Một số giải pháp quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở trường đại học công nghệ Vạn Xuân

103 361 1
  • Loading ...
1/103 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/10/2015, 10:10

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH LÊ THỊ VÂN ANH MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG ĐÀO TẠO THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ VẠN XUÂN LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC GIÁO DỤC VINH, 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH LÊ THỊ VÂN ANH MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG ĐÀO TẠO THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ VẠN XUÂN Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 60.14.05 LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Đình Huân Vinh, 2013 i LỜI CẢM ƠN Với tình cảm chân thành, lòng biết ơn sâu sắc, cho phép gửi lời cảm ơn tới Ban Giám hiệu Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân, nơi cho phép học, ủng hộ tạo điều kiện vật chất tinh thần thời gian học tập Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, Phòng Sau đại học, thầy giáo, cô giáo Trường Đại học Vinh quản lý, giảng dạy giúp đỡ suốt thời gian học tập Tôi xin bày tỏ kính trọng, lòng biết ơn sâu sắc chân thành cảm ơn thầy giáo PGS.TS Nguyễn Đình Huân, người tận tình giúp đỡ hướng dẫn hoàn thành luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới bạn bè, đồng nghiệp em sinh viên, đồng nghiệp, chung sức đóng góp ý kiến, giúp đỡ, động viên trình học tập, thực nghiên cứu luận văn Trong trình học tập nghiên cứu, thân có nhiều cố gắng, song luận văn không tránh khỏi thiếu sót Kính mong nhận ý kiến đóng góp Hội đồng chấm luận văn, thầy giáo, cô giáo bạn đồng nghiệp để nội dung nghiên cứu đề tài hoàn thiện Tôi xin chân thành cảm ơn! Vinh, tháng 08 năm 2013 Lê Thị Vân Anh MỤC LỤC ii LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC i DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU VÀ SƠ ĐỒ .iv DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT v MỞ ĐẦU CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG ĐÀO TẠO THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC 1.1 Lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Thế giới 1.1.2 Việt Nam 1.2 Một số khái niệm 10 1.2.1 Đào tạo, tín chỉ, đào tạo theo hệ thống tín 10 1.2.2 Công nghệ thông tin ứng dụng công nghệ thông tin đào tạo theo hệ thống tín 16 1.2.3 Quản lý, quản lý ứng dụng công nghệ thông tin đào tạo theo hệ thống tín .18 1.2.4 Giải pháp quản lý ứng dụng công nghệ thông tin đào tạo theo hệ thống tín trường đại học 23 1.3 Một số vấn đề lý luận ứng dụng công nghệ thông tin đào tạo theo hệ thống tín 25 1.3.1 Sự cần thiết ứng dụng công nghệ thông tin đào tạo theo hệ thống tín 26 1.3.2 Nội dung quản lý ứng dụng công nghệ thông tin đào tạo theo hệ thống tín .29 1.3.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác ứng dụng công nghệ thông tin đào tạo trường đại học 32 CHƯƠNG THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG ĐÀO TẠO THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ VẠN XUÂN 35 2.1 Khái quát Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân 35 2.1.1 Sơ lược trình hình thành Nhà trường 35 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ Nhà trường .35 2.1.3 Cơ cấu tổ chức máy Nhà trường 36 2.1.4 Hoạt động đào tạo Nhà trường 39 2.2 Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin đào tạo theo hệ thống tín Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân 44 2.3 Thực trạng công tác đào tạo theo hệ thống tín Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân .49 2.3.1 Quản lý mục tiêu đào tạo 50 2.3.2 Quản lý nội dung, chương trình 51 2.3.3 Công tác xây dựng chương trình môn học .52 2.3.4 Quản lý hành đào tạo .52 iii 2.3.5 Quản lý điểm, văn 56 2.3.6 Tổ chức kiểm tra việc thực hiện giảng dạy theo mục tiêu đào tạo của Nhà trường 57 2.4 Đánh giá chung thực trang quản lý ứng dụng công nghệ thông tin đào tạo theo hệ thống tín Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân 60 2.4.1 Những thành tựu 60 2.4.2 Những hạn chế 61 2.4.3 Nguyên nhân thực trạng 62 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG ĐÀO TẠO THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ VẠN XUÂN 66 3.1 Nguyên tắc đề xuất giải pháp 66 3.1.1 Đảm bảo tính kế thừa 66 3.1.2 Đảm bảo tính toàn diện 67 3.1.3 Đảm bảo tính hiệu .67 3.2 Các giải pháp 68 3.2.1 Giải pháp 1: Sử dụng hệ thống phần mềm quản lý đồng 68 3.2.2 Giải pháp 2: Hoàn thiện sở hạ tầng công nghệ thông tin Nhà trường.70 3.2.3 Giải pháp 3: Tập huấn nghiệp vụ cho cán quản lý cán giảng viên 78 3.2.4 Giải pháp 4: Xây dựng quy trình quy chế sử dụng .80 3.3 Mối liên hệ điều kiện thực giải pháp 82 3.4 Thăm dò tính cần thiết khả thi giải pháp .84 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .90 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 93 iv DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU VÀ SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Hệ thống thông tin .17 Hình 1.1: Mối liên hệ chức quản lý 20 Hình 1.2: Cấu trúc hệ thống quản lý .21 36 Sơ đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức máy Nhà trường .37 Bảng 2.1 Thống kê đội ngũ giảng viên hữu Nhà trường 38 Bảng 2.2 Quy mô đào tạo Nhà trường năm 2012 43 Bảng 2.3 Trình độ tin học CBGV trường 45 Bảng 2.4 Kết điều tra lực ứng dụng CNTT CBGV .47 Bảng 2.5 Kết điều tra lực ứng dụng CNTT sinh viên 47 48 Bảng 2.6 Kết điều tra thực trạng sở vật chất, thiết bị CNTT 49 Sơ đồ 2.2 Chương trình khung đào tạo Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân 52 Bảng 2.7 Nhận xét 30 giáo viên việc tổ chức phân công giảng dạy .53 Sơ đồ 2.3 Quy trình xếp thời khóa biểu 54 Bảng 3.1 Kết đánh giá cán CBGV tính cần thiết tính khả thi giải pháp 85 Biểu đồ 3.1 Mức độ cần thiết giải pháp 86 Biểu đồ 3.2 Mức độ khả thi giải pháp 87 v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CBGV Cán giảng viên CBQL Cán quản lý CNTT Công nghệ thông tin CSDL Cơ sở liệu GD Giáo dục GD&ĐT Giáo dục Đào tạo GV Giảng viên HSSV Học sinh, sinh viên LAN Local network area – Mạng nội PP Phương pháp QL Quản lý SV Sinh viên THCS Trung học sở THPT Trung học phổ thông MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Ứng dụng phát triển công nghệ thông tin nước ta nhằm góp phần giải phóng sức mạnh vật chất, trí tuệ tinh thần toàn dân tộc, thúc đẩy công đổi mới, phát triển nhanh đại hoá ngành kinh tế, tăng cường lực cạnh tranh doanh nghiệp, hỗ trợ có hiệu cho trình chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, nâng cao chất lượng sống nhân dân, đảm bảo an ninh, quốc phòng tạo khả tắt đón đầu để thực thắng lợi nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá Theo Công văn số 6147/BGDĐT-CNTT ngày 27 tháng năm 2010 Bộ Giáo dục Đào tạo, để tăng cường triển khai đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin ứng dụng CNTT đổi quản lý, đổi nội dung, chương trình phương thức dạy học, Bộ Giáo dục Đào tạo hướng dẫn việc triển khai nhiệm vụ CNTT cho đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng sau: “Đẩy mạnh ứng dụng CNTT đào tạo phát triển nguồn nhân lực nói chung CNTT nói riêng nhân tố quan trọng hàng đầu, đảm bảo thành công trình đổi đại học Đổi toàn diện đào tạo nhân lực trình độ đại học, cao đẳng ứng dụng CNTT theo hướng hội nhập, đại hoá đạt trình độ khu vực quốc tế, nhằm tạo chuyển biến chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, đáp ứng yêu cầu phát triển CNTT đất nước, nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa hội nhập kinh tế quốc tế Không có CNTT đổi cách hiệu đại hoá quản lý giáo dục đại học, đổi nội dung, phương pháp dạy học hội nhập quốc tế; Ứng dụng CNTT đào tạo nguồn nhân lực CNTT công tác thường xuyên hàng năm lâu dài ngành giáo dục” Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân trường đại học tư thục thành lập Để khẳng định tên tuổi vị mình, Ban lãnh đạo Nhà trường đặt mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề, có trình độ cao để phục vụ đắc lực cho công xây dựng đất nước, hướng tới mục tiêu xây dựng phát triển Nhà trường ngày lớn mạnh, góp phần quan trọng phát triển ổn định xã hội Để đảm bảo thực vai trò, sứ mệnh Nhà trường bối cảnh việc quan tâm, đảm bảo thực tốt có hiệu hoạt động đào tạo yếu tố có ý nghĩa định Từ năm 2009, bước vào hoạt động đào tạo năm đầu tiên, Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân áp dụng hình thức đào tạo tín Bản chất đào tạo theo hệ thống tín thực cá nhân hoá việc học tập người học - mục tiêu mà giáo dục giới nói chung giáo dục Việt Nam nói riêng mong muốn đạt để nhằm mục đích làm cho người học tuỳ theo lực, sức học, thời gian điều kiện tham gia vào trình đào tạo đạt hiệu cao - tích cực Điều có ý nghĩa to lớn với sinh viên trường đại học, cao đẳng nói chung sinh viên Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân nói riêng, người trực tiếp tham gia đáp ứng nguồn nhân lực xã hội sau Cùng với sở giáo dục, đào tạo nước, năm qua Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân có nhiều nỗ lực việc ứng dụng CNTT quản lý đào tạo theo hệ thống tín Tuy nhiên thực tế cho thấy công tác quản lý đào tạo nhiều khó khăn bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu Sinh viên chưa có tư vấn hiệu lựa chọn số môn học phù hợp với khả năng; hình thức học tập sinh viên chưa thay đổi, nặng lý thuyết, thực hành, thực tập tự học, việc tự nghiên cứu hạn 81 - Có thiết chế, chế tài cụ thể, rõ ràng sai phạm cá nhân liên quan + Đối với sinh viên: giao quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm việc lên kế hoạch học tập + Đối với giáo viên: có kế hoạch mốc thời gian hoàn thành kèm + Quy trình phối hợp phòng ban, khoa: quy trình nhập học, quy trình nhập điểm, quy trình lập thời khóa biểu, quy trình tổ chức thi, … - Lãnh đạo rà soát lại nội dung văn bản, đưa đến phòng để lấy ý kiến toàn thể cán đến định Việc lấy ý kiến toàn thể cán đảm bảo tính dân chủ, đảm bảo tất cán biết, xem xét đánh giá Việc toàn thể cán xem xét có ý nghĩa quan trọng cán viên người trực tiếp sử dụng nội dung Cán cần phải xem xét để phát xem có vấn đền khiếm khuyết không để sửa chữa - Dự thảo quy trình quản lý có ứng dụng CNTT, lấy ý kiến toàn thể cán bộ, tổng hợp ý kiến toàn thể cán Lãnh đạo tham khảo ý kiến chuyên gia lĩnh vực CNTT để hoàn chỉnh quy trình quản lý Thông báo quy trình quản lý có ứng dụng CNTT đến toàn thể cán Sau thời gian thực hiện, kiểm tra kết quả, lấy ý kiến sửa đổi quy trình cần - Xây dựng chế tài, quy định tiêu chí thi đua khen thưởng: trước tiên cần xây dựng văn quy định trực tiếp gián tiếp đến việc thúc đẩy việc ứng dụng CNTT hoạt động đào tạo; - Quy định trực tiếp: cụ thể quy định chức năng, nhiệm vụ trách nhiệm đơn vị, cá nhân trường khai thác sử dụng máy tính, 82 máy chiếu, sử dụng tài nguyên dùng chung, quy định quản lý, cập nhật khai thác hệ thống thông tin Nhà trường; - Quy định gián tiếp: Những quy định quy cách xây dựng giảng, giáo án bắt buộc GV phải soạn thảo theo định dạng định, nội dung phải cập nhật thường xuyên từ nguồn khác Quy định xây dựng giảng điện tử yêu cầu bắt buộc môn học phải sử dụng giảng điện tử Quy định quy trình báo cáo, trao đổi thông tin qua mạng, ; - Bên cạnh quy định, chế tài phải xây dựng tiêu chí đánh giá thi đua khen thưởng đơn vị, cán bộ, GV thực tốt chưa tốt quy định Nhà trường Cùng với việc tổ chức thực nghiêm túc quy định 3.3 Mối liên hệ điều kiện thực giải pháp Các giải pháp phải thực Giải pháp trước điều kiện tiên để thực giải pháp Trong giải pháp có liên kết chặt chẽ, hỗ trợ lẫn Chúng ta có phần mềm hạ tầng sở vật chất không đảm bảo hệ thống hoạt động không ổn định, dễ sai sót, tạo phản ứng trái chiều cán giảng viên sinh viên Cán bộ, giảng viên sinh viên không tập huấn, hướng dẫn không khai thác hết chức tiện ích hệ thống Các quy trình không cụ thể chặt chẽ dẫn đến tình phát sinh mà hệ thống xử lý được, làm ảnh hưởng đến hoạt động chung Nhà trường Trong giải pháp quản lý ứng dụng CNTT đào tạo theo hệ thống tín Nhà trường trình bày trên, giải pháp có vị trí quan trọng, vai trò định tác động vào hoạt động đào tạo, yếu tố cấu thành để tăng cường hoạt động quản lý ứng dụng CNTT đào tạo 83 theo hệ thống tín Nhà trường nhằm nâng cao hiệu quản lý chất lượng đào tạo, đáp ứng mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực có trình độ phục vụ cho nghiệp phát triển đất nước Tất giải pháp không tách rời mà thâm nhập vào nhau, sinh thành nhau, giải pháp điều kiện, tiền đề giải pháp ngược lại Chẳng hạn CBQL GV Nhà trường nhận thức đầy đủ đổi giáo dục, đào tạo theo hệ thống tín quản lý Nhà trường theo hướng đại hóa; ứng dụng CNTT vào QL đào tạo theo hệ thống tín Hoặc thúc đẩy, nâng cao ý chí, đổi tư lãnh đạo Nhà trường việc tăng cường ứng dụng CNTT đào tạo theo hệ thống tín nói riêng hoạt động đào tạo nói chung dẫn đến việc lãnh đạo Nhà trường tâm việc bồi dưỡng đội ngũ; cải tiến, đại hóa hệ thống hạ tầng sở vật chất, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển ứng dụng CNTT Như vậy, giải pháp có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, tác động qua lại với Vì vậy, để bước nâng cao hiệu việc tăng cường ứng dụng CNTT đào tạo theo hệ thống tín Nhà trường lãnh đạo Nhà trường phải có nghiên cứu, khảo nghiệm tính cấp thiết, quan trọng mối quan hệ giải pháp với Trên sở khai thác mạnh giải pháp điều kiện hoàn cảnh cụ thể Nhà trường với thời điểm thích hợp, sử dụng cách linh hoạt, sáng tạo, tránh dập khuôn, máy móc Từ lãnh đạo Nhà trường cần nhìn nhận vận động phát triển Nhà trường mối liên hệ biện chứng để vận dụng giải pháp phù hợp với giai đoạn, thời điểm cụ thể mang lại hiệu cao quản lý, đạo thành công việc tăng cường ứng dụng CNTT hoạt động đào tạo góp phần nâng cao chất lượng đào tạo Nhà trường 84 Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ ứng dụng CNTT cho đội ngũ GV, CBQL hoạt động đào tạo cần thiết, phải lập kế hoạch cụ thể, chi tiết hàng năm; dựa vào trình độ thực tế đội ngũ GV, CBQL cần đào tạo lại bồi dưỡng để quy hoạch số lượng GV môn cử học năm; đảm bảo thời gian từ đến năm 2020 có đội ngũ GV, CBQL đủ số lượng, đồng cấu, đủ sức thay giai đoạn phát triển yếu tố sinh tồn Nhà trường, cần phải làm thường xuyên, biến nhận thức thành hành động cụ thể để thực môn, phòng, khoa Nhà trường Có động viên, nêu lên khen thưởng công tác thi đua, đồng thời phải có biện pháp kiên giải không chấp hành yêu cầu phát triển, nâng cao chất lượng GV cho cá nhân giao nhiệm vụ 3.4 Thăm dò tính cần thiết khả thi giải pháp Để khẳng định mức độ cần thiết khả thi giải pháp, tiến hành lập phiếu thăm dò ý kiến với 54 CBGV nhà trường để đánh giá khẳng định việc tăng cường giải pháp quản lý ứng dụng CNTT đào tạo theo hệ thống tín trường đến năm 2015 định hướng cho năm sau Kết thu theo bảng thống kê sau: 85 Nội dung khảo sát Có Không Không ý kiến Có Giải pháp Không Không ý kiến Có Giải pháp Không Không ý kiến Có Giải pháp Không Không ý kiến Giải pháp Tính cần thiết 36 10 40 47 50 % 66.67 14.81 18.52 74.07 9.26 16.67 87.04 5.56 7.41 92.59 1.85 5.56 Tính khả thi 31 14 28 22 46 41 11 % 57.41 25.93 16.67 51.85 40.74 7.41 85.19 5.56 9.26 75.93 20.37 3.70 Bảng 3.1 Kết đánh giá cán CBGV tính cần thiết tính khả thi giải pháp Qua đánh giá mức độ cần thiết giải pháp 54 CBGV Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân thể phù hợp với trạng Nhà trường mong muốn ứng dụng CNTT vào hoạt động đào tạo Nhà trường Dùng phương pháp thống kê xử lý số liệu kết thu được: * Kết đánh giá tính cấp thiết giải pháp: - Giải pháp 1: có 66,67% ý kiến cho có cần thiết xếp thứ - Giải pháp 2: có 74,07% ý kiến cho có cần thiết xếp thứ - Giải pháp 3: có 87,04% ý kiến cho có cần thiết xếp thứ - Giải pháp 4: có 92,59% ý kiến cho có cần thiết xếp thứ 86 Biểu đồ 3.1 Mức độ cần thiết giải pháp Kết thống kê số liệu đánh giá mức độ có cần thiết giải pháp, thể tỷ lệ % có giải pháp giải pháp cần thiết Yếu tố người quan trọng cấu quản lý Khi cán giảng viên sử dụng thành thạo tin học văn phòng, nắm vững thao tác nghiệp vụ hệ thống phần mềm ứng dụng công việc đảm bảo hoàn thành nhanh chóng, xác công việc Đồng thời, việc báo cáo cho cấp lãnh đạo đảm bảo xác kịp thời, giúp cho Ban lãnh đạo nắm bắt hoạt động chung toàn trường, kịp thời đưa kế hoạch, giải pháp đắn Bên cạnh đó, việc xây dựng hệ thống quy chế, quy trình xem nhẹ Hệ thống văn quy định xương sống xuyên suốt toàn trình công tác, sở kết nối đơn vị, phận với Một hệ thống quy chế, quy trình hoàn thiện, hợp lý đảm bảo cho đơn vị phối hợp chặt chẽ với nhau, công việc xử lý thông suốt Đối với yếu tố sở vật chất hạ tầng sở, điều kiện định, với hệ thống quản lý, phối hợp nhịp nhàng thông suốt phận, 87 đội ngũ cán giảng viên thành thạo nghiệp vụ, hoàn toàn khắc phục cố gắng để hoàn thành công việc Nhà trường * Kết đánh giá tính khả thi giải pháp: - Giải pháp 1: có 57,41% ý kiến cho có khả thi xếp thứ - Giải pháp 2: có 51,85% ý kiến cho có khả thi xếp thứ - Giải pháp 3: có 85,19% ý kiến cho có khả thi xếp thứ - Giải pháp 4: có 75,93% ý kiến cho có khả thi xếp thứ Biểu đồ 3.2 Mức độ khả thi giải pháp Qua thống kê số liệu đánh giá mức độ có khả thi giải pháp thể tỷ lệ % Kết thu thể rõ đặc điểm Nhà trường định hướng phát triển Nhà trường tương lai Giải pháp giải pháp cho khả thi Thuận lơi lớn nhà trường nói chung Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân nói riêng, đội ngũ cán giảng viên có trình độ cao, có trình độ Đại học trở lên Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân có lợi đội ngũ trẻ, động Chính vậy, việc tập huấn nâng cao trình độ sử dụng công cụ công nghệ thông tin vào hoạt động đào tạo 88 hoàn toàn thực thời gian ngắn Công việc trí ủng hộ phần lớn cán giảng viên Đối với việc xây dựng hệ thống quy chế, quy trình, lợi lớn Nhà trường kế thừa đơn vị khác thành mà nhà trường thu năm hoạt động trước Tuy nhiên, với việc chuyển sang sử dụng hệ thống phần mềm mới, có số quy trình, quy chế phải thay đổi để phù hợp với điều kiện công việc Việc xây dựng quy chế hoàn thiện hai, mà phải trải qua thời gian thực hoàn thiện dần Ngoài ra, quy chế cần cập nhật thường xuyên theo quy đinh Nhà nước Bộ GD&ĐT Vì thế, việc hoàn thiện quy chế, quy trình để đạt chuẩn mực thực thời gian ngắn được, nhiên Nhà trường hoàn toàn thực Việc xây dựng sở vật chất sở hạ tầng, với điều kiện Nhà trường không tiến hành đầu tư thời gian ngắn Công việc cần phải tiến hành theo kế hoạch dài hạn, chia thành nhiều giai đoạn để thực 89 Kết luận chương Thông qua việc nghiên cứu đề xuất giải pháp, khẳng định giải pháp quản lý ứng dụng CNTT đào tạo theo hệ thống tín Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân cần thiết thể tính khả thi, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng CNTT quản lý nhà trường nay, thực hiện theo đúng chủ trương Bộ GD & ĐT Tiến trình xây dựng đề xuất giải pháp đảm bảo tuân thủ nguyên tắc đề Các giải pháp trình bày có tính hệ thống, đảm bảo tính mạch lạc, dễ hiểu Trên sở nghiên cứu lý luận thực tiễn, việc tuân theo nguyên tắc chung, đề xuất bốn giải pháp quản lý ứng dụng CNTT đào tạo theo hệ thống tín Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân Chúng điều tra đến kết luận hệ thống bốn giải pháp cấp thiết có tính khả thi cao 90 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Trong trình công nghiệp hóa - đại hóa đất nước hội nhập kinh tế quốc tế đặt yêu cầu ngành kinh tế phải thích ứng cách linh hoạt chủ động để cạnh tranh phát triển Việc ứng dụng CNTT vào công tác quản lý cách thức, đường mang lại hiệu cao quản lý, giải yêu cầu xã hội đáp ứng phát triển chung xã hội Ứng dụng CNTT phương tiện đại vào quản lý việc làm thiếu sở đào tạo nói chung với Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân nói riêng Tuy nhiên để làm việc lãnh đạo Nhà trường cần phải có giải pháp phù hợp, sáng tạo để tổ chức triển khai ứng dụng CNTT vào công tác quản lý ngày mở rộng có chiều sâu nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo Nhà trường giai đoạn định hướng phát triển tương lai Để đáp ứng yêu cầu đòi hỏi công tác quản lý trên, luận văn đặt vấn đề nghiên cứu “Một số giải pháp quản lý ứng dụng CNTT đào tạo theo hệ thống tín Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân” Trên sở nghiên cứu lý luận để làm rõ số vấn đề đào tạo, tín chỉ, đào tạo theo hệ thống tín chỉ, quản lý, CNTT, quản lý ứng dụng CNTT, nghiên cứu quản lý ứng dụng CNTT đào tạo theo hệ thống tín từ làm sở khoa học cho việc giải đề giải pháp Qua nghiên cứu phương pháp trưng cầu, khảo sát thống kê, vấn trực tiếp cán bộ, giáo viên, sinh viên để phân tích thực trạng nhằm làm rõ số vấn đề liên quan đến việc quản lý ứng dụng CNTT đào tạo theo hệ thống tín Nhà trường thời gian vừa qua, tìm điểm mạnh, điểm yếu nguyên nhân vấn đề, từ làm sở để đề giải 91 pháp nhằm giải vấn đề trọng tâm mà nội dung nghiên cứu đặt Cụ thể: - Tăng cường quản lý ứng dụng CNTT đào tạo theo hệ thống tín Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân; - CNTT phương tiện hỗ trợ đắc lực cho việc đổi phương pháp cung cách quản lý theo xu hướng đại hóa ngày Tuy nhiên không nên đề cao vai trò nó, không nên phủ nhận hết tích cực phương pháp quản lý, giảng dạy truyền thống mang lại Chúng ta phải biết kết hợp hài hòa phương pháp quản lý truyền thống tạo hiệu cao công việc; - Công tác xây dựng sở vật chất, đầu tư trang thiết bị có nhiều cố gắng Đặc biệt xây dựng sở vật chất cho ứng dụng CNTT vào hoạt động đào tạo có nhiều khởi sắc theo chiều hướng tích cực Tuy nhiên chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn; - Việc tổ chức triển khai ứng dụng CNTT vào hoạt động đào tạo bước đầu, mang tính tự phát, nhiều lúng túng, thiếu tính đồng việc triển khai chưa đáp ứng yêu cầu thực tế công việc; - Có nhiều nguyên nhân chủ quan khách quan ảnh hưởng đến việc ứng dụng CNTT đào tạo theo hệ thống tín Trong nguyên nhân chủ quan lớn nhận thức chưa đầy đủ tầm quan trọng việc ứng dụng CNTT thiết bị kỹ thuật đại hỗ trợ hệ thống thông tin quản lý lãnh đạo Nhà trường đội ngũ CBQL phòng chức Chưa khơi dậy phong trào sử dụng ứng dụng CNTT vào hoạt động đào tạo Nhà trường Dựa sở lý luận phân tích thực trạng quản lý ứng dụng CNTT đào tạo theo hệ thống tín Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân, 92 luận văn giải số vấn đề đặt việc đưa giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản lý ứng dụng CNTT đào tạo theo hệ thống tín Trường Kiến nghị Để tăng cường quản lý ứng dụng CNTT đào tạo theo hệ thống tín tốt thực hiệu quả, tác giả xin kiến nghị sau: 2.1 Đối với Bộ Giáo dục Đào tạo Triển khai đồng giải pháp tăng cường ứng dụng CNTT quản lý đào tạo quản lý nhà trường Xây dựng phần mềm quản lý đào tạo chuẩn để dùng chung cho tất trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, phần mềm phải liên kết, tích hợp số liệu với phần mềm Tuyển sinh mà Bộ cung cấp cho trường Có định hướng phát triển ứng dụng CNTT tương lai để đơn vị đào tạo vào xây dựng hướng phù hợp tứng điều kiện hoàn cảnh đặc trưng riêng 2.2 Đối với Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân Lãnh đạo Nhà trường phải có ý chí thúc đẩy việc ứng dụng CNTT đào tạo theo hệ thống tín Xây dựng, sử dụng giải pháp tăng cường quản lý ứng dụng CNTT phù hợp với mục đích, thực tiễn Nhà trường Ngoài cần đầu tư mặt tài nhiều để nâng cấp toàn hệ thống CNTT Nhà trường Tạo môi trường thích hợp đồng thời động viên CBGV ứng dụng CNTT vào hoạt động quản lý, giảng dạy nhằm nâng cao hiệu công tác 93 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Đặng Quốc Bảo (1995) Một số tiếp cận khoa học quản lý việc vận dụng vào quản lý giáo dục, Trường cán quản lý GD&ĐT TW1 [2] Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (2000) Chỉ thị số 58/CT-TW ngày 17/10/2000 đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ nghiệp CNH-HĐH đất nước [3] Bộ Giáo dục & Đào tạo (2001) Quyết định số 31/2001/QĐ BGD& ĐT việc thí điểm tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi cử công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng quy theo học chế tín chỉ, Hà Nội [4] Bộ Giáo dục & Đào tạo (2007) Công văn số 11224/BGDĐ-CNTT ngày 23/10/2007 Bộ GD& ĐT việc triển khai email quản lý giáo dục [5] Bộ Giáo dục & Đào tạo (2007) Công văn 9584/BGD&ĐT-CNTT, ngày 07 tháng năm 2007 hướng dẫn thực nhiệm vụ năm học 2007-2008 ứng dụng CNTT [6] Bộ Giáo dục & Đào tạo (2007) Quyết định 43/2007/QĐ-BGD&ĐT, ngày 15 tháng năm việc ban hành Quy chế đào tạo đại học cao đẳng hệ quy theo hệ thống tín [7] Bộ Giáo dục & Đào tạo (2001) Chỉ thị số 29/2001/BGD&ĐT tăng cường giảng dạy, đào tạo ứng dụng CNTT ngành giai đoạn 2001-2005 [8] Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2007) Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ứng dụng CNTT hoạt động quan nhà nước [9] Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1993) Nghị số 49/NQ-CP ngày tháng năm 1993 phát triển CNTT nước ta năm 90 94 [10] Cục CNTT - Bộ Giáo dục Đào tạo (2008) Công văn số 273/CNTT, ngày 12/8/2008, Cục CNTT (Bộ GD&ĐT) việc kết nối cáp quang Internet đến trường nước [11] Đảng Cộng sản Việt Nam (2001) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội [12] Đảng Cộng sản Việt Nam (2002) Kết luận Hội nghị lần thứ VI Ban Chấp hành Trung Ương Đảng khoá IX tiếp tục thực nghị TW khoá VIII, phương hướng phát triển giáo dục - đào tạo khoa học công nghệ đến năm 2005 đến năm 2010 [13] Đào tạo theo hệ thống tín chỉ, nhận thức kinh nghiệm triển khai trường đại học cao đẳng Việt Nam, Kỷ yếu Hội thảo khoa học trường đại học cao đẳng Việt Nam, Đà Nẵng, 11/2006 [14] Phạm Minh Hạc (2007) Một số vấn đề giáo dục khoa học giáo dục, Nhà xuất Giáo dục, Hà Nội [15] Hà Văn Hùng (2008) Tập giảng Tổ chức hoạt động giáo dục thông tin quản lý giáo dục xu hội nhập quốc tế, Đại học Vinh [16] Vương Thanh Hương (2007) Hệ thống thông tin QLGD số vấn đề lý luận thực tiễn, Nhà xuất Đại học sư phạm Hà Nội [17] Vương Thanh Hương (2008) Tập giảng thông tin ứng dụng CNTT GD, Nhà xuất Đại học sư phạm Hà Nội [18] Đào Thái Lai (2003), Ứng dụng CNTT dạy học trường phổ thông Việt Nam Đề tài trọng điểm cấp Bộ, Mã số B2003-49-42-TĐ [19] Nguyễn Văn Lê (2006) Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, Nhà xuất Văn hóa thông tin, Hà Nội 95 [20] Phan Trọng Mạnh (1999) Giáo trình Khoa học quản lí, Nhà xuất Xây dựng, Hà Nội [21] Phạm Thanh Nghị (1999) Lý luận tổ chức quản lý, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Hà Nội [22] Phạm Thành Nghị (2002) Quản lý chất lượng giáo dục đại học, Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội [23] Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2006) Luật công nghệ thông tin, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội [24] Lâm Quang Thiệp (2005) Áp dụng hệ thống tín hệ thống giáo dục đại học nước ta- trạng phương hướng phát triển, tập chuyên đề tác giả, Hà Nội [...]... nghệ thông tin trong đào tạo ở trường đại học Chương 2: Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân Chương 3: Một số giải pháp quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân 6 CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG ĐÀO TẠO THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ... quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân; - Đề ra những giải pháp cơ bản để quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân 6 Phạm vi nghiên cứu - Đề tài tập trung nghiên cứu các giải pháp quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở Trường Đại. .. những giải pháp phù hợp, thiết thực nhằm nâng cao chất lượng hoạt động quản lý đào tạo, đáp ứng nhu cầu của người học và xã hội là cấp bách và cần thiết Đó cũng là lý do của đề tài: "Một số giải pháp quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân" 2 Mục đích nghiên cứu Đề xuất một số giải pháp quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo. .. cán bộ quản lý, sinh viên để xác định những khó khăn khi thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ 5 Nghiên cứu kinh nghiệm quản lí các cơ sở giáo dục đại học và kinh nghiệm quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ của một số trường đã triển khai đào tạo theo hệ thống tín chỉ 7.3 Phương pháp thống kê toán học Nhằm xử lý số liệu... tạo theo hệ thống tín chỉ ở Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân nhằm nâng cao chất lượng và phù hợp với tình hình thực tế phát triển giáo dục của Nhà trường 3 Khách thể và đối tượng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu Công tác quản lý đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân 3.2 Đối tượng nghiên cứu Một số giải pháp quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo theo hệ thống. .. trên máy tính phục vụ học tập 1.3 Một số vấn đề lý luận về ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ 26 1.3.1 Sự cần thiết ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ CNTT là ngành khoa học công nghệ cao, nó có nhiều tác dụng trong cuộc sống xã hội, mang lại hiệu quả lớn trong mọi mặt của xã hội trong đó có quản lý Ứng dụng CNTT làm cho việc quản lý trở nên... thống tín chỉ ở Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân 4 Giả thuyết khoa học Nếu xây dựng được các giải pháp có cơ sở khoa học, phù hợp với thực tiễn, có tính khả thi sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo theo phương thức tín chỉ tại Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân 4 5 Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu cơ sở lý luận của vấn đề quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ; ... người cán bộ quản lý phải hết sức sáng tạo, linh hoạt và mềm dẻo để chỉ đạo hoạt động của tổ chức nhằm đạt được mục đích đã đề ra 21 MÔI TRƯỜNG QUẢN LÝ Mục tiêu quản lý Chủ thể quản lý Khách thể quản lý Hình 1.2: Cấu trúc hệ thống quản lý 1.2.3.2 Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ Đào tạo theo hệ thống tín chỉ là phương pháp đào tạo mới - lấy người học làm trung... trong QL ở nhà trường, khẳng định ý nghĩa tầm quan trọng của ứng dụng CNTT trong QL và các tác giả cũng đề xuất được một số giải pháp cần thiết, khả thi, nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT trong QL Tuy nhiên, mới chỉ dừng ở một phạm vi, một trường, một số khía cạnh nào đó Chưa có công trình nghiên cứu khoa học nào đề cập đến một số giải pháp quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo theo hệ thống. .. theo hệ thống tín chỉ ở Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân Vì thế, tác giả đi sâu nghiên cứu đề tài này mong muốn đề xuất được những giải pháp tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng QL và đào tạo của Nhà trường 1.2 Một số khái niệm cơ bản 1.2.1 Đào tạo, tín chỉ, đào tạo theo hệ thống tín chỉ 11 1.2.1.1 Đào tạo Theo Từ điển Bách khoa Việt Nam, đào tạo là quá trình ... lý ứng dụng công nghệ thông tin đào tạo theo hệ thống tín Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân; - Đề giải pháp để quản lý ứng dụng công nghệ thông tin đào tạo theo hệ thống tín Trường Đại học Công. .. "Một số giải pháp quản lý ứng dụng công nghệ thông tin đào tạo theo hệ thống tín Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân" Mục đích nghiên cứu Đề xuất số giải pháp quản lý ứng dụng công nghệ thông tin đào. .. Một số giải pháp quản lý ứng dụng công nghệ thông tin đào tạo theo hệ thống tín Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân 6 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG ĐÀO TẠO THEO
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở trường đại học công nghệ Vạn Xuân, Một số giải pháp quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở trường đại học công nghệ Vạn Xuân, Một số giải pháp quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở trường đại học công nghệ Vạn Xuân

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn