Tính tất yếu của quá trình CNH, HĐH trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay

20 1,043 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2013, 14:38

Tính tất yếu của quá trình CNH, HĐH trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 A. Lời mở đầu Công cuộc xây dựng hội mới phải đợc tiến hành toàn diện trên các mặt: quan hệ sản xuất, lực lợng sản xuất, nền văn hoá và những con ngời của hội đó. Công nghiệp hoá chính là con đờng và bớc đi tất yếu để tạo ra cơ sở vật chất - là thuật cho nền sản xuất lớn hiện đại. Xây dựng cơ sở vật chất - là thuật cho nền sản xuất lớn hiện đại là một quy luật chung, phổ biến đối với tất cả các nớc. Tuy nhiên, tuỳ từng nớc khác nhau, do điểm xuất phát tiến lên không giống nhau nên cách thức tiến hành xây dựng cơ sở vật chất - là thuật cho nền sản xuất lớn hiện đại sẽ không giống nhau. Đối với những nớc có nền kinh tế kém phát triển nh nớc ta, nền sản xuất nhỏ, là thuật thủ công là chủ yếu . công nghiệp hoá là quá trình chủ mang tính quy luật để tạo ra cơ sở vật chất - là thuật cho nền sản xuất lớn hiện đại. Chính vì vậy tại đại hội VIII Đảng ta khẳng định: tiếp tục sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá vì mục tiêu dân giàu nớc mạnh, hội công bằng văn minh, vững bớc đi lên CNXH - là nhiệm vụ sắp tới của dân tộc ta. Những thành tựu sau 10 năm đổi mới, đặc biệt là kết quả thực hiện vợt mức những mục tiêu chủ yếu của kế hoạch 5 năm1991 - 1995 đã đa nền kinh tế nớc ta khỏi khủng hoảng và tạo đợc nhứng tiền đề cho phép chuyển sang giai đoạn của sự phát triển đất nớc. Cũng tại đại hội lần thứ VIII của Đảng công sản Việt Nam xuất phát từ nguyện vọng và ý chí của nhân dân. Từ điều kiện và khả năng thực tế của đất nớc trong bối cảnh và xu thế của thời đại ngày nay đã khẳng định quyết tâm phấn đấu đa nớc Việt Nam trở thành một nớc công nghiệp vào khoảng năm 2020. Từ lý do trên em quyết đinh chọn đề tài "Tính tất yếu của quá trình CNH, HĐH trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa hội nớc ta hiện nay". Cho bài tiểu luận này. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Với chút hiểu biết ít ỏi của mình, em mạnh dạn xin đợc trình bày một số ý kiến cá nhân mình với hy vọng góp phần nhỏ bé làm phong phú thêm hệ thống lý luận trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá nớc ta. Em rất mong đợc sự góp ý của thầy cô và các bạn quan tâm đến đề tài này để bài viết hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn và trân trọng ý kiến đóng góp. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B. Nội dung I/ Đôi nét về lực lợng sản xuất và quan hệ sản xuất. 1. Lực lợng sản xuất là gì? Lực lợng sản xuất biểu hiện mối quan hệ giữa con ngời với tự nhiên trong quá trình sản xuất. Lực lợng sản xuất thể hiện năng lực thực tiễn của con ngời trong qua trình sản xuất ra của cải vật chất. Lực lợng sản xuất bao gồm ngời lao động với kĩ năng lao động của họ và t liệu sản xuất, trớc hết là công cụ lao động. Trong quá trình sản xuất, sức lao động của con ngời và t liệu sản xuất, tr- ớc hết là công cụ lao động kết hợp với nhau tạo thành lực lợng sản xuất. 2. Quan hệ sản xuất đợc hiểu ra sao: Quan hệ sản xuất là mối quan hệ giữa con ngời với con ngời trong quá trình sản xuất ra của cải vật chất của hội, trong quá trình sản xuất con ngời phải có những quan hệ, con ngời không thể tách khỏi cộng đồng. Nh vậy việc phải thiết lập các mối quan hệ trong sản xuất tự nó đã là vấn đề có tính qui luật rồi. Nhìn tổng thể quan hệ sản xuất gồm ba mặt. - Chế độ sở hữu về t liệu sản xuất tức là quan hệ giữa ngời đối với t liệu sản xuất, nói cách khác t liệu sản xuất thuộc về ai. - Chế độ tổ chức và quản lý sản xuất, kinh doanh, tức là quan hệ giữa ngời với ngời trong sản xuất và trao đổi của cải vật chất nh phân công chuyên môn hoá và hợp tác hoá lao động quan hệ giữa ngời quản lý với công nhân. - Chế độ phân phối sản xuất, sản phẩm tức là quan hệ chặt chẽ với nhau và cùng một mục tiêu chung là sử dụng hợp lý và có hiệu quả t liệu sản xuất để làm cho chúng không ngừng đợc tăng trởng, thúc đẩy tái sản xuất mở rộng, nâng cao phúc lợi ngời lao động. Đóng góp ngày càng nhiều cho nhà nớc hội chủ nghĩa. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trong đó quan hệ sở hữu về t liệu sản xuất là quan trọng ,cơ bản nhất vì trong một nền sản xuất hội giai cấp nào, lực lợng nào nắm đợc những t liệu sản xuất của hội, giai cấp đó có quyền tổ chức điều khiển quá trình sản xuất, quy định, mục đích của nền sản xuất và quyết định cách thức sản phẩm sao cho có lợi cho giai cấp mình và nó trở thành giai cấp thống trị giai cấp bóc lột còn những giai cấp không có hoặc có rất ít t liệu sản xuất chủ yếu thì không có đợc quyền nh giai cấp có t liệu sản xuất và sớm hay muộn trở thành ngời làm thuê bị thống trị. 3. Qui luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lợng sản xuất. a. Quan hệ sản xuất và lực lợng sản xuất mâu thuẫn hay phù hợp. Trong tác phẩm góp phần phê phán khoa kinh tế - chính trị năm 1859 C.Mác viết "Trong sự sản xuất hội ra đời sống của mình, con ngời ta có những quan hệ nhất định, tất yếu không phụ thuộc ý muốn của họ, tức những quan hệ sản xuất. Những qui luật này phù hợp với một trình độ phát triển nhất định của lực lợng sản xuất. Những quan hệ này phù hợp với một trình độ phát triển nhất định của lực lợng sản xuất vật chất của họ ." Ngời ta thờng coi t tởng này của Mác là t tởng về "Qui luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ của lực lợng sản xuất". Cho đến nay hầu nh qui luật này đã đợc khẳng định cũng nh các nhà nghiên cứu triết học Mác xít. Khái niệm "phù hợp" đợc hiểu với nghĩa chỉ phù hợp mới tốt, mới hợp qui luật, không phù hợp là không tốt, là trái qui luật. Có nhiều vấn đề mà nhiều lĩnh vực đặt ra với từ "phù hợp" này. Các mối quan hệ trong sản xuất bao gồm nhiều dạng thức khác nhau mà nhìn một cách tổng quát thì đó là những dạng quan hệ sản xuất và dạng những lực lợng sản xuất từ đó hình thành những mối liên hệ chủ yếu cơ bản là mối liên hệ giữa quan hệ sản xuất với tính chất và trình độ của lực lợng sản xuất. Nhng mối liên hệ giữa hai yêu tố cơ bản này là gì? Phù hợp hay không phù hợp. Thống nhất hay mâu thuẫn? Trớc hết cần xác định khái niệm phù hợp với các ý nghĩa sau. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Phù hợp là sự cân bằng, sự thống nhất giữa các mặt đối lập hay "sự yên tính" giữa các mặt. - Phù hợp là một xu hớng mà những dao động không cân bằng sẽ đạt tới. Trong phép biện chứng sự cân bằng chỉ là tạm thời và sự không cân bằng là tuyệt đối. Chính đâylà nguồn gốc tạo nên sự vận động và phát triển . Ta biết rằng trong phép biện chứng cái tơng đối không tách khỏi cái tuyệt đối nghĩa là giữa chúng không có mặt giới hạn xác định. Nếu chúng ta nhìn nhận một cách khác có thể hiểu sự cân bằng nh một sự đứng im, còn sự không cân bằng có thể hiểu nh sự vận động. Tức sự cân bằng trong sản xuất chỉ là tạm thời còn không cân bằng không phù hợp giữa chúng là tuyệt đối. Chỉ có thể quan niệm đợc sự phát triển chừng nào ngời ta thừa nhận tính chân lý vĩnh hằng của sự vận động. Cũng vì vậy chỉ có thể quan niệm đợc sự phát triển chừng nào ngời ta thừa nhận, nhận thức đợc sự phát triển trong mâu thuẫn của lực lợng sản xuất và quan hệ sản xuất chừng nào ta thừa nhận tính vĩnh viễn không phù hợp giữa chúng. Từ những lý luận đó đi đến thực tại nớc ta cũng vậy với quá trình phát triển lịch sử lâu dài của mình từ thời đồ đá đến nay thời văn minh hiện đại. Nớc ta đi từ sự không phù hợp hay sự lạc hậu từ trớc lên đến nay nền văn minh đất nớc. Tuy nhiên quá trình vận động và phát triển của sản xuất là quá trình đi từ sự không phù hợp đến sự phù hợp, nhng trạng thái phù hợp chỉ là sự tạm thời, ngắn ngủi, ý muốn tạo nên sự phù hợp vĩnh hằng giữa lực lợng sản xuất với quan hệ sản xuất là trái tự nhiên, là thủ tiêu cái không thủ tiêu đợc, tức là sự vận động. Tóm lại, có thể nói thực chất của qui luật về mối quan hệ giữa lực lợng sản xuất và quan hệ sản xuất là qui luật mâu thuẫn. Sự phù hợp giữa chúng chỉ là một cái trục, chỉ là trạng thái yên tĩnh tạm thời, còn sự vận động, dao động sự mâu thuẫn là vĩnh viễn chỉ có khái niệm mâu thuẫn mới đủ khả năng vạch ra động lực của sự phát triển mới có thể cho ta hiểu đợc sự vận động của qui luật kinh tế. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Công nghiệp hoá là xu hớng mang tính quy luật của các nớc đi từ nền sản xuất nhỏ đi lên một nền sản xuất lớn. Để có một hội nh ngày nay không phải do tự nhiên mà có , nó do quá trình tính luỹ về lợng ngay từ khi loài ngời xuất hiện thì sản xuất thô sơ, đời sống không ổn định, cơ sở vật chất hầu nh không có gì nhng trải qua sự nỗ lực của con ngời tác động vào giới tự nhiên, cải biến nó thông qua lao động, trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử giời đây con ngời đã tạo ra đợc những thành công đáng kể. Thành tựu đạt đợc là do quy luật phát triển do tự thân vận động của con ngời trong toàn hội. Ngày nay công cuộc xây dựng các nớc đã cố gắng rất nhiều trong cuộc cạnh tranh chay đua về kinh tế. Thể hiện là các chính sách, đờng lối về phát triển kinh tế ngày một toàn diện hơn, về các mặt quan hệ sản xuất, lực lợng sản xuất, nền văn hoá và con ngời của hội đó. Công nghiệp hoá chính là con đờng và bớc đi tất yếu để tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền sản xuất hiện đại. Xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền sản xuất lớn hiện đại cũng là một quy luật chung, phổ biến đối với tất cả các nớc. Tuy nhiên tuỳ từng nớc khác nhau, do điểm xuất phát tiến lên khác nhau, mục tiêu phát triển không giống nhau nên cách thức tiến hành cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền sản xuất lớn, hiện đại không giống nhau. Đối với những nớc có nền kinh tế kém phát triển nh nớc ta hiện nay (nền sản xuất nhỏ, kỹ thuật thủ công là chủ yếu .) công nghiệp hoá là quá trình mang tính quy luật, tất yếu để tồn tại và phát triển nhằm tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền sản xuất lớn hiện đại. Có tiến hành công nghiệp hoá chúng ta mới: - Xây dựng đợc cơ sở vật chất- kỹ thuật cho chủ nghĩa hội nớc ta. - Mới tiến hàng tái sản xuất mở rộng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, mới tích luỹ về lợng mới để xây dựng thành công nền sản xuất lớn hội chủ nghĩa. - Mới tăng cờng phát triển lực lợng giai cấp công nhân. - Mới củng cố quốc phòng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn hội. - Mới góp phần xây dựng và phát triển nền văn hoá dân tộc, xây dựng con ngời mới Việt Nam. Nh vậy công nghiệp hoá là xu hớng mang tính quy luật cả các nớc đi từ một nền sản xuất nhỏ sang nền sản xuất lớn. b. Tính tất yếu phải tiến hành đồng thời công nghiệp hoá - hiện đại hoá của nớc ta. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, nhiều nớc dù thắng hay bại đều trở thành nớc kiệt quệ đã trở thanh một trong những nguyên nhân cho bớc khởi động của cuộc khoa học công nghệ hiện đại. Có thể chia cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật hiện đại thành hai giai đoạn. - Giai đoạn thứ nhất bắt đầu từ những năm 40 đến giữa những năm 70. Giai đoạn này sử dụng khoa học kỹ thuật để hiện đại hoá các công cụ sản xuất, phát triển kinh tế theo hớng mở rộng và tăng thêm các yếu tố sản xuất. Thực chất đây là giai đoạn bắt đầu phát triển của lực lợng sản xuất cả về con ngời và công cụ sản xuất. Bình quân tăng trởng kinh tế hàng năm các nớc kinh tế phát triển là 5,6%. Tốc độ tăng trởng này đợc giữ nguyên trong vòng 20 năm kể từ năm 1950 đến 1970. - Giai đoạn hai bắt đầu vào những năm 70 trở đi và cho đến nay vẫn đang tiếp tục rất mạnh mẽ. Giai đoạn này là thực hiện cuộc cách mạng với qui mô lớn và toàn diện trên lực lợng sản xuất trên cơ sở áp dụng các thành tựu khoa học - kỹ thuật, đổi mới toàn bộ bộ máy sản xuất hiện hành trên cơ sở sử dụng những phơng tiện kỹ thuật về công nghệ mới khác hẳn về nguyên tắc thay thế hàng loạt các thiết bị lạc hậu bằng các thiết bị hiện đại làm cho năng suất và chất lợng sản phẩm lên cao. Đây là giai đoạn biến đổi hẳn về chất của lực lợng sản xuất các nớc t bản chủ nghĩa thì đây là thời kỳ mâu thuẫn của lực lợng sản xuất và quan hệ sản xuất lên cao tạo điều kiện cho sự ra đời của phơng thức sản xuất mới. Quá trình diễn ra không đồng đều các nớc do nhiều nguyên nhân dễ dẫn đến sự chênh lệch về kinh tế. Việt Nam là một nớc có nền kinh tế nhỏ, lạc hậu về khoa học kỹ thuật, lực lợng sản xuất còn non nớt cha phù hợp với quan hệ sản xuất của XHCN. Để có cơ sở kỹ thuật của nền sản xuất lớn,không còn con đờng nào khác là công nghiệp hoá, cơ khí hoá cân đối và hiện đại trên trình độ khoa học kỹ thuật phát triển cao. Muốn vậy công nghiệp hoá, hiện đại hoá là phát triển tuần tự và phát triển nhảy vọt, cùng một lúc thực hiện hai cuộc cách mạng đó là chuyển lao động thô xơ sang lao động tự động hoá có sự chỉ đạo của nhà nớc theo định hớng XHCN. Một số định nghĩa: * Định nghĩa công nghiệp hoá: Công nghiệp hoá đợc định nghĩa và có nhiều quan niệm khác nhau song nó thờng đợc hiểu là một quá trình gắn liền với việc xác định một cơ cấukinh tế hợp Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 lý, trang bị kỹ thuật ngày càng hiện đại cho các ngành kinh tế nhằm thủ tiêu tình trạng lạc hậu về kinh tế hội, khai thác tối u cácnguồn lực và lợi thế, đảm bảo nhịp độ tăng trởng nhanh và ổn định. Tổ chức phát triển nông nghiệp của Liên hợp quốc (UNIDO) đã đa ra định nghĩa: Công nghiệp hoá là một quá trình phát triển kinh tế trong các quá trình này một bộ phận ngày càng tăng các nguồn của quốc dân đợc động viên để phát triển cơ cấu kinh tế, nhiều ngành trong nớc với kỹ thuật hiện đại. Đặc điểm của cơ cấu kinh tế này là óc một bộ phận chế biến luôn thay đổi để sản xuất ra những t liệu sản xuất và hàng tiêu dùng có khả năng đảm bảo cho nền kinh tế phát triển với nhịp độ cao, bảo đámự tiến bộ về kinh tế hội. Nớc ta tiến lên chủ nghĩa hội từ một nền kinh tế phổ biến là sản xuất nhỏ ,lao động thủ công là phổ biến .cái thiếu thốn nhất của chúng ta là là một nền đại công nghiệp .chính vì vậy ,chúng ta phải tiến hành công nghiệp hoá hiện đại hoa .trong thời đại ngay nay ,công nghiệp hoá phải gắn liền với hiên đại hoá .công nghiẹp hoá hiên đại hoá nớc ta là nhằm xây dựng cơ sở vật chất kỉ thuật cho chủ nghĩa hội .đó là nhiệm vụ trung tâm trong suốt thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xa hội đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của đảng ta đã chỉ ra :"con đờng công nghiệp hoá ,hiện đại hoá của nớc ta cần và có thể rút ngắn thời gian ,vừa có những bớc tuần tự ,vừa có những bớc nhảy vọt .phát huy những lợi thế của đất nớc ,tận dụng mọi khả năng để đạt trình độ công nghệ tiên tiến , ddawcj biệt là công nghệ thgông tin và công nghệ sinh học ,tranh thủ ứng dụng ngày càng nhiều hơn ,ở mức cao hơn và phổ biến hơn những thanh tựu mới về kghoa học kĩ thuật và công nghệ ,từng bớc phát triển kinh tế trí thức .phát huy nghuon lực trí tuệ và sức mạnh tinh thần của nghời việt nam ;coi phat triển giáo dục và đào tạo ,khoa học và công nghệ là nền tảng và động lực của sự ngjhiệp công nghệ hoá hiện đại hoá . từ năm 1996, đất nớc ta đã chuyển sang gtiai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hoá ,hiện đại hoấphns đấu đến năm 2020cơ bản trở thành một nớc công nghiệp .đây cũng là yếu tố có ý nghĩa quết định chống lại 'nghuy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với nhiều nớc trong khu vực và trên thế giới 'sự nghiệp xây dng chủ nghĩa hội nớc ta chỉ thực sự thành công chừng nào thực hiện thanh công sự nghiệp công nghiệp hoá ,hiện đại hoá đất nơc *: Hiện đại hoá Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Khoa học công nghệ hiện đại là nhân tố then chốt của hiện đại hoá. Hiện đại hoá có nội dung lớn và phong phú, bao gồm các mặt kinh tế, chính trị và văn hoá. Hiện đại hoá thờng đợc định nghĩa là một quá trình nhờ đó các nớc đang phát triển tìm cách đạt đợc sự tăng trởng và phát triển kinh tế, tiến hành cải cách chính trị và củng cố cơ cấu hội, nhằm tiến tới một hệ thống kinh tế hội và chính trị giống hệ thống của những nớc phát triển hiện đại hoá cỡng bức, dập khuôn sẽ làm bại hoại cho quốc gia vì nó đối nghịch với bản sắc dân tộc, thù địch với dân chủ. II. Một số vấn đề thực tiễn lý luận trong quá trình thực hiện công nghiệp hoá. 1. Lý luận chung: Theo quan niệm của các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác, lịch sử sản xuất vật chất của nhân loại đã hình thành mối quan hệ khách quan, phổ biến: Một mặt, con ngời phải quan hệ với giới tự nhiên nhằm biến đổi giới tự nhiên đó, quan hệ này d- ợc biểu hiện lực lợng sản xuất, mặt khác, con ngời phải quan hệ với nhau để tiến hành sản xuất, quan hệ này đợc biểu hiện quan hệ sản xuất. Lực lợng sản xuất và quan hệ sản xuất là hai mặt đối lập biện chứng của một thể thống nhất không thể tách rời phơng thức sản xuất mỗi phơng thức sản xuất đặc trng cho một hình thái kinh tế hội nhất định, và lịch sử hội loài ngời là lịch sử phát triển kế tiếp nhau của các phơng thức cũ lạc hậu tất yếu đợc thay thế bằng phơng thức sản xuất mới, tiến bộ hơn. Trong mỗi phơng thức sản xuất thì lực lợng sản xuất đóng vai trò quyết định. Lực lợng sản xuất chẳng những là thớc đo thực tiễn của con ng- ời trong quá trình cải tạo tự nhiên nhằm bảo đảm sự tồn tại và phát triển của hội loài ngời mà còn làm thay đổi quan hệ giữa ngời với ngời trong sản xuất, thay đổi các quan hệ hội. Tuy nhiên nếu lực lợng sản xuất là cái cấu thành nền tảng vật chất của toàn bộ lịch sử nhân loại, thì quan hệ sản xuất là cái tạo thành cơ sở kinh tế hội, là cơ sở thực hiện hoạt động sản xuất tinh thần của con ngời của toàn bộ những quan hệ t tởng, tinh thần và những thiết chế tơng ứng trong hội. Ph. Ang - ghen khẳng định "Lịch sử từ xa đến nay đã tiến triển theo một quá trình tự nhiên, và về căn bản cũng bị chi phối bởi quy luật vận động nh nhau". Dẫu luôn giữ quan niệm coi sự phát triển của hình thái kinh tế hộiquá trình lịch sử tự nhiên, bị chi phối bởi quy luật nh nhau và "một hội ngay cả khi đã phát hiện ra quy luật tự nhiên của sự vận động của nó . cũng không thể nào nhẩy qua các giai đoạn phát triển tự nhiên hay dùng sắc lệnh để xoá bỏ nhng giai đoạn đó, song C.Mác cũng cho rằng "nó có thể rút ngắn và làm dịu bớt đợc những cơn Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 đau đẻ". Điều đó có nghĩa rằng quá trình lịch sử tự nhiên chẳng những có thể diễn ra tuần tự từ hình thaí kinh tế hội này sang hình thái kinh tế hội nào đó, trong những điều kiện khách quan và hoàn cảnh lịch sử cụ thể. Những t tởng cơ bản đó trong học thuyết Mác về hình thái kinh tế - hội chính là cơ sở lý luận cho phép chúng ta khẳng định sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hoá theo hớng hội chủ nghĩa nớc ta hiện nay là phù hợp với quy luật khách quan trong quá trình phát triển của dân tộc ta, của thời đại. Ngày nay, trên phạm vi toàn thế giới, công nghiệp hoá hiện vẫn đang đợc coi là phơng hớng chủ đạo, phải trải qua của các nớc đang phát triển. Đối với nớc ta, khi những t tởng cơ bản trong học thuyết Mác về hình thái kinh tế - hội đợc nhận thức lại một cách khoa học và sâu sắc với t cách là cơ sở lý luận của công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nớc thì một mặt, chúng ta phải đẩy mạnh sự nghiệp này trong tất cả các lĩnh vực của đời sống hội để nhanh chóng tạo ra lực lợng sản xuất, hiện đại cho chế độ hội mới. đây "công nghiệp hoá thực chất là xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa hội. Đó không chỉ đơn giản là tăng thêm tốc độ và tỷ trọng của sản xuất công nghiệp trong nền kinh tế, mà là quá trình chuyển dịch cơ cấu gắn với căn bản công nghiệp, tạo nền tảng cho sự tăng tr- ởng nhanh, hiệu quả cao và lâu bền của toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Công nghiệp hoá phải đi đôi với hiện đại hoá, kết hợp những bớc tiến tuần tự về công nghệ với việc tranh thủ những cơ hội đi tắt, đón đầu, hình thành những mũi nhọn phát triển theo trình độ tiên tiến của khoa học công nghệ thế giới. Mặt khác chúng ta phải chú trọng xây dựng và phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trờng và theo định hớng XHCN. Đây là hai nhiệm vụ đợc thực hiện đồng thời, chúng luôn tác động, thúc đẩy hỗ trợ cùng phát triển. Bởi lẽ "nếu công nghiệp hoá - hiện đại hoá tạo nên lực lợng sản xuất cần thiết cho chế độ hội mới, thì việc phát triển nền kinh tế nhiều thành phần chính là xây dựng hệ thống quan hệ sản xuất phù hợp". Nh vậy, từ quan điểm của C.Mác về kết cấu chính thể của hình thái kinh tế - hội với t cách là sự thống nhất biện chứng giữa lực lợng sản xuất và quan hệ sản xuất cơ sở hạ tầng kiến trúc thợng tầng, chúng ta hoàn toàn có đủ cơ sở lý luận để khẳng định rằng: sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá nớc ta hiện nay là một cuộc cách mạng toàn diện, sâu sắc và triệt để tác động sâu xa đến tất cả các lĩnh vực đời sống hội để xây dựng hình thái kinh tế hội nớc ta. Nhiệm vụ lớn lao mà cuộc cách mạng đó phải thực hiện là "tạo ra những điều kiện thiết yếu về vật chất - kỹ thuật, về con ngời và khoa học công nghệ, thúc đẩy chuyển dịch Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 [...]... cũng cha phải là cái duy nhất đảm bảo sự t ăng trởng và phát triển hội theo quan điểm Mác Lênin thì hội cộng sản là một hội tiên tiến, con ngời có thể "làm theo năng lực hởng theo nhu cầu" nhng thực tế trong chủ nghiã hội của cải hội cha đạt đến mức hết sức phong phú, d thừa và cả trong giai đoạn tiếp theo, do vậy trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa hội thì tồn tại nền sản xuất kinh tế... xây dựng nhà nớc pháp quyền của dân, do dân và vì dân" - Một mục tiêu cực kỳ quan trọng thể hiệntính cách mạng của công nghiệp hoá Việt Nam đó là phấn đấu xây dựng nớc ta trở thành quốc gia công nghiệp hoá - hiện đại hoá "dân giàu nớc mạnh, hội công bằng và văn minh" b Đờng lối chỉ đạo: - Nội dung của công nghiệp hoá nớc ta bao gồm 2 nội dung chủ yếu là trang bị kỹ thuật và công nghiệp hiện. .. năng suất lao động, làm cho nền kinh tế tăng trởng nhanh và bền vững, nâng cao đời sống vật chất và văn hoá của nhân dân, thực hiện công bằng hội, bảo vệ và cải thiện môi trờng sinh thái" a Tổng kết, hệ thống, khái quát hoá của quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá: - Nh ta đã biết từ khi chủ nghĩa hội đuợc xây dựng tất cả các nớc XHCN đều thực hiện nền kinh tế kế hoạch hoá tập chung Cơ chế... giá đúng sự thật Nhờ đổi mới t duy nhiều ván đề về công nghiệp hoá - hiện đại hoá đợc nhận thức lại - Bảo vệ vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác, t tởng Hồ Chí Minh Đó là mục tiêu nhiệm vụ không kém phần quan trọng, làm sang tỏ thêm ý nghĩa vai trò cách mạng của công cuộc công nghiệp hoá - hiện đại hoá của nớc ta hiện nay Chủ nghĩa Mác - lênin là khoa học và là một trong những đỉnh cao của trí... này duy trì một thời gian khá dài và đợc xem là đặc trng riêng biệt của chủ nghĩa hội Thật sự thì không phải nh vậy Nền kinh tế tập chung không phải là sản phẩm riêng biệt của Chủ nghĩa hội, cũng nh nền kinh tế thị trờng không phải là duy nhất đợc thiết lập trong chủ nghĩa t bản Nền kinh tế tập chung đã đợc thiết lập trong chủ nghĩa t bản đợc các nơc st bản áp dụng từ trớc khi nhiều nớc xác lập... lần thứ III (9/1960) Tại đại hội này Đảng ta khẳng định: Nhiệm vụ trung tâm của cả thời kỳ quá độ miền Bắc nớc ta là công nghiệp hoá XHCN, mà vấn đề mấu chốt là u tiên phát triển công nghiệp nặng Chủ trơng về công nghiệp hoá là: Xây dựng một nền kinh tế XHCN cân đối và hiện đại, kết hợp công nghiệp với nông nghiệp, lấy nông nghiệp làm nền tảng u tiên phát triển công nghiệp nặng một cách hợp lý, đồng... cao của nền sản xuất hàng hoá là lẽ đơng nhiên - Đổi mới nớc ta không chỉ giới hạn về lĩnh vực kinh tế mà còn tạo điều kiện cho chúng ta nhận thức mới chính xác hơn về vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa Mác - lênin t tởng Hồ Chí Minh về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa hội, trớc đây ta nhận thức cha đúng, hơn thế ta còn nhận thức sai lầm nghiêm trọng đầy ảo tởng duy ý chí về mình Chúng ta đã... trọng nhất của nớc ta trong giai đoạn tới Trong thời kỳ đầu của CNH HĐH chúng ta còn đứng trớc nhiều điều mới mẻ, nhận thức về CNH, HĐH còn hạn chế bởi nớc ta vừa thoát khỏi hai cuộc chiến tranh tàn khốc, điểm xuất phát kinh tế thấp từ một cơ cấu kinh tế mất cân đối và kết cấu hạ tầng thấp kém Vốn là chìa khoá là nhân tố quan trọng để thực hiện CNH, HĐH thế nhng khả năng huy động vốn cho quá trình này... thử thách, thực hiện thắng lợi công cuộc CNH, HĐH đất nớc thành một nớc công nghiệp vào năm 2000 Căn cứ vào sự đổi mới thực sự toàn diện về lý luận và thực tiễn của quá trình CNH nớc ta chia làm hai giai đoạn cơ bản: giai đoạn từ 1960 1980 và giai đoạn 1986 đến nay * Giai đoạn 1960 1986: Đặc điểm cơ bản của giai đoạn này là thực hiện một chiến lợc nhất quán đợc xác định từ Đại hội Đảng lao động... quanhệ hội họ mang t tởng bảo thủ lấy hiện tợng che lấp bản chất, công cuộc đổi mới mục đích là vì kinh tế chứ không phải là vì con ngời Một hội vẫn tồn tại sở hữu t nhân về t liệu sản xuất là chính thì con ngời chỉ là kẻ làm thuê luôn bị bóc lột sức lao động của mình không hởng quyền của con ngời Hiện nay Đảng ta đã đi đôi với công nghiệp hoá đất nớc phải thực hiện mục tiêu "ổn định chính trị, xây . trong khu vực và trên thế giới &apos ;sự nghiệp xây dng chủ nghĩa xã hội ở nớc ta chỉ thực sự thành công chừng nào thực hiện thanh công sự nghiệp công nghiệp. theo hớng xã hội chủ nghĩa ở nớc ta hiện nay là phù hợp với quy luật khách quan trong quá trình phát triển của dân tộc ta, của thời đại. Ngày nay, trên
- Xem thêm -

Xem thêm: Tính tất yếu của quá trình CNH, HĐH trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay, Tính tất yếu của quá trình CNH, HĐH trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay, Tính tất yếu của quá trình CNH, HĐH trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay, Lời mở đầu, Một số vấn đề thực tiễn lý luận trong quá trình thực hiện công nghiệp hoá., Tổng kết, hệ thống, khái quát hoá của quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá:, Những thuận lợi khó khăn Những khó khăn:

Từ khóa liên quan