MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KỲ 2 LỚP 10

12 518 3
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2015, 02:03

SỞ GD & ĐT CAO BẰNG TRUNG TÂM GDTX BẢO LẠC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KI II MÔN : VẬT LÝ KHỐI 10 Thời gian 45 phút 1, Xác định mục tiêu đề kiểm tra, nội dung kiểm tra(các chủ đề) Chủ đề 1: Các định luật bảo toàn. Kiến thức • Viết công thức tính động lượng, nêu đơn vị động lượng. • Phát biểu viết hệ thức định luật bảo toàn động lượng đối vớ hệ hai vật. • Phát biểu định nghĩa viết công thức tính công. • Phát biểu định nghĩa viết công thức tính động nêu đơn vị đo động năng. • Phát biểu định nghĩa viết công thức tính trọng trường đàn hồi. • Phát biểu định nghĩa viết công thức tính năng, phát biểu định luật bảo toàn năng. Kỹ • Vận dụng định luật bảo toàn động lượng để giải tập va chạm mềm. • Vận dụng công thức tính công công thức động năng, năng, để giải tập chuyển động vật. Chủ đề 2: chất khí. Kiến thức • Phát biểu nội dung thuyết động học phân tử chất khí , nêu đặc điểm khí lí tưởng. • Phát biểu đẳng trình, nêu nội dung định luật Bôi-lơmariot, định luật sác-lơ. • Nhận dạng đường đẳng tích, đẳng nhiệt, đẳng áp. • Viết phương trình trậng thái khí lí tưởng. Kỹ • Vận dụng định luật Bôi-lơ-mariot, định luật sác-lơ phương trình trạng thái khí lí tưởng để giải tập biến đổi trạng thái. Trung tâm GDTX Bảo Lạc -1- Gv: Trần_Bằng Chủ đề 3: sở nhiệt động lực học Kiến thức • Nêu định nghĩa nội lấy ví dụ cách làm biến đổi nội vật. • Phát biểu nguyên lý I II nhiệt động lực học. Kỹ • Vận dụng nguyên lí I II để xác định độ biến thiên nội hệ. Chủ đề 4: chất rắn chất lỏng. chuyển thể Kiến thức. • Phân biệt chất rắn kết tinh chất rắn vô định hình. • Phân biệt biến dạng đàn hồi biến dang dẻo. • Phát biểu định luật húc, viết hệ thức định luật huc biến dạng vật rắn. • Viết công thức nở dài nở khối vật rắn. • Nêu đặc điểm tượng bề mặt chất lỏng. • Nêu định nghĩa đặc điểm nóng chảy, đông đặc, bay hơi, ngưng tụ sôi. • Nêu định nghĩa độ ẩm tuyệt đối, độ ẩm tỉ đối, độ ẩm cực đại không khí. Kỹ năng. • Vận dụng định luật Húc, công thức nở dài công thức nở khối để giải tập. • Vận dụng công thức nhiệt nóng chảy nhiệt hóa để giải số tập bản. 2, Xác định hình thức kiểm tra: kiểm tra học kì, thời gian 45 phút, trắc nghiệm khác quan 25 câu. a, Tính trọng số nội dung kiểm tra theo khung phân phối chương trình. Nội dung Chủ đề 1: Các định luật bảo toàn. Chủ đề 2: chất khí Chủ đề 3: sở nhiệt động lực học Chủ đề 4: chất rắn chất lỏng. chuyển thể Tổng Tổng số tiết 11 Lí thuyết Số tiết thực LT VD 5,6 5,4 Trọng số LT VD 20 19 2,8 2,2 10 2,1 1,9 4,2 3,8 15 13 14,7 13,3 53 47 28 b, Tính số câu hỏi điểm số cho cấp độ. Trung tâm GDTX Bảo Lạc -2- Gv: Trần_Bằng Cấp độ Chủ đề Trọng số 20 Số lượng câu Điểm Chủ đề 2: chất khí 10 2,5 ≈ 0,8 Chủ đề 3: sở nhiệt động lực học Chủ đề 4: chất rắn chất lỏng. chuyển thể Chủ đề 1: Các định luật bảo toàn. 0,8 15 3,8 ≈ 1,6 19 4,8 ≈ Chủ đề 2: chất khí 0,8 Chủ đề 3: sở nhiệt động lực học Chủ đề 4: chất rắn chất lỏng. chuyển thể Tổng 1,8 ≈ 0,8 13 3,3 ≈ 1,2 100 25 10 Chủ đề 1: Các định luật bảo toàn Cấp độ 1,2 Cấp độ 3,4 Trung tâm GDTX Bảo Lạc -3- 2,0 Gv: Trần_Bằng 3, Thiết lập khung ma trận. KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN: VẬT LÝ – LƠP 10 ( Thời gian 45 phút ) Phạm vi kiểm tra: kiểm tra ọc kỳ theo chương trình GDTX Phương án kiểm tra: trắc nghiệm khách quan ( 25 câu ) Tên chủ đề Nhận biết (cấp độ 1) Thông hiểu ( cấp độ ) Vận dụng Cấp độ thấp Cấp độ cao ( cấp độ ) ( cấp độ ) -Phát biểu định nghĩa, viết biểu thức nêu đơn vị động lượng -phát biểu viết hệ thức định luật bảo toàn động lượng CÂU Phát biểu định nghĩa viết công thức tính công CÂU Vận dụng định luật bảo toàn động lượng để giải toán va Chạm mềm Chủ đề 1: Các định luật bảo toàn 1. Động lượng, định luật bảo toàn đồng lượng 2. Công công suất Trung tâm GDTX Bảo Lạc -4- CÂU Vận dụng công thức tính công công suất CÂU Gv: Trần_Bằng Cộng Phát biểu định nghĩa, viết công thức nêu đơn vị động 3. động Vận dụng công thức tính động vật CÂU Vận dụng công thức tính trọng trường đàn hồi CÂU Vận dụng công thức tính để giải tập CÂU Phát biểu định nghĩa, viết công thức nêu đơn vị trọng trường đàn hồi 4.thế CÂU - Phát biểu định nghĩa, viết công thức nêu đơn vị - phát biểu hệ nội dung hệ thức định luật bảo toàn 5. SỐ CÂU (SỐ ĐIỂM ) CÂU CÂU ( 2,0 điểm ) Vận dụng định luật bảo toàn để giải toán chuyển động vật CÂU CÂU ( 2,0 điểm ) Chủ đề 2: chất khí 1. Cấu tạo chất thuyết động học phân tử chất khí 2. Qúa trình đẳng nhiệt - Phát biểu nội dung thuyết động học phân tử chất khí Nêu định nghĩa Trung tâm GDTX Bảo Lạc Nêu định nghĩa khí lí tưởng - phát biểu -5- Vận dụng Gv: Trần_Bằng 10 CÂU (4đ) định luật Bôi-lơ- mariot trình đẳng nhiệt 3. Qúa trình đẳng tích định luật sác - lơ Nêu định nghĩa trình tích 4. phương trình trạng thái khí lí tưởng nội dung viết hệ thưc định luật Bôi – lơ – mariot - nhận dạng đường đẳng nhiệt CÂU phát biểu nội dung viết hệ thưc định luật sác lơ - nhận dạng đường đẳng tích Viết phương trình trạng thái khí lí tưởng CÂU SỐ CÂU ( SỐ ĐIỂM ) CÂU ( 0.8 đ ) định luật Bôi – lơ – mariot để giải tập Vận dụng định luật sác lơ để giải tập CÂU Vận dụng phương trình trạng thái khí li tưởng để giải tâp CÂU CÂU ( 0,8 đ ) Chủ đề 3: sở nhiệt động lực học 1. Nội biến thiên nội Nêu định nghĩa nội 2. Các nguyên lí nhiệt CÂU Phát biểu nội Trung tâm GDTX Bảo Lạc Nêu số cách làm biến đổi nội vật Vận dụng công thức tính nhiệt lượng CÂU Nêu qui ước Vận dụng -6- Gv: Trần_Bằng CÂU (1,6 đ) động lực học SỐ CÂU ( SỐ ĐIỂM ) dung, viết hệ dấu thức nguyên lí I đại lượng II nhiệt động lực học nguyên lí I CÂU CÂU ( 0,8 đ ) nguyên lí I II để giải tập CÂU CÂU ( 0,8 đ ) Chủ đề 4: chất rắn chất lỏng. chuyển thể 1. Chất rắn kết tinh chất rắn vô định hình - Nêu định nghĩa chất rắn kết tinh tính chất -Nêu định nghĩa tính chất chất rắn vô định hình CÂU 2. Biến dạng vật rắn Nêu phân biệt dạng biến dang vật rắn CÂU Nêu định nghĩa, viết biểu thức xác định độ nở dài độ nở khối 3. nở nhiệt vật rắn 4. Các hiên tượng bề mặt chất lỏng Vận dụng công thức tính độ nở dài CÂU Nêu định nghĩa đặc điểm tượng bề mặt chất lỏng Trung tâm GDTX Bảo Lạc -7- Gv: Trần_Bằng CÂU (1,6 đ) 5. Sự chuyển thể chất CÂU Nêu dịnh nghĩa đặc điểm nóng chảy, đông đặc, bay hơi, ngưng tụ sôi -Viết công thức tính nhiệt nóng chảy nhiệt hóa -Phân biệt khô bão hòa CÂU 6. độ ẩm không khí SỐ CÂU ( SỐ ĐIỂM ) TỔNG SỐ Trung tâm GDTX Bảo Lạc Vận dụng công thức tính nhiệt nóng chảy nhiệt hóa Đề giải tập CÂU Nêu định nghĩa độ ẩm tuyệt đối, độ ẩm tỉ đối độ ẩm cực đại không khí CÂU ( 1,6 đ ) 13 CÂU ( 5,2 đ ) -8- CÂU ( 1,2 đ ) 12 CÂU ( 4,8 đ ) Gv: Trần_Bằng CÂU ( 2,8đ ) 25 CÂU ( 10 đ ) 4. Đề kiểm tra. ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II LỚP 10 MÔN: VẬT LÝ ( Thời gian 45 phút ) Câu 1. đơn vị động lượng A. kg m s B. kg s m C. N.m D. N.m/s Câu 2. xét bi có khối lượng m1 = 1kg chuyển động với vận tốc v1 = 5m/s đến đập vào bi có khối lượng m2 = 4kg đứng yên. Sau va chạm hai bi dính vào chuyển động với vận tốc bao nhiêu.bỏ qua ma sát. A. 5m/s B. 0m/s C. 1m/s D. 4m/s Câu 3. Dưới tác dụng lực F vật chuyển dời đoạn s theo hướng lực công lực sinh A. A = F.s.COS α B. A = F.s C. A = - F.s D. A = 2F.s Câu 4. gàu nước có khối lượng 10kg kéo chuyển động lên độ cao 6m khoảng thời gian phút. Lấy g = 10m/s2. công suất lực kéo A. 5W B. 30W C. 300W D. 120W Câu 5. vật có động không A. Viên đạn bay C. Xe máy dừng bên đường B. Búa chuyển động D. Dòng nước lũ chảy mạnh Câu 6. vật có khối lượng m = 2kg chuyển động với vận tốc v= 10m/s. động vật bằng. A. 50J B. 100J C. 200J D. 10J Câu 7. phát biểu không nói trọng trường A. Là dạng lượng tương tác trái đất vật B. Phụ thuộc vào vị trí vật trọng trường. C. Là dạng lượng có vật chuyển động C. Được xác định biểu thức Wt = mgz. Câu 8. lò xo có độ cứng k = 200N/m, mọt đầu cố định, đầu gắn với vật nhỏ. Khi lò xo bị nén 2cm thi đàn hồi lò xo là: A. 400J B. 0,04J C. 4,0J D. 2J Trung tâm GDTX Bảo Lạc -9- Gv: Trần_Bằng Câu 9. định luật bảo toàn áp dung vật A. Chỉ chịu tác dụng trọng lực B. Chỉ chịu tác dụng lực đàn hồi. C. Chỉ chịu tác dụng trọng lực lực đàn hồi D. Không chịu tác dụng trọng lực lực đàn hồi Câu 10. cá heo nhào lộn nhảy lên độ cao 5m, cho cá nhảy lên nhờ động mà có lúc rời mặt biển.nếu lấy g = 10m/s2 vận tốc cá heo lúc rời mặt biển là. A. 19m/s B. 12m/s C. 10m/s D. 6m/s Câu 11. Trong hệ tọa độ (p,v) đường đẳng nhiệt A. Đường hypebol B. Đường thẳng kéo dài qua gốc tọa độ. C. Đường thẳng không qua gốc tọa độ D. Đường song song với trục op. Câu 12. bình kín chứa oxi nhiệt độ 200c áp suất 2bar. Hỏi nhiệt độ bình 400c áp suất bình bao nhiêu.biêt thể tích bình không đổi. A. 4bar B. 2,1bar C. 1,2bar D. 4,1bar Câu 13. phương trình phương trình trạng thái khí lí tưởng A. P1 P2 = T1 T2 B. P1V1 = P2V2 V1 V2 = T1 T2 P1 P2 V V = T1 T2 C. D. Câu 14. lượng khí đựng xi lanh có pittong chuyển động được. lúc đầu, khí tích 15lit, nhiệt độ 270c áp suất 2at. Khi pittong nén khí đến thể tích 12lit áp suất khí tăng lên 3,5at. Nhiệt độ khí pittong lúc A. 37,80C B. 1470C C. 147K D. 47,50C Câu 15. phát biểu sau nội không A. Nội tổng động vật B. Nội dạng lượng. C. Nội vật cố thể tăng thêm giảm D. Nội tổng động phân tử cấu tạo nên vật Câu 16. thả môt miếng sắt nặng 1kg nhiệt độ 1000c vào chậu nước,khi cân nhiệt nhiệt độ nước 300c, tính nhiệt lượng miếng sắt tỏa biết nhiệt dung riêng sắt 0,46.103J/(Kg.K). A. 32,2J B. 32,2KJ C. 3220J D. 322J Câu 17. Trong trình chất khí nhận công tỏa nhiệt A Q hệ thức nguyên lí I phải có giá trị nào. A.Q>0:A>0 C. Q < : A > B. Q > : A < D. Q < : A < Trung tâm GDTX Bảo Lạc - 10 - Gv: Trần_Bằng Câu 18. Người ta truyền cho xilanh nhiệt lượng 500J, Khí nở thực công 200J đẩy pittong lên. Tính độ biến thiên nội năng. A. 300J B. 700J C. -300J D. -700J Câu 19. chất rắn chất rắn kết tinh A. Thủy tinh C. Nhựa đường B. Sắt D. Nhựa tái sinh Câu 20. vật chịu biến dạng kéo A. Trụ cầu C. Cột nhà B. Dây cáp cần cẩu chuyển hàng D. Móng nhà cao tầng Câu 21. thước thép 20 c có độ dài 1m. biết hệ số nở dài thép 12.106 K-1. Khi nhiệt độ lên đên 400c, thước thép dài thêm. A. 2,4 mm B. 0,24mm C. 3,2mm D. 4,2mm Câu 22. nước mưa không lọt qua lỗ nhỏ bạt A. Vải bạt bị dính ướt nước B. Vải bạt không bị dính ướt nước. C. Lực căng bề mặt nươc ngăn không cho nước lọt qua. D. Hiện tượng mao dẫn không cho nước lọt qua. Câu 23. câu sau không nói bay chất lỏng. A. Sự bay trình chuyển từ thể lỏng sang thể khí xảy bề mặt chất lỏng B. Sự bay xảy kèm với ngưng tụ C. Sự bay trình chuyển từ thể lỏng sang thể khí xảy bề mặt chất lỏng bên chất lỏng D. Sự bay xảy nhiệt độ Câu 24. nhiệt hóa riêng nước 2,3.106J/Kg.nhiệt lượng cần cung cấp để làm bay hoàn toàn 100g nước la A. 23.106J B. 2,3.108J C. 2,3.105J D. 2,3.106J Câu 25. nhiệt nóng chảy riêng nước đá 3,4.105J/Kg. nhiệt lượng cần cung cấp để làm nóng chảy 100g nước đá 00c là. A. 0,34.103J B. 340.105J C. 34.107J D. 34.103J 5. ĐÁP ÁN CÂU ĐA A C CÂU 15 ĐA B A 10 11 12 13 B A C B C B C C A B D 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 B C A B B B C C C D Trung tâm GDTX Bảo Lạc - 11 - Gv: Trần_Bằng Trung tâm GDTX Bảo Lạc - 12 - Gv: Trần_Bằng [...]... độ bất kỳ Câu 24 nhiệt hóa hơi riêng của nước là 2, 3 .106 J/Kg.nhiệt lượng cần cung cấp để làm bay hơi hoàn toàn 100 g nước la A 23 .106 J B 2, 3 .108 J C 2, 3 .105 J D 2, 3 .106 J Câu 25 nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là 3,4 .105 J/Kg nhiệt lượng cần cung cấp để làm nóng chảy 100 g nước đá ở 00c là A 0,34 .103 J B 340 .105 J C 34 .107 J D 34 .103 J 5 ĐÁP ÁN CÂU 1 2 ĐA A C CÂU 1 15 4 ĐA B A 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 B A... A 0,34 .103 J B 340 .105 J C 34 .107 J D 34 .103 J 5 ĐÁP ÁN CÂU 1 2 ĐA A C CÂU 1 15 4 ĐA B A 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 B A C B C B C C A B D 16 17 18 19 20 21 22 23 2 25 26 4 B C A B B B C C C D Trung tâm GDTX Bảo Lạc - 11 - Gv: Trần_Bằng Trung tâm GDTX Bảo Lạc - 12 - Gv: Trần_Bằng ... của thép là 12. 106 K-1 Khi nhiệt độ lên đên 400c, thước thép này dài thêm A 2, 4 mm B 0 ,24 mm C 3,2mm D 4,2mm Câu 22 nước mưa không lọt qua các lỗ nhỏ trên tấm bạt vì A Vải bạt bị dính ướt nước B Vải bạt không bị dính ướt nước C Lực căng bề mặt của nươc ngăn không cho nước lọt qua D Hiện tượng mao dẫn không cho nước lọt qua Câu 23 câu nào sau đây không đúng khi nói về sự bay hơi của các chất lỏng A Sự... và thực hiện công 20 0J đẩy pittong lên Tính độ biến thi n nội năng A 300J B 700J C -300J D -700J Câu 19 chất rắn nào là chất rắn kết tinh A Thủy tinh C Nhựa đường B Sắt D Nhựa tái sinh Câu 20 vật nào dưới đây chịu biến dạng kéo A Trụ cầu C Cột nhà B Dây cáp của cần cẩu đang chuyển hàng D Móng nhà cao tầng 0 Câu 21 một thước thép ở 20 c có độ dài là 1m biết hệ số nở dài của thép là 12. 106 K-1 Khi nhiệt . độ bất kỳ Câu 24 . nhiệt hóa hơi riêng của nước là 2, 3 .10 6 J/Kg.nhiệt lượng cần cung cấp để làm bay hơi hoàn toàn 100 g nước la A. 23 .10 6 J B. 2, 3 .10 8 J C. 2, 3 .10 5 J D. 2, 3 .10 6 J Câu 25 . nhiệt. bảo toàn 20 5 2, 0 Chủ đề 2: chất khí 10 2, 5 ≈ 2 0,8 Chủ đề 3: cơ sở của nhiệt động lực học 8 2 0,8 Chủ đề 4: chất rắn và chất lỏng. sự chuyển thể 15 3,8 ≈ 4 1,6 Cấp độ 3,4 Chủ đề 1: Các. toàn. 19 4,8 ≈ 5 2 Chủ đề 2: chất khí 8 2 0,8 Chủ đề 3: cơ sở của nhiệt động lực học 7 1,8 ≈ 2 0,8 Chủ đề 4: chất rắn và chất lỏng. sự chuyển thể 13 3,3 ≈ 3 1 ,2 Tổng 100 25 10 Trung tâm GDTX
- Xem thêm -

Xem thêm: MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KỲ 2 LỚP 10, MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KỲ 2 LỚP 10, MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KỲ 2 LỚP 10