giải pháp nâng cao động lực làm việc của nhân viên ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông cửu long

129 303 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2015, 12:15

TR B GIÁO D CăVĨă ĨOăT O NGă I H C KINH T TP.HCM - - TR NăV NăTI N GI IăPHÁPăNỂNGăCAOă NG L C LÀM VI C C A NHÂN VIÊN T I NGÂN HÀNG PHÁT TRI NăNHĨă NG B NG SÔNG C U LONG LU NăV NăTH CăS ăKINHăT Tp H Chí Minh - N mă2015 TR B GIÁO D CăVĨă ĨOăT O NGă I H C KINH T TP.HCM - - TR NăV NăTI N GI IăPHÁPăNỂNGăCAOă NG L C LÀM VI C C A NHÂN VIÊN T I NGÂN HÀNG PHÁT TRI NăNHĨă NG B NG SÔNG C U LONG Chuyên ngành : Qu n tr kinh doanh h Mã s ng ngh nghi p : 60340102 LU NăV NăTH CăS ăKINHăT NG IăH NG D N KHOA H C: PGS.TS TR N KIM DUNG Tp H Chí Minh - N mă2015 L IăCAMă OAN Tôi cam đoan r ng lu n v n ắGi iă phápănơngăcaoă đ ng l c làm vi c c a nhân viên t i Ngân hàng Phát Tri năNhƠă ng B ng Sông C uăLongẰ nghiên c u c a Ngo i tr nh ng tài li u tham kh o đ c trích d n lu n v n nƠy, cam đoan r ng toàn ph n hay nh ng ph n nh c a lu n v n nƠy ch a t ng đ đ c s d ng đ nh n b ng c p nh ng n i khác Không có s n ph m/nghiên c u c a ng nƠy mƠ không đ c công b ho c i khác đ c s d ng lu n v n c trích d n theo quy đ nh Lu n v n nƠy ch a bao gi đ đ i h c ho c c s đƠo t o khác TP.H Chí Minh, n m 2015 TR NăV NăTI N c n p đ nh n b t k b ng c p t i tr ng M CăL C TRANG PH BÌA L I CAM OAN M CL C DANH M C CÁC B NG BI U DANH M C CÁC HÌNH V DANH M C CÁC T VI T T T DANH M C PH L C M U CH NG 1: C S NG I LAO NG LÝ THUY T V NG L C VÀ T O NG L C CHO 1.1 Khái ni m v đ ng l c t o đ ng l c 1.1.1 ng l c 1.1.2 S khác gi a đ ng l c s th a mãn 1.1.3 T m quan tr ng c a vi c t o đ ng l c cho nhân viên 1.2 Các h c thuy t v t o đ ng l c 1.3 Các y u t nh h 1.3.1 Mô hình m ng đ n t o đ ng l c 11 i y u t t o đ ng l c c a Kovach (1987) 11 1.3.2 Các nghiên c u khoa h c ng d ng mô hình m 1.3.3 i y u t c a Kovach 13 c m ngu n nhân l c ngành Ngân hàng t i Vi t Nam 15 1.3.4 Các y u t nh h ng đ n t o đ ng l c làm vi c cho nhơn viên đ ngh 16 1.3.5 Kinh nghi m t o đ ng l c làm vi c cho nhân viên t i m t s Ngân hàng TMCP t i Vi t Nam 21 Tóm t t ch CH ng 29 NG 2: TH C TR NG CÔNG TÁC T O NG L C CHO NHÂN VIÊN T I NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRI N NHÀ BSCL (MHB) 30 2.1 Gi i thi u v MHB 30 2.1.1 Khái quát l ch s hình thành phát tri n c a MHB 30 2.1.2 C c u t ch c, b máy qu n lý c a MHB 32 2.1.3 Tình hình ho t đ ng kinh doanh c a MHB 33 2.1.4 C c u nhân s 37 2.1.5 Môi tr ng làm vi c t i MHB 38 2.2 Th c tr ng công tác t o đ ng l c cho nhân viên t i MHB 38 2.2.1 K t qu th c hi n kh o sát y u t t o đ ng l c cho nhân viên t i MHB 39 2.2.2 Th c tr ng công tác t o đ ng l c cho nhân viên t i MHB 42 2.2.3 ánh giá chung th c tr ng t o đ ng l c cho nhơn viên t i MHB vƠ nguyên nhơn ch y u 54 Tóm t t ch CH ng 56 NG 3: XU T M T S GI I PHÁP T O NG L C CHO NHÂN VIÊN T I NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRI N NHÀ BSCL (MHB) 57 3.1 C n c xây d ng gi i pháp 57 3.2 Gi i pháp t o đ ng l c cho nhân viên thông qua y u t ắThu nh p” 58 3.2.1 Xác đ nh l i m c l 3.2.2 Chi l 3.2.3 Th 3.2.4 ng vƠ hoƠn thi n c ch tr l ng cho nhơn viên 58 ng cho nhơn viên ngƠy 61 ng xuyên t ch c ch a d ng hóa ch ng trình thi đua khen th ng 61 ng trình phúc l i 62 3.3 Gi i pháp t o đ ng l c cho nhân viên thông qua y u t ắ Ơo t o phát tri n c h i th ng ti n” 62 3.3.1 Xây d ng ch ng trình đƠo t o cho nhân viên t giai đo n tân n đ n tái đƠo t o 62 3.3.2 Ơo t o t p trung k ho ch 64 3.3.3 T ch c đƠo t o t i ch 64 3.3.4 Chú tr ng phát tri n đ i ng nhơn s k c n 65 3.4 Gi i pháp t o đ ng l c cho nhân viên thông qua y u t ắ c công nh n đ y đ thành qu làm vi c” 66 3.4.1 Hoàn thi n B tiêu chí đánh giá hi u qu công vi c KPIs 66 3.4.2 K t h p đánh giá KPIs v i đánh giá trình hoƠn thƠnh công vi c 66 3.4.3 Th c hi n đánh giá n ng l c nhân viên b ng ph ng pháp thông tin ph n h i 360 đ (360o feedback) 67 3.4.4 Ghi nh n thành tích nhân viên m t cách k p th i 67 3.5 Gi i pháp t o đ ng l c cho nhân viên thông qua y u t ắTh 3.5.1 Xây d ng th ng hi u” 67 ng hi u n i b 68 3.5.2 Chú tr ng nghiên c u phát tri n đa d ng hóa nâng cao ch t l ng s n ph m 68 3.5.3 T ng c ng truy n thông qu ng bá th ng hi u bên 69 3.6 Gi i pháp t o đ ng l c cho nhân viên thông qua y u t ắM i quan h v i Lãnh đ o” 69 3.6.1 Lưnh đ o tr c ti p ph i n cho nhân viên c m th y h đ t c tin ng 69 3.6.2 Lưnh đ o không nên áp d ng chung m t m c đ ki m soát đ i v i toàn b nhân viên 70 3.6.3 T ng c ng bu i h p mang tính chia s , nh ng bu i nói chuy n thân tình gi a Lưnh đ o nhân viên 70 Ơo t o b sung k n ng nh n xét, ph n h i nhơn viên cho đ i ng Lưnh 3.6.4 đ o 71 3.7 Gi i pháp t o đ ng l c cho nhân viên thông qua y u t ắ Tóm t t ch c m công vi c” 71 ng 72 K T LU N 73 TÀI LI U THAM KH O PH L C DANHăM CăCÁCăB NGăBI U B ng 1.1: X p h ng y u t t o đ ng l c cho nhân viên qua t ng th i k 13 B ng 1.2: Mô hình y u t t o đ ng l c đ xu t 17 B ng 1.3: M c thu nh p bình quân c a nhân viên ACB qua n m 24 B ng 2.1: K t qu ho t đ ng kinh doanh qua n m 34 B ng 2.2: C c u nhân s chi ti t đ n 31/12/2014 38 B ng 2.3: T ng h p đánh giá y u t t o đ ng l c 40 B ng 2.4: Th t u tiên t o đ ng l c 42 B ng 2.5: Nguyên nhân y u t t o đ ng l c ch a hi u qu 55 DANHăM CăCÁCăHÌNH V Hình 1.1: Ti n trình đ ng l c làm vi c m u Hình 1.2: L ng bình quơn tháng c a nhân viên Ngân hàng 22 Hình 2.1: Mô hình c c u t ch c c a MHB 33 Hình 2.2: C c u ngu n v n n m 2014 35 Hình 2.3: C c u d n theo cá nhân doanh nghi p 36 Hình 2.4: C c u d n theo ngành ngh 36 Hình 2.5: C c u chi ti t m u nghiên c u 39 Hình 2.6: Ma tr n đánh giá theo trung bình 41 Hình 2.7: Ma tr n đánh giá theo trung bình 41 Hình 2.8: Quy trình u chuy n qu l ng 43 Hình 2.9: Thu nh p c a nhơn viên MHB qua n m 44 Hình 3.1: S đ xây d ng c ch ti n l ng 60 DANHăM CăCÁCăT ăVI TăT T BSCL ng b ng sông C u Long MHB Ngân hàng TMCP Phát tri n nhƠ NHNN Ngơn hƠng NhƠ n NHTM Ngơn hƠng th ng m i NHTMCP Ngơn hƠng th ng m i C ph n NHTMNN Ngơn hƠng th ng m i NhƠ n TP.HCM Thành ph H Chí Minh c c ng b ng sông C u Long DANHăM CăPH ăL C PH L C 1: Th o lu n nhóm PH L C 2: B ng kh o sát nghiên c u PH L C 3a: K t qu kh o sát s b PH L C 3b: Cách xây d ng ma tr n đánh giá PH L C 4: B ng l ng nhân viên Phòng kinh doanh t i Chi nhánh MHB PH L C 5: Phi u u tra nhu c u đƠo t o PH L C 6: Ví d b ng k ho ch đƠo t o t ng th PH L C 7: Ví d b ng k ho ch đƠo t o chi ti t tháng 03/2015 PH L C 8: B ng kh o sát ch t l ng khóa đƠo t o PH L C 9: Phi u kh o sát đƠo t o n m PH L C 10: KPIs cho nhân viên tân n (ví d ch c danh RM) PH L C 11: B ng đánh giá trình th c hi n công vi c theo k ho ch PH L C 12: Ví d b ng đánh giá n i b 3600 Nên b sung vào n i dung (n u có): Gi ng viên Ch tiêu Chia s kinh nghi m Cu n hút h c viên vào gi ng 5 4 ánhăgiá 3 2 1 ng viên khuy n khích h c viên đóng góp ý ki n Ki n th c r ng liên quan đ n ch đ Quan tơm đ n s ti p thu c a h c viên Trình bày rõ ràng, d hi u d nh Ý ki n khác: T ch c l p h c Ch tiêu ánhăgiá Cách b trí phòng h c phù h p v i s l ng h c viên Cách t ch c l p h c giúp cho vi c ti p thu d dàng h ng thú y đ tài li u cho h c viên Thi t b / d ng c h tr gi ng d y t t Ý ki n khác Nh n xét chung Ch tiêu ánhăgiá Ch t l ng chung c a khoá đƠo t o Anh/Ch vui lòng góp ý đ vi c t ch c khoá h c ngày hoàn thi n, đáp ng nhu c u đào t o: Các khoá h c h tr khác Anh/Ch s u tiên h c khoá h c nƠo sau đơy: ( ánh s theo th t u tiên 1,2,3,ầvƠo ô tr l i)  Ti ng Anh  Vi tính  K n ng qu n lý (T duy, qu n lý th i gian, thi t l p m c tiêu l p k ho ch,ầ)  K n ng m m (Giao ti p, gi i quy t v n đ , làm vi c nhóm, )  Ơo t o chuyên môn nghi p v Khác:ầầầầầầầầầầầ Cám n Anh/Ch hoàn t t Phi u đánh giá PH L C 9: Phi u kh oăsátăđƠoăt o trongăn m NGÂN HÀNG MHB NăV : PHI UăKH OăSÁTă ĨOăT OăN Mă H tên vƠ MSNV: ầầầầầầầ Ch c danh: ầầầầầầầầầầầầ C p Qu n lý đánh giá:ầầầầầ Ch c danh: ầầầầầầầầầầầầ n v công tác: ầầầầầầ ầầầầầầ ầầầầầầầầ ầầầầ C t (3) (5) M c đ ng d ng S T: đánh giá theo thang m 1->5 lƠ m c ng d ng th p nh t vƠ lƠ m c ng d ng t t nh t L u ý: cho m nh ng chuyên đ đư h c n m, chuyên đ không đ c h c đ tr ng C t (4) (6) M c c n thi t v NC T: đánh giá theo thang m 1->3 lƠ m c th p vƠ lƠ m c c n thi t nh t L u ý: cho m vƠo nh ng chuyên đ có NC T, chuyên đ NC T đ tr ng Stt A 10 Tên ẾhỐyên đ CHUYểNă ă SPăNGHI Pă V I Core Banking Phơn h Ti n g i Phơn h Ngơn qu Phơn h K toán Phân h TƠi tr th ng m i Phơn h Ti n vay Phơn h khác (Ngu n v n, KD ngo i h i, u t , Chuy n ti n n c) II.ăS năph mă d chăv ă a S n ph m KH cá nhân Quy ch , quy đ nh liên quan KHCN Ch ng trình S n ph m 2012 S n ph m u đưi kép S n ph m Ti t ki m linh ho t CBNV t đánh giá M Ế M Ế đ Ế n ng thi t ế ng ố S T NC T C p QỐ n lý đánh giá M Ế đ ng ế ng S T M ẾẾ n thi t ố NC T Ghi 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 b S n ph m KH doanh nghi p S n ph m vƠ nghi p v KH doanh nghi p Ế S n ph m Th SP vƠ nghi p v Th D ch v th , POS H th ng th ghi n n iđa III Thanh toán qu căt ă Nghi p v chuy n ti n Western Union Ch ng trình khuy n m i WU "Cùng hòa ni m vui - nh n quƠ u đưi" Nghi p v TTQT- Quy trình chuy n ti n n c ngoƠi, nh thu ch ng t , L/C T ng quan v TTQT Nghi p v Phòng ch ng r a ti n IV.ăTi năt ă Nghi p v Kinh doanh ngo i h i V Ngơnăqu ăă 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nghi p v Ngơn qu VI.ăTínăd ngăăă Chia s kinh nghi m TƠi tr XNK, Tín d ng doanh nghi p, Tín d ng cá nhân VII.ăQu nălỦă r iăroă Quy ch , quy trình nghi p v QLRR v n hƠnh Quy trình giám sát, tuơn th , đánh giá n i b Quy ch , quy trình cho vay, b o lưnh VIII Pháp lý Ki n th c pháp lu t phòng ch ng tham nh ng Quy đ nh v m u H TD, H BL Ki n th c pháp lý v y quy n, chuy n nh ng, ầ liên quan ho t đ ng Ngơn hàng IX.ăQu nălỦă ch tăl ngă So n th o v n b n Nh n th c v h 31 32 33 34 35 B 36 37 38 39 40 41 42 th ng Qu n lý ch t l ng X.ăNghi păv ă khác Quy trình Ti p nh n vƠ x lý ý ki n KH Nghi p v Ki m toán viên XI.ăNghi păv ă b oăv ă K thu t b o qu n vƠ s d ng công c h tr dƠnh cho b o v Ki n th c PCCC, quy đ nh v PCCC vƠ x lý báo cháy Quy đ nh v nghi p v b o v CHUYểNă K ăN NG V n hóa Giao ti p công s K n ng LƠm vi c nhóm K n ng T v n bán hƠng t i qu y K n ng Ch m sóc khách hàng K n ng giao ti p kinh doanh K n ng giao ti p b o v , lái xe, t p v Chia s kinh nghi m đƠo t o C 10 11 12 13 CHUYểNă ă KHÁC I.ăNGHI PăV Quy ch , quy đ nh v đ m b o ti n vay H ng d n công tác d ch v khách hàng Quy trình XD, tri n khai chi n l c vƠ KHKD Nghi p v K toán t ng h p Nghi p v K toán giao d ch Nghi p v K toán qu n tr Quy trình qu ng bá s n ph m Quy đ nh x lý s c rút ti n hƠng lo t, KHDN t ch c l i, gi i th , ầ H ng d n ti p th KHCN vƠ giao d ch KH VIP Quy trình KS h s , tƠi li u vƠ x lý công vi c Quy trình phân lo i n , trích l p d phòng Quy đ nh v T l an toƠn ho t đ ng Quy ch , quy 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 trình i u chuy n v n H ng d n Cho vay đ i v i KHCN H ng d n Cho vay đ i v i KHDN Quy đ nh v Qu n lý nhơn s Quy đ nh, quy trình x lý thu h in Quy trình tác nghi p KD ti n t Quy ch , quy đ nh v Mua bán n Quy ch , quy trình liên quan công tác T Phân tích tín d ng Phân tích TCDN Th m đ nh d án Qu n lý ch t l ng d ch v Ki n th c B o m t thông tin Chia s kinh nghi m giao d ch KH Chia s kinh nghi m QLRR NH Chia s kinh nghi m QLNS Các chuyên đ 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 v CNTT Các chuyên đ khác II.ăK ăN NG KN Lưnh đ o qu n lý KN QLNS KN QL th i gian hi u qu KN T v n bán hƠng ch đ ng KN Ơm phán, th ng th o h p đ ng KN ng viên nhân viên KN QL khách hàng KN T tích c c KN Hu n luy n nhân viên KN Gi i quy t v n đ vƠ quy t đ nh KN thuy t ph c KD KN Nói chuy n tr c công chúng Các KN khác ầầầầ., ngƠy ầ tháng ầ n m 20 Ng i t đánhăgiá C p qu nălỦăđánhăgiá PH L C 10: KPIs cho nhân viên tân n (ví d ch c danh RM) B Nă ÁNHăGIÁăKPIsăNVTT H Tên: Ch c danh: S L TT KPI (1) Các KPI (2) (3) - Tinh th n h p tác ph i h p, trách nhi m v i công vi c đ c Con ng i - M c đ phù h p đ i v i ch c danh ng n Ch tiêu đ ngăkỦ (4) ng (5) BL CN t đánh giá 10 (8) 50 (9) 0 C n c b ng ch m công t i đ nv V ng v ng V ng v ng v ng không 5% 4 v ng ngày ánh giá t BL đ n v trình làm vi c hàng ngày 10% Data KH đ c l p theo Teamplate T ng m 10% 15% - i lƠm đ y đ vƠ gi theo quy đ nh - N m v ng quy trình trình Quy h s trình - Tác phong theo b tiêu chu n ch t l ng d ch v c a TCB - M c đ n m v ng s n ph m ch l c c a chi nhánh - Xây d ng đ c Data Tài khách hàng hi u qu (có đ y đ s n tho i thông oăl K t qu Tr ng đ t s % đ c (6) (7) 0 5% 15% =8 >= 10 >=20 >=25 >=30KH 10% tin đính kèm) - G i vƠ đ t h n thành công v i nh t khách hàng - i g p m t nh t khách hàng -S l ng deal thành công T ng c ng m u 10 10% 10% Tính theo KPIs tài t ng v trí 0 >=1 >=3 >=5 >= >=10 10% 100% NgƠyăầ ăthángầ.ăn mă20 ng h p không đ t, c th : CBNVăđ căđánhăgiá (Ký ghi rõ h tên) >=5 1sp 2sp 3sp 4sp >= 5sp Nh năxétăvƠăđánhăgiá: Nh năxétăđánhăgiáăc aăGiámăđ c chi nhánh a V thái đ làm vi c: b V k n ng bán hƠng: c V m c đ phù h p v i ch c danh hi n t i: d V k t qu bán hàng/ ch tiêu đ c giao: e Ý ki n khác: Nh n xét c aăGiámăđ c chi nhánh Tr Giámăđ c chi nhánh (Ký ghi rõ h tên) 0 PH L C 11: B ngăđánhăgiáăquáătrìnhăth c hi n công vi c theo k ho ch H vƠ tên: Ch c danh: Phòng/Ban: TT Ch ătiêu Ch tiêu A Ch tiêu B B NGă ÁNHăGIÁăTH CăHI NăCỌNGăVI CăTHEOăK ăHO CH M că tiêu t ngă th 1.1 1.2 2.1 2.2 M că tiêu chi ti t 1.1.1 1.1.2 1.2.1 2.1.1 2.2.1 Th iăh nă hoàn thành M că Tr ngă uă s tiên 31/12/2014 5% 31/12/2014 5% 31/12/2014 20% 31/12/2014 40% 31/12/2014 30% T ng 100% C C A A B Ti đ th hi nă ă că n i măs Không C nă Hoàn Hoàn Xu tă hoàn c iă thành thành s c thành thi n t t 100% 80% 20% * Ghi chú: + M c u tiên: D a vào t m quan tr ng c a m i m c tiêu, có th chia thành m c: A: C n làm ngay, m c tiêu tr ng y u c n u tiên lƠm tr c B: S làm, m c tiêu c n hoàn thành sau hoàn thành m c tiêu A C: Khuy n khích, m c tiêu nên lƠm u ki n v ngu n l c (chi phí, th i gian ) cho phép sau đư hoàn thành m c tiêu u tiên A, B + i ms : c xây d ng thang m M i m đ c tính d a m c đ hoàn thành so v i m c tiêu đư đ m cđ v 5: Su t s c Nhân viên có k t qu t xa m c tiêu c th đư đ t Hi u qu ho t đ ng c p đ cho th y nhân viên phù h p đ đ t lên m t c p đ cao h n xu t: hoàn thành > = 120% k ho ch 4: Hoàn thành t t Nhân viên có k t qu ho t đ ng cao h n đáng k so v i m c tiêu c th đư đ t xu t: hoàn thành 110% - 120% k ho ch 3: HoƠn thƠnh Nhơn viên đ t đ c t t c m c tiêu c th v hi u qu ho t đ ng đư đ t Hi u qu ho t đ ng phù h p đ i v i m t nhân viên nhóm công vi c xu t: hoàn thành 95% - 100% k ho ch 2: C n c i thi n Hi u qu ho t đ ng th c t ch a th a mưn tiêu chí đư nêu m c có th ch p nh n đ c Nhân viên c n c i thi n đ hoàn thành m c tiêu m c tiêu c th , nh ng xu t: hoàn thành 85% - 94% k ho ch 1: Không hoàn thành Hi u qu ho t đ ng c a nhân viên không l p t c n u không s b sa th i m c có th ch p nh n đ xu t: hoàn thành < 84% k ho ch c, c n c i thi n PH L C 12: Ví d b ngăđánhăgiáăn i b 3600 SURVEYă ÁNHăGIÁăN IăB ă * XỐ t s Ế(XS): Luôn s n sàng hoàn thành xu t s c nhi m v * ảoàn thành t t (HTT): Luôn ch đ ng hoàn thành t t nhi m v * Hoàn thành (HT): Th c hi n vai trò, trách nhi m * C n Ế g ng (CCG): Ch th c hi n đ c nh c nh , giao vi c * Không hoàn thành (KHT): Th đ ng không hoàn thành nhi m v ST T Tiêu Ch ăđ ngă chí Tinhăth nă Tínhăsángăt o công đánhă tráchănhi m vi c giá M căđ ă H C K H C K H C K X H X H X H đánhă T C H T C H T C H S T S T S T giá T G T T G T T G T Khung mă 5 t ngă ng Hu nh Mai Anh 3 Tinhăth năph iă h p H C K X H To T C H S T tal T G T 4 GhiăchúăgópăỦăchoăđ ngă nghi păđ ăhoƠnăthi năh n C i thi n: S t t h n n u g p tr ng i gi i quy t công vi c, trao đ i vƠ tìm h ng g i quy t 14 phát sinh đ tránh làm pending công vi c u m: Lành tính, nhi t tình h tr đ ng nghi p Tr ng Tu n ông inh Th Thu Hà 4 4 C i thi n: S hi u qu h n n u ông vƠo chi ti t v n đ , tránh tình tr ng ch nói m t lý thuy t, thi u hƠnh 15 đ ng c th u m: H c h i, ti p thu r t nhanh C h i th ng ti n dang ch phía tr c C i thi n: S t t h n n u ch bình t nh h n vi c s lý 14 v n đ phát sinh t Vùng u m: R t tơm huy t vƠ hi u Vùng [...]... cho nhân viên t i Ngân hàng TMCP Phát tri n Nhà BSCL (MảB) ậ Gi i thi u khái quát v MHB, đánh giá th c tr ng công tác t o đ ng l c cho nhân viên t i MHB thông qua kh o sát nhân viên và d li u th c p tác gi thu th p đ c, tìm hi u nguyên nhân d n đ n nhân viên đánh giá ch a t t công tác t o đ ng l c c a MHB - Ch ng 3: xu t m t s gi i pháp t o đ ng l c cho nhân viên t i Ngân hàng TMCP Phát tri n nhà BSCL... MHB xu t m t s gi i pháp, ki n ngh đ có th nâng cao đ ng l c làm vi c c a nhân viên t i Ngân hàng MHB 3 iăt ngănghiênăc u,ăph m viăvƠăgi iăh nănghiênăc u - it ng nghiên c u: + Các gi i pháp nâng cao đ ng l c làm vi c cho nhân viên t i Ngân hàng MHB - Ph m vi và gi i h n nghiên c u: 3 Vì th i gian vƠ n ng l c có gi i h n, quá trình kh o sát ch t p trung vƠo các đ i t ng là cán b nhân viên t i H i s và... l c làm vi c cho nhân viên c a Ngân hàng, phân tích các nhân t tác đ ng đ n đ ng l c làm vi c c a nhân viên và đ xu t m t s gi i pháp t o đ ng l c cho nhân viên đ mang l i hi u qu làm vi c cao h n c ng nh mang l i doanh thu và l i nhu n cho MHB 2 M cătiêu nghiênăc u Nghiên c u th c hi n nh m m c đích giúp cho các nhƠ qu n lý c a Ngân hàng MHB xác đ nh đ c các y u t chính tác đ ng đ n đ ng l c làm vi... Vi t Nam 16 Ngu n nhân l c ngành Ngân hàng t i Vi t Nam hi n nay có đ c tr ng ch y u là ngu n nhân l c tr , có trình đ cao, theo th ng k c a NHNN thì hi n nay ngu n nhân l c Ngân hàng có h n 60% nhơn viên đ tu i d đ i h c vƠ 3,1% nhơn viên có trình đ cao h c i 30; 64,96% nhơn viên có trình đ ơy lƠ ngu n nhân l c ti m n ng, n u các Ngân hàng bi t t n d ng vƠ kh i d y đ ng l c cho nhân viên thì s mang... ti n th ng hoƠn thƠnh ng cho nhân viên gi i nghi p v , nhân viên ph c v t t khách hàng, nhân viên có sáng ki n c i ti n nâng cao ch t l ng ph c v khách hàng, nhân viên bán hàng xu t s c, v.v Trong n m 2013, ACB đư đi u ch nh chính sách đưi ng cho phù h p tình hình tài chính và bi n đ ng nhân s N i dung đi u ch nh bao g m nguyên t c đánh giá hi u qu ho t đ ng đ n v vƠ nhơn viên ACB, l ng kinh doanh cho... n Kim Dung & Nguy n Ng c Lan Vy (2011), th c hi n truy n thông và làm cho th ng hi u s ng đ ng thông qua ngu n nhân l c s t o k t qu là nhân viên có ni m t hƠo cao h n, c m nh n t t h n v m c đích chung vƠ m c đ đ ng viên cao h n 1.3.5 Kinh nghi m t oă đ ng l c làm vi c cho nhân viên t i m t s Ngân hàng TMCP t i Vi t Nam 1.3.5.1 Ngân hàng TMCP Quân đ i (MB) 22 Ngơn hƠng TMCP Quơn đ i đ c thành l p ngƠy... viên nhân viên TP.HCM K t qu nghiên c u đ a ra b y y u t đ ng c s p x p theo th t quan tr ng nh sau: (1) đ (2) đ m b o công vi c, (3) m i quan h , (4) l ti n, (6) đ c đi m công vi c, (7) th 1.3.3 ng đ n các ngân hàng TMCP Vi t Nam M u nghiên c u 200 nhân viên làm vi c t i các NHTMCP viên nhân viên vƠ đ nh h c công nh n, ng vƠ phúc l i, (5) đƠo t o vƠ th ng ng hi u c đi m ngu n nhân l c ngành Ngân hàng. .. MHB Thi u đ ng l c làm vi c c ng lƠ m t trong nh ng nguyên nhân chính khi n cho t l ngh vi c t i MHB luôn m c cao, lên đ n 11% n m 2014 Nh n th c đ c t m quan tr ng c a v n đ nêu trên, tác gi quy t đ nh ch n đ tài ắGi i pháp nơng cao đ ng l c làm vi c c a nhân viên t i Ngân hàng TMCP Phát tri nă nhƠă BSCLă (MHB)Ằ lƠm đ tài nghiên c u cho lu n v n c a mình v i mong mu n s giúp Ngân hàng MHB nh n bi t... c c a nhân viên và nh ng h n ch c a công tác t o đ ng l c cho nhân viên c a MHB t đó đ a ra các gi i pháp tác đ ng phù h p đ đ i m i và hoàn thi n c ch t o đ ng l c làm vi c cho nhân viên - đ tđ c m c đích nƠy, nghiên c u c n ph i gi i quy t đ Phơn tích đánh giá th c tr ng công tác t o đ ng l c cho nhân viên c a MHB, xác đ nh các y u t - c các v n đ sau: nh h ng đ n đ ng l c làm vi c c a nhân viên t... yên tâm c ng hi n, nâng cao ng vƠ n ng su t lao đ ng 1.3.4.3 Y ut ào t o phát tri n và c h i th ng ti n: ào t o phát tri n và c h i th ng ti n đơy d a vào y u t ắS th ngăti n và phát tri n trong t ch cẰ trong mô hình c a Kovach (1987) ng l c làm vi c c a nhân viên còn ph thu c r t nhi u vƠo c h i phát tri n và th ng ti n c a h trong t ch c c đƠo t o bài b n s giúp cho nhân viên phát tri n v ki n th ... làm vi c cho nhân viên c a Ngân hàng, phân tích nhân t tác đ ng đ n đ ng l c làm vi c c a nhân viên đ xu t m t s gi i pháp t o đ ng l c cho nhân viên đ mang l i hi u qu làm vi c cao h n c ng... th ng hoƠn thƠnh ng cho nhân viên gi i nghi p v , nhân viên ph c v t t khách hàng, nhân viên có sáng ki n c i ti n nâng cao ch t l ng ph c v khách hàng, nhân viên bán hàng xu t s c, v.v Trong... T l nhân viên nam chi m 54% nhân viên n chi m 46% h p lý b i nh ng nhân viên doanh hay nhân viên bán hàng t i ngơn hƠng th v trí nhân viên kinh ng u tiên nam h n lƠ n Nh ng 40 nhân viên tham
- Xem thêm -

Xem thêm: giải pháp nâng cao động lực làm việc của nhân viên ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông cửu long, giải pháp nâng cao động lực làm việc của nhân viên ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông cửu long

Từ khóa liên quan