BÀI GIẢNG THI CÔNG CÔNG TÁC BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI

98 759 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/10/2015, 14:46

M«n häc: kü thuËt thi c«ngPhÇn 3: c«ng t¸c bª t«ng vµ bª t«ngcèt thÐp toµn khèiLOGO PhÇn 3: c«ng t¸c bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp toµn khèiPhÇn 3: c«ng t¸c bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp toµn khèiCh−¬ng 9• Mét sè lo¹i cèp pha,pha, cét chèng vµsµn c«ng t¸cCh−¬ng 10• TÝnh to¸n thiÕt kÕ vµ cÊu t¹o c«pphacho mét sè kÕt cÊu c«ng tr×tr×nh.nh.Ch−¬ng 11• C«ng t¸c cèt thÐpCh−¬ng 12• C«ng t¸c bª t«ng PhÇn 3: c«ng t¸c bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp toµn khèiCh−¬ng 12: c«ng t¸c bª t«ng12.1.12.2.12.3.12.4.12.5.• ChuÈn bÞ vËt liÖu• X¸c ®Þnh thµnh phÇn cÊp phèi• C¸c yªu cÇu ®èi víi v÷a bª t«ng• Ph−¬ng ph¸p trén bª t«ng• VËn chuyÓn bª t«ng PhÇn 3: c«ng t¸c bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp toµn khèiCh−¬ng 12: c«ng t¸c bª t«ng12.612.712.812.912.10• C«ng t¸c chuÈn bÞ vµ c¸c nguyªn t¾c ®æ bª t«ng• BiÖn ph¸p ®æ bª t«ng cho mét sè kÕt cÊu• M¹ch ngõng trong thi c«ng bª t«ng• ®Çm bª t«ng• B¶o d−ìng bª t«ng (tcxdvn 313:2004, 391:2007) PhÇn 3: c«ng t¸c bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp toµn khèiCh−¬ng 12: c«ng t¸c bª t«ng12.1112.1212.1312.1412.15• Th¸o dì cèp pha• Chèng dÝnh cho cèp pha• Phô gia dïng trong bª t«ng• Nh÷Nh÷ng khuyÕt tËt khi thi c«ng bª t«ng• Mét sè ph−¬ng ph¸p ®æ bª t«ng d−íi n−íc PhÇn 3: c«ng t¸c bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp toµn khèi12.1. chuÈn bÞ vËt liÖuXi m¨ngC¸tVËt liÖu®¸, sáiN−ícPhô gia(nÕu cã)cã) PhÇn 3: c«ng t¸c bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp toµn khèiCh−¬ng 12: c«ng t¸c bª t«ng12.1.12.2.12.3.12.4.12.5.• ChuÈn bÞ vËt liÖu• X¸c ®Þnh thµnh phÇn cÊp phèi• C¸c yªu cÇu ®èi víi v÷a bª t«ng• Ph−¬ng ph¸p trén bª t«ng• VËn chuyÓn bª t«ng PhÇn 3: c«ng t¸c bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp toµn khèiCh−¬ng 12: c«ng t¸c bª t«ng12.1.12.2.• ChuÈn bÞ vËt liÖu• X¸c ®Þnh thµnh phÇn cÊp phèi PhÇn 3: c«ng t¸c bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp toµn khèi12.2. x¸c ®Þnh thµnh phÇn cÊp phèiCÊp phèi bª t«ng lµ thµnh phÇn vËt liÖu ®Ó s¶n xuÊt v÷a bª t«ngtrong mét ®¬n vÞ s¶n phÈm (1m3 v÷a bª t«ng hay mét mÎ trén).CÊp phèi bª t«ng sö dông cho mét bé phËn c«ng tr×nh nµo ®ã (Mãng,cét, dÇm, sµn, m¸i...) ph¶i ®−îc x¸c ®Þnh trong phßng thÝ nghiÖm víic¸c lo¹i vËt liÖu ®−a vµo s¶n xuÊt v÷a bª t«ng theo m¸c vµ tÝnh chÊtcña v÷a bª t«ng theo thiÕt kÕ.ë nh÷ng c«ng tr×nh cã yªu cÇu kh«ng cao vÒ chÊt l−îng cã thÓ södông thµnh phÇn cÊp phèi tÝnh s½n (do nhµ n−íc ban hµnh). PhÇn 3: c«ng t¸c bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp toµn khèiLÊy mÉu chÕ t¹o vµ b¶o d−ìng bª t«ngTCXDVN 3105 : 1993Hçn hîp bª t«ng nÆng vµ bª t«ng nÆngLÊy mÉu,mÉu, chÕ t¹o vµ b¶o d−ìng mÉu thöHeavyweight concrete compound and heavyweightconcrete – sampling, making and curing of testspecimens PhÇn 3: c«ng t¸c bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp toµn khèiPh−¬ng ph¸p thö ®é sôtTCXDVN 3106 : 1993Hçn hîp bª t«ng nÆngph−¬ng ph¸p thö ®é sôtHeavyweight concrete compound – slump test PhÇn 3: c«ng t¸c bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp toµn khèiCh−¬ng 12: c«ng t¸c bª t«ng12.1.12.2.12.3.• ChuÈn bÞ vËt liÖu• X¸c ®Þnh thµnh phÇn cÊp phèi• C¸c yªu cÇu ®èi víi v÷a bª t«ng PhÇn 3: c«ng t¸c bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp toµn khèi12.3. c¸c yªu cÇu ®èi víi v÷a bª t«ngV÷a bª t«ng ph¶i ®−îc trén kü, ®Òu vµ ®óng cÊp phèi.Thêi gian trén, ®æ vµ ®Çm ph¶i ng¾n nhÊt tøc lµ ph¶i nhá h¬n thêigian ninh kÕt cña xi m¨ng (víi v÷a bª t«ng kh«ng phô gia thêi giannµy xÊp xØ 2 giê). Muèn kÐo dµi thêi gian ninh kÕt cña xi m¨ng ph¶isö dông lo¹i phô gia thÝch hîp.V÷a bª t«ng ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu cña thi c«ng, nh− ph¶i ®¶mb¶o ®é sôt, dÔ trót ra khái ph−¬ng tiÖn chuyªn chë, dÔ ®æ, dÔ ®Çm.V÷a bª t«ng b¬m ph¶i ®¶m b¶o l−îng xi m¨ng tèi thiÓu lµ 350kg/m3,kÝch th−íc cèt liÖu tèi ®a ≤ 1/3 ®−êng kÝnh èng b¬m ë chç nhá nhÊt. PhÇn 3: c«ng t¸c bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp toµn khèi12.4. mét sè ph−¬ng ph¸p trén bª t«ngTrénTrénc¬ giíiThñ c«ng PhÇn 3: c«ng t¸c bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp toµn khèiCh−¬ng 12: c«ng t¸c bª t«ng12.1.12.2.12.3.12.4.12.5.• ChuÈn bÞ vËt liÖu• X¸c ®Þnh thµnh phÇn cÊp phèi• C¸c yªu cÇu ®èi víi v÷a bª t«ng• Ph−¬ng ph¸p trén bª t«ng• VËn chuyÓn bª t«ng PhÇn 3: c«ng t¸c bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp toµn khèi12.5. vËn chuyÓn v÷a bª t«ng12.5.112.5.212.5.3• C¸c yªu cÇu ®èi víi c«ng t¸c vËn chuyÓn• VËn chuyÓn cù ly lín• VËn chuyÓn vù ly gÇn PhÇn 3: c«ng t¸c bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp toµn khèi12.5.1. C¸c yªu cÇu ®èi víi c«ng t¸c vËn chuyÓn bª t«ng1. Chän ph−¬ng tiÖn, nh©n lùc vµ thiÕt bÞ vËn chuyÓn v÷a bª t«ngph¶i phï hîp víi khèi l−îng, tèc ®é trén, tèc ®é ®æ vµ ®Çm bª t«ng.2. Ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn bª t«ng ph¶i kÝn khÝt, kh«ng lµm mÊt n−ícxi m¨ng, kh«ng lµm v−¬ng v·i bª t«ng däc ®−êng.3. TuyÖt ®èi tr¸nh sù ph©n tÇng cña v÷a bª t«ng4. Thêi gian vËn chuyÓn v÷a bª t«ng cÇn ®−îc x¸c ®Þnh b»ng thÝnghiÖm trªn c¬ së thêi tiÕt, lo¹i xi m¨ng vµ lo¹i phô gia. PhÇn 3: c«ng t¸c bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp toµn khèi12.5.1. C¸c yªu cÇu ®èi víi c«ng t¸c vËn chuyÓn bª t«ngThêi gian cho phÐp vËn chuyÓn v÷a bª t«ng(tham kh¶o tcxdvn 4453: 1995)NhiÖt ®é (0C)Thêi gian vËn chuyÓn chophÐp (phót)phót)Lín h¬n 303020 – 304510 – 20605 –1090 PhÇn 3: c«ng t¸c bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp toµn khèi12.5.2. vËn chuyÓn cù ly lín¤ t« chë bªt«ng6m39m312m3 PhÇn 3: c«ng t¸c bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp toµn khèiTheo ph−¬ngngangTheo ph−¬ngth¼ng ®øngøng12.5.3. vËn chuyÓn cù ly gÇn (trong c«ng tr−êng)tr−êng) PhÇn 3: c«ng t¸c bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp toµn khèiVËn chuyÓn bª t«ng theo ph−¬ng ngangCù ly 3060 PhÇn 3: c«ng t¸c bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp toµn khèi12.8. m¹ch ngõng trong thi c«ng bª t«ngNguyªn nh©n bè trÝ m¹ch ngõng:Khèi l−îng thi c«ng bª t«ng lín;N¨ng lùc cña nhµ thÇu cã giíi h¹n;Yªu cÇu cña biÖn ph¸p kü thuËt thi c«ng.Bè trÝ theo quy ®Þnh TCXDVN 4453: 1995 PhÇn 3: c«ng t¸c bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp toµn khèi12.8. m¹ch ngõng trong thi c«ng bª t«ngKhi b¾t buéc ph¶i ®Ó m¹ch ngõng, khèng chÕ ë nh÷ng n¬icã néi lùc nhá, kh«ng g©y nguy hiÓm.T¹o ra c¸c ph©n ®o¹n vµ ph©n ®ît trong thi c«ng (m¹chngõng theo ph−¬ng ®øng vµ theo ph−¬ng ngang). PhÇn 3: c«ng t¸c bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp toµn khèi12.8. m¹ch ngõng trong thi c«ng bª t«ngXö lý m¹ch ngõng:ngõng: PhÇn 3: c«ng t¸c bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp toµn khèi12.8. m¹ch ngõng trong thi c«ng bª t«ngXö lý m¹ch ngõng tiÕn hµnh theo c¸c b−íc sau:Chê cho bª t«ng ®¹t 25 kg/cm2 míi ®−îc ®æ tiÕp.Tr−íc khi ®æ ph¶i ®ôc nhÑ bá hÕt phÇn bª t«ng xèp.Dïng n−íc s¹ch röa s¹ch m¹ch ngõng.§æ n−íc xi m¨ng ®Æc lªn vÞ trÝ m¹ch ngõng.§æ mét líp bª t«ng ®¸ nhá ë khu vùc m¹ch ngõng, sau®ã ®æ vµ ®Çm bª t«ng theo yªu cÇu kü thuËt. PhÇn 3: c«ng t¸c bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp toµn khèi12.8. vÞ trÝ m¹ch ngõng trong thi c«ng bª t«ngM¹ch ngõng trong thi c«ng bª t«ng dÇm sµn:Dõng t¹i 1/4 nhÞp dÇm phô, hoÆc 1/3 nhÞp dÇm chÝnh.dcdplplp/4dclc/3lcdp PhÇn 3: c«ng t¸c bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp toµn khèi12.8. vÞ trÝ m¹ch ngõng trong thi c«ng bª t«ng (vá,vá, vßm)vßm)vÞ trÝ m¹ch ngõng ®æ bª t«ng vá vµ vßm:§æ bª t«ng vá vµ vßm ph¶i thi c«ng liªn tôc, ®æ ®èi xøngtõ 2 bªn ch©n vßm lªn ®Òu ®Õn ®Ønh.NÕu nhÞp lín (>10m) th× cã thÓ ®Ó m¹ch ngõng, mçi d¶i®æ réng tõ 2 ®Õn 3m. PhÇn 3: c«ng t¸c bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp toµn khèi12.8. vÞ trÝ m¹ch ngõng trong thi c«ng bª t«ng (vá,vá, vßm)vßm)M¹ch ngõng ®Ó d¹ng r·nh vµ vu«ng gãc víi trôc cong cñavßm, c¸c r·nh réng 0,6 ®Õn 0,8m. C¸c m¹ch ngõng nµy®−îc chÌn lÊp b»ng bª t«ng cã phô gia tr−¬ng në.14 24342 41Thø tù ®æ vµ vÞ trÝm¹ch ngõng:1,2,3-Thø tù c¸c d¶i®æ;4-M¹ch ngõng. PhÇn 3: c«ng t¸c bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp toµn khèi12.8. vÞ trÝ m¹ch ngõng trong thi c«ng bª t«ngvÞ trÝ m¹ch ngõng ë mãng, cét, dÇm, sµn.M¹ch ngõng gi÷a mãng vµ cét, gi÷a cét vµ dÇm, gi÷a dÇmvµ sµn.43231(a)(b)3-5cm4VÞ trÝ m¹ch ngõng1 - Mãng; 3 - DÇm;2 - Cét; 4 - Sµn. PhÇn 3: c«ng t¸c bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp toµn khèi12.8. vÞ trÝ m¹ch ngõng trong thi c«ng bª t«ngM¹ch ngõng ®−êng®−êng giao th«ng,th«ng, ®−êng®−êng b¨ng,ng,s©n:s©n:§−êng giao th«ng, ®−êng b¨ng, s©n b»ng bª t«ng hoÆcbª t«ng cèt thÐp, m¹ch ngõng ®−îc ®Æt t¹i vÞ trÝ khe cogi·n cña kÕt cÊu ®ã.M¹ch ngõng ®Ó vu«ng gãc víi trôc cña cÊu kiÖn, ®−îclÊp ®Çy b»ng bi tum. PhÇn 3: c«ng t¸c bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp toµn khèiCh−¬ng 12: c«ng t¸c bª t«ng12.612.712.812.9• C«ng t¸c chuÈn bÞ vµ c¸c nguyªn t¾c ®æ bª t«ng• BiÖn ph¸p ®æ bª t«ng cho mét sè kÕt cÊu• M¹ch ngõng trong thi c«ng bª t«ng• ®Çm bª t«ng PhÇn 3: c«ng t¸c bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp toµn khèi12.9. ®Çm®Çm bª t«ngB¶n chÊt cña ®Çm bª t«ng:Lµ truyÒn rung ®éng tõ ®Çm vµo c¸c h¹t, cèt liÖu vµ n−íc trongv÷a bª t«ng.Môc ®Ých cña ®Çm:Lµ lµm cho bª t«ng ®ång nhÊt, ®Æc, ch¾c, t¹o ®iÒu kiÖn tèt cho bªt«ng b¸m ch¾c vµo cèt thÐp.Cã hai ph−¬ng ph¸p ®Çm bª t«ng:Thñ c«ng;C¬ giíi. PhÇn 3: c«ng t¸c bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp toµn khèi12.9. ®Çm®Çm bª t«ngThñ c«ng§ÇmXµ beng, thanhthÐp, bóa, vå gç§Çm dïibª t«ngC¬ giíi§Çm bµn§Çm c¹nh PhÇn 3: c«ng t¸c bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp toµn khèi12.9. ®Çm®Çm bª t«ng (thñ c«ng)c«ng)§Çm thñ c«ng chØ sö dông khi kh«ng cã ®Çm m¸y, ë nh÷ngc«ng tr×nh Ýt quan träng, khèi l−îng bª t«ng Ýt.§Çm thñ c«ng cho chÊt l−îng bª t«ng kÐm h¬n ®Çm m¸y.Muèn chÊt l−îng bª t«ng t−¬ng ®−¬ng ®Çm m¸y, cÇn t¨ng10 ®Õn 15% l−îng xi m¨ng. PhÇn 3: c«ng t¸c bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp toµn khèi12.9. ®Çm®Çm bª t«ng (thñ c«ng)c«ng)Dông cô:Xµ beng nhän ®Çu, thÐp trßn tr¬n.Bóa nhá, ®Çm gang, ®Çm s¾t nÆng tõ 6 ®Õn 10kg.§Çm gang vµ thÐp ®−îc dïng ®Ó ®Çm s©n, ®−êng.§Çm ®Õn khi v÷a bª t«ng kh«ng lón xuèng n÷a, n−íc xim¨ng næi lªn lµ ®−îc. PhÇn 3: c«ng t¸c bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp toµn khèi12.9. ®Çm®Çm bª t«ng (C¬ giíi)giíi)§Çmdïi§Çmbµn§Çmc¹nh PhÇn 3: c«ng t¸c bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp toµn khèi12.9. ®Çm®Çm bª t«ng (®Çm(®Çm dïi)dïi)§Çm dïi gåm c¸c bé phËn chÝnh lµ:§éng c¬;Vßi ®Çm;Chµy ®Çm dµi tõ 40 ®Õn 50cm, ®−êng kÝnh 30 - 40mm.231 PhÇn 3: c«ng t¸c bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp toµn khèi12.9. ®Çm®Çm bª t«ng (®Çm(®Çm dïi)dïi)ThÝch hîp khi ®Çm bª t«ng khèi lín, bª t«ng ®Õ, ®µi mãng, bª t«ngdÇm, cét, t−êng.Kü thuËt ®Çm:§Ó ®Çm lu«n vu«ng gãc víi mÆt bª t«ng.NÕu bª t«ng ®æ nhiÒu líp th× ®Çm líp sau ph¶i c¾m xuèng líptr−íc tõ 5 ®Õn 10cm.ChiÒu dµy líp bª t«ng ®æ kh«ng lín h¬n 3/4 chiÒu dµi chµy ®Çm.Thêi gian ®Çm ë mét vÞ trÝ tõ 15 ®Õn 60 gi©y. PhÇn 3: c«ng t¸c bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp toµn khèi12.9. ®Çm®Çm bª t«ng (®Çm(®Çm dïi)dïi)Kü thuËt ®Çm:Cho ®Çm lµm viÖc tr−íc khi h¹ chµy tõ tõ vµo bª t«ng, rót chµy tõtõ ra khái bª t«ng råi míi t¾t m¸y.Kho¶ng c¸ch gi÷a 2 vÞ trÝ ®Çm th−êng lÊy tõ 1 ®Õn 1,5 b¸n kÝnh t¸cdông cña ®Çm.Kho¶ng c¸ch tõ vÞ trÝ ®Çm ®Õn mÆt cèp pha lµ:2d [...]... 12.10 Công tác chuẩn bị và các nguyên tắc đổ bê tông Biện pháp đổ bê tông cho một số kết cấu Mạch ngừng trong thi công bê tông đầm bê tông Bảo dỡng bê tông (tcxdvn 313:2004, 305:2004) Phần 3: công tác bê tông và bê tông cốt thép toàn khối Chơng 12: công tác bê tông 12.6 Công tác chuẩn bị và các nguyên tắc đổ bê tông Phần 3: công tác bê tông và bê tông cốt thép toàn khối 12.6 công tác chuẩn bị và. .. tác bê tông và bê tông cốt thép toàn khối 12.7 biện pháp đổ bê tông cho một số kết cấu Khối lợng thi công - Phơng án vận chuyển bê tông; tông; - Biện pháp thi công bê tông tông Điều kiện thi công Phần 3: công tác bê tông và bê tông cốt thép toàn khối 12.7 biện pháp đổ bê tông cho một số kết cấu Khối lợng thi công - Phơng án vận chuyển bê tông; - Biện pháp thi công bê tông Điều kiện thi công ... tông cốt thép toàn khối Chơng 12: công tác bê tông 12.6 12.7 Công tác chuẩn bị và các nguyên tắc đổ bê tông Biện pháp đổ bê tông cho một số kết cấu Phần 3: công tác bê tông và bê tông cốt thép toàn khối 12.7 biện pháp đổ bê tông cho một số kết cấu 12.7.1 12.7.2 12.7.3 12.7.4 12.7.5 Bê tông móng Bê tông cột, cột, tờng Bê tông dầm, dầm, sàn Bê tông chống thấm Bê tông vòm Phần 3: công tác bê tông và. .. 3: công tác bê tông và bê tông cốt thép toàn khối Phơng pháp thử độ sụt TCXDVN 3106 : 1993 Hỗn hợp bê tông nặng phơng pháp thử độ sụt Heavyweight concrete compound slump test Phần 3: công tác bê tông và bê tông cốt thép toàn khối Chơng 12: công tác bê tông 12.1 12.2 12.3 Chuẩn bị vật liệu Xác định thành phần cấp phối Các yêu cầu đối với vữa bê tông Phần 3: công tác bê tông và bê tông cốt thép toàn. .. cửa xả bê tông Lắp ống cao su 2 3m Phần 3: công tác bê tông và bê tông cốt thép toàn khối Vận chuyển bê tông theo phơng đứng Cần trục thi u nhi, cần trục bánh xích, tời Bê tông đợc cho vào thùng chứa và cẩu ô tô bơm bê tông (Bơm động) Chiều cao bơm có thể đạt tới 50m Máy bơm bê tông cố định (Bơm tĩnh) Chiều cao 500m Phần 3: công tác bê tông và bê tông cốt thép toàn khối Chơng 12: công tác bê tông 12.6... đối với vữa bê tông Phơng pháp trộn bê tông Vận chuyển bê tông Phần 3: công tác bê tông và bê tông cốt thép toàn khối 12.5 vận chuyển vữa bê tông 12.5.1 12.5.2 12.5.3 Các yêu cầu đối với công tác vận chuyển Vận chuyển cự ly lớn Vận chuyển vự ly gần Phần 3: công tác bê tông và bê tông cốt thép toàn khối 12.5.1 Các yêu cầu đối với công tác vận chuyển bê tông 1 Chọn phơng tiện, nhân lực và thi t bị... phơng tiện chuyên chở, dễ đổ, dễ đầm Vữa bê tông bơm phải đảm bảo lợng xi măng tối thi u là 350kg/m3, kích thớc cốt liệu tối đa 1/3 đờng kính ống bơm ở chỗ nhỏ nhất Phần 3: công tác bê tông và bê tông cốt thép toàn khối 12.4 một số phơng pháp trộn bê tông Trộn Trộn cơ giới Thủ công Phần 3: công tác bê tông và bê tông cốt thép toàn khối Chơng 12: công tác bê tông 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 Chuẩn bị... nguyên tắc đổ bê tông Công tác chuẩn bị Các nguyên tắc đổ bê tông Phần 3: công tác bê tông và bê tông cốt thép toàn khối 12.6.1 công tác chuẩn bị Chỉ đợc phép đổ bê tông khi cốt thép, cốp pha và đà giáo đã đợc thi công đúng thi t kế, đợc hội đồng nghiệm thu ký biên bản cho phép đổ bê tông (TCXDVN 371: 2006 Nghiệm thu chất lợng công trình xây dựng) Phải có kế hoạch cung ứng đủ vữa bê tông cho một đợt... gần (trong công trờng) trờng) Phần 3: công tác bê tông và bê tông cốt thép toàn khối Vận chuyển bê tông theo phơng ngang Cự ly ... nh Chơng 11 Công tác cốt thép Chơng 12 Công tác bê tông Phần 3: công tác bê tông bê tông cốt thép toàn khối Chơng 12: công tác bê tông 12. 1 12. 2 12. 3 12. 4 12. 5 Chuẩn bị vật liệu Xác định thành... 313:2004, 391:2007) Phần 3: công tác bê tông bê tông cốt thép toàn khối Chơng 12: công tác bê tông 12. 11 12. 12 12. 13 12. 14 12. 15 Tháo dỡ cốp pha Chống dính cho cốp pha Phụ gia dùng bê tông Nhữ... toàn khối 12. 1 chuẩn bị vật liệu Xi măng Cát Vật liệu đá, sỏi Nớc Phụ gia (nếu có) có) Phần 3: công tác bê tông bê tông cốt thép toàn khối Chơng 12: công tác bê tông 12. 1 12. 2 12. 3 12. 4 12. 5 Chuẩn
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI GIẢNG THI CÔNG CÔNG TÁC BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI, BÀI GIẢNG THI CÔNG CÔNG TÁC BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI, BÀI GIẢNG THI CÔNG CÔNG TÁC BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI

Từ khóa liên quan