BÀI 3: GIỚI THIỆU VỀ MÁY TÍNH

11 167 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/10/2015, 19:03

Bài Giới thiệu máy tính Khái niệm hệ thống tin học Là hệ thống dùng để nhập, xử lí, xuất, truyền, l u trữ thông tin Gồm ba thành phần: Phần cứng (Hardware) Phần mềm (Software) Sự quản lí điều khiển ngời ơng trình GồmGồm máycác tínhchvà thiết bị Sơ đồ cấu trúc máy tính Bộ nhớ Bộ xử lí trung tâm Bộ điều khiển Thiết bị vào (Bàn phím, chuột, máy quét) Bộ số học / lôgic Bộ nhớ Thiết bị (Màn hình, máy in, loa) Bộ xử lí trung tâm (CPU) Là thành phần quan trọng máy tính, thiết bị thực điều khiển việc thực chơng trình Bộ điều khiển (Control Unit) Điều khiển phận thực chơng trình Bộ số học/lôgic (Arithmetic/Logic Unit) Thực phép toán số học lôgic 4 Bộ nhớ a Bộ nhớ (Main memory) Là nơi chơng trình đợc đa vào để thực nơi lu trữ liệu đợc xử lí ROM (Read Only Memory) RAM (Random Access Memory) b Bộ nhớ (Secondary memory) Dùng để lu trữ lâu dài liệu hỗ trợ nhớ (thờng đĩa cứng, đĩa mềm, đĩa CD, thiết bị nhớ flash ) 5 Thiết bị vào, a Thiết bị vào (Input Device) Là thiết bị dùng để đa thông tin vào máy tính Bàn phím (Keyboard) Chuột (Mouse) Máy quét (Scanner) Webcam b Thiết bị (Output Device) Là thiết bị để đa liệu từ máy tính Màn hình (Monitor) Máy in (Printer) Loa tai nghe (Speaker - Headphone) Máy chiếu (Projector) thiết bị máy tính Là Là tên thiết bị để nhớ đthiết anhất bị liệu có mà có âm cấu thể tạo ghi đ a tthông ơng đọc tựtin Là thiết bị máy tính có tên Là thiết bị dùng để đa liệu giấy ? nh vào môi liệu máy trmột ờng tính bên ti ng lúc vi ờilàm ?ta ?việc? lên ? loài vật ? gõ MOUSE Headphone RAM Monitor Keyboard printer M M H A y N t Tí n y h i Hoạt động máy tính Nguyên lí lu trữ ch ơng trình Nguyên Nguyên lí điềulíkhiển Phôn Nôi-man chơng trình 10101111101101 11110100110101 0000 10110100101010 0001 10101100110111 0010 11011110101110 0011 Nguyên lí truy cập theo địa Việc truy cậpđộng liệu Máy theo Lệnh tính dữhoạt liệu đdữ ợc lu ch ơng trình Tại thời máy tính đmỗi ợcdới thực trữ, xử lí máy Mã hoá nhị phân, điều khiển ch ơngchỉ trình, lu trữ điểm máy tính thực thông dạng mã nhị qua phân.địa lệnh.tạo Nó thành thực chơng trình truy cập theo địa nơi trữnhanh liệu hiệnlurất nguyên lí chung: Nguyên lí Phôn Nôi-man Giới thiệu máy tính Khái niệm hệ thống tin học Sơ đồ cấu trúc máy tính Bộ xử lí trung tâm (CPU) Bộ nhớ Thiết bị vào, Hoạt động máy tính [...].. .Giới thiệu về máy tính 1 Khái niệm hệ thống tin học 2 Sơ đồ cấu trúc của một máy tính 3 Bộ xử lí trung tâm (CPU) 4 Bộ nhớ 5 Thiết bị vào, ra 6 Hoạt động của máy tính ... chung: Nguyên lí Phôn Nôi-man Giới thiệu máy tính Khái niệm hệ thống tin học Sơ đồ cấu trúc máy tính Bộ xử lí trung tâm (CPU) Bộ nhớ Thiết bị vào, Hoạt động máy tính ... cậpđộng liệu Máy theo Lệnh tính dữhoạt liệu đdữ ợc lu ch ơng trình Tại thời máy tính đmỗi ợcdới thực trữ, xử lí máy Mã hoá nhị phân, điều khiển ch ơngchỉ trình, lu trữ điểm máy tính thực thông... để đa thông tin vào máy tính Bàn phím (Keyboard) Chuột (Mouse) Máy quét (Scanner) Webcam b Thiết bị (Output Device) Là thiết bị để đa liệu từ máy tính Màn hình (Monitor) Máy in (Printer) Loa
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI 3: GIỚI THIỆU VỀ MÁY TÍNH, BÀI 3: GIỚI THIỆU VỀ MÁY TÍNH, BÀI 3: GIỚI THIỆU VỀ MÁY TÍNH, Bé xö lÝ trung t©m (CPU)