cấu trúc các ideal nguyên tố và tối đại trong vành đa thức trên miền nguyên dedekind

5 1,311 16
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2013, 15:48

trình bày về cấu trúc các ideal nguyên tố và tối đại trong vành đa thức trên miền nguyên dedekind
- Xem thêm -

Xem thêm: cấu trúc các ideal nguyên tố và tối đại trong vành đa thức trên miền nguyên dedekind, cấu trúc các ideal nguyên tố và tối đại trong vành đa thức trên miền nguyên dedekind

Từ khóa liên quan