Luận văn thạc sĩ HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý CHI NGÂN SÁCH NHÀ nước ở HUYỆN LONG hồ, TỈNH VĨNH LONG

106 946 12
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/10/2015, 08:07

BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING - LÊ THÀNH TRUNG ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở HUYỆN LONG HỒ, TỈNH VĨNH LONG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Mã số: Tài – ngân hàng 60.34.02.01 TP HỒ CHÍ MINH – 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Vĩnh Long, ngày 28 tháng 08 năm 2015 Người cam đoan Lê Thành Trung MỤC LỤC T TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH PHẦN MỞ ĐẦU T 1.Tính cấp thiết đề tài T Mục tiêu câu hỏi nghiên cứu đề tài T 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu T Phương pháp nghiên cứu T Ý nghĩa thực tiễn đề tài T Bố cục nghiên cứu T CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NSNN VÀ QUẢN LÝ CHI NSNN Ở VIỆT NAM T 1.1Cơ sở lý luận ngân sách Nhà nước T 1.1.1 Khái niệm ngân sách Nhà nước T 1.1.2 Hệ thống NSNN T 1.1.3 Phân cấp quản lý NSNN T 1.1.3.1 Sự cần thiết tác dụng T 1.1.3.2 Các nguyên tắc phân cấp quản lý ngân sách nhà nước 10 T 1.1.3.3 Nội dung phân định nhiệm vụ thu chi NSNN ta 11 T 1.1.4 Đặc điểm NSNN 13 T 1.1.5 Chức NSNN 14 T 1.1.6 Phân cấp quản lý NSNN 15 T 1.1.7 Vai trò NSNN 15 T 1.2 Chi NSNN 16 T 1.2.1 Khái niệm, đặc điểm chi NSNN 16 T 1.2.1.1 Khái niệm 16 T 1.2.1.2 Đặc điểm 16 T 1.2.2 Phân loại chi NSNN 17 T 1.2.3 Nội dung vai trò chi NSNN 18 T 1.2.3.1 Nội dung chi NSNN 18 T 1.2.3.2 Vai trò chi NSNN 18 T 1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động chi 19 T 1.3 Quản lý chi NSNN cấp huyện 21 T 1.3.1 Nhiệm vụ chi NSNN cấp huyện 21 T 1.3.2 Nguyên tắc quản lý ngân sách nhà nước 23 T 1.4 Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến quản lý nguồn chi NSNN 25 T 1.4.1 Các nhân tố khách quan 25 T 1.4.2 Các nhân tố chủ quan 27 T 1.5 Kinh nghiệm quản lý NSNN số nước học kinh nghiệm 29 T 1.5.1 Kinh nghiệm quản lý NSNN số nước 29 T 1.5.2 Kinh nghiệm quản lý NSNN Thành Phố Cần Thơ 30 T 1.5.3 Bài học kinh nghiệm cho huyện Long Hồ 30 T Kết luận chương 32 T CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN LONG HỒ GIAI ĐOẠN 2010 - 2014 33 T 2.1 Tổng quan tình hình kinh tế - xã hội huyện Long Hồ 33 T 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 33 T 2.1.2 Tình hình kinh tế - xã hội 33 T 2.1.3 Tình hình thu chi ngân sách cân đối ngân sách 34 T 2.2 Thực trạng quản lý chi NSNN huyện Long Hồ 36 T 2.2.1 Tổ chức máy quản lý NSNN huyện 36 T 2.2.1.1 Thành tích đạt 36 T 2.2.1.2 Hạn chế chủ yếu 38 T 2.2.1.3 Nguyên nhân hạn chế 38 T 2.2.2 Quản lý lập dự toán chi ngân sách cấp huyện 38 T 2.2.2.1 Quy trình thực 39 T 2.2.2.2 Thành tích đạt 39 T 2.2.2.3 Hạn chế yếu 42 T 2.2.2.4 Nguyên nhân hạn chế 44 T 2.2.3 Quản lý chấp hành chi ngân sách cấp huyện 45 T 2.2.3.1 Quy trình thực 45 T 2.2.3.2 Thành tích đạt 47 T 2.2.3.3 Hạn chế yếu 55 T 2.2.3.4 Nguyên nhân hạn chế 56 T 2.2.4 Quản lý toán chi ngân sách cấp huyện huyện Long Hồ 57 T 2.2.4.1 Quy trình thực 58 T 2.2.4.2 Thành tích đạt 60 T 2.2.4.3 Hạn chế chủ yếu 62 T 2.2.4.4 Nguyên nhân hạn chế 62 T 2.3 Thực trạng phân cấp quản lý ngân sách địa phương 63 T T 2.3.1 Thành tích đạt 63 2.3.2 Hạn chế chủ yếu 64 T 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 65 T 2.4 Công tác Kiểm tra, tra xử lý vi phạm quản lý chi NSNN 66 T 2.4.1 Kiểm tra, tra 66 T 2.4.1.1 Thành tích đạt 66 T 2.4.1.2 Hạn chế yếu 66 T 2.4.1.3 Nguyên nhân hạn chế 67 T 2.4.2 Khen thưởng xử lý vi phạm 67 T 2.4.2.1 Thành tích đạt 67 T 2.4.2.2 Hạn chế yếu 68 T 2.4.2.3 Nguyên nhân hạn chế 68 T Kết luận chương 69 T CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ CHI NSNN CỦA HUYỆN LONG HỒ 70 T 3.1 Mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KTXH huyện Long Hồ giai đoạn 2015 - 2020 70 T 3.1.1 Mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ tổng quát 70 T 3.1.1.1 Mục tiêu 70 T 3.1.1.2 Phương hướng 70 T 3.1.1.3 Nhiệm vụ 70 T 3.1.2 Chỉ tiêu phát triển chủ yếu 71 T 3.2 Mục tiêu, quan điểm quản lý ngân sách nhà nước huyện Long Hồ giai đoạn 2015 –2020 72 T 3.2.1 Mục tiêu 72 T 3.2.2 Định hướng 73 T 3.3 Những giải pháp quản lý chi NSNN 74 T 3.3.1 Hoàn thiện máy quản lý NSNN cấp 74 T 3.3.2 Giải pháp hoàn thiện lập dự toán chi NSNN cấp huyện 75 T 3.3.2.1 Hoàn chỉnh quy trình lập dự toán ngân sách 75 T 3.3.2.2 Xây dựng chuẩn mực làm lập dự toán xét duyệt dự toán chi ngân sách phù hợp với tình hình thực tế địa phương 76 T 3.3.2.3 Đổi phê duyệt (hay định) dự toán chi ngân sách hàng năm 78 T 3.3.3 Giải pháp tổ chức thực chi NSNN cấp huyện 78 T 3.3.3.1 Tổ chức thực thi kế hoạch chi NSNN 78 T 3.3.3.2 Chấp hành kế hoạch chi NSNN qua hình thức cấp phát kinh phí 79 T 3.3.3.3 Giải pháp kiểm soát chi NSNN cấp huyện 80 T 3.3.4 Giải pháp toán chi NSNN cấp huyện 81 T 3.3.5 Hoàn thiện phân cấp quản lý NSNN 82 T 3.3.5.1 Chấp hành nghiêm túc nguyên tắc phân cấp NSNN 82 T 3.3.5.2 Phân định rõ ràng nguồn thu nhiệm vụ chi cấp NS phải có thực có hiệu 82 T 3.3.6 Giải pháp tăng cường tra, kiểm tra, khen thưởng xử lý kịp thời vi phạm quản lý chi NSNN 83 T 3.3.7 Các giải pháp khác 84 T 3.3.7.1 Đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ công 84 T 3.3.7.2 Nâng cao tính minh bạch, tăng cường giám sát có chế tài rõ ràng điều hành NS 85 T 3.3.7.3 Tăng cường công nghệ thông tin 86 T 3.4 Một số kiến nghị cấp có thẩm quyền nhằm hoàn thiện quản lý chi ngân sách Nhà nước huyện Long Hồ năm tới 86 T 3.4.1 Đối với quan Trung ương 86 T 3.4.2 Đối với cấp tỉnh 87 T 3.4.3 Đối với huyện Long Hồ 88 T Kết luận chương 89 T KẾT LUẬN 90 T T DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BHYT Bảo hiểm y tế BTC Bộ Tài DS-KHHGĐ Dân số kế hoạch hóa gia đình HĐND KTXH NĐ Hội đồng nhân dân Kinh tế xã hội Nghị định NN NS NSĐP NSNN Nhà nước Ngân sách Ngân sách địa phương Ngân sách Nhà nước NSTW QĐ Nhân sách Trung ương Quyết định TTg UBND XDCB Thủ tướng Ủy ban nhân dân Xây dựng Xây dựng mô hình quản lý đầu tư XDCB cần xác định khâu trọng yếu tiêu chuẩn tham gia đấu thầu; đấu thầu công khai; mở rộng đối tượng giám sát tiến độ, chất lượng thi công; công khai tiêu chuẩn móng, vật tư công trình; sở xem xét nghiệm thu toán công trình, phải đảm bảo kiểm tra chéo, khách quan Việc xét hổ trợ vốn cho doanh nghiệp Nhà nước phải quản lý cập nhật tình hình hoạt động doanh nghiệp, xem xét đầy đủ tính cấp thiết, có hiệu quả, phục vụ lợi ích chung * Đối với chi thường xuyên Tổ chức phối hợp quan tài cấp đảm bảo ngân sách cấp quan tâm, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho ngân sách cấp Ngược lại, ngân sách cấp phải đảm bảo chấp hành theo hướng dẫn, đạo ngân sách cấp thông tin kịp thời, đầy đủ cho ngân sách cấp khó khăn, thuận lợi trình chấp hành NSNN địa phương để phối hợp giải Đồng thời phải tổ chức phối họp quan chức quản lý NSNN đơn vị thụ hưởng ngân sách phải thống quản lý, kiểm tra chéo hạn chế quản lý chồng chéo không cần thiết Điều khắc phục tình trạng trống đánh xuôi, kèn thổi ngược gây khó khăn, phiền hà cho đơn vị 3.3.3.3 Giải pháp kiểm soát chi NSNN cấp huyện - Sớm triển khai thật tốt, thật toàn diện chế quản lý khoán chi hành đơn vị hành nghiệp thu; chế tự chủ tài đơn vị nghiệp có thu Đồng thời, triển khai kết hợp quy chế công khai tài chính, quy chế tự kiểm tra, quy chế dân chủ Điều giúp cho đơn vị tự chủ tài thực kiểm soát, giám sát theo quy chế chi tiêu nội sát hợp với tình hình đơn vị, khắc phục tình trạng chế độ, tiêu chuẩn, định mức lỗi thời, lạc hậu, hạn chế tối đa kiểm tra, kiểm soát gây phiền hà, nhũng nhiễu, tiêu cực tiết kiệm khối thời quản lý lớn không cần thiết quan công quyền Cơ quan Tài chính, Kho bạc, Thanh tra Nhà nước, Kiểm toán,… - Đối với đơn vị chưa áp dụng chế quản lý khoán chi hành đơn vị hành đơn vị nghiệp thu; chế tự chủ tài 80 đơn vị nghiệp có thu quan có thẩm quyền ban hành định chế tài phải quan tâm rà soát, xem xét chế độ, tiêu chuẩn, định mức hàng năm để ban hành cho phù hợp với tình hình thực tế, tránh tình trạng hầu hết chế độ, tiêu chuẩn, định mức cũ kỹ, lạc hậu chấp nhận - Quản lý chi theo ngành kinh tế xã hội; quản lý chi theo đối tượng thụ hưởng ngân sách; quản lý ngân sách theo chương trình mục tiêu điều có hạn chế riêng Cơ quan tài cấp cần quan tâm thường xuyên đạo khắc phục hạn chế phương thức quản lý * Đối với chi đầu tư phát triển: Phải đặc biệt trọng kiểm soát tính bản, trọng yếu hồ sơ, chứng từ, thủ tục, trình tự chi đầu tư phát triển nói chung, chi đầu tư XDCB nói riêng * Đối với chi thường xuyên: Phải đặc biệt trọng kiểm soát tính bản, trọng yếu hồ sơ, chứng từ, thủ tục, trình tự chi thường xuyên 3.3.4 Giải pháp toán chi NSNN cấp huyện Quyết toán chi NSNN phải giải vấn đề số liệu ngân sách, điều có nghĩa phản ánh đầy đủ số liệu chi ngân sách Quyết toán chi NSNN phải thể tính tuân thủ việc chi ngân sách Quyết toán không báo cáo chi dùng vào việc gì? Chi hết bao nhiêu? Mà phải giải trình với khoản chi có thực sở luật định hay không? Có tuân thủ chế độ, chế quản lý ngân sách hay không? Quyết toán chi NSNN phải báo cáo tính hiệu lực, hiệu khoản chi ngân sách Liệu khoản chi ngân sách có đạt mục tiêu đề hay không? Có đảm bảo hiệu việc quản lý, sử dụng ngân sách hay không? Đây vấn đề đặt mà toán chi NSNN phải thực Thông qua việc đánh giá tính hiệu lực, hiệu biết việc phân bổ chi ngân sách có hợp lý hay không? Có đảm bảo nguồn lực cho việc thực thi sách cách tốt hay không? 81 Quyết toán chi NSĐP phải thật quan tâm khâu phân tích, đánh giá việc thực tiêu kinh tế địa phương, tình hình thực nghị HĐND cấp rút học kinh nghiệp có ích, phục vụ cho việc quản lý điều hành chi NSNN địa phương năm tiếp sau 3.3 Hoàn thiện phân cấp quản lý NSNN 3.3.5.1 Chấp hành nghiêm túc nguyên tắc phân cấp NSNN - Thứ nhất, phù hợp với phân cấp quản lý kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh nhà nước lực quản lý cấp địa bàn - Thứ hai, đảm bảo vai trò chủ đạo ngân sách trung ương vị trí độc lập ngân sách địa phương hệ thống NSNN - Thứ ba, đảm bảo nguyên tắc công phân cấp ngân sách nhà nước 3.3.5.2 Phân định rõ ràng nguồn thu nhiệm vụ chi cấp NS phải có thực có hiệu - Nguồn thu phân cấp vừa phải tuân theo luật định, vừa phù họp với khả thực tiễn, điều kiện quản lý cấp quyền Nhà nước nhằm đáp ứng nhu cầu chi chỗ, khuyến khích khia thác nguồn thu phù hợp với điều kiện, đặc điểm địa phương - Việc phân cấp chi đầu tư XDCB công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội cho cấp huyện, xã theo luật định phải vào trình độ, lực quản lý cấp quyền - Việc phân cấp chi thường xuyên NS cấp quyền địa phương phải đảm bảo theo luật định phải phù hợp với đặc điểm kinh tế, địa lý, dân cư, cua vùng trình độ, lực đội ngũ cán bộ, đảm bảo tính hiệu quả; nhằm phát huy tối đa hiệu quản lý, điều hành NSNN, đảm bảo thực tốt nhiệm vụ kinh tế - xã hội địa phương 82 - Chủ động cân đối NS cấp địa phương trình thực hiện, kịp thời xử lý nguồn tăng thu theo luật định phục vụ tốt nhiệm vụ chi đầu tư phát triển cấp NS địa phương; nhằm giúp cho địa phương đẩy nhanh trình phát triển, tránh lãng phí nguồn lực, chậm mang lại hiệu 3.3.6 Giải pháp tăng cường tra, kiểm tra, khen thưởng xử lý kịp thời vi phạm quản lý chi NSNN Thứ nhất, tăng cường thanh, kiểm tra khâu lập dự toán chi ngân sách: Tăng cường thanh, kiểm tra khâu lập dự toán chi NSNN quan tài cấp đảm nhận đảm bảo yêu cầu, trình tự xây dựng dự toán theo luật định Trong đó, đặc biệt quan tâm hai khâu trọng yếu khâu hướng dẫn số thông báo kiểm tra dự toán ngân sách phải cụ thể, chi tiết khâu xét duyệt toán phải thực thận trọng, khách quan, chí phải trao đổi, thảo luận với đơn vị để làm sáng tỏ nhu cầu dự toán, phục vụ tốt cho việc xét duyệt dự toán đơn vị thụ hưởng ngân sách Thứ hai, cải tiến khâu thanh, kiểm tra trình chấp hành ngân sách: Khâu thanh, kiểm tra trình chấp hành ngân sách quan tài Kho bạc Nhà nước phải quan tâm kiểm tra theo dự toán duyệt, chế độ, tiêu chuẩn, định mức hành, tính hợp pháp, hợp lệ chứng từ phải đặc biệt quan tâm đến hiệu chi tiêu NSNN Thứ ba, đổi khâu thanh, kiểm tra sau cấp phát ngân sách: Phải có quy định là: đầu năm quan có chức kiểm tra theo luật định từ huyện đến xã, thị trấn phải lên kế hoạch thanh, kiểm tra định kỳ quan, đơn vị thụ hưởng ngân sách gời thông báo cho đơn vị, sau nhận thông tin phản hồi từ đơn vị nhằm hạn chế thanh, kiểm tra chồng chéo, trùng lắp không cần thiết, mà cần kế thừa kết thanh, kiểm tra quan chức Điều hạn chế tình trạng nhiều đơn vị năm có nhiều quan thanh, kiểm tra gây ách tắt công việc, phiền hà đơn vị không cần thiết Mặt khác, quan lại có nhiều kết luận thanh, kiểm tra khác nhau, chí có nhiều kết luận trái ngược 83 Thứ tư, áp dụng đa dạng hình thức kiểm tra linh hoạt hiệu quả: tổ chức đẩy mạnh triển khai thực quy chế công khai tài chính, quy chế dân chủ, quy chế tự kiểm tra nhằm đảm bảo mở rộng đối tượng tham gia thanh, kiểm tra toàn diện lĩnh vực đơn vị thụ hưởng ngân sách Vì phần lớn sai phạm tài tài quần chùng phát từ mâu thuẩn nội đơn vi phanh phui mà có Ngoài ra, có hai quan chức chuyên môn thanh, kiểm tra thường xuyên quan tài Kho bạc nhà nước Vì vậy, quan chức có thẩm quyền thanh, kiểm tra khác nên phối hợp thanh, kiểm tra theo chuyên đề cần thiết quản lý Mặt khác, việc quan tâm khen thưởng cho đơn vị trực tiếp thụ hưởng ngân sách, sử dụng ngân sách tiết kiệm, đạt hiệu cao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ góp phần hạn chế sai phạm Đồng thời, việc phát xử lý sai phạm nghiêm minh, công tâm, minh bạc, bình đẳng góp phần hạn chế sai phạm đơn vị thụ hưởng ngân sách Thứ năm, khen thưởng xử lý kịp thời vi phạm quản lý NSNN: nhằm đảm bảo tính trung thực, lành mạnh hiệu công tác quản lý chi NSNN cấp ngân sách việc quản lý, sử dụng kinh phí NSNN quan, đơn vị hành chính, tổ chức trị, xã hội, việc khen thưởng xử lý kịp thời tượng vi phạm quản lý, điều hành NSNN phải thực nghiêm túc Đồng thời, phải trọng động viên tin thần, trách nhiệm cán quản lý NSNN, ngăn ngừa sai phạm; góp phần tích cực cho việc đẩy mạnh ý thức, trách nhiệm hiệu quản lý chi NSNN 3.3.7 Các giải pháp khác 3.3.7.1 Đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ công - Động viên thu hút đầu tư rộng rãi nguồn vốn xã hội để đầu tư phát triển mạnh dịch vụ công Giao quyền tự chủ đầy đủ cho đơn vị nghiệp tổ chức, biên chế, công việc thu chi tài chính, đồng thời với việc đẩy mạnh tiến trình xã hội hóa lĩnh vực giáo dục, khoa học công nghệ, văn hóa, y tế, thể dục thể thao,… nhằm huy động nguồn nội lực quan trọng cho đầu tư phát triển, chuyển đổi việc cung cấp phần dịch vụ công từ Nhà nước cho thành phần kinh tế khác thực 84 - Cần dứt bỏ quan điểm dùng NSNN để đầu tư mà cần có nhiều chế sách để khơi nguồn vốn đầu tư toàn xã hội, thành phần kinh tế nước đầu tư nước 3.3.7.2 Nâng cao tính minh bạch, tăng cường giám sát có chế tài rõ ràng điều hành NS - Các cấp ngân sách từ huyện đến xã, đơn vị hành nghiệp phải công khai dự toán thu, chi ngân sách theo quy định hành Nhà nước Cá đơn vị hành nghiệp phải xây dựng quy chế chi tiêu nội bội bộ, thực công khai toán chi đến chương, loại, khoản, mục, tiểu mục chi ngân sách hình thức thông báo hội nghị tổng kết năm, hội nghị cán công nhân viên chức, niêm yết toán chi trụ sở quan đơn vị để cán công nhân viên chức biết, qua đó, cán bộ, nhân viên đơn vị biết kiểm tra, giám sát, góp phần làm lành mạnh, minh bạch hoá chi tiêu ngân sách, tăng cường hiệu sử dụng ngân sách, góp phần chống tiêu cực, lãng phí chi tiêu ngân sách nhà nước - Các tổ chức, cá nhân phân công trách nhiệm công khai Ngân sách cấp phải thực thấy cần thiết lợi ích công khai Ngân sách Nhà nước, từ tổ chức thực theo quy định Thủ tướng Chính phủ - Trong pham vi quyền hạn, nhiệm vụ mình, quan quản lý Nhà nước có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện; tổ chức đoàn thể, tổ chức xã hội nhân dân giám sát việc thực Tuyên truyền cho cán công nhân viên, tầng lớp nhân dân thấy lợi ích phải có trách nhiệm việc giám sát việc thực quản lý, công khai Ngân sách quan địa phương - Phải có hình thức xử phạt nghiêm khắc tổ chức, cá nhân không thực quy định công khai Ngân sách - Việc ban hành định với việc thực quy chế dân chủ sở thể đường lối Đảng dân biết, dân làm, dân kiểm tra; thực công bằng, 85 dân chủ công tác quản lý Ngân sách Nhà nước, góp phần thực sách tiết kiệm, chống lãng phí đẩy lùi tệ tham nhũng, quan liêu 3.3.7.3 Tăng cường công nghệ thông tin - Chính phủ đạo Bộ ngành liên quan thực đầu tư phát triển sở hạ tầng công nghệ thông tin đồng từ Trung ương tới địa phương Coi trọng đánh giá mức vai trò công tác phân tích, dự báo kinh tế phục vụ cho việc hoạch định sách kinh tế vĩ mô sách tài chính, ngân sách Cần nghiên cứu để hình thành quan dự báo biến động kinh tế vĩ mô phân tích sách chuyên nghiệp độc lập trực thuộc Quốc hội Chính phủ, tăng cường chế tiếng nói phản biện đội ngũ chuyên gia cán nghiên cứu khoa học cấp cao để có dự báo sát thực lựa chọn giải pháp phù hợp - Chính phủ cần tiếp tục đạo Bộ ngành có Bộ tài cấp quyền địa phương sớm tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng kết cấu hạ tầng công nghệ thông tin, triển khai có hiệu hệ thống thông tin quản lý ngân sách Kho bạc tích hợp (TABMIS – Treasury and budget Managament Information System) - Để toán điện tử diện rộng cần phải tạo điều kiện mặt pháp lý phương thức đảm bảo nhanh chóng, thuận lợi, an toàn xác Và nữa, chương trình toán điện tử tạo điều kiện kỹ thuật cần thiết, sẵn sàng cho việc kết nối với ngân hàng thương mại, tiến tới hình thành kênh toán song phương hệ thống Kho bạc nhà nước với hệ thống NHTM 3.4 Một số kiến nghị cấp có thẩm quyền nhằm hoàn thiện quản lý chi ngân sách Nhà nước huyện Long Hồ năm tới 3.4.1 Đối với quan Trung ương - Ban hành văn quy phạm pháp luật tiếp tục xem xét, rà soát, hệ thống hóa văn pháp luật hành nhằm hoàn thiện đồng hệ thống pháp luật công tác quản lý ngân sách nhà nước Luật NSNN cần sớm chỉnh sửa, hướng dẫn cụ 86 thể vào việc áp dụng khung chi tiêu trung hạn thực quản lý ngân sách theo kết đầu - Đổi công tác kiểm toán quan hành chính, đơn vị nghiệp nhằm nâng cao trách nhiệm hiệu sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước, xóa bỏ tình trạng nhiều đầu mối tra, kiểm tra, kiểm toán, quan hành chính, đơn vị nghiệp - Xây dựng khung định mức chi ngân sách với hệ số khác để phù hợp với đặc điểm khả ngân sách cấp quyền; phù hợp với đặc điểm điều kiện địa lý vùng, lãnh thổ; phù hợp với quy mô tính chất đặc thù quan nhà nước 3.4.2 Đối với cấp tỉnh Qua nghiên cứu lý luận, sở thực trạng quản lý NSNN huyện Long Hồ kiến thức, kinh nghiệm mà thu nhận thời gian học công tác phòng Tài - Kế hoạch huyện, xin mạnh dạn nêu lên số kiến nghị tỉnh Vĩnh Long vấn đề liên quan nhằm hoàn thiện công tác quản lý NSNN huyện Long Hồ sau: - Thứ nâng cao chất lượng công tác xây dựng lập dự toán, giao kế hoạch chi ngân sách Khắc phục việc giao dự toán chi huyện phải đúng, đủ công bằng, lĩnh vực chi đầu tư xây dựng bản, tuyệt đối tình trạng xin cho, chạy vốn; phải đảm bảo phát huy quyền chủ động huyện, đảm bảo tính khoa học thực tiễn dự toán ngân sách để có trợ cấp cân đối ngân sách, hỗ trợ vốn chi đầu tư xây dựng hợp lý; giao tiêu ngân sách chậm tháng 12 hàng năm, để ngân sách huyện chủ động việc cân đối ngân sách - Thứ hai đẩy mạnh việc phân cấp nhiệm vụ chi ngân sách cho huyện, lĩnh vực chi đầu tư xây dựng địa bàn; cụ thể cần phải khảo sát thực tế tình hình chi ngân sách cấp huyện cấp xã để có kế hoạch điều chỉnh - Thứ ba đầu tư sở vật chất công nghệ, thông tin để đưa ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác quản lý ngân sách tầm, tạo đồng bộ, thống 87 nhanh số liệu thu, chi ngành Tài - Kho bạc - Thuế đáp ứng theo yêu cầu cấp có thẩm quyền phục vụ cân đối ngân sách địa bàn huyện - Thứ tư Tỉnh cần tăng cường hướng dẫn, định kỳ kiểm tra nghiệp vụ chuyên môn sách, chế độ cán làm công tác quản lý tài huyện, xã, thị trấn, để đánh giá công tác quản lý ngân sách toàn tỉnh, để từ có hướng đầu tư bồi dưỡng đội ngũ cán quản lý ngân sách cách hiệu 3.4.3 Đối với huyện Long Hồ - Xây dựng đội ngũ cán quản lý tài chuyên nghiệp, đủ phẩm chất, lực thực nhiệm vụ, sạch, tận tụy phục vụ nhân dân - Thực tốt công tác lập, chấp hành dự toán toán chi ngân sách huyện Đồng thời tăng cường công tác tra, củng cố kỷ luật tài - Chính quyền địa phương, đặc biệt ngành Tài cần quan tâm đến công tác quản lý chi ngân sách huyện theo Luật NSNN văn hướng dẫn cấp Linh hoạt quản lý NSĐP để phù hợp với điều kiện huyện, nâng cao phối hợp với quan máy Chính quyền 88 Kết luận chương Từ định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát phát triển kinh tế - xã hội huyện Long Hồ giai đoạn 2015 - 2020, kết hợp với nghiên cứu thực trạng hiệu công tác quản lý chi NSNN cấp huyện huyện Long Hồ chương 2, chương xây dựng mục tiêu chiến lược nâng cao công tác quản lý chi NSNN địa bàn huyện Long Hồ thời gian tới Từ mục tiêu đó, chương tập trung nghiên cứu đề giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý chi NSNN, giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật tổ chức máy quản lý NSNN, hoàn chỉnh quy trình lập dự toán ngân sách, xây dựng chuẩn mực làm lập dự toán xét duyệt dự toán chi ngân sách phù hợp với tình hình thực tế địa phương, đổi phê duyệt (hay định) dự toán chi ngân sách hàng năm, giải pháp phân cấp quản lý ngân sách, tra, kiểm tra, khen thưởng, xử lý vi phạm quản lý chi NSNN, nhằm thực chức năng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương mạnh dạn đề xuất kiến nghị quan Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện 89 KẾT LUẬN Trong công đổi toàn diện kinh tế xã hội, quản lý kinh tế tài nói chung, quản lý chi NSNN nói riêng công cụ vô quan trọng cấp quyền Nhà nước việc điều hành, quản lý kinh tế, công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô kinh tế theo chế thị trường có quản lý Nhà nước Tuy nhiên, việc sử dụng công cụ cho hiệu thách thức lớn, đòi hỏi cấp, ngành phải thường xuyên nghiên cứu, từ lý luận đến thực tiễn để đưa kiến nghị, giải pháp góp phần hoàn thiện nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý chi NSNN NSNN nói chung ngân sách huyện Long Hồ nói riêng công cụ sách tài nhà nước địa phương để quản lý kinh tế vĩ mô nhằm đáp ứng mục tiêu ổn định kinh tế - xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa Vì tăng cường quản lý NSNN có ý nghĩa quan trọng việc thúc đẩy phát triển kinh tế, đáp ứng tốt nhu cầu chi tiêu máy nhà nước thực nhiệm vụ kinh tế, trị, xã hội Với nỗ lực UBND huyện, quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn địa bàn huyện thời gian qua bước cố gắng quản lý ngân sách huyện, nhiên dựa vào nguồn trợ cấp cân đối Ngân sách cấp tỉnh; Việc làm để thực quản lý ngân sách huyện đạt hiệu cao bước giảm trợ cấp cân đối, tăng số xã đảm bảo tự cân đối ngân sách, giảm nợ đọng xây dựng vấn đề xúc đặt UBND huyện Luận văn tập trung giải cách yêu cầu nội dung đặt ra, để thực luận văn có khoa học lý luận thực tiễn, vấn đề lý luận chi NSNN nội dung hoạt động chi ngân sách huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long Từ tìm hạn chế việc quản lý ngân sách sở đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quản lý chi ngân sách địa phương thời gian tới Các giải pháp đề xuất luận văn dựa luận khoa học, giải pháp đưa nhằm giải hạn chế, bất cập trước mắt, luận văn trọng đề xuất giải pháp mang tính định hướng chiến lược lâu dài công tác quản lý 90 chi NSNN nói chung huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long nói riêng Tuy nhiên để giải pháp có tính khả thi đòi hỏi công tác triển khai thực phải thực khoa học, hợp lý, phù hợp sở điều kiện thực tế huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long 91 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.GS TS Nguyễn Thị Lành, Giáo trình Tài công, Tái lần thứ nhất, có sửa chữa bổ sung, NXB ĐHQG TP HCM năm 2007 PGS TS Sử Đình Thành – TS Bùi Thị Mai Hoài, Giáo trình lý thuyết Tài công, NXB ĐHQG TP HCM Tào Hữu Phùng – Nguyễn Công Nghiệp, Đổi Ngân sách nhà nước, NXB Thống kê Hà nội 1992 4.Bộ Giáo dục Đào tạo (2005), Giáo trình Kinh tế học vĩ mô, Nxb Giáo dục, Hà Nội 5.Bộ Tài (2003), Luật Ngân sách Nhà nước văn hướng dẫn thực hiện, Nxb Tài chính, Hà Nội Giáo trình Quản lý Tài công Học viện Tài PGS TS Dương Đăng Chinh, TS Phạm Văn Khoan, NXB Tài năm 2007 Giáo trình Nhập môn Tài tiền tệ Trường ĐHKT TP HCM Khoa Tài nhà nước, NXB Lao động xã hội năm 2008 Giáo trình lý thuyết tài Trường ĐH Tài Kế toán Hà Nội, NXB Tài Hà Nội năm 2000 Giáo trình Quản lý Tài Nhà nước, Trường ĐHTC kế toán Hà Nội, NXB Tài Hà Nội 2000 10 Chi Cục Thống kế huyện Long Hồ (2010), Niên giám thống kê năm 2010 11 Chi Cục Thống kế huyện Long Hồ (2014), Niên giám thống kê năm 2014 Huyện uỷ huyện Long Hồ (2014), Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng huyện Long Hồ lần thứ XI 12 Trường Đại học Kinh tế quốc dân (2000), Giáo trính quản lý ngân sách, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 13 Trường Đại học Ngoại thương (2001), Giáo trình Kinh tế vĩ mô, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 14 Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh (2005), Giáo trình Tài công, Nxb Tài chính, Hà Nội 15 Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh (2004), Giáo trình Lý thuyết Tài – Tiền tệ, Nxb Thống kê, Hà Nội 16 Trường Đại học Kinh tế quốc dân (1997), Giáo trính Kinh tế công cộng, Nxb Thống kê, Hà Nội 17 UBND huyện Long Hồ (2010), Báo cáo toán chi ngân sách huyện Long Hồ năm 2010 18 UBND huyện Long Hồ (2011), Báo cáo toán chi ngân sách huyện Long Hồ năm 2011 19 UBND huyện Long Hồ (2012), Báo cáo toán chi ngân sách huyện Long Hồ năm 2012 20 UBND huyện Long Hồ (2013), Báo cáo toán chi ngân sách huyện Long Hồ năm 2013 21 UBND huyện Long Hồ (2014), Báo cáo toán chi ngân sách huyện Long Hồ năm 2014 22 UBND huyện Long Hồ (2010), Báo cáo toán thu ngân sách huyện Long Hồ năm 2010 23 UBND huyện Long Hồ (2011), Báo cáo toán thu ngân sách huyện Long Hồ năm 2011 24 UBND huyện Long Hồ (2012), Báo cáo toán thu ngân sách huyện Long Hồ năm 2012 25 UBND huyện Long Hồ (2013), Báo cáo toán thu ngân sách huyện Long Hồ năm 2013 26 UBND huyện Long Hồ (2014), Báo cáo toán thu ngân sách huyện Long Hồ năm 2014 27 UBND huyện Long Hồ (2010), Báo cáo kết thực kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2010 28 UBND huyện Long Hồ (2011), Báo cáo kết thực kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2011 29 UBND huyện Long Hồ (2012), Báo cáo kết thực kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2012 30 UBND huyện Long Hồ (2013), Báo cáo kết thực kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2013 31 UBND huyện Long Hồ (2014), Báo cáo kết thực kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2014 32.www.mof.gov.vn 33 www.vinhlong.gov.vn [...]... huyện Long Hồ cần thực hiện những giải pháp nào? 3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu *Đối tượng nghiên cứu Công tác quản lý chi ngân sách nhà nước ở huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long Đề tài tập trung chủ yếu vào nghiên cứu thực trạng công tác Quản lý chi Ngân sách Nhà nước ở huyện Long Hồ trong những năm vừa qua, trên cơ sở đó kiến nghị một số biện pháp hoàn thiện quản lý chi Ngân sách Nhà nước ở huyện Long. .. thiện công tác quản lý chi NSNN ở huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long * Câu hỏi nghiên cứu của đề tài: - Quản lý chi ngân sách Nhà nước bao gồm những nội dung gì và có vai trò như thế nào? Các tiêu chí đánh giá và các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả quản lý chi này như thế nào? - Hiện nay, thực trạng công tác quản lý chi ngân sách huyện Long Hồ diễn ra như thế nào? - Để nâng cao công tác quản lý chi ngân sách. .. kết luận danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, luận văn bao gồm các nội dung chủ yếu thể hiện ở ba chương sau: Chương 1: Cơ sở lý luận về ngân sách nhà nước và quản lý chi ngân sách nhà nước ở Việt Nam Chương 2: Thực trạng quản lý chi ngân huyện Long Hồ giai đoạn 2010 - 2014 Chương 3: Giải pháp hoàn thiện quản lý chi NSNN của huyện Long Hồ 3 CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NSNN VÀ QUẢN LÝ CHI NSNN Ở VIỆT... Quyết toán thu, chi ngân sách huyện Long Hồ từ 2010 – 2014 35 Bảng 2.2: Số liệu dự toán chi ngân sách huyện Long Hồ (2010-2014) 40 Bảng 2.3: So sánh dự toán chi ngân sách huyện Long Hồ 41 Bảng 2.4: Kết quả chi ngân sách huyện Long Hồ 50 Bảng 2.5: So sánh Thực hiện và Dự toán chi ngân sách huyện 52 Bảng 2.6: So sánh số liệu chi ngân sách huyện 53 Bảng 2.7: Cơ cấu chi ngân sách huyện Long Hồ 54 Bảng... hoạt động và điều hành ngân sách nhà nước đúng đắn và hợp lý sẽ là một giải pháp quan trọng trong quản lý ngân sách nhà nước 1.1.3.2 Các nguyên tắc phân cấp quản lý ngân sách nhà nước Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước là việc giải quyết mối quan hệ giữa các cấp chính quyền Nhà nước về vấn đề liên quan đến việc quản lý và điều hành ngân sách nhà nước Để chế độ phân cấp quản lý mang lại kết quả tốt... sách - Hiệu quả các khoản chi ngân sách còn thấp, chi đầu tư còn dàn trải, thiếu tập trung, gây lãng phí; chi thường xuyên còn vượt dự toán Vì vậy, tăng cường công tác quản lý NSNN là một nhiệm vụ cần thiết của Đảng và Nhà nước ta, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tiền, vốn, tài sản Nhà nước 1 Từ thực tế nêu trên, tôi chọn đề tài Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách ở huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long ... thống nhất trong quản lý ngân sách nhà nước bắt nguồn từ yêu cầu tăng cường sức mạnh vật chất của Nhà nước Biểu hiện cụ thể sức mạnh vật chất của Nhà nước là thông qua hoạt động thu - chi của ngân sách nhà nước Nguyên tắc thống nhất trong quản lý ngân sách nhà nước được thể hiện: - Mọi khoản thu - chi của ngân sách nhà nước phải tuân thủ theo những quy định của Luật ngân sách nhà nước và phải được... sở lý luận về ngân sách Nhà nước 1.1.1 Khái niệm ngân sách Nhà nước Trong hệ thống tài chính công, ngân sách nhà nước là khâu tài chính tập trung giữ vị trí chủ đạo Ngân sách nhà nước cũng là khâu tài chính được hình thành sớm nhất, nó ra đời tồn tại và phát triển gắn liền với sự ra đời của hệ thống quản lý nhà nước và sự phát triển của kinh tế hàng hoá tiền tệ Cho đến nay, thuật ngữ “ ngân sách nhà. .. quyền đó quản lý Phù hợp với mô hình tổ chức hệ thống chính quyền Nhà nước ta hiện nay, hệ thống NSNN bao gồm Ngân sách Trung ương và Ngân sách các cấp chính quyền địa phương (Ngân sách địa phương) Ngân sách địa phương gồm: 6 - Ngân sách cấp tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung là ngân sách cấp tỉnh) - Ngân sách cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là ngân sách cấp huyện) ... cấp ngân sách được tốt hơn để phát huy vai trò là công cụ điều chỉnh vĩ mô của ngân sách nhà nước Đồng thời, phân cấp quản lý ngân sách nhà nước còn có tác động thúc đẩy phân cấp quản lý kinh tế, xã hội ngày càng hoàn thiện hơn 9 Tóm lại phân cấp ngân sách đúng đắn và hợp lý, tức là việc giải quyết mối quan hệ giữa chính quyền Nhà nước trung ương và các cấp chính quyền địa phương trong việc xử lý các ... cứu Công tác quản lý chi ngân sách nhà nước huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long Đề tài tập trung chủ yếu vào nghiên cứu thực trạng công tác Quản lý chi Ngân sách Nhà nước huyện Long Hồ năm vừa qua, sở... Giải pháp hoàn thiện quản lý chi NSNN huyện Long Hồ CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NSNN VÀ QUẢN LÝ CHI NSNN Ở VIỆT NAM 1.1 Cơ sở lý luận ngân sách Nhà nước 1.1.1 Khái niệm ngân sách Nhà nước Trong... giá nhân tố ảnh hưởng đến kết quản lý chi nào? - Hiện nay, thực trạng công tác quản lý chi ngân sách huyện Long Hồ diễn nào? - Để nâng cao công tác quản lý chi ngân sách huyện Long Hồ cần thực
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý CHI NGÂN SÁCH NHÀ nước ở HUYỆN LONG hồ, TỈNH VĨNH LONG , Luận văn thạc sĩ HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý CHI NGÂN SÁCH NHÀ nước ở HUYỆN LONG hồ, TỈNH VĨNH LONG , Luận văn thạc sĩ HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý CHI NGÂN SÁCH NHÀ nước ở HUYỆN LONG hồ, TỈNH VĨNH LONG , Bố cục của nghiên cứu, Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, luận văn bao gồm các nội dung chủ yếu thể hiện ở ba chương sau:, CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN LONG HỒ GIAI ĐOẠN 2010 - 2014.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm