Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tại phòng tài chính kế hoạch huyện krông pác, tỉnh đắc lăk

26 446 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/11/2015, 23:00

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VÕ TRỌNG TÙNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH HUYỆN KRÔNG PẮC, TỈNH ĐẮK LẮK Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã số: 60.31.01.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Đà Nẵng - Năm 2015 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS LÊ BẢO Phản biện 1: PGS.TS BÙI QUANG BÌNH Phản biện 2: PGS.TS NGUYỄN TRỌNG HOÀI Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Kinh tế Đại học Đà Nẵng vào ngày 12 tháng năm 2015 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Chi tiêu NSNN có vai trò quan trọng tồn đảm bảo thực chức phát huy vai trò Nhà nước kinh tế thị trường Chính vậy, việc quản lý nhằm nâng cao hiệu chi tiêu NSNN từ Trung ương đến địa phương vấn đề có ý nghĩa định đến ổn định phát triển kinh tế NSNN khâu quan trọng điều tiết kinh tế vĩ mô NS huyện phận cấu thành NSNN, công cụ để quyền cấp huyện thực chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trình quản lý kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng Luật NSNN năm 2002 sở pháp lý để tổ chức quản lý NSNN nói chung NS cấp huyện nói riêng nhằm phục vụ cho công đổi đất nước Trong hoàn cảnh đó, tăng cường quản lý NSNN, đổi quản lý chi NS tạo điều kiện tăng thu NS sử dụng NS tiết kiệm, có hiệu hơn; giúp sớm đạt mục tiêu công nghiệp hoá, đại hoá đất nước, đáp ứng yêu cầu phát triển KT - XH, nâng cao đời sống nhân dân Thực tế huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk công tác quản lý NS nhiều bất cập, thu NS hàng năm không đủ chi, tỉnh phải trợ cấp cân đối vấn đề tăng cường quản lý NS trở nên cấp bách, bối cảnh việc nghiên cứu “Hoàn thiện công tác quản lý chi NSNN phòng Tài – Kế hoạch huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk” thực cần thiết mặt lý luận thực tiễn 2 Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa vấn đề lý luận công tác quản lý chi NSNN - Phân tích thực trạng công tác quản lý chi NSNN phòng Tài – Kế hoạch huyện Krông Pắc - Đề xuất giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quản lý chi NSNN phòng Tài – Kế hoạch huyện Krông Pắc thời gian đến Phương pháp nghiên cứu Phương pháp phân tích thực chứng, chuẩn tắc, thống kê, tổng hợp, so sánh phương pháp khác Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận văn tập trung vào công tác quản lý chi NSNN cấp huyện Phạm vi nghiên cứu luận văn nghiên cứu việc quản lý nhiệm vụ chi NS thông qua chu trình NS lập, chấp hành toán NS phòng Tài – Kế hoạch huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2014 Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu kết luận Luận văn kết cấu gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận quản lý chi NSNN Chương 2: Thực trạng công tác quản lý chi NSNN phòng Tài – Kế hoạch huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý chi NSNN phòng Tài – Kế hoạch huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.1 TỔNG QUAN CHI NSNN 1.1.1 Khái niệm đặc điểm chi NSNN Khái niệm chi NSNN trình phân phối, sử dụng quỹ NSNN theo nguyên tắc định cho việc thực chức nhiệm vụ nhà nước Chi NSNN có đặc điểm chủ yếu sau đây: - Bản chất Nhà nước chức năng, nhiệm vụ trị, kinh tế, xã hội Nhà nước thời kỳ định tính chất, nội dung, quy mô chi NSNN - Cơ quan quyền lực cao Nhà nước chủ thể định nội dung, cấu, quy mô mức độ khoản chi NSNN - Hiệu khoản chi NSNN thường xem xét tầm vĩ mô dựa vào mức độ hoàn thành tiêu trị, kinh tế, xã hội Nhà nước mà khoản chi đảm nhiệm - Các khoản chi NSNN không mang tính bồi hoàn trực tiếp - Các khoản chi NSNN gắn liền với vận động phạm trù giá trị tiền lương, giá cả, lãi suất, tỷ giá hối đoái phạm trù khác thuộc lĩnh vực tiền tệ - Chi NSNN liên quan đến nhiều chủ thể kinh tế, diễn liên tục diện rộng toàn Quốc gia chịu tác động nhiều yếu tố 1.1.2 Bản chất chi NSNN Bản chất chi NS quan hệ kinh tế diễn lĩnh vực phân phối hình thức giá trị gắn với việc sử dụng quỹ NSNN cách có kế hoạch nhằm thực chức đối nội, đối ngoại, thực nhiệm vụ kinh tế trị, văn hóa, xã hội Nhà nước trì tồn Nhà nước 1.1.3 Chức chi NSNN Chi NSNN có ba chức gồm: Phân bổ nguồn lực, tái phân phối thu nhập, điều chỉnh kiểm soát 1.1.4 Vai trò chi NSNN Vai trò chi NSNN xem xét hai khía cạnh: Là công cụ đảm bảo trì tồn hoạt động máy Nhà nước công cụ Nhà nước quản lý vĩ mô kinh tế thị trường 1.1.5 Nội dung chi NSNN Theo tính chất kinh tế, chi NSNN chia nội dung sau đây: Chi thường xuyên; Chi đầu tư phát triển; Chi khác 1.2 CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TRONG HỆ THỐNG NSNN 1.2.1 Phân cấp QLNN chi NS a Sự cần thiết phân cấp quản lý chi NSNN Phân cấp quản lý chi NSNN đắn hợp lý không đảm bảo phương tiện tài cho việc trì, phát triển hoạt động cấp quyền nhà nước từ trung ương đến địa phương mà tạo điều kiện phát huy lợi nhiều mặt vùng, địa phương nước b Nội dung phân cấp quản lý chi NSNN Chi TX; Chi đầu tư phát triển; Chi bổ sung cho NS cấp (trừ NS cấp xã); Chi trả nợ gốc tiền vay NS cấp tỉnh c Quan hệ cấp chi NS - NS trung ương NS cấp quyền địa phương phân định nhiệm vụ chi cụ thể - Thực việc bổ sung từ NS quyền nhà nước cấp cho NS quyền nhà nước cấp nhằm đảm bảo công bằng, phát triển cân đối vùng lãnh thổ, địa phương 1.2.2 Vai trò quản lý chi NS HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung cấp tỉnh) định nhiệm vụ chi NS cấp quyền địa phương phù hợp với phân cấp quản lý KT - XH, quốc phòng, an ninh trình độ quản lý cấp địa bàn 1.2.3 Nguyên tắc quản lý chi NSNN Nguyên tắc đầy đủ, trọn vẹn; Nguyên tắc thống nhất; Nguyên tắc cân đối ngân sách; Nguyên tắc công khai hóa; Nguyên tắc rõ ràng, trung thực xác 1.3 NỘI DUNG QUẢN LÝ CHI NSNN 1.3.1 Lập dự toán chi NSNN Hệ thống quản lý lập dự toán có tham gia chủ thể quản lý, tác động lên đối tượng quản lý nhằm thực nhiệm vụ chủ thể quản lý Quá trình tiến hành tất khâu Các quan tham gia công tác quản lý lập dự toán địa phương HĐND, UBND quan Tài cấp, quan dự toán 1.3.2 Chấp hành dự toán chi NSNN Chấp hành chi NSNN thực dự toán NSNN sở dự toán phê chuẩn - Tham gia vào trình quản lý khâu chấp hành chi NS có quan: + Cơ quan Tài chính: Tham gia với chức tham mưu cho quyền nhà nước cấp quản lý điều hành NSNN + Kho bạc Nhà nước + Đơn vị sử dụng NSNN - Nguyên tắc nội dung chấp hành chi NS sau: + Nguyên tắc: Đáp ứng kịp thời nhu cầu chi đơn vị sử dụng NSNN theo tiến độ dự toán duyệt, khoản chi NSNN phải toán trực tiếp cho người hưởng; Mọi khoản chi NSNN phải kiểm soát trước, sau toán chi trả + Nội dung chấp hành chi NSNN: Nội dung quy trình chấp hành NSNN việc bố trí kinh phí kịp thời đáp ứng nhu cầu chi đơn vị sử dụng NS theo dự toán duyệt cho tiết kiệm đạt hiệu cao - Các đơn vị sử dụng NS cấp phát kinh phí NSNN có đủ điều kiện: Đã có dự toán NSNN giao, trừ trường hợp chi từ nguồn tăng thu so với dự toán dự phòng ngân sách Đối với khoản chi dự toán đơn vị sử dụng NS báo cáo với quan có thẩm quyền xin bổ sung điều chỉnh dự toán - Các hình thức cấp phát toán sau: Phương thức cấp phát theo dự toán; Phương thức cấp phát lệnh chi tiền - Kiểm tra chi NSNN: Kiểm tra khoản chi, đảm bảo chế độ, tiêu chuẩn định mức chi NSNN quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành 1.3.3 Quyết toán chi NSNN Quyết toán chi NSNN khâu cuối chu trình quản lý chi ngân sách, bao gồm việc tổng hợp, phân tích, đánh giá khoản chi NSNN Nội dung công tác toán chi NSNN bao gồm: kiểm tra, đối chiếu, tổng hợp, phân tích số liệu kế toán lập, gửi báo cáo toán 1.3.4 Thanh tra, kiểm tra chi NSNN Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn mình, quan QLNN đơn vị dự toán NS có trách nhiệm tra, kiểm tra việc thực chế độ chi quản lý chi ngân sách, quản lý tài sản Nhà nước 1.4 NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHI NSNN 1.4.1 Điều kiện tự nhiên Điều kiện tự nhiên nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến phát triển kinh tế địa phương, từ định đến mức chi NSNN 1.4.2 Điều kiện KT - XH Sự phát triển lực lượng sản xuất thành phần kinh tế có tính chất định đến nội dung, cấu chi NSNN địa bàn 1.4.3 Trình độ cán quản lý Công tác quản lý nhân tố định việc điều hành ngân sách Hiệu quản lý chi NSNN trước hết phụ thuộc vào trình độ lực phẩm chất đạo đức đội ngũ cán quản lý 1.4.4 Các nhân tố khác CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI NSNN TẠI PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH HUYỆN KRÔNG PẮC, TỈNH ĐẮK LẮK 2.1 ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KT - XH HUYỆN KRÔNG PẮC ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI NSNN 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên a Vị trí địa lý Huyện Krông Pắc có 16 đơn vị hành chính, bao gồm 15 xã thị trấn Vị trí địa lý cách trung tâm Buôn Ma Thuột 30 km theo Quốc lộ 26 phía Đông, thuộc tỉnh Đắk Lắk, nằm vùng Tây Nguyên b Địa hình khí hậu - Địa hình: Địa hình huyện Krông Pắc nằm vùng tương đối phẳng, có độ cao trung bình 500m so với mực nước biển, thấp dần từ Tây – Bắc xuống Đông – Nam - Khí hậu thời tiết: Huyện Krông Pắc nằm Cao nguyên trung phần, thời tiết khí hậu vừa chịu chi phối khí hậu nhiệt đới gió mùa, vừa mang tính chất khí hậu cao nguyên Trong năm có mùa rõ rệt, mùa mưa mùa khô Nhiệt độ bình quân 23 - 240C, lượng mưa bình quân khoảng 1.400 – 1.500 mm 2.1.2 Đặc điểm nguồn lực phát triển KT - XH a Dân số - Dân số: Trung bình năm 2014 205.162 người, 91,18% sống khu vực nông thôn 8,82% khu vực thành thị Mật độ dân số 10 2.2.2 Thực trạng công tác lập giao dự toán chi NSNN phòng Tài – Kế hoạch huyện Krông Pắc a Quy trình lập dự toán chi NSNN Lập dự toán chi NS công việc trước tiên có ý nghĩa quan trọng định đến chất lượng toàn khâu trình quản lý chi ngân sách Tổng dự toán chi NSNN huyện Krông Pắc giai đoạn 2010 2014 2.304.624 triệu đồng, với tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm 22,36%/năm Trong đó: Chi cân đối NS 2.293.534 triệu đồng, chiếm 99,52% tổng dự toán chi NSNN tăng bình quân hàng năm 22,37%/năm; chi từ nguồn thu để lại đơn vị quản lý qua NSNN 10.090 triệu đồng, chiếm 0,44% tổng chi NSNN, tăng bình quân hàng năm 18,84%/năm; chi cải tạo nguồn cải cách tiền lương có dự toán năm 2014 1.000 triệu đồng Nhìn chung công tác quản lý lập dự toán chi NS thời gian qua huyện Krông Pắc tiến hành đảm bảo thời gian quy định Đảm bảo cấu chi đầu tư phát triển, chi TX lĩnh vực khác tạo điều kiện thuận lợi việc tổ chức thực nhiệm vụ đơn vị nâng cao hiệu sử dụng NSNN Tuy nhiên, trình thực tình trạng phải bổ sung dự toán cho đơn vị làm cho NS có lúc bị động khó cân đối nguồn điều cho thấy số đơn vị xây dựng dự toán NS chưa sát với nhiệm vụ nhu cầu chi tiêu b Quy trình phân bổ kinh phí dự toán chi NSNN * Phân bổ kinh phí dự toán - Phân bổ kinh phí dự toán chi TX - Phân bổ kinh phí dự toán kế hoạch vốn đầu tư hàng năm * Phân bổ chi NSNN lệnh chi tiền, ghi thu - ghi chi 11 2.2.3 Chấp hành dự toán chi NSNN Tổng chi NSNN giai đoạn 2010-2014 địa bàn huyện Krông Pắc 3.274.631 triệu đồng; chi NS địa bàn có xu hướng tăng dần qua năm đặc biệt tăng mạnh 2011, năm 2011 chi NS 627.624 triệu đồng, 155,09% so với năm 2010 Chi NS cấp địa phương (NS cấp huyện, NS cấp xã) tăng Chi NS cấp huyện tăng mạnh vào năm 2011 chi NS cấp huyện 434.039 triệu đồng, 149,39% so với năm 2010 Chi NS cấp xã tăng mạnh năm 2011 chi NS cấp xã 103.104 triệu đồng, 155,71% so với năm 2010 Chi NS cấp huyện tăng cao cấp NS chịu trách nhiệm cân đối, điều tiết bổ sung cho NS cấp xã Nhìn chung chi NS địa bàn huyện Krông Pắc giai đoạn 2010- 2014 tăng phù hợp với nhu cầu chi tiến trình phát triển KT - XH huyện nhà a Chấp hành dự toán chi đầu tư xây dựng Tổng vốn đầu tư XDCB NSNN địa bàn giai đoạn 2010 2014 196.270 triệu đồng, chiếm 5,99% tổng chi NSĐP, có xu hướng giảm giai đoạn 2011 – 2013 chi đầu tư xây dựng năm 2011 51.952 triệu đồng, giảm 42,76% so với năm 2011 có xu hướng tăng năm 2013 – 2014 Nguồn chi thời kỳ thấp chi cho công trình xây dựng bản, giải pháp cho khâu nhằm bố trí cấu chi hợp lý, hiệu tiết kiệm, kế hoạch phạm vi trách nhiệm huyện b Chấp hành dự toán chi TX Tổng chi TX ngân sách huyện giai đoạn từ năm 2010 2014 2.416.160 triệu đồng, chiếm 73,78% tổng chi NSĐP, tốc độ tăng chi bình quân năm 22,00% Các lĩnh vực Giáo dục - đào 12 tạo, văn hóa - thể thao, quản lý hành chính, đảng, đoàn thể tăng chi hợp lý từ có bước phát triển tích cực; vấn đề an sinh xã hội giải có hiệu quả, an ninh trật tự an toàn xã hội giữ vững 2.2.4 Quyết toán chi NSNN huyện Krông Pắc Quyết toán chi NSNN công việc cuối chu trình quản lý chi NSNN Đây trình kiểm tra, rà soát, chỉnh lý lại số liệu chi NS phản ánh sau kỳ chấp hành dự toán chi NSNN a Quyết toán chi đầu tư xây dựng Quyết toán vốn đầu tư kịp thời, xác phát huy hiệu vốn đầu tư cho công trình, dự án, hạn chế thấp mức thâm hụt NS đảm bảo tăng trưởng KT - XH địa bàn huyện Tổng vốn đầu tư XDCB giai đoạn 2010-2014 thực toán 196.270 triệu đồng so với dự toán đầu tư XDCB duyệt 119.188 triệu đồng, đạt 164,67% Đây nguồn vốn đầu tư NS cấp huyện, xã, nguồn vốn cấp bổ sung có mục tiêu tỉnh cấp theo kế hoạch vốn hàng năm Tuy vậy, trình thực đầu tư giải ngân vốn đầu tư XDCB so với yêu cầu chậm, kéo dài thời gian giải ngân tiến độ công trình gây khó khăn cho đơn vị thi công làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình b Quyết toán chi TX Việc lập dự toán chi TX địa bàn huyện Krông Pắc chưa sát với thực tế Giai đoạn 2010 - 2014 toán chi TX NSNN huyện Krông Pắc 2.416.160 triệu đồng, vượt so với dự toán giao từ đầu năm 403.343 triệu đồng, 20,04% so với dự toán huyện giao đầu năm Hầu hết nội dung chi TX toán vượt so với 13 dự toán huyện giao đầu năm Qua nhận thấy việc lập dự toán NS lĩnh vực chi TX nhiều bất cập, nhiều nội dung chi cho chế độ sách nhu cầu địa phương lớn NS cấp chưa cân đối đầu năm mà phải bổ sung có mục tiêu năm; số tiêu chưa nắm bắt nhu cầu phát triển ngành, lĩnh vực, chưa dựa vào khoa học để lập dự toán chi, mà kế hoạch không sát với thực tiễn hoạt động cấp ngân sách, đơn vị dự toán Trong trình thực phải điều chỉnh, bổ sung nhiều lần gây khó khăn cho quyền địa phương điều hành NSNN 2.2.5 Công tác kiểm tra trình quản lý sử dụng NSNN phòng TC - KH huyện Krông Pắc Công tác kiểm tra việc quản lý sử dụng vốn NSNN việc làm TX, nhằm chấn chỉnh định hướng cho đơn vị dự toán ngân sách, cấp NS sử dụng hiệu nguồn vốn theo quy định Luật NSNN, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ trị đơn vị, góp phần phát triển KT - XH địa phương, ổn định an ninh quốc phòng đảm bảo an sinh xã hội 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI NSNN TẠI PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH HUYỆN KRÔNG PẮC, TỈNH ĐẮK LẮK 2.3.1 Những kết đạt công tác quản lý chi NSNN Thời gian qua, công tác quản lý chi NS phòng Tài – Kế hoạch huyện Krông Pắc tuân thủ theo quy định Luật NSNN chủ trương, đường lối, sách thời kỳ Đã xây dựng ban hành số tiêu chuẩn, nội dung chi, mức chi để phù hợp với tình hình thực tế địa phương, đảm bảo 14 tính thống địa bàn huyện tạo điều kiện thuận lợi việc xây dựng dự toán, kiểm soát chi toán kinh phí NSNN Công tác lập, phân bổ giao dự toán đảm bảo thời gian theo quy định, bước nâng cao chất lượng, phù hợp với quan điểm thực hành tiết kiệm chống lãng phí, đảm bảo nhiệm vụ giao Đã thực việc giao quyền quyền tự chủ biên chế tài đơn vị hành nhà nước, tự chủ tự chịu trách thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài đơn vị nghiệp công lập, khuyến khích sử dụng kinh phí NSNN có hiệu quả, giảm áp lực chi từ NSNN Trong quản lý, phân bổ vốn đầu tư từ NS trọng tập trung đầu tư phát triển sở hạ tầng, hỗ trợ ngành kinh tế then chốt, trọng điểm, thực chương trình mục tiêu; bước thực có hiệu vấn đề xã hội Từng bước thực đổi cấu chi NSNN; bố trí khoản chi TX, chi đầu tư phát triển, chi dự phòng, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chi QLNN 2.3.2 Những hạn chế tồn quản lý chi NSNN phòng Tài – Kế hoạch huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk - Trong lập ngân sách, kiểm soát yếu tố đầu vào coi trọng cải thiện kết hoạt động ngành thông qua thực thi mục tiêu nhiệm vụ ngành NS lập hàng năm vừa tốn thời gian, nhân lực tiền bạc vừa không dự liệu hết biến cố ảnh hưởng đến dự toán NS năm sau lập sở NS năm trước mà không xét đến việc có nên tiếp tục trì hoạt động cung cấp hay không NS chi TX NS chi đầu tư phát triển lập cách riêng rẽ làm giảm hiệu sử dụng 15 nguồn lực - Phân bổ vốn đầu tư dàn trải, không gắn với kế hoạch vốn; công tác tham mưu nhiều chủ trương đầu tư chưa xác định nguồn vốn cụ thể dẫn đến công tác lập thẩm định phê duyệt dự án đầu tư, báo cáo kinh tế kỷ thuật chưa cụ thể nguồn vốn đầu tư, nên trình thực đầu tư phải điều chỉnh nguồn vốn nhiều lần Nhiều công trình bố trí vốn không thực thực kéo dài - Định mức phân bổ UBND tỉnh ban hành thấp ổn định thời kỳ dài, giá thị trường biến động mạnh, nhiều đơn vị chưa chủ động kinh phí đơn vị - Chế độ, sách tiền lương Nhà nước có biến động dẫn đến phải điều chỉnh, bổ sung nguồn hàng năm - Chưa có công cụ, thước đo hiệu việc sử dụng NS đơn vị thực khoán chi hành theo nghị định 130/NĐCP, nghị định 43/NĐ-CP Chính phủ - Một số xã yếu, công tác hạch toán kế toán NS xã nhiều sai sót so với Luật NSNN - Mối quan hệ phòng Tài – Kế hoạch (cơ quan phân bổ dự toán) KBNN (cơ quan kiểm soát chi) hệ thống tài địa phương trùng lắp chức năng, nhiệm vụ trình chấp hành dự toán chi NS kiểm tra, giám sát lẫn làm tăng khối lượng công việc mà hiệu không cao - Năng lực cán quản lý ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ chi NS chưa hợp lý Hệ thống Tabmis tin học hóa công tác quản lý ngân sách, nhiên thực nhiều lỗi, hệ thống biểu mẫu, nhập liệu phức tạp, tốn nhiều công 16 sức Đồng thời việc sử dụng Tabmis phòng Tài – Kế hoạch, Kho bạc, Thuế, chưa mở rộng cho đơn vị sử dụng NS tham gia 2.3.3 Nguyên nhân tồn - Chất lượng lập dự toán phân bổ dự toán NS số ngành, xã, thị trấn phòng TC – KH huyện Krông Pắc thiếu tính khoa học thực tiễn chưa thực gắn với kế hoạch, nhiệm vụ - Quy hoạch kém, cục bộ, không gắn kết với kế hoạch vốn; dàn trải việc phân bổ vốn đầu tư, kéo dài thời gian thực dự án, chậm tiến độ dự án phân bổ vốn khối lượng cấp phát, giải ngân đạt thấp gây thất thoát, lãng phí, lần khiếu kiện kéo dài khâu giải phóng mặt bằng, trình độ cán thực thi không đủ lực, chế sách không đồng bộ, mâu thuẩn, Nghị định, Thông tư hướng dẫn TX thay đổi trở ngại lớn công tác quản lý đầu tư xây dựng - Ý thức chấp hành pháp luật Chủ đầu tư, Ban quản lý chưa cao, tình trạng gian lận, dự toán áp sai định mức, đơn giá theo quy định xảy tương đối phổ biến Đây nguyên nhân làm cho vốn đầu tư bị thất thoát, lãng phí - Thiếu chế phối hợp hiệu quan Tài chính, Kho bạc, Thuế việc cập nhật phân tích thông tin để cung cấp kịp thời cho cấp lãnh đạo địa phương quản lý điều hành ngân sách - Về hệ thống tiêu chuẩn, định mức, đơn giá chi NSNN ban hành chưa đầy đủ, thiếu đồng thống - Về sở vật chất, ứng dụng công nghệ thông tin mặt dù trang bị thiếu chưa đồng 17 - Hệ thống Tabmis mặt dù tin hóa công tác quản lý chi ngân sách, nhiên bước đầu thực nhiều lỗi, hệ thống biểu mẫu, nhập liệu phức tạp, tốn nhiều công sức - Năng lực, trình độ quản lý, điều hành NSNN từ quan quản lý mặt hành đến đơn vị sử dụng NSNN nhiều bất cập, hạn chế - Công tác tra, kiểm tra chưa quan tâm mức, phát sai sót việc làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân xử lý chưa nghiêm 2.3.4 Những kinh nghiệm rút từ trình quản lý chi NS nhà nước phòng Tài – Kế hoạch huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk Qua phân tích tồn nguyên nhân, từ thực tiễn điều hành NSNN địa phương cho thấy cần phải thực tốt công tác sau: - Phải hoàn thiện công tác lập dự toán chấp hành dự toán chi ngân sách - Quản lý sử dụng hiệu khoản chi NSNN - Hoàn thiện công tác toán chi NS hàng năm - Cần tăng cường công tác thành tra kiểm tra việc sử dụng ngân sách, kiên xử lý sai phạm theo quy định pháp luật, không vị nể cá nhân - Hoàn thiện chế quản lý điều hành NS địa bàn - Xây dựng chế phối hợp hiệu phòng TC - KH, Chi cục Thuế, Kho bạc Nhà nước 18 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI NSNN TẠI PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH HUYỆN KRÔNG PẮC, TỈNH ĐẮK LẮK 3.1 QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, ĐỊNH HƯỚNG VỀ QUẢN LÝ CHI NS TẠI PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH HUYỆN KRÔNG PẮC, TỈNH ĐẮK LẮK 3.1.1 Quan điểm hoàn thiện công tác quản lý chi NSNN Hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, củng cố kiện toàn tổ chức máy quản lý tài chính; tiêu chuẩn hóa đội ngũ cán tài chính; xây dựng đội ngũ cán công chức ngành tài đủ số lượng, có cấu hợp lý, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao Tiếp tục chiến lược đại hóa công nghệ tài chính, áp dụng tiến khoa học kỹ thuật để nâng cao lực hiệu quản lý tài 3.1.2 Mục tiêu hoàn thiện công tác quản lý chi NSNN phòng TC - KH huyện Krông Pắc a Mục tiêu phát triển KT-XH huyện Krông Pắc đến năm 2020 * Mục tiêu tổng quát Phấn đấu đến năm 2020 tạo phát triển mạnh mẽ toàn diện KT - XH, tăng trưởng kinh tế với nhịp độ nhanh ổn định * Mục tiêu cụ thể: + Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm: 10 - 11%; Giá trị SX công nghiệp tăng: 12 - 13%; Giá trị khu vực dịch vụ tăng: 12 - 13%; Giá trị SX nông – lâm – ngư nghiệp tăng: - 7%; + Sản lượng lương thực đến năm 2020 đạt 185.00 tấn; 19 + Cơ cấu kinh tế đến năm 2020 là: Công nghiệp, xây dựng – Nông, lâm, ngư nghiệp – Dịch vụ Trong đó: Nông - lâm - ngư nghiệp chiếm 34%; Công nghiệp - xây dựng chiếm 18%; Thương mại - dịch vụ chiếm 48% + Thu NS địa bàn đến năm 2020 đạt 190 tỷ đồng Thu nhập bình quân đầu người đạt 38 triệu đồng + Đến năm 2020 có 90% số hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh Giải việc làm hàng năm: 4.000 lao động; Tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm: - 4% b Mục tiêu hoàn thiện quản lý chi NSNN Một là, quản lý sử dụng kinh phí NSNN mục đích, đối tượng, chi tiêu tiết kiệm có hiệu Hai là, việc hoàn thiện công tác quản lý chi NSNN phòng TC - KH huyện Krông Pắc phải phân định rõ thẩm quyền, quyền hạn, trách nhiệm quan hệ thống tài việc lập, phân bổ dự toán, chấp hành toán NSNN Ba là, việc hoàn thiện công tác quản lý chi NSNN phòng TC - KH huyện Krông Pắc phải gắn mục tiêu phát triển KT - XH huyện 3.1.3 Định hướng hoàn thiện công tác quản lý chi NSNN phòng TC - KH huyện Krông Pắc Một là, việc hoàn thiện công tác quản lý chi NSNN phải bám sát chủ trương, sách Đảng, Nhà nước cải cách Tài công Hai là, quản lý chi NSNN phải hướng tới việc phân bổ nguồn lực có hạn xác định cho ưu tiên phát triển KT XH địa bàn, khắc phục việc phân chia NS dàn trải 20 Ba là, quản lý chi NSNN phải tập trung cải thiện hiệu sử dụng ngân sách Bốn là, cần xác định lấy công nghệ đại mà nòng cốt công nghệ thông tin công cụ phục vụ cho trình quản lý chi NSNN 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI NSNN TẠI PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH HUYỆN KRÔNG PẮC, ĐẮK LẮK 3.2.1 Hoàn thiện phân cấp quản lý NSNN Về phân cấp nhiệm vụ chi: Đảm bảo phân cấp NS cho địa phương theo quy định Trung ương, để phù hợp với QLNN số lĩnh vực thực điều chuyển số nhiệm vụ chi cấp NS sau: Chuyển nhiệm vụ chi cho công tác chữa bệnh thuộc Trung tâm y tế dự phòng huyện (gồm trạm y tế xã, thị trấn) UBND huyện quản lý UBND tỉnh cần phải phân cấp thêm số nhiệm vụ chi thuộc lĩnh vực môi trường huyện xã, thị trấn theo quy định hành 3.2.2 Hoàn thiện nội dung quản lý chi NSNN a Hoàn thiện công tác lập dự toán chi NSNN - Nâng cao trách nhiệm công tác chuẩn bị lập dự toán chi NSNN đơn vị, ngành, cấp nhằm nâng cao hiệu công tác lập thảo luận dự toán NSNN - Nâng cao chất lượng dự báo KT - XH phục vụ cho công tác lập thảo luận dự toán - Trên sở công tác quản lý hoạt động TX qua việc khảo sát, điều tra nhu cầu, nhiệm vụ thu - chi đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng NS để có thiết lập, xây dựng định mức chi, cấu 21 chi định mức phù hợp với khả thực tế ngân sách, vừa đảm bảo công hợp lý ngành, cấp, địa phương loại hình hoạt động - Tôn trọng tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ công tác lập dự toán, coi trọng phối hợp phòng TC - KH với đơn vị sử dụng NSNN b Hoàn thiện công tác chấp hành dự toán chi NSNN * Đối với chi đầu tư: Nâng cao trách nhiệm phòng TC - KH quan liên quan (Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, giám sát…) * Đối với chi TX: Cần đẩy mạnh thực xã hội hóa, huy động nguồn lực xã hội cho phát triển hoạt động nghiệp c Hoàn thiện công tác toán NSNN * Đối với toán chi TX Để giảm bớt khối lượng công việc dồn vào cuối năm, phòng TC - KH nên có kế hoạch thẩm tra toán quý III Khi kết thúc năm thẩm tra toán quý IV cộng với số liệu thẩm tra quý III hoàn tất thẩm tra báo cáo toán năm * Đối với toán chi đầu tư phát triển Nhằm tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng bản, khắc phục tồn tại, tác giả đề xuất: - Thực công tác toán vốn đầu tư theo niên độ ngân sách: Gắn trách nhiệm quản lý, điều hành dự án Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án xây dựng với trách nhiệm toán vốn đầu tư theo niên độ ngân sách Quy định rõ trách nhiệm phối hợp quan Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án xây dựng, KBNN, công tác thẩm định báo cáo toán theo niên độ ngân sách 22 - Cần quy định rõ trách nhiệm cá nhân Trưởng Ban quản lý dự án xây dựng, thủ trưởng chủ đầu tư việc toán dự án hoàn thành 3.2.3 Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán quản lý chi ngân sách Con người nhân tố định quản lý, công tác quản lý chi NS có đạt tốt hay không phụ thuộc vào khả quản lý cán Vì vậy, vấn đề xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán Đảng Nhà nước quan tâm, trọng Để tạo sở vững cho công tác quản lý chi ngân sách, phòng TC - KH đơn vị cần phải đào tạo đội ngũ cán kế toán có trình độ chuyên môn giỏi, phẩm chất đạo đức tốt tinh thần trách nhiệm cao 3.2.4 Tăng cường công tác kiểm tra quản lý sử dụng kinh phí NSNN - Xem xét việc lập dự toán có từ sở lên hay không, xuất phát từ nhu cầu thực tế NS đơn vị, xã, thị trấn, có sở khoa học dựa phân tích, dự báo tình hình phát triển KT XH địa phương, ngành - Dự toán chi phải trọng việc phân bổ, sử dụng NSNN - Đồng thời kiểm tra việc thực tiêu chuẩn, định mức, đơn giá chi NS đơn vị dự toán, có chấp hành theo quy định pháp luật 3.2.5 Hoàn thiện công tác quản lý, điều hành chi NSNN địa bàn a Hoàn thiện chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm quan hành chính, đơn vị nghiệp công lập b Hoàn thiện quan hệ phối hợp phòng TC - KH với Chi 23 cục Thuế KBNN c Hoàn thiện, hệ thống hoá định mức phù hợp đảm bảo tính thống để quản lý, điều hành, kiểm soát chi NSNN 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Đối với Tài Hoàn thiện nâng cấp hệ thống thông tin quản lý Tabmis, phân quyền hướng tới trách nhiệm toàn đơn vị thụ hưởng NS hệ thống tổng hợp số liệu từ lập dự toán đến chấp hành toán thành hệ thống thống 3.3.2 Đối với UBND tỉnh Đắk Lắk Thứ nhất, đạo quan, đơn vị, cấp ngành tăng cường công tác quản lý chi ngân sách, tăng cường trách nhiệm quản lý tài đơn vị sử dụng ngân sách Thứ hai, UBND tỉnh xem xét điều chỉnh hệ thống định mức phân bổ NS cho phù hợp, không nên vào dân số bình quân để xây dựng định mức chi mà phải trọng đến nhiệm vụ ngành, cấp, cần trọng tăng định mức phân bổ chi cho nghiệp bảo vệ môi trường, định mức phân bổ chi TX cấp xã, thị trấn, định mức phân bổ chi hành cho biên chế để tạo đông lực thực khoán chi hành KẾT LUẬN Trong công đổi toàn diện kinh tế xã hội, quản lý kinh tế tài nói chung, quản lý chi NSNN nói riêng công cụ vô quan trọng cấp quyền Nhà nước việc điều hành, quản lý kinh tế Tuy nhiên, việc sử dụng công cụ cho hiệu thách thức lớn, đòi hỏi cấp, ngành phải TX nghiên cứu, từ lý luận đến thực tiễn để đưa 24 kiến nghị, giải pháp góp phần hoàn thiện nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý chi NSNN Luận văn tập trung giải cách yêu cầu nội dung đặt ra, để thực luận văn có khoa học lý luận thực tiễn, vấn đề lý luận chi NSNN nội dung hoạt động chi ngân sách, khái quát thực trạng, nguyên nhân giải pháp quản lý chi NS phòng Tài – Kế hoạch huyện Krông Pắc Từ tìm tồn tại, hạn chế việc quản lý NS sở đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý chi NS địa phương thời gian tới Muốn tiếp tục hoàn thiện quản lý chi NS điều kiện trước hết phải thực đổi cách toàn diện đồng hệ thống tổ chức quan hành chính, đơn vị nghiệp xác định rõ chức năng, nhiệm vụ cấp quyền, đảm bảo tự chủ, tự chịu trách nhiệm cấp quyền trình lập, chấp hành toán NSĐP Các giải pháp đề xuất luận văn dựa luận khoa học, giải pháp đưa nhằm giải hạn chế, bất cập trước mắt, luận văn trọng đề xuất giải pháp mang tính định hướng chiến lược lâu dài công tác quản lý chi NSNN nói chung phòng TC – KH huyện Krông Pắc nói riêng Tuy nhiên, để giải pháp có tính khả thi đòi hỏi công tác triển khai thực phải thực khoa học, hợp lý, phù hợp sở điều kiện thực tiễn huyện Krông Pắc [...]... với nhiệm vụ và nhu cầu chi tiêu b Quy trình phân bổ kinh phí dự toán chi NSNN * Phân bổ bằng kinh phí dự toán - Phân bổ kinh phí dự toán chi TX - Phân bổ kinh phí dự toán kế hoạch vốn đầu tư hàng năm * Phân bổ chi NSNN bằng lệnh chi tiền, ghi thu - ghi chi 11 2.2.3 Chấp hành dự toán chi NSNN Tổng chi NSNN giai đoạn 2010-2014 trên địa bàn huyện Krông Pắc là 3.274.631 triệu đồng; chi NS tại địa bàn có... năm 2013 – 2014 Nguồn chi này trong thời kỳ hiện nay còn quá thấp về chi cho công trình xây dựng cơ bản, giải pháp cho khâu này nhằm bố trí cơ cấu chi hợp lý, hiệu quả tiết kiệm, đúng kế hoạch trong phạm vi trách nhiệm của huyện b Chấp hành dự toán chi TX Tổng chi TX ngân sách huyện trong giai đoạn từ năm 2010 2014 là 2.416.160 triệu đồng, chi m 73,78% tổng chi NSĐP, tốc độ tăng chi bình quân mỗi năm... quá trình thực hiện đầu tư và giải ngân vốn đầu tư XDCB so với yêu cầu vẫn còn chậm, vẫn còn kéo dài thời gian giải ngân và tiến độ công trình gây khó khăn cho các đơn vị thi công làm ảnh hưởng đến chất lượng của công trình b Quyết toán chi TX Việc lập dự toán chi TX trên địa bàn huyện Krông Pắc chưa sát với thực tế Giai đoạn 2010 - 2014 quyết toán chi TX NSNN huyện Krông Pắc là 2.416.160 triệu đồng,... bàn, khắc phục cơ bản việc phân chia NS dàn trải 20 Ba là, quản lý chi NSNN cũng phải tập trung cải thiện cơ bản hiệu quả sử dụng ngân sách Bốn là, cần xác định lấy công nghệ hiện đại mà nòng cốt là công nghệ thông tin là công cụ phục vụ cho quá trình quản lý chi NSNN 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI NSNN TẠI PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH HUYỆN KRÔNG PẮC, ĐẮK LẮK 3.2.1 Hoàn... toán chi NSNN Lập dự toán chi NS là công việc trước tiên có ý nghĩa quan trọng quyết định đến chất lượng toàn bộ các khâu tiếp theo của quá trình quản lý chi ngân sách Tổng dự toán chi NSNN huyện Krông Pắc giai đoạn 2010 2014 là 2.304.624 triệu đồng, với tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm 22,36%/năm Trong đó: Chi cân đối NS 2.293.534 triệu đồng, chi m 99,52% trong tổng dự toán chi NSNN và tăng bình... 22,37%/năm; chi từ nguồn thu để lại đơn vị quản lý qua NSNN 10.090 triệu đồng, chi m 0,44% trong tổng chi NSNN, tăng bình quân hàng năm 18,84%/năm; chi cải tạo nguồn cải cách tiền lương có trong dự toán năm 2014 là 1.000 triệu đồng Nhìn chung công tác quản lý lập dự toán chi NS trong thời gian qua ở huyện Krông Pắc được tiến hành đảm bảo đúng thời gian quy định Đảm bảo giữa cơ cấu chi đầu tư phát triển, chi. .. quan quản lý chi NSNN HĐND huyện, UBND huyện, phòng TC - KH huyện, KBNN và các đơn vị sử dụng NS có mối quan hệ mật thiết trong việc điều hành, quản lý chi ngân sách, trong đó phòng TC - KH huyện đóng vai trò chủ đạo trong việc quản lý chi NSNN của huyện Krông Pắc 10 2.2.2 Thực trạng công tác lập và giao dự toán chi NSNN tại phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Krông Pắc a Quy trình lập dự toán chi NSNN Lập... lý chi NSNN a Hoàn thiện công tác lập dự toán chi NSNN - Nâng cao trách nhiệm công tác chuẩn bị lập dự toán chi NSNN đối với các đơn vị, các ngành, các cấp nhằm nâng cao hiệu quả công tác lập và thảo luận dự toán NSNN - Nâng cao chất lượng dự báo KT - XH phục vụ cho công tác lập và thảo luận dự toán - Trên cơ sở công tác quản lý hoạt động TX và qua việc khảo sát, điều tra nhu cầu, nhiệm vụ thu - chi. .. chế phối hợp hiệu quả giữa phòng TC - KH, Chi cục Thuế, Kho bạc Nhà nước 18 CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI NSNN TẠI PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH HUYỆN KRÔNG PẮC, TỈNH ĐẮK LẮK 3.1 QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, ĐỊNH HƯỚNG VỀ QUẢN LÝ CHI NS TẠI PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH HUYỆN KRÔNG PẮC, TỈNH ĐẮK LẮK 3.1.1 Quan điểm hoàn thiện công tác quản lý chi NSNN Hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ,... thiện công tác quản lý chi NSNN tại phòng TC - KH huyện Krông Pắc phải gắn mục tiêu phát triển KT - XH của huyện 3.1.3 Định hướng hoàn thiện công tác quản lý chi NSNN tại phòng TC - KH huyện Krông Pắc Một là, việc hoàn thiện công tác quản lý chi NSNN phải bám sát chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về cải cách Tài chính công Hai là, quản lý chi NSNN phải hướng tới việc phân bổ các nguồn lực có ... nước công cụ Nhà nước quản lý vĩ mô kinh tế thị trường 1.1.5 Nội dung chi NSNN Theo tính chất kinh tế, chi NSNN chia nội dung sau đây: Chi thường xuyên; Chi đầu tư phát triển; Chi khác 1.2 CHI NGÂN... việc quản lý chi NSNN huyện Krông Pắc 10 2.2.2 Thực trạng công tác lập giao dự toán chi NSNN phòng Tài – Kế hoạch huyện Krông Pắc a Quy trình lập dự toán chi NSNN Lập dự toán chi NS công việc trước... Quyết toán chi NSNN huyện Krông Pắc Quyết toán chi NSNN công việc cuối chu trình quản lý chi NSNN Đây trình kiểm tra, rà soát, chỉnh lý lại số liệu chi NS phản ánh sau kỳ chấp hành dự toán chi NSNN
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tại phòng tài chính kế hoạch huyện krông pác, tỉnh đắc lăk , Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tại phòng tài chính kế hoạch huyện krông pác, tỉnh đắc lăk , Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tại phòng tài chính kế hoạch huyện krông pác, tỉnh đắc lăk

Từ khóa liên quan