MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KỲ 2 LỚP 11

13 370 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2015, 02:03

TRUNG TÂM GDTX BẢO LẠC SỞ GD&ĐT CAO BẰNG TRUNG TÂM GDTX BẢO LẠC ĐỀ THI HỌC KỲ II – KÈM THEO MA TRẬN ĐỀ MÔN: VẬT LÝ – LỚP 11 1. Xác định mục tiêu kiểm tra, nội dung kiểm tra ( chủ đề ) Chủ đề 1. Từ trường Kiến thức: • Nêu từ trường tồn đâu có tính chất gì. • Nêu định nghĩa tính chất đường sức từ. • Nêu định nghĩa đặc điểm từ trường đều. • Phát biểu định nghĩa nêu phương, chiều cảm ứng từ điểm từ trường. Nêu đơn vị cảm ứng từ. • Viết công thức tính lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn có dòng điện chạy qua đặt từ trường đều. • Nêu đặc điểm viết công thức tính cảm ứng từ điểm từ trường gây dồng điện thẳng dài vô hạn, tâm vòng điện tròn lòng ống dây mang dòng điện. • Nêu định nghĩa viết công thức tính lực Lo-ren-xơ. Kỹ năng: • Xác định vectơ lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn thẳng dài có dòng điện chạy qua đặt từ trường đều. • Xác định độ lớn, phương chiều vectơ cảm ứng từ điểm từ trường gây dồng điện thẳng dài vô hạn, tâm vòng điện tròn lòng ống dây mang dòng điện. • Xác định độ lớn lực Lo-ren-xơ. Chủ đề 2. Cảm ứng từ • • • • • • • Kiến thức: Viết công thức tính từ thông qua diện tích nêu đơn vị đo từ thông. Nêu cách làm biến đổi từ thông. Mô tả thí nghiệm tượng cảm ứng điện từ. Phát biểu nội dung định luật len-xơ chiều dòng điện cảm ứng. Nêu định nghĩa đặc điểm dòng điện Fu-cô Phát biểu định luật Fa-ra-đây cảm ứng điện từ. Nêu độ tự cảm đơn vị đo độ tự cảm. Nêu tượng tự cảm gì. TRẦN_BẰNG 01688070999 -1- TRUNG TÂM GDTX BẢO LẠC Kỹ năng: • Vận dụng công thức tính từ thông. • Tính suất điện động cảm ứng trường hợp từ thông qua mạch biến đổi theo thời gian. • Tính độ tự cảm , suất điện động tự cảm lượng từ trường ống dây có dòng điện chạy qua. Chủ đề 3. Khúc xạ ánh sáng • • • • • • Kiến thức: Phát biểu định luật khúc xạ ánh sáng viết hệ thức định luật này. Nêu chiết suất tuyệt đối, chiết suất tỉ đối gì. Nêu tính thuận nghịch chiều truyền ánh sáng. Thế phản xạ toàn phần điều kiện xảy phản xạ toàn phần Kỹ năng: Vận dụng hệ thức định luật khúc xạ ánh sáng. Vận dụng công thức tính góc giới hạn phản xạ toàn phần. Chủ đề 4. Mắt dụng cụ quang • • • • • • • • • • Kiến thức: Nêu tính chất lăng kính làm lệch tia sáng truyền qua nó. Nêu định nghĩa quang tâm, trục chính, trục phụ, tiêu điểm chính, tiêu điểm phụ, tiêu diện, tiêu cự độ tụ thấu kính. Viết công thức thấu kính. Nêu đường truyền tia sáng đặc biệt qua thấu kính. Nêu tính chất ảnh vật qua thấu kính. Trình bày đặc điểm mắt cận, mắt viễn, mắt lão mặt quang học tác dụng kính cần đeo để khắc phục tật này. Nêu công dụng, câu tạo viết công thức tính số bội giác kính lúp, kính hiển vi kính thiên văn. Kỹ năng: Áp dụng công thức lăng kính để giải tập. Áp dụng công thức thấu kính để giải tập thấu kính Vẽ ảnh vật qua kính hiển vi kính thiên văn. TRẦN_BẰNG 01688070999 -2- TRUNG TÂM GDTX BẢO LẠC 2. Xác định hình thức kiểm tra: kiểm tra học kì, thời gian 45 phút, trắc nghiệm khác quan 25 câu. a, Tính trọng số nội dung kiểm tra theo khung phân phối chương trình. Nội dung Lí thuyết Chủ đề 1. Từ trường Tổng số tiết Số tiết thực LT VD 4,2 4,8 Chủ đề 2. Cảm ứng từ 2,8 3,2 11 Chủ đề 3. Khúc xạ ánh sáng Chủ đề 4. Mắt dụng cụ quang Tổng 1,4 2,6 11 5,6 5,4 19 18 14 16 47 53 30 b, Tính số câu hỏi điểm số cho cấp độ. Chủ đề Trọng Cấp độ số 14 Chủ đề 1. Từ trường Cấp độ 1,2 Cấp độ 3,4 Trọng số LT VD 14 16 Số lượng câu 3,5 ≈ Điểm 1,6 Chủ đề 2. Cảm ứng từ 2,25 ≈ 0,8 Chủ đề 3. Khúc xạ ánh sáng 1,25 ≈ 0,4 Chủ đề 4. Mắt dụng cụ quang 19 4,75 ≈ 2,0 Chủ đề 1. Từ trường 16 1,6 Chủ đề 2. Cảm ứng từ 11 2,75 ≈ 1,2 Chủ đề 3. Khúc xạ ánh sáng 0,8 Chủ đề 4. Mắt dụng cụ quang Tổng 18 4,5 ≈ 1,6 100 25 10 TRẦN_BẰNG 01688070999 -3- TRUNG TÂM GDTX BẢO LẠC 3. Thiết lập khung ma trận. KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN: VẬT LÝ – LỚP 11 ( Thời gian 45 phút ) Phạm vi kiểm tra: kiểm tra học kỳ theo chương trình GDTX Phương án kiểm tra: trắc nghiệm khách quan ( 25 câu ) Tên chủ đề Nhận biết (cấp độ 1) Thông hiểu ( cấp độ ) Vận dụng Cấp độ thấp Cấp độ cao ( cấp độ ) ( cấp độ ) -Nêu từ trường tồn đâu có tính chất gì. -Nêu định nghĩa tính chất đường sức từ. [2 câu] -Nêu định nghĩa đặc điểm từ trường đều. -Viết công thức tính lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn có dòng điện chạy qua -Phát biểu định nghĩa nêu phương, chiều cảm ứng từ điểm từ trường. Nêu -Xác định vectơ lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn thẳng dài có dòng điện chạy qua đặt Chủ đề 1. Từ trường 1, Từ trường (2 tiết) = 6,6 % 2,Lực từ, cảm ứng từ (1 tiết) = 3,3 % TRẦN_BẰNG 01688070999 -4- Cộng TRUNG TÂM GDTX BẢO LẠC đặt từ trường đều. [ câu ] 3, Từ trường dây dẫn mang dòng điện có hình dạng đặc biệt 4, Lực Lo-ren-xơ Số câu ( điểm) đơn vị cảm ứng từ. [ câu ] -Nêu đặc điểm viết công thức tính cảm ứng từ điểm từ trường gây dòng điện thẳng dài vô hạn, tâm vòng điện tròn lòng ống dây mang dòng điện. -Nêu định nghĩa viết công thức tính lực Lo-ren-xơ từ trường đều. [ câu ] -Xác định độ lớn, phương chiều vectơ cảm ứng từ điểm từ trường gây dòng điện thẳng dài vô hạn, tâm vòng điện tròn lòng ống dây mang dòng điện. [ câu ] Xác định độ lớn lực Lo-ren-xơ [ câu ] câu ( 1,6 đ ) câu ( 1,6 đ ) Chủ đề 2. Cảm ứng từ 1. Từ thông cảm ứng điện từ TRẦN_BẰNG -Viết công thức tính từ thông qua Mô tả thí nghiệm -Vận dụng công thức tính 01688070999 -5- câu ( 3,2 đ ) TRUNG TÂM GDTX BẢO LẠC diện tích nêu đơn vị đo từ thông. Nêu cách làm biến đổi từ thông. -Nêu định nghĩa đặc điểm dòng điện Fu-cô 2. Suất điện động cảm ứng 3. Hiện tượng tự cảm Số câu ( điểm) TRẦN_BẰNG tượng cảm ứng điện từ. -Phát biểu nội dung định luật len-xơ chiều dòng điện cảm ứng. [ câu ] -Phát biểu định luật Fa-rađây cảm ứng điện từ. [ câu ] -Nêu độ tự cảm đơn vị đo độ tự cảm. -Nêu tượng tự cảm gì. từ thông. [ câu ] -Tính suất điện động cảm ứng trường hợp từ thông qua mạch biến đổi theo thời gian. [ câu ] -Tính độ tự cảm , suất điện động tự cảm lượng từ trường ống dây có dòng điện chạy qua [ câu ] Câu ( 0,8 đ ) Câu ( 1,2 đ ) 01688070999 -6- Câu ( đ) TRUNG TÂM GDTX BẢO LẠC Chủ đề 3. Khúc xạ ánh sáng 1. Khúc xạ ánh sáng -Phát biểu định luật khúc xạ ánh sáng viết hệ thức định luật này. -Nêu chiết suất tuyệt đối, chiết suất tỉ đối gì. -Nêu tính thuận nghịch chiều truyền ánh sáng. [ câu ] 2. Phản xạ toàn phần -Vận dụng hệ thức định luật khúc xạ ánh sáng. [ câu ] -Thế phản xạ toàn phần điều kiện xảy phản xạ toàn phần Số câu ( Điểm ) Câu ( 0,4 đ ) -Vận dụng công thức tính góc giới hạn phản xạ toàn phần. [ câu ] Câu ( 0.8 đ ) Chủ đề 4. Mắt dụng cụ quang 1. Lăng kính -Nêu tính chất lăng kính làm lệch tia sáng truyền qua nó. -Áp dụng công thức lăng kính để giải tập. [ Câu ] TRẦN_BẰNG 01688070999 -7- câu ( 1,2 đ ) TRUNG TÂM GDTX BẢO LẠC 2. Thấu kính mỏng 3. Mắt TRẦN_BẰNG -Viết công thức thấu kính -Nêu định nghĩa quang tâm, trục chính, trục phụ, tiêu điểm chính, tiêu điểm phụ, tiêu diện, tiêu cự độ tụ thấu kính. -Nêu đường truyền tia sáng đặc biệt qua thấu kính. -Nêu tính chất ảnh vật qua thấu kính. -Áp dụng công thức thấu kính để giải tập thấu kính [ Câu ] [ Câu ] -Trình bày đặc điểm mắt cận, mắt viễn, mắt lão mặt quang học tác dụng kính cần đeo để khắc phục tật này. [ Câu ] [ Câu ] 01688070999 -Giải tập mắt cận mắt viễn. [2 Câu ] -8- TRUNG TÂM GDTX BẢO LẠC 4. Kính lúp, Kính hiển vi, Kính thiên văn Số câu ( Điểm) Tổng số ( điểm) TRẦN_BẰNG -Nêu công dụng, câu tạo viết công thức tính số bội giác kính lúp, kính hiển vi kính thiên văn. [ Câu ] Câu ( đ) -Vẽ ảnh vật qua kính hiển vi kính thiên văn. Câu ( 1,6 đ) 12 Câu ( 4,8 đ ) 13 Câu ( 5,2 đ ) 01688070999 -9- Câu ( 3,6 đ) 25 Câu ( 10 đ) TRUNG TÂM GDTX BẢO LẠC Đề kiểm tra. ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – LỚP 11 MÔN: VẬT LÝ ( thời gian: 45 phút ) Khoanh tròn vào đáp án Câu 1. Chọn đáp án sai. Từ trường tồn xung quanh A. Dây dẫn mang dòng điện. C. Hạt mang điện chuyển động. B. Nam châm. D. Hạt mang điện đứng yên. Câu 2. Đường sức từ tính chất sau A. Qua điểm không gian vẽ đường sức từ. B. Các đường sức từ đường cong không khép kín. C. Chiều đường sức từ tuân theo quy tắc xác định ( quy tắc nắm tay phải, quy tắc vào nam bắc). D. Nơi có từ trường mạnh đường sức từ mau, nơi có từ trường yếu đường sức từ thưa. Câu 3. Đơn vị cảm ứng từ A. Niutơn ( N ). C. Tesla ( T ) B. Vêbe ( Wb ) D. Henri ( H ) Câu 4. Từ trường là. A. Từ trường mà đặc tính giống điểm. B. Từ trường tồn xung quanh điện tích điểm. C. Từ trường tồn xung quanh dây dẫn thẳng dài mang dòng điện. D. Từ trường xung quanh nam châm thẳng. Câu 5. Một đoạn dây dẫn dài l = 0,2m đặt từ trường cho dây dẫn hợp với véctơ cảm ứng từ B góc α = 30. Biết dòng điện chạy qua dây dẫn 10 A, cảm ứng từ B = 2.10-4T. Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn A. F = 10-4 N. C. F = 10-3 N. B. F = 2.10-4 N. F = 2.10-3 N. Câu 6. Tại điểm M cách dây dẫn khoảng r = 50cm, cảm ứng từ dòng điện dây dẫn tạo B = 2,5.10-5T. Cường độ dòng điện dây dẫn A. I = 6,25 A. B. I = 62,5 A. C. I = 625 A. D. I = 0,625 A. Câu 7. Một vòng dây tròn đặt chân bán kính R = 5cm mang dòng điện I = A. Độ lớn véctơ cảm ứng từ tâm vòng dây TRẦN_BẰNG 01688070999 - 10 - TRUNG TÂM GDTX BẢO LẠC A. B = 4.10-5T. C. B = 1,256.10-5T. B. B = 4.10-6T. D. B = 1,256.10-6T. Câu 8. Một êlectron bay vào từ trường B với vận tốc ban đầu v0 vuông góc với B . Biết vo = 2.105 m/s, B = o,2 T. Lực lo-ren-xơ tác dụng lên êlectron có độ lớn A. f = 6,4.10-15 N. C. f = 6,4.10-13N. -14 B. f = 6,4.10 N. D. f = 6,4.10-12 N. Câu 9. Phát biểu sau tượng cảm ứng điện từ sai: A. Hiện tượng cảm ứng điện từ tồn khoảng thời gian từ thông qua mạch kín biến thiên. B. Khi từ thông qua mạch kín tăng từ trường cảm ứng ngược chiều với từ trường ban đầu. C. Dòng điện cảm ứng xuất có tác dụng chống lại biến thiên cưa từ thông ban đầu qua mạch kín. D. Khi từ thông qua mạch kín giảm từ trường cảm ứng ngược chiều với từ trường ban đầu Câu 10. Biểu thức thể định luật Fa-ra-đây cảm ứng điện từ. φ t ∆φ B. ec = ∆t A. ec = C. ec = φ .t D. ec = ∆φ .∆t Câu 11. Một hình vuông, cạnh 5cm đặt từ trường có cảm ứng từ B = 4.10-4 T. góc hợp véctơ cảm ứng từ véctơ pháp tuyến hình vuông 00. xác định từ thông gửi qua hình vuông. A. 10-6 Wb C. 10-5 Wb B. 2.10-6 Wb D. 2.10-5 Wb Câu 12. Một khung dây dẫn có 1000 vòng đặt từ trường cho đường cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng khung dây.diện tích vòng dây 2.10-4 m2.Cảm ứng từ giảm từ 0,5 T đến 0,2 T thời gian 0,1s. suất điện động cảm ứng xuất toàn khung dây là. A. V C. 0,6 V B. 60 V D. 600 V ∆ Câu 13. cho ống dây, biêt sau thời gian t = 0,01s. dòng điện ống tăng từ 1A đến 3,5A suất điện động tự cảm 50V. độ tự cảm ông dây bằng. A. mH C. 20 mH B. H D. 2000 mH Câu 14. Hệ thức sau sai tượng khúc xạ ánh sáng. A. sin i = n21 sin r C. TRẦN_BẰNG sin i = n12 sin r 01688070999 - 11 - TRUNG TÂM GDTX BẢO LẠC B. n 21 = n n D. n1sini = n2sinr Câu 15. Một chùm tia sáng chiếu từ chất lỏng có chiết suất n tới mặt phân cách môi trường lỏng-không khí góc tới 300. góc khúc xạ 600. chiết suất chất lỏng A. 1,41 C. B. 1,73 D. 1,5 Câu 16. Tia sáng từ không vào chất lỏng suốt với góc tới i = 600 góc khúc xạ r = 300. để xảy phản xạ toàn phần tia sáng từ chất lỏng không khí góc tới phải thỏa mãn điều kiện. A. i ≥ 420 C. i > 35,260 B. I > 420 D. i > 28,50 Câu 17. Tác dụng lăng kính là. A. Làm tán sắc ánh sáng đơn sắc. B. Làm tia ló khỏi lăng kính lệch góc chiết quang. C. Làm tán sắc ánh sáng màu đỏ. D. Làm tán sắc ánh sáng trắng. Câu 18. Phát biểu sau Sai nói thấu kính. A. Thấu kính khối chất suốt giới hạn hai mặt phẳng. B. Thấu kính khối chất suốt giới hạn hai mặt cong mặt cong măt phẳng. C. Thấu kính gồm hai loại thấu kính hội tụ thấu kính phân ki. D. Thấu kính hội tụ tạo chùm tia ló hội tụ chùm tia tới chùm song song. Câu 19. Độ tụ thấu kính xác định . Đ A. D = f C. D = f B. D = f D. D = 1+f Câu 20. Vật sáng AB nằm vuông góc với trục cách thấu kính hội tụ 30cm. Thấu kinhs có tiêu cự 20cm. Vị trí (d’) số phóng đại (k) ảnh A. d’= 60cm; k = C. d’ = -60cm; k = -2 B. d’ = 60cm; k = D. d’ = 60cm; k = -2 Câu 21. Một thấu kính phân kì có tiêu cự f = -80cm. Đặt vật AB trước thấu kính cho ảnh nằm vị trí cách thấu kính khoảng 40cm. Vị trí vật cách thấu kính khoảng là. A. d = 40cm. C. d = 20cm B. d = 80cm D. d = 100cm TRẦN_BẰNG 01688070999 - 12 - TRUNG TÂM GDTX BẢO LẠC Câu 22. Thứ tự cấu tạo mắt từ vào là. A. Giác mạc, lòng đen, thủy dịch, thể thủy tinh. B. Giác mạc, thể thủy tinh, lòng đen, thủy dịch. C. Giác mạc, thủy dịch, lòng đen, thể thủy tinh. D. Giác mạc, lòng đen, thể thủy tinh, thủy dich. Câu 23. Một người cận thị đeo kính sát mắt có độ tụ -4 điốp nhìn rõ vật vô cực. Điểm cực viễn mắt người không đeo kính là. A. OCv = 40cm. C. OCv = 4cm. B. OCv = 25cm. D. OCv = 400cm. Câu 24. Một người nhìn rõ vật cách mắt 50cm. Muốn nhìn rõ vật cách mắt 25cm người phải đeo kính có độ tụ bao nhiêu. A. 0,5 dp C. -2 dp B. -0,5 dp D. dp Câu 25. Ảnh vật qua kính hiển vi A. Ảnh ảo, ngược chiều lớn so với vật nhiều lần. B.Ảnh ảo chiều lớn vật nhiều lần. C. Ảnh thật, lớn so với vật. D. Ảnh thật nhỏ vật. 5. Đáp án hướng dẫn chấm. a. Đáp án. Câu ĐA Câu ĐA D 13 D B 14 C C 15 B A 16 C B 17 D B 18 A C 19 B A 20 D D 21 B 10 B 22 C 11 A 23 B 12 B 24 D b. Biểu điểm. Tổng số điểm : 10điểm. Mỗi câu đúng: 0,4 điểm. TRẦN_BẰNG 01688070999 - 13 - 25 A [...]... thật, rất lớn so với vật D Ảnh thật nhỏ hơn vật 5 Đáp án và hướng dẫn chấm a Đáp án Câu ĐA Câu ĐA 1 D 13 D 2 B 14 C 3 C 15 B 4 A 16 C 5 B 17 D 6 B 18 A 7 C 19 B 8 A 20 D 9 D 21 B 10 B 22 C 11 A 23 B 12 B 24 D b Biểu điểm Tổng số điểm : 10điểm Mỗi câu đúng: 0,4 điểm TRẦN_BẰNG 01688070999 - 13 - 25 A ... Câu 11 Một hình vuông, cạnh 5cm đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 4.10-4 T góc hợp bởi véctơ cảm ứng từ và véctơ pháp tuyến của hình vuông đó là 00 xác định từ thông gửi qua hình vuông A 10-6 Wb C 10-5 Wb B 2. 10-6 Wb D 2. 10-5 Wb Câu 12 Một khung dây dẫn có 1000 vòng được đặt trong từ trường đều sao cho các đường cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng khung dây.diện tích mỗi vòng dây là 2. 10-4 m2.Cảm... song Câu 19 Độ tụ của thấu kính được xác định Đ A D = f C D = f 1 B D = f D D = 1+f Câu 20 Vật sáng AB nằm vuông góc với trục chính và cách thấu kính hội tụ 30cm Thấu kinhs có tiêu cự là 20 cm Vị trí (d’) và số phóng đại (k) ảnh là A d’= 60cm; k = 1 2 C d’ = -60cm; k = -2 B d’ = 60cm; k = 2 D d’ = 60cm; k = -2 Câu 21 Một thấu kính phân kì có tiêu cự f = -80cm Đặt vật AB trước thấu kính thì cho ảnh nằm... giảm đều từ 0,5 T đến 0 ,2 T trong thời gian là 0,1s suất điện động cảm ứng xuất hiện trong toàn khung dây là A 6 V C 0,6 V B 60 V D 600 V ∆t = 0,01s dòng điện trong ống tăng Câu 13 cho một ống dây, biêt sau thời gian từ 1A đến 3,5A và suất điện động tự cảm là 50V độ tự cảm của ông dây bằng A 2 mH C 20 mH B 2 H D 20 00 mH Câu 14 Hệ thức nào sau đây là sai trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng A sin i = n21... vật ở vô cực Điểm cực viễn của mắt người này khi không đeo kính là A OCv = 40cm C OCv = 4cm B OCv = 25 cm D OCv = 400cm Câu 24 Một người có thể nhìn rõ các vật cách mắt ít nhất 50cm Muốn nhìn rõ vật cách mắt 25 cm thì người đó phải đeo kính có độ tụ bằng bao nhiêu A 0,5 dp C -2 dp B -0,5 dp D 2 dp Câu 25 Ảnh của vật qua kính hiển vi là A Ảnh ảo, ngược chiều và lớn hơn so với vật nhiều lần B.Ảnh ảo cùng...TRUNG TÂM GDTX BẢO LẠC A B = 4.10-5T C B = 1 ,25 6.10-5T B B = 4.10-6T D B = 1 ,25 6.10-6T Câu 8 Một êlectron bay vào trong từ trường đều B với vận tốc ban đầu v0 vuông góc với B Biết vo = 2. 105 m/s, B = o ,2 T Lực lo-ren-xơ tác dụng lên êlectron có độ lớn A f = 6,4.10-15 N C f = 6,4.10-13N -14 B f = 6,4.10 N D f = 6,4.10- 12 N Câu 9 Phát biểu nào sau đây về hiện tượng cảm ứng điện từ là... cảm của ông dây bằng A 2 mH C 20 mH B 2 H D 20 00 mH Câu 14 Hệ thức nào sau đây là sai trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng A sin i = n21 sin r C TRẦN_BẰNG sin i = n 12 sin r 01688070999 - 11 - TRUNG TÂM GDTX BẢO LẠC B n 21 = n n 2 D n1sini = n2sinr 1 Câu 15 Một chùm tia sáng chiếu từ một chất lỏng có chiết suất n tới mặt phân cách của môi trường lỏng-không khí dưới góc tới là 300 góc khúc xạ bằng 600 chiết... thấu kính một khoảng là A d = 40cm C d = 20 cm B d = 80cm D d = 100cm TRẦN_BẰNG 01688070999 - 12 - TRUNG TÂM GDTX BẢO LẠC Câu 22 Thứ tự cấu tạo của mắt từ ngoài vào trong là A Giác mạc, lòng đen, thủy dịch, thể thủy tinh B Giác mạc, thể thủy tinh, lòng đen, thủy dịch C Giác mạc, thủy dịch, lòng đen, thể thủy tinh D Giác mạc, lòng đen, thể thủy tinh, thủy dich Câu 23 Một người cận thị đeo kính sát mắt có... không khi vào chất lỏng trong suốt với góc tới i = 600 thì góc khúc xạ r = 300 để xảy ra phản xạ toàn phần khi tia sáng từ chất lỏng ra không khí thì góc tới phải thỏa mãn điều kiện A i ≥ 420 C i > 35 ,26 0 B I > 420 D i > 28 ,50 Câu 17 Tác dụng của lăng kính là A Làm tán sắc ánh sáng đơn sắc B Làm tia ló ra khỏi lăng kính lệch về góc chiết quang C Làm tán sắc ánh sáng màu đỏ D Làm tán sắc ánh sáng trắng Câu... hiện tượng cảm ứng điện từ là sai: A Hiện tượng cảm ứng điện từ chỉ tồn tại trong khoảng thời gian từ thông qua mạch kín biến thi n B Khi từ thông qua mạch kín tăng thì từ trường cảm ứng ngược chiều với từ trường ban đầu C Dòng điện cảm ứng xuất hiện có tác dụng chống lại sự biến thi n cưa từ thông ban đầu qua mạch kín D Khi từ thông qua mạch kín giảm thì từ trường cảm ứng ngược chiều với từ trường ban . TRUNG TÂM GDTX BẢO LẠC 3. Thi t lập khung ma trận. KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN: VẬT LÝ – LỚP 11 ( Thời gian 45 phút ) Phạm vi kiểm tra: kiểm tra học kỳ 2 theo chương trình GDTX Phương. số LT VD LT VD Chủ đề 1. Từ trường 9 6 4 ,2 4,8 14 16 Chủ đề 2. Cảm ứng từ 6 4 2, 8 3 ,2 9 11 Chủ đề 3. Khúc xạ ánh sáng 4 2 1,4 2, 6 5 8 Chủ đề 4. Mắt và các dụng cụ quang 11 8 5,6 5,4 19 18 Tổng. độ. Cấp độ Chủ đề Trọng số Số lượng câu Điểm Cấp độ 1 ,2 Chủ đề 1. Từ trường 14 3,5 ≈ 4 1,6 Chủ đề 2. Cảm ứng từ 9 2, 25 ≈ 2 0,8 Chủ đề 3. Khúc xạ ánh sáng 5 1 ,25 ≈ 1 0,4 Chủ đề 4. Mắt và các
- Xem thêm -

Xem thêm: MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KỲ 2 LỚP 11, MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KỲ 2 LỚP 11, MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KỲ 2 LỚP 11