slide luật kinh doanh về công ty cổ phần FPT

19 575 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/11/2015, 01:03

Luật kinh doanh GVHD: TS.Lê Minh Toàn Đối tượng tìm hiểu: Công ty cổ phần FPT Nhóm 3: D09QT1 Nội dung I.Giới thiệu công ty FPT Giới thiệu chung Cơ cấu tổ chức Lĩnh vực hoạt động II Trả lời câu hỏi thảo luận III Một số kết luận Lời mở đầu: YouTube - FPT E-Citiz en.flv I.Khái quát công ty FPT: Giới thiệu chung: Công ty cổ phần FPT tập đoàn kinh tế Việt Nam với lĩnh vực kinh doanh cung cấp dịch vụ liên quan công nghệ thông tin Thành lập ngày 13/09/1988, FPT liên tục phát triển trở thành Tập đoàn Kinh tế - Công nghệ hàng đầu Việt Nam I.Khái quát công ty FPT: Cơ cấu tổ chức:2 Cơ cấu tổ chức: I.Khái quát công ty FPT: Lĩnh vực hoạt động Tích hợp hệ thống Xuất phần mềm Giải pháp phần mềm Tư vấn dịch vụ Phân phối sản phẩm Công nghệ thông tin Cung cấp giải pháp, dịch vụ viễn thông Internet Giáo dục đại học: đào tạo lập trình viên quốc tế chuyên gia m ỹ thuật đa ph ương ti ện Lắp ráp máy vi tính Phân phối điện thoại di động Bảo hành, bảo trì thiết bị viễn thông tin học II Thảo luận: Thực tế, Tổng số vốn riêng HĐQT FPT FPT Securities, FPT Capital FPT Bank chiếm tương ứng 29%, 47,7% 4,5% Các thành viên Hội đồng Quản trị quyền đóng 29%, 47,7%, 4,5% vào công ty FPTS, FPTC, FPTB (riêng ông Chủ tịch đóng 4,3%, 6,8%, 1,1% theo tỷ lệ tương ứng) Câu Vì cổ đông thiểu số không tham gia vào trình thành lập công ty “con” định phương thức góp vốn vào công ty này?  Vì điều lệ công ty CP FPT đẵ thông qua theo hướng trao quyền cực lớn cho HĐQT Tất chủ trương thành lập công ty định phương thức góp vốn không thông qua đại hội đồng cổ đông FPT  Theo điều lệ, có khoản đầu tư có giá trị lớn 50% tổng giá trị tài sản ghi báo cáo tài gần FPT phải biểu đại hội cổ đông Điều lệ quy định HĐQT quyền thành lập công ty (điều 25 khoản quyền hạn nghĩa vụ hội đồng quản trị) định phương thức góp vồn vào công ty  Hơn nữa, HĐQT cổ đông lớn có quyền biểu quyết, nên dễ xảy khả cổ đông nhỏ bị lấn át Câu 2: Ai người định thành viên lâu năm FPT quyền mua cổ phần theo giá gốc vào FPTS, FPTC, FPTB với tiêu chí, tỷ lệ nào? Ai định tỷ lệ quyền đóng 29%, 47,7%, 4,5% cho cá nhân Hội đồng Quản trị định tỷ lệ 4,3%, 6,8%, 1,1% cho thân nhân vật CEO? Ban điều hành Hội đồng Quản trị Quyết định rõ ràng quyền lợi cá nhân Ban điều hành Quyết định thông qua Vì trường hợp Ban điều hành cổ đông lớn quyền lợi Ban điều hành trùng khít với quyền lợi cổ đông lớn Còn cổ đông nhỏ tất nhiên họ không đồng ý quyền lợi họ bị đặt quyền lợi người mà họ bỏ 60 triệu đồng/tháng để trả lương Họ cam chịu Ban điều hành cổ đông lớn có quyền biểu Câu 3: Ai định cổ đông bên công ty không quyền mua cổ phần giá gốc? Hội đồng quản trị công ty định cổ đông bên công ty không quyền mua cổ phần giá gốc Câu 4: Điều lệ công ty FPT trao quyền cho HĐQT có hợp lệ? Trả lời: Về mặt pháp lý hợp lệ tất điều thông qua điều lệ công ty, cổ đông thông qua điều lệ công ty theo hướng trao quyền cực lớn cho HĐQT Theo điều lệ này, có khoản đầu tư có giá trị lớn 50% tổng giá trị tài sản ghi báo cáo tài gần FPT phải biểu đại hội cổ đông Ngoài ra, điều lệ qui định “HĐQT quyền thành lập công ty con”…điều quan trọng phải điều lệ công ty có sai hở tạo điều kiện cho số người tư lợi Việc FPT “ký hợp đồng” bán cổ phần công ty “con” cho thành viên HĐQT nhìn nhận kiểu lạm dụng quyền hạn HĐQT đem lại rủi ro đáng kể cho nhà đầu tư nhỏ, giao dịch diễn theo điều khoản có lợi cho HĐQT (lợi ích cá nhân) đem đến bất lợi cho công ty tổng thể • Vụ việc này, không cần xem xét góc độ đạo đức người cầm lái (HĐQT)mà cần phân tích vai trò ban kiểm soát công ty Nếu nhận thấy điều lệ FPT “sơ hở”, tạo điều kiện cho HĐQT “làm ăn riêng” ban phải kiến nghị đến cổ đông để có thay đổi cần thiết Kết luận Ban điều hành người cổ đông thuê để quản lý hoạt động công ty chịu trách nhiệm định kinh doanh hàng ngày Trong trường hợp FPT, Ban điều hành trùng lặp với Hội đồng Quản trị ông Trương Gia Bình vừa đóng vai trò Chủ tịch vừa CEO Tương tự thành viên khác vậy.Bản thân ông Bình thừa nhận mức lương 60,6 triệu/tháng khoản chi phí FPT thuê ông điều hành công ty  Hãy tưởng tượng cổ đông lớn ông Trương Gia Bình, ông Hoàng Minh Châu… hưu không tham gia điều hành FPT Họ không nắm nhiều thông tin FPT không tham gia hoạt động hàng ngày Họ thuê người khác điều hành trả lương cao Ban điều hành chọn định để thân họ quyền mua cổ phiếu giá gốc với số lượng lớn cổ đông không mua Điều xảy ra? Ngay ngày hôm sau cổ đông lớn họp cho việc người điều hành? Trong trường hợp cổ đông nhỏ lớn “cùng hội thuyền” */Về phía nhà đầu tư:  Trước định đầu tư phải tìm hiểu thật rõ điều lệ công ty, thiết chế vốn có công ty để đầu tư hiệu  Các cổ đông nhỏ phải hiểu biết luật quyền lợi mình, yêu cầu kiến nghị với ban kiểm soát vấn đề liên quan sửa đổi điều lệ công ty để bảo vệ quyền lợi Hạn chế lạm quyền cổ đông lớn số cá nhận có quyền lớn  Thiết lập hệ thống bảo vệ quyền lợi cho liên sở liên lac, hỗ trợ Cảm ơn ý thầy giáo bạn! [...]... quyền mua cổ phần giá gốc? Hội đồng quản trị của công ty đã quyết định các cổ đông bên ngoài công ty không được quyền mua cổ phần giá gốc Câu 4: Điều lệ công ty FPT trao quyền cho HĐQT như vậy có hợp lệ? Trả lời: Về mặt pháp lý có vẻ như hợp lệ vì tất cả những điều này đã được thông qua tại điều lệ công ty, các cổ đông đã thông qua bản điều lệ công ty theo hướng trao quyền cực lớn cho HĐQT Theo bản... giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của FPT mới phải biểu quyết tại đại hội cổ đông Ngoài ra, điều lệ này cũng đã qui định “HĐQT được quyền thành lập công ty con”…điều quan trọng là phải chăng điều lệ công ty đã có những sai hở đã tạo điều kiện cho một số người tư lợi Việc FPT “ký hợp đồng” bán cổ phần trong các công ty “con” cho các thành viên trong HĐQT được nhìn nhận là một... các cổ đông nhỏ và lớn đều “cùng hội cùng thuyền” * /Về phía các nhà đầu tư:  Trước khi quyết định đầu tư phải tìm hiểu thật rõ điều lệ công ty, các thiết chế vốn có của công ty để mới có thể đầu tư hiệu quả  Các cổ đông nhỏ phải hiểu biết luật quyền lợi của mình, yêu cầu kiến nghị với ban kiểm soát các vấn đề liên quan sửa đổi điều lệ công ty để bảo vệ quyền lợi của mình Hạn chế sự lạm quyền của cổ. .. động công ty và chịu trách nhiệm về các quyết định kinh doanh hàng ngày Trong trường hợp FPT, Ban điều hành khá trùng lặp với Hội đồng Quản trị như ông Trương Gia Bình vừa đóng vai trò Chủ tịch vừa là CEO Tương tự như vậy đối với các thành viên khác cũng vậy.Bản thân ông Bình thừa nhận mức lương là 60,6 triệu/tháng và đây là khoản chi phí FPT thuê ông điều hành công ty  Hãy tưởng tượng nếu các cổ đông... hành chính là cổ đông lớn do đó quyền lợi của Ban điều hành trùng khít với quyền lợi của cổ đông lớn Còn cổ đông nhỏ tất nhiên họ không đồng ý vì quyền lợi của họ bị đặt dưới quyền lợi của người mà họ bỏ ra hơn 60 triệu đồng/tháng để trả lương Họ vẫn cam chịu vì Ban điều hành chính là cổ đông lớn có quyền biểu quyết Câu 3: Ai quyết định các cổ đông bên ngoài công ty không được quyền mua cổ phần giá gốc?... cho công ty như một tổng thể • Vụ việc này, không chỉ cần xem xét ở góc độ đạo đức của người cầm lái (HĐQT)mà cũng cần phân tích vai trò của ban kiểm soát công ty Nếu nhận thấy điều lệ của FPT đang “sơ hở”, tạo điều kiện cho HĐQT “làm ăn riêng” thì chính ban này phải kiến nghị đến các cổ đông để có những thay đổi cần thiết Kết luận Ban điều hành là người được các cổ đông thuê để quản lý hoạt động công. .. ông Hoàng Minh Châu… đã về hưu và không tham gia điều hành FPT nữa Họ không nắm nhiều thông tin về FPT nữa do không tham gia hoạt động hàng ngày Họ thuê 5 người khác điều hành trả lương cao và Ban điều hành này cũng chọn quyết định 1 để bản thân họ được quyền mua cổ phiếu giá gốc với số lượng lớn trong khi các cổ đông không được mua Điều gì sẽ xảy ra? Ngay ngày hôm sau các cổ đông lớn sẽ họp và cho...Câu 2: Ai là người quyết định mỗi thành viên lâu năm FPT sẽ được quyền mua cổ phần theo giá gốc vào FPTS, FPTC, FPTB và với tiêu chí, tỷ lệ nào? Ai quyết định tỷ lệ quyền đóng 29%, 47,7%, 4,5% cho các cá nhân Hội đồng Quản trị và ai quyết định tỷ lệ 4,3%, 6,8%, 1,1% cho bản thân nhân ... Ban điều hành cổ đông lớn có quyền biểu Câu 3: Ai định cổ đông bên công ty không quyền mua cổ phần giá gốc? Hội đồng quản trị công ty định cổ đông bên công ty không quyền mua cổ phần giá gốc... chung: Công ty cổ phần FPT tập đoàn kinh tế Việt Nam với lĩnh vực kinh doanh cung cấp dịch vụ liên quan công nghệ thông tin Thành lập ngày 13/09/1988, FPT liên tục phát triển trở thành Tập đoàn Kinh. .. số vốn riêng HĐQT FPT FPT Securities, FPT Capital FPT Bank chiếm tương ứng 29%, 47,7% 4,5% Các thành viên Hội đồng Quản trị quyền đóng 29%, 47,7%, 4,5% vào công ty FPTS, FPTC, FPTB (riêng ông Chủ
- Xem thêm -

Xem thêm: slide luật kinh doanh về công ty cổ phần FPT, slide luật kinh doanh về công ty cổ phần FPT, slide luật kinh doanh về công ty cổ phần FPT

Từ khóa liên quan