CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP.

111 871 7
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2013, 14:10

Quản lý tài chính tồn tại và tuân theo quy luật khách quan, đồng thời bị chi phối bởi mục tiêu phương hướng kinh doanh của công ty, nó có các chức năng như: lên kế hoạch sử dụng các nguồn vốn, đảm bảo thực hiện các dự án sản xuất và kinh doanh, theo dõi, đánh giá và điều chỉnh kịp thời kế hoạch tài chính MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU .1 LỜI MỞ ĐẦU 2 CHƯƠNG I – SỞ LUẬN VỀ QUẢN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP get='_blank' alt='khái niệm cấu trúc tài chính doanh nghiệp' title='khái niệm cấu trúc tài chính doanh nghiệp'>TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP .4 I. Tài chính doanh nghiệp .4 1. Tài chính doanh nghiệp là gì? .4 2. Vai trò của tài chính doanh nghiệp 6 II. Quản tài chính doanh nghiệp 8 1. Khái niệm quản tài chính doanh nghiệp 8 2. Vai trò của quản tài chính doanh nghiệp 8 3. Các nguyên tắc quản tài chính doanh nghiệp 9 4. Những nhân tố ảnh hưởng tới quản tài chính doanh nghiệp .11 III. Nội dung của quản tài chính doanh nghiệp 12 1. Phân tích tài chính- hoạch định và kiểm tra tài chính .12 1.1. Phân tích tài chính 12 1.2. Hoạch định tài chính .18 1.3. Kiểm tra tài chính .19 2. Quản vốn luân chuyển .21 3. Quyết định tài chính 23 CHƯƠNG II - THỰC TRẠNG QUẢN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ THƯƠNG MẠI P&G .24 I. Tổng quan về công ty TNHH quảng cáo và thương mại P&G 24 1. Quá trình hình thành và phát triển .24 NguyÔn ThÞ H÷u - 1 - QLKT 46B 2. Các lĩnh vực kinh doanh của Công ty .27 3. cấu tổ chức .27 4. Tổng quan về các hoạt động của Công ty .32 II.Thực trạng quản tài chính tại công ty TNHH quảng cáo và thương mại P&G 37 1. Phân tích tài chính của Công ty .37 1.1. Phân tích khái quát hoạt động tài chính .37 1.1.1. Phân tích tình hình đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh 37 1.1.2. Phân tích diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn 38 1.1.3. Phân tích kết cầu tài sản và nguồn vốn của Công ty 43 1.1.4. Phân tích các chỉ tiêu tài chính trung gian và cuối cùng .49 1.2. Phân tích các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 54 2. Quy trình hoạch định tài chính 58 2.1. Dự báo doanh thu cho năm 2008 58 2.2. Dự báo các báo cáo tài chính theo phương pháp tỷ lệ doanh thu .60 3. Kiểm tra tài chính 68 4. Quản vốn luân chuyển .70 5. Quyết định tài chính. 71 III. Đánh giá thực trạng quản tài chính tại công ty TNHH quảng cáo và thương mại P&G .72 1. Tình hình thực hiện mục tiêu .72 1.1. Thành tựu 73 1.2. Hạn chế .75 1.3. Nguyên nhân .77 NguyÔn ThÞ H÷u - 2 - QLKT 46B 2. Thc trng qun ti chớnh 78 2.1. Cụng tỏc phõn tớch ti chớnh .78 2.2. Cụng tỏc hoch nh ti chớnh 79 2.3. Cụng tỏc kim tra ti chớnh .79 2.4. Qun vn luõn chuyn .80 2.5. Quyt nh ti chớnh 80 CHNG III - MT S GII PHP THIN CễNG TC QUN Lí TI CHNH TI CễNG TY TNHH QUNG CO V THNG MI P&G. .82 I. Mc tiờu ca cụng ty trong giai on ti .82 1. Cn c xõy dng mc tiờu .82 2. Mc tiờu ca Cụng ty trong giai on ti 85 II. Mt s gii phỏp nhm hon thin cụng tỏc qun ti chớnh ti cụng ty TNHH qung cỏo v thng mi P&G .86 1. Duy trỡ v phỏt trin cỏc mi quan h ti chớnh .86 2. Minh bch hoỏ ti chớnh Cụng ty 89 3. Nõng cao nng lc qun ti chớnh ca Cụng ty .90 4. Hon thin qun vn luõn chuyn .95 III. iu kin thc hin cỏc gii phỏp .99 1. Cỏc iu kin v c ch, chớnh sỏch qun ca Nh nc 99 2. Cỏc kin ngh vi cụng ty TNHH qung cỏo v thng mi P&G .101 KT LUN 104 Nguyễn Thị Hữu - 3 - QLKT 46B DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1: Vốn lưu động thường xuyên và nhu cầu vốn lưu động thường xuyên 37 Bảng 2: Nguồn vốn và sử dụng vốn năm 2004 và 2005 .39 Bảng 3: Nguồn vốn và sử dụng vốn năm 2006 và 2007 .41 Bảng 4: Kết cấu tài sản và nguồn vốn năm 2003, 2004 và 2005 44 Bảng 5: Kết cấu tài sản và nguồn vốn năm 2006 và 2007 46 Bảng 6: Các chỉ tiêu tài chính trung gian và cuối cùng trong báo cáo KQKD năm 2003, 2004 và 2005 50 Bảng 7: Các chỉ tiêu tài chính trung gian và cuối cùng trong bảng báo cáo KQKD năm 2006 và 2007 .51 Bảng 8: So sánh các chỉ tiêu tài chính trung gian qua các năm từ 2003 đến 2007 53 Bảng 9: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu từ năm 2003 đến năm 2007 .55 Bảng 10: Tốc độ tăng trưởng doanh thu qua các năm từ 2003 đến 2007 59 Bảng 11 : Tỷ trọng một số khoản mục so với doanh thu trong quá khứ .61 Bảng 12: Dự báo báo cáo kết quả kinh doanh 2008 63 Bảng 13: Dự báo bảng cân đối kế toán năm 2008 lần I .65 Bảng 14: Huy động vốn cần thêm .66 Bảng 15: Dự báo bảng cân đối kế toán năm 2008 lần II .67 Bảng 16: Đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2007 .71 Bảng 17: Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2007 .72 Bảng 18: Dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2008 82 Biểu đồ 1: cấu tài sản và nguồn vốn qua các năm .57 Biểu đồ 2: Dự báo doanh thu công ty P&G .60 đồ 1: Phạm vi của quản tiền mặt 21 đồ 2: cấu tổ chức công ty TNHH quảng cáo và thương mại P&G .28 NguyÔn ThÞ H÷u - 4 - QLKT 46B LI M U Trong bi cnh nc ta ó v ang tin hnh hi nhp ngy cng sõu v rng vo nn kinh t ton cu, ó m ra nhng c hi ln cho s phỏt trin ca cỏc doanh nghip, song ng thi vi ú cng t ra cho doanh nghip nhng thỏch thc khụng nh. Vỡ th, khi bt tay vo xõy dng cỏc chin lc sn xut kinh doanh, cú mt s cõu hi quan trng m khụng mt doanh nghip no c phộp b qua l vic cỏc yu t ti chớnh s c qun nh th no? Xem cỏc ng vn b ra hiu qu n õu? Cú em li li nhun kinh doanh v hiu qu nh mong mun ban u hay khụng? Cỏc cõu hi ny u cú liờn quan ti qun ti chớnh doanh nghip, nú l mt trong nhng nhim v quan trng nht trong cụng tỏc qun doanh nghip. Qun ti chớnh tn ti v tuõn theo quy lut khỏch quan, ng thi b chi phi bi mc tiờu phng hng kinh doanh ca cụng ty, nú cú cỏc chc nng nh: lờn k hoch s dng cỏc ngun vn, m bo thc hin cỏc d ỏn sn xut v kinh doanh, theo dừi, ỏnh giỏ v iu chnh kp thi k hoch ti chớnh; qun cụng n khỏch hng, cỏc i tỏc; thc hin bỏo cỏo cho cỏc cp lónh o . Ngoi ra, cỏc nh qun ti chớnh s giỳp giỏm c hoch nh chin lc ti chớnh ngn v di hn ca doanh nghip da trờn s ỏnh giỏ tng quỏt cng nh tng khớa cnh c th cỏc nhõn t ti chớnh cú nh hng quan trng ti s tn ti ca doanh nghip, bao gm: chin lc tham gia vo th trng tin t, th trng vn, th trng chng khoỏn; xỏc nh chin lc ti chớnh cho cỏc chng trỡnh, cỏc d ỏn ca doanh nghip l m rng hay thu hp sn xut . Xut phỏt t nhng nhn thc trờn, trong thi gian gn bn thỏng thc tp ti cụng ty TNHH qung cỏo v thng mi P&G, c s giỳp ca cỏc bỏc, Nguyễn Thị Hữu - 5 - QLKT 46B các chú, các anh chị trong Công ty và sự hướng dẫn nhiệt tình của PGS.TS Lê Thị Anh Vân, em đã lựa chọn và nghiên cứu đề tài “Hoàn thiện công tác quản tài chính tại công ty TNHH quảng cáo và thương mại P&G”. Do thời gian thực tập hạn, điều kiện bản thân còn nhiều hạn chế nên trong đề tài không tránh khỏi những thiếu sót. Em mong nhận được các ý kiến đóng góp để đề tài được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2008 Sinh viên Nguyễn Thị Hữu NguyÔn ThÞ H÷u - 6 - QLKT 46B CHƯƠNG I – SỞ LUẬN VỀ QUẢN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP. I. TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP. 1. Tài chính doanh nghiệp là gì? 1.1. Khái niệm. [Doanh nghiệp là một tổ chức kinh doanh nhằm mục đích sinh lời được pháp luật thừa nhận, được phép kinh doanh trên một số lĩnh vực nhất định, từ một chủ sở hữu trở lên và chủ sở hữu phải đảm bảo trước pháp luật bằng toàn bộ tài sản của mình, tên riêng, trụ sở giao dịch ổn định.] 1 Trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau, theo mỗi cách tiếp cận khác nhau thì việc phân loại doanh nghiệp lại khác nhau. Nhưng dù là loại hình doanh nghiệp nào thì trong hoạt động kinh doanh đều phải sử dụng tài chính doanh nghiệp để thực hiện các mục tiêu kinh doanh. Tức là luôn gắn liền với quá trình tạo lập, phân phối và sử dụng các quỹ tiền tệ. [Bên trong quá trình này là những quan hệ giá trị giữa doanh nghiệp và các chủ thể trong nền kinh tế, các quan hệ này được gọi là các quan hệ tài chính. Vì thế, tài chính doanh nghiệp được hiểu là các quan hệ tài chính.] 2 Bao gồm: 1 Trần ái Kết (chủ biên) – Giáo trình thuyết tài chính- tiền tệ. NXB Giáo dục, 2007. 2 Khoa Ngân hàng Tài chính, trường Đại học Kinh tế Quốc dân – Giáo trình tài chính doanh nghiệp – PGS. TS Lưu Thị Hương & PGS. TS Vũ Huy Hào. NXB Đại học Kinh tế Quốc dân. NguyÔn ThÞ H÷u - 7 - QLKT 46B Th nht, quan h ti chớnh gia doanh nghip vi Nh nc. Quan h ny phỏt sinh khi doanh nghip thc hin ngha v thu i vi Nh nc v khi Nh nc gúp vn kinh doanh vo doanh nghip. Th hai, quan h ti chớnh gia doanh nghip vi th trng ti chớnh. Bt k mt doanh nghip no cng cn cú vn tin hnh hot ng kinh doanh, nú l yu t quyt nh i vi s thnh lp, quy mụ v s hot ng ca doanh nghip. Ngun vn ny cú th l t cú hoc huy ng t cỏc nh ti tr bờn ngoi, song phn huy ng t cỏc nh ti tr bờn ngoi l rt quan trng. Trờn th trng ti chớnh, doanh nghip cú th ỏp ng nhu cu vn ngn hn ca mỡnh t cỏc ngun vn vay ngn hn hoc cng cú th phỏt hnh c phiu, trỏi phiu ỏp ng nhu cu vn di hn. Ngc li, c s dng cỏc ngun vn ny thỡ doanh nghip cng phi tr lói vay hoc c phn cho cỏc nh ti tr. Trong trng hp doanh nghip cú nhng khon tin nhn ri, tm thi cha s dng cú th em u t hoc gi ngõn hng. Khi ú doanh nghip li tr thnh nhng nh ti tr vn trờn th trng ti chớnh. Th ba, quan h ti chớnh gia doanh nghip vi cỏc th trng khỏc. Bờn cnh vic huy ng cỏc ngun vn cho hot ng kinh doanh thỡ vic s dng cú hiu qu cỏc ngun vn ú l mt vn khụng kộm phn quan trng. Trong quỏ trỡnh s dng cỏc ngun vn ny, doanh nghip phi cú quan h cht ch vi cỏc doanh nghip khỏc trờn cỏc th trng hng hoỏ, dch v, th trng sc lao ng nhm m bo cỏc u vo v u ra cho quỏ trỡnh kinh doanh ca mỡnh. Chng hn nh tin hnh u t cho c s h tng, nguyờn liu sn xut, hng hoỏ, sc lao ng ng thi xỏc nh nhu cu ca th trng t ú hoch nh ngõn sỏch u t, k hoch sn xut, marketing Nguyễn Thị Hữu - 8 - QLKT 46B Th t, quan h ti chớnh trong ni b doanh nghip. Cỏc quan h ny tn ti trong ni ti ca doanh nghip, nh quan h gia ngi s hu vn v ngi cú quyn s dng vn, quan h gia cỏc b phn trong doanh nghip, quan h gia doanh nghip v ngi lao ng Vic m bo tớnh n nh v vng chc ca cỏc quan h ny l rt quan trng i vi s phỏt trin ca doanh nghip. 1.2. c im ca ti chớnh doanh nghip. Ti chớnh doanh nghip l mt khõu ca h thng ti chớnh v l khõu c s nờn nú cú nhng c im sau: Th nht, gn lin vi quỏ trỡnh hot ng kinh doanh ca doanh nghip, cú cỏc quan h ti chớnh doanh nghip a dng phỏt sinh nh quan h np, cp gia doanh nghip vi Nh nc, quan h thanh toỏn vi cỏc ch th khỏc trong xó hi, vi ngi lao ng trong doanh nghip. Th hai, s vn ng ca qu tin t, vn kinh doanh cú nhng nột riờng bit ú l: s vn ng ca vn kinh doanh luụn gn lin vi cỏc yu t vt t l lao ng, ngoi phn to lp ban u chỳng cũn c b sung t kt qu kinh doanh; s vn ng ca vn kinh doanh vỡ mc tiờu doanh li. 2. Vai trũ ca ti chớnh doanh nghip. Trong hot ng kinh doanh ca doanh nghip thỡ hot ng ti chớnh l mt trong nhng hot ng trng yu, cú vai trũ c bit quan trng trong vic duy trỡ v m rng hot ng kinh doanh c v chiu rng v chiu sõu. õy l mt s vai trũ chớnh khụng th khụng núi ti ca ti chớnh doanh nghip. 2.1. Huy ng, m bo y v kp thi vn cho hot ng sn xut kinh doanh ca doanh nghip. Vn cho hot ng sn xut kinh doanh l mt yu t khụng th thiu i vi bt k mt doanh nghip no. Nhim v ca ti chớnh doanh nghip trc ht Nguyễn Thị Hữu - 9 - QLKT 46B thể hiện ở việc xác định đúng lượng vốn mà doanh nghiệp cần để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh của mình trong từng giai đoạn. Tiếp theo đó mới đến việc tiến hành các hoạt động huy động vốn từ thị trường tài chính đảm bảo lượng vốn cần thiết cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp một cách đầy đủ, liên tục và kịp thời song cũng phải đảm bảo chi phí vốn là thấp nhất. 2.2. Tổ chức sử dụng vốn tiết kiệm và hiệu quả. Khi đã đảm bảo được nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh thì việc tổ chức sử dụng vốn tiết kiệm và hiệu quả là điều kiện tiên quyết cho sự tồn tại và phát triển của mỗi doanh nghiệp. Nhiệm vụ của tài chính doanh nghiệp lúc này là phải lựa chọn cho được các dự án đầu tư tối ưu, huy động tối đa các nguồn vốn vào hoạt động kinh doanh, tránh tình trạng để quá nhiều vốn nhàn rỗi tại doanh nghiệp, phân bổ các nguồn vốn một cách hợp lý, tăng vòng quay và khả năng sinh lời của vốn. 2.3. Đòn bẩy kích thích và điều tiết kinh doanh. Vai trò này của tài chính doanh nghiệp được thể hiện thông qua việc tạo ra sức mua hợp để thu hút vốn đầu tư, lao động, vật tư, dịch vụ đồng thời xác định giá bán hợp khi phát hành cổ phiếu, háng hoá bán, dịch vụ và thông qua hoạt động phân phối thu nhập của doanh nghiệp, phân phối quỹ tiền lương, quỹ tiền thưởng, thực hiện các hợp đồng kinh tế… 2.4. Giám sát kiểm tra chặt chẽ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được thể hiện một cách đầy đủ và trung thực thông qua các chỉ tiêu tài chính trong các báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Vì thế, thông qua tình hình tài chính của doanh nghiệp, nhà quản thể dễ dàng nhận thấy những gì đang diễn ra trong doanh nghiệp mình. Từ đó những đánh giá từ tổng quát cho tới chi tiết, kiểm soát NguyÔn ThÞ H÷u - 10 - QLKT 46B [...]... đủ và kịp thời vốn kinh doanh III NỘI DUNG CỦA QUẢN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1 Phân tích tài chính- hoạch định và kiểm tra tài chính 1.1 Phân tích tài chính 1.1.1 Khái niệm phân tích tài chính Để hoạch định tài chính một cách hiệu quả và chính xác, nhà quản tài chính cần hiểu và nắm rõ tình hình tài chính của doanh nghiệp trong quá khứ và hiện tại Vì thế, bước phân tích tài chính là hết sức cần thiết... tài chính) mang tính khách quan thì quản tài chính doanh nghiệp lại là một quá trình mang tính chủ quan của con người, cụ thể ở đây là những người làm công tác quản tài chính trong doanh nghiệp Nói cách khác, quản tài chính cũng như mọi quá trình quản khác, là một quá trình bao gồm từ việc xác định mục tiêu quản lý, phân tích,… , đưa ra các quyết định tài chính phù hợp với tình hình doanh. .. động của doanh nghiệp, phát hiện những điểm mạnh và điểm yếu trong quá trình sản xuất kinh doanh từ đó mà những biện pháp khắc phục những điểm yếu và phát huy thế mạnh của mình Như vậy thì tài chính doanh nghiệp chính là công cụ giám sát kiểm tra hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp chặt chẽ và chính xác nhất của các nhà quản II QUẢN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1 Khái niệm quản tài chính doanh. .. nghiệp Quản tài chính doanh nghiệp là một môn khoa học quản nghiên cứu các mối quan hệ tài chính phát sinh trong phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để từ đó đưa ra các quyết định tài chính nhằm tối đa hóa lợi nhuận của doanh nghiệp Khác với tài chính doanh nghiệp là những quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình tạo lập và phân phối các quỹ tiền tệ của doanh nghiệp (quan hệ tài. .. bản cần được quán triệt và thực hiện trong quản tài chính doanh nghiệp để đảm bảo sự phát triển của doanh nghiệp không chỉ ở hiện tại mà còn ở tương lai 4 Những nhân tố ảnh hưởng tới quản tài chính doanh nghiệp 4.1 Môi trường kinh doanh của doanh nghiệp Doanh nghiệp nào cũng tồn tại trong một môi trường kinh doanh nhất định, nó ảnh hưởng tới mọi hoạt động của doanh nghiệp Môi trường kinh doanh. .. đa hoá giá trị tài sản cho các chủ sở hữu 2 Vai trò của quản tài chính doanh nghiệp Quản tài chính là một hoạt động mang tính trọng yếu của doanh nghiệp Nó quyết định sự thành bại, sự phát triển của doanh nghiệp về cả chiều rộng và NguyÔn ThÞ H÷u - 11 - QLKT 46B chiều sâu Đặc biệt, trong điều kiện hội nhập, sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt như hiện nay thì vai trò của quản tài chính lại càng... Thứ hai, quyết định tài trợ nhằm tìm kiếm nguồn vốn thích hợp cho Công ty, tức là xác định tổ hợp tài trợ tối ưu Thứ ba, quyết định quản tài sản, một khi đã mua tài sản và nguồn tài trợ phù hợp thì các tài sản này còn phải được quản một cách hiệu quả CHƯƠNG II - THỰC TRẠNG QUẢN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ THƯƠNG MẠI P&G I TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ THƯƠNG... hợp tuỳ thuộc vào mỗi nền kinh tế Thông qua các công cụ chủ yếu như pháp luật, chính sách tài chính, tiền tệ, giá cả,… nhằm tạo một môi trường kinh doanh lành mạnh cho tất cả mọi doanh NguyÔn ThÞ H÷u - 12 - QLKT 46B nghiệp Do vậy, nguyên tắc hàng đầu của quản tài chính doanh nghiệp là tôn trọng pháp luật Muốn vậy nhà quản tài chính cần hiểu pháp luật để làm theo đồng thời định hướng kinh doanh. .. nhà quản tài chính sẽ được một cái nhìn tổng quát về tình hình tài chính của doanh nghiệp, ưu nhược điểm của doanh nghiệp trong kinh doanh từ việc huy động và đảm bảo vốn cho hoạt động kinh doanh tới việc sử dụng các nguồn vốn đó như thế nào; từ những khó khăn, rủi ro của doanh nghiệp cho tới việc tìm ra nguyên nhân để thể hạn chế, khắc phục… Phân tích tài chính là một quá trình mà nhà quản lý. .. hoạch tài chính để đánh giá mức hoàn thành kế hoạch tài chính Trên sở đó rút ra kinh nghiệm nhằm hoàn thiện khả năng hoạch định tài chính và tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính Ba loại hình kiểm tra này nội dung hoàn toàn khác nhau song mối quan hệ chặt chẽ với nhau và chúng được tiến hành song song với các bước trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 2 Quản vốn luân chuyển 2.1 Quản . CHƯƠNG I – CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP. I. TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP. 1. Tài chính doanh nghiệp là gì? 1.1. Khái niệm. [Doanh nghiệp là. lý. II. QUẢN LÝ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP. 1. Khái niệm quản lý tài chính doanh nghiệp. Quản lý tài chính doanh nghiệp là một môn khoa học quản lý nghiên cứu
- Xem thêm -

Xem thêm: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP., CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP., CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP., Khái niệm., Tổ chức sử dụng vốn tiết kiệm và hiệu quả. Đòn bẩy kích thích và điều tiết kinh doanh. Giám sát kiểm tra chặt chẽ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp., Ngun tắc tơn trọng pháp luật. Ngun tắc hạch tốn kinh doanh. Ngun tắc giữ chữ “tín”., Mơi trường kinh doanh của doanh nghiệp. Đặc điểm sở hữu và hình thức pháp lý của doanh nghiệp. Đặc điểm kinh doanh của doanh nghiệp., Phân tích tài chính., Hoạch định tài chính., Quản lý tiền mặt và các khoản tương đương tiền. Quản lý khoản phải thu., Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban., Tình hình nhân sự của cơng ty TNHH quảng cáo và thương mại PG., Phân tích tài chính của Cơng ty. Phân tích khái qt hoạt động tài chính., Kiểm tra tài chính., Quản lý vốn luân chuyển., Quyết định tài chính. Tình hình thực hiện mục tiêu., Dự báo doanh thu cho năm 2008. Thành tựu., Hạn chế. Nhóm chỉ tiêu về lợi nhuận, Cơng tác hoạch định tài chính. Cơng tác kiểm tra tài chính. Quản lý vốn ln chuyển., Quyết định tài chính., Nền kinh tế thế giới và khu vực Châu Á., Hồn thiện quan hệ tài chính giữa Cơng ty với Nhà nước., Hồn thiện quan hệ tài chính giữa Cơng ty với các thị trường khác., Minh bạch hố tài chính Cơng ty., Nâng cao năng lực quản lý tài chính của Cơng ty., Giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ tiền mặt., Xác định lượng tồn kho hợp lý. Giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn trong các khoản phải thu., Đổi mới chính sách tài chính đối với doanh nghiệp., Hoàn thiện hệ thống pháp luật, Xây dựng và phát triển hệ thống kiểm soát.

Từ khóa liên quan