Khảo sát và phân tích một số chỉ tiêu hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần dược phẩm nam hà

55 344 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/09/2015, 15:06

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Dược HÀ NỘI VÕ THỊ QUẾ KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH MỘT s ố CHỈ TIÊU HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY c ổ PHẦN Dược PHẨM n a m hà GIAI ĐOẠN 1998- 2002 (Khoá luận tốt nghiệp dược sĩ khoá 53:1998-2003) Người hướng dẫn: PGS. TS . LÊ VIẾT HÙNG ThS. NGUYỄN TUẤN ANH Nơi thực hiện: CTCPDP Nam Hà Bộ môn Quản lý kinh tế Dược Thời gian thực hiện: 3/3-30/4/2003 t LỜI CẢM ƠN Nhân dịp hoàn thành khoá luận tốt nghiệp em xin phép bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc lời cảm ơn chân thành tới: PGS-TS. Lê Viết Hùng- Phó hiệu trưởng trường Đại Học Dược Hà Nội, người thầy trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ tạo diều kiện thuận lợi em hoàn thành khoá luận tốt nghiệp này. ThS. Nguyễn Tuấn Anh-Giảng viên môn Quản lý kinh tế Dược nhiệt tình bảo hướng dần giúp đỡ em suốt trình làm khoá luận . Nhân em xỉn bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới: DS. Nguyễn Đăng Hiền- Phó giám đốc chi nhánh Dược phẩm Nam Hà Hà Nội. Cử nhân Nguyễn Thanh Dương-Kếtoán trưởng Ban Giám đốc Công ty, toàn thể phòng ban CTCPDP Nam Hà nhiệt tình giúp đỡ em hoàn thành luận văn này. Em xin chân thành cảm ơn thầy cô, cán bộ môn Quản lý kinh tế dược, cán phòng ban trường Đại Học Dược Hà Nội dạy dỗ tạo điều kiện thuận lợi cho em thời gian học tập trường. Cuối cùng, em xin cảm ơn gia đình bạn bè- người động viên giúp đỡ em trình hoàn thành khoá luận này. Hà Nội ngày 25 tháng năm 2003 Sinh viên Vỗ thị Quế MỤC LỤC Trang ĐẶT VÂN Đ Ể . PHẦN l:TổN G QUAN 1.1. Vài nét thị trường thuốc giới vàViệt Nam. 1.2.1. Thị trường thuốc giới. 1.2.2. Thị trường thuốc Việt Nam. 1.2. Doanh nghiệp Dược nhà nước thực trạng cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước Việt Nam. 1.2.1 Các doanh nghiệp nhà nước. 1.2.2. Thực trạng cổ phần hoá doanh nghiệp dược. 1.3. Vài nét trình hình thành phát triển Công ty Dược phẩm Nam Hà. 1.4. Lý luận chung phân tích hoạt động kinh doanh tiêu khảo sát. 10 1.4.1. Phân tích hoạt động kinh doanh. 10 1.4.2. Các tiêu khảo sát. 11 PHẦN 2: ĐÔÌ TƯỢNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN c ứ u 17 2.1 .Đối tượng nghiên cứu. 17 2.2. Nội dung nghiên cứu. 17 2.2. Phương pháp nghiên cứu. 17 PHẦN 3: KẾT QUẢ NGHIÊN c ứ u 18 3.1. Tổ chức máy cấu nhân lực . 18 3.1.1.Tổ chức máy. 18 3.1.2.Cơ cấu nhân lực. 20 3.2. Phân tích hoạt động kinh doanh qua bảng báo cáo 22 HĐSXKD bảng CĐKT 3.2.1. Doanh số mua cấu nguồn mua. 22 3.2.2. Tình hình tiêu thụ sản phẩm. 26 3.2.3. Tinh hình tự sản xuất. 28 3.2.4. Tình hình sử dụng phí. 31 3.2.5. Thu nhập bình quân cán công nhân viên. 32 3.2.6. Năng xuất lao động bình quân. 34 3.2.7. Thực nghĩa vụ với nhà nứơc. 35 3.2.8. Hệ số đòn cân nợ. 36 3.2.9. Tình hình phân bổ vốn. 37 3.2.10. Khả toán. 38 3.2.11. Các hệ số hoạt động. 39 3.2.12. Các tiêu phản ánh lợi nhuận. 40 3.2.13. Một số tiêu chuyên môn: 42 3.3. Chiến lược cạnh tranh phát triển công ty. 44 3.4. Một vài ý kiến bàn luận 46 PHẦN 4: KẾT LUẬN VÀ KIÊN NGHỊ 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO KÝ HIỆU CHỮ VIẾT TẮT CBCNV Cán công nhân viên CTDP Công ty dược phẩm CTCP Công ty cổ phần DN Doanh nghiệp DND Doanh nghiệp dược DNDNN Doanh nghiệp dược nhà nước DNNN Doanh nghiệp nhà nước DSĐH Dược sĩ đại học DSTH Dược sĩ trung học DSM Doanh số mua HĐSXKD Hoạt động sản xuất kinh doanh CĐKT Cân đối kế toán NSLĐ Năng xuất lao động SSĐG So sánh định gốc SSLH So sánh liên hoàn TSCĐ Tài sản cố định TSLĐ Tài sản lưu động ĐẶT VẤN ĐỂ Bước vào thời kỳ công nghiệp hoá, đại hoá đất nước, ngành Dược Việt Nam có bước tiến đáng kể song gặp khó khăn. Các doanh nghiệp vừa phải cạnh tranh gay gắt với thuốc nước, thuốc ngoại nhập, vừa phải đảm bảo cung ứng thuốc thường xuyên, đảm bảo chất lượng, giá phù hợp, đảm bảo sử dụng thuốc an toàn, có hiệu quả. Sự tham gia nhiều thành phần kinh tế vào việc sản xuất cung ứng thuốc đáp ứng phần lớn nhu cầu chăm sóc sức khoẻ người dân. Tuy nhiên điều tạo môi trường cạnh tranh buộc doanh nghiệp Dược phải không ngừng phát triển sản xuất kinh doanh, tăng doanh thu, tăng thị phần. Một yêu cầu đặt doanh nghiệp vừa phải đảm bảỏ kinh doanh có hiệu quả, vừa phải chấp hành đầy đủ qui chế chuyên môn nghành; đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng thuốc cách tăng ưu tiên đầu tư vào công nghiệp bào chế theo tiêu chuẩn GMP. Để đạt mục tiêu việc phân tích hoạt động doanh nghiệp điều cần thiết, cho phép doanh nghiệp nhìn nhận cách đắn khả năng, sức mạnh hạn chế doanh nghiệp mình. Phân tích hoạt động kinh doanh không phương pháp quản lý có hiệu mà công cụ quản lý quan trọng trình thu thập, xử lý thông tin, sở đề mục tiêu, chiến lược phát triển lâu dài cho tương lai. Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà mà tiền thân Xí nghiệp liên hiệp Dược Hà Nam Ninh, Doanh nghiệp dược địa phương đánh giá cao doanh nghiệp dược nay. Năm 1999, công ty triển khai thàrih công việc cổ phần hoá đơn vị để từ ngày 01/01/2000 công ty thức vào hoạt động theo mô hình quản lý với niên hiệu: Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà. Giai đoạn 1998 đến 2002, công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà đạt nhiều thành tựu đánh kể; tiến hành đa dạng hoá kinh doanh, kết hợp sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu, không ngừng đầu tư đổi dây truyền sản xuất. Với mục tiêu tìm hiểu hoạt động kinh doanh Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà,đề tài: “ Khảo sát phân tích hoạt động kinh doanh công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà giai đoạn 1998-2002 “ tiến hành với mục tiêu sau: 1) Tìm hiểu thực trạng tình hình sản xuất kinh doanh công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà giai đoạn 1998-2002. 2) Phân tích hoạt động kinh doanh công ty qua số tiêu kinh tế. 3) Đề số giải pháp góp phần nâng cao hiệu kinh doanh. PHẦN I: TỔNG QUAN 1.1. VÀI NÉT VỂ THỊ TRƯỜNG THUỐC VIỆT NAM VÀ THÊ GIỚI: 1.1.1. Thị trường thuốc thê giới: Theo tạp chí “The Australian Journal of Pharmacy” (số 7/2001) dự báo doanh số bán thuốc 10 thị trường đầu bảng giới tăng khoảng 9% hàng năm 2005. Tổng doanh số 10 nước úc, Bỉ, Canada, Pháp, Đức, ,Nhật, Tây Ban Nha, Anh , Mỹ ước đạt 434 tỷ USD vào năm 2005 so với 282 tỷ USD năm 2000. Riêng thị trường Mỹ tăng lên tới 236 tỷ USD vào năm 2005, tăng trưởng trung bình làl 1,8% chiếm tới 60% thị phần 10 nước kể trên.Vào đầu năm 1990, thị phần dược phẩm Mỹ gấp đôi Châu Âu. 1.1.2. Thị trường thuốc Việt Nam: • Tình hình sử dụng thuốc Việt Nam: Việt Nam thuộc nước có thu nhập thấp trình phát triển, ngân sách đầu tư cho ngành y tế hạn chế. Trong vòng năm, từ 1997 đến 2000, ngân sách đầu tư cho ngành y tế 1% GDP, tính bình quân đầu người đạt 3,5 USD năm [15].Vì ngành Dược gặp không khó khăn kinh phí hoạt động. Theo niên giám thống kê y tế tổng kết công tác Dược năm 2002, tiền thuốc bình quân đầu người nêu bảng sau: Bảng l:Tiền thuốc bình quân tổng sản phẩm quốc nội qua năm Chỉ tiêu -----Tiền thuốc bình quân /người /năm(ƯSD) Tỷ lệ tăng tiền thuốc bình quân so với 1998 (%) GDP bình quân /người/năm (1000VNĐ) Tỷ lê tăng GDP so với 1998 (%)' 1998 1999 2000 2001 2002 5,5 5,0 5,4 6,0 6,7 100 90,9 98,2 109,1 121,8 4.723,0 5.239,8 5.716,6 6.157,3 6.705,0 100 110,9 121,0 130,3 141,9 Bảng cho thấy tiền thuốc bình quân/người/năm tăng dần qua năm từ 1997 đến 2002 ,nhưng tốc độ tăng chậm so với gia tăng GDP.Năm 2002, GDP tăng 141,9 % so với 1998, tiền thuốc bình quân /người/năm tăng 121,8 % Tuy tiền thuốc bình quân/người/năm có gia tăng đáng kể qua năm, song mức độ tiêu thụ thuốc nhân dân ta vào loạithấp Thế Giới so với nước khu vực nước phát triển ( mức bình quân Thế Giới 40 USD/người/năm, nước phát triển 10 USD/người /năm)[13]. • Nguồn cung ứng thuốc cho thị trường thuốc Việt Nam: Nguồn cung cấp cho thị trường chủ yếu hai nguồn nhập sản xuất nước. * Nguồn sản xuất nước: Năm 1998, thị phần thị trường thuốc Việt Nam chiếm khoảng 30% thuốc ngoại nhập làm chủ thị trường nước ta.Trong năm 2002 vừa qua, doanh nghiệp dược nước chiếm lại hai thị trường quan trọng bệnh viện nhà nước thị trường thuốc bảo hiểm.Tuy nhiên cho dù thuốc nội tìm lại chỗ đứng thị trường nước, phục vụ 38,10% nhu cầu thuốc điều trị [9]. Đặc biệt thuốc chuyên khoa, thuốc biệt dược, thuốc đòi hỏi trình độ công nghệ cao sản xuất nước chưa đáp ứng đủ nhu cầu, nguồn nhập thuốc đóng vai trò quan trọng chiến lược cung ứng thuốc ngành dược. Bảng 2:Tỷ trọng thuốc sản xuất nước thuốc nhập khẩu[14][21] N ăm \ Dân số (1000 người) 1998 1999 2000 2001 2002 77.050 76.597 77.685 780.00 78.685 \ C h ỉ tiêu Thành phẩm nhập Bình Tri giá (1000USD) quân(USD) 314.897 4,1 258.194 3,4 286.720 3,7 4,4 343.503 - - Tiền thuốc bình quân (USD) 5,5 5,0 5,4 6,0 6,7 Tỷ trọng(%) Thuốc Thuốc nước NK 26,0 74,0 33,0 67,0 68,0 32,0 35,0 65,0 38,1 61,9 Từ bảng ta thấy nguồn thuốc chủ yếu đáp ứng nhu cầu thuốc nhập khẩu, năm cao chiếm tới 74% (1998).Tuy nhiên số giảm dần tính đến năm 2002 61,9 % * Nguồn nhập khẩu: Tính tới 31/12/2002, có tới 54 doanh nghiệp hai loại hình sản xuất buôn bán thuốc tham gia xuất nhập thuốc [18]. Chênh lệch trị giá thuốc nhập thuốc xuất có xu hướng ngày tăng . Bảng 3: Trị giá thuốc nhập xuất từ 1998 - 2002[15][21] Đơn v ị:triệu USD \ SL Chênh Tăng trưởng Tỷ lệ lệch chênh lệch XK/TTG NK so với 1998 XNK(%) XK vàXK (%) Tổng trị Trị giá giá thuốc NK NK Năm\ XK 1998 432.779 415.728 17.051 398.677 100 3,9 1999 372.678 361.250 11.428 349.822 87,7 3,1 397.935 20.465 377.470 94,7 4,9 2000 418.400 2001 431.260 417.631 13.629 404.002 101,3 3,2 2002 469.016 457.128 11.888 445.240 111,6 2,5 Trong vòng năm từ 1998 đến 2002: +Tỷ trọng trị giá xuất thuốc tổng trị giá nhập xuất thuốc chiếm tỷ lệ thấp, nhìn chung dao động khoảng 3-4% + Chênh lệch giá trị nhập xuất thuốc có xu hướng ngày lớn. Năm 1998 chênh khoảng 398,6 triệu USD đến năm 2002 chênh khoảng 445,2 triệu USD( 111,6 %). Như vậy, hàng năm phải bỏ số ngoại tệ lớn để nhập thuốc. Giá trị nguyên liệu nhập cho sản xuất Việt Nam năm liền từ 1998-2001 tăng chậm so với tốc độ tăng nhập chung. Năm 2001 tỷ lệ nhập nguyên liệu cho sản xuất so với nhập thành phẩm chiếm 17,7% tổng giá trị nhập khẩu. Nói cách khác, nhà sản xuất doanh nghiệp Dược nước chưa thực trọng sản xuất mà chủ yếu nhập thành phẩm để nhanh chóng thu lợi nhuận qua buôn bán. 1.2. DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC VÀ THựC TRẠNG c ổ PHẦN HOÁ CÁC DOANH NGHIỆP Dược NHÀ NƯỚC. 1.2.1. Doanh nghiệp dược nhà nước • Thành tựu : Trong thời kỳ kinh tế hoạt động theo chế kế hoạnh hoá tập trung, thuốc cung ứng theo kế hoạch với giá bao cấp nhà nước, tình hình khan thuốc phổ biến[13]. Đầu năm 90 kinh tế nước ta chuyển sang hoạt động theo chế mới, ngành Dược có bước phát triển đảm bảo đáp ứng nhu cầu thuốc công tác chăm sóc bảo vệ sức khoẻ nhân dân. Giá trị tổng sản lượng thuốc sản xuất nước phản ánh mức độ khả sản xuất thuốc ngành công nghiệp Dược nước. Theo nguồn niên giám thống kê y tế ta có: Bảng 4: Giá trị tổng sản lượng thuốc sản xuất nước Năm Chỉ tiêu 1998 1999 2000 2001 2002 Giá trị tổng sản lượng (triệu đồng ) Tỷ lệ % so với 1998 1.485.170 100 1.727.504 2.314.810 2.657.415 2.850.000 116,3 155,9 178,9 191,8 Bên cạnh thuốc xuất xứ từ nước ngoài, xuất ngày nhiều thuốc sản xuất nước có chất lượng cao. Thuốc sản xuất nước ngày đa dạng, số mặt hàng ngày nhiều hơn, mẫu mã phong phú, chất lượng tốt hơn. Các doanh nghiệp đầu tư đổi trang thiết bị, nghiên cứu sản xuất dạng bào chế viên sủi bọt , viên mềm, dạng thuốc phun mù, dạng gel bôi da. Trong mặt hàng thuốc đông dược có vai trò ngày quan trọng có số đăng ký chiếm 16% tổng số thuốc đăng ký [9]. Đến năm 2002, thuốc sản xuất nước đáp ứng khoảng 38,10% nhu cầu nước. Tính đến 30/12/2002 tổng số đăng ký hiệu lực thuốc tiền vốn nợ. Nợ phải trả liên tục tăng từ 51,2 tỷ năm 2000 lên 74,7 tỷ (tăng 145,8%) năm 2001 đạt 72,6 tỷ năm 2002 , giảm so với 2001 gần tỷ. Tỷ số nợ/vốn CSH tăng từ lần năm 1998 lên lần vào năm 2002. Tốc độ gia tăng nợ bất ổn thực tế qui mô hoạt động công ty dần đưọc nâng lên nhiều kể từ năm 2000. Như công ty phải gia tăng vay nợ mở rộng hoạt động kinh doanh. - Trong cấu nợ từ 1998 đến 2002, nợ ngắn hạn trì cao tổng số nợ, chiếm tỷ trọng từ 29,9- 46,2% tổng nguồn vốn. - Từ năm 2000, nợ tăng với tốc độ lớn so với vốn chủ sở hữu tổng vốn làm cho hệ số đòn cân nợ tăng so với năm trước. Cụ thể: năm 2000 tỷ số nợ vốn CSH tăng 0,8%, hệ số nợ tăng 0,06% so với 1999. 3.2.9. Tình hình phân bổ vốn: Tinh hình phân bổ vốn nói lên chủ trương hoạt động công ty cân đối nguồn vốn cho phù hợp với mục tiêu kinh doanh giai đoạn. Từ bảng cân đối kế toán, ta khái quát tình hình phân bổ vốn công ty bảng sau: Bảng 19: Tình hình phân bổ vốn công ty từ 1998-2002 Đơn v ị: triệu đồng s '^ \ N ã m 1998 1999 TT Chỉ t ì e ữ ^ \ Gtri % Gtri Tổng tài sản 58.997 100 50.107 I TSLĐ 46.649 79,1 37.347 Tiền 3.009 5,1 1.896 Nợ phải thu 14.547 24,6 11.257 Hàng tồn kho 25.722 43,6 21.286 TSLĐ khác 3,371 5,8 2.908 II TSCĐ 12.348 20,9 12.760 SSĐG TSLĐ 100 với 1998(%) SSĐG TSCĐ 100 với 1998(%) Nhận xét: - 2000 Gtri % % 100 68.314 100 74,5 3,8 22,5 42,4 5,8 25,5 80,1 103,3 49.338 2005 17.032 28.300 2.001 18.976 72,2 4,1 23,8 41,4 2,9 27,8 105,8 153,7 2001 Gtri 2002 % Gtri (%) 98.292 100 96.892 100 70.557 2.276 36.961 27.766 3.554 27.735 71,8 2,3 37,6 28,2 3,6 28,2 151,2 22Í8 68.663 3.136 24.919 34.775 5.833 28.229 70,9 3,2 25,7 35,8 6,0 29,1 147,2 228,6 Giá trị tổng tài sản tăng dần từ 1999 đến 2002, đặc biệt năm 2001, giá trị TSCĐ tăng 228,6% so với năm 1998 giai đoạn công ty đầu tư xây dựng 37 mua sắm máy móc cho xưởng sản xuất thuốc tân dược thuốc soft-gelatin đạt tiêu chuẩn GMP-ASEAN. - Vốn tiền công ty chiếm tỷ trọng nhỏ cấu nguồn vốn từ 2,3% đến 5,1% tổng nguồn vốn có xu hướng giảm dần, giá trị tuyệt đối tăng dần qua năm. Điều chứng tỏ tiền mặt công ty luân chuyển thường xuyên năm 2001 hoạt động sản xuất kinh doanh công ty dần vào ổn định. - Qua bảng ta thấy khoản nợ phải thu có chiều hướng tăng, thường chiếm tỷ trọng từ 22 đến 34% cho thấy công ty bị chiếm dụng vốn nhiều. Trong TSLĐ, hàng tồn kho chiếm tỷ lệ tương đối cao từ 28,2 % đến 43,6%, tỷ lệ ảnh hưởng nhiều đến khả toán nhanh công ty. 3.2.10. Khả toán: Qua bảng cân đối kế toán công thức tính(5),(6),(7) ta có bảng sau: Bảng 20: Các tiêu phản ánh khả toán STT -— _______ Năm Chỉ tiêu — —— Hê số toán nhanh (lẩn) Hệ số toán ngắn hạn (lẩn) Khả toán (%) (Tỷ suất tự tài trợ) Nhận xét: 1998 1999 2000 2001 2002 1,14 0,91 0,85 1,08 0,76 2,47 2,12 2,01 1,79 1,54 49 45 45 34,2 33,4 - Hệ số toán ngẩn hạn (hệ số toán thời) có giá trị từ 1,54 đến 2,47 lớn nhiều lần so với hệ số toán nhanh. Như vậy, công ty có tài sản lưu động lớn nhiều so với khoản nợ ngắn hạn có đủ khả để toán khoản nợ này. Nguyên nhân giãn khoảng cách khả toán nhanh khả toán thời tài sản lưu động hàng tồn kho chiếm giá trị lớn. - Khả toán nhanh năm 2001 giảm từ 1,08 xuống 0,76 % năm 2002 gia tăng lớn hàng tồn kho. Hàng tồn kho năm 2001 đạt 27,6 tỷ năm 2002 đạt 34,7 tỷ, tăng tỷ. Trong suốt năm, hệ số toán nhanh công ty xấp xỉ 1, điều cho thấy công ty có khả 38 huy động vốn nhanh, dễ dàng toán công nợ cần thiết; Tuy nhiên, công ty cần ý đặc biệt đến vấn đề quản trị hàng tồn kho cho hợp lý, tránh tích trữ nhiều gây phát sinh mạnh chi phí lưu kho, đẫn đến gia tăng chi phí làm giảm hiệu sản xuất kinh doanh. - Khả toán % nguồn vốn chủ sở hữu so với tổng nguồn vốn nợ hay gọi tỷ xuất tự tài trợ. Chỉ tiêu giảm dần từ 49% năm 1998 xuống 34,2% năm 2001. Điều nghĩa vốn chủ sở hữu công ty mà công ty tăng tổng nguồn vốn kinh doanh vốn vay tỷ xuất tự tài trợ giảm xuống. 3.2.11. Các hệ sô hoạt động: Dựa vào bảng cân đối kế toán công thức tính toán (8), (9), (10), (11), ( 12),(13) ta có kết thu bảng sau: Bảng 21: Các hệ sô phản ánh khả hoạt động công ty STT 1998 Chỉ tiêu -— Hệ số sử dụng tổng tài sản Vòng quay VCĐ (vòng/năm) Vòngquay VLĐ (vòng/năm) Hq sử dụng VLĐ (%) Hệ số quay vòng hàng tồn kho (vòng/năm) Số ngàyTB vòng quay hàng tồn kho (ngày) Nhận xét: 1999 3,6 17,2 4,6 2000 2001 2002 1,1 6.3 4,1 16,1 5,5 0,6 7,1 3,5 12,6 4,8 2,0 6,3 2,4 8,5 3,3 1,5 6,3 2,5 8,6 3,5 1,6 5,1 58 51 58 58 71 - Các số : Hiệu suất sử dụng tổng tài sản, vòng quay TSCĐ, vòng quay TSLĐ giảm từ năm 2000, 2001. Nguyên nhân công ty hoạt động hiệu mà năm gần nguồn vốn công ty tăng lên nhiều, tốc độ tăng qui mô sản xuất kinh doanh tăng nhanh, TSCĐ đầu tư để đưa vào sản xuất chưa phát huy hết công suất, đến năm 2002 số tăng so với năm trước sản xuất bắt đầu vào ổn định dần. - Hiệu sử dụng VLĐ năm 2002 có tăng năm trước nhìn chung hiệu sử dụng VLĐ công ty năm thấp. 39 - Năm 2002, lượng hàng tồn kho tăng đột biến, chủ yếu lànguyên liệuphục vụ cho sản xuất, hệ số quay vòng hàng tồn kho giảm từ 6,3 vòng/ nămnăm 2000 xuống 5,1 vòng /năm năm 2002 làm cho số vòng quay trung bình vòng quay hàng tồn kho tăng từ 51 ngày lên 71 ngày. 3.2.11. Các tiêu phản ánh lợi nhuận kinh doanh: Dựa vào bảng báo cáo hoạt động kinh doanh công thức tính (14)(15)(16)(17) ta có bảng 22 (trang sau). Nhận xét: - Doanh thu công ty qua năm có giá trị tăng không đồng đều, năm 1999 giảm 96,7% so với 1998, từ cổ phần hoá doanh thu tăng ổn định trở lại. Năm 2002, doanh thu tăng 114,6 % so với 1998, tức tăng 30 tỷ . - Tỷ lệ lãi gộp thể số tiền lãi thu bán 100 đồng doanh thu. Mức tỷ lệ lãi gộp cao ổn định qua năm 26,0%. Như doanh thu bán hàng công ty có mức độ tăng không đồng năm song tỷ lệ lãi gộp giữ vững. - Lãi ròng từ sau cổ phần hoá tăng xấp xỉ 200% so với 1998, hoạt động sản xuất kinh doanh công ty thu hiệu cao sách ưu đãi thuế năm sau cổ phần hoá (năm 2001 2002 thuế thu nhập DN giảm 25% ). Năm 2002 lãi ròng đạt cao nhất, tăng 234,2% so với 1998 .Các số phản ánh lợi nhuận: doanh lợi tiêu thụ sản phẩm, doanh lợi tài sản, doanh lợi VCSH tăng so với 1998. Đặc biệt năm 2001, 2002 giảm thuế số tăng cao so vớivới 1998 năm sau đạt cao so với năm trước. 40 / // / / ã 212.391 1998 Giá tri SSĐG% 1-H cd Z un 00rv cn CO GN co CO m t— H T-H 3.2.13. Các tiêu chuyên môn: Màng lưới phục vụ: • Đối với DND, đặc biệt DND địa phương mục tiêu lợi nhuận, phân tích hiệu kinh doanh phải xét đến việc thực hiên trách nhiệm xã hội. Đó tiêu đảm bảo cung ứng thuốc đầy đủ kịp thời chất lượng [1]. Qua hồi cứu số liệu công ty năm ta có tổng số điểm bán thuốc công ty sau: Bảng 23: Tổng sô điểm bán thuốc CTCPDP Nam Hà qua năm STT Chỉ tiêu Số điểm bán thuốc tỉnh: - Sô điểm bán buôn: - Số điểm bán lẻ: Số điểm bán thuốc tỉnh: - Số điểm bán buôn: - Số điểm bán lẻ: Tổng số điểm bán thuốc: 1998 1999 2000 2001 2002 282 284 284 301 289 6 275 278 278 283 296 27 29 28 34 33 27 29 28 33 34 0 0 309 313 312 322 335 Từ số liệu thu bảng áp dụng công thức (18), (19), (20) ta kết bảng sau: Bảng 24: Màng lưới phục vụ bán thuốc Công ty Dược Phẩm Nam Hà từ 1998 -2000. 1998 Chỉ tieu —p (người) 1999 2000 2001 2002 6.690 6.646 6.649 6.535 6.275 s (km2) 5,9 5,9 5,9 5,8 5,5 R (km2) 1,37 1,36 1,36 1,35 1,33 Cho đến năm 2002, Công ty CPDP Nam Hà có 334 điểm bán thuốc khắp tỉnh thành nước. Các hiệu thuốc phận quan trọng công tác tiêu thụ sản phẩm hàng hoá công ty, thực khâu bán buôn bán lẻ sản phẩm công ty sản xuất mua từ đơn vị bạn. Các hiệu thuốc bán lẻ công ty nằm tỉnh Nam Định có số lượng tăng dần qua năm, từ 275 điểm bán lẻ tăng lên 296 điểm năm 2002.Tuy nhiên theo bảng trên, ta thấy mạng lưới bán thuốc công ty thưa, số dân trung bình điểm bán thuốc phục vụ 6000 người, bán kính phục vụ điểm bán thuốc khoảng 1,35 km tiêu không vùng. Các hiệu thuốc thuờng tập trung đông nơi đông dân cư thành phố, khu vực quanh bệnh viện. Các tiêu số dân, bán kính phục vụ diện tích bình quân điểm bán thuốc phục vụ giảm dần . Như nói mạng lưới cung ứng thuốc công ty ngày mở rộng, tạo điều kiện thuận lợi cho nhu cầu mua thuốc người dân. • Chất lượng: Để đảm bảo cho chất lượng thuốc trước lưu hành thị trường, CTCPDP Nam Hà tuân thủ nghiêm ngặt qui trình từ khâu kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào khâu bảo quản trước xuất xưởng. Năm 2001, công ty đưa vào sử dụng phòng kiểm tra chất lượng đạt tiêu chuẩn GLP. Phòng kiểm tra chất lượng có nhiệm vụ kiểm tra toàn nguyên phụ liệu, bao bì trước đưa vào sản xuất, kiểm tra chất lượng bán thành phẩm, thành phẩm trước xuất xưởng. Các cán phòng kiểm nghiệm người trẻ tuổi, có trình độ cao, gồm 06 DSTH, 06 DSĐH 01 cử nhân hoá học. Qua khảo sát số lượng mẫu kiểm nghiệm tỷ lệ mẫu không đạt thể bảng sau: Bảng 25: Sô lượng mẫu kiểm nghệm qua năm từ 1998-2002 Nãm 1998 2000 1999 2001 2002 Chỉ tiêu SL % SL % SL % SL SL % % Số mẫu 807 100,0 845 100,0 1021 100,0 1028 100,0 1042 100,0 kiểm nghiệm 796 98,6 828 97,9 1006 98,5 1016 98,8 1033 99,1 + Đat 11 17 15 12 0,9 1,4 1,5 2,1 1,2 +Không đạt Kết khảo sát bảng cho ta thấy tỷ lệ mẫu kiểm nghiệm không đạt chất lượng giảm dần qua năm, từ 1,4% mẫu không đạt năm 1998 giảm xuống 0,9% năm 2002. 43 Chính khâu trình đảm bảo chất lượng thực tốt nên sản phẩm công ty sản xuất có uy tín thị trường so với nhiều sản phẩm loại. Mặt hàng thuốc ho Bổ Phế Chỉ Khái Lộ điển hình, công ty định giá mặt hàng cao khoảng 20% so với sản phẩm loại công ty khác người dân tin dùng chất lượng sản phẩm. Các sản phẩm Công ty đạt danh hiệu “ Hàng Việt Nam chất lượng cao” suốt năm liền từ 1999 đến 2002 tiếp tục phấn đấu giữ vững danh hiệu năm tới. • Hướng dẫn sử dụng thuốc: - Công ty Cổ Phần Dược phẩm Nam Hà có mạng lưới bán 'thuốc trải rộng khắp nước. Để phục vụ cho nhu cầu nguời đân tốt nhất, công ty có đội ngũ cán có chuyên môn dược bán hàng hiệu thuốc có trình độ từ sơ cấp trở lên. Đội ngũ thường xuyên cập nhật thông tin dược, qui chế chuyên môn Sở Y Tế, Cục quản lý Dược, định kỳ tập huấn hướng dãn sử dụng thuốc cho người dân. - Các qui chế chuyên môn qui chế thuốc độc, thuốc gây nghiện , thuốc hướng tân thần thực nghiêm ngặt. - Việc người bán thuốc phải có trình độ dược vừa thể chấp hành qui chế chuyên môn công ty, vừa tạo tin tưởng cho người dân mua thuốc hiệu thuốc công ty 3.3. Chiến lược cạnh tranh phát triển công ty: Là DND, công ty phải đảm bảo yêu cầu chuyên môn như kịp thời, chất lượng mà phải mở rộng sản xuất, tăng khả cạnh tranh so với doanh nghiệp khác. Xã hội phát triển, đời sống nhân dân nâng cao ảnh nhiều tới nhu cầu dùng thuốc người dân. Điều mang đến hội thách thức lớn cho doanh nghiệp dược phẩm. Để có thể cạnh tranh có hiệu cần có kết hợp yếu tố marketing: sản phẩm, giá cả, phân phối đẩy mạnh bán hàng.Trong chiến lược sản phẩm có vai trò đặc biệt quan trọng. Có công ty đưa thị trường danh mục thuốc với nhiều nhóm, nhiều chủng loại, có nhiều mặt hàng thông thường. Cùng mặt 44 hàng có hàng chục xí nghiệp sản xuất làm cho cạnh tranh trở nên gay gắt, hiệu kinh tế thấp. Nhận thấy điều này, CTCPDP Nam Hà tập chung vào phát triển mặt hàng cách chọn lọc, điều chỉnh cấu mặt hàng theo xu hướng giảm dần loại thuốc có giá trị thấp, tăng dần loại thuốc có giá trị cao, phù hợp với nhu cầu thị trường. Công ty mạnh dạn loại bỏ mặt hàng ưu cạnh tranh sinh lời để tập chung vào mặt hàng chủ lực, sản xuất số mặt hàng định để đáp ứng nhu cầu thị trường làm phong phú danh mục sản phẩm . Ví dụ loại thuốc tiêm vitamin Bl, BI2, thuốc nước DEP, ASA công ty sản xuất với số lượng ít, tập trung đầu tư lớn vào mặt hàng công ty mạnh Bổ phế viên ngậm, thuốc nhỏ mũi dạng xịt Coldi, Coldi-B, viên sủi bọt. Để sản phẩm thu hút người tiêu dùng cần có khác biệt trội so với sản phẩm có thị trường. Do công ty đầu tư nhiều vào công tác nghiên cứu để tạo sản phẩm mới. Trung bình năm công ty đăng ký khoảng 20 mặt hàng mới. Công ty CPDP Nam Hà công ty Việt Nam đưa thị trường loại thuốc xịt mũi với sản phẩm có uy tín thị trường Coldi-B Coldi. Các sản phẩm có dạng bào chế đại, có tác dụng tốt thuốc phân tán dạng hạt nhỏ thấm nhanh vào niêm mạc mũi, gây tác dụng nhanh. Để tạo cho sản phẩm có điểm khác biệt tăng cường hiệu điều trị, công ty phối hợp nhiều dược chất sản phẩm không dùng hoạt chất đơn thuần. Chẳng hạn sản phẩm Coldi sụ kết hợp tác dụng co mạch chống xung huyết Oxymetazolin tác dụng chống viêm Dexamethazol giúp giảm nhanh triệu chứng nghẹt mũi. Tác dụng sát khuẩn đường tiêu hoá, chữa đau bụng, kiết lỵ Berberin đa biết đến từ lâu, công ty nghiên cứu cho sản phẩm Loperin kết hợp thành phần Bererin, Ba chẽ, Mộc hương. Sự kết hợp vị thuốc đông y làm tăng tác dụng thuốc lên nhiều so với thuốc có thành phần. Thuốc Đông dược nhóm thuốc phù hợp với thị hiếu khách hàng muốn quay sử dụng thuốc có nguồn gốc dược liệu, không đòi hỏi công nghệ sản xuất phức tạp. Vì công ty có chiến lược hướng phát triển vào nhóm thuốc này. Các mặt hàng thuốc Đông dược công ty năm 2002 chiếm tỷ lệ 45 cao 34,3%. Một số mặt hàng thuốc đông dược công ty có uy tín thị trường như: Cao ích mẫu, Ninh khôn chí bảo hoàn . từ mặt hàng truyền thống công ty xi rô Bổ phế khái lộ, công ty nghiên cứu thành công Bổ phế viên ngậm tiện dùng mà giữ nguyên hiệu điều trị. Thêm vào đó, công ty đầu tư máy móc mới, đại cho công đoạn đóng gói. Các thuốc viên hoàn ép vỉ nhựa thay cho lọ thuỷ tinh trước khiến cho hình thức thuốc đẹp lên nhiều. Nhờ sản phẩm công ty tăng hấp dẫn với khách hàng. Tuy nhiên điều quan trọng chất lượng sản phẩm, chất lượng tốt tạo dựng uy tín lâu dài. Do vậy, công ty ý đến vấn đề nâng cao chất lượng sản phẩm. Công ty đầu tư vào xây dựng, lắp đặt dây chuyền sản xuất đạt tiêu chuẩn GMP phòng kiểm tra chất lượng đạt tiêu chuẩn GLP vào cuối năm 2001. Nhờ có đầu tư vào công nghệ kiểm tra chất lượng nên sản phẩm công ty có chất lượng tốt khách hàng tín nhiệm. Để mở rộng thị trường, cạnh tranh với đơn vị khác, công ty thiết lập chi nhánh Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Lạng Sơn xây, dựng hệ thống đại lý 35/61 tỉnh thành nước [20]. Đến tháng 5/2002, CTDP Nam Hà thành lập phòng phân phối riêng biệt, chuyên lo nhiêm vụ phân phối mặt hàng sản xuất công ty. Điểm chiến lược phối chuyên môn hoá phận phân phối tăng cường kênh phân phối trực tiếp đến khách hàng, giảm bớt khâu trung gian. [20]. Chính sách sản phẩm phân phối sách hệ thống Marketing mix công ty để tạo uy tín ưu cạnh tranh. Qua đánh giá chung, sách công ty áp dụng cách bước đầu đem lại uy tín cho công ty thị trường thuốc nước. 3.4. Một vài ý kiến bàn luận: Với chức sản xuất kinh doanh xuất nhập thuốc, CTCPDP Nam Hà tiền thân doanh nghiệp dược nhà nước không ngừng đổi phát triển. Đặc biệt sau hoàn thành cổ phần hoá vào năm 2000, công ty thực đổi chiến lược phát triển mở rộng nâng cao chất lượng, giá trị hàng tự sản xuất, tăng cường hệ thống phân phối đến điểm bán lẻ, từ có 46 bước tiến đáng kể hoạt động sản xuất kinh doanh. Các tiêu mua vào bán tăng so với năm trước tỷ lệ tăng chưa phải cao lắm. Một phần nguyên nhân ngày có nhiều cạnh tranh công ty nước nước ngoài. Mặt khác, sau cổ phần hoá công ty đầu tư lượng vốn vào xây dựng nhà xưởng,dây truyền GMP phòng kiểm nghiệm GLP làm cho TSCĐ năm 2001 đạt gần 30 tỷ, tăng 224,8% so với 1998. Trong năm đầu, đầu tư chưa thể phát huy hiệu ngay, thực bước bứt phá nhằm tăng thêm lực cho công ty năm tiếp theo. Để mở rộng vốn sản xuất tăng cường hiệu kinh doanh, công ty huy động lượng lớn vốn từ bên (vay, chiếm dụng) hệ số nợ công ty tăngtương đối cao, năm 2001 nợ chiếm 76% tổng vốn. Điều ảnh hưởng đến tính chủ động kinh doanh công ty giảm lợi nhuận phải trả lượng lớn lãi vay từ ngân hàng. Nhưng mạnh dạn đổi sách đầu tư mở rộng sản xuất mà kể từ năm 2000, tiêu phản ánh lợi nhuận kinh doanh tăng cao so với năm trước. Doanh lợi tài sản tăng từ 0,6% năm 1998 lên 0,85% năm 2002, doanh lợi tiêu thụ sản phẩm năm 2002 đạt 0,34%, tăng gấp đôi so với 1998. Như vậy, sau năm cổ phần hoá, kết đạt dược chưa phải cao ta thấy hoạt động sản xuất kinh doanh công ty có bước tiến đáng kể bước đầu xây dựng hình ảnh uy tín công ty thị trường Dược phẩm nước. 47 PHẨN IV: KẾT LUẬN VÀ ĐỂ XUÂT 4.1. Kết luận: ế Với mục đích đánh giá hoạt động kinh doanh CTCPDP Nam Hà nãm gần tiến hànhkhảo sát, phân tích số liệu công ty. Qua rút số kết luận sau: 1. Bộ máy tổ chức hợp lý, xếp cấu nhân lực phù hợp, tỷ lệ cán có trình độ sau đại học đại học chiếm 19,0%. 2. DSM tăng trưởng từ 116,8- 118,8%, doanh số mua nhập có xu hướng giảm từ 52-44%. 3. DSB tăng từ 112,5-114,65, chủ yếu bán buôn, bán lẻ phục vụ cho nhân dân tỉnh. 4. Tổng giá trị hàng sản xuất công ty tăng trưởng từ-l 14,4-122,3%, đồng thời có mở rộng số lượng chủng loại mặt hàng. 5. NSLĐ giảm từ 81,2% xuóng 64,4% công ty tuyển thêm nhiều nhân viên khâu phân phối lưu thông. 6. Lương thu nhập cán công nhân viên tăng trưởng qua năm. Thu nhập năm 1998 650.000 dến năm 2002 1.000.000 đồng 7. Nộp ngân sách nhà nước tăng từ 112,6-151,9%. Mức độ tăng giảm nộp ngân sách phần sách ưu đãi nhà nước sau cổ phần. 8. Hoạt động kinh doanh tài chính: - Tổng tài sản tổng vốn tăng dần qua năm, sau’khi đầu tư xây dựng xưởng đạt tiêu chuẩn GMP phòng kiểm nghiệp GLP năm 2001,TSCĐ công ty tăng 224,8% vốn CSH tăng 121,9%. - Khả toán công ty từ 1998-2001 có độ an toàn tương đối cao, thường xấp xỉ 1, đến năm 2002 hệ số toán nhanh giảm xuống 0,76% hàng tồn kho nhiều. - Vòng quay TSCĐ,TSLĐ có xu hướng giảm từ năm 2000 công ty có đầu tư lớn vào TSCĐ TSLĐ, nên bước đầu chưa phát huy hết hiệu đầu tư mới. 48 - Doanh lợi tiêu thụ sản phẩm tăng trưởng từ 0,17% - 0,34%, số doanh lợi tài sản, doanh lợi VCSH chưa ổn định bước đầu đầu tư nên chưa đem lại hiệu mức cao nhất. 9. Hoạt động chuyên môn: bên cạnh mục tiêu lợi nhuận, công tác chuyên môn công ty trọng. Các thuốc công tỵ sản xuất đạt tiêu chất lượng. Đội ngũ bán hàng có trình độ từ dược tá trở lên. 10. Chiến lược cạnh tranh: Công ty có hướng nhìn đắn đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm đồng thời không ngừng mở rộng trì mạng lưới cung ứng thuốc, thiết lập phòng phân phối riêng biệt nhằm làm giảm bớt khâu trung gian tăng chất lượng cung ứng thuốc. 4.2. Đề xuất: • Đối với nhà nước: - Nhà nước Bộ y tế nên có sách hỗ trợ vốn đầu tư cho DND để nghiên cứu sản xuất thuốc mới, nâng cao, hiệu chữa bệnh thuốc nước. - Bộ y tế cần có biện pháp quản lý chặt chẽ nữa, chấn chỉnh hoạt động thị trường dược phẩm nhằm tạo cạnh tranh lành mạnh DN nước, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát huy nội lực. • Đối với CTCPDP Nam Hà; - Công ty cần có sách ưu đãi thu hút đội ngũ trẻ có lực trình độ chuyên môn cao, có kế hoạch đào tạo mới, đào tạo lại cho CBCNV. - Về hoạt động tài chính, công ty cần cân đối xuất - nhập - tồn đề mức tổn kho hợp lý. Đối với tổn kho lâu nên mạnh dạn có biện pháp xử lý kịp thời, thu hồi vốn để đầu tư kinh doanh mới. - Để tăng doanh thu, tạo uy tín, công ty cần có thêm biện pháp quảng bá sản phẩm gắn với hình ảnh công ty. Ngoài mặt hàng thuốc Đông dược, công ty cần nghiên cứu mở rộng tới nhóm mặt hàng thuốc kháng sinh thuốc tim mạch cho phù hợp với mô hình bệnh tật năm tới. 49 (N CO CM On ƠN CO in co in 1— H 35.265 61.269 6,2 H m 1-H OS On 1— CO 00" Ô £ 00 V-H VO l> o ' 57,6 giá trị 2.452 6.071 1.647 8.765 4.764 5.547 413 33.859 63.518 2,6 13,8 0,6 53,4 100 00" giá trị 2.498 7.671 1.866 9.043 4.554 5.643 455 33.827 65.059 2002 8,6 51,3 1> 0" 53,7 100 giá trị 2.377 4.992 1.532 8.639 4.228 3.795 2001 in 373 33.216 51.749 00 (N 1.273 9.950 3.934 2.552 480 32.978 57.851 Os co Chi phí QC Khâú hao TSCĐ Hư hao Chi phí khác Tổng chi phí Chi phí/DThu giá trị 2.256 2000 o\ in CO ON Chi phí QLHC giá trị " 1.640 2.925 983 7.090 3.053 1999 S STT Chỉ tiêu Phí vận chuyển Lương Bảo hiểm 1998 tỗ Năm Tổng mức phí cấu sử dụng phí công ty CPDP Nam Hà từ 1998 - 2002 00 00 ON ƠN CO [...]... lao động làm việc trong đợn vị, là sức mạnh giúp đơn vị vượt qua nhiều thách thức khó khăn 1.4 LÝ LUẬN CHƯNG VỂ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ CÁC CHỈ TIÊU KHẢO SÁT 1.4.1 Phân tích hoạt động kinh doanh[ 2][12]: • Khái niệm: Phân tích hoạt động kinh doanh là quá trình nghiên cứu để đánh giá toàn bộ quá trình và kết quả hoạt động kinh doanh ở doanh nghiệp, nhằm làm rõ chất lượng hoạt động kinh doanh và. .. nhà nước hiện nay Công ty là một đơn vị hạch toán độc lập trực thuộc sở y tế Nam Định, có con dấu riêng và đăng ký tài khoản tại ngân hàng Tháng 3/1979 xí nghiệp Liên hiệp Dược Hà Nam Ninh được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 công ty: - Công ty dược phẩm Hà Nam Ninh - Công ty dược liệu Hà Nam Ninh - Xí nghiệp Dược phẩm Hà Nam Ninh t Năm 1995, xí nghiệp liên hiệp dược đổi tên là công ty dược phẩm Nam. .. quả hoạt động cao hơn: bộ máy tinh gọn, việc làm ổn định, doanh thu tăng, lợi nhuận tăng Người lao động trong doanh nghiệp là những cổ đông đóng góp cổ phần đã làm việc có trách nhiệm hơn, gắn bó hơn với doanh nghiệp 1.3 Vài nét về quá trình hình thành và chức năng nhiệm *vụ của công ty cổ phần Dược Phẩm Nam Hà Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà được hình thành trong xu thế cổ phần hoá của các doanh nghiệp... Nam Hà dưới sự quản lý của Sở y tế Nam Hà Năm 1996, sau khi tách tỉnh Nam Hà thành 2 tỉnh Nam Định và Hà Nam, công ty vẫn giữ nguyên tên là công ty dược phẩm Nam Hà tỉnh Nam Định dưới sự quản lý của Sở y tế Nam Định Thực hiện chỉ thị số 20/CT-TT ngày 21/4/1999 của thủ tướng chính phủ về việc sắp xếp và đổi mới các DNNN và quyết định số 2199/QĐ-UB ngày 1/1/2000 của uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định, công. .. các phương án và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh ở doanh nghiệp Như vậy, phân tích hoạt động kinh doanh là quá trình nhận thức và cải tạo hoạt động kinh doanh một cách tự giác và có ý thức, phù hợp với điều kiện cụ thể và với yêu cầu của các qui luật kinh tế khách quan, nhằm đem lại hiệu quả kinh doanh cao hơn 10 * Ý nghĩa: * Phân tích hoạt động kinh doanh là công cụ để phát... qua phân tích họ mới có thể quyết định đúng đắn trong việc hợp tác đầu tư, cho vay., với doanh nghiệp nữa hay không ? * Nhiệm vụ của phân tích hoạt động kinh doanh: Để trở thành công cụ quan trọng của quá trình nhận thức hoạt độngkinh doanh ở doanh nghiệp và là cơ sở cho việc ra quyết định kinh doanh đúng đắn Phân tích hoạt động kinh doanh có những nhiệm vụ sau: * Kiểm tra đánh giá hoạt động kinh doanh. .. năng tiềm tàng trong hoạt động kinh doanh, là công cụ cải tiến cơ chế quản lý trong kinh doanh * Phân tích hoạt động kinh doanh cho phép nhà doanh nghiệp nhìn nhận đúng đắn về khả năng, sức mạnh cũng như những hạn chế trog doanh nghiệp của mình Chính trên cơ sở này các doanh nghiệp sẽ xác định đúng đắn về mục tiêu cùng các chiến lược kinh doanh có hiệu quả * Phân tích hoạt động kinh doanh là cơ sở quan... định kinh doanh * Phân tích hoạt động kinh doanh là công cụ quan trọng trong những chức năng quản trị có hiệu quả ở doanh nghiệp * Phân tích hoạt động kinh doanh là biện pháp quan trọng để phòng ngừa rủi ro * Tài liệu phân tích hoạt động kinh doanh không chỉ cần thiết cho các nhà quản trị ở bên trong doanh nghiệp mà còn cần thiết cho các đối tượng bên ngoài khác khi họ có mối quan hệ về nguồn lợi với doanh. .. công ty Dược phẩm Nam Hà đã chuyển sang hoạt động theo mô hình mới đa dạng hoá sở hữu đó là Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà, với tên giao dịch là NAPHACO, trụ sở chính đặt tại 45-Hàn Thuyên Nam Định Công ty có chức năng nhiệm vụ là: - Sản xuất và kinh doanh thuốc tân dược , đông dựơc và mỹ phẩm - Xuất nhập khẩu trực tiếp thuốc, nguyên liệu làm thuốc, tinh dầu, y dụng cụ, thiết bị y t ế Để tồn tại và. .. cáo HĐSXKD và bảng CĐKT: 3.2.1 Doanh sô mua và cơ cấu nguồn mua: Mua hàng là một khâu quan trọng trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Nếu doanh nghiệp thực hiện tốt kế hoạch mua hàng, đảm bảo đủ về số lượng, chủng loại, chất lượng và giá cả hàng mua thì sẽ góp phần vào việc thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đạt hiệu quả kinh tế cao 22 Bảng 8: Doanh số mua và cơ cấu . sản xuất. Với mục tiêu tìm hiểu hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà, đề tài: “ Khảo sát và phân tích hoạt động kinh doanh công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà giai đoạn 1998-2002. tiến hành với mục tiêu sau: 1) Tìm hiểu thực trạng tình hình sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà giai đoạn 1998-2002. 2) Phân tích hoạt động kinh doanh của công ty qua một số. luận chung về phân tích hoạt động kinh doanh và các chỉ tiêu khảo sát. 10 1.4.1. Phân tích hoạt động kinh doanh. 10 1.4.2. Các chỉ tiêu khảo sát. 11 PHẦN 2: ĐÔÌ TƯỢNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
- Xem thêm -

Xem thêm: Khảo sát và phân tích một số chỉ tiêu hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần dược phẩm nam hà, Khảo sát và phân tích một số chỉ tiêu hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần dược phẩm nam hà, Khảo sát và phân tích một số chỉ tiêu hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần dược phẩm nam hà

Từ khóa liên quan