HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI PHÍ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

103 1,665 51
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2013, 14:21

Trong nền kinh tế thị trường, cạnh tranh là một tất yếu khách quan. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Trờng đại học kinh tế quốc dân * * * inh Th Vnh HON THIN CễNG TC QUN Lí CHI PH TI NGN HNG U T V PHT TRIN VIT NAM Luận văn Thạc sỹ kinh tế H Ni, 2010 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN * * * Đinh Thị Vĩnh HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN CHI PHÍ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM Chuyên ngành: Luận văn thạc sỹ kinh tế ngêi híng dÉn khoa häc: PGS – TS Phan THU HÀ Hà Nội, 2010 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các dữ liệu đã nêu trong luận văn có nguồn gốc rõ ràng, kết quả của luận văn là trung thực chưa được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Tác giả luận văn Đinh Thị Vĩnh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU .8 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN CHI PHÍ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN CHI PHÍ TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .11 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN CHI PHÍ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 34 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN CHI PHÍ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 68 KẾT LUẬN .84 TÀI LIỆU THAM KHẢO .86 PHỤ LỤC 88 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LỜI CẢM ƠN Luận văn cao học thạc sỹ đề tài "Hoàn thiện công tác quản chi phí tại Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam" đã được hoàn thành theo yêu cầu hướng dẫn của Viện đào tạo Sau đại học - Trường đại học Kinh tế quốc dân. Bên cạnh sự nỗ lực cố gắng của bản thân trong quá trình học tập cũng như thực hiện bản luận văn này, tôi đã được các Thầy, Cô khoa Tài chính Ngân hàng, Viện đào tạo Sau đại học - Trường đại học Kinh tế quốc dân các đồng nghiệp công tác tại Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam giúp đỡ tận tình. Nhân dịp này, tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của các Thầy, Cô khoa Viện đào tạo Sau đại học - Trường đại học Kinh tế quốc dân, trực tiếp là PGS. TS Phan Thu Hà, giảng viên khoa Tài chính Ngân hàng các đồng nghiệp công tác tại Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam đã giúp đỡ tôi hoàn thành bản khoá luận này. Hà Nội, ngày tháng 10 năm 2010 Đinh Thị Vĩnh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ ALCO Hội đồng quản tài sản Nợ - Có (Asets & Liabilities Committee) BIDV Bank for Investment and Development of Vietnam - Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam CAR Hệ số an toàn vốn tối thiểu (Capital Adequency Ration) CCLĐ Công cụ lao động HĐTD Hội đồng tín dụng HĐQT Hội đồng quản trị KH Kế hoạch KHKD Kế hoạch kinh doanh NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại QCTT Quảng cáo tiếp thị QLCV Quản công vụ QLRR Quản rủi ro QLTD Quản tín dụng ROE Lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (Returns on Equity) ROA Lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (Returns on Assets) TA2 Technical Assistance II - Dự án hỗ trợ kỹ thuật 2 của BIDV TCTD Tổ chức tín dụng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 DANH MỤC BẢNG, SƠ ĐỒ I. Danh mục bảng Bảng 2-1: Chi phí toàn hệ thống BIDV 2007 – 2009 38 Bảng 2-2: Cơ cấu chi phí BIDV qua các năm 2007 - 2009 .38 Bảng 2-3: Các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí cho nhân viên .39 Bảng 2-4: Chi phí về tài sản của BIDV các năm 2007 - 2009 40 Bảng 2-5: Chi tiết chi phí quản công vụ .42 Bảng 2-6: Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng chi phí 45 Bảng 2-7: Tỷ lệ chi phí trên tổng thu nhập ròng của một số 45 Bảng 2-8: Các Ban/Phòng, Trung tâm tham gia vào bộ máy quản chi phí tại BIDV .46 Bảng 2-9: Định mức chi QLCV CCLĐ đối với các đơn vị trực tiếp kinh doanh .50 Bảng 2-10: Định mức chi quản công vụ đối với các chi nhánh mới thành lập có quy mô lao động nhỏ 52 Bảng 2-11: Thống kê tình hình thực hiện định mức một số khoản mục chi phí tại khối chi nhánh BIDV .53 Bảng 3-12: Một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính năm 2010 .70 Bảng 3-13 Kế hoạch chi phí quản năm 2010 70 Danh mục sơ đồ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong nền kinh tế thị trường, cạnh tranh là một tất yếu khách quan. Dưới sức ép của cạnh tranh, các doanh nghiệp đều xây dựng cho mình những chiến lược kinh doanh nhằm nâng cao sức cạnh tranh của mình với các doanh nghiệp khác trên thị trường. Trong đó, quản chi phí được coi là một phần của chiến lược kinh doanh nhằm không những tiết kiệm chi phí mà còn giúp doanh nghiệp tạo ra các ưu thế cạnh tranh rõ rệt trên thị trường. Với chức năng kinh doanh tiền tệ, với mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận, các ngân hàng thương mại được hình thành hoạt động như các doanh nghiệp trong nền kinh tế nên cũng không nằm ngoài quy luật đó. do đó, quản chi phí trong các ngân hàng thương mại cũng là vấn đề đáng quan tâm. Ngân hàng Đầu & Phát triển Việt Nam (BIDV) có lịch sử hơn 50 năm xây dựng & phát triển, là một trong những ngân hàng thương mại lớn nhất Việt Nam, BIDV đã khẳng định thương hiệu vị thế trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Đặc biệt, BIDV đã có bước phát triển mạnh mẽ trong thập kỷ đổi mới hội nhập vừa qua. Bên cạnh mục tiêu xây dựng thành Tập đoàn tài chính – ngân hàng đa sở hữu, kinh doanh đa lĩnh vực, Ban lãnh đạo BIDV còn mong muốn phát triển ngân hàng với chất lượng hiệu quả hàng đầu tại thị trường. Để tăng cường hiệu quả kinh doanh, ngoài việc tăng thu nhập, ngân hàng cần tiết kiệm chi phí, đặc biệt là chi phí quản lý. Bên cạnh đó, trong môi trường toàn cầu hoá, sức ép cạnh tranh không chỉ giữa các ngân hàng Việt Nam mà còn trực tiếp từ phía các ngân hàng thương mại nước ngoài, đòi hỏi BIDV ngày càng chú trọng đến công tác quản Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 chi phí, tiếp tục áp dụng các biện pháp để tối ưu hoá công tác quản chi phí. Không chỉ từ các yêu cầu khách quan mà trong thực tế quản chi phí của BIDV còn bộc lộ nhiều hạn chế (về cơ chế quản lý, cách thức xây dựng kế hoạch, định mức,…). Do đó đòi hỏi BIDV không ngừng chú trọng nghiên cứu để hoàn thiện hơn công tác quản tài chính nói chung, công tác quản chi phí nói riêng. Trước thực trạng đó, đề tài “Hoàn thiện công tác quản chi phí tại Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam” chọn được nghiên cứu. 2. Mục đích nghiên cứu + Hệ thống hoá những vấn đề luận cơ bản về quản chi phí trong hoạt động ngân hàng thương mại; phân tích các chính sách của Nhà nước về quản chi phí trong ngân hàng thương mại. + Phân tích thực trạng công tác quản chi phí của Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam trong giai đoạn 2007 - 2009, từ đó phân tích rõ những hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế này. + Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện hơn công tác quản chi phí của BIDV 3. Đối tượng phạm vi nghiên cứu + Đối tượng nghiên cứu của luận văn: nghiên cứu công tác quản chi phí với cách là một bộ phận của công tác quản tài chính trong ngân hàng thương mại. Trong giới hạn luận văn này, công tác quản chi phí được nghiên cứu là quản chi phí quản kinh doanh của ngân hàng thương mại. Trong đó, tập trung vào các yếu tố nội tại ngân hàng ảnh hưởng đến công tác quản chi phí. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + Phạm vi nghiên cứu của luận văn: Luận văn nghiên cứu thực trạng quản chi phí của BIDV, đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản chi phí của BIDV + Về mặt thời gian: luận văn giới hạn trong 3 năm gần nhất 2007 -2009. 4. Phương pháp nghiên cứu: Luận văn dùng phương pháp duy vật biện chứng duy vật lịch sử kết hợp sử dụng các phương pháp khác như phân tích, tổng hợp, logíc lịch sử, tổng kết thực tiễn. 5. Kết cấu của luận văn: Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm ba chương sau: Chương 1 Những vấn đề cơ bản về quản chi phí hoàn thiện công tác quản chi phí trong ngân hàng thương mại Chương 2 Thực trạng công tác quản chi phí tại Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam Chương 3 Hoàn thiện công tác quản chi phí tại Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam [...]... ngân hàng, hệ thống ngân hàng mà còn có tác động tới sự phát triển chung của nền kinh tế Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN CHI PHÍ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 1.4 Khái quát về Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam 1.4.1 Quá trình hình thành phát triển của Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam Ngân hàng Đầu . .. các chi nhánh khác, cũng như toàn hệ thống, để có biện pháp tiết kiệm chi phí hợp 1.3.3 Hoàn thiện công tác quản chi phí Từ yêu cầu, nội dung công tác quản chi phí trong ngân hàng thương mại cũng như các nhân tố ảnh hưởng tới công tác quản chi phí Để hoàn hiện công tác quản chi phí trong các ngân hàng thương mại nói chung cần thực hiện các công việc sau: • Hoàn thiện công tác xây dựng và. .. độ có được những quyết định hợp cho hoạt động của ngân hàng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Nếu căn cứ vào tính chất chi phí, chi phí trong NHTM bao gồm: chi phí trả lãi chi phí phi lãi Chi phí quản chi phí phí lãi Trong đó: * Nếu căn cứ vào nội dung kinh tế, chi phí quản được phân loại thành: Chi phí nhân viên, chi phí quản công vụ, chi phí. .. dung công tác quản chi phí trong ngân hàng thương mại Quản chi phí là một nội dung cụ thể của khoa học quản nói chung Quản chi phí là việc tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng về việc sử dụng các chi phí, lập kế hoạch chi phí, theo dõi việc ghi nhận thực hiện chi phí này, từ đó đưa ra những quyết định nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng chi phí Nội dung cơ bản của công tác quản chi phí. .. VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN CHI PHÍ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN CHI PHÍ TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Những vấn đề cơ bản về ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại Ngân hàng thương mại (NHTM) ra đời từ nhu cầu đổi tiền, làm dịch vụ bảo quản cho vay bằng vàng, bạc Cùng với sự phát triển của kinh tế công nghiệp, hoạt động của ngân hàng đã có những bước phát triển: từ việc chỉ... chi phí Hạch toán, theo dõi chi phí tới từng đối ng phát sinh chi phí Phân chia rõ người thực hiện, người kiểm soát chi phí, đảm bảo tính độc lập, khách quan trong quá trình kiểm soát chi phí Thường xuyên đánh giá hiệu quả công tác quản chi phí, có đề xuất cải tiến hoạt động quản chi phí nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch nâng cao lợi nhuận của ngân hàng 1.3.2 Đánh giá công tác quản chi phí. .. BLC 1, 2, Công ty Quản Nợ Khai thác Tài sản BIDV (“BAMC”), Công ty đầu Công đoàn (UC), công ty TNHH BIDV Quốc tế (BIDVI), Công ty Đầu Phát triển Campuchia (IDCC)… Ngoài ra, BIDV còn tham gia vào một số liên doanh như: Liên doanh quản đầu BVIM, Ngân hàng liên doanh VID-Public, Ngân hàng liên doanh Lào - Việt, Ngân hàng liên doanh Việt - Nga, Công ty Liên doanh Tháp BIDV; Công ty liên... doanh nghiệp ng tự trong doanh nghiệp, tại các NHTM, chi phí quản gồm các chi phí quản kinh doanh, quản hành chính các chi phí chung khác có liên quan đến hoạt động của toàn ngân hàng Có nhiều cách phân loại chi phí trong NHTM, việc phân loại chi phí được tiến hành dựa trên nhiều tiêu thức khác nhau Các cách phân loại chi phí sẽ cung cấp cho nhà quản ngân hàng thông tin về chi phí trên... liền trách nhiệm đơn vị cá nhân, gây thất thoát, lãng phí 1.3 Hoàn thiện công tác quản chi phí trong ngân hàng thương mại 1.3.1 Yêu cầu đối với công tác quản chi phí trong ngân hàng thương mại Cũng giống như các doanh nghiệp khác, NHTM tồn tại phát triển vì mục tiêu tối đa hoá lợi nhuân, do đó, yêu cầu trước hết đối với công tác quản chi phí trong các NHTM là nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh... chức bộ máy quản chi phí Để thực hiện công tác quản chi phí, các NHTM cần xây dựng một bộ máy quản chi phí có hiệu quả Tuỳ thuộc vào quy mô, mô hình tổ chức Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 hành chính mà các ngân hàng thương mại có thể tạo lập bộ máy quản phù hợp, đảm bảo hiệu quả Thông thường, tham gia vào công tác quản chi phí trong ngân hàng thương
- Xem thêm -

Xem thêm: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI PHÍ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM, HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI PHÍ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM, HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI PHÍ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Từ khóa liên quan