Tuyển tập 22 đề thi học sinh giỏi môn Tin học lớp 9 (có đáp án)

79 7,776 37
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/09/2015, 21:26

S GIO DC V O TO KIấN GIANG K THI CHN HC SINH GII VềNG TNH LP THCS NM HC 2012-2013 P N CHNH THC MễN THI: TIN HC Thi gian lm bi: 150 phỳt (khụng k thi gian giao ) Ngy thi: 01/3/2013 (ỏp ỏn gm 02 trang) Bi 1: (5.0 im) 18=3+4+5+6 Test 1: N=18 18=5+6+7 6=1+2+3 Khong ton tai day so 21=1+2+3+4+5+6 21=6+7+8 21=10+11 Test 2: N=6 Test 3: N=16 Test 4: N=21 Trỡnh by rừ rng, cu trỳc d nhỡn; gii thut tt, ngn gn 1.5 im 1.0 im 1.0 im 1.0 im 0.5 im Bi 2: (5.0 im) Test 1: N=15 N=30 Test 2: N=222 Test 3: N=12345 15=13+2 30=21+8+1 222=144+55+21+2 12345=10946+987+377+34+1 999999999=701408733+267914296+24157817+5 Test 4: N=999999999 702887+514229+196418+75025+28657+1597+2 33+89+13+5 Trỡnh by rừ rng, cu trỳc d nhỡn; gii thut tt, ngn gn 1.5 im 1.0 im 1.0 im 1.0 im 0.5 im Bi 3: (5.0 im) Test 1: N=10 A1=4 A2=5 A3=12 A4=5 A5=4 Test 2: N=20 A1=2 A2=5 A3=12 A4=5 A5=2 A6=11 A7=8 A8=14 A9=9 A10=2 Test 3: N=6 A1=11 A2=22 A3=33 A6=11 A7=8 A8=14 A9=9 A10=4 A11=17 A12=5 A13=16 A14=35 A15=74 A16=5 A17=2 A18=17 A19=41 A20=2 A4=44 A5=55 A6=33 Cac so xuat hien mang la: 4, 5, 12, 11, 8, 14, So xuat hien nhieu nhat mang la: 1.5 im Cac so xuat hien mang la: 2, 5, 12, 11, 8, 14, 9, 17, 16, 35, 74, 41 So xuat hien nhieu nhat mang la: 1.0 im Cac so xuat hien mang la: 11, 22, 33, 44, 55 So xuat hien nhieu nhat mang la: 33 1.0 im Test 4: N=20 A1=2 A2=2 A3=3 A4=1 A5=4 A6=2 A7=3 A8=1 A9=2 A10=4 A11=1 A12=2 A13=3 A14=2 A15=4 A16=5 A17=1 A18=3 A19=2 A20=4 Cac so xuat hien mang la: 2, 3, 1, 4,5 So xuat hien nhieu nhat mang la: Trỡnh by rừ rng, cu trỳc d nhỡn; gii thut tt, ngn gn 1.0 im 0.5 im Bi 4: (5.0 im) Test 1: - Nhap vao tien gui ban dau: 500000 - So thang muon gui: Test 2: - Nhap vao tien gui ban dau: 123456789 - So thang muon gui: Test 3: - Nhap vao tien gui ban dau: 250000000 - So thang muon gui: Test 4: - Nhap vao tien gui ban dau: 2000000000 - So thang muon gui: 34 - So tien duoc sau sau thang la: 521240.92 1.5 im - So tien duoc sau sau thang la: 123580245.79 1.0 im - So tien duoc sau sau thang la: 255000000.00 1.0 im - So tien duoc sau sau 34 thang la: 2489235365.41 1.0 im Trỡnh by rừ rng, cu trỳc d nhỡn; gii thut tt, ngn gn --------------------------HT-------------------------- 0.5 im S GIO DC & O TO LM NG Kè THI CHN HC SINH GII CP TNH NM HC 2010 - 2011 THI CHNH THC ( thi cú 02 trang, gm bi) Mụn : TIN HC - THCS Thi gian : 150 phỳt (khụng k thi gian giao ) Ngy thi : 18/2/2011 Cu trỳc thi: STT Tờn bi PHN T YấN NGA TNG CC S FIBONACI CHN PHN THNG Tờn file bi lm PTYN.PAS Tờn file INPUT PTYN.INP Tờn file OUTPUT PTYN.OUT FIBO.PAS FIBO.INP FIBO.OUT PTHUONG.PAS PTHUONG.INP PTHUONG.OUT Bi 1: (6 im) PHN T YấN NGA Cho mng chiu A cú kớch thc MxN s nguyờn. Phn t A[i,j] c gi l phn t yờn nga nu nú l phn t nh nht hng i ng thi l phn t ln nht ct j. Em hóy lp chng trỡnh tỡm phn t yờn nga ca mng A. D liu vo: cho file PTYN.INP gm: - Dũng u tiờn gm s M, N (0 M,N 100) - M dũng tip theo, mi dũng gm cú N s nguyờn ca mng A (cỏc giỏ tr cỏch ớt nht khong cỏch). D liu ra: ghi file PTYN.OUT v trớ ca cỏc phn t yờn nga (nu cú) hoc dũng thụng bỏo Khụng cú phn t yờn nga. Vớ d: PTYN.INP PTYN.OUT 33 (2,2) 15 55 76 Hoc : PTYN.INP PTYN.OUT 33 Khong co phan tu yen ngua 15 10 55 76 Bi 2: (7 im) TNG CC S FIBONACI Dóy Fibonaci l dóy gm cỏc s: 1, 1, 2, 3, 5, 8, c xỏc nh bi cụng thc sau: F1=1, F2=1, Fi=Fi-1+Fi-2 vi i>2. Em hóy biu din mt s t nhiờn N thnh tng ca ớt nht cỏc s Fibonaci khỏc nhau. D liu vo: cho file FIBO.INP cha s N (N 2000000000) D liu ra: ghi file FIBO.OUT biu din s N thnh tng ca ớt nht cỏc s Fibonaci khỏc nhau. Trang 1/5 Sở Gd&Đt Quảng bình Đề thi thức Số Báo Danh: kỳ thi CHọN học sinh giỏi lớp tHCS năm học 2012- 2013 Môn thi: tin học (Khóa thi ngày 27 tháng năm 2013) Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề) ( thi gm cú 02 trang) RA S dng ngụn ng lp trỡnh Turbo Pascal lp trỡnh gii cỏc bi toỏn sau: Cõu 1: (3,0 im) Phn thng PT.PAS Trong cuc thi gii toỏn qua mng internet mi hc sinh u cú s im tớch ly riờng ca mỡnh. S im tớch ly ca mi hc sinh l mt s nguyờn dng K (0 < K 2ì109). i tuyn ca trng THCS Ti Nng cú N hc sinh tham gia d thi (2 N 100). Ti bui gp mt trc k thi cp tnh, thy hiu trng quyt nh thng cho cỏc hc sinh i tuyn Q triu ng, bit rng im tớch ly ca mi hc sinh u chia ht cho Q. Yờu cu: Hóy tỡm s nguyờn dng Q ln nht. D liu vo: Cho file bn PT.INP cú cu trỳc nh sau: - Dũng 1: Ghi s nguyờn dng N l s lng hc sinh. - Dũng 2: Ghi N s nguyờn dng ln lt l im tớch ly ca N hc sinh, cỏc s c ghi cỏch ớt nht mt du cỏch. D liu ra: Ghi file bn PT.OUT theo cu trỳc nh sau: - Dũng 1: Ghi s nguyờn dng Q tỡm c. Vớ d: PT.INP PT.OUT 15 24 45 36 27 Thi gian thc hin chng trỡnh khụng quỏ giõy cho mi b d liu vo. Cõu 2: (3,5 im) Mt khu MK.PAS Cu Tớ thng xuyờn tham gia thi lp trỡnh trờn mng. Vỡ t c thnh tớch cao nờn Tớ c gi tng mt phn mm dit virus. Nh sn xut phn mm cung cp cho Tớ mt mó s l mt s nguyờn dng N cú khụng quỏ 255 ch s. ci t c phn mm, Tớ phi nhp vo mt khu ca phn mm. Mt khu l mt s nguyờn dng M c to bng cỏch tớnh tng giỏ tr cỏc ch s ca N. Yờu cu: Hóy tỡm s nguyờn dng M. D liu vo: Cho file bn MK.INP cú cu trỳc nh sau: - Dũng 1: Ghi s nguyờn dng N. D liu ra: Ghi file bn MK.OUT theo cu trỳc nh sau: - Dũng 1: Ghi s nguyờn dng M tỡm c. Vớ d: MK.INP MK.OUT 84915388247 59 1/2 Cõu 3: (3,5 im) Tn sut TS.PAS Cho hp S cú N phn t nguyờn dng {s1, s2,, sN}. (1 N 32000; < si 32000; i N) Yờu cu: Hóy lit kờ cỏc phn t S cú s ln xut hin ln hn mt ln. D liu vo: Cho file bn TS.INP cú cu trỳc nh sau: - Dũng 1: Ghi s nguyờn dng N. - Dũng 2: Ghi N s nguyờn dng l giỏ tr cỏc phn t ca hp S, cỏc s c ghi cỏch ớt nht mt du cỏch. D liu ra: Ghi file bn TS.OUT trờn nhiu dũng, dũng th i ghi s si di, hai s cỏch mt du cỏch. Trong ú si l phn t xut hin S ln hn mt ln v di tng ng l s ln si xut hin. Vớ d: TS.INP TS.OUT 2 5 ==HT== 2/2 Sở Gd&Đt Quảng bình kỳ thi CHọN học sinh giỏi lớp THCS năm học 2012 - 2013 môn: tin học hớng dẫn chấm I- Phng phỏp: - Giỏm kho to b d liu vo, tớnh toỏn kt qu. Thc hin chng trỡnh ca hc sinh v so sỏnh kt qu. - Giỏm kho cú th s dng chng trỡnh gi ý di õy tớnh toỏn kt qu ca d liu vo. - Chng trỡnh hc sinh ỳng mt b test, giỏm kho cho 0.5 im. Nh vy, nu mt cõu cú im thỡ giỏm kho phi to b test. - i vi cõu 1: Giỏm kho phi to c 01 b test cú N = 100, 01 b test cú cỏc giỏ tr K > 65535 v 01 b test chm c thi gian thc hin chng trỡnh ca hc sinh vi N=100 v K > 65000ì103. - i vi cõu 2: Giỏm kho phi to c 01 b test cú K > 200. - i vi cõu 3: Giỏm kho phi to c 01 b test cú N = 32000. II- Chng trỡnh gi ý: Cõu 1: (3,0 im) Phn thng Program Phan_thuong; Const fi='PT.INP'; fo='PT.OUT'; Type mmc=Array[0 101] of Longint; Var N:Longint; A:mmc; Function UCLN(x,y:Longint):Longint; Var sodu:Word; Begin sodu:=x mod y; While sodu0 Begin x:=y; y:=sodu; sodu:=x mod y; End; UCLN:=y; End; Procedure Read_Data; Var f:text; i:Longint; Begin Assign(f,fi); Reset(f); Readln(f,N); For i:=1 to N Read(f,A[i]); Close(f); End; Function USC:Longint; Var f:text; i,mUSC:longint; Begin mUSC:=UCLN(A[1],A[2]); for i:= to N mUSC:=UCLN(mUSC,A[i]); USC:=mUSC; End; Procedure Write_Data; Var f:Text; Begin Assign(f,fo); Rewrite(f); Write(f,USC); Close(f); 3/2 End; BEGIN Read_Data; Write_Data; End. Cõu 2: (3,5 im) Mt khu Program Mat_khau; Const fi='MK.INP'; fo='MK.OUT'; A:Array['0' '9'] of Byte = (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9); Var N:byte; St:String; Procedure Read_Data; Var f:text; Begin Assign(f,fi); Reset(f); Readln(f,St); Close(f); End; Function Tong:Longint; Var f:text; i,T:Longint; Begin T:=0; For i:=1 to Length(St) T:=T+A[St[i]]; Tong:=T; End; Procedure Write_Data; Var f:Text; Begin Assign(f,fo); Rewrite(f); Write(f,Tong); Close(f); End; BEGIN Read_Data; Write_Data; End. Cõu 3: (3,5 im) Tn sut {$R+} const fi='TS.INP'; fo='TS.INP'; type mmc=array[0 32000] of word; var a:mmc; f:text; n,d:word; i,x:word; Time:Longint;Times:Longint absolute 0:$46C; Begin Time:=Times; Fillchar(A,sizeof(A),0); assign(f,fi); reset(f); readln(f,n); For i:=1 to n Begin read(f,x); a[x]:=a[x]+1; End; close(f); assign(f,fo); rewrite(f); For i:=0 to 32000 if a[i]>1 then writeln(f,i,' ',a[i]); close(f); Writeln((Times-Time)/18.2:0:0); Readln; End. 4/2 5/2 S GIO DC V O TO TNH K NễNG CHNH THC K THI CHN HC SINH GII CP TNH LP THCS NM HC 2010-2011 Khúa thi ngy: 10/3/2011 Mụn thi: TIN HC Thi gian: 150 phỳt ( khụng k thi gian giao ) Hc sinh cú th chn mt ngụn ng lp trỡnh quen thuc (Pascal, C++, .) lp trỡnh cỏc bi sau: Bi 1: (4 im) t tờn: Bai1.* Vit chng trỡnh nhp nm dng lch in nm õm lch tng ng, bit rng chia nm dng lch cho 10 v 12 ta cú CAN CHI tng ng vi s d l: S d 10 11 Can Canh Tõn Nhõm Quý Giỏp t Bớnh inh Mu K Chi Thõn Du Tut Hi Tớ Su Dn Móo Thỡn T Ng Mựi Vớ d: Nm 2011 l nm Tõn Móo Nm 2012 l nm Nhõm Thỡn Bi 2: (4 im) t tờn: Bai2.* Vit chng trỡnh in mn hỡnh cỏc s cú ch s, cho tng cỏc ly tha ca ch s thỡ bng chớnh nú. Bi 3: (4 im) t tờn: Bai3.* Vit chng trỡnh nhp vo mt s nguyờn dng N, Vi 2[...]... 2 2 89 89 = 89 3 1 29 1 29 = 89 + 34 + 5 + 1 4 1000 1000 = 98 7 + 13 5 11 594 11 594 = 1 094 6 + 610 + 34 + 3 + 1 6 1 493 0352 1 493 0352 = 1 493 0352 7 246854244 246854244 = 165580141 + 6324 598 6 + 1 493 0352 + 21783 09 + 832040 + 75025 + 1 094 6 + 98 7 + 377 + 55 + 21 +5 Bi 3: (7 i m) Cú 7 b TEST, ch y ỳng m i b cho 1 i m Trang 3/5 STT 1 2 3 4 5 6 7 TEST.INP 5 6 9 1 3 5 7 6 9 1 3 5 10 4 5 2 2 2 2 2 100 1 2 3 4 99 100... 3 4 6 7 9 10 12 13 15 16 18 19 21 22 24 25 27 28 30 31 33 34 36 37 39 40 42 43 45 46 48 49 51 52 54 55 57 58 60 61 63 64 66 67 69 70 72 73 75 76 78 79 81 82 84 85 87 88 90 91 93 94 96 97 99 100 5 23 8 135 241 1 2 4 6 7 9 10 Trang 4/5 87 100 -H T - Trang 5/5 S GD& T NINH BèNH THI CH N H C SINH GI I L P 9 THCS Nm h c 2012 2013 MễN :TIN H C (Th i gian lm bi 150 phỳt, khụng k th i gian giao ) thi g m... Quảng bình Đề thi chính thức Số Báo Danh: kỳ thi CHọN học sinh giỏi lớp 9 tHCS năm học 2012- 2013 Môn thi: tin học (Khóa thi ng y 27 tháng 3 năm 2013) Thời gian l m b i: 150 phút (không kể thời gian giao đề) ( RA S d ng ngụn ng l p trỡnh Turbo Pascal thi g m cú 02 trang) l p trỡnh gi i cỏc bi toỏn sau: Cõu 1: (3,0 i m) Ph n th ng PT.PAS Trong cu c thi gi i toỏn qua m ng internet m i h c sinh u cú... : TS.INP TS.OUT 7 3 2 2 5 5 3 5 3 9 5 3 ==H T== 2/2 Sở Gd&Đt Quảng bình kỳ thi CHọN học sinh giỏi lớp 9 THCS năm học 2012 - 2013 môn: tin học hớng dẫn chấm I- Phng phỏp: - Giỏm kh o t o b d li u vo, tớnh toỏn k t qu Th c hi n chng trỡnh c a h c sinh v so sỏnh k t qu - Giỏm kh o cú th s d ng chng trỡnh g i ý d i õy tớnh toỏn k t qu c a d li u vo - Chng trỡnh h c sinh ỳng m t b test, giỏm kh o cho... writeln(f,i,' ',a[i]); close(f); Writeln((Times-Time)/18.2:0:0); Readln; End 4/2 5/2 S GIO D C V O T O LONG AN THI CHNH TH C K THI CH N H C SINH GI I L P 9 C P T NH MễN: TIN H C NGY THI: 11/4/2012 TH I GIAN: 150 PHT (Khụng k th i gian phỏt ) Lu ý: Thớ sinh t o th m c l SBD c a mỡnh, lm bi v lu v i tờn t p tin l bai1.pas, bai2.pas, bai3.pas vo th m c SBD v a t o Cõu 1: (7 i m) S nguyờn dng n g i l song t khi... tng d n Vớ d : PTHUONG.INP 5 6 9 1 3 5 PTHUONG.OUT 23 1245 PTHUONG.INP 7 6 9 1 3 5 10 4 PTHUONG.OUT 32 12467 Ho c H T H v tờn thớ sinh: S bỏo danh: Giỏm th 1: Ký tờn: Giỏm th 2: Ký tờn: Trang 2/5 S GIO D C & O T O LM Kè THI CH N H C SINH GI I C P T NH NM H C 2010 2011 NG H NG D N CH M Mụn : CHNH TH C TIN H C - THCS Ngy thi : 18/2/2011 Bi 1: (6 i m)... i h c sinh u cú s i m tớch ly riờng c a mỡnh S i m tớch ly c a m i h c sinh l m t s nguyờn dng K (0 < K 2ì1 09) i tuy n c a tr ng THCS Ti Nng cú N h c sinh tham gia d thi (2 N 100) T i bu i g p m t tr c k thi c p t nh, th y hi u tr ng quy t nh th ng cho cỏc h c sinh trong i tuy n Q tri u ng, bi t r ng i m tớch ly c a m i h c sinh u chia h t cho Q Yờu c u: Hóy tỡm s nguyờn dng Q l n nh t D li u vo:... t p tin Robot.inp g m m t s k l di ng h m c n o - D li u ra trong t p tin Robot.out g m hai dũng: + Dũng u l s nng l ng ớt nh t ó tiờu t n cho Robot o h m + Dũng ti p theo ch a cỏc l nh C1 ho c N2, m i l nh cỏch nhau 1 kho ng tr ng Vớ d : Robot.inp 10 Robot.out 12 C1 N2 C1 N2 (Giỏm th coi thi khụng gi i thớch gỡ thờm) - H t - S GIO D C V O T O LONG AN THI CHNH TH C K THI CH N H C SINH GI I L P 9 C... MễN: TIN H C NGY THI: 11/4/2012 TH I GIAN: 150 PHT (Khụng k th i gian phỏt ) H NG D N CH M Bi 1 : (7 i m) K t qu Cõu a Cõu b So n la so song to 2357 So n khong la so song to 2 3 5 7 11 So n la so song to 2 3 5 7 11 23 So n khong la so song to 2 3 5 7 11 23 29 Nh p n=7 n=20 n=23 n=31 i m Cõu c (3,5); (5,7) (3,5); (5,7); (11,13); (17, 19) (3,5); (5,7); (11,13); (17, 19) (3,5); (5,7); (11,13); (17, 19) ; ( 29, 31)... N2 N2 N2 C1 N2 C1 N2 C1 N2 N2 C1 -H t - i m 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S GIO D C V O T O LONG AN THI CHNH TH C K THI CH N H C SINH GI I L P 9 C P T NH MễN: TIN H C NGY THI: 11/4/2012 TH I GIAN: 150 PHT (Khụng k th i gian phỏt ) Lu ý: Thớ sinh t o th m c l SBD c a mỡnh, lm bi v lu v i tờn t p tin l bai1.pas, bai2.pas, bai3.pas vo th m c SBD v a t o Cõu 1: (7 i m) S nguyờn dng n g i l song t khi n l s nguyờn . N =222 222 =144+55+21+2 1.0 điểm Test 3: N=12345 12345=1 094 6 +98 7+377+34+1 1.0 điểm Test 4: N =99 999 999 9 99 999 999 9=701408733+26 791 4 296 +24157817+5 702887+51 42 29 + 196 418+75025+28657+1 597 +2 33+ 89+ 13+5. 89 89 = 89 3 1 29 1 29 = 89 + 34 + 5 + 1 4 1000 1000 = 98 7 + 13 5 11 594 11 594 = 1 094 6 + 610 + 34 + 3 + 1 6 1 493 0352 1 493 0352 = 1 493 0352 7 246854244 246854244 = 165580141 + 6324 598 6 + 1 493 0352. KIÊN GIANG KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VÒNG TỈNH LỚP 9 THCS NĂM HỌC 2012-2013 ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC MÔN THI: TIN HỌC Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề) (Đáp án gồm 02
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển tập 22 đề thi học sinh giỏi môn Tin học lớp 9 (có đáp án), Tuyển tập 22 đề thi học sinh giỏi môn Tin học lớp 9 (có đáp án), Tuyển tập 22 đề thi học sinh giỏi môn Tin học lớp 9 (có đáp án)

Từ khóa liên quan