Bài tập tổng hợp 3 bài tập chương 1,2 lớp 10NC

5 1,145 4
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2015, 01:36

BÀI TẬP TỔNG HỢP (3)Câu 1: Phần trăm khối lượng X trong XCl2 và XCl3 lần lượt là 42,276% và 32,807%. Phần trăm khốilượng X trong oxit cao nhất gấp k lần phần trăm khối lượng Cl trong oxit cao nhất. Giá trị của k là(Cl=35,5) A. 1,18B. 1,25C. 1,34D. 1,42Câu 2: X chứa 1 nguyên tử N, đốt 13,02 gam X thu được 0,07 mol N 2. Hóa hơi 1,2352 gam Y thu đượcthể tích khí bằng thể tích của 0,5067 gam O 2. 1 lít hơi Z ở 00C nặng 3,3036 gam . So sánh khối lượng molcủa X,Y,Z (N=14; O=16) A. X>Y>ZB. XYD. Y>X>ZCâu 3 : Dãy nào sau đây sắp xếp theo chiều tăng dần bán kính nguyên tử hoặc ion ?A. Na < Mg < Al3+ < Mg2+ < O2–.B. Na < Mg < Mg2+ < Al3+ < O2–.3+2+2–C. Al < Mg < O < Mg < Na.D. Al3+ < Mg2+ < Mg < Na < O2–.Câu 4: Hòa tan hoàn toàn 4,68g hỗn hợp muối cacbonat của hai kim loại E và F kế tiếp trong nhóm IIA vàdd HCl thu được 1,12 lít ở đktc. Kim loại E và F là:A. Be và MgB. Mg và CaC. Ca và SrD. Sr và BaCâu 5: Nguyên tử R tạo được cation R+. Cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng của R+ (ở trạng thái cơbản) là 3p6. Tổng số hạt mang điện trong R+ làA. 19.B. 38C. 37.D. 18.Câu 6: Có các nhận định(1). S2- < Cl- < Ar < K+ là dãy được sắp xếp theo chiều tăng dần bán kính nguyên tử.(2). Có 3 nguyên tố mà nguyên tử của nó ở trạng thái cơ bản có cấu trúc electron ở lớp vỏ ngoài cùng là14s .(3). Cacbon có hai đồng vị, Oxi có 3 đồng vị. Số phân tử CO2 được tạo ra từ các đồng vị trên là 12.(4). Cho các nguyên tố: O, S, Cl, N, Al. Khi ở trạng thái cơ bản: tổng số electron độc thân của chúnglà: 11(5). Các nguyên tố: F, O, S, Cl đều là những nguyên tố p.(6). Nguyên tố X tạo được hợp chất khí với hidro có dạng HX. Vậy X tạo được oxit cao X2O7.Số nhận định không chính xác là?A. 5B. 4C. 2D. 3Câu 7: Trong các kim loại sau: K, Cs, Ba và Ca. Kim loại nào có tính kim loại mạnh nhất?A. Ba.B. Cs.C. Ca.D. K.Câu 8: Nguyên tử nguyên tố X có tổng số electron trong các phân lớp p là 8. Vị trí của X trong bảng hệthống tuần hoàn làA. X có số thứ tự 12, chu kì 3, nhóm IIAB. X có số thứ tự 13, chu kì 3, nhóm IIIAC. X có số thứ tự 14, chu kì 3, nhóm IVAD. X có số thứ tự 15, chu kì 3, nhóm VACâu 9: Ion X2- có cấu hình e phân lớp ngoài cùng là 2p6. Vị trí của X trong bảng hệ thống tuần hoàn là:A. chu kỳ 2, nhóm IIA.B. chu kỳ 3, nhóm VIA.C. chu kỳ 3, nhóm IIA.D. chu kỳ 2, nhóm VIA.Câu 10: Hai cốc đựng dung dịch HCl đặt trên hai đĩa cân A,B . Cân ở trạng thái cân bằng . Cho 5gamCaCO3 vào cốc A và 4,784gam M2CO3 ( M : Kim loại kiềm ) vào cốc B . Sau khi hai muối đã tan hoàntoàn , cân trở lại vị trí thăng bằng . Xác định Kim loại M?A. KB. CsC. LiD. NaCâu 11 : Nguyên tử của nguyên tố X ở trạng thái cơ bản có cấu hình electron phân lớp ngoài cùng là 4sx.Tổng số nguyên tố thỏa mãn điều kiện trên làA. 9B. 11C. 10D. 12Câu 12:Cho S (Z=16),Cl(Z=17),Ar(Z=18),K(Z=19),Ca(Z=20).dãy sắp xếp theo chiều giảm dần bán kínhnguyên tử là:A. Ca2+ >K+ >Ar>Cl- >S2B. S2- >Cl- >K+ >Ca2+ >Ar2+2+C. S >Cl >Ar>K >CaD. Ar>S2- >Cl- >K+ >Ca2+Câu 13: X và Y là hai nguyên tố halogen ở 2 chu kì liên tiếp trong bảng tuần hoàn. Để kết tủa hết ion X–,Y– trong dung dịch chứa 4,4g muối natri của chúng cần 150ml dung dịch AgNO3 0,4M. X và Y là:A. flo, cloB. clo, bromC. brom, iotD. không xác định đượcCâu 14: X,Y là 2 nguyên tố cùng 1 nhóm A ở 2 chu kì liên tiếp (ZX ... 2s2 2p6 3s2 3p6 3d54s1 Câu 60: Các nguyên tử ion có cấu hình electron 1s22s22p63s23p6 là: A O 2-, F-, Ne, Na+, Mg2+, Al3+ B S 2-, Cl-, Ar, K+, Mg2+, Al3+ C S2+, Cl-, Ar, K+, Ca2+ D O 2-, F-, Ar,... 1s22s22p63s23p63d10 Câu 63: Số thứ tự nguyên tử (số hiệu) Z O, F, Na, Mg, Al là: 8, 9, 11, 12, 13 Thứ tự bán kính ion tăng dần sau: A O 2-, F-, Na+, Mg2+, Al3+ B Al3+, Mg2+, Na+, F-, O2C F-, O 2-, Na+,... 2SiO3 , HClO4 , H2SO4 , H3PO4 Hãy chọn phương án A H3PO4, H2SiO3 , HClO4, H2SO4 B HClO4, H2SO4, H3PO4 , H2SiO3 C H2SiO3 , H3PO4, H2SO4 , HClO4 D H2SiO3 , H3PO4, HClO4, H2SO4 Câu 45: Cho 13, 65
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập tổng hợp 3 bài tập chương 1,2 lớp 10NC, Bài tập tổng hợp 3 bài tập chương 1,2 lớp 10NC, Bài tập tổng hợp 3 bài tập chương 1,2 lớp 10NC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn