TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG SACOMBANK VÀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM TDTD CỦA CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA

65 704 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/04/2013, 08:47

TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG SACOMBANK VÀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM TDTD CỦA CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA Chuyên đề tốt nghiệp CHNG 1 NHNG VN C BN V TN DNG TIấU DNG V CễNG TC K HOCH PHT TRIN TH TRNG SN PHM I. Tớn dng tiờu dựng v ý ngha ca vic phỏt trin th trng sn phm TDTD. 1. Khỏi nim v c im ca TDTD Tớn dng lm mt giao dch v ti sn gia bờn cho vay (ngõn hng v cỏc nh ch ti chớnh khỏc) v bờn i vay (cỏ nhõn, doanh nghip v cỏc ch th khỏc) , trong ú bờn cho vay chuyn giao ti sn cho bờn i vay s dng trong mt thi hn nht nh theo tho thun, bờn i vay cú trỏch nhim hon tr vụ iu kin vn gc v lói cho bờn cho vay khi n hn thanh toỏn. Trong hot ng kinh doanh ca ngõn hng, nghip v tớn dng l nghip v sinh li ch yu. Trờn c s mc ớch cho vay, tớn dng c phõn thnh nhiu loi, trong ú phi k n hỡnh thc tớn dng tiờu dựng, mt trong nhng nghip v c d oỏn l s úng vai trũ ch o ti cỏc NHTM trong tng lai. Tớn dng tiờu dựng l cỏc khon cho vay nhm ti tr cho nhu cu chi tiờu ca ngi tiờu dựng, bao gm cú cỏ nhõn v h gia ỡnh. õy l mt ngun ti chớnh quan trng giỳp ngi tiờu dựng trang tri cỏc nhu cu v nh , dựng gia ỡnh Bờn cnh ú, nhng chi tiờu cho nhu cu giỏo dc, y t v du lch cng cú th c ti tr bi cỏc khon tớn dng tiờu dựng. Nhỡn chung, tớn dng tiờu dựng cú c im sau: - Quy mụ ca tng hp ng vay thng nh, dn n chi phớ t chc cho vay cao, vỡ vy lói sut ca tớn dng tiờu dựng thng cao hn so vi lói sut ca cỏc loi cho vay trong lnh vc thng mi v cụng nghip. - Nhu cu vay tiờu dựng ca khỏch hng thng ph thuc vo chu k kinh t. iu ny c th hin rt rừ qua cỏc giai on ca nn kinh t . Khi Phan Thùy Tâm - KTPT 48A 1 Chuyên đề tốt nghiệp nn kinh t tng trng cao, thu nhp ca ngi dõn cng tng lờn , do ú h cú nhu cu mua sm nhiu hn. Tuy nhiờn, khi nn kinh t cú nguy c lm phỏt, thỡ nhu cu tiờu dựng gim dn, mt phn do giỏ c cỏc mt hng tng cao, phn na l do k vng ca ngi dõn cng gim i. - Nhu cu vay tiờu dựng ca khỏch hng hu nh ớt co dón vi lói sut. Thụng thng , ngi i vay quan tõm ti s tin phi thanh toỏn hn l mc lói sut m h phi gỏnh chu. - Mc thu nhp v trỡnh hc vn l hai bin s cú quan h rt mt thit ti nhu cu vay tiờu dựng ca khỏch hng. C th l, khi thu nhp ca khỏch hng tng lờn, h cú nhu cu tiờu dựng nhiu hn, mt phn do mong mun c ci thin i sng ca mỡnh. Trong khi ú, vi mc thu nhp thp, nhu cu tiờu dựng thng b hn ch. Tng t nh vy, trỡnh hc vn cng cú nh hng ti nhu cu vay tiờu dựng ca khỏch hng. Th hin, vi trỡnh hc vn cao, khỏch hng thng cú nhu cu s dng nhng hng hoỏ hin i v t tin hn, do ú m nhu cu tiờu dựng cng cao hn. - Cht lng cỏc thụng tin ti chớnh ca khỏch hng vay thng khụng cao. Vi nhng khon cho vay tiờu dựng, khỏch hng thng l cỏc cỏ nhõn, h gia ỡnh. Do ú, cỏc thụng tin ti chớnh ca khỏch hng ch yu l vic xem xột v ỏnh giỏ ngun tr n, c th l thu nhp ca khỏch hng, ngoi ra cũn cú cỏc ti sn thuc s hu ca khỏch hng. Mc thu nhp v s n nh ca thu nhp l nhng thụng tin quan trng trong quỏ trỡnh ỏnh giỏ kh nng tr n ca khỏch hng. Tuy vy, khú cú th ỏnh giỏ chớnh xỏc ngun thu nhp ca khỏch hng bi bờn cnh ngun thu nhp n nh, khỏch hng cũn cú mt khon thu nhp khụng thng xuyờn. Ngoi vic xem xột cỏc khon thu nhp, ngõn hng cng quan tõm ti s d cỏc ti khon tin gi ca khỏch hng- mt tiờu thc giỏn tip v tng thu nhp v s n nh thu nhp ca khỏch hng. Tuy nhiờn, nc ta, vic s dng ti khon cỏ nhõn hon ton cha c ph bin trong dõn c nờn vic qun lý thụng tin khỏch hng di Phan Thùy Tâm - KTPT 48A 2 Chuyên đề tốt nghiệp hỡnh thc ny hin cha c thc hin. - Ngun tr n ch yu ca ngi i vay cú th bin ng ln, ph thuc vo quỏ trỡnh lm vic, k nng v kinh nghim i vi cụng vic ca nhng ngi ny. Thụng thng, vi nhng ngi cú quỏ trỡnh lm vic cng lõu thỡ jmc thu nhp cng tng lờn tng ng vi thi gian cụng tỏc, c bit l vi nhng ngi cú k nng v kinh nghim lm vic cao s c tr mc lng xng ỏng vi kh nng ca h. Do ú, tt c cỏc yu t trờn quyt nh s n nh v mc thu nhp ca khỏch hng. - T cỏch ca khỏch hng l yu t khú xỏc nh song li rt quan trng, quyt nh s hon tr ca khon vay. Mt khon vay ch cú th c chp nhn khi khỏch hng c ỏnh giỏ l cú t cỏch tt, mc ớch vay ỳng n v phự hp vi chớnh sỏch cho vay ca ngõn hng. Tuy vy, t cỏch ca khỏch hng vay l yu t nh tớnh , khú cú th c ỏnh giỏ mt cỏch chớnh xỏc, m ch cú th c xỏc minh v d oỏn trờn c s cỏc thụng tin thu thp c v khỏch hng. iu ny li ph thuc vo k nng v kinh nghim ca nhõn viờn phõn tớch tớn dng. 2. Cỏc loi hỡnh tớn dng tiờu dựng. Trong phn ny, vic phõn loi tớn dng tiờu dựng c da trờn nhiu tiờu thc khỏc nhau nhm giỳp a ra mt cỏi nhỡn ton din v tớn dng tiờu dựng nhng giỏc khỏc nhau. 2.1. Cn c vo mc ớch cho vay Tớn dng tiờu dựng c trỳ Tớn dng tiờu dựng c trỳ l cỏc khon vay nhm ti tr cho nhu cu mua sm, xõy dng hay ci to nh ca khỏch hng l cỏ nhõn hoc h gia ỡnh. õy l khon tớn dng cú giỏ tr ln, thi hn cho vay di v ti sn hỡnh thnh t vn vay thng l ti sn m bo. Tớn dng tiờu dựng phi c trỳ Tớn dng tiờu dựng phi c trỳ l cỏc khon vay nhm ti tr cho vic Phan Thùy Tâm - KTPT 48A 3 Chuyên đề tốt nghiệp trang tri cỏc chi phớ mua sm xe c, dựng gia ỡnh, chi phớ hc hnh, gii trớ v du lch . õy l cỏc khon tớn dng mang tớnh cht nh l vi thi hn ngn. 2.2. Cn c vo phng thc hon tr 2.2.1. Tớn dng tiờu dựng tr gúp. õy l hỡnh thc tớn dng tiờu dựng trong ú ngi i vay tr n (gm s tin gc v lói) cho ngõn hng nhiu ln, theo nhng k hn nht nh trong thi hn cho vay. Phng thc ny c ỏp dng cho nhng khon vay cú giỏ tr ln hoc thu nhp nh k ca ngi i vay khụng kh nng tr ht mt ln s n vay. i vi loi hỡnh ny, cỏc ngõn hng thng chỳ ý ti mt s vn sau: a. Loi ti sn c ti tr Thin chớ tr n ca ngi i vay s tt hn nu ti sn hỡnh thnh t vn vay ỏp ng c nhu cu thit yu i vi h lõu di trong tng lai. Khi la chn ti sn ti tr, ngõn hng thng chỳ ý n iu ny, vỡ vy ngõn hng thng ch mun ti tr cho nhu cu mua sm nhng ti sn cú thi hn s dng lõu bn hay cú gớa tr ln. Vỡ vi nhng loi ti sn nh vy, ngi tiờu dựng s c hng nhng tin ớch t chỳng trong mt khong thi gian di. b. S tin tr trc. Thụng thng, ngõn hng yờu cu ngi i vay phi thanh toỏn trc mt phn giỏ tr cn mua sm, s tin ny c gi l s tin tr trc, phn cũn li ngõn hng s cho vay. S tin tr trc cn phi ln mt mt lm cho ngi i vay ngh rng h chớnh l ch s hu ca ti sn, mt khỏc cú tỏc dng hn ch ri ro cho ngõn hng. Mt khi khụng cm nhn c mỡnh l ch s hu ca ti sn hỡnh thnh t tin vay thỡ ngi i vay cú th s cú thỏi min cng trong vic tr n. Ngoi ra, khi khỏch hng khụng tr n, trong nhiu trng hp, ngõn hng nh phi tip nhn v phỏt mói ti Phan Thùy Tâm - KTPT 48A 4 Chuyên đề tốt nghiệp sn thu hi n. Hu ht cỏc ti sn ó qua s dng u b gim giỏ tr, tc l gớa tr th trng nh hn giỏ tr hch toỏn ca ti sn, cho nờn s tin tr trc cú mt vai trũ quan trng giỳp ngõn hng hn ch ri ro. S tin tr trc thng ph thuc vo cỏc yu t sau: - Loi ti sn: i vi cỏc ti sn cú mc gim giỏ nhanh thỡ s tin tr trc nhiu, ngc li vi ti sn cú mc gim giỏ chm thỡ s tin tr trc ớt. - Th trng tiờu th ti sn sau khi s dng: Ti sn sau khi ó s dng nu vn cú th tip tc c mua, bỏn d dng thỡ s tin tr trc cú xu hng thp, ngc li nu ti sn ó qua s dng m khú tỡm c th trng tiờu th thỡ s tin tr trc cú xu hng cao hn. - Mụi trng kinh t. - Nng lc ti chớnh ca ngi i vay. b. Chi phớ ca khon tớn dng õy l chi phớ m ngi i vay phi tr ngõn hng cho vic s dng vn. Chi phớ ny bao gm lói vay v cỏc chi phớ khỏc cú liờn quan. Chi phớ ca khon tớn dng ny phi trang tri c chi phớ huy ng vn, chi phớ hot ng, ri ro, ng thi mang li mt phn li nhun tho ỏng cho ngõn hng. c. iu khon thanh toỏn Khi xỏc nh cỏc iu khon liờn quan n vic thanh toỏn n ca khỏch hng, ngõn hng thng chỳ ý ti mt s vn sau: - S tin thanh toỏn mi nh k phi phự hp vi kh nng v thu nhp, trong mi quan h hi ho vi cỏc nhu cu chi tiờu khỏc ca khỏch hng. - Giỏ tr ca ti sn ti tr khụng c thp hn s tin ti tr cha thu hi. - Kỡ hn tr n phi thun li cho vic tr n ca khỏch hng. K hn tr n thng theo thỏng. Bi l, thụng thng, ngun tr n chớnh ca ngi Phan Thùy Tâm - KTPT 48A 5 Chuyên đề tốt nghiệp i vay lng c nhn hng thỏng. - Thi hn cho vay khụng nờn quỏ di. Thi hn cho vay thng b gii hn bi thi hn hot ng ca ti sn c ti tr. Thi hn cho vay quỏ di d lm giỏ tr ti sn gim mnh. Hn na, khi thi hn cho vay quỏ di thỡ thin chớ tr n ca ngi i vay cng nh vic thu hi n thng gp nhiu rc ri. S tin thanh toỏn cho mi nh k cú th c tớnh bng mt trong s cỏc phng phỏp sau õy: Phng phỏp gp: õy l phng phỏp thng c ỏp dng trong tớn dng tiờu dựng tr gúp, do tớnh cht n gin v d hiu ca nú. Theo phng phỏp ny, trc ht lói c tớnh bng cỏch ly vn gc nhõn vi lói sut v thi hn vay, sau ú cng gp vo vn gc ri chia cho s k hn phi thanh toỏn tỡm s tin phi thanh toỏn mi k hn tr n. Phng phỏp lói n : Theo phng phỏp ny, vn gc ngi i vay phi tr tng k c tớnh u nhau, bng cỏch ly vn gc ban õu chia cho s k hn thanh toỏn. Cũn lói phi tr mi nh k c tớnh trờn s tin khỏch hng thc s cũn thiu ngõn hng. Phng phỏp hin giỏ: Theo phng phỏp ny, s tin gc v lói m ngi i vay phi tr c tớnh theo phng phỏp hon tr theo niờn kim.Ta cú cụng thc: a= 1)1( )1( + + n n i iiV trong ú a: s tin gc v lói phi tr theo tng k nht nh. V: s vn gc ban u i: lói sut cho vay n: s k hn tr n d. Vn phõn b lói cho vay theo thi gian . Khi s dng phng phỏp gp tớnh lói, cỏc ngõn hng thng tin hnh phõn b li phn lói cho vay ó c tớnh. Vic phõn b cú th c Phan Thùy Tâm - KTPT 48A 6 Chuyên đề tốt nghiệp thc hin theo nh k gn lin vi cỏc k thanh toỏn hoc cng cú th c thc hin theo quý hay theo nm ti chớnh. Tuy nhiờn, vic phõn b lói vay theo nm ti chớnh thng c cỏc ngõn hng ỏp dng nhiu hn. e. Vn tr n trc hn Thụng thng, ngi i vay c quyn thanh toỏn tin vay trc hn m khụng b pht. Nu tin tr gúp c tớnh theo phng phỏp lói n v phng phỏp hin giỏ thỡ vn rt n gin, ngi i vay phi thanh toỏn ton b vn gc cũn thiu v lói ca k hn hin ti cho ngõn hng. Tuy nhiờn, nu tin tr gúp c tớnh bng phng phỏp gp thỡ vn cú phn phc tp hn. Vỡ theo phng phỏp gp, lói c tớnh da trờn c s gi nh rng tin vay s c khỏch hng s dng cho n lỳc kt thỳc hp ng, cho nờn nu khỏch hng tr n trc hn thỡ thi hn n thc t s khỏc vi thi hn n ga nh ban u v nh vy s tin lói phi tr cng cú s thay i. Trong trng hp ny ngõn hng thng ỏp dng cỏc phng phỏp ging nh phõn b lói vay núi trờn. 2.2.2.Tớn dng tiờu dựng phi tr gúp Theo phng thc ny, tin vay c khỏch hng thanh toỏn cho ngõn hng ch mt ln khi n hn. Thng thỡ cỏc khon tớn dng tiờu dựng phi tr gúp ch c cp cho cỏc khon vay cú giỏ tr nh vi thi hn khụng di. 2.2.3.Tớn dng tiờu dựng tun hon õy l cỏc khon tớn dng tiờu dựng trong ú ngõn hng cho phộp khỏch hng s dng th tớn dng hoc phỏt hnh sộc c phộp thu chi da trờn ti khon vóng lai. Theo phng thc ny, trong thi hn tớn dng c tho thun trc, cn c vo chi tiờu v thu nhp kim c tng thi k, khỏch hng c ngõn hng cho phộp c thc hin vic vay v tr n nhiu k mt cỏch tun hon, theo mt hn mc tớn dng. Lói phi tr mi k cú th c tớnh da trờn mt trong ba cỏch sau: - Lói c tớnh da trờn s d n ó c iu chnh: Theo phng Phan Thùy Tâm - KTPT 48A 7 Chuyên đề tốt nghiệp phỏp ny, s d n c dựng tớnh lói l s d n cui cựng ca mi k sau khi khỏch hng ó thanh toỏn n cho ngõn hng. - Lói c tớnh da trờn s d trc khi c iu chnh: Theo cỏch ny, s d n c dựng tớnh lói l s d n mi k cú trc khi khon n c thanh toỏn. - Lói c tinhs trờn c s d n bỡnh quõn. 2.3 Cn c vo ngun gc ca khon n 2.3.1. Tớn dng tiờu dựng giỏn tip Tớn dng tiờu dựng giỏn tip l hỡnh thc tớn dng trong ú ngõn hng mua cỏc khon n phỏt sinh do nhng cụng ty bỏn l ó bỏn chu hng hoỏ hay dch v cho ngi tiờu dựng. ngân hàng công ty bán lẻ ngừơi tiêu dùng (2) (4)(6) (5) (4) (1) (1): Ngõn hng v cụng ty bỏn l ký hp ng mua bỏn n. Trong hp ng, ngõn hng thng a ra cỏc iu kin v i tng khỏch hng c bỏn chu, s tin bỏn chu ti a v loi ti sn bỏn chu . (2): Cụng ty bỏn l v ngi tiờu dựng ký kt hp ng mua bỏn chu hng hoỏ. Thụng thng, ngi tiờu dựng phi tr trc mt phn giỏ tr ti sn. (3): Cụng ty bỏn l giao ti sn cho ngi tiờu dựng (4): Cụng ty bỏn l bỏn b chng t bỏn chu hng hoỏ cho ngõn hng (5): Ngõn hng thanh toỏn tin cho cụng ty bỏn l. (6): Ngi tiờu dựng thanh toỏn tin tr gúp cho ngõn hng Phan Thùy Tâm - KTPT 48A 8 Chuyên đề tốt nghiệp Tớn dng tiờu dựng giỏn tip cú mt s u im sau: - TDTD giỏn tip to iu kin ngõn hng d dng tng doanh s cho vay tiờu dựng - TDTD giỏn tip cng cho phộp ngõn hng tit kim v gim bt chi phớ hot ng cho vay. - õy cng l ngun gc ca vic m rng quan h vi khỏch hng v cỏc hot ng ngõn hng khỏc. - Nu ỏp dng phng thc cú truy ũi thỡ TDTD giỏn tip cú an ton cao Bờn cnh nhng u im nh trờn, TDTD giỏn tip cũn cú mt s nhc im : - Ngõn hng khụng tip xỳc trc tip vi khỏch hng, m ch c bit thụng qua cụng ty bỏn l. Bờn cnh ú ta nhn thy rng, cỏc cụng ty bỏn l khụng cú chuyờn mụn sõu thm nh khỏch hng mt cỏch chi tit v chớnh xỏc. - Thiu s kim soỏt ca ngõn hng khi cụng ty bỏn l thc hin vic bỏn chu hng hoỏ cho ngi tiờu dựng. - Cỏc cụng ty bỏn l thc hin phng thc ny khụng nhm cp tớn dng cho khỏch hng m ch nhm tng doanh s bỏn hng. - K thut nghip v trong TDTD giỏn tip cú tớnh phc tp cao. Do nhng nhc im k trờn nờn cú rt nhiu ngõn hng khụng mn m vi TDTD giỏn tip. Cũn nhng ngõn hng no tham gia hot ng ny thỡ u cú cỏc c ch kim soỏt tớn dng cht ch. TDTD giỏn tip thng c thc hin thụng qua cỏc phng thc sau õy: Ti tr truy ũi ton b: Theo phng thc ny, khi bỏn cho cỏc ngõn hng cỏc khon n m ngi tiờu dựng ó mua chu, cụng ty bỏn l cam kt s thanh toỏn cho ngõn hng ton b cỏc khon n nu khi n hn ngi tiờu Phan Thùy Tâm - KTPT 48A 9 Chuyên đề tốt nghiệp dựng khụng thanh toỏn cho ngõn hng. Ti tr truy ũi hn ch: Theo phng thc ny, trỏch nhim ca cụng ty bỏn l i vi cỏc khon n m ngi tiờu dựng mua chu khụng thanh toỏn ch gii hn trong mt chng mc nht nh, ph thuc vo cỏc iu khon ó c tho thun gia ngõn hng v cụng ty bỏn l. Di õy l cỏc tho thun thng gp trong truy ũi hn ch: Cụng ty bỏn l phi chu trỏch nhim thanh toỏn mt phn n trong trng hp nu ngi mua chu khụng tin tr trc mt s tin nht nh khi mua hoc khỏch hng khụng cỏc tiờu chun tớn dng do ngõn hng ra. Cụng ty bỏn l cam kt chu trỏch nhim cho ton b s n ó bỏn chu cho n khi ngõn hng thu hi c mt s lng cỏc khon n nht nh ỳng hn. Ton b trỏch nhim thanh toỏn n ca cụng ty bỏn l c gii hn trong phm vi s tin d phũng ký gi ti ngõn hng. Thng s tin d phũng c trớch t chờnh lch gia chi phớ ti tr m cụng ty bỏn l tớnh cho ngi mua chu v chi phớ ti tr m ngõn hng tớnh cho cụng ty bỏn l. õy l trng hp c cỏc ngõn hng ỏp dng ph bin nht. S tin d phong ký gi ti ngõn hng cú tỏc dng hn ch ri ro cho ngõn hng khi ngi mua chu khụng tr hoc tr n khụng ỳng hn. Ton b trỏch nhim thanh toỏn n ca cụng ty bỏn l c gii hn theo mt t l nht nh so vi tng s n trong mt thi hn nht nh Ti tr min truy ũi: Theo phng thc ny, sau khi bỏn cỏc khon n cho ngõn hng, cụng ty bỏn l khụng cũn chu trỏch nhim cho vic chỳng cú c hon tr hay khụng. Phng thc ny cha ng ri ro cao cho ngõn hng nờn chi phớ ti tr thng c ngõn hng tớnh cao hn so vi cỏc phng thc núi trờn v cỏc khon n c mua cng c la chn rt k. Phan Thùy Tâm - KTPT 48A 10 [...]... phác thảo chơng trình trung hạn để thực hiện kế hoạch hoá dài hạn, tức là để đảm bảo tính khả Phan Thùy Tâm - KTPT 48A 16 Chuyên đề tốt nghiệp thi lĩnh vực mục tiêu, chính sách giải pháp đựoc hoạch điịnh trong chi n lợc đã chọn - Kế hoạch 1 năm: Kế hoạch này cụ thể những mục tiêu, phơng hớng hoạt động của doanh nghiệp trong kỳ kế hoạch Có thể nói, đây là kế hoạch điều hành, bao gồm cả việc thiết lập... li nhun tỏi u t Cụ thể, căn cứ vào tiêu thức thời gian thì kế hoạch kinh doanh có thể chia thành: - Kế hoạch dài hạn: Có thể coi đây nh là một chi n lợc kinh doanh của doanh nghiệp Nó định hớng cho mọi hoạt động của doanh nghiệp trong một thời gian tơng đối dài bao gồm hệ thống những mục tiêu, chính sách, biện pháp thực hiện những mục tiêu dó của doanh nghiệp - Kế hoạch trung hạn: Thòng có thời... phỏt trin th trng sn phm Khỏi nim chung v k hoch húa Kế hoạch hoá là hoạt động có hớng đích của Chính phủ, của các doanh nghiệp hay hộ gia đình nhằm đạt đợc những mục tiêu đã định Chức năng chủ yếu của kế hoạch hoá là tính toán các nguồn tiềm năng, dự kiến khai thác các khả năng có thể huy động phối hợp các nguồn tiềm năng ấy theo những định hớng chi n lợc đã định để tạo nên một cơ cấu hợp lí, thúc... hot ng ca chi nhỏnh trong phm vi phõn cp qun lý T chc qun lý kinh doanh cho ton chi nhỏnh B nhim, min nhim cỏc chc danh ca chi nhỏnh T chc cụng tỏc marketing ti chi nhỏnh cho phự hp vi chin lc marketing ca chi nhỏnh trờn a bn Phan Thùy Tâm - KTPT 48A 27 Chuyên đề tốt nghiệp Phũng dch v khỏch hng: Phũng dch v khỏch hng l n v kinh doanh thuc b mỏy t chc ca chi nhỏnh Sacombank ng a, phũng c chia lm ra... hin phỏt trin th trng sn phm TDTD sẽ giúp ngân hàng thoả mãn tối đa các yêu cầu hợp lý của khách hàng về khối lợng tín dụng tiêu dùng Rõ ràng vic phỏt trin th trng TDTD vn s em n li ớch tt nht cho ngi tiờu dựng i vi cỏc NHTM Trong nn kinh t th trng, cnh tranh l mt iu khụng th trỏnh khi cú th ng vng v tn ti trong mt mụi trng cnh tranh y khc nghit ũi hi mi NHTM phi cú chin lc kinh doanh phự hp , mt... hiu qu ng trc thc t ny, Chi nhỏnh Sacombank ng a cng khụng phi l mt ngoi l Tuy nhiờn, vi mng li hot ng ngy cng m rng, cựng vi s quyt tõm cao ca ton th cỏn b , cụng nhõn viờn lm vic ti chi nhỏnh , Chi nhánh Sacombank ng a luụn phn u t c kt qu cao trong hot ng kinh doanh, cng nh luụn cao phng chõm hot ng núi chung ca h thng Ngõn hng Si Gũn Thng Tớn I.2 Kt qu hot ng ca chi nhỏnh Sacombank ng a trong thi... ngun vn ca ngõn hng Chớnh vỡ vy , cú th m rng TDTD , mt iu cn thit l ngõn hng phi cú vn v xỏc nh mt lng vn phự hp cho hot ng ny Phan Thùy Tâm - KTPT 48A 24 Chuyên đề tốt nghiệp CHNG 2 TèNH HèNH PHT TRIN CA NGN HNG SACOMBANK V K HOCH PHT TRIN SN PHM TDTD CA CHI NHNH NG A I Mt s nột khỏi quỏt ca Chi nhỏnh Ngõn hng Sacombank ng a Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin Sacombank l mt ngõn hng TMCP nm trong h thng... hng i vi ngi tiờu dựng - TDTD to iu kin ỏp ng kp thi nhu cu chi tiờu c bit l nhng nhu cu chi tiờu mang tớnh cn thit, kp thi Nh ú ngi tiờu dựng c hng nhng tin ớch trc khi tớch lu tin - TDTD l phng thc ci thin mc sng ca ngi tiờu dựng khi h cha cú y kh nng thanh toỏn hin ti i vi nn kinh t - TDTD gúp phn ci thin i sng dõn c - Gúp phn gim chi phớ giao dch xó hi qua vic tit kim chi phớ v thi gian cho c... bit doanh s ca hot ng TDTD chim t l bao nhiờu trong doanh s ca ton b hot ng tớn dng ca ngõn hng 2.2 Ch tiờu phn ỏnh d n TDTD D n TDTD: L s tin m khỏch hng ang n ngõn hng ti mt thi im, ch tiờu ny thng c s dng kt hp vi ch tiờu doanh s cho vay nhm phn ỏnh tỡnh hỡnh m rng TDTD ca ngõn hng Ch tiờu phn ỏnh s tng trng d n tuyt i Giỏ tr tng trng = d n tuyt i Tng d n - Tng d n TDTD nm (t) TDTD nm (t-1) ý ngha:... Tâm - KTPT 48A 15 Chuyên đề tốt nghiệp giữ cân bằng các yếu tố trên tổng thể Trong nền kinh tế thị trờng có sự cạnh tranh gay gắt giữa các đơn vị kinh tế thì hiệu quả kinh tế là mục tiêu hàng đầu, mục tiêu bao trùm lên các mục tiêu khác Kế hoạch cho phép các doanh nghiệp biết đến hớng đi trong thời gian sắp tới, nó là cơ sở để xem xét đến các hoạt động khác của doanh nghip nh: ti chớnh, vn, th trng,
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG SACOMBANK VÀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM TDTD CỦA CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA, TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG SACOMBANK VÀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM TDTD CỦA CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA, TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG SACOMBANK VÀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM TDTD CỦA CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA, Căn cứ vào mục đích cho vay Căn cứ vào phương thức hồn trả Loại tài sản được tài trợ Số tiền trả trước., Chi phí của khoản tín dụng Điều khoản thanh tốn, Vấn đề trả nợ trước hạn, Căn cứ vào nguồn gốc của khoản nợ .1. Tín dụng tiêu dùng gián tiếp, Chỉ tiêu phản ánh doanh số TDTD Chỉ tiêu phản ánh dư nợ TDTD, Những nhân tố vĩ mô, Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban, Sản phẩm cho vay Dịch vụ chuyển tiền Các dịch vụ khác, Cơng tác huy động vốn. Cơng tác đầu tư tín dụng, Công tác kinh doanh đối ngoại, Số lượng và số lượt khách hàng., Tình hình doanh thu từ hoạt động TDTD ., Xây dựng và hồn thiện danh mục sản phẩm TDTD Đa dạng hố phương thức TDTD, Hồn thiện quy trình cho vay, Đẩy mạnh hoạt động Marketing ngân hàng, Kiến nghị về phía Chi nhánh Sacombank Đống Đa

Từ khóa liên quan