Trình bày thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các Công ty chứng khoán ở Việt Nam

26 716 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/04/2013, 14:39

Mục tiêu tham gia TTCK của các tổ chức phát hành là huy động vốn thông qua việc phát hành các chúng khoán. Vì vậy, các CTCK có vai trò tạo ra cơ chế huy động vốn phục vụ cho các nhà phát hành Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Trình bày thực trạng giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các CTCK Việt Nam I. Khái quát chung về CTCK 1. Khái niệm Công ty chứng khoán (CTCK) là một định chế tài chính trung gian thực hiện các nghiệp vụ trên thị trường chứng khoán. 2. Vai trò Là cầu nối giữa: ● Tổ chức phát hành với nhà đầu tư: Mục tiêu tham gia TTCK của các tổ chức phát hành là huy động vốn thông qua việc phát hành các chúng khoán. Vì vậy, các CTCK có vai trò tạo ra cơ chế huy động vốn phục vụ cho các nhà phát hành Một trong những nguyên tắc của TTCK là nguyên tắc trung gian.Yêu cầu những nhà đầu tư những nhà phát hành không được mua bán trực tiếp chứng khoán mà phải thông qua các trung gian mua bán. Các CTCK sẽ thực hiện vai trò trung gian cho cả người đầu tư nhà phát hành ● Các nhà đầu tư với các nhà đầu tư: Các nhà đầu tư mua bán các chứng khoán đã phát hành trên thị trường cấp 1 thị trường cấp 2 để tìm kiếm lợi nhuận. Nhà đầu tư không được trực tiếp tham gia quá trình mua bán, họ phải thông qua các CTCK để đưa ra mức giá cuối cùng. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 3. Mô hình của các CTCK: a. Các mô hình hoạt động của CTCK Có thể khái quát mô hình tổ chức kinh doanh chứng khoán theo 2 nhóm (Mô hình CTCK đa năng Mô hình CTCK chuyên doanh) Mô hình đa năng kinh doanh chứng khoán tiền tệ Mô hình chuyện doanh Loại hình Đa năng một phần: NH muốn kinh doanh CK, bảo hiểm thì phải lập công ty độc lập Đa năng toàn phần :NH kinh doanh chứng khoán , bảo hiểm bên cạnh kinh doanh tiền tệ Công ty độc lập kinh doanh chứng khoán , chuyên môn hóa trông lĩnh vực chứng khoán Ưu điểm - Kết hợp nhiều loại hình kinh doanh - Giảm rủi ro - Tận dụng thế mạnh về chuyên môn vốn để kinh doanh chứng khoán - Hạn chế rủi roc ho hệ thống ngân hang - Tạo điều kiện cho thị trường chứng khoán phát triển Nhược điểm - Làm TTCK kém phát triển - Dễ gây lũng đoạn thị trường - Hoạt động kinh doanh tiền tệ bị ảnh hưởng bởi biến động trên TTCK - Không tận dụng được ưu điểm của NH như chuyên môn , vốn ……. b. Mô hình tổ chức 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Khối nghiệp vu (front office): là khối thực hiện các giao dịch kinh doanh dịch vụ chứng khoán. Khối này đem lại hu nhập cho công ty bằng cách đáp ứng nhu cầu của khách hàng tạo ra các sản phẩm phù hợp với các nhu cầu đó - Khối phụ trợ (back office): là khối không trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh, nhưng nó không thể thiếu được trong vận hành của công ty chứng khoánhoạt động của nó mang tính chất trợ giúp cho khối nghiệp vụ 4. Các nghiệp vụ của CTCK a. Nghiệp vụ tự doanh - Khái niệm: Là việc CTCK tự tiến hành các giao dịch mua bán CK cho chính mình - Mục đích : thu lợi cho công ty - Yêu cầu: + Tách biệt quản lý: Các CTCK phải có sự tách biệt giữa nghiệp vụ tự doanh nghiệp vụ môi giới để đảm bảo tính minh bạch, rõ ràng trong hoạt động 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + Ưu tiên khách hàng: Lệnh giao dịch của khách hàng phải được xử lý trước lệnh tự doanh của công ty.Do có đặc thù về khả năng tiếp nhận thông tin chủ động trên thị trường nên các CTCK có thể dự đoán được diễn biến của thị trường sẽ mua hoặc bán tranh của khách hàng nếu không có nghuyên tắc trên. + Bình ổn thị trường: Các CTCK phải dành một tỷ lệ nhất định các giao dịch của mình cho hoạt động bình ổn thị trường. b. Môi giới chứng khoán - Khái niệm: Môi giới chứng khoánhoạt động trung gian đại diện mua bán chứng khoán cho khách hàng để hưởng hoa hồng. CTCK đại diện cho khách hàng tiến hành giao dịch thông qua cơ chế giao dịch tại SGDCK hoặc thị trường OTC mà chính khách hàng phải chịu trách nhiệm đối với kết quả giao dịch của mình. - Nguyên tắc: + CTCK phải thực hiện chính xác lệnh của khách hàng. Mọi sai sót gây ra từ phía CTCK gây thiệt hại cho khách hàng thì CTCK nhân viên CTCK phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về mặt tài chính pháp luật. + CTCK có trách nhiệm tổ chức việc sắp xếp, theo dõi thực hiện các lệnh của khách hàng một cách có hiệu quả nhât + Việc CTCK vay mượn chứng khoán hay tiền của khách hàng trên tài khoản tại CTCK phải được ghi rõ trong hợp đồng giao dịch chứng khoán. + CTCK phải thông báo kết quả thực hiện lệnh chậm nhất là ngày làm việc kế tiếp ngày thực hiện giao dịch. c. Nghiệp vụ bảo lãnh phát hành - Khái niệm: Nghiệp vụ bảo lãnh phát hành là việc CTCK có chức năng bảo lãnh giúp tổ chức phát hành thực hiện các thủ tục trước khi chào bán chứng khoán, tổ chức việc phân phối chứng khoán giúp bình ổn giá chứng khoán trong giai đoạn đầu sau khi phát hành. - Các hình thức bảo lãnh: 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + Bảo lãnh chắc chắn: Là hình thức bảo lãnh mà công ty bảo lãnh phát hành nhân mua toàn bộ số chứng khoán trong đợt phát hành của công ty phát hành sau đó bán ra công chúng. + Bảo lãnh cố gắng tối đa: là hình thức bảo lãnh mà công ty bảo lãnh phát hành hứa sẽ cố gắng đến mức tối đa để bán hết số chứng khoán cần phát hành cho công ty phát hành. + Bảo lãnh đảm bảo tất cả hoặc không: Đây là trường hợp áp dụng cho công ty phát hành chứng khoán cần một số vốn nhất định để giải quyết một mục tiêu nhất định. Nếu huy động được đủ số vốn cần thiết thì sẽ phát hành, nếu không huy động đủ thì sẽ hủy bỏ. d. Nghiệp vụ tư vấn - Khái niệm: Tư vấn đầu tư là việc CTCK thông qua hoạt động phân tích để đưa ra các lời khuyên, phân tích các tình huống có thể thực hiện một số công việc dịch vụ khác liên quan đến phát hành, đầu tư cơ cấu tài chính cho khách hàng. - Nguyên tắc: + Không đảm bảo chắc chắn về giá trị chứng khoán: giá trị chứng khoán không phải là một số cố định, nó luôn thay đổi theo các yếu tố kinh tế, tâm lý diễn biến thực tiễn của thị trường. + Luôn nhắc nhở khách hàng những lời tư vấn của mình dựa trên cơ sở phân tích các yếu tố lý thuyêt những biếnđộng trong quá khứ. Không thể hoàn toàn chính xác khách hàng là người quyết định cuối cùng trong việc sử dụng thông tin từ nhà tư vaamb đầu tư, nhà tư vấn sẽ không chịu trách nhiệm thiệt hai kinh tế do lời khuyên đưa ra + Không được dụ dỗ, mời chào khách hàng mau hay bán một loại chứng khoán nào đó, những lời tư vấn phải được xuất phát từ những cơ sở khách quan là quá trình phân tích, tổng hợp một cách khoa học, logic các vấn đề nghiên cứu. e. Nghiệp vụ bảo lãnh danh mục đầu tư 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Khái niệm: Đây là nghiệp vụ quản lý vốn ủy thác của khách hàng để đầu tư vào chứng khoán thông qua danh mục đầu tư nhằm sinh lời cho khách hàng trên cơ sở tăng lợi nhuận bảo toàn vốn cho khách hàng. - Quy trình + Xúc tiến tìm hiểu nhận quản lý: CTCK khách hàng tiếp xúc tìm hiểu về khả năng tài chính, chuyên môn từ đó đưa ra các yêu cầu về quản lý vốn ủy thác. + Ký hợp đồng quản lý: CTCK ký hợp đồng quản lý giữa khách hàng công ty theo các yêu cầu, nội dung về vốn, thời gian ủy thác, mục tiêu đầu tư, quyền trách nhiệm của các bên khi quản lý danh mục đầu tư. + Thực hiện các hợp đồng quản lý: CTCK thực hiện đầu tư vốn ủy thác của khách hàng theo các nội dung đã được cam kết phải bảo đảm tuân thủ các quy định về quản lý vốn, tài sản tách biệt giữa khách hàng chính công ty. + Kết thúc hợp dồng quản lý: Khách hàng có nghĩa vụ thanh toán các khoản chi phí quản lý theo hợp đồng ký kết xử lý các trường hợp khi CTCK bị ngưng hoạt động, giải thể hoặc phá sản. 5. Nguyên tắc hoạt động của công ty chứng khoán a. Nhóm nguyên tắc đạo đức - CTCK phải đảm bảo giao dịch trung thực công bằng vì lợi ích của khách hàng - Kinh doanh có kỹ năng, tận tụy, có tinh thần trách nhiệm. - Ưu tiên thực hiện lệnh của khách hàng trước lệnh của công ty - Có nghĩa vụ bảo mật cho khách hàng, không được tiết lộ các thông tin về tài khoản khách hàng khi chưa được khách đồng ý bằng văn bản trừ khi có yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước. - CTCK khi thực hiện nghiệp vụ tư vấn phải cung cấp thông tin đầy đủ cho khách hàng giải thích rõ ràng về các rủi ro mà khách hàng phải gánh 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 chịu, đồng thời họ không được khẳng định về lợi nhuận các khoản đầu tư mà họ tư vấn. - CTCK không được phép nhận bất cứ khoản thù lao nào ngoài các khoản thù lao thông thường cho dịch vụ tư vấn của mình - Nghiêm cấm thực hiện các giao dịch nội gián, các CTCK không được phép sử dụng các thông tin nội bộ để mua bán chứng khoán cho chính mình, gây thiệt hại đến lợi ích của khách hàng. - nhiều nước các CTCK phải đóng góp tiền vào quỹ bảo vệ nhà đầu tư chứng khoán để bảo vệ lợi ích cho khách hàng trong trường hợp CTCK mất khả năng thanh toán. b. Nhóm nguyên tắc tài chính - Đảm bảo các yêu cầu về vốn, cơ cấu vốn nguyên tắc hạch toán báo cáo quy định của UBCKNN. Đảm bảo nguồn tài chính trong cam kết kinh doanh chứng khoán với khách hàng. - CTCK không được dùng tiền của khách hàng làm nguồn tài chính để kinh doanh, ngoại trừ trường hợp đó được dùng phục vụ cho giao dịch của khách hàng - CTCK phải tách bạch tiền chứng khoán của khách hàng với tài sản của mình. CTCK không được dùng chứng khoán của khách hàng làm vật thế chấp vay vốn trừ trường hợp được khách hàng đồng ý bằng văn bản. II. Thực trạng hoạt động của các công ty chứng khoán tại Việt Nam: 1. Tổng quan về sự tăng trưởng của các công ty chứng khoán: - Số lượng công ty chứng khoán đã có sự gia tăng khá mạnh so với thời điểm năm 2001 khi thị trường mới thành lập, chỉ có 8 công ty. Đặc biệt giai đoạn cuối năm 2006 trước khi Luật Chứng khoán có hiệu lực, số lượng công 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ty chứng khoán là 55 công ty, trong năm 2007 đã tăng lên tới 78 công ty cho đến nay số lượng công ty chứng khoán đã lên đến con số 105 công ty. - Trong năm 2007, cùng với cơn sốt chứng khoán, hàng loạt công ty chứng khoán lớn nhỏ ra đời. Trong giai đoạn này, các quy định về thành lập công ty chứng khoán rất đơn giản. Nhà nước còn áp dụng chính sách ưu đãi thuế để khuyến khích thành lập công ty chứng khoán. Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm đầu, giảm 50% thuế trong 3 năm tiếp theo, ưu đãi thuế 20% (thay vì 28%). Ngay cả khi ban hành Luật Chứng khoán (cuối 2006), các điều kiện cơ bản để xin thành lập công ty chứng khoán cũng rất dễ dàng. Do kinh doanh chứng khoán là ngành kinh doanh có điều kiện nên nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, đáp ứng được mọi yêu cầu của pháp luật, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vẫn phải cấp phép. - Theo cam kết về dịch vụ chứng khoán khi Việt Nam gia nhập WTO, vào năm 2012, các công ty chứng khoán nước ngoài được phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh, công ty chứng khoán 100% vốn tại Việt Nam. Giới hạn số lượng công ty chứng khoán lúc này sẽ đặt các công ty chứng khoán trong nước vào nguy cơ bị thâu tóm bởi các công ty nước ngoài có tiềm lực tài chính mạnh. Kinh doanh dịch vụ chứng khoán nhiều khả năng sẽ trở thành sân chơi do các nhà cung cấp dịch vụ khổng lồ nước ngoài thống trị, trong khi các công ty trong nước với kinh nghiệm còn non trẻ, tiềm lực kinh tế còn mỏng khó lòng sống sót trong cuộc cạnh tranh sắp tới. - Thông tin gần đây cho biết, Bộ Tài chính dự kiến yêu cầu vốn điều lệ thành lập CTCK công ty quản lý quỹ lên 500 tỷ đồng. Vốn điều lệ của các công ty chứng khoán 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Tính đến thời điểm tháng 6-2010 có 15 công ty chứng khoán niêm yết trên sàn. Trong đó, có những doanh nghiệp đứng đầu về thị phần môi giới như SSI, BVS,VND. Các DN này phần lớn là những công ty đầu tiên của TTCK Việt Nam, có lợi thế về kinh nghiệm, quy mô hoạt động được tích lũy qua nhiều năm. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Danh sách các CTCK niêm yết - Tính đến 07/06/2010, tổng số lượng tài khoản tại các công ty chứng khoán đạt con số hơn 800.000 tài khoản từ mức 400 tài khoản năm 2000. - Sự phân phối số lượng tài khoản của khách hàng các công ty chứng khoán là không đồng đều. Các CTCK lớn nắm giữ hầu hết số lượng tài khoản, phần còn lại là của các công ty có vốn quy mô nhỏ. 2. Sự tăng trưởng về doanh thu lợi nhuận của các CTCK: 2.1 Doanh thu lợi nhuận Thời điểm năm 2008, nền kinh tế Việt Nam bị ảnh hưởng nặngcủa cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới. Trước đây tự doanh môi giới là nguồn thu chính của các CTCK lại đang là vật cản của các CTCK. Trong khi các CTCK tên tuổi lớn lao đao vì giá cổ phiếu xuống quá nhanh, làm hoạt động tự doanh 10 [...]... lập công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ quá dễ dàng dẫn đến số lượng các công ty này ra đời ạt, trong đó có không ít các công ty quy mô nhỏ, năng lực quản lý yếu kém, gặp nhiều khó khăn khi thị trường có biến động, làm ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của thị trường vốn Việt Nam Về tình trạng có quá nhiều công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ ra đời trong một thời gian ngắn, gây ảnh hưởng... mở rộng phát triển của Công ty phụ thuộc rất nhiều vào uy tín chất lượng của các dịch vụ cung cấp Có thể nói, phân tích thị trường là một mũi nhọn cạnh tranh về dịch vụ giữa các CTCK Hơn nữa, đối với bản thân Công ty, các kết quả phân tích trên thị trường cũng là cơ sở để đưa ra quyết định đầu tư nhằm mang lại lợi ích cao nhất - Hoàn thiện nâng cao hơn nữa chất lượng hiệu quả ứng dụng của. .. lọc các CTCK để tìm ra những đơn vị thực sự có tiềm lực, mang đến cho nhà đầu tư sự yên tâm về tính chuyên nghiệp 20 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 III Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các CTCK 1 Nhóm giải pháp của chính phủ - Tăng yêu cầu về vốn mức hợp lý để khống chế số lượng các CTCK, chỉ các công ty đủ diều kiện mới được phép hoạt. .. Việt Viễn cảnh một số công ty chứng khoán - đặc biệt là những công ty ra đời muộn, nguồn lực yếu lâm vào cảnh phá sản hoặc bị thâu tóm bởi các tổ chức tài chính nước ngoài có thể trở thành hiện thực trong tương lai Lý giải việc vì sao các tổ chức tài chính nước ngoài đang quan tâm đến các công ty chứng khoán: Do việc thành lập một công ty chứng khoán sẽ mất nhiều thời gian khó khăn Hơn nữa, nghiệp... các công ty chứng khoán trước khó khăn hơn, nhất là với những thành viên có nguồn thu chủ yếu từ môi giới - Trong thời điểm khó khăn của năm 2008, có những công ty chứng khoán phải tự rao bán hoặc kêu gọi các công ty khác sáp nhập” Tiêu biểu là việc NH Mỹ Morgan Stanley đã mua lại gần 49% cổ phần của Công ty chứng khoán Hướng Việt để thành lập liên doanh Morgan Stanley Hướng Việt Viễn cảnh một số công. .. công ty vừa nhỏ đa phần chỉ mức có thể chịu đựng 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 được, chứ không đến mức là “thảm họa” như những quý của năm 2008 Cơ cấu doanh thu của các công ty chứng khoán 2.2 Các nghiệp vụ 2.2.1 Tự doanh - Vào đầu năm 2009, khi thị trường khó khăn, các công ty chứng khoán (CTCK) lại phải thực hiện yêu cầu tăng vốn pháp định mới được thực. .. ứng dụng của trang Web, nâng cao chất lượng cung cấp thông tin qua các kênh như mạng Internet, bản tin tuần, tháng nỗ lực sớm xây dựng hoàn thiện cơ sở dữ liệu kèm theo phân tích đánh giá về các doanh nghiệp, đặc biệt là các Công ty niêm yết - Hoạt động Tư vấn sẽ được tăng cường chiều sâu, triển khai tỷ trọng nâng cao chất lượng Tư vấn - Chủ động nắm bắt kế hoạch phát hành của kho bạc nhà nước,... số công ty có lãi Điều này chưa thể phản ánh mặt bằng chung trong số 105 công ty chứng khoán, bởi có lẽ số công ty thua lỗ sẽ áp đảo khi mà họat động tự doanh - vốn được xem là nguồn thu chính - gặp khó với diễn biến thị trường trong quý 3 - Cùng với những nhiều công ty chứng khoán công bố kết quả kinh doanh gần đây, có thể thấy được số công ty kinh doanh thua lỗ là khá nhiều, dù mức lỗ của những công. .. dịch chứng khoán, hệ thống giám sát thị trường, thông tin thị trường tự động hóa hoàn toàn 2 Nhóm giải pháp từ phía các công ty chứng khoán 2.1 Đa dạng phát triển đồng bộ các hoạt động - Cần cần phải hết sức quan tâm đến việc phát triển năng lực phân tích thị trường của mình Phân tích thị trường là một nhiệm vụ rất quan trọng là một trong những yếu tố quyết định đến sự tồn tại phát triển của. .. lãnh phát hành chứng khoán thì gần như các công ty chứng khoán không có thu nhập Trong quý III năm 2010 ngoại trừ SSI đạt trên 10 tỷ đồng doanh thu, BVS đạt trên 1,4 tỷ đồng CTS đạt 250 triệu đồng - Doanh thu đại lý phát hành chứng khoán, doanh thu hoạt động ủy thác đấu giá… thì hầu như các công ty chứng khoán có rất ít hoặc không có nguồn thu 2.2.4 Tư vấn - Năng lực tài chính của các CTCK còn thấp, . II. Thực trạng hoạt động của các công ty chứng khoán tại Việt Nam: 1. Tổng quan về sự tăng trưởng của các công ty chứng khoán: - Số lượng công ty chứng. 0918.775.368 Trình bày thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các CTCK ở Việt Nam I. Khái quát chung về CTCK 1. Khái niệm Công ty chứng khoán
- Xem thêm -

Xem thêm: Trình bày thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các Công ty chứng khoán ở Việt Nam, Trình bày thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các Công ty chứng khoán ở Việt Nam, Trình bày thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các Công ty chứng khoán ở Việt Nam, Mơi giới chứng khốn Nghiệp vụ bảo lãnh phát hành Nghiệp vụ tư vấn, Tổng quan về sự tăng trưởng của các cơng ty chứng khốn:, Tự doanh Nghiệp vụ mơi giới chứng khốn: Hoạt động bảo lãnh:, Những khó khăn các cơng ty chứng khốn gặp phải trong q trình hoạt động: Bộ máy tổ chức:

Từ khóa liên quan