 100,6 gam v dung dch X cú cht tan C m = 100 gam v dung dch X cú cht tan D m = 100 gam v dung dch X cú cht tan 12 Nc t nhiờn thng cú ln lng nh cỏc mui Ca(NO 3)2, Mg(NO3)2, Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2 Cú th dựng mt húa cht no sau õy loi ht cỏc cation mu nc trờn? A NaOH B K2SO4 C NaHCO3 D Na2CO3 207 13 S phng trỡnh húa hc ti thiu cn dựng iu ch K kim loi t dung dch K2CO3 l A B C D 14 Nung 8,4 gam Fe khụng khớ sau phn ng thu c m gam cht rn X gm Fe, Fe 2O3, Fe3O4, FeO Hũa tan ht m gam X vo dung dch HNO d thu c 2,24 lớt khớ NO ( ktc) l sn phm kh nht Giỏ tr ca m l A 11,2 gam B 10,2 gam C 7,2 gam D 6,9 gam 15 Nguyờn liu ch yu c dựng sn xut Al cụng nghip l A qung olomit B qung mahetit C t sột D qung boxit 16 Cho 200 ml dung dch AlCl 0,5M tỏc dng vi 500 ml dung dch NaOH 1M c dung dch X Trong dung dch X cha cỏc cht tan A NaAlO2, NaCl, NaOH B NaAlO2, AlCl3 C NaAlO2, NaCl D AlCl3, AlCl3 17 Hũa tan ht 5,6 gam Fe bng mt lng va dung dch HNO c núng thu c V lớt NO l sn phm kh nht (ti ktc) V nhn giỏ tr nh nht l A 1,12 lớt B 2,24 lớt C 4,48 lớt D 6,72 lớt 18 Fe(NO3)2 l sn phm ca phn ng A FeO + dd HNO3 B dd FeSO4 + dd Ba(NO3)2 C Ag + dd Fe(NO3)3 D A hoc B u ỳng 19 Dung dch A cha 0,01 mol Fe(NO 3)3 v 0,13 mol HCl cú kh nng hũa tan ti a bao nhiờu gam Cu kim loi? (bit NO l sn phm kh nht) A 2,88 gam B 3,92 gam C 3,2 gam D 5,12 gam 20 Khi cho C6H14 tỏc dng vi clo (chiu sỏng) to ti a sn phm ng phõn cha mt nguyờn t clo Tờn gi ca C6H14 l A 2,3-imetylbutan B 2-metylpentan C n-hexan D 3-metylpentan 21 Cú bao nhiờu ng phõn ankin cú cụng thc phõn t C5H8? A B C D 22 Cho 3,548 lớt hi hn hp X ( 0oC, 1,25 atm) gm anken l ng ng liờn tip vo dung dch nc brom d thy lng bỡnh ng dung dch brom tng 10,5 gam Cụng thc phõn t ca anken l A C3H6 v C4H8 B C2H4 v C3H6 C C4H8 v C5H10 D C5H10 v C6H12 23 Isopren cú th to bao nhiờu gc hirocacbon húa tr mt? A B C D 24 Cho hirocacbon X cú cụng thc phõn t C 7H8 Cho 4,6 gam X tỏc dng vi lng d AgNO dung dch NH3 thu c 15,3 gam kt ta X cú ti a bao nhiờu cụng thc cu to? A B C D 25 linh ng ca nguyờn t hiro nhúm OH ca cỏc cht: H 2O, C2H5OH, C6H5OH bin i theo quy lut no sau õy? 208 A H2O > C2H5OH > C6H5OH B C2H5OH > H2O > C6H5OH C C6H5OH > H2O > C2H5OH D C2H5OH > C6H5OH > H2O 26 Cho 15,2 gam hn hp gm glixerin v ancol n chc X vo Na d thu c 4,48 lớt H (ktc) Lng H2 X sinh bng 1/3 lng H2 glixerin sinh X cú cụng thc l A C3H7OH B C2H5OH C C3H5OH D C4H9OH 27 t chỏy hon ton m gam hn hp X gm ru k tip dóy ng ng thu c 6,72 lớt CO2 ( ktc) v 7,65 gam H2O Mt khỏc nu cho m gam X tỏc dng ht vi Na thỡ thu c 2,8 lớt H ( ktc) Cụng thc ca ru l A C2H5OH v C3H7OH B C3H5(OH)3 v C4H7(OH)3 C C2H4(OH)2 v C3H6(OH)2 D C3H6(OH)2 v C4H8(OH)2 28 Ru X cú cụng thc phõn t l C5H12O un X vi H2SO4 c 170oC khụng thu c anken Tờn gi ca X l A pentanol B pentanol-2 C 2,2-imetylpropanol-1 D 2-metylbutanol-2 29 Hp cht hu c X tỏc dng vi AgNO NH3 d thu c sn phm Y Cho Y tỏc dng vi dung dch H2SO4 loóng hoc dung dch NaOH u thu c khớ vụ c X l cht no cỏc cht sau õy? A HCHO B HCOOH C HCOONH4 D A, B, C u ỳng 30 Cho 2,32 gam mt anehit tham gia phn ng gng hon ton vi dung dch AgNO (trong NH3) d thu c 17,28 gam Ag Vy th tớch khớ H2 ( ktct) ti a cn dựng phn ng ht vi 2,9 gam X l A 1,12 lớt B 3,36 lớt C 2,24 lớt D 6,72 lớt 31 T khớ thiờn nhiờn, cỏc cht vụ c v iu kin cn thit iu ch nha phenolfomanehit cn dựng ti thiu bao nhiờu phng trỡnh phn ng? A B C D 32 Cụng thc phõn t C9H8O2 cú bao nhiờu ng phõn axit l dn xut ca benzen, lm mt mu dung dch nc brom (k c ng phõn hỡnh hc)? A B C D 33 t chỏy hon ton m gam mt axit no, mch h, hai ln axit X thu c 6,72 lớt CO ( ktc) v 4,5 gam H2O Cụng thc ca X l A C2H4(COOH)2 B C4H8(COOH)2 C C3H6(COOH)2 D C5H10(COOH)2 34 Mt este X mch h to bi ancol no n chc v axit khụng no (cú mt ni ụi C=C) n chc t chỏy a mol X thu c 6,72 lớt khớ CO2 ( ktc) v 4,05 gam nc Giỏ tr ca a l A 0,025 mol B 0,05 mol C 0,06 mol D 0,075 mol 35 Thy phõn este C4H6O2 mụi trng axit thu c mt hn hp gm cỏc sn phm u cú kh nng phn ng gng Cụng thc cu to ca este l A HCOOCH=CHCH3 B HCOOCH2CH=CH2 C CH3COOCH=CH2 D c A, B, C u ỳng 36 Du thc vt l 209 A hn hp cỏc hirocacbon trng thỏi rn B hn hp cỏc hirocacbon trng thỏi lng C este ln este ca ru glixerin vi axit bộo ch yu l axit bộo khụng no D este ln este ca ru glixerin vi axit bộo ch yu l axit bộo no 37 X phũng húa 10 gam este X cụng thc phõn t l C 5H8O2 bng 75 ml dung dch NaOH 2M Cụ cn dung dch sau phn ng c 11,4 gam cht rn khan Tờn gi ca X l A etylacrylat B vinylpropyonat C metylmetacrylat D alylaxetat 38 S ng phõn mch h cú cụng thc phõn t C2H4O2 l A B C D 39 Cho 100 ml dung dch aminoaxit X nng 0,3M phn ng va vi 48 ml dung dch NaOH 1,25M, sau ú cụ cn thỡ thu c 5,31 gam mui khan X cú cụng thc no sau õy? A H2NCH(COOH)2 B H2NC2H4COOH C (H2N)2CHCOOH D H2NC2H3(COOH)2 40 Cho cỏc hp cht: C6H5NH2; C2H5NH2; (C6H5)2NH; (C2H5)2NH; NH3 Tớnh baz ca chỳng bin i theo quy lut no sau õy? A > > > > B > > > > C > > > > D > > > > 41 Cho cỏc cht lng: axit axetic, axit acrylic, etylaxetat, vinylpropionat, alylfomiat ng cỏc l khỏc Dựng cỏc húa cht no sau õy nhn bit c tt c cỏc cht trờn? A dd AgNO3/NH3; dd Br2 B dd AgNO3/NH3; qu tớm, dd Br2 C dd AgNO3/NH3; qu tớm; Cu(OH)2 D qu tớm; Cu(OH)2 42 Lờn men 22,5 gam glucoz lm ru etylic, hiu qu quỏ trỡnh lờn men l 80% Khi lng ru thu c l A 4,6 gam B 9,2 gam C 2,3 gam D 6,9 gam 43 Da nhõn to (PVC) c iu ch t khớ thiờn nhiờn theo s : CH4 C2H2 CH2=CHCl [CH2CHCl]n Nu hiu sut ca ton b quỏ trỡnh iu ch l 20%, mun iu ch c tn PVC thỡ th tớch khớ thiờn nhiờn (cha 80% metan) iu kin tiờu chun cn dựng l A 4375 m3 B 4450 m3 C 4480 m3 D 6875 m3 44 V tu thy lm bng thộp, bo v tu b n mũn i trờn bin ngi ta gn vo ỏy tu kim loi no sau õy? A Mg B Sn C Pb D Cu 45 Hp cht hu c X cú cụng thc phõn t l C4H7O2Cl thy phõn mụi trng kim c cỏc sn phm, ú cú hp cht cú kh nng tham gia phn ng gng Cụng thc cu to ỳng ca X l 210 A HCOOCH2CHClCH3 B C2H5COOCH2Cl C CH3COOCHClCH3 D HCOOCHClCH2CH3 46 Cho mol KOH vo dung dch cha m gam HNO v 0,2 mol Al(NO3)3 thu c 7,8 gam kt ta thỡ giỏ tr ca m l A 18,9 gam B 44,1 gam C 19,8 gam D A hoc B u ỳng 47 Cho 12,8 gam dung dch ru glixerin nc cú nng 71,875% tỏc dng ht vi mt lng d Na thu c V lớt khớ H2 ( ktc) Giỏ tr ca V l A 5,6 lớt B 3,36 lớt C 4,48 lớt D 11,2 lớt 48 Dóy cỏc cht no sau õy u cú kh nng tham gia phn ng gng (to kt ta Ag)? A axetilen, anehit axetic, metylfomiat B metanal, etanal, axit axetic C metanal, etanal, axit foocmic, metylfomiat D axetilen, axit axetic, axit foocmic 49 kh hon ton 13,2 gam hn hp gm Fe, FeO, Fe 2O3, Fe3O4 thỡ cn va 4,48 lớt CO ( ktc) Khi lng ca Fe thu c l A 8,4 gam B 10 gam C 11,2 gam D 11,6 gam 50 Cú cht lng ng l mt nhón: benzen, axit axetic, axit acrylic, ru etylic, glixerin Nu ch dựng cỏc húa cht sau õy: qu tớm, nc brom, Cu(OH) iu kin thng thỡ cú th nhn bit c nhng cht no? A Tt c B 3, 4, C 1, 3, D 2, Phn th ba P N 25 THI TH TUYN SINH I HC, CAO NG P N 01: B C 11 D 16 A 21 D 26 D 31 B 36 C 41 A 46 A C A 12 B 17 D 22 B 27 D 32 A 37 A 42 D 47 C A D 13 D 18 D 23 B 28 C 33 C 38 A 43 C 48 B A C 14 C 19 B 24 A 29 A 34 A 39 A 44 B 49 B B 10 D 15 B 20 C 25 B 30 C 35 D 40 D 45 D 50 C 211 P N 02: A C 11 C 16 B 21 D 26 A 31 D 36 B 41 D 46 D D D 12 A 17 B 22 A 27 A 32 A 37 C 42 B 47 B B A 13 D 18 B 23 C 28 B 33 D 38 D 43 C 48 B A A 14 C 19 A 24 B 29 C 34 B 39 A 44 B 49 B D 10 A 15 D 20 D 25 B 30 B 35 D 40 B 45 B 50 B A A 11 D 16 A 21 A 26 C 31 C 36 C 41 B 46 C D A 12 B 17 A 22 D 27 A 32 C 37 C 42 B 47 A D D 13 A 18 B 23 B 28 C 33 C 38 D 43 D 48 C A A 14 D 19 B 24 D 29 A 34 B 39 B 44 C 49 C D 10 B 15 D 20 C 25 C, C 30 D 35 C 40 A 45 D 50 D B C 11 D 16 A 21 D 26 B 31 C 36 C 41 D 46 C B C 12 C 17 A 22 D 27 D 32 D 37 A 42 C 47 B C A 13 C 18 C 23 D 28 A 33 B 38 D 43 D 48 A D D 14 C 19 C 24 C 29 B 34 D 39 A 44 B 49 B A 10 B 15 A 20 A 25 D 30 C 35 A 40 B 45 A 50 B D D 11 D 16 A 21 D 26 A 31 C 36 C 41 D 46 B B B 12 B 17 D 22 D 27 B 32 A 37 D 42 C 47 B C B 13 A 18 B 23 B 28 D 33 A 38 B 43 B 48 A A B 14 C 19 A 24 B 29 D 34 A 39 C 44 B 49 B A 10 D 15 A 20 A 25 B 30 D 35 D 40 B 45 C 50 D D C 11 C 16 C 21 A 26 D 31 A 36 C 41 C 46 D B B 12 C 17 B 22 A 27 A 32 A 37 D 42 B 47 D A B 13 D 18 A 23 B 28 D 33 A 38 C 43 B 48 B D D 14 A 19 A 24 D 29 C 34 B 39 C 44 B 49 A D 10 D 15 C 20 D 25 C 30 A 35 D 40 A 45 A 50 C P N 03: P N 04: P N 05: P N 06: 212 P N 07: B A 11 B 16 A 21 C 26 D 31 A 36 C 41 C 46 D B C 12 A 17 B 22 D 27 B 32 C 37 D 42 C 47 D B C 13 C 18 D 23 B 28 C 33 A 38 C 43 D 48 D A A 14 B 19 A 24 D 29 B 34 A 39 B 44 D 49 D C 10 B 15 A 20 A 25 C 30 C 35 B 40 B 45 D 50 C B A 11 C 16 C 21 C 26 D 31 B 36 C 41 D 46 B B B 12 B 17 C 22 B 27 C 32 A 37 D 42 B 47 A C B 13 C 18 A 23 A 28 A 33 D 38 B 43 D 48 C B D 14 D 19 B 24 D 29 D 34 D 39 B 44 C 49 D C 10 C 15 A 20 A 25 B 30 A 35 D 40 C 45 B 50 A A C 11 D 16 B 21 D 26 A 31 D 36 B 41 C 46 C A D 12 C 17 B 22 A 27 C 32 B 37 D 42 B 47 D C A 13 C 18 C 23 A 28 D 33 B 38 C 43 C 48 A B D 14 C 19 A 24 C 29 D 34 C 39 D 44 D 49 D D 10 A 15 C 20 B 25 C 30 D 35 A 40 D 45 B 50 B A D 11 C 16 C 21 C 26 C 31 D 36 A 41 C 46 A B D 12 A 17 B 22 D 27 D 32 C 37 C 42 D 47 D C B 13 B 18 A 23 D 28 D 33 C 38 A 43 B 48 B A B 14 C 19 C 24 B 29 C 34 B 39 B 44 C 49 B D 10 D 15 B 20 D 25 A 30 D 35 C 40 A 45 B 50 A D C 11 B 16 D 21 D 26 B 31 D 36 B 41 B 46 B A D 12 A 17 D 22 B 27 C 32 A 37 B 42 C 47 A A B 13 A 18 A 23 D 28 D 33 A 38 B 43 B 48 A B C 14 D 19 D 24 A 29 B 34 A 39 C 44 D 49 D C 10 A 15 C 20 D 25 C 30 A 35 C 40 A 45 D 50 B B 11 D 16 A 21 A 26 A 31 B 36 A 41 B 46 B P N 08: P N 09: P N 10: P N 11: P N 12: A 213 B A 12 B 17 B 22 B 27 A 32 C 37 C 42 A 47 C C D 13 C 18 C 23 C 28 C 33 B 38 A 43 A 48 D D D 14 C 19 C 24 A 29 A 34 B 39 D 44 C 49 C B 10 A 15 C 20 D 25 B 30 C 35 B 40 C 45 A 50 D P N 13: C B 11 D 16 B 21 D 26 C 31 B 36 D 41 B 46 B C B 12 C 17 B 22 A 27 C 32 A 37 B 42 D 47 D D C 13 A 18 A 23 D 28 B 33 C 38 B 43 D 48 D B C 14 B 19 D 24 C 29 D 34 B 39 B 44 B 49 C A 10 B 15 C 20 C 25 B 30 C 35 D 40 D 45 B 50 C P N 14: C B 11 B 16 B 21 D 26 B 31 B 36 D 41 B 46 B A B 12 C 17 B 22 C 27 C 32 A 37 B 42 D 47 D D C 13 D 18 A 23 D 28 B 33 C 38 B 43 D 48 D D C 14 D 19 D 24 D 29 D 34 B 39 B 44 B 49 B A 10 C 15 B 20 C 25 B 30 C 35 B 40 D 45 B 50 C P N 15: B D 11 B 16 C 21 A 26 C 31 B 36 A 41 A 46 A A B 12 B 17 B 22 C 27 A 32 B 37 B 42 B 47 C C B 13 C 18 B 23 B 28 C 33 C 38 C 43 C 48 B A A 14 D 19 C 24 A 29 D 34 B 39 D 44 A 49 A C 10 A 15 C 20 B 25 B 30 C 35 D 40 B 45 A 50 D P N 16: A D 11 A 16 A 21 B 26 D 31 C 36 D 41 A 46 B B D 12 A 17 C 22 B 27 C 32 C 37 D 42 D 47 C A C 13 C 18 D 23 C 28 D 33 D 38 C 43 B 48 B D D 14 D 19 D 24 C 29 A 34 B 39 C 44 B 49 C D 10 C 15 A 20 C 25 C 30 C 35 C 40 B 45 A 50 B P N 17: C C 11 B 16 B 21 B 26 B 31 B 36 C 41 B 46 C B C 12 B 17 B 22 A 27 C 32 B 37 C 42 C 47 D 214 A A 13 D 18 A 23 D 28 A 33 B 38 B 43 B 48 A B C 14 D 19 A 24 C 29 B 34 C 39 D 44 A 49 C A 10 B 15 C 20 B 25 B 30 C 35 C 40 D 45 B 50 A P N 18: D D 11 B 16 D 21 C 26 A 31 C 36 B 41 C 46 C B C 12 C 17 C 22 A 27 C 32 B 37 B 42 D 47 B C B 13 C 18 A 23 C 28 B 33 A 38 D 43 C 48 C C D 14 B 19 D 24 A 29 B 34 C 39 A 44 C 49 D B 10 C 15 B 20 B 25 B 30 A 35 A 40 C 45 B 50 D P N 19: D C 11 C 16 A 21 C 26 B 31 B 36 D 41 C 46 A B B 12 B 17 D 22 B 27 D 32 C 37 D 42 B 47 B C D 13 D 18 B 23 D 28 B 33 C 38 B 43 D 48 A D A 14 A 19 B 24 A 29 C 34 A 39 A 44 D 49 D D 10 C 15 C 20 A 25 B 30 A 35 C 40 B 45 A 50 B P N 20: A A 11 A 16 B 21 C 26 D 31 A 36 B 41 C 46 A D C 12 C 17 D 22 B 27 A 32 B 37 C 42 B 47 D A A 13 D 18 C 23 C 28 D 33 A 38 C 43 B 48 C A D 14 C 19 D 24 A 29 A 34 C 39 C 44 C 49 B A 10 A 15 A 20 A 25 C 30 C 35 C 40 B 45 A 50 D C A 11 A 16 D 21 B 26 C 31 B 36 B 41 D 46 A C B 12 C 17 B 22 C 27 A 32 C 37 B 42 C 47 A D A 13 C 18 C 23 D 28 C 33 B 38 C 43 B 48 C D B 14 B 19 D 24 C 29 D 34 A 39 B 44 C 49 B A 10 D 15 D 20 A 25 B 30 B 35 A 40 C 45 B 50 B C A 11 C 16 A 21 A 26 B 31 A 36 D 41 D 46 C C B 12 C 17 D 22 A 27 C 32 A 37 C 42 C 47 C D D 13 C 18 A 23 B 28 C 33 C 38 A 43 B 48 B P N 21: P N 22: 215 D A 14 A 19 A 24 A 29 D 34 B 39 B 44 D 49 A A 10 A 15 C 20 C 25 D 30 B 35 B 40 A 45 A 50 A C D 11 B 16 D 21 B 26 B 31 B 36 C 41 B 46 A A D 12 D 17 A 22 B 27 D 32 B 37 B 42 C 47 C D B 13 B 18 A 23 B 28 B 33 B 38 B 43 D 48 D B B 14 B 19 C 24 B 29 D 34 D 39 C 44 B 49 C D 10 D 15 D 20 A 25 C 30 A 35 D 40 D 45 B 50 B P N 23: P N 24: D A 11 A 16 B 21 A 26 B 31 C 36 D 41 B 46 D D B 12 C 17 D 22 B 27 C 32 C 37 A 42 B 47 A C A 13 D 18 B 23 C 28 B 33 C 38 C 43 B 48 C B B 14 A 19 B 24 C 29 B 34 A 39 A 44 B 49 B C 10 A 15 B 20 A 25 C 30 D 35 A 40 B 45 D 50 C P N 25: 216 A B 11 C 16 A 21 B 26 A 31 C 36 C 41 B 46 D D A 12 D 17 C 22 A 27 C 32 B 37 A 42 B 47 A B D 13 B 18 B 23 C 28 C 33 B 38 C 43 C 48 C A D 14 A 19 C 24 B 29 D 34 D 39 D 44 A 49 B D 10 B 15 D 20 B 25 C 30 C 35 A 40 C 45 D 50 A 217 [...]... vi O 2 bng 1, 3 125 Xỏc nh %NO v %NO 2 theo th tớch trong hn hp X v khi lng m ca Fe ó dựng? A 25% v 75%; 1 ,12 gam B 25% v 75%; 11,2 gam C 35% v 65%; 11,2 gam D 45% v 55%; 1 ,12 gam Hng dn gii Ta cú: nX = 0,4 mol; MX = 42 S ng chộo: 42 30 = 12 NO2 : 46 42 46 42 = 4 NO : 30 v n NO2 : n NO = 12 : 4 = 3 n NO2 + n NO = 0,4 mol n NO = 0,1 mol n NO2 = 0,3 mol Fe 3e Fe3+ 3x %VNO = 25% %VNO2 = 75%... 2,24 lớt B 4,48 lớt C 5,60 lớt D 3,36 lớt Hng dn gii t nFe = nCu = a mol 56a + 64a = 12 a = 0,1 mol Cho e: Fe Fe3+ + 3e 0,1 Nhn e: Cu Cu2+ + 2e 0,3 0,1 N+5 + 3e N+2 0,2 N+5 + 1e N+4 3x x y y Tng ne cho bng tng ne nhn Mt khỏc: 3x + y = 0,5 30x + 46y = 19ì2(x + y) x = 0 , 125 ; y = 0 , 125 Vhh khớ (ktc) = 0 , 125 ì2ì22,4 = 5,6 lớt (ỏp ỏn C) Vớ d 9: Nung m gam bt st trong oxi, thu c 3 gam hn hp cht... hp Mg, Al vo 250 ml dung dch X cha hn hp axit HCl 1M v axit H 2SO4 0,5M, thu c 5,32 lớt H2 ( ktc) v dung dch Y (coi th tớch dung dch khụng i) Dung dch Y cú pH l A 1 30 B 6 C 7 D 2 Hng dn gii nHCl = 0 ,25 mol ; n H 2SO4 = 0 , 125 Tng: n H + = 0,5 mol ; n H 2 ( tạo thành ) = 0,2375 mol Bit rng: c 2 mol ion H+ 1 mol H2 vy 0,475 mol H+ 0,2375 mol H2 n H + ( dư ) = 0,5 0,475 = 0, 025 mol 0, 025 H + =... 2: Hũa tan 0,1 mol Cu kim loi trong 120 ml dung dch X gm HNO 3 1M v H2SO4 0,5M Sau khi phn ng kt thỳc thu c V lớt khớ NO duy nht (ktc) Giỏ tr ca V l A 1,344 lớt B 1,49 lớt C 0,672 lớt Hng dn gii n HNO3 = 0 ,12 mol ; 26 n H 2SO4 = 0,06 mol D 1 ,12 lớt Tng: n H + = 0,24 mol v n NO = 0 ,12 mol 3 Phng trỡnh ion: 8H+ + 2NO3 3Cu2+ + 2NO + 4H2O 3Cu + Ban u: 0,1 0,24 0 ,12 mol Phn ng: 0,09 0,24 0,06 Sau... hp gm ba kim loi bng dung dch HNO 3 thu c 1 ,12 lớt hn hp khớ D (ktc) gm NO2 v NO T khi hi ca D so vi hiro bng 18,2 Tớnh th tớch ti thiu dung dch HNO 3 37,8% (d = 1,242g/ml) cn dựng A 20,18 ml B 11 ,12 ml C 21,47 ml D 36,7 ml 08 Hũa tan 6 ,25 gam hn hp Zn v Al vo 275 ml dung dch HNO 3 thu c dung dch A, cht rn B gm cỏc kim loi cha tan ht cõn nng 2,516 gam v 1 ,12 lớt hn hp khớ D ( ktc) gm NO v NO 2 T khi... Hũa tan ht hn hp 3 oxit bng dung dch HCl 2M Tớnh th tớch dung dch HCl cn dựng A 0,5 lớt B 0,7 lớt C 0 ,12 lớt D 1 lớt Hng dn gii mO = moxit mkl = 5,96 4,04 = 1,92 gam nO = 1,92 = 0 ,12 mol 16 Hũa tan ht hn hp ba oxit bng dung dch HCl to thnh H2O nh sau: 2H+ + O2 H2O 0,24 0 ,12 mol 11 VHCl = 0,24 = 0 ,12 lớt (ỏp ỏn C) 2 Vớ d 6: t chỏy hon ton 0,1 mol mt axit cacbonxylic n chc cn va V lớt O 2 ( ktc),... 111,84g v 167,44g C 112, 84g v 157,44g A 112, 84g v 167,44g Hng dn gii Ta cú bỏn phn ng: CuFeS2 + 8H2O 17e Cu2+ + Fe3+ + 2SO42 + 16+ 0,15 0,15 0,15 0,3 Cu2FeS2 + 8H2O 19e 2Cu2+ + Fe3+ + 2SO42 + 16+ 0,09 0,18 0,09 0,18 n SO2 = 0,48 mol; 4 Ba2+ + SO42 BaSO4 0,48 0,48 m = 0,48 ì 233 = 111,84 gam nCu = 0,33 mol; nFe = 0,24 mol Cu CuO 2Fe Fe2O3 0,33 0,24 0,33 0 ,12 a = 0,33 ì 80 + 0 ,12 ì160 + 111,84... nh sau: Khi lng phõn t trung bỡnh (KLPTTB) (kớ hiu M ) cng nh khi lng nguyờn t trung bỡnh (KLNTTB) chớnh l khi lng ca mt mol hn hp, nờn nú c tớnh theo cụng thc: M= tổng khối lượng hỗn hợp (tính theo gam) tổng số mol các chất trong hỗn hợp M= M1n1 + M 2 n 2 + M 3 n 3 + = n1 + n 2 + n 3 + M n n i i (1) i trong ú M1, M2, l KLPT (hoc KLNT) ca cỏc cht trong hn hp; n 1, n2, l s mol tng ng ca cỏc cht... Hũa tan hon ton cht rn A vo 17 dung dch HCl d thy cú 1 ,12 lớt khớ thoỏt ra (ktc) v cũn li 28 gam cht rn khụng tan B Nng CM ca Cu(NO3)2 v ca AgNO3 ln lt l A 2M v 1M B 1M v 2M C 0,2M v 0,1M D kt qu khỏc Túm tt s : 8,3 gam hỗn hợp X (n Al = n Fe ) Al + 100 ml dung dch Y Fe Chất rắn A + HCl d ư Z ] (3 kim loại) : x mol AgNO3 Cu(NO3 )2 :y mol 1 ,12 lít H 2 2,8 gam chất rắn không tan B Hng dn gii Ta... 0,65M v 12, 35 gam C 0,75M v 11,794 gam D 0,55M v 12. 35 gam 09 t chỏy 5,6 gam bt Fe trong bỡnh ng O2 thu c 7,36 gam hn hp A gm Fe2O3, Fe3O4 v Fe Hũa tan hon ton lng hn hp A bng dung dch HNO 3 thu c V lớt hn hp khớ B gm NO v NO 2 T khi ca B so vi H2 bng 19 Th tớch V ktc l A 672 ml B 336 ml C 448 ml D 896 ml 10 Cho a gam hn hp A gm oxit FeO, CuO, Fe2O3 cú s mol bng nhau tỏc dng hon ton vi lng va l 250 ml ... dung dch Y Fe3O4 + 8H+ Fe 2+ 0,2 + 2Fe 3+ + 4H2O 0,2 0,4 mol Fe + 2H+ Fe 2+ + H2 0,1 0,1 mol 2+ Dung dch Z: (Fe : 0,3 mol; Fe 3+: 0,4 mol) + Cu(NO3)2: 3Fe 2+ + NO3 + 4H+ 3Fe 3+ + NO + 2H2O 0,3 0,1... 24x + 27y = 15.(1) Quỏ trỡnh oxi húa: Mg Mg 2+ + 2e Al Al 3+ + 3e x y 2x 3y Tng s mol e nhng bng (2x + 3y) Quỏ trỡnh kh: 2N+5 + ì 4e 2N+1 N+5 + 3e N+2 0,3 0,1 0,8 0,2 N+5 + 1e N+4 S+6 + 2e... Fe2O3) + CO 4,784 gam hn hp B + CO2 CO2 + Ba(OH)2 d BaCO3 + H2O n CO2 = n BaCO3 = 0,046 mol n CO ( p.ư ) = n CO2 = 0,046 mol v p dng nh lut bo ton lng ta cú: mA + mCO = mB + m CO2 mA = 4,784 +
- Xem thêm -

Xem thêm: TỔNG HỢP BÀI TẬP HÓA HỌC 12 VÀ 25 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, TỔNG HỢP BÀI TẬP HÓA HỌC 12 VÀ 25 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, TỔNG HỢP BÀI TẬP HÓA HỌC 12 VÀ 25 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn