Đánh giá tác dụng thủy châm Alton CMP trong hỗ trợ phục hồi chứcnăng vận động ở bệnh nhân nhồi máu não sau giai đoạn cấp

94 999 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2015, 14:12

1 T VN Tai bin mch mỏu nóo (TBMMN) chim v trớ hng u cỏc bnh thn kinh trung ng v l nguyờn nhõn quan trng gõy t vong v tn tt ph bin trờn th gii [1], [2] Theo thng kờ ca T chc Y t Th gii (World Health Organization WHO) TBMMN l nguyờn nhõn gõy t vong ng hng th sau ung th v tim mch [3] Vit Nam theo s liu thng kờ ca Lờ Vn Thnh (2003) ti thnh ph H Chớ Minh thy t l hin mc khỏ cao l 6060/1.000.000 dõn [4] TBMMN cú hai th chớnh: chy mỏu nóo v nhi mỏu nóo (NMN) ú NMN chim a s vi t l 75% n 80% [5] TBMMN cú th xy i vi mi la tui, khụng phõn bit ngh nghip, gii tớnh, sc tc, a d, hon cnh kinh t - xó hi Nhng nm gn õy nh s tin b ca y hc chn oỏn v iu tr, t l t vong TBMMN ó gim nhng t l sng sút v tn ph cng tng lờn dn n nhu cu phc hi chc nng cho bnh nhõn sau TBMMN cng tng theo Bờn cnh ú TBMMN cũn liờn quan cht ch vi cỏc yu t nguy c (YTNC) nh: tng huyt ỏp, x va ng mch, ỏi thỏo ng, cỏc bnh ri lon chuyn húa, ri lon cỏc yu t ụng mỏu iu tr cỏc YTNC cng ng cú th gim ti 80% TBMMN [6],[7] Do vy hin thng kt hp iu tr phc hi chc nng v iu tr cỏc YTNC iu tr TBMMN Y hc hin i (YHH) ó t c nhng thnh tu to ln vic chn oỏn, iu tr, phc hi chc nng cng nh iu tr d phũng cho bnh nhõn TBMMN Y hc c truyn (YHCT) cng cú nhng úng gúp khụng nh iu tr phc hi chc nng cho bnh nhõn TBMMN Nhiu bi thuc c phng c ghi cỏc y kinh in nh: B dng hon ng thang, i tn giao thang, An cung ngu hong, ó v ang c cỏc thy thuc dựng iu tr cho bnh nhõn t kt qu tt [8],[9],[10],[11] Phc hi chc nng vi nhiu phng thc nhm giỳp cho bnh nhõn nhanh chúng tr li cuc sng cng ng, l nim vui cho ngi bnh v gúp phn phc hi sc lao ng cho ngi bnh, gia ỡnh v cho xó hi Bờn cnh nhng thnh tu to ln vic chn oỏn, iu tr, phc hi chc nng cng nh d phũng cho bnh nhõn TBMMN ca YHH Y hc c truyn cng ó gúp phn rt ln vic iu tr phc hi di chng tai bin mch mỏu nóo, bng cỏc phng phỏp rt phong phỳ v a dng: thuc, chõm cu, xoa búp, dng sinh ó cú rt nhiu ti khoa hc ỏp dng cỏc bi thuc Y hc c truyn, cỏc phng phỏp chõm cu, hoc kt hp c hai phng phỏp dựng thuc v chõm cu iu tr di chng TBMMN cú kt qu rt kh quan Hin ti Khoa Y hc c truyn Bnh vin Bch Mai ỏp dng phng phỏp thy chõm s dng cỏc ch phm thuc nh Epinosin B, Neurobion, gn õy khoa ang s dng ch phm Alton CMP h tr iu tr cho ngi bnh sau giai on cp ca TBMMN núi chung v Nhi mỏu nóo núi riờng cho kt qu kh quan Tuy nhiờn cha cú cụng trỡnh nghiờn cu khoa hc no ỏnh giỏ tỏc dng ca thy chõm ch phm Alton CMP vo huyt iu tr di chng TBMMN Trờn c s ú, chỳng tụi thc hin ti ỏnh giỏ tỏc dng thy chõm Alton CMP h tr phc hi chc nng ng bnh nhõn nhi mỏu nóo sau giai on cp Vi hai mc tiờu c th: 1/ ỏnh giỏ tỏc dng h tr iu tr phc hi chc nng ng bnh nhõn nhi mỏu nóo sau giai on cp bng thy chõm Alton CMP 2/ Theo dừi tỏc dng khụng mong mun ca thu chõm Alton CMP h tr iu tr phc hi chc nng ng bnh nhõn nhi mỏu nóo sau giai on cp Chng TNG QUAN TI LIU 1.1 TNG QUAN V NHI MU NO THEO Y HC HIN I 1.1.1 Tỡnh hỡnh tai bin mch mỏu nóo 1.1.1.1 Tỡnh hỡnh tai bin mch mỏu nóo trờn th gii Theo thng kờ ca t chc Y t th gii (WHO), mi nm cú hn 4,5 triu ngi t vong TBMMN Riờng chõu , hng nm t vong TBMMN l 2,5 triu ngi [3] Nm 2006, t l bnh nhõn b TBMMN ti Tõy Ban Nha l 176/100000 ngi [12] Nm 2008, ti Hoa K, cú tng cng khong 5.800.000 trng hp TBMMN, vi 780.000 ngi TBMMN mi nm [13] Tng s ca t vong TBMMN 48 quc gia chõu u c tớnh khong 1.239.000 ngi, s ca t vong TBMMN mi nm 27 nc thnh viờn Liờn minh chõu u l 508.000 ca [14] Trong nm 2009, c tớnh cú khong 381.400 ngi c (1,8% tng dõn s) b TBMMN [15] Theo cỏc d liu c cụng b t cỏc nc EU, Iceland, Na Uy v Thy S, WHO c tớnh s ngi b TBMMN nhng quc gia trờn cú kh nng tng hn 1,5 triu ngi vo nm 2025 [16] 1.1.1.2 Tỡnh hỡnh tai bin mch mỏu nóo Vit Nam Ti Vit Nam, nhng nm gn õy t l bnh nhõn b TBMMN tng nhanh Lờ Vn Thnh iu tra tỡnh hỡnh TBMMN ti thnh ph H Chớ Minh nm 2003 thy t l mc l 6060/1.000.000 dõn, tng hn nm 1993 vi t l 4106/1.000.000 dõn [17] ng Quang Tõm (2004) tin hnh nghiờn cu mt s c im dch t hc TBMMN ti thnh ph Cn Th, kt qu cho thy t l hin mc tng dn hng nm: t 75,57 BN/100.000 dõn nm 2002 lờn 129,56 BN/100.000 dõn nm 2004 [18] Nhi mỏu nóo chim khong 70-81% cỏc trng hp TBMMN, gp mi la tui, thng gp nhng ngi cao tui [19] T l nhi mỏu nóo gn õy cú xu hng gia tng nhng ngi tr 1.1.2 nh ngha, c ch bnh sinh ca nhi mỏu nóo 1.1.2.1 nh ngha tai bin mch mỏu nóo nh ngha: Tai bin mch mỏu nóo l du hiu phỏt trin nhanh trờn lõm sng cỏc ri lon chc nng ca nóo phn ln nguyờn nhõn mch mỏu Cỏc tn thng thn kinh thng khu trỳ hn l lan ta, tn ti quỏ 24 gi din bin cú th t vong hoc li di chng [19] Tựy thuc vo bn cht tn thng, TBMMN c chia thnh th ln: Chy mỏu nóo v nhi mỏu nóo 1.1.2.2 Khỏi nim v nhi mỏu nóo nh ngha: Nhi mỏu nóo l hu qu ca s gim t ngt lu lng tun hon nóo tc mt phn hoc ton b mt ng mch nóo V mt lõm sng tai bin thiu mỏu nóo biu hin bng s xut hin t ngt cỏc triu chng thn kinh khu trỳ, hay gp nht l lit na ngi [19],[20] Phõn loi nhi mỏu nóo: Theo WHO nm 1989 [21],[22],[23] - Loi 1: Cn thiu mỏu nóo thoỏng qua din di 24 gi, khụng li di chng - Loi 2: Thiu mỏu nóo cc b hi phc, din tin bnh quỏ 24 gi, li di chng nh hoc khụng cú di chng - Loi 3: Thiu mỏu nóo cc b hỡnh thnh, l nhi mỏu nóo nng v li nhiu di chng - Loi 4: Nhi mỏu nóo tin trin, l thiu sút thn kinh cc b, thiu mỏu, tớnh cht nng n, kộo di quỏ mt vi gi hoc mt vi gi sau bnh Nguyờn nhõn ca nhi mỏu nóo Nhi mỏu nóo thng nhúm nguyờn nhõn chớnh: Huyt ng mch v tc mch Ngoi co tht mch mỏu cng cú th l nguyờn nhõn gõy nhi mỏu nóo ngi tr [19], [24], [25] - Huyt mch: Va x ng mch l nguyờn nhõn chớnh gõy huyt Khi thnh mch b va x, c bit l lp ỏo dy lờn lm hp lũng mch, ng thi thnh mch tr nờn thụ rỏp lm cho tiu cu d bỏm vo Cc tc tiu cu khụng bn, nu cú thờm hng cu v si t huyt bỏm vo, cu trỳc s bn chc hn v ln dn lờn Khi cc tc gõy nghn trờn 75% lũng ng mch hoc chỳng bong v trụi theo dũng mỏu, gõy tc mch s xut hin cỏc triu chng lõm sng Ngoi va x ng mch cũn cú mt s nguyờn nhõn khỏc nh viờm ng mch, búc tỏch ng mch, cỏc bnh mỏu nh ụng mỏu ri rỏc, bnh hng cu hỡnh lim, lon phỏt trin x [19],[26] - Tc mch: Do cc mỏu ụng di chuyn t mt mch mỏu xa nóo, ngun gc bnh lý tim mch nh hp van hai lỏ, rung nh, viờm ni tõm mc nhim khun , hoc cỏc mng va x cỏc mch mỏu b va x ng mch bong ra, theo dũng mỏu di chuyn lờn nóo, gõy tc mch Cỏc nguyờn nhõn khỏc nh tc mch nóo m, khụng khớ [19],[27] - Co tht mch: l s mt cõn bng cỏc cht gión mch ca t bo ni mụ v s tng tng hp ca cỏc cht gõy co mch ng mch nóo, gõy co tht mch nóo, lm cn tr lu thụng mỏu Co tht mch cú th d dng mch mỏu ngi tr tui, co tht mch nóo hi phc khụng rừ nguyờn nhõn, co tht mch sau au na u, sau sang chn, sau sn git [19] 1.1.2.3 Cỏc yu t nguy c ca TBMMN Theo WHO, cú hn hai mi yu t nguy c ca nhi mỏu nóo nh: Tui, gii, chng tc, cỏc bnh lý nh tng huyt ỏp, ỏi thỏo ng, ri lon lipid mỏu, hỳt thuc lỏ, ung ru Trong ú, ba yu t quan trng nht l tng huyt ỏp, bnh tim mch v va x ng mch [3] Tng huyt ỏp v va x ng mch: cú th xut hin riờng l hoc kt hp vi nhau, l nguy c hng u ca TBMMN Theo Bousser M, nhi mỏu nóo va x ng mch chim 60-70%, ú t l cú kốm tng huyt ỏp l 40-50% [28] 1.1.2.4 Chn oỏn nhi mỏu nóo Bnh phỏt t ngt, bnh nhõn cú th b lit na ngi, núi khú, lit cỏc dõy thn kinh s nóo, ri lon thn kinh thc vt, ri lon ý thc [19],[29] Cỏc triu chng nh: Nhc u, bun nụn, nụn, cỏc triu chng xut hin nng t u, ri lon ý thc, ri lon c trũn, huyt ỏp khi phỏt tng cao Cỏc triu chng ny ớt thy bnh nhõn nhi mỏu nóo m thng gp bnh nhõn chy mỏu nóo 1.1.2.5 Xột nghim cn lõm sng * Chp ct lp vi tớnh s nóo - giai on sm, bnh nhõn nhi mỏu nóo cú cỏc biu hin rt kớn ỏo - Sau giai on cp tớnh, bnh nhõn nhi mỏu nóo cú cỏc gim m , ny thng thy rừ t ngy th hai tr i Trng hp in hỡnh: cú gim m thun nht, hỡnh thang, hỡnh tam giỏc ỏy quay ngoi, hỡnh trũn nh, hỡnh bu dc hoc hỡnh du phy phự hp vi vựng phõn b ca ng mch nóo Trng hp hi chng khuyt: cú cỏc gim m hỡnh trũn hoc hỡnh bu dc cht trng v hch nn nóo, ng kớnh nh hn 1,5cm - Hỡnh nh nhi mỏu chy mỏu: S kt hp mt hỡnh nh tng t trng t nhiờn mt vựng gim t trng * Hỡnh nh CHT v chp mch CHT: õy l phng phỏp hin i nht, rừ rng nhng vựng nóo tn thng, cú nhy cao, khụng b nhiu nh h sau, cú th dng nh nhiu chiu, phng phỏp chp mch cng hng t khụng phi tiờm thuc cn quang v mch nóo Nhng cú nhc im l: khú phõn nh, d gõy nhm ln vi mt s tn thng khỏc khụng thiu mỏu nóo nhng cng cú thay i tng t nh u nóo, cỏc tn thng viờm nhim Hỡnh nh: ch yu tng tớn hiu thỡ T2 * Chp ng mch nóo: Chp ng mch s húa xúa nn cho hỡnh nh ng mch nóo rừ nột, phỏt hin c tc, hp mch mỏu, phỡnh mch, d dng mch, co tht mch nóo * X hỡnh ti mỏu nóo bnh lý trờn mỏy chp ct lp phỏt in t dng (SPECT) v chp ct lp phỏt photon n (PET): Cung cp nhng hỡnh nh ng hc v quỏ trỡnh ti mỏu nóo, cỏc tn thng mch mỏu nóo Giỳp chn oỏn sm, chớnh xỏc cỏc tn thng mch nóo, b sung thờm cỏc thụng tin v hỡnh nh gii phu v hỡnh thỏi ca chp ct lp vi tớnh v cng hng t Ngoi cũn giỳp theo dừi s thay i ca cỏc tn thng TBMMN theo thi gian v cú th phỏt hin tt hn chp CLVT v CHT cỏc thiu mỏu cc b nhng gi u sau mc TBMMN Cỏc kớch thc tn thng trờn chp ct lp phỏt in t dng (SPECT) thụng thng ln hn so vi chp CLVT v chp CHT * Siờu õm Doppler: phỏt hin du hiu tc, hp h ng mch cnh v ngoi s * Xột nghim dch nóo ty: Dch nóo ty khụng cú hng cu, bch cu v cỏc thnh phn khỏc khụng bin i * Ghi in nóo: * Cỏc xột nghim khỏc nh xột nghim mỏu, xột nghim nc tiu, chp X quang tim phi, in tõm v siờu õm tim mch 1.1.2.6 iu tr phc hi bnh nhõn sau giai on cp Nguyờn tc iu tr - Phc hi chc nng sm - Phũng bnh cp hai nhm gim t l tai bin tỏi phỏt, kim soỏt tt tng huyt ỏp, s dng thuc chng ụng - Phũng v iu tr cỏc bin chng (chy mỏu th phỏt ), viờm phi, loột t ố, tc mch phi - iu tr c hiu, mc tiờu iu tr ch yu l tỏi lp li tun hon, mt khỏc dựng cỏc thuc bo v thn kinh vi mc ớch d phũng Phc hi chc nng bnh nhõn TBMMN Phc hi chc nng ng cho bnh nhõn TBMMN c quan tõm nhiu vỡ chc nng ng nh hng trc tip ti hot ng sng v lao ng hng ngy ca ngi bnh iu ny cn phi c tin hnh t giai on sm ti bnh vin Vic hng dn ngi bnh v gia ỡnh luyn ti nh l cn thit t hiu qu tt v lõu di [30],[31],[32],[33] * Nguyờn tc: - iu tr phc hi sm tỡnh trng tn thng nóo ó n nh - K hoch phc hi phự hp vi tng bnh nhõn - Phc hi ng l quỏ trỡnh t n gin n phc tp, cn cú s phi hp gia thy thuc vi ngi bnh, gia ỡnh * Nhng bc c bn quỏ trỡnh phc hi chc nng [19],[34], [35],[36] - Lng giỏ v x trớ nhng chung - Chm súc nõng cao th trng - Phũng chng cỏc bin chng khỏc nh teo c, cng khp, chng loột t ố, phũng thuyờn tc, kt hp chõm cu, xoa búp bm huyt, vt lý tr liu bnh nhõn nhanh chúng hi phc 1.2 CHN ON V IU TR NHI MU NO THEO Y HC C TRUYN Trong YHCT khụng cú bnh danh TBMMN núi chung v NMN núi riờng Cn c vo triu chng lõm sng v tớnh cht xut hin t ngt nh giai on cp ca YHH thỡ YHCT xp TBMMN vo chng Trỳng phong, giai on sau cp ca YHH vi triu chng lit na ngi ni bt thỡ YHCT xp vo chng Bỏn thõn bt toi [37],[38],[39],[40],[41] 1.2.1 Quan nim, nguyờn nhõn, c ch bnh sinh 1.2.1.1 Quan nim v nguyờn nhõn ca chng trỳng phong Trỳng phong l chng bnh phỏt sinh cp, t ngt v rt nng Bnh nhõn t nhiờn ngó bt tnh hoc cũn tnh, bỏn thõn bt toi hoc t chi khụng c ng c, ming mộo, mt lch, núi khú Trỳng phong l chng bnh c cp ti t hn 2.000 nm cỏc y c nh Ni kinh, Kim qu yu lc v qua cỏc thi k lch s c b sung v hon thin dn Theo Ni kinh, t khớ xõm phm vo na ngi lm dinh v b hao tn mt chõn khớ, ch cũn t khớ lu li gõy nờn thiờn khụ Phong khớ n khong bỡ phu, khụng th thụng, ngoi khụng th tit [40] Trng Trng Cnh cho nguyờn nhõn l lc mch h rng, t khớ xõm phm vo na ngi gõy ming mộo, na ngi khụng c ng c [42] Danh y Tu Tnh (th k XIV), ó núi: Trỳng phong l u mi cỏc bnh, bin húa l thng v phỏt bnh khỏc bit Triu chng l thỡnh lỡnh ngó ra, hụn mờ bt tnh, ming mộo mt lch, sựi bt mộp, bỏn thõn bt toi, núi nng ỳ , chõn tay cng khụng co dui c Cỏc chng trng nh th u l trỳng phong c [43] 10 Bnh danh trỳng phong xut hin sỏch Ni kinh, ngoi cũn cú tờn gi khỏc: Thiờn phong, thiờn khụ, thiờn thõn bt dng, phỳc kớch Trong Km qu yu lc ca Trng Trng Cnh cng nờu bnh danh trỳng phong v c dựng liờn tc n [42] Ngy ch yu dựng bnh danh: Trỳng phúng, bỏn thõn bt toi v phõn chia thnh hai loi: Trỳng phong kinh lc v trỳng phong tng ph Nguyờn nhõn ca chng trỳng phong: Ngoi phong: Phong t xõm nhp vo kinh lc gõy trỳng phong kinh lc, trỳng phong n kinh lc gõy khu nhón oa t, trỳng phong a kinh lc gõy bỏn thõn bt toi Ni phong: Do ri lon chc nng ca can gõy nờn, gi l Can phong ni ng Sỏch Y Tụng Kim Giỏm vit: Trờn tri l phong, di t l mc, ngi l can ú, can khớ v phong khớ cú liờn h vi Cỏc bnh v phong khớ, u thuc v can Triu chng thng gp l hoa mt chúng mt, t chi co git hoc tờ bỡ, run ry, co cng, nng thỡ cú th bt tnh, ming mộo, mt xch, bỏn thõn bt toi Ni phong c th sinh ra, õm dng mt cõn bng, chớnh khớ suy kộm lm hao tn chõn õm, nh hng n can thn, can l tng thuc phong, nu can huyt suy kộm s sinh nhit, nhit húa ha, thnh thỡ phong ng, che lp cỏc khiu, ri lon thn minh gõy nờn chng trỳng phong Nh l trỳng phong kinh lc, nng l trỳng phong tng ph, cha khụng kp thi s li chng bỏn thõn bt toi Ni phong lm cho chc nng ca tng can b ri lon Can ch cõn, can khớ cang thnh gõy co git Can dng vng lờn, gõy nhc u, chúng mt, hoa mt Can huyt h khụng nuụi dng c cõn c, sinh lit, chõn tay co qup Can phong ni ng gõy hoa mt chúng mt, t chi co git hoc tờ bỡ hoc run ry, co cng, nng hn cú th bt tnh, khu nhón oa 21 T chc Y t th gii (2001), Phõn loi quc t ICD X ( Trn Trinh v cỏc cng s biờn dch), Nh xut bn Y hc H Ni 22 Bairid A.E, Lovblad K.O, Odelman R et al (2000), Multiple acute Stroke syndrome Marker of embolic disease, Neurology, 54, 674-678 23 Adams H.P J.R, Biller J., Love B.B et al (1993), The Toast investigators Classification of Subtype of accute ischemic Stroke: Definitions for use in a multicenter clinical trial, Stroke, 24, 1236-1241 24 Vng Th Kim Chi (2008), Nghiờn cu phng phỏp xoa búp ng h tr in chõm gúp phn phc hi chc nng ng cho bnh nhõn nhi mỏu nóo, Lun ỏn tin s Y hc, Trng i hc Y H Ni 25 Shun-wei Li, Zhen-xin-zhang (1995), Epidemilogy of Cerebrovascular disease in the Peoples Republic of China, Eur Neurol, 359, 5-11 26 Vemmos K.N, Takis C.E, Georgilis K et al (2000), The Athens stroke registry : results of a five-year hospital-based study, Cerebrovasc Dis, 10(2),133-141 27 H Hu Lng (2002), Tai bin mch mỏu nóo, Nh xut bn Y hc H Ni 28 Bousser MG, Crassard I (1998), Mescanismes et causes des accidents ischộmiques cộrộbraux, Larevue du praticien, 48, 138-143 29 B mụn thn kinh Trng i hc Y h Ni (2005), Triu chng hc thn kinh, Nh xut bn Y hc H Ni, tr 59-68 30 B mụn phc hi chc nng - Trng i hc Y h Ni (2005), Phc hi lit ng, Nh xut bn Y hc, H Ni, tr 540-9 31 Adams H.P et al (2003), Guidelines for the Early Management of Patients with Ischemic Stroke, Stroke, 34, p.1054-1083 32 Bergman H., Kuthmann M (1991), Medical educational and functional determinants of employment after stroke, J Neural Transm Suppl, 33, p 61-157 33 Coletta E.M, Murphy J.B (1994), Physical and functional assessment of the elderly stroke patient, American family physician, 49, 1777 1785 34 Dng Xuõn m (2005), Chm súc phc hi ng sau tai bin mch mỏu nóo ti nh, Nh xut bn húa thụng tin, H Ni 35 Nguyn Vn V (2006), Nghiờn cu tỏc dng iu tr nhi mỏu nóo sau giai on cp ca bi thuc k cỳc a hong hon v t vt o hng, Lun ỏn tin s Y hc, Hc vin quõn Y H Ni 36 Nguyn Ti Thu (2001), Chõm cu cha bnh, Nh xut bn Y hc H Ni 37 B mụn Y hc c truyn - Trng i hc Y h Ni (2005), Bi ging Y hc c truyn II, Nh xut bn Y hc, H Ni, 151-3 38 Hong Bo Chõu (2006), Ni khoa y hc c truyn, Nh xut bn Y hc H Ni 39 Hong Bo Chõu (1997), lý lun c bn y hc c truyn, Nh xut bn Y hc H Ni 40 B Y t (1996), Ni kinh, Nh xut bn Y hc H Ni 41 Trn Thỳy (1995), Bc u ỏnh giỏ tỏc dng ca phng phỏp u chõm iu tr di chng tai bin mch mỏu nóo, chõm cu Vit Nam, 18, 21-24 42 Trng Trng Cnh (1992), Kim qu ngc hm kinh Nh xut bn Thnh ph H Chớ Minh Tr 77-78 43 Nguyn Bỏ Tnh (1998) Tu Tnh ton Nh xut bn Y hc, 50 53, 450, 495 44 B Y t (1996), Kim qu yu lc, Nh xut bn Y hc H Ni 45 Khỳc Hi Nguyờn (1985), Bnh vin Trung y Cỏt Lõm, dựng a long an sõm thang 46 Trng Vn Hc (1987) Thụng mch s lc phng Hc vin Trung y Thim Tõy 47 H Tiu Tiờn (1989) o hng thụng mch phng Bnh vin Tuyờn V Bc Kinh 48 Tụn Chi Nhõn (2004) Nghiờn cu iu tr phc hi chc nng ng cho bnh nhõn tai bin mch mỏu nóo bng in chõm kt hp thuc y hc c truyn nghim phng Lun ỏn Tin s Y hc, i hc Y H Ni 49 Nguyn c Vng (2002) Tỏc dng ca bi thuc Kin nóo hon iu nhi mỏu nóo Lun Bỏc s chuyờn khoa II, i hc Y H Ni 50 V Thu Thu (2005) Nghiờn cu tỏc dng iu tr ca Hoa tỏi to hon i vi nhi mỏu bỏn cu i nóo sau giai on cp Lun Thc s Y hc, i hc Y H Ni 51 Nguyn Vn V (2005) Nghiờn cu tỏc dng iu tr nhi mỏu nóo sau giai on cp ca bi thuc K cỳc a hong v T vt o hng Lun ỏn Tin s Y hc, Hc vin Quõn Y 52 Trng Mu Sn (2006) ỏnh giỏ tỏc dng phc hi chc nng ng nhi mỏu nóo giai on cp bng thuc Ligustan kt hp vi in chõm Lun Bỏc s Chuyờn khoa II, i hc Y H Ni 53 Nguyn Bỏ Anh (2008) ỏnh giỏ tỏc dng h tr iu tr ca Nattospes trờn bnh nhõn nhi mỏu nóo sau giai on cp Lun Thc s Y hc, i hc Y H Ni 54 Nguyn Cụng Doanh (2011) Nghiờn cu phc hi chc nng bnh nhõn nhi mỏu ng mch nóo gia sau giai on cp bng bi Thụng mch dng nóo m v in chõm Lun ỏn Tin s Y hc, i hc Y H Ni 55 Ngụ Qunh Hoa (2013) Nghiờn cu tớnh an ton v tỏc dng ca thuc Thụng mch s lc hon iu tr nhi mỏu nóo sau giai on cp Lun ỏn Tin s Y hc, i hc Y H Ni 56 Galbaa Davkharbayar (2011) ỏnh giỏ tỏc dng phc hi chc nng ng bnh nhõn nhi mỏu nóo bng thy chõm Epinosin B 57 Nguyn Phng ụng (2012) ỏnh giỏ tỏc dng ca viờn Loutai h tr iu tr bnh nhõn nhi mỏu nóo sau giai on cp 58 Trn Quang Hng (2010) ỏnh giỏ tỏc dng phc hi chc nng ng bnh nhõn nhi mỏu nóo bng thy chõm Neurobion. 59 Nguyn Vn ng (2006) Tai bin mch mỏu nóo Nh xut bn Y hc 60 ng Huyn Nga (2003), Nghiờn cu bin i in nóo, lu huyt nóo trờn bnh nhõn lit nhi mỏu nóo c phc hi bng in móng chõm, Lun thc s y hc, i hc Y H Ni 61 V Thng Sn (2001) Din bin bnh nhõn lit TBMMN iu tr ti khoa Ni trỳ - Vin Chõm cu (1991 - 2001) Tp Chõm cu, 3, 20 62 Helen Rodgers, Greenaway Jane, Davies Tina (2004), Rick factors for the first ever stroke in older people in the North East of England: A Population - Based Study, Stroke; 35:7 11:33 63 Phm Th Hng Võn (2004), Nghiờn cu mt s nguy c gõy tai bin mch mỏu nóo, Tp Y hc thc hnh, s 5, tr.45 B GIO DC V O TO TRNG I HC Y H NI B Y T PHM QUC ễNG ĐáNH GIá TáC DụNG THủY CHÂM ALTON CMP TRONG Hỗ TRợ PHụC HồI CHứC NĂNG VậN ĐộNG BệNH NHÂN NHồI MáU NãO SAU GIAI ĐOạN CấP Chuyờn ngnh : Y HC C TRUYN Mó s : 60720201 LUN VN THC S Y HC Ngi hng dn khoa hc: PGS TS NG KIM THANH H NI - 2014 LI CM N Vi tt c lũng kớnh trng, tụi xin by t lũng bit n sõu sc ti: - Ban Giỏm hiu, Phũng qun lý o to sau i hc, Khoa Y hc c truyn trng i hc y H Ni ó to iu kin thun li v giỳp tụi quỏ trỡnh hc v hon thnh lun - PGS.TS ng Kim Thanh, Nguyờn phú Trng khoa Y hc c truyn Trng i hc Y H Ni l ngi thy trc tip hng dn, ó dy d v giỳp tụi tn tỡnh chu ỏo sut thi gian hc v nghiờn cu Cụ luụn ng viờn, giỳp tụi vt qua nhng khú khn, úng gúp nhng ý kin quý bỏu tụi hon thnh lun ny - Tụi xin by t lũng bit n ti PGS TS Th Phng Trng khoa Y hc c truyn i hc Y H Ni cựng tt c cỏc thy cụ ó nhit tỡnh ging dy, hng dn tụi quỏ trỡnh hc - Cỏc Thy, Cụ hi ng thụng qua cng, hi ng chm lun ó úng gúp cho tụi nhng ý kin quý bỏu quỏ trỡnh hon thnh nghiờn cu ny - Tụi xin trõn trng cm n ng y, Ban Giỏm c, Phũng K Hoch Tng Hp, Khoa y hc c truyn bnh vin a khoa tnh Phỳ th, xin cm n khoa y hc c truyn Bnh vin Bch Mai ó cho phộp v to iu kin thun li cho tụi quỏ trỡnh hc v nghiờn cu - Tụi xin gi li cm n chõn thnh ti tt c cỏc bnh nhõn tỡnh nguyn tham gia nghiờn cu - Cui cựng tụi xin by t lũng bit n sõu sc ti gia ỡnh cựng nhng ngi thõn ó ng viờn khớch l, giỳp c v vt cht ln tinh thn, to mi iu kin thun li tụi yờn tõm hc v nghiờn cu Xin trõn trng cm n! H Ni, ngy 22 thỏng 12 nm 2014 Phm Quc ụng LI CAM OAN Tụi l Phm Quc ụng, l hc viờn lp CH 21, Trng i hc Y H Ni, Chuyờn nghnh Y hc c truyn, xin cam oan õy l lun tụi trc tip thc hin di s hng dn ca thy PGS TS ng Kim Thanh L cụng trỡnh nghiờn cu ca riờng tụi Cỏc s liu v kt qu nghiờn cu lun l trung thc v cha tng c cụng b bt c ti liu no Cỏc s liu ó c xỏc nhn v chp nhn ca c s ni nghiờn cu Tụi xin hon ton chu trỏch nhim trc phỏp lut v nhng cam kt ny H ni, ngy 22 thỏng 12 nm 2014 Ngi vit cam oan Phm Quc ụng CH VIT TT ALT : Alanin aminotransferase AST : Aspartat aminotransferase CDCT : Can dng cang thnh C : i chng HAtb : Huyt ỏp trung bỡnh HAtt : Huyt ỏp tõm thu HAttg : Huyt ỏp tõm trng KHHT : Khớ h huyt thiu N1 : Ngy th nht N15 : Ngy th 15 N30 : Ngy th 30 NC : Nghiờn cu NMN : Nhi mỏu nóo NXB : Nh xut Bn TBMMN : Tai bin mch mỏu nóo TPKL : Trỳng phong kinh lc TPTP : Trỳng phonng WHO : World Health Organization (T chc Y t th gii) YHCT : Y hc c truyn YHH : Y hc hin i YTNC : Yu t nguy c MC LC T VN Chng TNG QUAN TI LIU 1.1 TNG QUAN V NHI MU NO THEO Y HC HIN I 1.1.1 Tỡnh hỡnh tai bin mch mỏu nóo 1.1.2 nh ngha, c ch bnh sinh ca nhi mỏu nóo 1.2 CHN ON V IU TR NHI MU NO THEO Y HC C TRUYN 1.2.1 Quan nim, nguyờn nhõn, c ch bnh sinh 1.2.2 iu tr chng trỳng phong v phc hi ng sau giai on cp 11 1.3 MT S NGHIấN CU NG DNG THUC Y HC C TRUYN IU TR NHI MU NO SAU GIAI ON CP 18 1.3.1 Mt s nghiờn cu Trung Quc 18 1.3.2 Mt s nghiờn cu Vit Nam 19 Nguyn Cụng Doanh (2011) s dng bi Thụng mch dng nóo m v in chõm trờn bnh nhõn nhi mỏu ng mch nóo gia sau giai on cp Kt qu: 86,5% chuyn dch mt , chuyn dch hai l 13,5% theo thang im Henry im trung bỡnh Barthel tng c 41,58 6,90 im [54] 20 1.4 CH PHM ALTON CMP: 21 1.4.1 Thnh phn v liu lng cho mt ng thuc: .21 1.4.2 Tỏc dng ca tng thnh phn ch phm: 21 1.4.3 ng dng ca ch phm Alton CMP: 21 1.4.4 Dng sn phm v cỏch dựng: .22 Chng 23 CHT LIU, I TNG V PHNG PHP NGHIấN CU 23 2.1 CHT LIU DNG TRONG NGHIấN CU .23 2.1.1 Thuc iu tr .23 2.1.2 Dng c phc v nghiờn cu .24 - Kim chõm cu cỏc loi di t 12 cm vit nam sn xut .24 - Mỏy in chõm vin trang thit b Y t H Ni sn xut E=6v chy bng pin 24 2.2 A IM V THI GIAN NGHIấN CU 24 2.3 I TNG NGHIấN CU .24 2.3.1 Tiờu chun chn bnh nhõn 24 2.3.2 Tiờu chun loi tr bnh bnh nhõn .26 2.4 PHNG PHP NGHIấN CU 26 2.4.1 Thit k nghiờn cu 26 2.4.2 Quy trỡnh nghiờn cu 26 2.4.3 Cỏc ch tiờu theo dừi 28 2.4.4 Phng phỏp ỏnh giỏ kt qu iu tr: 32 2.4.5 Phng phỏp x lý s liu 32 2.5 O C TRONG NGHIấN CU 33 2.6 THI GIAN TRIN KHAI NGHIấN CU 34 Chng KT QU NGHIấN CU 35 3.1 C IM LM SNG CA BNH NHN NHI MU NO .35 3.1.1 Tui 35 3.1.2 Phõn loi mc di chng lỳc vo ca hai nhúm 38 3.1.3 Phõn b theo th bnh ca Y hc c truyn 40 3.2 KT QU IU TR 42 3.2.1 Kt qu trờn lõm sng theo YHH 42 3.2.2 Kt qu trờn lõm sng theo YHCT 52 3.2.3 Tỏc dng khụng mong mun ca thuc .55 BN LUN59 4.1 C IM CHUNG CA NHểM BNH NHN .60 4.1.1 Tui 60 4.1.2 Gii 61 4.1.3 Thi gian mc bnh 62 4.1.4 V trớ nh khu tn thng 62 4.1.5 V tin s bnh tt 63 4.1.6 Phõn b bnh theo lit Rankin, ch s Barthel v thang im Orgogozo 64 4.1.7 Phõn b bnh nhõn theo th bnh ca YHCT .64 4.2 KT QU PHC HI CHC NNG THEO YHH 65 4.2.1 ỏnh giỏ iu tr theo lit Rankin 65 4.2.2 ỏnh giỏ iu tr theo ch s Barthel 67 4.2.3 ỏnh giỏ iu tr theo thang im Orgogozo .68 4.3 KT QU PHC HI CHC NNG THEO YHCT 70 4.3.1 Tin trin lit Rankin theo th KHHT v CDCT .70 4.3.2 Tin trin ch s Barthel v Orgogozo theo th YHCT 70 4.4 TC DNG KHễNG MONG MUN 71 4.4.1 Trờn lõm sng .71 4.4.2 Trờn cn lõm sng .72 KT LUN74 KIN NGH 76 Ph lc 1: 77 HèNH NH MINH HA 77 Hỡnh nh huyt 77 TI LIU THAM KHO 78 PH LC DANH MC BNG Bng 2.1 ỏnh giỏ phõn loi huyt ỏp theo phõn loi JNC VI [2] (1997) 31 Bng 3.1 Phõn b bnh nhõn theo tui 35 Bng 3.2 Phõn b theo gii 35 Bng 3.3 Phõn b thi gian b bnh ca i tng nghiờn cu 36 Bng 3.4 Phõn b v trớ lit trờn lõm sng 36 Bng 3.5 Phõn b bnh nhõn theo lit Rankin lỳc vo ca hai nhúm 38 Bng 3.6 Phõn b bnh nhõn theo Barthel lỳc vo ca hai nhúm 39 Bng 3.7 Phõn b bnh nhõn theo Orgogozo lỳc vo ca hai nhúm .39 Bng 3.8 Phõn b theo th bnh YHCT ca hai nhúm 40 Bng 3.9 Phõn b lit Rankin theo YHCT ca hai nhúm 41 Bng 3.10 So sỏnh tin trin Rankin trc-sau iu tr nhúm NC 42 Kt qu bng 3.10 Cho thy lit ca bnh nhõn sau 30 ngy theo Rankin T l bnh nhõn lit I tng lờn 16,7%, lit II tng lờn 66,7% Cú s khỏc bit cú ý ngha thng kờ lit ca bnh nhõn trc v sau iu tr (p[...]... [55] Galbaa Davkharbayar (2011) Đánh giá tác dụng phục hồi chức năng vận động bệnh nhân nhồi máu não bằng thủy châm Epinosin B”.Điểm Bathel trung bình sau điều trị của nhóm NC 82,26 ± 15,06 cao hơn trước điều trị 44,45 ± 14,69 điểm (p ... (n =60 ) n Tỷ lệ (%) n Tỷ lệ (%) n Tỷ lệ (%) 18-49 13,3 6, 7 10,0 50-59 16, 7 13,3 15,0 60 -69 12 40,0 14 46, 7 26 43,3 ≥70 30,0 10 33,3 19 31,7 Tổng 30 100 30 100 60 100 (năm) Tuổi TB 63 ,83±10,34 64 ,57±10,07... (n=30) n 11 18 10 20 20 30 (1) Tỷ lệ (%) 3,3 36, 7 60 ,0 33,3 66 ,7 16, 7 66 ,7 16, 7 100 Nhóm ĐC (n=30) n 15 12 16 15 13 30 (2) Tỷ lệ (%) 10,0 50,0 40,0 26, 7 53,3 20,0 3,3 50,0 43,3 3,3 100 p1-2 >0,05... triển số Rankin Bảng 3.10 So sánh tiến triển độ Rankin trước-sau điều trị nhóm NC Thời gian Độ Rankin I II III IV Tổng N1 n N30 Tỷ lệ (%) n Tỷ lệ (%) 3,3 36, 7 60 ,0 100 20 30 16, 7 66 ,7 16, 7 11 18
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá tác dụng thủy châm Alton CMP trong hỗ trợ phục hồi chứcnăng vận động ở bệnh nhân nhồi máu não sau giai đoạn cấp, Đánh giá tác dụng thủy châm Alton CMP trong hỗ trợ phục hồi chứcnăng vận động ở bệnh nhân nhồi máu não sau giai đoạn cấp, Đánh giá tác dụng thủy châm Alton CMP trong hỗ trợ phục hồi chứcnăng vận động ở bệnh nhân nhồi máu não sau giai đoạn cấp

Từ khóa liên quan