phân tích hiệu quả sản xuất mô hình trồng luân canh bắp trên nền đất lúa tại huyện trà ôn, tỉnh vĩnh long

76 508 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2015, 08:30

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN THỊ BÍCH TUYỀN PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SẢN XUẤT MÔ HÌNH TRỒNG LUÂN CANH BẮP TRÊN NỀN ĐẤT LÚA TẠI HUYỆN TRÀ ÔN, TỈNH VĨNH LONG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KINH TẾ NÔNG NGHIỆP Mã số ngành: 52620115 Cần Thơ, 08 - 2013 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN THỊ BÍCH TUYỀN MSSV: 4105171 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SẢN XUẤT MÔ HÌNH TRỒNG LUÂN CANH BẮP TRÊN NỀN ĐẤT LÚA TẠI HUYỆN TRÀ ÔN, TỈNH VĨNH LONG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KINH TẾ NÔNG NGHIỆP Mã số ngành: 52620115 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỖ THỊ HOÀI GIANG Cần Thơ, 08 - 2013 ii LỜI CẢM TẠ Trước tiên em xin cám ơn quý thầy cô Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh trường Đại Học Cần Thơ tận tâm giảng dạy truyền đạt kiến thức bổ ích cho em suốt bốn năm qua. Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn cô Đỗ Thị Hoài Giang, người trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ em nhiều suốt trình thực luận văn tốt nghiệp mình. Em xin cám ơn chú, anh phòng Nông nghiệp Phát triển nông thôn huyện Trà Ôn nhiệt tình cung cấp thông tin, số liệu thứ cấp có liên quan đến đề tài để em hoàn thành tốt luận văn mình. Tuy nhiên, hạn chế kiến thức thời gian có hạn nên chắn luận văn không tránh khỏi sai sót. Vì em kính mong đóng góp ý kiến quý quan quý Thầy Cô để luận văn hoàn thiện có ý nghĩa thực tế hơn. Cuối lời em kính chúc quý Thầy Cô khoa kinh tế quản trị kinh doanh quý cô, chú, anh, chị phòng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn huyện Trà Ôn dồi sức khỏe, công tác tốt, vui vẻ sống thành đạt công việc. Xin chân thành cảm ơn! Ngày ……… tháng…………năm 2013 Sinh viên thực (ký ghi rõ họ tên) Nguyễn Thị Bích Tuyền i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thực hiện, số liệu thu thập kết phân tích hoàn toàn trung thực, không trùng với đề tài nghiên cứu khoa học nào. Ngày… tháng… năm 2013 Sinh viên thực (ký ghi họ tên) Nguyễn Thị Bích Tuyền ii NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ……. Ngày …. tháng …. năm 2013 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên đóng dấu) iii MỤC LỤC Trang CHƯƠNG . GIỚI THIỆU 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI . 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung . 1.2.2 Mục tiêu cụ thể . 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU . 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu . 1.3.2 Phạm vi thời gian . 1.3.3 Phạm vi không gian 1.4 CÁC GIẢ THUYẾT CẦN KIỂM ĐỊNH VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 1.4.1 Các giả thuyết cần kiểm định 1.4.2 Câu hỏi nghiên cứu . CHƯƠNG . CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN . 2.1.1 Hộ nông dân 2.1.2 Thu nhập nông hộ . 2.1.3 Lao động . 2.1.4 Lao động gia đình . 2.1.5 Khái niệm sản xuất nông nghiệp 2.1.6 Trồng luân canh 2.1.7 Hiệu sản xuất 2.1.8 Các tiêu cần phân tích 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 2.2.1 Phương pháp chọn vùng nghiên cứu iv 2.2.2 Phương pháp thu thập số liệu 2.2.2 Phương pháp phân tích . 2.3 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 11 CHƯƠNG . 12 GIỚI THIỆU ĐỊA BÀN HUYỆN TRÀ ÔN, TỈNH VĨNH LONG . 13 3.1 GIỚI THIỆU VỀ TỈNH VĨNH LONG 13 3.1.1 Điều kiện tự nhiên . 13 3.1.2 Tình hình kinh tế - xã hội: 15 3.2 GIỚI THIỆU VỀ HUYỆN TRÀ ÔN . 26 3.2.1 Điều kiện tự nhiên . 26 3.1.2 Tình hình kinh tế - xã hội . 27 CHƯƠNG 29 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SẢN XUẤT MÔ HÌNH TRỒNG LUÂN CANH BẮP TRÊN NỀN ĐẤT LÚA TẠI HUYỆN TRÀ ÔN, TỈNH VĨNH LONG . 29 4.1 TỔNG QUAN VỀ CÁC NÔNG HỘ TRỒNG BẮP . 29 4.1.1 Mô hình trồng luân cánh bắp đất ruộng 29 4.1.2 Diện tích đất 30 4.1.3 Trình độ học vấn chủ hộ . 31 4.1.4 Nguồn lực lao động . 31 4.1.5 Vốn 32 4.1.6 Kinh nghiệm sản xuất . 33 4.1.7 Lý chọn mô hình luân canh bắp . 34 4.2 TÌNH HÌNH SẢN XUẤT BẮP CỦA NÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TRÀ ÔN 34 4.3 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SẢN XUẤT TRỒNG LUÂN CANH BẮP TRÊN NỀN ĐẤT LÚA Ở HUYỆN TRÀ ÔN, TỈNH VĨNH LONG 36 4.4 THU HOẠCH VÀ TIÊU THỤ BẮP VỤ HÈ-THU 41 4.1 Thu hoạch bắp vụ Hè-Thu . 41 4.2 Tiêu thụ bắp vụ Hè-Thu . 41 v 4.5 HIỆN TRẠNG THU NHẬP VÀ CƠ CẤU THU NHẬP CỦA NÔNG DÂN . 42 4.5.1 Nguồn thu nhập nông hộ 42 4.5.2 Thu nhập . 43 4.5.3 Những khó khăn việc nâng cao thu nhập 43 4.6 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập nông hộ trồng bắp năm . 44 4.7 NHẬN XÉT CHUNG 46 4.8 GIẢI PHÁP NÂNG CAO THU NHẬP CHO CÁC NÔNG HỘ TRỒNG LUÂN CANH BẮP TRÊN NỀN ĐẤT LÚA 47 4.8.1 Những thuận lợi khó khăn việc tạo thu nhập nông hộ trồng bắp . 47 4.8.2 Một số giải pháp nâng cao thu nhập . 48 CHƯƠNG . 50 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 50 5.1 KẾT LUẬN 50 5.2 KIẾN NGHỊ . 51 5.2.1 Đối với quyền địa phương 51 5.2.2 Đối với nhà nước 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO . 52 PHỤ LỤC . 53 PHỤ LỤC . 60 vi DANH MỤC BẢNG Trang Bảng 2.1 Phân phối cỡ mẫu điều tra nông hộ trồng luân canh bắp . Bảng 2.2 Diễn giải biến độc lập mô hình hồi quy tuyến tính 10 Bảng 4.3 Diện tích đất nông hộ trồng luân canh bắp đất lúa 30 Bảng 4.4 Trình độ học vấn chủ hộ trồng luân canh bắp . 31 đất lúa . 31 Bảng 4.5 Nguồn lực lao động nông hộ trồng luân canh bắp . 32 đất lúa . 32 Bảng 4.6 Kinh nghiệm sản xuất bắp nông hộ trồng luân canh bắp đất lúa . 33 Bảng 4.7 Diện tích trồng bắp địa bàn huyện trà ôn giai đoạn 2010-2012 34 Bảng 4.8 Năng suất sản lượng bắp huyện Trà Ôn giai đoạn 2010-2012 35 Bảng 4.9 Lý sử dụng giống bắp nông hộ trồng luân canh bắp đất lúa . 36 Bảng 4.10 Năng suất bắp nông hộ trồng luân canh bắp 37 Bảng 4.11 Các số kinh tế vụ Hè – Thu 39 Bảng 4.12: Tiêu thụ bắp nông hộ trồng luân canh bắp đất lúa . 42 Bảng 4.13: Nguồn thu nhập nông hộ trồng luân canh bắp 42 đất lúa . 42 Bảng 4.14 Kết chạy mô hình hồi quy tuyến tính yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập bắp nông hộ trồng luân canh bắp . 44 vii DANH MỤC HÌNH Trang Hình 4.1 Cơ cấu chi phí sản xuất bắp vụ Hè- Thu . 37 Hình 4.2: Biểu đồ thể mức thu nhập nông hộ . 43 viii CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Thực trạng sản xuất nông dân huyện Trà Ôn giống thực trạng chung nông dân Việt Nam chủ yếu dựa vào kinh nghiệm canh tác thân, chưa thật áp dụng tiến KHKT vào sản xuất, có mức độ hạn chế, chưa triệt để. Vì hiệu sản xuất chưa cao mà nguyên nhân chủ yếu sản xuất với quy mô nhỏ lẻ, trình độ canh tác thấp mà chi phí để áp dụng mô hình sản xuất thường cao. Những nông hộ trồng bắp thu nhập từ bắp mà họ có thu nhập từ nguồn khác thu nhập từ trồng hoa màu, ăn trái, chăn nuôi gia súc, gia cầm, làm thuê nông nghiệp, làm thuê phi nông nghiệp, kinh doanh, mua bán. Thu nhập từ bắp nguồn thu hay phụ tùy thuộc vào đặc điểm điều kiện nông hộ. Hoạt động sản xuất, kinh doanh mang tính chất tự phát, chưa đáp ứng cao với nhu cầu thị trường nên đầu cho sản phẩm bấp bênh, thường 50 bị thương lái ép giá giá vật tư nông nghiệp tăng làm tăng chi phí trình sản xuất. 5.2 KIẾN NGHỊ 5.2.1 Đối với quyền địa phương Tăng cường công tác khuyến nông, tổ chức khuyến khích nông dân tham gia lớp tập huấn kỹ thuật nông nghiệp. Giới thiệu với nông dân mô hình sản xuất có hiệu địa phương khu vực lân cận để họ học hỏi thêm kinh nghiệm. Tổ chức mối quan hệ hợp tác nhà: nhà quản lí, nhà khoa học, nhà nông nhà doanh nghiệp nhằm đảm bảo đầu ổn đinh, bền vững cho nông sản, giúp nông dân yên tâm sản xuất. Xây dựng hoàn thiện hệ thống thủy lợi, hệ thống giao thông nông thôn để nông dân có điều kiện thuận lợi sản xuất. 5.2.2 Đối với nhà nước Cần có nhiều sách đầu tư, cho vay, hỗ trợ vốn nông dân sản xuất, kinh doanh. Kiểm soát chặt chẽ bình ổn giá vật tư nông nghiệp, đảm bảo nguười nông dân mua sản phẩm chất lượng với giá phù hợp làm nhẹ gánh nặng vốn, giảm chi phí sản xuất. Nhà nước cần có sách thích hợp nhằm đảm bảo đầu ổn đinh, lâu dài. Hỗ trợ giá bắp cho người nông dân, đảm bảo lợi nhuận việc sản xuất bắp. 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Đinh Phi Hổ (2003) Kinh tế nông nghiệp- Lý thuyết thực tiễn (NXB Thống Kê) 2. Mai Văn Nam (2008) Giáo trình kinh tế lượng (NXB Văn hóa thông tin) 52 3. Mai Văn Nam (2008) Giáo trình nguyên lý thống kê kinh tế (NXB Văn hóa thông tin) 4. Nguyễn Thị Tiến, phân tích hiệu tài mô hình trồng lúa vụ huyện Tam Bình- tỉnh Vĩnh Long, Luận văn tốt nghiệp. 5. Huỳnh Thị Đan Xuân Mai Văn Nam, Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập hộ chăn nuôi gia cầm ĐBSCL (Tạp chí khoa học- Trường Đại học Cần Thơ) 6. Niên giám thống kê tỉnh Vĩnh Long năm 2012 7. Niên giám thống kê huyện Trà Ôn 2010,2011,2012. PHỤ LỤC Đề tài: Phân tích hiệu sản xuất mô hình trồng luân canh bắp đất lúa huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN 53 ……………………………………………… Mẫu số:…… , ngày…….tháng…… năm 2013. Huyện: Trà Ôn Xã : Ấp Tên người vấn: A. TÌNH HÌNH CHUNG CỦA NÔNG HỘ TRỒNG LUÂN CANH CÂY BẮP TRÊN NỀN ĐẤT LÚA 1. Thông tin người chủ hộ: 1.1 Gia đình Ông/ Bà có trồng luân canh bắp không? (1) Có (Tiếp tục câu 1.2) (2) Không (Ngừng vấn). 1.2 Giới tính (1) Nam 1.3 (2) Nữ Dân tộc: . 1.4 Trình độ học vấn (1) Dưới Cấp (3) Cấp (2) Cấp (4) Cấp (5) Trên cấp 1.5 Lý Ông/ bà chọn trồng luân canh bắp? (1) Lợi nhuận cao (3) Nhà nước hỗ trợ kỹ thuật tài (2) Chi phí thấp cần lao động (4)Phù hợp với điều kiện tự nhiên phần đất canh tác (5) Hưởng ứng phong trào (6) Khác 54 2. Tình hình sản xuất Chủ hộ: 2.1 Ông (bà) sản xuất giống bắp nào? Diện tích loại bao nhiêu? Loại bắp Diện tích (công) (1)Bắp nếp nù (2) WAX 48 (3) Khác 2.2 Số vụ trồng năm:……………… (vụ) 2.3 Tại Ông/ Bà lại sử dụng giống bắp đó? (1) Chi phí thấp (rẻ tiền) (2) Có người giới thiệu (3) Làm theo phong trào (4) Được cấp miễn phí (5) Dễ trồng, phù hợp với vùng đất canh tác. 3. Kỹ thuật sản xuất: 3.1 Những kỹ thuật sản xuất bắp mà Ông (bà) có nhờ vào (1) Học hỏi từ bà con, bạn bè (2)Tham gia chương trình tập huấn kỹ thuật sản xuất – khuyến nông (3) Tích lũy kinh nghiệm trình sản xuất (4) Xem sách báo, ti vi (5) Từ nguồn khác: . 3.2 Ông/ Bà có tham gia buổi tập huấn kỹ thuật không? (1) Có (2) Không 4. Lao động: 4.1 Tổng số người gia đình? người 4.2 Lao động gia đình tham gia sản xuất? người 5. Đất sản xuất 5.1Tổng diện tích đất ông (bà) bao nhiêu: ……… công (1000m2). 55 5.2 Ông (bà) có thuê thêm đất để phục vụ cho việc trồng bắp hay không? (1) Có (2) Không Nếu “có” diện tích ông (bà) …………………công (1000m2) thuê bao nhiêu? 5.3 Giá thuê bao nhiêu? /công(1000 m2). 6.Vốn sản xuất 6.1Tổng số vốn cần dùng cho sản xuất bắp ông (bà) bao nhiêu? .đồng. Trong đó, vốn gia đình là:………………. đồng. 6.2 Ông (bà) có vay vốn Ngân hàng để phục vụ cho sản xuất không? (1) Có (2) Không 6.3 Nếu có điền thông tin vào bảng sau: Nguồn vay Số vốn Lãi suất Thời hạn Điều kiện vay vay (%/tháng vay 1-tín chấp; 2-thế chấp (đồng) ) 1. 2. 3. B. THÔNG TIN VỀ CHI PHÍ - DOANH THU 7. Chi phí sản xuất 7.1 Các khoản mục chi phí tính đơn vị diện tích (công, m2) trồng bắp bao nhiêu? Khoản mục Đơn Đơn giá vị tính 56 Số Thành Ghi lượng tiền Bắp nếp nù Giống WAX 48 Khác Phân chuồng Thuốc Tấn Thuốc sâu, bệnh Chai Thuốc dưỡng Chai Hữu Phân bón Đạm Kg Kali Khác Cải tạo LĐGĐ đất lên liếp. LĐ thuê mướn Chăm sóc Chi phí nhiên liệu tưới nước Ngày công Ngày công LĐGĐ Ngày công LĐ thuê mướn Ngày công Xăng Lít Điện Kwh Khác Tổng cộng: 7.2 Liều lượng sử dụng thuốc tùy thuộc vào? (1) Theo kinh nghiêm. (4) Loại thuốc. (2) Hướng dẫn kỹ thuật (5) Hướng dẫn người bán 57 (3) Ngân sách gia đình (6) Khác. 7.3 Giai đoạn thu hoạch: Số tháng bắp bắt đầu thu hoạch được:………………………(tháng) Chi phí thu hoạch Đơn vị tính Chí phí lao động LĐGĐ Ngày công LĐ thuê mướn Ngày công Đơn giá Số lượng Thành Ghi tiền CP nhiên liệu vận chuyển Khác Tổng cộng: 8. Doanh thu 8.1 Thời điểm thu hoạch vụ bắp ông (bà) khoảng thời gian năm: ……………………………… 8.2Diện tích thu hoạch là:………………công. Tổng sản lượng (tấn) Năng suất (tấn/công) Để giống (tấn kg) Thu nhập Thời điểm bán Khối lượng (kg) Giá bán (đồng/kg) Lần Lần Lần 58 Khách hàng (a) Thu nhập khác Ghi (a): (1) Thương lái địa phương. (2) Thương lái đia phương khác. (3) Hợp tác xã (4) khác:…………………………. 8.3 Ông (bà) có thêm doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh khác không ? (1) Có (2) Không Nếu có xin ông (bà) vui lòng cho biết chi phí, doanh thu từ hoạt động kinh doanh : Đơn vị tính : ngàn đồng Mô hình Chi phí (1) Doanh thu (2) Lợi nhuận (3)=(2)(1) Chăn nuôi Trồng trọt khác Buôn bán Khác:……………… Tổng cộng: C. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT: 9. Thuận lợi (1).Đủ vốn sản xuất (4) . Giao thông thuận lợi (2).Được tập huấn kỹ thuật (5). Hệ thống thủy lợi phát triển (3). Chính sách mua bán cửa hàng vật tư nông nghiệp ( nợ đến cuối ) (6). Khác………. 10. Khó khăn: (1).Thiếu vốn sản xuất (4).Giống bắp khó khăn (2). Lao động khan (5). Thiếu thông tin kỹ thuật (3). Sản phẩm khó bảo quản trường (6). Thiếu thông tin giá thị 59 (7). Gía đầu vào ( giống, phân bón, thuốc BVTV ) ngày tăng (8). Khác…. 11. Ông/ Bà có ý kiến đề xuất để sản xuất bắp hiệu hơn? -Nông dân: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………………………………… -Chính sách nhà nước ( đào tạo, vay vốn, tổ chức,…): ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… …………………………………………… Xin chân thành cảm ơn Ông/Bà giúp hoàn thành vấn ! PHỤ LỤC Descriptive Statistics Mean Std. Deviation N 60 TN_BAP 1.6407E4 10064.90568 60 TDHVCH 3.42 .809 60 LAO_DONG 2.15 .755 60 DIEN_TICH 5975.00 3869.070 60 4.41 .387 60 1.0310E4 12294.95832 60 1.8667 .34280 60 GIA_BAP TN_PHI_NN THAM_GIA 61 Correlations TN_ BAP Pearson TDHVCH LAO_ DIEN_ DONG TICH GIA_BAP TN_KHAC THAM_GIA TN_ 1.000 .051 -.108 .936 .095 .144 -.592 .051 1.000 -.160 .087 .081 -.058 -.041 LAO_DONG -.108 -.160 1.000 -.181 -.035 -.032 .013 DIEN_TICH .936 .087 -.181 1.000 -.157 .207 -.526 .095 .081 -.035 -.157 1.000 -.149 -.017 TN_PHI_NN .144 -.058 -.032 .207 -.149 1.000 -.189 THAM_GIA -.592 -.041 .013 -.526 -.017 -.189 1.000 . .350 .207 .000 .234 .136 .000 TDHVCH .350 . .112 .253 .269 .331 .379 LAO_DONG .207 .112 . .083 .396 .404 .460 DIEN_TICH .000 .253 .083 . .116 .057 .000 .234 .269 .396 .116 . .128 .450 TN_PHI_NN .136 .331 .404 .057 .128 . .074 THAM_GIA .000 .379 .460 .000 .450 .074 . TN_BAP 60 60 60 60 60 60 60 TDHVCH 60 60 60 60 60 60 60 LAO_DONG 60 60 60 60 60 60 60 DIEN_TICH 60 60 60 60 60 60 60 GIA_BAP 60 60 60 60 60 60 60 TN_PHI_NN 60 60 60 60 60 60 60 THAM_GIA 60 60 60 60 60 60 60 Correlation BAP TDHVCH GIA_ BAP Sig. (1tailed) TN_ BAP GIA_ BAP N 62 Variables Entered/Removed Model Variables Entered Variables Removed THAM_GIA, LAO_DONG, GIA_BAP, TDHVCH, TN_PHI_NN a DIEN_TICH b Method . Enter a. All requested variables entered. b. Dependent Variable: TN_BAP b Model Summary Model R .885 R Square a Adjusted R Square .783 Std. Error of the Estimate .759 Durbin-Watson 2336.12435 2.095 a. Predictors: (Constant), THAM_GIA, LAO_DONG, GIA_BAP, TDHVCH, TN_PHI_NN, DIEN_TICH b. Dependent Variable: TN_BAP b ANOVA Model Sum of Squares df 63 Mean Square F Sig. Regression 5.688E9 9.479E8 Residual 2.892E8 53 5457476.969 Total 5.977E9 59 173.694 .000 a a. Predictors: (Constant), THAM_GIA, LAO_DONG, GIA_BAP, TDHVCH, TN_PHI_NN, DIEN_TICH b. Dependent Variable: TN_BAP Coefficients Unstandardized Coefficients Model B (Constant) TDHVCH Std. Error a Standardized Coefficients T Beta -20169.351 4974.037 585.257 384.039 864.438 Collinearity Statistics Sig. Tolerance VIF -4.055 .000 -.047 -1.524 .133 .959 1.043 417.014 .065 2.073 .043 .933 1.072 2.456 .097 .944 25.262 .000 .654 1.530 6301.603 812.548 .243 7.755 .000 .933 1.072 .028 .026 -.034 -1.092 .280 .927 1.079 2933.218 1063.842 -.100 -2.757 .008 .695 1.438 LAO_ DONG DIEN_ TICH GIA_BAP TN_PHI_NN THAM_ GIA 64 a. Dependent Variable: TN_BAP Collinearity Diagnostics a Variance Proportions Condition Index DIEN_ GIA_ TICH BAP Model Dime nsion Eigenvalue 6.015 1.000 .00 .00 .00 .00 .00 .01 .00 .555 3.292 .00 .00 .01 .01 .00 .83 .00 .276 4.669 .00 .00 .02 .56 .00 .12 .00 .097 7.893 .00 .09 .74 .04 .00 .00 .01 .039 12.389 .00 .78 .10 .05 .01 .00 .16 .015 19.799 .02 .10 .06 .15 .22 .00 .56 .003 48.407 .98 .02 .07 .19 .78 .04 .26 LAO_ (Constant) TDHVCH DONG a. Dependent Variable: TN_BAP a Residuals Statistics Minimum Predicted Value Maximum Mean Std. Deviation N 4.2624E3 4.0916E4 1.6407E4 9818.34237 60 -5.72381E3 5.90388E3 .00000 2214.15431 60 Std. Predicted Value -1.237 2.496 .000 1.000 60 Std. Residual -2.450 2.527 .000 .948 60 Residual a. Dependent Variable: TN_BAP 65 TN_PHI THAM_ _NN GIA [...]... tích hiệu quả sản xuất mô hình trồng luân canh bắp trên nền đất lúa tại huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. ” 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung Phân tích hiệu quả sản xuất mô hình trồng luân canh bắp trên nền đất lúa tại huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long từ đó đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người nông dân 1.2.2 Mục tiêu cụ thể Mục tiêu 1: Phân tích hiệu quả sản xuất. .. hộ trồng luân canh cấy bắp trên nền đất lúa ở huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long Hiệu quả sản xuất bắp của các nông hộ ở huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long Những nhân tố ảnh hưởng đến mức thu nhập của nông hộ trồng bắp tại huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long 1.3.2 Phạm vi thời gian - Các số liệu thứ cấp được dùng để phân tích được thu thập từ các báo cáo, tài liệu của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Trà. .. vật trong đất + Tăng năng suất cây trồng và tăng sản lượng nông nghiệp 5 + Điều hoà lao động và việc sử dụng các vật tư kỹ thuật khác 2.1.7 Hiệu quả sản xuất Hiệu quả sản xuất bao gồm: Hiệu quả kinh tế, hiệu quả tài chính, hiệu quả chi phí (Đặng, 2012) - Hiệu quả kinh tế bao gồm hiệu quả kỹ thuật và hiệu quả phân phối là chỉ tiêu biểu hiện kết quả của hoạt động sản xuất nói rộng ra là cả hoạt động kinh... thể Mục tiêu 1: Phân tích hiệu quả sản xuất của nông hộ trồng luân canh cây bắp trên nền đất lúa trên địa bàn nghiên cứu Mục tiêu 2: Phân tích tình hình thu nhập và các nhân tố chính ảnh hưởng đến thu nhập của người trồng luân canh cây bắp trên nền đất lúa tại huyện Trà Ôn Mục tiêu 3: Đề xuất những kiến nghị góp phần nâng cao thu nhập cho nông hộ trên địa bàn nghiên cứu 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Đối... triển Nông thôn huyện Trà Ôn 2.2.2 Phương pháp phân tích Mục tiêu 1: Mô tả tình hình sản xuất bắp và các nguồn lực của nông hộ: 7 - Thông tin về chủ hộ: trình độ học vấn, kinh nghiệm sản xuất - Thông tin về nông hộ: Nhân khẩu, số lao động, diện tích đất - Nguồn vốn cho sản xuất - Tình hình sản xuất: Diện tích trồng bắp, năng suất bắp, sản lượng, giá bán Sử dụng phương pháp thống kê mô tả với các chỉ... thống kênh, rạch tạo nguồn nước tưới tiêu thuận lợi quanh năm, tỉnh Vĩnh Long có 12.000 ha bắp, chủ yếu là bắp nếp trồng nhiều ở các huyện Trà Ôn, Bình Tân, thị xã Bình Minh Sở NN&PTNT Vĩnh Long cho biết, mô hình luân canh sau vụ lúa ĐX là trồng bắp vụ XH có khoảng 600ha và đang có xu hướng tăng lên Huyện Trà Ôn được xem là cửa ngõ của tỉnh Vĩnh Long, có tiềm năng để phát triển thương mại với nhiều vùng... Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2010 - 2012 2 - Số liệu sơ cấp được thu thập dựa trên bảng câu hỏi phỏng vấn trực tiếp các nông dân sản xuất bắp 2012 – 2013 tại huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long - Thời gian thu thập số liệu thứ cấp và sơ cấp từ 8/2013 - 11/2013 1.3.3 Phạm vi không gian Địa bàn huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long 1.4 CÁC GIẢ THUYẾT CẦN KIỂM ĐỊNH VÀ CÂU... cho sinh hoạt, sản xuất + Tài nguyên thiên nhiên - Đất đai Các nhóm đất: Theo thông tin từ Tổng cục Thống kê, tính đến ngày 01-01-2008, tổng diện tích đất tự nhiên của tỉnh Vĩnh Long là 147.900 ha Đất ở Vĩnh Long được chia thành 3 nhóm chính: nhóm đất phù sa, nhóm đất nhiễm phèn và nhóm đất cát giồng Nhóm đất phù sa chiếm 30,29% diện tích đất tự nhiên của tỉnh, phân bố chủ yếu ở vùng đất cao ven sông... phiên cây trồng trong hệ thống luân canh để xây dựng các biện pháp kỹ thuật cụ thể cho suốt cả chu kỳ luân canh * Hiệu quả của việc trồng luân canh Việc trồng luân canh có các tác dụng sau: + Điều hoà dinh dưỡng và nước trong đất + Luân canh chính xác có tác dụng cải tạo và bồi dưỡng đất + Chống xói mòn và bảo vệ đất + Phòng trừ sâu bệnh và cỏ dại + Điều tiết hoạt động của vi sinh vật trong đất + Tăng... thực hiện theo phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên và thuận tiện tại 3 xã trong huyện với cỡ mẫu là 60 hộ Bảng 2.1 Phân phối cỡ mẫu điều tra nông hộ trồng luân canh bắp Tên xã Số hộ nghiên cứu mô hình luân canh bắp Tích Thiện 15 Lục Sĩ Thành 25 Thới Hòa 20 Nguồn: Tham khảo số liệu từ Phòng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long 2.2.2 Phương pháp thu thập số liệu Số liệu sơ cấp: Thu . nền đất lúa tại huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. ” 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung Phân tích hiệu quả sản xuất mô hình trồng luân canh bắp trên nền đất lúa tại huyện Trà Ôn, tỉnh. nghiệm sản xuất 33 4.1.7 Lý do chọn mô hình luân canh bắp 34 4.2 TÌNH HÌNH SẢN XUẤT BẮP CỦA NÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TRÀ ÔN 34 4.3 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SẢN XUẤT TRỒNG LUÂN CANH BẮP TRÊN NỀN ĐẤT. cứu của đề tài là những hộ trồng luân canh cấy bắp trên nền đất lúa ở huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Hiệu quả sản xuất bắp của các nông hộ ở huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long Những nhân tố ảnh hưởng
- Xem thêm -

Xem thêm: phân tích hiệu quả sản xuất mô hình trồng luân canh bắp trên nền đất lúa tại huyện trà ôn, tỉnh vĩnh long, phân tích hiệu quả sản xuất mô hình trồng luân canh bắp trên nền đất lúa tại huyện trà ôn, tỉnh vĩnh long, phân tích hiệu quả sản xuất mô hình trồng luân canh bắp trên nền đất lúa tại huyện trà ôn, tỉnh vĩnh long

Từ khóa liên quan