Hoàn thiện quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu lao dộng ở tỉnh Bắc Ninh

32 507 7
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/04/2013, 08:24

Giải quyết việc làm là một trong những chính sách quan trọng của mỗi quốc gia, đặc biệt là những nước đang phát triển có lực lượng lao động lớn như Việt nam. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 MỤC LỤC MỤC LỤC 1 2 LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG I CƠ SỞ LUẬN VỀ CÔNG TÁC QUẢN NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TẠI ĐỊA PHƯƠNG .3 1.Tổng quan về hoạt động xuất khẩu lao động 3 1.1/ Khái niệm xuất khẩu lao động .3 1.2/ Vai trò của xuất khẩu lao động .3 1.3/ Các loại hình xuất khẩu lao động .5 2. Nội dung quản nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu lao động tại địa phương .6 2.1/ Khái niệm quản nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu lao động tại địa phương 6 2.2/ Sự cần thiết của quản nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu lao động tại địa phương .7 2.3/ Nội dung cốt yếu của quản nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu lao động tại địa phương: 7 CHƯƠNG II THỰC TRẠNG QUẢN NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TỈNH BẮC NINH 13 1. Một số đặc điểm kinh tế xã hội của tỉnh Bắc Ninh ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu lao động 13 1.1/Vài nét về đặc điểm tự nhiên của tỉnh Bắc Ninh .13 1.2/ Một số đặc điểm kinh tế - xã hội 14 1.3/ Đặc điểm lao động tỉnh Bắc Ninh 17 2. Thực trạng xuất khẩu lao động tỉnh Bắc Ninh 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.1/ Quy mô xuất khẩu lao động .19 2.2/ Cơ cấu xuất khẩu lao động .19 3. Thực trạng quản nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu lao động tỉnh Bắc Ninh 22 3.1/ Đánh giá thực trạng quản nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu lao động tỉnh Bắc Ninh 22 3.2/ Nguyên nhân 24 CHƯƠNG III MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TỈNH BẮC NINH .26 1. Phương hướng hoàn thiện quản nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu lao động tỉnh Bắc Ninh .26 2. Một số giải pháp hoàn thiện quản nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu lao động tỉnh Bắc Ninh 27 2.1/ Giải pháp cho các cơ quan quản nhà nước trong công tác tổ chức. .27 2.2/ Giải pháp cho các cơ quan quản nhà nước trong công tác chỉ đạo. .27 2.3/ Giải pháp cho các cơ quan quản nhà nước trong việc thanh tra, kiểm tra 28 KẾT LUẬN .29 TÀI LIỆU THAM KHẢO .30 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LỜI MỞ ĐẦU Giải quyết việc làm là một trong những chính sách quan trọng của mỗi quốc gia, đặc biệt là những nước đang phát triển có lực lượng lao động lớn như Việt nam. Giải quyết việc làm cho người lao động trong sự phát triển của thị trường là tiền đề quan trọng để sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế thị trường, tận dụng lợi thế, tiến kịp khu vực và thế giới. Vấn đề giải quyết việc làm không chỉ được thực hiện thị trường trong nước; mà còn cần chú trọng các thị trường ngoài biên giới. Chính vì vậy, xuất khẩu lao động (XKLĐ) hiện rất được quan tâm. XKLĐ là một hoạt động kinh tế - xã hội góp phần giải quyết việc làm hiệu quả, tạo thu nhập và nâng cao trình độ tay nghề cho người lao động, tăng nguồn thu ngoại tệ cho đất nước và tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế giữa nước ta với các nước trên thế giới. Trong những năm qua, hoạt động XKLĐ của nước ta đã đạt được nhiều kết quả đáng kể do được các cấp chính quyền quan tâm. Song bên cạnh đó còn rất nhiều hạn chế đòi hỏi các nhà quản phải có những giải pháp thích hợp để nâng cao hiệu quả của hoạt động này. Tại tỉnh Bắc Ninh, thực hiện chủ trương, chính sách của nhà nước, địa phương cũng đang xúc tiến hoạt động xuất khẩu lao động. Thông qua đó giải quyết việc làm cho người dân, tăng thu nhập, cải thiện đời song nhân dân, ổn định trật tự xã hội, giảm bớt tệ nạn, góp phần tích cực vào công cuộc xóa đói giảm nghèo tại địa phương… Tuy nhiên, trong qua trình thực hiện, hoạt động này chưa đáp ứng nhu cầu giải quyết việc làm cho người lao động và cũng phát sinh nhiều vấn đề như: trung tâm đào tạo không đúng nhu cầu thị trường, thị trường lao động không phù hợp, nạn cò mồi lừa đảo… đòi hỏi cần có sự quản nhà nước chặt chẽ hơn nữa. Nguyễn Kim Thanh Lam 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Với mục đích tìm hiểu thực trạng để đưa ra giải pháp nhằm hoàn thiện hơn nữa, em đã chọn đề tài: “Hoàn thiện quản nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu lao dộng tỉnh Bắc Ninh”. Trong phạm vi đề án, em xin trình bày ba phần chính: Chương I: Cơ sở luận về quản nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu lao động địa phương. Chương II: Thực trạng của quản nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu lao động tỉnh Bắc Ninh. Chương III: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện quản nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu lao động của Việt Nam. Nguyễn Kim Thanh Lam 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CHƯƠNG I CƠ SỞ LUẬN VỀ CÔNG TÁC QUẢN NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TẠI ĐỊA PHƯƠNG. 1.Tổng quan về hoạt động xuất khẩu lao động 1.1/ Khái niệm xuất khẩu lao động Hiện nay nước ta tồn tại một số khái niệm xuất khẩu lao động như sau: “Xuất khẩu lao động là một loại hình xuất khẩu đặc biệt, là một bộ phận của kinh tế quốc tế, hàng hóa xuất khâu là sức lao động của con người, người mua hàng là chủ thể ngoại quốc. Xuất khẩu lao động là một hoạt động kinh tế dưới dạng dịch vụ cung ứng lao động cho người nước ngoài”. Theo chỉ thị số 41- CT/TW ngày 29/9/1998 của Bộ Chính trị: “ Xuất khẩu lao động và chuyên gia là một hoạt động kinh tế - xã hội góp phần phát triển nguồn nhân lực, giải quyết việc làm, tạo thu nhập và nâng cao trình độ tay nghề cho người lao động, tăng thu ngoại tệ cho đất nước và tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế giữa nước ta với các nước khác trên thế giới”. Theo luật Người lao động VN đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng được quốc hội khóa XI thông qua ngày 29/11/2006: “Xuất khẩu lao độnghoạt động đưa công dân Việt Namn, cư trú tại Việt Nam, có đủ các điều kiện quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước tiếp nhận người lao động đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng lao động”. Như vậy, hoạt đông xuất khẩu lao động là một hoạt đông xuất khẩu đặc biệt. Hoạt động này mang lại thu nhập cao hơn cho người lao động và góp phần vào sự phát triển không chỉ của quốc gia xuất khẩu lao động mà của cả quốc gia tiếp nhận lao động. 1.2/ Vai trò của xuất khẩu lao động Xuất khẩu lao động có vai trò quan trọng trong việc giải quyết việc làm. Việt Nam có hơn 82 triệu dân, trên một nửa là số người trong độ tuổi lao Nguyễn Kim Thanh Lam 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 động, nhưng số người thất nghiệp thành thị lên đến 5,6% và số thời gian chưa được sử dụng nông thôn là 20% thì xuất khẩu lao động là 1 kênh giải quyết việc làm rất có ý nghĩa. Từ năm 2001 đến nay, số lao động xuất khẩu của nước ta mỗi năm bình quân 70 nghìn người và đến 2008 đã khảng 500 nghìn người đang lqmf việc tại hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ. Lực lượng lao động này mỗi năm gửi vềnước trung bình 1,7 tỷ đô la Mỹ. Năm 2008, cả nước xuất khẩu 82000 lao động, tổng số tiền mà lực lượng lao động xuất khẩu này chuyển về nước là 2 tỷ USD. Mặt khác, lực lượng lao động này khi trở về nước, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, sản xuất sẽ tạo thêm nhiều việc làm cho những lao động khác. Xuất khẩu lao động mang lại thu nhập cao cho lao động xuất khẩu, cải thiện đời sống cho bản thân người lao động và gia đình của họ, qua đó góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo của nước nhà. Thông thường thu nhập người lao động nhận được các quốc gia nhập khẩu cao hơn nhiều so với trong nước: thu nhập bình quân của lao động tại Đài Loan là 300-500 USD/tháng, tại Hàn Quốc là 900-1000 USD/ tháng Xuất khẩu lao động cũng đem lại nguồn thu quan trọng cho đất nước. Năm 2004 đem lại khoảng 1,5 tỷ USD, năm 2006 là 1,7, năm 2007 tăng lên khoảng 2 tỷ, và chiếm 2,8 % GDP VN. Hoạt động này là 1 ngành nghề mang lại nguồn thu ngoại tệ cao cho quốc gia, tăng ngân sách nhà nước thông qua các loại thuế thu nhập. Nhiều lao động với kinh nghiệm học hỏi được trên thế giới, cùng số vốn tích lũy được sau những năm làm việc nước ngoài đã và đang trở về đầu tư xây dựng nhà cửa, lập ra các doanh nghiệp trên mảnh đất quê nhà. Xuất khẩu lao động còn là 1 công cụ hữu hiệu trong việc chuyển giao công nghệ tiên tiến hiện đại nước ngoài. Thông qua đó, quốc gia có người lao động đi xuất khẩu sẽ có được 1 dội ngũ lao động có tay nghề cao, có tác phong công nghiệp và ý thức kỷ luật cao. Nguyễn Kim Thanh Lam 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Xuất khẩu lao động còn là cầu nối giữa các quốc gia, giúp tăng cường quan hệ hợp tác, mở rộng giao lưu giữa các nền văn hóa trên thế giới. 1.3/ Các loại hình xuất khẩu lao động a, Hình thức xuất khẩu lao động theo hợp đồng lao động. Người lao động Việt Nam đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng lao động là công dân VN cư trú tại VN, có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật VN và pháp luật của nước tiếp nhận người lao động đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng lao động. Hình thức này có thể phân chia theo cá dạng hợp đồng lao động: 1. Hợp dồng đưa người lao động đi làm việc nước ngoài với doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc nước ngoài, tổ chức sự nghiệp được phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc nước ngoài. 2. Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc nước ngoài với doanh nghiệp trúng thầu, nhận thàu hoặc tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài có đưa người lao động đi làm việc nước ngoài. 3. Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề với doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc dưới hình thức thực tập, nâng cao tay nghề. 4. Hợp đồng cá nhân. b, Xuất khẩu lao động theo hình thức nhận thầu, khoán công trình nước ngoài. Là hình thức các doanh nghiệp Việt Nam sau khi thắng thầu hoặc nhận khoán các công trình nước ngoài thì sử dụng các lao động Việt Nam trong khi thực hiện các công trình này. c, Hình thức chuyên gia. Là hình thức người lao động Việt Nam ra nước ngoài theo các chương trình chuyển giao công nghệ, đào tạo cho người nước nhập khẩu về một lĩnh Nguyễn Kim Thanh Lam 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 vực nào đó mà Việt Nam phát triển hơn. Hình thức này chủ yếu là xuất khẩu lao động đã qua đào tạo. Do vậy, người lao động thường có mức thu nhập cao. 2. Nội dung quản nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu lao động tại địa phương. 2.1/ Khái niệm quản nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu lao động tại địa phương. Quản nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu lao động là sự tác động có tổ chức và bằng pháp quyền của Nhà nước len các hoạt động xuất khẩu lao động nhằm đạt mục tiêu gải quyết việc làm, nâng cao đời sống nhân dân, ổn định xã hội, tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế. Cách hiểu khác Quản nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu lao động là sự tác động của Nhà nước thông qua bộ máy tổ chức của minh dựa trên các chính sách để điều chỉnh các công tác tuyển dụng, đào tạo, giáo dục, định hướng, quan hệ lao động, thanh hợp đồng trong hoạt động xuất khẩu lao động nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động này. Quản nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu lao động tại địa phương là quá trình thực hiện hoạt động Quản nhà nước đối với hoạt động này mỗi địa phương, thông qua bộ máy quản nhà nước địa phương. Quản Nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu lao động tại địa phương là hệ quản gồm chủ thể quản đối tượng chịu quản lý. Chủ thể quản là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền địa phương. Hiện nay là các cơ quan ngành dọc cấp dưới của bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Ngoài ra còn có các cơ quan phối hợp quản trong các lĩnh vực đào tạo, tuyển dụng, cho vay vốn, các thủ tục xuất nhập cảnh… Đối tượng của hoạt động quản là doanh nghiệp xuất khẩu lao độnglao động tham gia hoạt động xuất khẩu. Nguyễn Kim Thanh Lam 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.2/ Sự cần thiết của quản nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu lao động tại địa phương. Xuất khẩu lao động giúp giải quyết việc làm tạo thu nhập cho người lao động, nâng cao mức sống của người lao động và gia đinh họ. Qua đó góp phần ổn định xã hội. Chính sách quản hợp sẽ có tác dụng thúc đẩy họat động này tiến tới hoàn thành mục tiêu giải quyết việc làm. Việc quản nhà nước 1 cách chặt chẽ, hợp với hoạt động xuất khẩu lao động sẽ tránh các hiện tượng tiêu cực, mở rộng thị trường xuất khẩu. Việc phối hợp giữa các quốc gia trong công tác này sẽ góp phàn tăng cường mối quan hệ hợp tác quốc tế. Quản hoạt động đào tạo lao động cho xuất khẩu sẽ tạo ra lực lượng lao động có trình độ, có khả năng tiếp thu nhanh tiến bộ khoa học của các quốc gia khác, Lực lượng lao động này sau khi trở về nước mang theo một số vỗn tích lũy, còn đầu tư, tái sản xuất qua đó góp phần tăng trưởng kinh tế của quốc gia. 2.3/ Nội dung cốt yếu của quản nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu lao động tại địa phương: 2.3.1/ Tổ chức thực hiện quản nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu lao động tại địa phương. a, Xây dựng cơ quan quản nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu lao động tại địa phương. Thông qua chủ trương chính sách tiến hành lựa chọn và chỉ định các cơ quan thực hiện quản nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu lao động tại địa phương. Cơ quan này phải có đặc điểm sau: - Bảo đảm về mặt chính trị, pháp luật. - Có đủ nguồn lực: nhân lực, vật lực, tài lực. - Có cố vấn về kỹ thuật - Sáng tạo trong thực hiện, kết hợp giữa các cấp, ngành, cơ sở. Nguyễn Kim Thanh Lam 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Có hệ thống thống kê kế toán và kiểm toán chặt chẽ. - Kiểm tra việc thực hiện trong thực tế, có sự đánh giá chính sách khách quan. Việc thành lập cơ quan chức năng quản hoạt động này tại địa phương nên hạn chế số lượng tới mức ít nhất có thể. Quan trọng nhất bao giờ cũng phải có là cơ quan chủ chốt chịu trách nhiệm chính trong việc thực hiện quản lý. Cơ quan này có nhiệm vụ quản chung trong việc thực thi. Cơ quan chủ chốt được lựa chọn là cơ quan nếu được thực hiện quản sẽ có hiệu quả cao hơn so với các cơ quan khác. Theo nghị định của Chính Phủ số 81/2003/NĐ-CP ngày 17/7/2003 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành bộ luật Lao động thì bộ Lao động Thương binh và Xã hội thống nhất quản nhà nước về lao đông Việt Nam làm việc nước ngoài. Tại tỉnh, cơ quan quản nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu lao động là Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. b, Lập kế hoạch quản nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu lao động tại địa phương. Lập kế hoạch quản xuất khẩu lao động tại địa phương là hoạt động của cơ quan chức năng chịu trách nhiệm về hoạt động này tại địa phương nhằm đưa ra mục tiêu, lựa chọn các phương thức để đạt được các mục tiêu đó. Lập kế hoạch là cơ sở để kiểm tra các hoạt động về sau. Qúa trính lập kế hoạch quản xuất nhập khẩu lao động tại địa phương bao gồm 6 bước: 1. Nghiên cứu và dự báo: nhằm tìm hiểu các thông tin sau: Hoạt động xuất khẩu lao động tại địa phương đang trong tình trạng như thế nào? Có bao nhiêu doanh nghiệp tham gia xuất khẩu lao động đang hoạt động rại địa phương? Kết quả hoàn thanh chỉ tiêu trong giai đoạn trước như thế nào? Tiềm năng và khả năng tiếp cận thị trường cảu các doanh nghiệp này ra sao? Số lượng và chất lượng cảu lực lượng lao động taị địa phương như thế nào? Tình trạng thất nghiệp ra sao? . Nguyễn Kim Thanh Lam 8 [...]... hoạt động xuất khẩu lao động tỉnh Bắc Ninh 3.1/ Đánh giá thực trạng quản nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu lao động tỉnh Bắc Ninh a, Những thành tựu đạt được: • Việc xây dựng cơ quan quản tại địa phương: Sở Lao động- Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh, có chức năng giúp UBND tỉnh thực hiện quản Nhà nước về công tác quản Nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu lao động. .. pháp quản và các chính sách áp dụng cho hoạt động xuất khẩu lao động Nguyễn Kim Thanh Lam 25 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CHƯƠNG III MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TỈNH BẮC NINH 1 Phương hướng hoàn thiện quản nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu lao động tỉnh Bắc Ninh Các cơ quan Quản Nhà nước. .. các huyện trong tỉnh có doanh nghiệp và người lao động tham gia hoạt động xuất khâu lao động a, Giám sát việc quản lý: thực hiện giám sát việc quản của các cơ quan chức năng trong công tác quản Nhà nước đối với hoạt độngn xuất khẩu lao động tại địa phương: • Quản Nhà nước tại địa phương đối với hoạt động của các doanh nghiệp xuất khẩu lao động hoạt động tại địa phương: Việc quản này được tiến... đồng với các cơ sở đào tạo Việc kết hợp chặt chẽ giữa cơ sở đào tạo, doanh nghiệp xuất khẩu và cơ quan quản Quản nhà nước tại địa phương đối với lao động đã xuất khẩu Quá trình quản hành chính lao động đã xuất khẩu trong nước bao gồm giám sát quản hợp đồng lao dộng, quản sổ lao động, sổ bảo hiểm xã hội của lao dộng, và quản việc thanh hợp đồng b, Đánh giá việc quản lý: Đánh giá hiệu... thị thực, đưa lao động ra nước ngoài Quản cũng là đảm bảo về mặt pháp cho doanh nghiệp hoạt động hoạt động trên địa bàn Nếu doanh nghiệp nào vi phạm sẽ bị phạt hành chính, thu hồi giấy phép hoạt động hoặc truy tố trách nhiệm hình sự tùy theo mức độ vi phạm • Quản hoạt động tuyển dụng lao động xuất khẩu tại địa phương Cơ quan quản Nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu lao động tại địa phương... ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TỈNH BẮC NINH 1 Một số đặc điểm kinh tế xã hội của tỉnh Bắc Ninh ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu lao động 1.1/Vài nét về đặc điểm tự nhiên của tỉnh Bắc Ninh Bắc Ninh là một tỉnh dồng bằng mới được tái lập vào năm 1997 Một tỉnh nằm trong vùng châu thổ sông Hồng, phía Bắc giáp với Bắc Giang, phía Đông giáp với Hải Dương, Hưng Yên, phía Nam, Tây Nam giáp với Hà... quy định của Chính phủ 2 Một số giải pháp hoàn thiện quản nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu lao động tỉnh Bắc Ninh 2.1/ Giải pháp cho các cơ quan quản nhà nước trong công tác tổ chức a, Giải pháp từ các văn bản, chính sách liên quan Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động xuất khẩu lao động Đảm bảo tính đồng bộ, tạo cơ sở phối hợp giữa các lực lượng tham gia Tạo... khẩu lao động là mô hình có nhiều ưu điểm Vừa tăng cường được việc quản nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu lao động vừa hạn chế được các hiện tượng tiêu cực trong hoạt động của các doanh nghiệp như nạn cò mồi, lừa đảo, chậm đưa lao động ra nước ngoài, đào tạo chất lượng kém qua đó bảo vệ được quyền lợi người lao độngQuản hoạt động đào tạo, giáo dục định hướng cho người lao động đi xuất khẩu. .. Đảng và nhà nước, cụ thể là Chỉ thị 41/ CT- TW của Bộ Chính trị về xuất khẩu lao động và chuyên gia Nghị định số 152/1999/NĐ – CP về XKLĐ và chuyên gia Kế hoạch số 414/LĐTBXH – XKLĐ ngày 21/7/2003 về triển khai công tác xuất khẩu lao động Trong những năm qua tỉnh Bắc Ninh đã đạt được một số kết quả trong công tác xuất khẩu lao động như sau: 2.1/ Quy mô xuất khẩu lao động Quy mô xuất khẩu lao động lien... thuộc hộ Nhà nước thu hồi đất có nhu cầu Nguyễn Kim Thanh Lam 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.3.3/ Kiểm soát quá trình quản nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu lao động tại địa phương Chủ thể kiểm soát: Nhà nước cử các đoàn thanh tra đi kiểm tra, giám sát quá trình thục hiện quản lý. Đối tượng kiểm soát: Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh; UBND
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu lao dộng ở tỉnh Bắc Ninh, Hoàn thiện quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu lao dộng ở tỉnh Bắc Ninh, Hoàn thiện quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu lao dộng ở tỉnh Bắc Ninh, Khái niệm xuất khẩu lao động Vai trò của xuất khẩu lao động, Các loại hình xuất khẩu lao động, Một số đặc điểm kinh tế - xã hội, Quy mô xuất khẩu lao động. Cơ cấu xuất khẩu lao động., Nguyên nhân, Giải pháp cho các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác tổ chức. Giải pháp cho các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác chỉ đạo., Giải pháp cho các cơ quan quản lý nhà nước trong việc thanh tra, kiểm tra.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn