Xây dựng và phát triển thương hiệu giáo dục đại học tại Việt Nam.pdf

96 1,561 33
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/09/2012, 17:01

Xây dựng và phát triển thương hiệu giáo dục đại học tại Việt Nam http://svnckh.com.vn 1 TÓM TẮT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU Đề tài nghiên cứu gồm có 3 phần chính: Chƣơng I: Khái quát chung Chƣơng II: Tình hình xây dựng thƣơng hiệu giáo dục đại họcViệt Nam Nam Chƣơng III: Giải pháp phát triển thƣơng hiệu giáo dục đại họcViệt Trong chƣơng I, nhóm đi sâu nghiên cứu các khái niệm cơ bản có liên quan đến đề tài nghiên cứu nhƣ khái niệm về thƣơng hiệu, thƣơng hiệu dịch vụ, thƣơng hiệu giáo dục yếu tố cấu thành đồng thời liên kết các khái niệm với nhau để thấy đƣợc mối liên hệ giữa thƣơng hiệu giáo dục đại học một thƣơng hiệu dịch vụ thông thƣờng. Cũng trong chƣơng I, nhóm trình bày sự cần thiết tất yếu phải xây dựng thƣơng hiệu giáo dục đại họcViệt Nam. Chƣơng II là những phân tích đánh giá về thực trạng việc xây dựng thƣơng hiệu giáo dục đại họcViệt Nam thông qua 4 yếu tố: Nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, chƣơng trình giảng dạy vấn đề quản lý định hƣớng giáo dục. Thông qua đó, nhóm đề xuất các giải pháp hoàn thiện từng yếu tố nhằm mục đích xây dựng đƣợc hệ thống trƣờng đại học có chất lƣợng tạo tiền đề cho việc phát triển thƣơng hiệu giáo dục đại học Việt Nam tập trung áp dụng chủ yếu với các trƣờng đại học thuộc nhóm trƣờng trọng điểm. Chƣơng III là nhóm các giải pháp nhằm phát triển duy trì thƣơng hiệu giáo dục đại họcViệt Nam. Các giải pháp đƣợc đƣa ra trên cơ sở việc xây dựng hệ thống các trƣờng đại học có chất lƣợng đã hoàn tất ở chƣơng II nhằm mục đích quảng bá, tạo chỗ đứng của dịch vụ giáo dục đại học Việt Nam trong lòng ngƣời dân Việt cũng nhƣ cộng đồng quốc tế. Các nhóm giải pháp có sự đan xen lồng ghép đƣợc áp dụng trong cả ngắn hạn dài hạn. http://svnckh.com.vn 2 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nội dung hoàn chỉnh EU European Union (Liên minh Châu Âu) RMIT Royal Melbourne Institute of Technology (Viện công nghệ hoàng gia Melbourne) GS.TS Giáo sƣ. Tiến sĩ TP. HCM Thành phố Hồ Chí Minh PR Public relations (Quan hệ công chúng) GD&ĐT Giáo dục & Đào tạo USD United States dollar (đô la Mỹ) GDP Gross Domestic Product (Tổng sản phẩm quốc nội) TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam LĐTBXH (Bộ) Lao động thƣơng binh xã hội CSVC Cơ sở vật chất VN Việt Nam http://svnckh.com.vn 3 MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1 CHƢƠNG I: KHÁI QUÁT CHUNG 2 1. Thƣơng hiệu 2 1.1. Khái niệm .2 1.2. Các yếu tố cấu thành .4 2. Thƣơng hiệu dịch vụ .8 2.1. Khái niệm .8 2.2. Những yếu tố cấu thành 9 3. Thƣơng hiệu giáo dục đại học 12 3.1. Khái niệm .12 3.2. Các yếu tố cấu thành .14 4. Sự cần thiết xây dựng thƣơng hiệu giáo dục đại họcViệt Nam .19 4.1. Nhu cầu nâng cao vị thế đất nước 20 4.2. Nhu cầu tự khẳng định của các trường đại học trong bối cảnh hội nhập .21 4.3. Nhu cầu của thị trường lao động .22 4.4. Những lợi ích kinh tế mà thương hiệu giáo dục đại học đem lại .22 CHƢƠNG II: TÌNH HÌNH XÂY DỰNG THƢƠNG HIỆU GIÁO DỤC ĐẠI HỌCVIỆT NAM 24 1. Nguồn nhân lực .26 1.1. Thiếu hụt nguồn nhân lực những lý do .26 1.2. Sự không đồng nhất giữa trình độ chuyên môn khả năng sư phạm 28 1.3. Giải pháp đề xuất 29 2. Cơ sở vật chất .35 2.1 Tiêu chí đánh giá vẫn trên đà hoàn thiện .36 2.2 Chất lượng cơ sở vật chất của các trường đại học trọng điểm còn nhiều bất cập. 38 http://svnckh.com.vn 4 2.3. Giải pháp khắc phục .43 3. Chƣơng trình giảng dạy: .45 3.1. Chương trình học nặng tính lý thuyết, ít thực tiễn sáng tạo 45 3.2. Chương trình học mang nặng tính hình thức thụ động 47 3.3. Nhập khẩu giáo dục quá mức .49 3.4. Giải pháp khắc phục .50 4. Quản lý định hƣớng giáo dục 52 4.1. Cơ chế đánh giá giáo dục chưa phù hợp .52 4.1.1. Chế tài thi cử chƣa phản ánh đúng thực lực sinh viên .53 4.1.2. Cơ hội việc làm không theo năng lực .54 4.1.3 Giải pháp đề xuất: .55 4.2. Vấn đề chuyên môn hóa trong giáo dục đại học còn yếu .59 4.2.1. Thực trạng 59 4.2.2. Giải pháp đề xuất: 60 CHƢƠNG III: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THƢƠNG HIỆU GIÁO DỤC ĐẠI HỌCVIỆT NAM .62 1. Tạo dựng hình ảnh truyền thông thƣơng hiệu 63 1.1.Tạo dựng hình ảnh .63 1.2. Quảng bá thương hiệu dưới nhiều hình thức .67 1.3. Đẩy mạnh quan hệ công chúng 69 2. Từng bƣớc giành ƣu thế trong các mô hình liên kết đào tạo. 70 3. Chính sách ƣu đãi cho giáo dục đại học 72 4. Quản lý đa dạng hóa giáo dục phù hợp với yêu cầu của thực tiễn: 74 5. Giữ vững nguyên tắc trung thực để duy trì thƣơng hiệu 77 KẾT LUẬN CHUNG .80 1 http://svnckh.com.vn 1 LỜI NÓI ĐẦU Xây dựng phát triển thƣơng hiệu giáo dục đại học là một trong những vấn đề đƣợc sự quan tâm của các quốc gia trên thế giới. Nhiều hội thảo đƣợc tổ chức hàng năm nhằm giới thiệu các trƣờng đại học, chƣơng trình đào tạo chế độ đãi ngộ, thu hút đông đảo du học sinh. Cùng với xu hƣớng phát triển chung hiện nay, Việt Nam đã đang hội nhập sâu rộng hơn vào nền kinh tế thế giới đƣợc dự đoán là một trong những quốc gia sẽ tiếp bƣớc những con rồng hổ châu Á. Do vậy, việc đào tạo phát triển đội ngũ nhân lực mà trọng tâm là giáo dục đại học trở thành một trong những khâu nòng cốt quyết định vận mệnh tƣơng lai của đất nƣớc. Vấn đề thƣơng hiệu giáo dục đại họcViệt Nam mới đƣợc đề cập đến trong thời gian gần đây. Năm 2008 là năm đầu tiên việc kiểm định chất lƣợng đào tạo tại các trƣờng đại học đƣợc tiến hành, bên cạnh đó Bộ giáo dục đào tạo cũng kết hợp với bộ ngành của nhiều quốc gia trong khu vực tổ chức tham gia một số hội thảo nhƣ hội thảo quốc tế: “Xây dựng thƣơng hiệu trong Giáo dục Đại học: Thực tiễn kinh nghiệm trong bối cảnh toàn cầu” tổ chức tại Nha Trang tháng 8/2009. Tuy nhiên, giáo dụcViệt Nam hiện nay nói chung giáo dục đại học nói riêng chƣa thực sự có thƣơng hiệu uy tín trên trƣờng quốc tế. Điều này là một nghịch lý đối với bề dày thành tích của sinh viên Việt Nam trong các cuộc thi khu vực thế giới. Trƣớc thực tiễn nhƣ vậy, nhóm nghiên cứu quyết định chọn đề tàiXây dựng phát triển thƣơng hiệu giáo dục đại họcViệt Nam” làm đề tài nghiên cứu khoa học để đƣa ra cái nhìn ở góc độ sinh viên về những tồn tại đề xuất giải pháp khắc phục hƣớng tới xây dựng thƣơng hiệu bền vững cho giáo dục đại học Việt Nam. Kết cấu đề tài nghiên cứu gồm 3 phần chính: Chƣơng I: Khái quát chung Chƣơng II: Tình hình xây dựng thƣơng hiệu giáo dục đại họcViệt Nam Chƣơng III: Giải pháp phát triển thƣơng hiệu giáo dục đại họcViệt Nam. 2 http://svnckh.com.vn 2 CHƢƠNG I: KHÁI QUÁT CHUNG 1. Thƣơng hiệu Trong đời sống thực tế, khi mua một sản phẩm hàng hóa hay dịch vụ, ngƣời tiêu dùng thƣờng có xu hƣớng nghĩ về một vài nhà cung ứng nhất định chứ không phải toàn bộ các nhà cung ứng trên thị trƣờng. Khi nghĩ về du lịch, thời trang hay giáo dục đại học, ngƣời ta cũng có xu hƣớng kể tên một số quốc gia nhất định chứ không phải tất cả các quốc gia trên thế giới. Vì sao hãng sản xuất này đƣợc ngƣời tiêu dùng biết đến nhiều hơn hãng khác? Vì sao đất nƣớc này thu hút du lịch mạnh mẽ hơn đất nƣớc khác? Vì sao trƣờng đại học này chất lƣợng đầu vào lại cao hơn hẳn trƣờng đại học khác? Câu trả lời cho rất nhiều những câu hỏi nhƣ vậy chính là vấn đề Thƣơng hiệu. Vậy Thƣơng hiệu là gì? 1.1. Khái niệm Thƣơng hiệu là một khái niệm tƣơng đối trừu tƣợng, phụ thuộc nhiều vào cảm tính chủ quan của con ngƣời. Theo chuyên gia thƣơng hiệu hàng đầu thế giới Simon Anholt, thƣơng hiệu đƣợc hiểu nhƣ sau: “ A brand is a product, service or organisation, considered in combination with its name, its identity and its reputation”. (Tạm dịch: Thương hiệu là một sản phẩm, dịch vụ hay tổ chức, có tên gọi, nhận diện uy tín đã được công nhận).1 1 http://www.vnbrand.net/Kien-thuc-thuong-hieu/brand-thuong-hieu-la-gi.html 3 http://svnckh.com.vn 3 Theo nhƣ cách hiểu thông dụng hiện nay ở Việt Nam, thƣơng hiệu là tập hợp tất cả những cảm nhận, kinh nghiệm của khách hàng về một sản phẩm, một dịch vụ hay một công ty qua nhiều năm. Nhƣ vậy, thƣơng hiệu là cảm tính tồn tại trong trái tim của ngƣời tiêu dùng sản phẩm hàng hóa hay dịch vụ. Vì là vấn đề cảm tính nên thƣơng hiệu không là một cái tên, biểu tƣợng hay sản phẩm cụ thể nào. Thƣơng hiệu là tập hợp của tất cả những yếu tố đó. Thƣơng hiệu (brand) cần đƣợc phân biệt với một số khái niệm nhƣ nhãn hiệu (trademark) sản phầm (product). Thƣơng hiệu không đơn thuần là sản phẩm hay nhãn hiệu. Thƣơng hiệu là một bƣớc tiến cao hơn của sản phẩm nhãn hiệu. THƢƠNG HIỆU (Nhãn hiệu + uy tín đƣợc công nhận) NHÃN HIỆU (Sản phẩm + cam kết chất lƣợng sản phẩm) SẢN PHẨM (thỏa mãn những nhóm nhu cầu chung) NHU CẦU Là đòi hỏi, nguyện vọng về mặt vật chất, tinh thần của con ngƣời để tồn tại phát triển. Tùy trình độ nhận thức, môi trƣờng sống mà con ngƣời có nhu cầu khác nhau. Sản phẩm (product) đơn giản là một mặt hàng vật chất cụ thể hoặc một dịch vụ nào đó đƣợc tạo ra cung cấp đến tay ngƣời tiêu dùng. Sản phẩm có thể có chất 4 http://svnckh.com.vn 4 lƣợng tốt hoặc xấu, ngƣời tiêu dùng hoàn toàn có thể lựa chọn tiêu dùng sản phẩm này hoặc sản phẩm khác. Chất lƣợng sản phẩm cũng nhƣ việc ngƣời tiêu dùng có tiêu dùng lại sản phẩm hay không hoàn toàn phụ thuộc vào đánh giá của ngƣời tiêu dùng trong quá trình sử dụng mà chƣa có một sự đảm bảo nào về chất lƣợng hay uy tín. Sản phẩm chỉ tồn tại trong một vòng đời cụ thể. Nhãn hiệu (Trademark) là bƣớc đầu của việc cá biệt hóa sản phẩm. Nhãn hiệu có thể là tên gọi, chỉ dẫn hoặc thông tin để phân biệt các sản phẩm khác loại hay các sản phẩm cùng loại nhƣng do những cơ sở sản xuất khác nhau sản xuất. Một sản phẩm đƣợc gắn nhãn hiệu đã bao hàm trong đó cam kết về chất lƣợng sản phẩm. Thƣơng hiệu (Brand) là bƣớc tiến cao nhất trong chuỗi Sản phầm – Nhãn hiệu – Thƣơng hiệu. Ngoài sản phẩm nhãn hiệu, thƣơng hiệu còn bao hàm hình ảnh, cảm nhận vị trí cũng nhƣ dấu ấn. Thƣơng hiệu có thể bao gồm một chuỗi các sản phẩm nối tiếp nhau, do đó có thể có thời gian tồn tại lâu, thậm chí là mãi mãi nếu có khả năng liên tục đổi mới nắm bắt xu hƣớng thay đổi trong nhu cầu tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ. Thƣơng hiệu giúp khách hàng nhận biết sự khác biệt của sản phẩm tiêu dùng với sản phẩm của đối thủ cạnh tranh là nền tảng cho sự chọn lựa của khách hàng. 1.2. Các yếu tố cấu thành Có nhiều yếu tố cấu thành nên một thƣơng hiệu. Mỗi thƣơng hiệu đƣợc tạo dựng thành công là nhờ vào bí quyết riêng kèm theo cả yếu tố may mắn. Tuy nhiên, xét ở tầm khái quát có thể đƣa ra một số yếu tố cơ bản cấu thành nên một thƣơng hiệu nhƣ sau: Ý tƣởng thƣơng hiệu Chất lƣợng hàng hóa, dịch vụ Chiến lƣợc marketing Uy tín lợi thế cạnh tranh vốn có. 5 http://svnckh.com.vn 5 CHẤT LƢỢNG SẢN PHẨM Ý TƢỞNG THƢƠNG HIỆU THƢƠNG HIỆU UY TÍN LỢI THẾ CẠNH TRANH CHIẾN LƢỢC MARKETING 1.2.1. Ý tƣởng thƣơng hiệu Đằng sau mỗi thƣơng hiệu là một ý tƣởng hấp dẫn, thu hút sự quan tâm của ngƣời tiêu dùng bằng cách đáp ứng tốt những nhu cầu chƣa đƣợc thỏa mãn của họ. a. Ý tƣởng là nền tảng ban đầu của một thƣơng hiệu Ý tƣởng đƣợc hiểu là ý tƣởng về một sản phẩm mới (hàng hóa hoặc dịch vụ). Một ý tƣởng muốn hình thành sẽ phải trả lời cho 3 câu hỏi: Sản phẩm là gì? Phục vụ cho đối tƣợng nào? Lợi ích thu đƣợc là gì? Một thƣơng hiệu để hình thành phải trải qua giai đoạn sản phẩm, nhãn hiệu từng bƣớc gây dựng uy tín trong lòng ngƣời tiêu 6 http://svnckh.com.vn 6 dùng thì mới có thể hình thành thƣơng hiệu. Để có sản phẩm thì phải bắt nguồn từ ý tƣởng. Do đó có thể coi ý tƣởng là gốc rễ của một thƣơng hiệu mạnh Trong thế kỷ 19, 20, trao đổi buôn bán trên thế giới còn chƣa phát triển, các thƣơng hiệu hình thành phần lớn nhờ chất lƣợng sản phẩm, hoặc lợi thế độc quyền riêng biệt. Bƣớc sang thế kỷ 21, cùng với sự gia tăng dân số mạnh toàn cầu, chất lƣợng cuộc sống con ngƣời cũng đang dần đƣợc cải thiện. Ngƣời tiêu dùng sản phẩm hàng hóa hay dịch vụ có xu hƣớng tìm đến sản phẩm không chỉ tốt, giá cả cạnh tranh mà phải có sự khác biệt hóa, độc đáo riêng. Do đó thƣơng hiệu hình thành ngày càng khó khăn hơn ý tƣởng đóng vai trò càng quan trọng. Khi chất lƣợng giá cả phần lớn đạt đến mức bão hòa thì ý tƣởng thƣơng hiệu, trong nhiều trƣờng hợp, quyết định sự tồn tại hay diệt vong của một thƣơng hiệu. b. Ý tƣởng quyết định “tuổi thọ” của thƣơng hiệu Khác với hàng hóa, một thƣơng hiệu không có vòng đời cụ thể. Vòng đời của thƣơng hiệu phụ thuộc vào độ nhanh nhạy của những ngƣời đứng đầu thƣơng hiệu đó trong việc không ngừng cải tiến, nâng cao chất lƣợng sản phẩm hoặc thay đổi sản phẩm, chế tạo sản phẩm mới nhằm đáp ứng nhu cầu thị trƣờng thích nghi với những sự thay đổi của xã hội. Ý tƣởng đóng vai trò quyết định trong vấn đề này. Tuổi thọ của thƣơng hiệu phụ thuộc vào ý tƣởng về sản phẩm. Khi ý tƣởng không còn đi vào lối mòn thì thƣơng hiệu cũng tự biến mất. 1.2.2. Chất lƣợng sản phẩm Trong thời kỳ nào, nền văn hóa nào, ngƣời tiêu dùng nào sản phẩm nào thì chất lƣợng sản phẩm cũng là một trong những yếu tố cơ bản để xây dựng nên thƣơng hiệu mạnh. Nếu ý tƣởng là yếu tố tạo nên sản phẩm thu hút khách hàng thì chất lƣợng sản phẩm là yếu tố cơ bản giữ chân khách hàng. Chất lƣợng sản phẩm bao gồm hai nhân tố: [...]... thành tích của sinh viên Việt Nam trong các cuộc thi khu vực và thế giới. Trƣớc thực tiễn nhƣ vậy, nhóm nghiên cứu quyết định chọn đề tài Xây dựng phát triển thƣơng hiệu giáo dục đại họcViệt Nam” làm đề tài nghiên cứu khoa học để đƣa ra cái nhìn ở góc độ sinh viên về những tồn tại đề xuất giải pháp khắc phục hƣớng tới xây dựng thƣơng hiệu bền vững cho giáo dục đại học Việt Nam. Kết cấu đề... việc xây dựng phát triển thƣơng hiệu giáo dục đại họcViệt Nam. Trong nền kinh tế cạnh tranh hoàn hảo, một dịch vụ muốn xây dựng thành công thƣơng hiệu giữ vững vị thế trên thị trƣờng thì đều phải đi từ chất lƣợng dịch vụ, tức là phải chấp nhận đầu tƣ khơng có lãi và nếu đặt yếu tố lợi nhuận trong giai đoạn xây dựng hình thành thƣơng hiệu thì thƣơng hiệu khơng bao giờ có thể xây dựng. .. đặc biệt, giáo dục đại học phải đƣợc coi là ngành dịch vụ thƣơng mại do: + Sản phẩm cung cấp là vơ hình + Giáo dục đại học có cạnh tranh, có thị trƣờng có ngƣời tiêu dùng, ngƣời tiêu dùng bỏ tiền ra mua dịch vụ nhà cung cấp cung cấp dịch vụ giáo dục. + Việc nhìn nhận giáo dục đại học là một dịch vụ thƣơng mại sẽ đặt giáo dục đại học vào nền kinh tế thị trƣờng, có cạnh tranh tiến bộ.... là trƣờng đại học quốc gia đang nỗ lực mở rộng đào tạo trong khi đó đại học kinh tế quốc dân đại học kinh tế thành phố HCM đã là hai trƣờng đào tạo chính về ngành này. Luật học là một ngành học vô cùng quan trọng hỗ trợ cho ngành kinh tế trong thời kỳ hội nhập phát triển đất nƣớc nhƣng đại học Luật khơng nằm trong nhóm trƣờng đại học trọng điểm. Đại học quốc gia Hà Nội đại học quốc gia... hiện nay. 4.2. Nhu cầu tự khẳng định của các trường đại học trong bối cảnh hội nhập Thƣơng hiệu giáo dục nhất là thƣơng hiệu giáo dục đại học là khái niệm chƣa phổ biến ở Việt Nam. Mặc dù có một hệ thống các trƣờng đại học đơng đảo, nhiều trƣờng có uy tín chất lƣợng đầu ra tốt nhƣng vấn đề thƣơng hiệu giáo dục đại học cịn khá mơ hồ chƣa có hệ thống tiêu chí hồn thiện để đánh giá. Điều... nên vấn đề xây dựng hệ thống trƣờng đại học tinh hoa phát triển thƣơng hiệu của hệ thống trƣờng đại học đó là vấn đề cấp thiết đƣợc đặt ra hiện nay nhằm đảm bảo cung cấp cho thị trƣờng lao động nguồn nhân lực đáp ứng đƣợc yêu cầu của sự phát triển đất nƣớc hội nhập theo kịp những quốc gia phát triển khác trên thế giới. 4.4. Những lợi ích kinh tế mà thương hiệu giáo dục đại học đem lại... đó Bộ giáo dục đào tạo cũng kết hợp với bộ ngành của nhiều quốc gia trong khu vực tổ chức tham gia một số hội thảo nhƣ hội thảo quốc tế: Xây dựng thƣơng hiệu trong Giáo dục Đại học: Thực tiễn kinh nghiệm trong bối cảnh toàn cầu” tổ chức tại Nha Trang tháng 8/2009. Tuy nhiên, giáo dụcViệt Nam hiện nay nói chung giáo dục đại học nói riêng chƣa thực sự có thƣơng hiệu uy tín trên... ĐẦU Xây dựng phát triển thƣơng hiệu giáo dục đại học là một trong những vấn đề đƣợc sự quan tâm của các quốc gia trên thế giới. Nhiều hội thảo đƣợc tổ chức hàng năm nhằm giới thiệu các trƣờng đại học, chƣơng trình đào tạo chế độ đãi ngộ, thu hút đông đảo du học sinh. Cùng với xu hƣớng phát triển chung hiện nay, Việt Nam đã đang hội nhập sâu rộng hơn vào nền kinh tế thế giới đƣợc... nghề. Giai đoạn hai: tiến hành đƣa cán bộ giảng dạy quản lý giáo dục ra nƣớc ngoài để học tập phƣơng pháp của trƣờng đại học các nƣớc phát triển. Trên thực tế, để đạt đƣợc mục tiêu đƣa giáo dục Việt Nam bắt kịp giáo dục thế giới không cách nào hay hơn là học tập từ chính các quốc gia có nền giáo dục phát triển. Vì vậy, việc đƣa giáo viên Việt Nam ra nƣớc ngoài tu nghiệp, nâng cao kiến thức... ích kinh tế mà thƣơng hiệu giáo dục đại học mang lại bao gồm lợi ích hiện hữu lợi ích tiềm ẩn. Cụ thể: + Lợi ích hiện hữu có đƣợc từ việc xuất khẩu dịch vụ giáo dục. Khi giáo dục đại học ở một quốc gia có thƣơng hiệu, quốc gia đó sẽ thu hút đƣợc lƣợng đông đảo sinh viên từ khắp nơi trên thế giới, đóng góp đáng kể vào nền kinh tế quốc gia từ học phí. Ví dụ nhƣ giáo dục đại học ở Malaysia. Năm . Tình hình xây dựng thƣơng hiệu giáo dục đại học ở Việt Nam Nam Chƣơng III: Giải pháp phát triển thƣơng hiệu giáo dục đại học ở Việt Trong. Tình hình xây dựng thƣơng hiệu giáo dục đại học ở Việt Nam Chƣơng III: Giải pháp phát triển thƣơng hiệu giáo dục đại học ở Việt Nam. 2
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng và phát triển thương hiệu giáo dục đại học tại Việt Nam.pdf, Xây dựng và phát triển thương hiệu giáo dục đại học tại Việt Nam.pdf, Xây dựng và phát triển thương hiệu giáo dục đại học tại Việt Nam.pdf, Khái niệm, Các yếu tố cấu thành, Khái niệm Những yếu tố cấu thành, Các yếu tố cấu thành, Nhu cầu nâng cao vị thế đất nước., Nhu cầu của thị trường lao động Những lợi ích kinh tế mà thương hiệu giáo dục đại học đem lại, Thiếu hụt nguồn nhân lực và những lý do, Sự khơng đồng nhất giữa trình độ chun mơn và khả năng sư phạm, Giải pháp đề xuất, Tiêu chí đánh giá vẫn trên đà hồn thiện, Giải pháp khắc phục, Chương trình học nặng tính lý thuyết, ít thực tiễn và sáng tạo, Chương trình học mang nặng tính hình thức và thụ động, Nhập khẩu giáo dục quá mức Giải pháp khắc phục, Cơ chế đánh giá giáo dục chưa phù hợp, Vấn đề chun mơn hóa trong giáo dục đại học còn yếu, Quảng bá thương hiệu dưới nhiều hình thức, Đẩy mạnh quan hệ công chúng, Từng bƣớc giành ƣu thế trong các mơ hình liên kết đào tạo., Chính sách ƣu đãi cho giáo dục đại học, Quản lý và đa dạng hóa giáo dục phù hợp với yêu cầu của thực tiễn:, Giữ vững nguyên tắc trung thực để duy trì thƣơng hiệu, Anh chị vui lòng cho biết mình đãđang là sinh viên nhóm trường đại học nào Anhchị cho biết kỳ vọng của một sinh viên về giảng viên của mình:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn