DE CUONG ON VAO 10 VAT LI (DAY DU)

35 213 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/11/2015, 14:03

¤n tËp lÝ Thi vµo líp 10 N¨m häc : 2010-2011 Chương I: §iƯn häc A- HỆ THỐNG KIẾN THỨC BÀI HỌC I- ĐỊNH LUẬT ÔM – ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN 1- Đònh luật Ôm: “Cường độ dòng điện qua dây dẫn tỷ lệ thuận với hiệu điện đặt vào hai đầu dây tỷ lệ nghòch với điện trở dây” U Công thức: I = R I: Cường độ dòng điện (A) U: Hiệu điện (V) R: Điện trở ( Ω )  Chú ý: Đồ thò biểu diễn phụ thuộc cường độ dòng điện vào hiệu điện hai dầu dây dẫn đường thẳng qua gốc tọa độ (U = 0; I = 0) 2- Điện trở dây dẫn: “Điện trở dây dẫn tỷ lệ thuận với chiều dài dây, tỉ lệ nghòch với tiết diện dây phụ thuộc vào vật liệu làm dây dẫn” R: điện trở dây dẫn () Công thức: với: l l: chiều dài dây dẫn (m) R=ρ S: tiết diện dây (m2) S : điện trở suất (.m) * Ýnghóa điện trở suất  Điện trở suất vật liệu (hay chất liệu) có trò số điện trở đoạn dây dẫn hình trụ làm vật liệu có chiều dài 1m tiết diện 1m  Điện trở suất vật liệu nhỏ vật liệu dẫn điện tốt II- ĐỊNH LUẬT ÔM CHO CÁC ĐOẠN MẠCH: Đoạn mạch nối tiếp: U R1 R2 R3 I = I1 = I = I * Cường độ dòng điện có giá trò điểm * Hiệu điện hai đầu đoạn mạch tổng hiệu điện hai đầu điện trở U = U1 + U + U thành phần * Điện trở tương đương gì? Điện trở tương đương (Rtđ) đoạn mạch điện trở thay cho điện trở mạch, cho giá trò hiệu điện cường độ dòng điện mạch không thay đổi * Điện trở tương đương đoạn mạch nối tiếp tổng điện trở hợp thành ¤n tËp lÝ Thi vµo líp 10 N¨m häc : 2010-2011 R tđ = R1 + R + R Hệ quả:Trong đoạn mạch mắc nối tiếp hiệu điện hai đầu điện trở tỷ lệ thuận U1 R = với điện trở điện trở U2 R2 U Đoạn mạch song song: R1 R2 R * Cường độ dòng điện mạch tổng3 cường độ dòng điện mạch rõ I = I1 + I + I * Hiệu điện hai đầu đoạn mạch song song hiệu điện hai đầu đoạn mạch rẽ U = U1 = U = U * Điện trở tương đương đoạn mạch song song Nghòch đảo điện trở tương đương đoạn mạch song song tổng nghòch đảo điện 1 1 = + + trở đoạn mạch rẽ R tđ R1 R R Hệ  Mạch điện gồm hai điện trở mắc song thì: R tđ = R1 R R1 + R  Cường độ dòng điện chạy qua điện trở tỷ lệ nghòch với điện trở đó: I1 R = I R1 III- CÔNG SUẤT ĐIỆN 1/ Công suất điện Công suất điện đọan mạch tích hiệu điện hai đầu đoạn mạch với cường độ dòng điện qua Công thức: P = U.I P: công suất điện (W) U: hiệu điện (V) I: cường độ dòng điện (A) 2/ Hệ quả: Nếu đoạn mạch cho điện trở R công suất điện tính công thức: U2 P = I R P = R 3/ Chú ý  Số oát ghi dụng cụ điện cho biết công suất đònh mức dụng cụ đó, nghóa công suất điện dụng cụ hoạt động bình thường ¤n tËp lÝ Thi vµo líp 10 N¨m häc : 2010-2011  Trên dụng cụ điện thường có ghi: giá trò hiệu điện đònh mức công suất đònh mức Ví dụ: Trên bòng đèn có ghi 220V – 75W nghóa là: bóng đèn sáng bình thường đựơc sử dụng với nguồn điện có hiệu điện 220V công suất điện qua bóng đèn 75W IV- ĐIỆN NĂNG – CÔNG DÒNG ĐIỆN I- Điện 1/ Điện gì? Dòng điện có mang lượng thực công, làm thay đổi nhiệt vật Năng lượng dòng điện gọi điện 2/ Sự chuyển hóa điện thành dạng lượng khác Điện chuyển hóa thành dạng lượng khác Ví dụ: - Bóng đèn dây tóc: điện biến đổi thành nhiệt quang - Đèn LED: điện biến đổi thành quang nhiệt - Nồi điện, bàn là: điện biến đổi thành nhiệt quang - Quạt điện, máy bơn nước: điện biến đổi thành nhiệt 3/ Hiệu suất sử dụng điện Tỷ số phần lượng có ích chuyển hóa từ điện toàn điện tiêu thụ gọi hiệu suất sử dụng điện A1 100% Công thức: H = A - A1: lượng có ích chuyển hóa từ điện - A: điện tiêu thụ II- Công dòng điện (điện tiêu thụ) 1/ Công dòng điện Công dòng điện sinh đoạn mạch số đo lượng điện chuyển hóa thành dạng lượng khác đoạn mạch Công thức: A = P.t = U.I.t với: A: công doàng điện (J) P: công suất điện (W) t: thời gian (s) U: hiệu điện (V) I: cường độ dòng điện (A) 2/ Đo điện tiêu thụ Lượng điện sử dụng đo công tơ điện Mỗi số đếm công tơ điện cho biết lượng điện sử dụng kilôoat (kW.h) *1 kW.h = 600 000J = 600kJ V- ĐỊNH LUẬT JUN-LENXƠ ¤n tËp lÝ Thi vµo líp 10 N¨m häc : 2010-2011 (Tính nhiệt lượng tỏa dây dẫn có dòng điện chạy qua) “Nhiệt lượng tỏa dây dẫn có dòng điện chạy qua tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện, tỉ lệ thuận với điện trở thời gian dòng điện chạy qua” Công thức: Q = I2.R.t với: Q: nhiệt lượng tỏa (J) I: cường độ dòng điện (A) R: điện trở ( Ω ) t: thời gian (s) * Chú ý: nhiệt lượng Q tính đơn vò calo (cal) ta có công thức: Q = 0,24.I R.t VI Sử dụng an toàn điện tiết kiệm điện Một số quy tắc an toàn điện: + U < 40V + Sử dụng dây dẫn có vỏ bọc cách điện tốt phù hợp + Cần mắc cầu chì, cầu dao cho dụng cụ điện + Khi tiếp xúc với mạng điện 220V cần cẩn thận, đảm bảo cách điện + Khi sửa chửa dụng cụ điện cần: Ngắt nguồn điện, phải đảm bảo cách điện Cần phải sử dụng tiết kiệm điện : + Giảm chi tiêu cho gia đình + Các dụng cụ thiết bò điện sử dụng lâu bền + Giảm bớt cố gây tổn hại chung hệ thống cung cấp bò tải + Dành phần điện tiết kiệm cho sản xuất + Bảo vệ môi trường + Tiết kiệm ngân sách nhà nước Các biện pháp sử dụng tiết kiệm điện năng: + Cần phải lựa chọn thiết bò có công suất phù hợp + Không sử dụng thiết bò lúc không cần thiết gây lãng phí điện B- MỘT SỐ ĐỀ KIỂM TRA Câu 1: Phát biểu đònh luât Ôm Viết công thức biểu diễn đònh luật Hướng dẫn “Cường độ dòng điện qua dây dẫn tỷ lệ thuận với hiệu điện đặt vào hai đầu dây tỷ lệ nghòch với điện trở dây” I: Cường độ dòng điện (A) U Công thức: I = Với: U: Hiệu điện (V) R R: Điện trở () Câu 2: Điện trở dây dẫn gì? Nêu ý nghóa điện trở Hướng dẫn ¤n tËp lÝ Thi vµo líp 10 N¨m häc : 2010-2011 U không đổi với dây dẫn gọi điện trở dây dẫn I * Ý nghóa điện trở:Điện trở dây dẫn đại lượng đặc trưng cho tính cản trở dòng điện dây dẫn Câu 3: Điện trở dây dẫn phụ thuộc vào yếu tố dây dẫn? Viết biểu thức biểu diễn phụ thuộc Nêu ý nghóa điện trở suất Hướng dẫn “Điện trở dây dẫn tỷ lệ thuận với chiều dài dây, tỉ lệ nghòch với tiết diện dây phụ thuộc vào vật liệu làm dây dẫn” R: điện trở dây dẫn () l Công thức: R = ρ với: l: chiều dài dây dẫn (m)2 S S: tiết diện dây (m ) : điện trở suất (.m) * Ýnghóa điện trở suất - Điện trở suất vật liệu (hay chất liệu) có trò số điện trở đoạn dây dẫn hình trụ làm vật liệu có chiều dài 1m tiết diện 1m - Điện trở suất vật liệu nhỏ vật liệu dẫn điện tốt Câu 4: Biến trở gì? Có tác dụng nào? Hãy kể tên số biến trở thường sử dụng Hướng dẫn Biến trở điện trở thay đổi trò số dùng để thay đổi cường độ dòng điện mạch Các loại biến trở sử dụng là: biến trở chạy, biến trở tay quay, biến trở than (chiết áp) Câu 5: Đònh nghóa công suất điện Viết công thức tính công suất điện Số oát ghi dụng cụ điện cho biết gì? Một bàn điện có ghi 220V – 700W, cho biết ý nghóa số ghi Hướng dẫn Công suất điện đọan mạch tích hiệu điện hai đầu đoạn mạch với cường độ dòng điện qua P: công suất điện (W) Công thức: P = U.I với: U: hiệu điện (V) I: cường độ dòng điện (A) Số oát ghi dụng cụ điện cho biết công suất đònh mức dụng cụ đó, nghóa công suất điện dụng cụ hoạt động bình thường Trên bàn có ghi 220V – 75W nghóa là: bàn hoạt động bình thường đựơc sử dụng với nguồn điện có hiệu điện 220V công suất điện qua bàn là 75W Câu 6: Điện gì? Hãy nêu số ví dụ điện chuyển hóa thành dạng lượng khác Hướng dẫn Trò số R = ¤n tËp lÝ Thi vµo líp 10 N¨m häc : 2010-2011 Dòng điện có mang lượng thực công, làm thay đổi nhiệt vật Năng lượng dòng điện gọi điện Ví dụ điện chuyển hóa thành dạng lượng khác - Bóng đèn dây tóc: điện biến đổi thành nhiệt quang - Đèn LED: điện biến đổi thành quang nhiệt - Nồi điện, bàn là: điện biến đổi thành nhiệt quang - Quạt điện, máy bơn nước: điện biến đổi thành nhiệt Câu 7: Đònh nghóa công dòng điện Viết công thức tính công dòng điện Hãy nêu ý nghóa số đếm công tơ điện Hướng dẫn A: công dòng điện (J) Công dòng điện sinh đoạn mạch số đo lượng điện chuyển hóa thành dạng lượng khác đoạn mạch P: công suất điện (W) với: t: thời gian (s) U: hiệu điện (V) I: cường độ dòng điện (A) Công thức: A = P.t = U.I.t Số đếm công tơ điện cho biết lượng điện sử dụng Mỗi số đếm công tơ điện cho biết lượng điện sử dụng kilôoat (kW.h) kW.h = 600 000J = 600kJ Câu 8: Phát biểu đònh luật Jun-Lenxơ Viết công thức biểu diễn đònh luật Hướng dẫn “Nhiệt lượng tỏa dây dẫn có dòng điện chạy qua tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện, tỉ lệ thuận với điện trở thời gian dòng điện chạy qua” Q: nhiệt lượng tỏa (J) Công thức: Q = I R.t với: I: cường độ dòng điện (A) R: điện trở () t: thời gian (s) Nếu nhiệt lượng Q tính đơn vò calo (cal) ta có công thức: Q = 0,24.I 2.R.t C- BÀI TẬP I- HỆ THỐNG CÔNG THỨC U U ⇒ U = I.R R = 1- Đònh luật Ôm: I = I R R.S l R.S l 2- Điện trở dây dẫn: R = ρ ⇒ l = ; S = ρ ; ρ = R ρ S l R1 ρ1 l1 S = * Hệ thức so sánh điện trở hai dây dẫn: R ρ l S1 * Lưu ý đơn vò: 1mm = 1.10 −6 m ¤n tËp lÝ Thi vµo líp 10 N¨m häc : 2010-2011 3- Đònh luật Ôm cho đoạn mạch có điện trở mắc nối tiếp a Cường độ dòng điện: I = I1 = I = I b Hiệu điện thế: U = U1 + U + U c Điện trở tương đương: R tđ = R1 + R + R U1 R = * Hệ thức: U2 R2 4- Đònh luật Ôm cho đoạn mạch có điện trở mắc song song a Cường độ dòng điện: I = I1 + I + I b Hiệu điện thế: U = U1 = U = U 1 1 c Điện trở tương đương: R = R + R + R tđ * Nếu hai điện trở mắc song song thì: R tđ = * Hệ thức: I1 R = I R1 R1 R R1 + R 5- Công suất điện P = U.I P = I2.R ; P = U2 R 6- Công dòng điện (điện tiêu thụ) A = P.t hay A = U.I.t 7- Đònh luật Jun-Lenxơ Q = I2.R.t * Q tính đơn vò calo (cal) thì: Q = 0,24.I2.R.t * Công thức tình nhiệt lượng vật thu vào nóng lên: Q = m.c (t2 – t1) (t1: nhiệt độ ban đầu ; t2: nhiệt độ sau) 8- Những hệ quả: A1 P1 Q1 U1 R1 = = = = + Mạch điện gồm hai điện trở mắc nối tiếp: A P2 Q U R A1 P1 Q1 I1 R = = = = + Mạch điện gồm hai điện trở mắc song song: A P2 Q I R1 A ci Pci Q ci + Hiệu suất: H = A 100% = P 100% = Q 100% tp + Mạch điện gồm điện trở mắc nối tiếp hay song song: P = P1 + P2 + + Pn II- MỘT SỐ ĐỀ BÀI TẬP Tự luận: Bài 1: Một dây dẫn nikêlin có chiều dài 100m, tiết diện 0,5mm mắc vào nguồn điện có hiệu điện 120V ¤n tËp lÝ Thi vµo líp 10 N¨m häc : 2010-2011 1/ Tính điện trở dây 2/ Tính cường độ dòng điện qua dây −6 Hướng dẫn S = 0,5mm = 0,5.10 m l 100 R = ρ = 0,4.10 −6 = 80Ω 1/ Điện trở dây: S 0,5.10 −6 U 120 I= = = 1,5A 2/ Cường độ dòng điện qua dây: R 80 Bài 2: Một đoạn mạch gồm ba điện trở R = Ω ; R2 = Ω ; R3 = Ω mắc nối tiếp với Hiệu điện hai đầu đoạn mạch U = 6V 1/ Tính điện trở tương đương đoạn mạch 2/ Tính hiệu điện hai đầu điện trở Hướng dẫn R = 1/ Điện trở tương đương mạch: tđ R1 + R + R = + + = 15 Ω U = = 0,4A 2/ Cường độ dòng điện mạch chính: I = R tđ 15 Mà mắc nối tiếp nên I Nêu ta có hiệu điện hai đầu điện trở là: U1 = I.R1 = 0,4.3 = 1,2V U = I.R = 0,4.5 = 2V U = I.R = 0,4.7 = 2,8V Bài 3: Cho ba điện trở R1 = Ω ; R2 = 12 Ω ; R3 = 16 Ω mắc song song với vào hiệu điện U = 2,4V 1/ Tính điện trở tương đương đoạn mạch 2/ Tính cường độ dòng điện qua mạch qua điện trở Hướng dẫn 1/ Điện trở tương đương mạch: 1 1 1 15 48 = + + = + + = ⇒ R tđ = = 3,2Ω R tđ R1 R R 12 16 48 15 U 2,4 2/ Cường độ dòng điện qua mạch chính: I = R = 3,2 = 0,75 A tđ Vì mắc song nên U Nên cường độ dòng điện qua điện trở là: U 2,4 U 2,4 U 2,4 I1 = = = 0,4A I2 = = = 0,2A I3 = = = 0,15A R1 R 12 R 16 Bài 4: Cho mạch điện hình vẽ: A Với: R1 = 30 Ω ; R2 = 15 Ω ; R3 = 10 Ω UAB = 24V B 1/ Tính điện trở tương đương mạch R2 2/ Tính cường độ dòng điện qua điện trở R1 3/ TínhHướ cônnggcủ dẫandòng điện sinh đoạn mạch thời R3 gian phút ¤n tËp lÝ Thi vµo líp 10 N¨m häc : 2010-2011 R R 15.10 = = 6Ω R + R 15 + 10 R tđ = R1 + R 2,3 = 30 + = 36 Ω Điện trở tương đương mạch: U AB 24 = = 0,67A 2/ Cường độ dòng điện qua mạch chính: I = R tđ 36 Mà: I = I1 = I 2,3 = 0,67A Ta có: U 2,3 = I 2,3 R 2,3 = 0,67.6 = 4V 1/ Điện trở tương đương R2 R3: R 2,3 = Vì R2 // R3 nên U2 = U3 = U2,3 Ta có: U 2,3 U 2,3 4 I2 = = = 0,27A I3 = = = 0,4A R2 15 R3 10 3/ t = ph = 300s Công dòng điện là:A = UAB.I.t = 24 0,67 300 = 824J Bài 5: Cho mạch điện hình vẽ: A B R1 R2 R3 Với R1 = Ω ; R2 = Ω ; R3 = Ω cường độ dòng điện qua mạch I = 2A 1/ Tính điện trở tương đương mạch 2/ Tính hiệu điện mạch 3/ Tính cường độ dòng điện công suất tỏa nhiệt điện trở Hướng dẫn 1/ Điện trở tương đương R2 R3 là: R 2,3 = R + R = + = 6Ω R1 R 2,3 6 = = 3Ω Điện trở tương đương mạch: R tđ = R1 + R 2,3 + 2/ Hiệu điện mạch: U AB = I.R tđ = 2.3 = 6V Ta có: U AB = U1 = U 2,3 = 6V Nên ta có: U I1 = = = 1A R1 U 2,3 I = I = I 2,3 = = = 1A R 2,3 Công suất tỏa nhiệt điện trở: P2 = I 22 R = 12 = W P1 = I12 R1 = 12 = W P3 = I 32 R = 12 = W Bài Có hai bóng đèn ghi 110V-75W 110V-25W a So sánh điện trở hai bóng đèn trên? ¤n tËp lÝ Thi vµo líp 10 N¨m häc : 2010-2011 b Mắc nối tiếp hai bóng đèn vào mạng điện 220V đèn sáng hơn? Vì sao? c Mắc song song hai bóng với Muốn hai đèn sáng bình thường mắc hệ hai bóng vào mạng điện 220V phải dùng thêm biến trở có giá trò bao nhiêu? Đèn sáng hơn? H.dẫn: a.Từ công thức: P = U 2/R ⇒ R = U2/P ⇒ R1 ≈ 161,3 Ω ; R2 = 484 Ω Lập tỉ số tính R2 = 3R1 b Đ1ntĐ2 nên cường độ dòng điện qua hai đèn nhau; công suất thực tế cung cấp P = I2R nên đèn có điện trở lớn đèn sáng đèn sáng đèn c Vẽ sơ đồ mạch điện Tính I1đm I2đm hai đèn Vì đèn sáng bình thường nên U đ = m = 110V, Iđ1 = I1đm = 75/110A, Iđ2 = I2đm = 25/110A; Pđ1 = P1đm = 75W, Pđ2 = P2đm = 25W Đ R Nên Ub = U – = 220 -110 = 110V; Ib = Iđ1 + Iđ2 = 100/110A Ub Suy điện trở biến trở là: Rb = R = 121 Ω b b Và Pđ1 > Pđ2 = P2đm = 25W Vậy, đèn sáng đèn Bài Có hai bóng đèn Đ1 có ghi 6V- 4,5W Đ2 có ghi 3V-1,5W a)Có thể mắc nối tiếp hai đèn vào hiệu điện U = 9V để chúng sáng bình thường không? Vì sao? b)Mắc hai bóng đèn với biến trở vào hiệu điện U = 9V sơ đồ hình vẽ Phải điều Đ chỉnh biến trở có điện trở để hai đèn sáng bình thường? Đ Đ2 H.Dẫn: a Không hai đèn có cường độ dòng điện đònh mức khác nhau: P1 P2 I1 = U = 0,75A ; I2 = U = 0,5A b Khi đèn Đ1 đèn Đ2 sáng bình thường dòng điện chạy qua biến trở có cường độ là: Ib = I1 – I2 = 0,25A Phải điều chỉnh biến trở có điện trở là: Rb = U2/Ib = 12 Ω Bài 8: Một bếp điện có ghi 220V – 1000W sử dụng với hiệu điện 220V để đun sôi 2,5lít nước nhiệt độ ban đầu 20oC thời gian 14phút 35 giây 1/ Tính hiệu suất bếp Biết nhiệt dung riêng nước 4200J/kg.K 10 - Vật đặt khoảng tiêu cự cho ảnh thật, ngược chiều với vật Khi vật đặt xa thấu kính ảnh thật có vò trí cách thấu kính khoảng tiêu cự - Vật đặt khoảng tiêu cự cho ảnh ảo, lớn vật chiều với vật d) Dựng ảnh tạo thấu kính hội tụ: Muốn dựng ảnh A’B’ AB qua thấu kính (AB vuông góc với trục chính, A nằm trục chính), cần dựng ảnh B’ B cách vẽ đường truyền hai ba tia sáng đặc biệt, sau từ B’ hạ vuông góc xuống trục ta có ảnh A’ A B’ B B A () A’ O F () A’ F’ FA O F’ B’ 3- Thấu kính phân kì: () O F + + + + F’ ( ∆ ): trục O: quang tâm F F’: tiêu cự OF = OF’ = f : tiêu cự a) Đặc điểm thấu kính phân kì: - Thấu kính phân kì có phần rìa dày phần - Chùm tia tới song song với trục thấu kính phân kì cho chùm tia ló phân kì b) Đường truyền hai tia sáng đặc biệt qua thấu kính phân kì: (2)  (1): Tia tới song song với trục tia ló kéo dài qua tiêu điểm (1) () F O F’  (2): Tia tới đến quang tâm tia ló tiếp tục truyền thẳng theo phương tia tới c) Ảnh vật tạo thấu kính phân kì: - Vật sáng đặt vò trí trước thấu kính phân kì cho ảnh ảo, chiều, nhỏ vật nằm khoảng tiêu cự thấu kính - Vật đặt xa thấu kính, ảnh ảo vật có vò trí cách thấu kính khoảng tiêu cự d) Dựng ảnh tạo thấu kính phân kì: Vâ Th¹ch S¬n Tương tự dựng ảnh tạo thấu kính hội tụ B () A F B’ A’ O F’ II MẮT VÀ CÁC DỤNG CỤ QUANG HỌC ĐƠN GIẢN 1- Sự tạo ảnh phim máy ảnh - Mỗi máy ảnh có ba phận chủ yếu: vật kính, buồng tối chổ đặt phim Ngoài máy ảnh có cửa điều chỉnh độ sáng cửa sập - Vật kính máy ảnh thấu kính hội tụ - Ảnh phim ảnh thật, nhỏ vật ngược chiều với vật 2- Mắt: - Nguyên tắc hoạt động mắt giống máy ảnh Hai phận quan mắt thủy tinh thể lưới (còn gọi võng mạt) - Thủy tinh thể đóng vai trò vật kính máy ảnh, lưới phim Ảnh vật mà ta nhìn lưới - Điểm xa mà mắt nhìn rõ không điều tiết gọi điểm cực viễn ( C V) - Điểm gần mà mắt nhìn thấy gọi điểm cực cận (kí hiệu C C) * Mắt cận thò: + Mắt cận thò mắt nhìn rõ vật gần, không nhìn rõ vật xa + Kính cận kính phân kì Mắt cận phải đeo kính phân kì để nhìn rõ vật xa Kính cận thò thích hợp có tiêu điểm F trùng với điểm cực viễn (CV) mắt * Mắt lão: + Mắt lão nhìn rõ vật xa, không nhìn rõ vật gần + Kính lão kính hội tụ Mắt lão phải đeo kính hội tụ để nhìn rõ vật gần 3- Kính lúp: - Kính lúp thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn Người ta dùng kính lúp để quan sát vật nhỏ + Mỗi kính lúp có độ bội giác (kí hiệu G) ghi vành kính số 2x, 3x, 5x … kính lúp có độ bội giác lớn quan sát ảnh lớn 25 + Giữa độ bội giác tiêu cự (đo cm) có hệ thức: G = f Vật cần quan sát phải đặt khoảng tiêu cự kính ảnh ảo lớn vật Mắt nhìn thấy ảnh ảo III ÁNH SÁNG VÀ MÀU SẮC Vâ Th¹ch S¬n 1- Ánh sáng trắng ánh sáng màu: - Ánh sáng Mặt trời (trừ lúc bình minh hoàng hôn) đèn dây tóc nóng sáng phát ánh sáng trắng - Có số nguồn sáng phát trực tiếp ánh sáng màu Cũng tạo ánh sáng màu cách chiếu chùm sáng trắng qua lọc màu 2- Sự phân tích ánh sáng trắng: - Có thể phân tích chùm sáng trắng thành chùm sáng màu khác cách cho chùm sáng trắng qua lăng kính phản xạ mặt ghi dóa CD - Trong chùm sáng trắng có chứa nhiều chùm sáng màu khác 3- Sự trộn ánh sáng màu: - Có thể trộn hai nhiều ánh sáng màu với để màu - Đặc biệt, trộn ánh sáng đỏ, xanh lục xanh lam với để ánh sáng trắng Ba màu ba màu ánh sáng + Khi trộn ánh sáng đỏ với ánh sáng xanh lục ta màu vàng + Khi trộn ánh sáng đỏ với ánh sáng xanh lam ta màu đỏ đen sậm + Khi trộn ánh sáng xanh lục với ánh sáng xanh lam ta màu xanh hòa bình thẫm + Khi trộn ánh sáng có màu từ đỏ đến tím lại với ta ánh sáng trắng 4- Màu sắc vật ánh sáng trắng ánh sáng màu: - Khi nhìn vật có màu có ánh sáng màu từ vật đến mắt ta - Vật có màu trắng có khả tán xạ tất ánh sáng màu - Vật có màu tán xạ mạnh ánh sáng màu đó, tán xạ ánh sáng màu khác - Vật màu đen khả tán xạ ánh sáng màu 5- Tác dụng ánh sáng: - Ánh sáng có tác dụng nhiệt, tác dụng sinh học tác dụng quang điện Điều chứng tỏ ánh sáng có lượng - Trong tác dụng trên, lượng sáng biến đổi thành lượng khác - nh sáng có tác dụng sinh học Con người, động vật loại xanh cần phải có ánh sáng để trì sống - nh sáng có tác dụng quang điện nh sáng chiếu vào pin quang điện làm cho pin phát dòng điện - nh sáng mang lượng - Trong tác dụng nêu trên, quang chuyển hoá thành dạng lượng khác như: nhiệt năng, điện lượng cần thiết cho sống B- MÔT SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG Tự luận: Bài 1: Vật sáng AB có độ cao h = 1cm đặt vuông góc trước thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 12cm Điểm A nằm trục thấu kính cách thấu kính khoảng d = 36cm a/ Dựng ảnh A’B’ AB tạo thấu kính cho Vâ Th¹ch S¬n b/ Bằng kiến thức hình học tính chiều cao h’ ảnh tính khoảng cách d’ từ ảnh đến thấu kính Hướng dẫn - Xét ∆ ABF đồng dạng với ∆ OHF ta có: B I AB AF AB.OF = ⇒ OH = = 0,5cm F’ A’ OH OF AF O A F mà A’B’ = OH = 0,5cm H B’ - Xét ∆ A’B’F’ đồng dạng với ∆ OIF’ ta có: OI OF ' OF '.A' B' OF = OF’ = 12 ; AB = 1; OA = 36 = ⇒ A' F ' = = 6cm A ' B ' A ' F ' OI Tính: A’B’ = ? OA’ = ? mà: OA’ = OF’ + F’A = 12 + = 18cm Bài 2: Vật sáng AB có độ cao h = 1cm đặt vuông góc trước thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 12cm Điểm A nằm trục thấu kính cách thấu kính khoảng d = 8cm a/ Dựng ảnh A’B’ AB tạo thấu kính cho b/ Bằng kiến thức hình học tính chiều cao h’ ảnh tính khoảng cách d’ từ ảnh tới thấu kính Hướng dẫn B’ B A’ F A O I F’ OF = OF’ = 12 ; AB = 1; OA = Tính: A’B’ = ? OA’ = ? - Xét ∆ OB’F’ đồng dạng với ∆ BB’I ta có: OF ' OB' 12 = = = ⇒ BB ' = OB' BI BB' - Xét ∆ A’B’O đồng dạng với ∆ ABO ta có: A' B ' OB' OB' OB ' = = = =3 AB OB OB'− BB' OB'− OB' ⇒ A' B ' = AB = 3.1 = 3cm Ta có: A' B ' OA' A' B'.OA 3.8 = ⇒ OA' = = = 24cm AB OA AB Bài 3: Một vật sáng AB có độ cao h = 1cm đặt vuông góc trước thấu kính phân kì có tiêu cự f = 12cm Điểm A nằm trục thấu kính cách thấu kính khoảng d = 24cm a/ Dựng ảnh A’B’ AB tạo thấu kính cho - Xé t ∆ BB’I g vớkhoả i ∆ B’OF b/ Bằng kiến thức hình học tính chiề u cao h’ củồảnngh vàntính ng cáta chcó d’: từ ảnh tới BI BB' 24 thấu kính = = = ⇒ BB' = 2OB' OF OB ' 12 Hướng dẫn - Xét ∆ ABO đồng dạng với ∆ A’B’O ta có: AB BO BB'+ B ' O B ' O + B ' O = = = =3 B A' B ' B ' O B' O B' O I AB B’ ⇒ A' B' = = ≈ 0,33cm 3 A F A’ O F’ 24 Ta có: AB = OA ⇒ OA' = OA A' B ' = AB = ; OF = OF’ = 12 ; OA = 24 = 8cm S¬n A' B ' OA' AB Tính Vâ A’B’Th¹ch = ? OA’ =? Bài 4: Đặt vật AB trước thấu kính có tiêu cự f = 12cm Vật AB có chiều cao h = 1cm cách thấu kính khoảng d = 8cm A nằm trục Hãy dựng ảnh A’B’ AB tính độ lớn ảnh so với vật hai trường hợp: a/ Thấu kính hội tụ b/ Thấu kính phân kì Qua nhận xét ảnh hai trường hợp Hướng dẫn 1/ Thấu kính hội tụ 2/ Thấu kính phân kì B’ B A’ I F A B O B’ F A A’ O F’ I F’ HS tự tính độ lớn ảnh hai trường hợp * Nhận xét ảnh hai trường hợp: - Giống nhau: ảnh ảo, chiều với vật - Khác nhau: + Đối với thấu kính hội tụ: ảnh lớn vật xa thấu kính vật + Đối với thấu kính phân kì: ảnh ảo nhỏ vật gần thấu kính vật Bài 5: Người ta chụp ảnh chậu cao 1m, đặt cách máy ảnh 2m Phim cách vật kính 6cm 1/ Vẽ hình biểu diễn 2/ Tính chiều cao ảnh phim B Hướng dẫn I A O F’ A’ B’ Xét ∆ OAB đồng dạng với ∆ OA’B’ ta có: AB OA AB.OA' 100.6 = ⇒ A' B ' = = = 3cm A' B ' OA' OA 200 Bài 6: Một người đứng ngắm cửa cách xa 5m, cửa cao 2m Tính độ cao ảnh Bn lưới mắtI Coi thủy tinh thể thấu kính hội tụ, cách màng lưới 2cm cửa trê Hướng dẫn A’ A O Vâ Th¹ch S¬n F’ B’ Xét ∆ OAB đồng dạng với ∆ OA’B’ ta có: AB OA AB.OA' 200.2 = ⇒ A' B ' = = = 0,8cm A' B ' OA' OA 500 * Bài 7: Vật kính máy ảnh thấu kính hội tụ có tiêu cự 8cm Máy ảnh hướng để chụp ảnh vật cao 40cm, đặt cách máy ảnh 1,2m 1/ Dựng ảnh vật phim (không cần tỉ lệ) 2/ Tính độ cao ảnh phim Hướng dẫn I B A F A’ O B’ AB = 40cm ; OA = 120cm ; OF = 8cm Tính: A’B’ = ? - ∆ OAB đồng dạng với ∆ OA’B’ ta có: A' B ' OA' A' B ' = ⇒ OA' = OA (1) AB OA AB mà: AB = OI ∆ A’B’F đồng dạng ∆ OIF ta có: A' B ' A' B' FA' OA'−OF OA' = = = = −1 AB OI OF OF OF A' B'  OA' A' B'  ⇒ = 1+  (2) hay OA' = OF 1 + AB  OF AB  Từ (1) (2) suy ra: OA A' B' OA A' B' A' B'  A' B'  = OF  + = 1+  hay AB AB  OF AB AB  Thay số vào ta được: A' B' 120 A' B' A' B ' =1+ = hay AB AB AB 112 8 ⇒ A' B' = AB = 40 ≈ 2,86cm 112 112 Bài 8: Một người dùng kính lúp có tiêu cự 10cm để quan sát vật nhỏ Vật đặt cách thấu kính 8cm 1/ Dựng ảnh vật qua kính (không cần tỉ lệ) 2/ Nhận xét tính chất ảnh 3/ Ảnh lớn hay nhỏ vật lần? Hướ2/ngẢdẫ nhnảo, chiều lớn vật B’ B A’ F A I O Vâ Th¹ch S¬n F’ 3/ So sánh AB A’B’ - ∆ OAB đồng dạng với ∆ OA’B’ ta có: A' B' OA' OA' = = (1) AB OA - ∆ F’OI đồng dạng với ∆ F’A’B’ ta có: A' B ' F ' A' 10 + OA' OA' = = = 1+ (2) OI F'O 10 10 Vì: OI = AB nên từ (1) (2) ta có: OA' OA' = 1+ ⇒ OA' = 40cm thay vào (1) tacó: 10 A' B ' 40 = = ⇒ Vậy ảnh lớn gấp lần vật AB Bài 9: 1/ Một người nhìn rõ vật cách mắt từ 15cm đến 50cm Hỏi mắt người bò tật gì? Người phải đeo kính gì? Khi đeo kính phù hợp người nhìn rõ vật xa cách mắt bao nhiêu? 2/ Mắt người già thường mắc tật gì? Phải đeo kính loại gì? Khi đeo kính phù hợp người có nhìn thấy vật xa không? Hướng dẫn 1/ Người bò cận thò Người phải đeo kính phân kì Kính đeo phù hợp người nhìn vật xa (vô cực) 2/ Mắt người già thường mắt lão Phải đeo kính hội tụ Khi đeo kính phù hợp nhìn rõ vật gần, không nhìn rõ vật xa Do người có mắt lão nhìn gần phải đeo kính, nhìn xa bỏ kính Bài 10 Một vật sáng AB có dạng mũi tên đặt vuông góc với trục thấu kính phân kì, điểm A nằm trục chính, cách thấu kính 20cm thấu kính có tiêu cự 20cm a) Hãy vẽ ảnh vật AB cho thấu kính? b) Tính độ cao ảnh? ĐÁP ÁN: a) Xem hình b) A’B’ ảnh ảo c) Vì điểm A trùng với điểm F, nên BO AI đường chéo HCN BAOI Điểm B’ giao điểm đường chéo A’B’ đường trung bình tam giác ABO Ta có O’A = OA = 10cm nh nằm cách thấu kính 10cm Bài 11 Một vật cao 1,2m đặt cách máy ảnh 2m cho ta ảnh có chiều cao 3cm a) Hãy tính khoảng cách từ ảnh đến vật lúc chụp ảnh b) Tính tiêu cự vật kính? HD a) Khoảng cách từ ảnh đến quang tâm O thấu kính máy ảnh: nh A’B’ vật AB biểu diễn hình ∆ABO đồng dạng ∆A’B’O ta có: Vâ Th¹ch S¬n OA ' A ' B ' OA A ' B ' 200.3 = => OA ' = = = 5(cm) OA AB AB 120 Vậy khoảng cách từ vật đến ảnh là: AA’ = 200+ = 205(cm) b) Tiêu cự vật kính: Ta có ∆OIF ’ đồng dạng ∆A’B’F ‘ nên: OA '− ' OF ' A ' B ' = => = + => OF ' ≈ 5(cm) OF ' OI OF ' AB Bài 12 Vật kính máy ảnh có tiêu cự 5cm người ta dùng máy ảnh để chụp người cao 1,6m đứng cách máy ảnh 3m a) Hãy dựng ảnh người phim ( không cần tỉ lệ) b) Tính chiều cao ảnh c) Xác đònh khoảng cách từ phim đến vật HD a) Xem hình b) h= AB = 160cm; d = OA = 300cm ; f = OF = 5cm AF = OA - OF = 300 - = 295(cm) Kẻ thêm tia sáng thứ 3, từ B đến F, cắt thấu kính H HB’ // với trục ∆ABF ∼ ∆OHF (…) OH OF OF = = 160 ≈ 2, 71cm => OH = AB AB AF AF 295 Vì OH = A’B’ nên A’B’ = 2,71cm c) OA’ = d’ = 5,1cm Bài 13 Một người đứng trước nhà cao tầng khoảng 20m khoảng cách từ thể thủy tinh đến màng lưới mắt người 2cm ảnh nhà mắt màng lưới 1,5cm Hãy tính người trông thấy tầng nhà Biết tầng cao 3m HD: Coi ảnh nhà màng lưới mắt ảnh tạo thấu kính hội tụ Gọi AB phần chiều cao nhà mà ảnh A’B’ màng lưới mắt AB OA A ' B '.OA 1,5.2000 = => AB = = = 1500(cm) A ' B ' OA ' OA ' 15 = (tầng) Vậy số tầng người trông thấy là: n = Ta có : Câu 14: Hãy nêu ví dụ nguồn phát ánh sáng trắng hai ví dụ cách tạo ánh sáng đỏ (Nguồn phát ánh sáng trắng như: Mặt trời, đèn điện, đèn ống … Cách tạo ánh sáng đỏ: Chiếu ánh sáng trắng qua lọc màu đỏ, dùng đèn LED đỏ, dùng bút laze phát ánh sáng đỏ) Câu 15: Làm để biết chùm sáng đèn ống phát có ánh sáng màu nào? (Ta cho chùm sáng chiếu qua lăng kính hay chiếu vào mặt ghi dóa CD) Vâ Th¹ch S¬n Câu 16: Chiếu ánh sáng đỏ vào tờ giấy trắng ta thấy tờ giấy có màu gì? Nếu thay tờ giấy màu xanh ta thấy tờ giấy có màu gì? (Chiếu ánh sáng đỏ vào tờ giấy trắng ta thấy tờ giấy có màu đỏ Nếu thay tờ giấy xanh ta thấy tờ giấy gần cáo màu đen) Câu 17: Em hiểu tác dụng nhiệt ánh sáng? Tác dụng nhiệt ánh sáng đồ vật có màu sắc khác khác nào? (Tác dụng nhiệt ánh sáng tác dụng làm nóng vật có ánh sáng chiếu vào vật Các vật có màu tối hấp thụ lượng ánh sáng mạnh vật có màu sáng, nên nóng lên nhiều hơn) Câu18: Ánh sáng Mặt trời lúc trưa chiếu vào pin Mặt trời gây tác dụng gì? Nêu biểu cụ thể tác dụng (Gây tác dụng nhiệt tác dụng quang điện Biểu tác dụng nhiệt pin bò nóng lên Biểu tác dụng quang điện pin có khả phát điện) * MỘT SỐ ĐỀ TOÁN KHÔNG GIẢI: Đề Một vật cao 1,5 m đặt cách máy ảnh 2m cho ta ảnh có chiều cao 4cm a) Hãy dựng ảnh người phim ( không cần tỉ lệ) b) Hãy tính khoảng cách từ ảnh đến vật lúc chụp ảnh c) Tính tiêu cự vật kính? Đề Một vật cao 1,8 m đặt cách máy ảnh 2m cho ta ảnh có chiều cao 1,8cm a) Hãy dựng ảnh người phim ( không cần tỉ lệ) b) Hãy tính khoảng cách từ ảnh đến vật lúc chụp ảnh c) Tính tiêu cự vật kính? Đề Một vật cao 0,8 m đặt cách máy ảnh 2m cho ta ảnh có chiều cao 1,6cm a) Hãy dựng ảnh người phim ( không cần tỉ lệ) b) Hãy tính khoảng cách từ ảnh đến vật lúc chụp ảnh c) Tính tiêu cự vật kính? Đề Một người cao 1,6 m đứng cách máy ảnh 2m cho ta ảnh có chiều cao 1,6cm.a) Hãy dựng ảnh người phim ( không cần tỉ lệ) b) Hãy tính khoảng cách từ ảnh đến vật lúc chụp ảnh c) Tính tiêu cự vật kính? Đề Một người cao 1,8 m đứng cách máy ảnh 4m cho ta ảnh có chiều cao 1,8cm a) Hãy dựng ảnh người phim ( không cần tỉ lệ) b) Hãy tính khoảng cách từ ảnh đến vật lúc chụp ảnh c) Tính tiêu cự vật kính? II CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM: Câu 1: Khi tia sáng truyền từ không khí vào nước, gọi i r góc tới góc khúc xạ Kết luận sau đúng? A i > r B i < r C i = r D i = 2r Câu 2: Một người nhìn thấy viên sỏi đáy chậu nước Thông tin sau đúng? A Tia sáng truyền từ viên sỏi đến mắt ta theo đường gấp khúc B Thực mắt người nhìn thấy ảnh viên sỏi nằm vò trí thực viên sỏi C Xét tia sáng truyền từ viên sỏi đến mắt góc tới nhỏ góc khúc xạ D Cả A, B, C Vâ Th¹ch S¬n Câu 3:Một tia sáng từ không vào vào khối chất suốt Khi góc tới i = 45 o góc khúc xạ r = 30o Hỏi tia sáng truyền từ khối chất suốt không khí với góc tới 30 o góc khúc xạ là: A Bằng 45o B Nhỏ hơn 45o C Lớn 45o D Một giá trò khác Câu 4: Có tia sáng từ môi trường suốt sang môi trường suốt khác mà không bò gãy khúc không? A Không có B Có, góc tới 90 o C Có, góc tới 0o D Có, góc tới 45o Câu 5: Đặt mắt phía chậu nùc quan sát viên bi đáy chậu Ta quan sát gì? A Không nhìn thấy viên bi B Nhìn thấy ảnh thật viên bi nước C Nhìn thấy ảnh ảo viên bi nước D Nhìn thấy viên bi nước Câu 6: Đặc điểm sau phù hợp với thấu kính hội tụ? A Có phần rìa mỏng phần B Làm chất suốt C Có thể có mặt phẳng mặt mặt cầu lồi D Cả A, B, C phù hợp Câu 7: Đặt vật sáng AB hình mũi tên vuông góc với trục thấu kính hội tụ nằm khoảng tiêu cự Ảnh A’B’ AB qua thấu kính là: A Ảnh thật, ngược chiều với vật C Ảnh ảo, chiều với vật B Ảnh thật, chiều với vật D Ảnh ảo, ngược chiều với vật Câu 8: Đặt vật sáng AB hình mũi tên vuông góc với trục thấu kính hội tụ nằm khoảng tiêu cự Ảnh A’B’ AB qua thấu kính là: A Ảnh thật, ngược chiều với vật C Ảnh ảo, chiều với vật B Ảnh thật, chiều với vật D Ảnh ảo, ngược chiều với vật Câu 9: Vật AB đặt trước thấu kính hội tụ có tiêu cự f cách thấu kính khoảng OA cho ảnh A’B’ ngược chiều cao vật Điều sau đúng? A OA = f B OA = 2f C OA > f D OA < f Câu 10: Vật AB đặt trước thấu kính hội tụ có tiêu cự f cách thấu kính môt khoảng OA = f/2 cho ảnh A’B’ Hỏi A’B’ có đặc điểm gì? A Là ảnh ảo, chiều cao gấp hai lần vật B Là ảnh thật, ngược chiều gấp hai lần vật C Là ảnh ảo, ngược chiều cao gấp hai lần vật D Là ảnh thật, chiều gấp hai lần vật Câu 11: Vật AB đặt trước thấu kính hội tụ có tiêu cự f Cho ảnh thật A’B’ nhỏ vật Kết luận sau nói vò trí vật AB? A AB nằm cách thấu kính đoạn f < OA < 2f B AB nằm cách thấu kính đoạn OA > f C AB nằm cách thấu kính đoạn OA < 2fD AB nằm cách thấu kính đoạn OA > 2f Câu 12: Vật AB đặt trước thấu kính hội tụ có tiêu cự f Cho ảnh thật A’B’ lớn vật Kết sau nói vò trí vật AB? A AB nằm cách thấu kính đoạn f < OA B AB nằm cách thấu kính đoạn OA > f C AB nằm cách thấu kính đoạn OA < 2f D AB nằm cách thấu kính đoạn OA > 2f Câu 13: Dụng cụ quang học sử dụng làm kính phóng đại? A Thấu kính hội tụ B Thấu kính phân kì Vâ Th¹ch S¬n C Gương phẳng D Gương cầu lồi Câu 14: Đặc điểm sau không phù hợp với thấu kính phân kì? A Làm chất suốt B Có thể có mặt phẳng mặt mặt cầu lõm C Có thể hai mặt thấu kính mặt cầu lõm D Có phần rìa mỏng phần Câu 15: Đặt vật sáng AB hình mũi tên vuông góc với trục thấu kính phân kì Ảnh A’B’ AB qua thấu kính phân kì có tính chất gì? Chọn câu trả lời A Ảnh ảo, chiều với vật B Ảnh thật, chiều với vật C Ảnh thật, ngược chiều với vật D Ảnh ảo, ngược chiều với vật Câu 16: Đặt vật sáng AB hình mũi tên vuông góc với trục thấu kính phân kì Ảnh A’B’ AB qua thấu kính phân kì có độ cao nào? Chọn câu trả lời A Lớn vật B Nhỏ vật C Bằng vật D Bằng nửa vật Câu 17: Vật AB đặt trước thấu kính phân kì có tiêu cự f cách thấu kính khoảng OA cho ảnh A’B’ nửa AB Điều sau nhất? A OA > f Câu 18: B OA < f C OA = f D OA = 2f B A F O F’ 1- Ta có f = 12cm, khoảng cách OA = 36cm Khoảng cách ảnh A’B’ đến thấu kính là: A OA’ = 9cm B OA’ = 12cm C OA’ = 24cm D Một giá trò khác 2- Ta có: f = 16cm, ảnh A’B’ AB cách thấu kính khoảng OA’ = 6cm Khoảng cách từ vật đến thấu kính là: A OA = 1,6cm B OA = 9,6cm C OA = 22cm D Một giá trò khác Ghép đôi cột bên trái bên phải cho phù hợp: Câu 19: 1/ Thấu kính hội tụ thấu kính có a/ cho ảnh ngược chiều với vật 2/ Một vật đặt trước thấu kính hội tụ khoảng tiêu cự b/ chiều lớn vật 3/ Một vật đặt trước thấu kính hội tụ khoảng tiêu cự c/ phần rìa mỏng phần 4/ Một vật đặt xa thấu kính hội tụ d/ cho ảnh ảo chiều với vật 5/ Ảnh ảo tạo thấu kính hội tụ e/ cho ảnh thật có vò trí cách thấu kính khoảng tiêu cự Câu 20: 1/ Thấu kính phân kì a/ ảnh ảo chiều, nhỏ vật 2/ Chùm tia sáng song song tới thấu kính phân kì b/ phần mỏng phần rìa 3/ Một vật đặt vò trí trước thấu kính phân kì cho c/ nằm khoảng tiêu cự thấu kính Vâ Th¹ch S¬n 4/ Ảnh vật tạo thấu kính phân kì d/ chùm tia ló phân kì, kéo dài tia chúng qua tiêu điểm thấu kính Câu 21: Chọn câu trả lời đúng: Thấu kính hội tụ máy ảnh tạo ảnh: A Ảnh thật, chiều với vật, lớn vật B Ảnh thật, chiều với vật, nhỏ vật C Ảnh thật, ngược chiều với vật, nhỏ vật D Ảnh thật, ngược chiều với vật, lớn vật Câu 22: Trong thấu kính có tiêu cự sau đây, thấu kính làm vật kính máy ảnh: A f = 500cm B f = 150cm C f = 100cm D f = 5cm Câu 23: Một người cao 1,5m đứng cách máy ảnh 2m, phim cách vật kính 4cm hỏi ảnh người phim cao cm? A 3cm B 4cm C 4,5cm D 6cm Câu2 4: Phát biểu sau so sánh mắt với máy ảnh? A Thủy tinh thể đóng vai trò vật kính máy ảnh B Phim đóng vai trò lưới mắt C Tiêu cự thủy tinh thể thay đổi tiêu cự vật kính không thay đổi D Các phát biểu A, B, C Câu 25: Chọn câu đúng: điểm cực cận mắt là: A Điểm gần mắt B Điểm gần mắt mà đặt vật mắt nhìn rõ C Điểm xa mắt D Điểm xa mắt mà đặt vật mắt nhìn rõ Câu 26: Chọn câu đúng: điểm cực viễn mắt là: A Điểm gần mắt B Điểm gần mắt mà đặt vật mắt nhìn rõ C Điểm xa mắt D Điểm xa mắt mà đặt vật mắt nhìn rõ Câu 27: Một người đứng cách cột điện 40m, cột điện cao 8m Nếu coi khoảng cách từ thủy tinh thể đến lưới mắt 2cm Thì chiều cao ảnh lưới là: A 0,4cm B 0,6cm C 0,8cm D 1cm Câu 28: Đặc điểm sau ứng với mắt cận thò? A Không nhìn thấy vật gần mắt bình thường B Không nhìn thấy vật xa mắt bình thường C Nhìn rõ tất vật khoảng cách khác D Chỉ nhìn vật cách mắt chừng 20m Câu 29: Đặc điểm sau ứng với mắt lão? A Có thể nhìn rõ vật xa B Không nhìn rõ vật gần giống mắt bình thường C Có điểm cực cận xa mắt so với mắt bình thường D Các đặc điểm A, B, C với mắt lão Câu 30: Kính cho người cận thò là: A Kính có hai mặt bên song song B Thấu kính hội tụ C Thấu kính phân kì D Kính hội tụ hay phân kì Câu 31: Kính dùng cho mắt lão là: A Kính có hai mặt bên song song Vâ Th¹ch S¬n B Thấu kính hội tụ C Thấu kính phân kì D Kính hội tụ hay phân kì Câu 32: Thấu kính sau dùng làm kính lúp? A Thấu kính phân kì có tiêu cự 8cm C Thấu kính hội tụ có tiêu cự 8cm B Thấu kính phân kì có tiêu cự 70cm D Thấu kính hội tụ có tiêu cự 70cm Câu 33: Một kính lúp có tiêu cự 5cm, độ bội giác là: A B 1,25 C 50 D 12,5 Câu 34: vành kính lúp có ghi 5x Số có nghóa là: A Tiêu cự thấu kính 5cm B Khoảng cách lớn từ vật đến kính lúp 5cm C Độ bội giác kính lúp D Độ tụ kính lúp Câu 35: Độ bội giác kính lúp 2x tiêu cự kính lúp là: A 2cm B 12,5cm C 1,25cm D Một giá trò khác Ghép cột bên trái bên phải cho phù hợp Câu 36: a/ Nếu lấy thấu kính hội tụ có tiêu cự dài 30cm làm vật kính máy ảnh 1- không tạo ảnh thật phim b/ Nếu buồng tối máy ảnh không đóng kín 2- không ghi lại hình ảnh muốn chụp c/ Nếu máy ảnh không lắp phim 3- Máy ảnh cồng kềnh d/ Nếu lấp thấu kính phân kì làm vật kính máy ảnh 4- phim bò lộ sáng hỏng Câu 37: a/ Thấu kính thường làm thủy tinh, 1- thể thủy tinh có tiêu cự cỡ 2cm b/ Một thấu kính có tiêu cự không thay đổi được, 2- muốn cho ảnh lưới cố đònh, mắt phải điều tiết để thay đổi tiêu cự thủy tinh thể c/ Các thấu kính có tiêu cự khác nhau, 3- thủy tinh thể cấu tạo chất suốt mềm d/ Muốn hứng ảnh thật cho thấu kính, người ta di chuyển ảnh sau thấu kính, 4- thủy tinh thể có tiêu cự thay đổi Câu 38: a/ Ông Xuân đọc sách đường đeo kính, 1- kính ông kính cận kính lão mà có tác dụng che bụi gió cho mắt b/ Ông Hạ đọc sách phải đeo kính, đường không thấy đeo kính, 2- ông bò cận thò c/ Ông Thu đọc sách đường phải đeo kính, 3- mắt ông tốt, tật d/ Ông Đông đường thấy đeo kính, đọc sách lại không đeo kính, 4- mắt ông mắt lão Vâ Th¹ch S¬n Câu 39: Trong nguồn sáng sau Nguồn sáng không phát ánh sáng trắng? A Đèn LED sáng B Bóng đèn có dây tóc sáng C Cục than hồng bếp lò D Bóng đèn pin sáng Câu 40: Khi chiếu chùm sáng đỏ qua lọc màu xanh, phía sau lọc màu ta thu ánh sáng màu gì? A Màu đỏ B Màu xanh C Ánh sáng trắng D Tối (không có ánh sáng truyền qua) Câu 41: Sự phân tích ánh sáng trắng thể thí nghiệm sau đây? A Chiếu chùm ánh sáng trắng vào gương phẳng B Chiếu chùm ánh sáng trắng qua thủy tinh mỏng C Chiếu chùm ánh sáng trắng qua lăng kính D Chiếu chùm ánh sáng trắng qua thấu kính phân kì Câu 42: Người ta tiến hành trộn ánh sáng màu đỏ, xanh lục xanh lam Hãy điền màu vào vùng đánh số 1, 2, Đỏ 1- ánh sáng vàng 2- ánh sáng đỏ đen sậm 3- ánh sáng xanh hòa bình 4- ánh sáng trắng Câu 43: Khi nhìn thấy vật màu đen ánh sáng vào mắt ta? A Màu vàng màu tím B Màu đỏ màu tím C Không có màu vào mắt D Màu lam màu tím Câu 44: Chọn câu câu sau: A Chiếc bút bi màu xanh để phòng tối có màu xanh B Tờ giấy trắng để ánh sáng màu đỏ thấy trắng C Mái tóc đen chổ mái tóc đen D Tờ bìa đỏ để ánh sáng có màu đỏ Xanh lục Xanh lam Chương IV: SỰ BẢO TOÀN VÀ CHUYỂN HÓA NĂNG LƯNG A Hệ thống kiến thức chương Ta nhận biết vật có lượng vật có khả thực công (cơ năng) hay làm nóng vật khác ( nhiệt năng) Ta nhận biết hoá năng, điện năng, quang chúng chuyển hoá thành hay nhiệt Nói chung trình biến đổi tự nhiên kèm theo chuyển hóa lượng từ dạng sang dạng khác hay truyền từ vật sang vật khác Cơ vật tổng động Thế hấp dẫn vật có khối lượng lớn cao Động vật lớn vật có khối lượng lớn chuyển động nhanh Đònh luật bảo toàn lượng: Năng lượng không tự nhiên sinh tự nhiên mà biến đổi từ dạng qua dạng khác truyền từ vật sang vật khác Đònh luật dùng cho lónh vực tự nhiên Trong nhà máy nhiệt điện, lượng nhiên liệu bò đốt cháy chuyển hóa thành thành điện Vâ Th¹ch S¬n Trong nhà máy thủy điện, nước hồ chứa biến đổi thành động thành điện Trong máy phát điện gió, động gió biến đổi thành điện Pin mặt trời biến đổi trực tiếp quang thành điện 10 Trong nhà máy nhiệt điện, thủy điện, điện hạt nhân, có máy phát điện chuyển hóa thành điện 11 Trong nhà máy điện hạt nhân, lượng hạt nhân biến đổi thành nhiệt thành cuối thành điện 12 Trong dụng cụ tiêu thụ điện, điện chuyển hóa thành dạng lượng thường dùng năng, nhiệt năng, quang Vâ Th¹ch S¬n [...]... điện trở đó: = b Khi dòng điện chạy qua đoạn mạch hai điện trở trên mắc song song thì nhiệt lượng toả ra ở mỗi điẹn trở tỉ lệ nghịch với các điện trở đó: = Bài 4: Chứng minh rằng điện trở tương đương của đoạn mạch song song nhỏ hơn mỗi điện trở thành phần Bài 5: Chứng minh rằng trong đoạn mạch gồm n điện trở R giống nhau mắc song song thì điện trở tương đương của đoạn mạch là : Rtđ = HƯỚNG DẪN: Bài 1:... dụng lực từ lên kim NC đặt trong nó Ta nói không gian đó có từ trường c Cách nhận biết từ trường: Nơi nào trong không gian có lực từ tác dụng lên kim NC thì nơi đó có từ trường 3:Từ phổ - đường sức từ 13 ¤n tËp lÝ 9 Thi vµo líp 10 N¨m häc : 2 010- 2011 a Từ phổ Từ phổ là hình ảnh cụ thể về các đường sức từ, có thể thu được từ phổ bằng rắc mạt sắt lên tấm nhựa trong đặt trong từ trường và gõ nhẹ b Đường... - Trong lòng ống dây cũng có các đường mạt sắt được sắp xếp gần như song song với nhau b Quy tắc nắm tay phải.: Nắm bàn tay phải, rồi đặt sao cho bốn ngón tay hướng theo chiều dòng điện chạy qua các vòng dây thì ngón tay cái choãi ra chỉ chiều của ĐST trong lòng ống dây 5 Sự nhiễm từ của sắt, thép – Nam châm điện a Sự nhiễm từ của sắt thép: * Sắt, thép, niken, côban và các vật li u từ khác đặt trong... điện cảm ứng gọi là hiện tượng cảm ứng điện từ - Có thể dùng 2 đèn LED mắc song song ngược chiều vào 2 đầu cuộn dây để phát hiện sự đổi chiều của dòng điện cảm ứng, vì đèn LED chỉ sáng khi dòng điện chạy qua đèn theo 2 chiều xác đònh 10- Dòng điện xoay chiều: 15 ¤n tËp lÝ 9 Thi vµo líp 10 N¨m häc : 2 010- 2011 - Dòng điện cảm ứng trong cuộn dây dẫn kín đổi chiều khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S... dẫb) Tìm chiều của lực điện từ tác dụ n có dòng điện chạy c) qua trong các trường hợp sau: 18 ¤n tËp lÝ 9 Thi vµo líp 10 S I N N¨m häc : 2 010- 2011 N + S N S b) c) a) Câu 6: Xác đònh cực của nam châm trong các trường hợp sau Với F là lực điện từ tác dụng F F vào dây dẫn: + a) F b) c) Câu 7: Xác đònh chiều dòng điện chạy trong dây dẫn trong các trường hợp sau: S F F N a) N N S F S b) c) Câu 8:Mét m¸y... tự nhiên 6 Trong nhà máy nhiệt điện, năng lượng của nhiên li u bò đốt cháy được chuyển hóa thành cơ năng rồi thành điện năng Vâ Th¹ch S¬n 7 Trong nhà máy thủy điện, thế năng của nước trên hồ chứa được biến đổi thành động năng rồi thành điện năng 8 Trong máy phát điện gió, động năng của gió được biến đổi thành điện năng 9 Pin mặt trời biến đổi trực tiếp quang năng thành điện năng 10 Trong nhà máy nhiệt... 875s)= 100 0 875 = 875 000J Q1 840000 100 % = 100 % = 96% Hiệu suất của bếp: H = Q 875000 2/ Nhiệt lượng bếp tỏa ra mỗi ngày lúc bây giờ: Q’ = 2Q = 2 875000 = 1750000J (vì 5l = 2 2,5l) Điện năng tiêu thụ trong 30 ngày: A = Q’.30 = 1750000 30 = 52500000J = 14,6kWh Tiền điện phải trả:T = 14,6 800 = 11680 đồng Bài 9: Một hộ gia đình có các dụng cụ điện sau đây: 1 bếp điện 220V – 600W; 4 quạt điện 220V – 110W;... tËp lÝ 9 Thi vµo líp 10 N¨m häc : 2 010- 2011 2/ Mỗi ngày đun sôi 5lít nước ở điều kiện như trên thì trong 30 ngày sẽ phải trả bao nhiêu tiền điện cho việc đun nước này Cho biết giá 1kWh điện là 800đồng Hướng dẫn Vì bếp được sử dụng ở hiệu điện thế 220V đúng với hiệu điện thế đònh mức của bếp nên công suất điện của bếp là 100 0W 1/ Nhiệt lượng cung cấp cho nước: Q1 = m.c.∆t (với ∆t = 100 − 20 = 80o C )... chiều trong KT: - Trong ĐCĐ kó thuật, bộ phận tạo ra từ trường là NC điện - Bộ phận quay của ĐCĐ kó thuật gồm nhiều cuộn dây đặt lệch nhau và song song với trục của một khối trụ làm bằng các lá thép kó thuật ghép lại 9: Hiện tượng cảm ứng điện từ: a Cấu tạo và hoạt động của đinamô ở xe đạp - Cấu tao: Nam châm và cuộn dây dẫn - Hoạt động: Khi núm quay thì nam châm quay theo, xuất hiện dòng điện trong cuộn... số: = mà I1 = I2 => = (đpcm) Bài 2: AD định luật Ơm cho đoạn mạch ta có: I1 = I2 = 12 ¤n tËp lÝ 9 Thi vµo líp 10 Lập tỉ số: = N¨m häc : 2 010- 2011 mà U1 = U2 => = (đpcm) Bài 3: a Nối tiếp: AD cơng thức Q = I2Rt ta có: Q1 = I12R1t1 Q2 = I22R2t2 Mà I1 = I2 ; t1 = t2 => Lập tỉ số: = (đpcm) b Song song: AD cơng thức Q = I2Rt ta có: Q1 = t1 Q2 = t2 Mà U1 = U2 ; t1 = t2 => Lập tỉ số: = (đpcm) Bài 4: Theo cơng ... Mạch điện gồm hai điện trở mắc song song: A P2 Q I R1 A ci Pci Q ci + Hiệu suất: H = A 100 % = P 100 % = Q 100 % tp + Mạch điện gồm điện trở mắc nối tiếp hay song song: P = P1 + P2 + + Pn II- MỘT... bình thường nên U đ = m = 110V, Iđ1 = I1đm = 75/110A, Iđ2 = I2đm = 25/110A; Pđ1 = P1đm = 75W, Pđ2 = P2đm = 25W Đ R Nên Ub = U – = 220 - 110 = 110V; Ib = Iđ1 + Iđ2 = 100 /110A Ub Suy điện trở biến... ghi 110V-75W 110V-25W a So sánh điện trở hai bóng đèn trên? ¤n tËp lÝ Thi vµo líp 10 N¨m häc : 2 010- 2011 b Mắc nối tiếp hai bóng đèn vào mạng điện 220V đèn sáng hơn? Vì sao? c Mắc song song hai
- Xem thêm -

Xem thêm: DE CUONG ON VAO 10 VAT LI (DAY DU), DE CUONG ON VAO 10 VAT LI (DAY DU), DE CUONG ON VAO 10 VAT LI (DAY DU)