So 0 trong phep cong

14 239 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2015, 01:34

Thứ Năm, ngày 14 tháng 10 năm 2010 Toán KiÓm tra bµi cò Phép cộng phạm vi Thứ ngày 14 tháng 10 năm 2010 Toán SỐ TRONG PHÉP CỘNG 3+0=3 Thứ ngày 14 tháng 10 năm 2010 Toán SỐ TRONG PHÉP CỘNG 0+3=3 Thứ ngày 14 tháng 10 năm 2010 Toán SỐ TRONG PHÉP CỘNG 3+0=3 0+3=3 = +3 + 0…0 3 Thứ ngày 14 tháng 10 năm 2010 Toán SỐ TRONG PHÉP CỘNG 5+0= 0+1= 0+4= 2+0= Thứ ngày 14 tháng 10 năm 2010 Toán SỐ TRONG PHÉP CỘNG Bài 3: Viết phép tính thích hợp: a) Thứ ngày 14 tháng 10 năm 2010 Toán SỐ TRONG PHÉP CỘNG Bài 3: Viết phép tính thích hợp: b) Thứ ngày 14 tháng 10 năm 2010 Toán SỐ TRONG PHÉP CỘNG Bài 1: Tính a) 4+0= 3+0= 0+2= 1+0=1 0+4= 0+3= 2+0= 0+1=1 b) + + + + + Thứ ngày 14 tháng 10 năm 2010 Toán SỐ TRONG PHÉP CỘNG Bài 2: Số? =4 4+… … + = +… +2=4 +3=3 … 0+ 2=2+0 =0 +… Thứ ngày 14 tháng 10 năm 2010 Toán SỐ TRONG PHÉP CỘNG Bài 3: Viết phép tính thích hợp: a) + = Thứ ngày 14 tháng 10 năm 2010 Toán SỐ TRONG PHÉP CỘNG Bài 3: Viết phép tính thích hợp: b) + = Thứ ngày 14 tháng 10 năm 2010 Toán SỐ TRONG PHÉP CỘNG Ai nhanh – Ai Điền số vào ô trống + = + 0 = + = + [...]...Thứ 5 ngày 14 tháng 10 năm 201 0 Toán SỐ 0 TRONG PHÉP CỘNG Bài 3: Viết phép tính thích hợp: a) 3 + 2 = 5 Thứ 5 ngày 14 tháng 10 năm 201 0 Toán SỐ 0 TRONG PHÉP CỘNG Bài 3: Viết phép tính thích hợp: b) 3 + 0 = 3 Thứ 5 ngày 14 tháng 10 năm 201 0 Toán SỐ 0 TRONG PHÉP CỘNG Ai nhanh – Ai đúng Điền số vào ô trống 0 5 + = 4 + 2 0 0 = 2 5 + = 3 + 1 ... tháng 10 năm 201 0 Toán SỐ TRONG PHÉP CỘNG 3 +0= 3 0+ 3=3 = +3 + 0 0 3 Thứ ngày 14 tháng 10 năm 201 0 Toán SỐ TRONG PHÉP CỘNG 5 +0= 0+ 1= 0+ 4= 2 +0= Thứ ngày 14 tháng 10 năm 201 0 Toán SỐ TRONG PHÉP CỘNG... tháng 10 năm 201 0 Toán SỐ TRONG PHÉP CỘNG Bài 3: Viết phép tính thích hợp: b) Thứ ngày 14 tháng 10 năm 201 0 Toán SỐ TRONG PHÉP CỘNG Bài 1: Tính a) 4 +0= 3 +0= 0+ 2= 1 +0= 1 0+ 4= 0+ 3= 2 +0= 0+ 1=1 b)... 10 năm 201 0 Toán KiÓm tra bµi cò Phép cộng phạm vi Thứ ngày 14 tháng 10 năm 201 0 Toán SỐ TRONG PHÉP CỘNG 3 +0= 3 Thứ ngày 14 tháng 10 năm 201 0 Toán SỐ TRONG PHÉP CỘNG 0+ 3=3 Thứ ngày 14 tháng 10
- Xem thêm -

Xem thêm: So 0 trong phep cong, So 0 trong phep cong, So 0 trong phep cong

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn