Đánh giá kết quả điều trị rách sụn chêm khớp gối bằng phẫu thuật nội soi tại bệnh viện việt đức

83 1,077 8
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2015, 17:38

1 T VN S phỏt trin kinh t ca nc ta nhng nm gn õy ó thỳc y phỏt trin phong tro luyn th dc th thao cng nh cú s gia tng cỏc phng tin giao thụng v nhp xõy dng lm cho s lng chn thng khp gi núi chung v tn thng sn chờm núi riờng ngy cng nhiờu.Chn oỏn chớnh xỏc v iờu tr kp thi chn thng khp gi núi chung v tn thng sn chờm núi riờng cú ý ngha rt ln vic phc hi ng ca khp gi, cng nh trỏnh c nhng hu qu khụng ỏng cú phỏt sinh t thng tn ny hn ch ng khp gi, teo c, thoỏi húa khp Vic xỏc nh tn thng sn chờm trc õy bng cỏc nghim phỏp thm khỏm lõm sng v chp XQ thng khp gi cha khng nh chớnh xỏc tn thng, ngy vi k thut chp cng hng t ht nhõn cú th cho hỡnh nh tn thng chớnh xỏc nhng ụi cha y cỏc tn thng Ni soi khp khc phc hon ton nhc im ny, bng k thut ni soi khp ngi ta cú th quan sỏt, chn oỏn v trớ, mc , hỡnh thỏi tn thng ca sn chờm v cỏc thnh phn khỏc khp gi iờu tr tn thng sn chờm khp gi chn thng nh nn li sn b kt hoc bt ng khp gi sau chn thng ó cú nhng kt qu nht nh Kt qu iờu tr ca phng phỏp ny ph thuc vo tớnh cht, hỡnh thỏi, vo v trớ ca ng rỏch Tuy nhin nú cú nhc im l thi gian bt ng kộo di sau chn thng Phng phỏp iờu tr phu thut m m khp gi ct sn chờm bỏn phn hay ton phn ó c ỏp dng mt thi gian di vi u im x trớ trit thng tn nhng cng phi bt ng sau m, thi gian iờu tr kộo di, tn thng n cỏc thnh phn khỏc ca khp gi Phu thut ni soi khp gi ngy c ỏp dng thụng dng trờn th gii cho cỏc bnh nhõn chn thng khp gi núi chung v tn thng sn chờm núi riờng nh vo cỏc u im: va chn oỏn va iờu tr, xỏc nh chớnh xỏc cỏc tn thng bờn khp gi, hn ch ti a tn thng gii phu phu thut m khp gi, thi gian nm vin ngn cú th iờu tr ngy, thi gian phc hi chc nng ca bnh nhõn c rỳt ngn sm tr li tham gia th thao cng nh sinh hot v lao ng thng ngy Ti Vit Nam phu thut ni soi khp ang phỏt trin theo nhp ca th gii v mang n cho ngi bnh k thut iờu tr cao, cht lng tt theo xu hng phỏt trin ca kinh t nc ta v ó cú nhng kt qu ỏng khớch l chn oỏn v iờu tr tn thng khp gi núi chung v tn thng sn chờm núi riờng Trong nc ó cú nhiờu cụng trỡnh nghiờn cu ỏnh giỏ kt qu ban u hiu qu ca phu thut ni soi khp gi chn oỏn v iờu tr rỏch sn chờm vi nhng kt qu rt kh quan nhng vic ỏnh giỏ kt qu xa ca iờu tr rỏch sn chờm khp gi bng ni soi vi nhng hu qu vờ lõu di nh hn ch ng khp, thoỏi húa khp cũn ớt Vỡ vy chỳng tụi thc hin ti: ỏnh giỏ kt qu iu tr rỏch sn chờm khp gi bng phõu thuõt ni soi ti bnh vin Vit c Vi hai mc tiờu sau: Mụ ta hỡnh thỏi tn thng sn chờm khp gi chn thng ỏnh giỏ kt qua xa iu tr rỏch sn chờm khp gi qua ni soi Chng TNG QUAN 1.1 Gii phõu hc khp gi Khp gi c to thnh bi s tip xỳc gia li cu ựi v mõm chy S vng chc ca khp gi ch yu da vo h thng phc gõn c, dõy chng, bao khp nm quanh khp Nhiờu tỏc gi [1][2][3] phõn s vng chc ca khp gi lm hai loi: s vng chc ch ng c m bo bi cu trỳc gõn c v s vng chc b ng c thc hin qua h thng dõy chng, bao khp, sn chờm.Vờ mt gii phu c Larson v James [4] chia khp gi thnh ba phn: cu trỳc xng, cu trỳc phn mờm khp, cu trỳc phn mờm ngoi khp Hỡnh 1.1 Giai phu khp gi[5] 1.1.1 Cu trỳc xng u di xng ựi hai li cu cu thnh Li cu trụng nh hai bỏnh xe cú sn bc, phớa sau hai li cu tỏch riờng ra, phớa trc hai li cu liờn nhau, mt nụng ca li cu cú th s thy di da, li cu hp v di hn li cu ngoi u trờn xng chy trụng nh hai mõm cú hai li cu nm trờn, mõm lừm thnh hai , ngoi rng phng v ngn hn trong, gia hai cú hai gai gi l gai chy, gai ny chia khoang liờn thnh din trc gai v sau gai Xng bỏnh chố l mt xng ngn, dt trờn, rng di v nm gõn c t u ựi, cho nờn c coi nh mt xng vng ni gõn ln nht c th Mt sau xng bỏnh chố cú cu trỳc sn tip giỏp vi rónh rũng rc ca li cu xng ựi Khi gp dui gi, xng bỏnh chố s trt rónh rũng rc ny 1.1.2 Cu trỳc phn mm 1.1.2.1 H thng dõy chng, bao khp Mi dõy chng khp gi úng vai trũ nht nh vic m bo s vng chc ca khp cỏc t th gp dui khỏc Tuy nhiờn khụng cú vai trũ n l ca mi dõy chng m thng l s phi hp ca hai hoc nhiờu dõy chng chc nng ny - Dõy chng ngoi bao khp + Phớa trc cú dõy chng bỏnh chố, i t b di xng bỏnh chố chy ti bỏm vo li c xng chy + Hai bờn cú cỏc dõy chng bờn Dõy chng bờn chy i t mm trờn li cu xng ựi chy ti li cu xng chy Dõy chng bờn mỏc i t mm trờn li cu ngoi xng ựi chy ti chm xng mỏc, hai dõy chng ny rt quan trng, gi cho khp gi trt sang hai bờn + Phớa sau cú hai dõy chng: Dõy chng khoeo chộo v dõy chng khoeo cung, hai dõy chng ny ch l mt phn ph ca cỏc c v gõn - Dõy chng khp Gm dõy chng chộo trc v chộo sau, hai dõy chng ny rt chc v bt chộo khe gian li cu, v gi cho gi b trt theo chiờu trc sau + Dõy chng chộo trc: i t mt ca li cu ngoi xng ựi chy xung di v trc bỏm vo din gian li cu trc ca xng chy + Dõy chng chộo sau: i t mt ngoi li cu xng ựi chy xung di v sau bỏm vo din gian li cu sau ca xng chy 1.1.2.2 Cỏc gõn c Bao gm gõn c t u ựi phớa trc, gõn c thon, bỏn gõn , bỏn mc bờn trong, gõn c nh u ựi bờn ngoi v gõn c sinh ụi phớa sau Cỏc gõn c ny ngoi vic thc hin chc nng ng ca khp gi ng thi cũn úng vai trũ quan trng m bo s vng chc ca khp t th ng 1.2 S lc gii phõu v c sinh hc ca sn chờm 1.2.1 Giai phu Sn chờm ca gi, gm cú sn chờm v sn chờm ngoi, hỡnh bỏn nguyt, nm gia mt khp li cu ựi trờn v mõm chy phớa di Sn chờm dớnh cht vo bao khp b chu vi v quan h vi s chuyn ng ca khp gi, chiờu dy trung bỡnh ca sn chờm khong 3-5 mm, tr s sinh v tr em, sn chờm lp tc cú hỡnh bỏn nguyt v cú y mch mỏu, vờ sau mch mỏu nghốo dn hng vờ phớa trung tõm [6][7][8][9][10][11][12] 1.2.1.1 Sn chờm Sn chờm cú hỡnh ch C, di khong 5-6 cm, i t din trc gai chy vũng theo mõm chy phớa sau v bỏm vo din sau gai, b ngoi vi dớnh cht vo bao khp trong, sng sau (16-20 mm) rng hn sng trc (8-10 mm), sng trc bỏm vo mõm chy phớa trc gai chy trc v dõy chng chộo trc Sng sau bỏm vo mõm chy sau phớa trc ni bỏm dõy chng chộo sau, liờn quan cht ch vi dõy chng bờn sau v gõn c bỏn mc Chớnh mi quan h gii phu vi cỏc thnh phn xung quanh ó lm hn ch s di chuyn ca sn chờm ng gp dui gi, iờu ny theo mt s tỏc gi gii thớch vỡ thng tn sn chờm hay gp chn thng khp gi 1.2.1.2 Sn chờm ngoi Sn chờm ngoi cú hỡnh ch O, ph bờ mt khp mõm chy v rng hn sn chờm trong, nú xut phỏt t din trc gai, hi phớa ngoi mt chỳt so vi im bỏm ca dõy chng chộo trc mõm chy Sng trc v sng sau ca sn chờm ngoi rng bng khong (12-13 mm), sn chờm ngoi chy vũng sau theo b mõm chy ngoi v bỏm vo din sau gai cựng vi dõy chng ựi SC v dõy chng chộo sau Trờn sut dc chu vi, SC ngoi ch dớnh mt phn vo bao khp bờn ngoi Gia sng trc ca hai SC cú dõy chng liờn gi vt ngang qua, nhiờn khụng hng nh Hỡnh 1.2 Sn chờm liờn quan vi cỏc thnh phn khp [5] 1.2.2 Cu to mụ hc + Sn chờm c cu to bi mụ si sn (fibrocartilage) chim 75%, elastin v proteoglycan chim 2,5% + Cỏc si sp xp theo ba chiờu khụng gian v an chộo rt chc: loi ngang chim 2/3 trong, xp nhiờu t ngoi chu sc ti ộp, loi dc i vũng quanh chim 1/3 ngoi chu sc cng, loi ng dc vựng trung gian ni kt cỏc si trờn, nh cu trỳc mụ hc ny giỳp sn chờm cú tỏc dng truyờn ti lc [11][13][14][15][16][17][18] Hỡnh 1.3 Cu trỳc mụ hc sn chờm [5] 1.2.3 Mch mỏu v thn kinh nuụi sn chờm ng mch gi ngoi v cp mỏu cho sn chờm ngoi v sn chờm trong, cỏc nhỏnh tỏch t ng mch ny cp mỏu cho hai sn chờm gim dn t b ngoi vi ni sn chờm tip giỏp vi bao khp n b t S phõn b mch mỏu nuụi sn chờm c nhiờu cụng trỡnh nghiờn cu ch rng, s cp mỏu nuụi chia lm ba vựng, c bit ni bt vựng sng trc v sng sau, cũn sng gia ch cú phn nờn ca sn chờm c cp mỏu [11] [12] [13] [14] [16] [18] - Vựng giu mch mỏu nuụi: chim 1/3 ngoi, vựng ny cú y mch mỏu nuụi, rỏch vựng ny d phc hi nu phỏt hin sm v iờu tr ỳng - Vựng trung gian: 1/3 gia mch mỏu nuụi, mch mỏu bt u gim dn, tn thng cú th lnh iờu tr ỳng nhng kt qu em li vi t l thp hn - Vựng vụ mch :1/3 khụng cú mch mỏu nuụi, rỏch õy khụng cú kh nng phc hi nờn thng iờu tr ct b i phn rỏch Thn kinh i theo cựng mch mỏu, nm lp ỏo ngoi ca mch mỏu v i vo sn chờm phõn nhỏnh cựng cỏc bú si collagen to thnh mng li, trung ch yu mt phn ba rỡa ngoi ca SC v úng vai trũ bo v khp chng li nhng c ng bt thng (Hỡnh 1.4) Hỡnh 1.4 Hỡnh minh cp mỏu cho sn chờm [5] 1.2.4 C sinh hc ca sn chờm Khp gi chu 4,5 - 6,2 ln trng lng ca c th i, v mõm chy chu nng n 72,2% trng lng c th, lc tỏc ng qua sn chờm t th gi gp dui khỏc Theo Ahmed v Burke [15] cú 50% lc chu nng s truyờn qua sn chờm t th gi dui thng, 85% lc chu nng s truyờn qua sn chờm t th gi gp Sau ct sn chờm ton b, mt tip xỳc ny gim 75% v tng im chu lc lờn 235% n 700% so vi bỡnh thng Sau ct sn chờm mt phn thỡ mt tip xỳc ny ch gim 10%, v ch tng lờn 65% im chu lc Voloshin v Wosk [6] so sỏnh thy khp gi cũn sn chờm cú kh nng hp thu lc v gim sc cao hn 20% so khp gi ó b ct sn chờm Mt khỏc sn chờm di chuyn trc v sau gi gp v dui s chu s rng buc mt s thnh phn khỏc nhau, gi dui, sn chờm di chuyn trc nh dõy chng sn chờm bỏnh chố v dõy chng chờm ựi, gi gp, sn chờm di chuyn sau nh gõn c khoeo, gõn c bỏn mng v dõy chng chộo trc Hỡnh 1.5 Lc phõn b lờn sn chờm [5] C ch gõy thng tn sn chờm c Smillie [18] chia bn lc chớnh Lc ộp t trờn xung, lc xoay, dng hay khộp, gp hay dui, nhiờn b thng tn sn chờm, cỏc lc trờn thụng thng phi hp vi nhau, tựy u th ca lc no mnh m cho hỡnh dng thng tn khỏc Khi gi dui nhanh sn chờm khụng chy trc kp, b kp gia hai mt khp gõy rỏch sn chờm Khi khp gi co na chng cựng quỏ trỡnh xoay cựng lỳc vi dng t ngt cng lm cho sn chờm b kp gia hai mt khp (Hỡnh 1.6) Ngoi kiu tn thng sn chờm cũn tựy thuc theo tui biu hin qua dy chc v cht lng lp sn ca mt khp chy v ựi Ngi tr mt sn khp dy, n hi, hp thu lc tt nờn thng thy rỏch dc Ngui ln trờn 30 tui cht lng sn bt u suy gim, khụng hp thu c 10 cỏc lc xoay nờn cho hỡnh dng rỏch ngang hoc rỏch chộo Ngi gi sn khp thoỏi hoỏ nhiờu, lp sn mt i, khe khp gi hp li, c ng ln ca li cu trờn mõm chy b ma sỏt nhiờu, nờn thng cú rỏch nham nh Khi mc chn thng quỏ ln t th gi dui ti a, lm cho mõm chy xoay ngoi quỏ mc thng gp kiu rỏch dc, mnh rỏch dc sn chờm quỏ ln v cú dng hỡnh quai xỏch, quai ny di chuyn vo khuyt li cu v gõy kp khp Hỡnh 1.6: C ch gõy tn thng sn chờm ca gi[20] 1.2.5 Hu qua ca tn thng sn chờm Hu qu tc thi cú th gõy au, sng nờ kốm theo hn ch ng khp gi Lm gim c nng khp gi ú lõu dn gõy teo c t u ựi (teo c thng xy vo tun th sau chn thng [21]) Trong mt s trng hp rỏch sn chờm kiu bucket-handle, mnh sn rỏch cú th kt vo rónh liờn li cu gõy kt khp m bnh nhõn khụng tỡm c cho mỡnh mt ng tỏc hay t th no ú thỏo kt thỡ phi m ni soi cp cu ct sn chờm Mt khỏc sn chờm b tn thng lm tng lc t ố trc tip t li cu xng ựi xung mõm chy, cng vi quỏ trỡnh viờm ca khp gõy tn thng sn khp l nguyờn nhõn ca thoỏi húa khp sau ny 23 Baratz ME, Mengator R (1986), Meniscal tears: The effect of meniscectomy and repair on intra-articular contact areas and stress in the human knee, Am J Sports Med; 14:pp 270-275 24 DeHaven K.E (1990), The role of the meniscus in Articular cartilage and knee joint function: Basic science and arthroscopy, Ed by Ewing JW, New York, USA, Raven Press: pp 103-115 25 Fowler P.J, Lubliner J.A (1989), The predictive value of five clinical signs in the evaluation of meniscal pathology, Arthroscopy, pp: 184-186 26 Ricklin P., Ruttinmann A., Del Bouno M.S (1980) Die Meniskuslasion, Goerg Thieme Verlag Stuttgart 27 Northmore-Ball MD, Dandy DJ, Jackson RW(1983), Arthroscopic, open partial and total meniscectomy: a comparative study, J Bone Joint Surg;65-B:400-4 28 Bonneux I., Vandekerckhove B., (2002), Arthroscopy Partial Lateral Meniscectomy Long term results in athletes, Acta Orthopedica Belgica, Vol 68 29 David Sisk T (1999), General principles of arthroscopy Campbell operative orthopaedics, page 2527 2543 30 Dubos J.P (1999), Historique de larthroscopie, Sociộtộ francaise darthroscopie, Elsevier, P pp 15-17 31 Pọssler H.H., Yang Y (2012) The Past and the Future of Arthroscopy, Sports Injuries 32 Bergtrom R., Hamberg P., Lysholm, Gillquist J (1983), Comparison of Open and Endoscopy meniscectomy, Clin Orthop 184, April, pp 133-136 33 Pettrone F.A (1982) Meniscectomy: Arthroscopy, Am J Sports Med: 10: pp 355-359 Arthrotomy versus 34 Simpson D.A., Thomas N.T., Aichroth P.M., (1986) Open and closed meniscectomy: A comparative analysis, J Bone Joint Surg: 68: pp 301-304 35 Howell J.R., Handoll H.G (2006), Surgical treatment for meniscal injuries of the knee in adults, Published by John Wiley and Sons, Ltd 36 Andersson-Molina H., Karlsson H., Rockborn P (2002),Arthroscopic partial and total meniscectomy: A long term follow-up study with matched controls, Arthroscopy, Feb; 18(2):pp183-89 37 Pasa L., Visna P (2005), Suture of meniscus, Scripta medica(Brno)-78(3): pp 135-150 38 Phm Chớ Lng, Nguyn Vn Quang, Trng Chớ Hu(2000), Phu thut ct mt phn sn chờm qua ni soi iờu tr rỏch sn chờm khp gi chn thng, Tp Y hc TP HCM, chuyờn CTCH, S 4, 4,Tr 222-227 39 Nguyn Quc Dng, Nguyn Tin Bỡnh, Nguyn Nng Gii (2003),Kt qu phu thut ct mt phn sn chờm khp gi qua ni soi, Y hc Vit Nam s c bit,Tr 69-74 40 Nguyn Quc Dng (2012),Nghiờn cu hỡnh thỏi tn thng sn chờm khp gi v ỏnh giỏ kt qu iờu tr bng phu thut ni soi, Lun tin s y hc 41 Trnh c Th, Phm Ngc Nh v cng s (2003), Nhn xột iờu tr tn thng sn chờm khp gi qua 35 trng hp phu thut ni soi, Y hc Vit Nam s c bit, Tr 296-299 42 Nguyn Mnh Khỏnh, Ngụ Vn Ton, Nguyn Vn Thch (2004),Thng tn sn chờm chn thng qua ni soi khp gi, Tp ngoi khoa s 2, Tr 38-41 43 Nguyn Tin Bỡnh v cng s (2000), Kt qu bc u ng dng k thut ni soi chn oỏn v iờu tr nhng thng tn ca khp gi ti bnh vin TWQ 108, Tp thụng tin Y hc, Tr 218-221 44 Lờ Anh Vit (2004), Phu thut ni soi khp gi, Tp Y hc thc hnh s 5, Tr 12-14 45 Trillat A (1962), Lộsions traumatiques du mộnisque interne du genou, classification anatomique et diagnostic clinique Rev Chir Orthop; 48 ; pp 551-60 46 Outerbridge R.E (1961), The etiology of chondromalacia patella, J Bone and Joint surg 43B: pp 752-757 47 Hulet C.H, Locker B.G, Schiltz D., Texier A., Tallier E., Vielpeau C.H ( 2001), Arthroscopic medial meniscectomy on stable knees, J Bone Joint Surg {Br};83-B:pp 29-32 48 Kellgren J.H., Larence J.S (1957), Radiological assessment of osteoarthritis Ann Rheum Dis 16: pp 494-501 49 Tegner Y., Lysholm J (1985), Rating systems in the evaluation of knee ligament injuries Clin Orthop 198 ;pp 43-49 50 Lysholm J Gillquist (1982), The evaluation of the knee ligament surgery with special emphasis to the use of a knee scoring scale Am.J Sport Med, In press 51 Metcalt H.H., Barett R.G (2004), Prospective evaluation of 1485 meniscal tear patterns in patients with stable knee, The American Journal of Sports Medicine, Vol 32, No 3, pp 675-680 52 Osti L., Liu S.H., Raskin A.,(1994), Partial lateral meniscectomy in athletes, Arthroscopy: pp 4-10 53 Ioannis P.T., Anastasios C.,(2006) Meniscal tear characteristics in young athletes with stable knee, The American Journal of Sports Medicine, Vol 34, No 7, pp 1170-1175 54 Aglietti P., Buzzi R., Bassi P.B., Pisaneschi A., (1985) The Results of Arthrooscopic Partial Meniscectomy, Orthopaedic and Trauma Surgery, Vol 104, pp 42-48 55 Strobel M., Eichhorn J., Schiessler W., (2000) Arthroskopie des Kniegelenkes, Deutscher Azter-Velarg 56 Strobel M., Stedtfeld H.W., (1998) Diagnostik des Knigeglenkes, Springer Verlarg 57 ng Hong Anh, (2009), Nghiờn cu iờu tr t dõy chng chộo trc khp gi bng phu thut ni soi s dng gõn c bỏn gõn v gõn c thon, Lun ỏn Tin s y hc 58 Trn Trung Dng, (2011), Nghiờn cu s dng mnh ghộp ng loi bo qun lnh sõu to hỡnh dõy chng chộo trc khp gi qua ni soi, Lun ỏn Tin s y hc Krause W.R., Pope M.H., Johnson R.J., Wilder D.G (1976) 59 Mechanical changes in the knee after meniscectomy J.Bone Jt Surg 58A, pp 599 60 Lysholm J., Gillquist J., (1981) Arthroscopic meniscectomy in athlenes, Am J Sports Med., 11, pp 436-438 61 Mandelbaum B.R., Finerman G.A.M., Reicher M.A., Hartzman S., Bassett L.W., Gold R.H., Rauschning W., Dorey F.,(1986) Magnetic rộsonance imaging as a tool for evaluation of traumatic knee injuries Anatomical and pathoanatomical correlations, Amer.J.Sports Med, Vol 14, pp 361-370 62 Ravey J.N., Pittet-Barbier L., Coulomb M., (2004) Imagerie par resomamce magnetique des lesions memiscoligamentaires du genou, Elseviesr EMC-Radiologie 1,pp 393-425 63 Stein T., Mehling A.P., Welsch F.,(2010) Long-term outcome after arthroscopic meniscal repair versus arthrocopic partial meniscectomy for trauma meniscal tears, The American Journal of Sports Medicine, Vol.38, No 8, pp 1542-1548 64 Metcalf RW, Burks RT, Metcalf MS, McGinty JB(1996), Arthroscopic meniscectomy, Operative Arthroscopy.2nd ed Philadelphia, :Lippincott-Raven 65 Hoser C., Fink C., Brown C., Reichkendler M., Hackl W., Bartlett J.,(2001) Long-term results of arthroscopic partial lateral meniscectomy in knees without associated damage , J Bone and Joint Surg, Vol 83-B,pp 513-516 66 Casscells S.W., (1971) Arthroscopy of the Knee joint, J Bone J Surg , Vol 53-A, pp 287-298 67 Pizzo W.D , Fox J.M.,(1990) Resuls of Arthroscopic meniscectomy , Clinics in Sports Medicine, Vol.9, No.3, pp 633-639 68 Trng Kim Hựng, (2009) ỏnh giỏ kt qu ni soi khp gi chn oỏn v iờu tr rỏch sn chờm chn thng ti bnh vin TWQ 108 Lun thc s y hc 69 Fukubayyashi T., Kurosawa H.,(1982) The contact area and Pressure Distribution pattern of the Knee, Acta Orthro Scandinaviaca, 51, pp 871-879 70 Warren R.D., Brian R.W., (2004), Multirater agreement of Arthroscopic meniscal lesions, The American Journal of Sports Medicine, Vol 32, No.8, pp.1937-1940 71 Dandy H., Jackson R.W(1975), Meniscectomy and chondromalacia of the femoral condyle J Bone Joint Surg 57-A, pp 1116 72 Gillquist Jan, Oretorp Nils(1982) Arthroscopy Partial Meniscectomy-technique and longtearm resuulis, Clin Orthop 167, pp 29-23 73 Sripathi R.P., Sharath K.R., Shyamasunder N.B., (2004), Short and long term results of arthroscopic partial meniscectomy, Indian J Orthop; 38, pp 158-161 74 Jones C.D., Kene G.C.R., Christie A.D., (1995) The Popiteus as a Retractror of the lateral meniscus of the knee, The Journal of Arthroscopic and Related Surgery, Vol 11, No 3, pp 270-274 75 Wojciech W., Ryszard F., Piotr L., Grzegorz K., Bogdan K., Jerzy W., (2012), Long-term Results of Arthroscopic Meniscectomy: A Minimum 20 Years of Follow Up , American Academy of Orthopaedic Surgeons, Session 37 MC LC T VN Chng TNG QUAN 1.1 Gii phu hc khp gi 1.1.1 Cu trỳc xng 1.1.2 Cu trỳc phn mờm 1.2 S lc gii phu v c sinh hc ca sn chờm 1.2.1 Gii phu 1.2.2 Cu to mụ hc 1.2.3 Mch mỏu v thn kinh nuụi sn chờm .7 1.2.4 C sinh hc ca sn chờm 1.2.5 Hu qu ca tn thng sn chờm 10 1.2.6 Vai trũ ca sn chờm .11 1.3 S lc lch s chn oỏn v iu tr tn thng sn chờm 12 1.3.1 Vờ chn oỏn 12 1.3.2 Vờ iờu tr 17 1.4 Chn oỏn v iu tr tn thng sn chờm vit nam 24 1.5 Hỡnh thỏi tn thng gii phu sn chờm .25 1.5.1 Theo v trớ 25 1.5.2 Theo tớnh cht 25 1.5.3 Theo hỡnh thỏi ng rỏch 25 1.6 Thng tn sn khp .28 1.7 Hu qu ca tn thng sn chờm 29 Chng 30 I TNG V PHNG PHP NGHIấN CU 30 2.1 i tng nghiờn cu 30 2.1.1 Tiờu chun chn bnh nhõn .30 2.1.2 Tiờu chun loi tr 30 2.2 Phng phỏp nghiờn cu 30 2.2.1 Nghiờn cu mụ t ct ngang hi cu 30 2.2.2 Cỏc ch tiờu nghiờn cu 31 2.2.3 X lý s liu .35 2.2.4 o c nghiờn cu 35 Chng 37 KT QU NGHIấN CU .37 3.1 Cỏc yu t dch t hc 37 3.1.1 Gii 37 3.1.2 Tui 38 3.1.3 Nguyờn nhõn chn thng .38 3.1.4 ỏnh giỏ nguyờn nhõn v gii 39 3.1.5 Bờn khp gi b tn thng .39 3.1.6 Thi gian b chn thng n phu thut 40 3.2 Cỏc yu t liờn quan n chn oỏn v iu tr 40 3.3 c im tn thng gii phu qua ni soi .41 3.3.1 Phõn b tn sut tn thng theo sn chờm .41 3.3.2 Tn sut tn thng sn chờm rỏch theo sng 41 3.3.3 Tn thng phi hp .42 3.3.4 ỏnh giỏ tn thng phi hp v nguyờn nhõn chn thng 42 3.3.5 Liờn quan gia thi gian can thip phu thut v tn thng phi hp 43 3.4 Thi gian nm vin 43 3.5 Kt qu xa 43 3.5.1 ỏnh giỏ kt qu theo thang im Tegner 44 3.5.2 ỏnh giỏ s thay i thang im Tegner v nguyờn nhõn chn thng .44 3.5.3 ỏnh giỏ mc thoỏi húa khp theo Kellgren-Lawrence 44 3.5.4 ỏnh giỏ mc thoỏi húa khp gi theo tui .45 3.5.5 ỏnh giỏ theo thang im Lysholm 45 3.5.6 ỏnh giỏ kt qu theo tui .46 3.5.7 ỏnh giỏ kt qu theo sn chờm b tn thng 46 3.5.8 ỏnh giỏ kt qu theo v trớ tn thng ca sn chờm 47 3.5.9 ỏnh giỏ kt qu theo thang im Lysholm v mc thoỏi húa khp gi theo Kellgren-Lawrence 47 Bng 3.19 Liờn quan gia thang im Lysholm v mc thoỏi húa khp gi theo Kellgren-Lawrence 47 Chng 48 BN LUN 48 4.1.Cỏc yu t dch t 48 4.1.1.Tui v gii ca bnh nhõn nghiờn 48 4.1.2.Nguyờn nhõn v c ch chn thng .49 4.1.3 V thi im can thip phu thut 51 4.1.4 Vai trũ ca cỏc nghim phỏp thm khỏm v chn oỏn hỡnh nh 52 4.2 Hỡnh thỏi tn thng sn chờm qua ni soi 54 4.2.1 Sn chờm tn thng .54 4.2.2 V trớ tn thng 55 4.2.3 Hỡnh thỏi tn thng sn chờm .56 4.2.4 Thng tn phi hp 56 4.3 ỏnh giỏ kt qu xa iu tr rỏch sn chờm .57 4.3.1 Thi gian nm viờn iờu tr .57 4.3.2 ỏnh giỏ kt qu iờu tr v cỏc yu t nh hng 58 KT LUN 65 KIN NGH 66 DANH MC BNG Bng 3.1 Phõn b bnh nhõn theo tui 38 Bng 3.2 Nguyờn nhõn chn thng 38 Bng 3.3 ỏnh giỏ nguyờn nhõn v t l gii 39 Bng 3.4 Thi gian b chn thng n phu thut .40 Bng 3.5 Kt qu chp MRI 40 Bng 3.6 Tn sut tn thng sn chờm rỏch theo sng .41 Bng 3.7 Tn thng phi hp .42 Bng 3.8 ỏnh giỏ tn thng phi hp v nguyờn nhõn chn thng .42 Bng 3.9 Liờn quan gia thi gian can thip phu thut v tn thng phi hp .43 Bng 3.10 Thi gian nm vin 43 Thi gian nm vin ca cỏc bnh nhõn u di ngy iu tr ch cú bnh nhõn cú thi gian nm vin ngy 43 Bng 3.11 ỏnh giỏ kt qu theo mc hi phc kh nng chi th thao 44 Bng 3.12 ỏnh giỏ s thay i thang im Tegner v nguyờn nhõn chn thng 44 Bng 3.13 ỏnh giỏ kt qu theo mc thoỏi húa khp trờn XQ 44 Bng 3.14 ỏnh giỏ mc thoỏi húa khp gi theo tui 45 Bng 3.15 ỏnh giỏ theo Lysholm 45 Bng 3.16 ỏnh giỏ kt qu theo tui 46 Bng 3.17 Liờn quan gia sn chờm tn thng v kt qu iu tr 46 Bng 3.18 Liờn quan gia v tri tn thng ca sun chờm v kt qu iu tr 47 DANH MC BIU Biu 3.1 Phõn b bnh nhõn theo gii tớnh 37 Biu 3.2 T l bờn khp gi b tn thng 39 Biu 3.3 T l tn thng theo sn chờm .41 Thi gian nm vin ca cỏc bnh nhõn u di ngy iu tr ch cú bnh nhõn cú thi gian nm vin ngy 43 DANH MC HèNH NH Hỡnh 1.1 Gii phu khp gi[5] .3 Hỡnh 1.2 Sn chờm liờn quan vi cỏc thnh phn khp [5] Hỡnh 1.3 Cu trỳc mụ hc sn chờm [5] Hỡnh 1.4 Hỡnh minh cp mỏu cho sn chờm [5] Hỡnh 1.5 Lc phõn b lờn sn chờm [5] Hỡnh 1.6: C ch gõy tn thng sn chờm ca gi[20] 10 Hỡnh 1.7: S chuyn ng v xoay trong, xoay ngoi sn chờm[20] 12 Hỡnh 1.8: Du hiu n khe khp trong(B) v ngoi(A)[10] 13 Hỡnh 1.9 Cỏch khỏm nghim phỏp Mc Murray[10] 14 Hỡnh 1.10 Cỏch khỏm nghim phỏp Appley[10] 14 Hỡnh 1.11 Sn chờm sau chp cn quang[26] 15 Hỡnh 1.12: Ct sn chờm mt phn 20 Hỡnh 1.13 Ct sn chờm kiu quai xỏch[16] 21 Hỡnh 1.14 Ct sn chờm kiu rỏch chộo[16] 21 Hỡnh 1.15 Ct sn chờm kiu rỏch nan qut[16] 22 Hỡnh 1.16 Ct sn chờm kiu rỏch ngang[16] .22 Hỡnh 1.17 Rỏch dc[16] 27 Hỡnh 1.18 Rỏch chộo[16] .27 Hỡnh 1.19 Rỏch ngang thõn sn chờm[16] .27 Hỡnh 1.20 Rỏch nan qut[16] 28 Hỡnh 1.21 Rỏch bin dng[16] .28 B GIO DC V O TO B Y T TRNG I HC Y H NI VIT SN ĐáNH GIá KếT QUả ĐIềU TRị RáCH SụN CHÊM KHớP GốI BằNG PHẫU THUậT NộI SOI TạI BệNH VIệN VIệT ĐứC Chuyờn ngnh : Ngoi khoa Mó s : 60.72.07 LUN VN THC S Y HC Ngi hng dn khoa hc: TS Trn Trung Dng PGS TS Ngụ Vn Ton H NI - 2013 CC CH VIT TT BN Bnh nhõn DCBC Dõy chng bờn chy DCBM .Dõy chng bờn mỏc DCCS Dõy chng chộo sau DCCT Dõy chng chộo trc MRI Cng hng t ht nhõn SC Sn chờm SCN Sn chờm ngoi SCT Sn chờm TWQ .Trung ng quõn i XQ .X quang 3,6,8,10,12-15,20,27,28,36,38,40 1,2,4,5,7,9,11,16-19,21-26,29-32,35,37,39,41-82 [...]... sụn chêm[ 9][15][37] Chỉ định: + Vị trí rách vùng giàu mạch máu nơi tiếp giáp với bao khớp + Loại rách dọc dài khoảng 2cm + Rách mới không quá 8 tuần Kỹ thuật: + Khâu sụn chêm từ ngoài vào trong khớp + Khâu sụn chêm từ trong khớp ra ngoài + Khâu sụn chêm hoàn toàn trong khớp 24 1.4 Chẩn đoán và điều trị tổn thương sụn chêm ở việt nam Việc chẩn đoán và điều trị phẫu thuật khớp gối nói chung và sụn chêm. .. điều trị cắt bán phần sụn chêm bước đầu cho kết quả tốt [38] Nguyễn Quốc Dũng và cộng sự (2003), báo cáo kết quả nghiên cứu sử dụng nội soi cắt sụn chêm với 122 trường hợp cũng cho kết quả rất tốt [39], [40] Trịnh Đức Thọ, Phạm Ngọc Nhữ (2003)[41], nhận xét và điều trị tổn thương sụn chêm của gối qua 35 trường hợp bằng nội soi, nhận xét ban đầu với 28 bệnh nhân cho kết quả tốt, 7 trường hợp đạt kết quả. .. tượng nghiên cứu Bệnh nhân rách sụn chêm đơn thuần đã được chẩn đoán và phẫu thuật bằng nội soi khớp gối tại Bệnh viện Việt Đức sau phẫu thuật 3 – 5 năm 2.1.1 Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân - Tất cả các bệnh nhân không phân biệt giới, tuổi, có tiền sử chấn thương kín khớp gối đến bệnh viện với các triệu chứng sưng đau tại khe khớp, không có dấu hiệu lỏng khớp, há khớp và gãy xương kèm theo - Bệnh nhân được... của khớp và kẹt trong khe khớp  Đường rách ngang thân sụn chêm: đường rách bắt đầu từ bờ tự do và cắt ngang qua thân sụn chêm Tuỳ theo dài hay ngắn mà đường rách sâu tới nền sụn chêm, chia sụn chêm thành hai nửa trên và dưới (Hình1.15)  Đường rách chéo thân sụn chêm: đường rách toàn bộ chiều dày sụn chêm, xiên chéo từ bờ tự do ra thân sụn chêm, có thể chéo ra trước hoặc ra sau(Hình 1.13)  Đường rách. .. nội soi ông đã lấy ra được một khối u tế bào khổng lồ vàng ở túi bịt cơ tứ đầu Đến ngày 4 tháng 5 năm 1962 ông đã thực hiện ca phẫu thuật đầu tiên cắt SC khớp gối qua nội soi Sau thành công của Watanabe M phẫu thuật nội soi khớp gối đã được phát triển mạnh mẽ Năm 1974, O’Connor B đã thực hiện phẫu thuật cắt SC khớp gối qua nội soi tại Mỹ và đạt kết quả tốt Năm 1976, cuốn sách đầu tiên về nội soi khớp. .. năng: Đau, sưng gối, lục khục khớp, kẹt khớp, teo cơ tứ đầu đùi… - Các nghiệm pháp thăm khám đánh giá thương tổn sụn chêm - Đánh giá biên độ vận động của khớp gối - Thăm khám khớp gối cơ bản phát hiện các tổn thương phối hợp mới 2.2.2.4 Cận lâm sàng - Chụp Xquang qui ước trên hai bình diện thẳng nghiêng để đánh giá tình trạng khớp gối hiện tại có các dấu hiệu thoái hóa khớp như hẹp khe khớp, gai xương,... tổn sụn chêm mà chỉ cho phép loại trừ các bệnh lí khác như dị vật khớp gối, thoái hoá khớp, viêm xương sụn khớp kèm theo - Chụp cản quang sụn chêm khớp gối Trước đây, một số tác giả như Werdorff K.R và Robinson H (1905), Hoffa.A (1906), Dittmar O, Magnusson W, sử dụng khí làm chất đối quang bơm vào khớp gối để phát hiện những thương tổn phần mềm khớp gối và thu được kết quả 90-95% những thương tổn sụn. .. chóng đưa bệnh nhân trở lại cuộc sống lao động bình thờng [7][33][34] Phẫu thuật nội soi ra đời như một cuộc cách mạng giúp cho phẫu thuật viên nhìn nhận rõ ràng các thương tổn bên trongkhớp gối, để có những phương pháp điều trị khác nhau như: cắt sụn chêm, khâu sụn chêm, hay thay thế sụn chêm 1.3.2.1 Phẫu thuật cắt sụn chêm: - Cắt sụn chêm toàn phần: là sụn chêm được cắt hoàn toàn đến tận bao khớp Ở... kín khớp gối với kỹ thuật nội soi, đã đem lại nhiều ưu điểm rõ rệt hơn so với phẫu thuật mở khớp gối trước đây 25 1.5 Hình thái tổn thương giải phẫu sụn chêm Tuỳ theo vị trí, tính chất và hình thái đường rách mà phân chia thành nhiều loại khác nhau 1.5.1 Theo vị trí + Rách sừng trước sụn chêm + Rách sừng sau sụn chêm + Rách tại 1/3 giữa thân sụn chêm 1.5.2 Theo tính chất + Rách mới: trong vòng ba... loại này:  Đường rách dọc theo thân sụn chêm: đường rách kéo dài dọc theo thân sụn chêm, đường rách có thể dài hay ngắn, có thể hết hoặc không hết chiều dày nhưng ở hai đầu đường rách vẫn dính với nhau Tuỳ theo vị trí đường rách mà có hai loại khác nhau (Hình1.13): + Rách dọc đơn thuần: phần rách sụn chêm vẫn nằm sát với phần sụn chêm lành + Rách kiểu quai xách: phần ngoại vi của sụn chêm đã trượt vào ... trình nghiên cứu đánh giá kết ban đầu hiệu phẫu thuật nội soi khớp gối chẩn đoán điều trị rách sụn chêm với kết khả quan việc đánh giá kết xa điều trị rách sụn chêm khớp gối nội soi với hậu về... động khớp, thoái hóa khớp Vì thực đề tài: Đánh giá kết điều trị rách sụn chêm khớp gối bằng phẫu thuật nội soi bệnh viện Việt Đức Với hai mục tiêu sau: Mô tả hình thái tổn thương sụn chêm. .. chêm khớp gối chấn thương Đánh giá kết quả xa điều trị rách sụn chêm khớp gối qua nội soi Chương TỔNG QUAN 1.1 Giải phẫu học khớp gối Khớp gối tạo thành tiếp xúc lồi cầu đùi mâm chày Sự vững khớp
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá kết quả điều trị rách sụn chêm khớp gối bằng phẫu thuật nội soi tại bệnh viện việt đức , Đánh giá kết quả điều trị rách sụn chêm khớp gối bằng phẫu thuật nội soi tại bệnh viện việt đức , Đánh giá kết quả điều trị rách sụn chêm khớp gối bằng phẫu thuật nội soi tại bệnh viện việt đức , ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, Thời gian nằm viện của các bệnh nhân đều dưới 5 ngày điều trị chỉ có 1 bệnh nhân có thời gian nằm viện 7 ngày

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm