phân tích hoạt động xuất khẩu của công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thủy sản cần thơ sang nhật bản

79 357 5
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2015, 22:14

TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH ONG THỊ MỸ KIM PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CẦN THƠ SANG NHẬT BẢN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Ngành: Kinh tế Ngoại thƣơng Mã số ngành: 52340120 Tháng 08 – 2013 TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH ONG THỊ MỸ KIM MSSV/HV: 4105207 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CẦN THƠ SANG NHẬT BẢN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KINH TẾ NGOẠI THƢƠNG Mã số ngành: 52340120 CÁN BỘ HƢỚNG DẪN PHẠM LÊ ĐÔNG HẬU Tháng 08 – 2013 LỜI CẢM TẠ Trong suốt năm học tập nghiên cứu khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trƣờng Đại Học Cần Thơ, em đƣợc quý Thầy Cô Trƣờng nói chung quý Thầy Cô khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh nói riêng, truyền đạt kiến thức xã hội kiến thức chuyên môn vô quý giá. Và kiến thức với kinh nghiệm thực tế trình thực tập Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập thủy sản Cần Thơ giúp em hoàn thành Luận văn tốt nghiệp mình. Với tất lời tôn kính, em xin gởi lời cảm ơn chân thành đến quý Thầy Cô Trƣờng Đại Học Cần Thơ, quý Thầy Cô Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh. Đặc biệt, em xin chân thành cám ơn Cô Phạm Lê Đông Hậu tận tình hƣớng dẫn bảo để em hoàn thành tốt luận văn mình. Đồng thời em xin gởi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban Lãnh đạo tập thể nhân viên công ty tạo điều kiện giúp em thực tập tốt để hoàn thành Luận văn này. Cuối em xin cảm ơn gia đình, bạn bè động viên giúp đỡ em năm qua. Em xin kính chúc quý Thầy Cô, bạn đƣợc dồi sức khỏe. Chúc Công ty đạt nhiều thành công hoạt động kinh doanh. Cần Thơ, ngày….tháng…. năm 2013 Ngƣời thực Ong Thị Mỹ Kim i TRANG CAM KẾT Tôi xin cam kết luận văn đƣợc hoàn thành dựa kết nghiên cứu kết nghiên cứu chƣa đƣợc dùng cho luận văn cấp khác. Cần Thơ, ngày….tháng….năm 2013 Ngƣời thực Ong Thị Mỹ Kim ii NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP ……………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Cần Thơ, ngày … tháng …. Năm 2013 Thủ trƣởng đơn vị (Ký tên đóng dấu) iii BẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP     Họ tên ngƣời nhận xét:.………… .………….…… Học vị:…………… Chuyên ngành:… .…………………………………………………………. Nhiệm vụ Hội đồng: Cán hƣớng dẫn Cơ quan công tác:………………………………………………………… .     Tên sinh viên:…………………………………………MSSV…………… . Lớp: ………………………………………………………………………… Tên đề tài: ………………………………………………………………… Cơ sở đào tạo: ……………………………………………………………… NỘI DUNG NHẬN XÉT 1. Tính phù hợp đề tài với chuyên ngành đào tạo: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 2. Hình thức trình bày: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 3. Ý nghĩa khoa học, thực tiễn tính cấp thiết đề tài: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 4. Độ tin cậy số liệu tính đại luận văn: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 5. Nội dung kết đạt đƣợc (Theo mục tiêu nghiên cứu) ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 6. Các nhận xét khác: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 7. Kết luận (Ghi rõ mức độ đồng ý hay không đồng ý nội dung đề tài yêu cầu chỉnh sửa,…) …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. Cần Thơ, ngày … tháng …. Năm 2013 NGƢỜI NHẬN XÉT iv BẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP     Họ tên ngƣời nhận xét:……………………….…… Học vị:…………… Chuyên ngành:……………………………………………………………… Nhiệm vụ Hội đồng: Cán phản biện Cơ quan công tác:………………………………………………………… .     Tên sinh viên:…………………………………………MSSV…………… . Lớp: ………………………………………………………………………… Tên đề tài: ………………………………………………………………… Cơ sở đào tạo: ……………………………………………………………… NỘI DUNG NHẬN XÉT 1. Tính phù hợp đề tài với chuyên ngành đào tạo: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 2. Hình thức trình bày: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 3. Ý nghĩa khoa học, thực tiễn tính cấp thiết đề tài: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 4. Độ tin cậy số liệu tính đại luận văn: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 5. Nội dung kết đạt đƣợc (Theo mục tiêu nghiên cứu) ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 6. Các nhận xét khác: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 7. Kết luận (Ghi rõ mức độ đồng ý hay không đồng ý nội dung đề tài yêu cầu chỉnh sửa,…) ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Cần Thơ, ngày … tháng …. Năm 2013 NGƢỜI NHẬN XÉT v ĐƠN XÁC NHẬN MIỄN SỐ LIỆU NGHIÊN CỨU Tên sinh viên: ONG THỊ MỸ KIM MSSV: 4105207 Lớp: KT1024A1 Tên đề tài: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CẦN THƠ SANG NHẬT BẢN Công ty thực tập: Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập thủy sản Cần Thơ ( CAFISH Việt Nam) Danh sách số liệu xin miễn: 1. Kết hoạt động kinh doanh tháng đầu năm 2013 công ty CAFISH Việt Nam. Lý do:………………………………………………………………………… Cần Thơ, ngày……tháng… năm 2013 Thủ trƣởng đơn vị thực tập vi MỤC LỤC Trang Chƣơng 1: GIỚI THIỆU 1.1. Lý chọn đề tài 1.2. Mục tiêu nghiên cứu . 1.2.1. Mục tiêu chung 1.2.2. Mục tiêu cụ thể 1.3. Phạm vi nghiên cứu 1.3.1. Phạm vi không gian . 1.3.2. Phạm vi thời gian . 1.3.3. Đối tƣợng nghiên cứu Chƣơng 2: PHƢƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 2.1. Phƣơng pháp luận . 2.1.1. Khái niệm xuất vai trò xuất 2.1.2. Khái niệm thị trƣờng vai trò thị trƣờng 2.1.3. Các nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động xuất 2.1.4. Các tiêu đánh giá tình hình xuất . 2.1.5. Lƣợc khảo tài liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu 11 2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu 12 2.2.1. Phƣơng pháp thu thập số liệu 12 2.2.2. Phƣơng pháp phân tích số liệu . 13 Chƣơng 3: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CAFISH 16 3.1. Tổng quan công ty Cafish 16 3.1.1. Lịch sử hình thành phát triển 16 3.1.2. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh công ty . 16 3.1.3. Cơ cấu tổ chức . 17 3.2. Mục tiêu, chức vai trò công ty 19 3.2.1. Mục tiêu . 19 3.2.2. Chức 19 3.2.3. Vai trò 19 3.3. Sản phẩm quy trình chế biến sản phẩm . 20 3.3.1. Sản phẩm . 20 vii 3.3.2. Quy trình chế biến sản phẩm . 22 3.4. Tình hình hoạt động kinh doanh công ty Cafish. . 24 3.4.1. Kết hoạt động sản xuất kinh doanh Cafish . 24 3.4.2. Thị trƣờng kinh doanh công ty Cafish 30 3.5. Thuận lợi, khó khăn phƣơng hƣớng phát triển công ty . 31 3.5.1. Thuận lợi 31 3.5.2. Khó khăn 32 3.5.3. Phƣơng hƣớng phát triển . 34 Chƣơng 4: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU CỦA CAFISH SANG NHẬT BẢN . 36 4.1. Tổng quan thị trƣờng Nhật Bản . 36 4.1.1. Sơ lƣợc tình hình kinh tế Nhật Bản 36 4.1.2. Thực trạng nhu cầu tiêu thụ thủy sản Nhật Bản 37 4.1.3. Quy định pháp luật Nhật Bản mặt hàng thủy sản . 38 4.2. Thực trạng xuất công ty Cafish sang Nhật Bản 40 4.2.1. Khái quát chung thị trƣờng xuất công ty Cafish . 40 4.2.2. Tình hình xuất thủy sản công ty Cafish sang Nhật Bản . 43 4.3. Phân tích nhân tố ảnh hƣởng đến tình hình xuất công ty Cafish . 47 4.3.1. Nhân tố bên 47 4.3.2. Nhân tố bên 51 Chƣơng 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA CAFISH QUA THỊ TRƢỜNG NHẬT BẢN 55 5.1. Những thành tựu hạn chế hoạt động xuất nhập công ty Cafish Nhật Bản 55 5.1.1. Thành tựu . 55 5.1.2. Hạn chế 55 5.2. Phân tích ma trận SWOT kinh doanh xuất thủy sản công ty Cafish . 56 5.3. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu xuất công ty sang Nhật Bản 60 5.3.1. Biện pháp nguồn nguyên liệu . 60 5.3.2. Biện pháp quản lý chất lƣợng vệ sinh an toàn thực phẩm 59 5.3.3. Biện pháp thị trƣờng . 61 viii thiếu hụt nguồn nguyên liệu cung cấp cho hoạt động doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực xuất nhập thủy sản nƣớc. Nguồn nguyên liệu chủ yếu cung cấp cho công ty Cafish từ đại lý thu mua nguyên liệu, đại lý thu mua từ hộ gia đình tỉnh Đồng Sông Cửu Long. Đây nguồn nguyên liệu có tính thời vụ không ổn định số lƣợng, kích cở chất lƣợng. Bảng 4.5: Tình hình thu mua nguyên liệu Công ty Cafish từ năm 2010 đến năm 2012 ĐVT: Tấn Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Chênh lệch (%) 2011/2010 2012/2011 Tôm Cá Tổng 3.315,64 3.461,85 2.523,60 4,41 (27,10) 492,47 135,58 137,79 (72,47) 1,63 3.808,11 3597.43 2663,39 (5,53) (25,96) Nguồn: Phòng kinh doanh – Công ty Cafish Năm 2011, tổng nguyên liệu thu mua công ty giảm 5,53% so với năm 2010. Trong đó, tôm nguyên liệu tăng 4,41% nhu cầu tiêu thụ tôm thị trƣờng Nhật Bản tăng sau thảm họa kép nhƣng nguyên liệu cá tra giảm lại 72,47% so với năm trƣớc, nguyên nhân định sơ Bộ Thƣơng mại Mỹ (DOC) đợt xem xét hành lần thứ (POR9), áp thuế chống bán phá giá phi lê cá tra, cá ba sa doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn từ 1-8-2011 đến 31-7-2012, mức thuế bị đơn tự nguyện tham gia đợt rà soát lên tới 0,99USD/kg, công ty khác 2,11 USD/kg. Theo doanh nghiệp kinh doanh xuất cá tra, mức thuế mà DOC áp cho họ cao, ảnh hƣởng tiêu cực đến tình hình sản xuất xuất cá tra Việt Nam nhƣ Công ty Cafish. Trong năm 2012, tôm nguyên liệu cung cấp cho Cafish giảm 27,10% so với năm 2011 tƣơng ứng giảm 938,25 dịch bệnh EMS tôm xảy diện rộng tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh gây thiếu hụt nguyên liệu cho hoạt động sản xuất công ty làm giảm giá trị lợi nhuận xuất công ty. Vì tỉnh cung cấp nguồn nguyên lệu tôm chủ yếu cho công ty Cafish. Cùng với thiếu hụt nguồn tôm nguyên liệu, nguyên liệu cá tra cung cấp cho hoạt động xuất công ty có xu hƣớng tăng nhẹ nhƣng với số lƣợng tăng này, không ảnh hƣởng nhiều đến tình hình 50 kinh doanh công ty, sản phẩm kinh doanh công ty mặt hàng tôm. Nhờ uy tín kinh doanh nên thời đểm này, đại lý cung cấp nguyên liệu cho công ty Cafish tƣơng đối ổn định. Cùng với vấn đề nguồn nguyên liệu, công ty quan tâm đến chuỗi liên kết sản xuất – chế biến – xuất khẩu. Chuỗi liên kết đƣợc cấu thành từ hai mối liên kết dọc liên kết ngang. Liên kết dọc liên kết tất khâu từ thức ăn, nuôi trồng khai thác, xử lý môi trƣờng đến chế biến thƣơng mại dịch vụ. Liên kết ngang liên kết với chủ thể công đoạn. Đây vấn đề quan trọng làm sở để định giá thành sản phẩm cạnh tranh với đối thủ khác. 4.3.2 Nhân tố bên 4.3.2.1. Tỷ giá hối đoái Tỷ giá hối đoái ảnh hƣởng trực tiếp đến cung, cầu thị trƣờng. Khi tỷ giá tăng cung tăng, cầu giảm khuyến khích doanh nghiệp xuất nhƣng lại hạn chế nhập nguyên phụ liệu cung cấp cho ngành thủy sản. Khi tỷ giá giảm cung giảm, cầu tăng. Vì tỷ giá tăng, đồng ngoại tệ lên giá so với đồng nội tệ, làm cho giá hàng hoá nƣớc rẻ so với hàng hoá nƣớc ngoài, dẫn đến nƣớc nhập nhiều hơn, từ làm tăng nguồn thu ngoại tệ cho nƣớc xuất khẩu. Sự thay đổi tỷ giá mối quan tâm doanh nghiệp xuất nói chung công ty Cafish nói riêng. Bảng 4.6: Tỷ giá USD/VNĐ từ năm 2010 đến tháng năm 2013 ĐVT: VNĐ Thời điểm Mua Bán 31/12/2010 19.100 19.500 31/12/2011 20.620 21.036 31/12/2012 20.850 21.036 30/06/2013 20.850 21.036 Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Công ty Cafish loại hình công ty kinh doanh xuất nhập khẩu, nên tỷ giá yếu tố quan trọng ảnh hƣởng đến doanh thu lợi nhuận công ty. Do công ty chủ yếu sử dụng đồng USD đồng tiền toán xuất hàng hoá. Khi tỷ giá USD/VND tăng có lợi cho doanh nghiệp xuất 51 hàng hoá xuất có đƣợc nhiều lợi hơn, đồng nội tệ thu đƣợc từ việc quy đổi từ đồng ngoại tệ nhiều hơn. Mặt khác, tỷ giá USD/VND năm gần tăng lên so với trƣớc, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp xuất có công ty Cafish tăng nguồn thu nội tệ. Nhƣng tỷ giá USD/VND giảm xuống gây bất lợi cho công ty xuất nƣớc ta. 4.3.2.2. Pháp luật sách nước nhập Trong tiến trình hội nhập kinh tế giới tiến khoa học công nghệ, quốc gia cạnh tranh với gay gắt cách đƣa rào cản kỹ thuật cho mặt hàng nhập vào thị trƣờng mình, với tiêu chuẩn đặt cho hàng hoá ngày khắt khe hơn. Nhật Bản tiến hành kiểm tra dƣ lƣợng Trifluralin Enrofloxacin mặt hàng tôm với mức khắt khe, thấp 10 lần so với tôm xuất sang EU. Đến năm 2012, tiếp tục chất Ethoxyquin (chất chống oxy hoá sản phẩm bột cá - thành phần thức ăn chăn nuôi) bị Nhật Bản kiểm soát tôm Việt Nam tôm Thái Lan Indonesia lại không bị kiểm soát. Đã có 30% lô tôm xuất doanh nghiệp Việt Nam bị kiểm tra 100% lô hàng, tiếp tục phát có thêm doanh nghiệp vi phạm Nhật Bản áp dụng kiểm tra 100% tất lô hàng tôm nhập vào nƣớc họ. EU ban hành nguyên tắc truy xuất nguồn gốc cho mặt hàng thuỷ sản doanh nghiệp Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01/01/2010. Nguyên tắc yêu cầu doanh nghiệp xuất thuỷ sản phải áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm xuất sang EU. Với hệ thống này, ngƣời tiêu dùng biết đƣợc thông tin sản phẩm cách chi tiết cụ thể. Để xuất thủy sản sang Mỹ, điều kiện quan trọng “nhà máy” phải đƣợc nằm danh sách phê duyệt Cục quản lý thực phẩm dƣợc phẩm Mỹ (USFDA). Ngoài ra, chào hàng giao dịch sử dụng cách tính trọng lƣợng sản phẩm thủy sản đông lạnh tính trọng lƣợng đá ƣớp bị coi vi phạm pháp luật. 4.3.2.3. Đối thủ cạnh tranh Sự hiểu biết đối thủ cạnh tranh vấn đề có ý nghĩa quan trọng, liên quan đến tồn công ty. Nếu có nhiều thông tin đối thủ cạnh tranh, doanh nghiệp đƣa chiến lƣợc phát triển cho 52 công ty kịp thời, đắn bao gồm chiến lƣợc giá cả, chất lƣợng mẫu mã bao bì, với chiến lƣợc phát triển thị trƣờng kênh phân phối. Vì vậy, nhân tố đối thủ cạnh tranh nhân tố cần thiết cho công ty, có cạnh tranh công ty có động lực phấn đấu hoàn thiện mặt hạn chế công ty so với đối thủ để nâng cao hiệu kinh doanh công ty. Bên cạnh đó, số doanh nghiệp thuộc khu vực Châu Á nhƣ Trung Quốc, Thái Lan, Ấn Độ, Indonesia có điều kiện tự nhiên tài nguyên thiên nhiên thuận lợi cho hoạt động xuất thủy sản, trở thành mối nguy hại trực tiếp doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh ngành xuất thủy hải sản nói chung công ty Cafish nói riêng. Điển hình cho đối thủ cạnh tranh Cafish năm 2013 xảy tƣợng thƣơng lái Trung Quốc đổ xô sang Việt Nam để thu mua tôm nguyên liệu gây rối loạn thị trƣờng giá nguyên liệu nƣớc, họ mua với giá cao. Ngoài tôm sú, tôm thẻ chân trắng cở lớn, thƣơng lái mua tôm trắng cở nhỏ, loại trƣớc họ bỏ qua. Không cạnh tranh thị trƣờng tiêu thụ, doanh nghiệp kinh doanh thủy sản xuất Trung Quốc cạnh tranh thị trƣờng nguyên liệu với doanh nghiệp Việt Nam. Bên cạnh đối thủ cạnh tranh nƣớc ngoài, công ty Cafish có đối thủ cạnh tranh trực tiếp khu vực gồm có công ty sau: Công ty Cổ phần xuất nhập Nông Thủy Sản Thực phẩm Cà Mau (Agrimexco), công ty hoạt động lĩnh vực xuất sản phẩm tôm đông lạnh chiếm 90% kim ngạch xuất công ty. Ngoài có sản phẩm cá tra fillet, cá tra nguyên cắt khúc. Với thị trƣờng xuất EU, Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc, nói công ty có quy mô tƣơng đƣơng với công ty Cafish cạnh tranh trực tiếp thị phần xuất với công ty Cafish. Công ty Cổ phần thủy hải sản Minh Phú (Cà Mau) công ty xuất tôm lớn ngành với quy trình sản xuất kinh doanh khép kín từ khâu sản xuất giống nuôi đến sản phẩm đầu ra, giá bán sản lƣợng xuất doanh nghiệp có sức ảnh hƣởng lớn đến doanh nghiệp lại. Sản phẩm tôm đông lạnh công ty đƣợc xuất sang nƣớc EU, Mỹ, Nhật Bản, Úc,… chung thị trƣờng xuất với công ty Cafish. Ngoài ra, năm 2013 nƣớc láng giềng Việt Nam nhƣ Lào, Campuchia bất đầu quan tâm đến nuôi trồng loại thủy sản để xuất khẩu, 53 họ lên kế hoạch việc nuôi trồng, chế biến xuất thủy sản. Dù họ không đối thủ trực tiếp với lĩnh vực xuất thủy sản Việt Nam nhƣ với công ty Cafish, nhƣng họ trở thành đối thủ tiềm ẩn tƣơng lai. Đứng trƣớc bối cảnh cạnh tranh hay gắt với thị trƣờng nƣớc ngoài, công ty cần thƣờng xuyên trao dồi kinh nghiệm tìm hiểu tình hình xuất doanh nghiệp hoạt động ngành nƣớc, để có chiến lƣợc xuất phù hợp kịp thời giải vấn đề khó khăn phát sinh từ thị trƣờng kinh doanh gây bất lợi cho hoạt động xuất thủy sản đất nƣớc. 54 CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA CAFISH QUA THỊ TRƢỜNG NHẬT BẢN 5.1. NHỮNG THÀNH TỰU VÀ HẠN CHẾ TRONG HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY CAFISH TẠI NHẬT BẢN 5.1.1. Thành tựu Trong trình thực hoạt động xuất hàng hóa sang thị trƣờng Nhật Bản, công ty TNHH xuất nhập thủy sản Cần Thơ xây dựng thành công mối quan hệ với khách hàng, điều giúp công ty thuận lợi việc tiêu thụ hàng hóa thị trƣờng Nhật Bản. Sản phẩm công ty ngày đƣợc hoàn thiện, có chất lƣợng cao đạt đƣợc nhiều chứng nhận quốc tế nhƣ đạt chuẩn ISO 9002, SQF 2000, HACCP. Ngoài ra, công ty đạt đƣợc chứng nhận chất lƣợng uy tín khác nhau, gồm có BRC, ACC, HALAL. Chính tiêu chuẩn cầu nối cho công ty mở rộng thêm nhiều thị trƣờng nhiều quốc gia nữa. Cơ sở vật chất kỹ thuật đại, máy móc đạt tiêu chuẩn quốc tế, phần lớn máy móc với công suất lớn phục vụ cho hoạt động chế biến hàng hóa xuất đƣợc nhập từ Nhật Bản, Đài loan nhƣ máy luộc, máy chiên, máy rà kim loại, máy hút chân không đóng gói. Với nhiều năm kinh doanh xuất nhập khẩu, Cafish giúp cho nhân viên công ty đặc biệt ban quản lý có nhiều kinh nghiệm việc đƣa sách kịp thời với thay đổi thị trƣờng. Từ đƣa công ty ngày phát triển, đứng top 10 xuất tôm top 50 xuất thủy sản Việt Nam. 5.1.2. Hạn chế Khi xuất qua thị trƣờng Nhật Bản, hình thức xuất trực tiếp có sản phẩm đông lạnh công ty Cafish phần đƣợc phân phối gián tiếp đến ngƣời tiêu dùng thông qua Công ty hay tập đoàn thƣơng mại, chế biến thực phẩm. Vì hàng hóa công ty bị phụ thuộc nhiều vào nhà phân phối có nguy bị nhà phân phối đóng gói lại thay đổi nhãn hiệu Công ty Cafish thành thƣơng hiệu 55 họ để phân phối cho ngƣời tiêu dùng. Do đó, làm cho thƣơng hiệu Cafish Việt Nam đƣợc ngƣời tiêu dùng Nhật Bản biết đến. Sự cạnh tranh gay gắt doanh nghiệp xuất nƣớc, Nhật Bản quốc gia có truyền thống tiêu thụ lƣợng lớn sản phẩm từ thủy hải sản sản phẩm từ thịt với nhu cầu tiêu dùng thủy sản Nhật Bản ngày tăng Nhật Bản dấy lên chủ đề “Tăng lƣợng tiêu thụ trẻ em việc cho ăn cá giai đoạn đầu” nhằm khôi phục làm gia tăng tiêu thụ cá tầng lớp niên nay. Tạo điều kiện cho hoạt động xuất thủy sản phát triển làm tăng đối thủ cạnh tranh cho Công ty Cafish hơn. Thị trƣờng Nhật Bản đặc biệt trọng đến hàm lƣợng chất kháng sinh sản phẩm từ thủy sản công ty Cafish đáp ứng đƣợc yêu cầu đó. Nhƣng vài trƣờng hợp công ty không kiểm soát hết đƣợc hàm lƣợng kháng sinh nguồn nguyên liệu gây không bất lợi cho công ty. Vì Nhật Bản thị trƣờng thị trƣờng đứng đầu nhập tôm Việt Nam, năm 2012 nƣớc dựng lên rào cản kỹ thuật liên quan đến Ethoxyquin, chất chống oxy hóa có thức ăn chăn nuôi kiểm tra 100% lô tôm nhập từ Việt Nam. Tiếp theo Ethoxyquin tiêu Trifluralin - hóa chất diệt tảo, rào cản lớn công ty. Các hoạt động Marketing thị trƣờng Nhật Bản nhƣ thị trƣờng khác nhiều hạn chế, công ty Cafish nhiều công ty xuất thuỷ sản Việt Nam chƣa chủ động đƣợc việc tìm kiếm khách hàng thị trƣờng nƣớc mà chủ yếu thông qua công ty trung gian, văn phòng đại diện. Cùng với việc công ty chƣa thành lập phòng chuyên biệt Marketing nên công ty thực số hoạt động Marketing truyền thống nhƣ gởi danh mục sản phẩm, tờ bƣớm đến khách hàng, tham gia hội chợ, quảng cáo qua website. 5.2. PHÂN TÍCH MA TRẬN SWOT KINH DOANH XUẤT KHẨU THỦY SẢN CỦA CÔNG TY CAFISH Phân tích SWOT nhằm mục đích biết đƣợc điểm mạnh điểm yếu công ty. Đây sở để công ty đƣa chiến lƣợc xây dựng kế hoach kinh doanh cho riêng mình. 56 Bảng 5.1: Ma trận SWOT kinh doanh xuất thủy sản Công ty Cafish CƠ HỘI (O) NGUY CƠ (T) 1. Nhu cầu thủy sản 1. Lạm phát gia tăng giới ngày tăng. 2.Tỷ giá bất ổn. 2. Đƣợc quan tâm 3. Các tiêu chuẩn hàng nhiều từ phủ rào kỹ thuật ngày cấp ngành có liên khắt khe. quan. 4. Chất lƣợng giá 3. Khoa học công nghệ nguyên liệu đầu vào ngày tiên tiến. không ổn định. 4. Mối quan hệ kinh tế 5. Cạnh tranh gay gắt Việt Nam với Nhật doanh nghiệp Bản ngày tăng xuất thủy sản hƣởng nhiều ƣu đãi nƣớc. thuế suất. 6. Thiên tai, dịch bệnh 5. Khủng hoảng kinh tế diện rộng. tài giới đà phục hồi. ĐIỂM MẠNH (S) Chiến lƣợc S - O 1. Nguồn vốn ổn định. 1. S123 + O1234: Đầu tƣ 2. Nguồn nhân lực dồi trang thiết bị, đẩy mạnh dào, nhiều kinh nghiệm. sản xuất để thâm nhập thị trƣờng mới. 3. Cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị đƣợc trang 2. S4 + O24: Đa dạng bị tốt, đáp ứng tiêu hóa nâng cao chất lƣợng sản phẩm. chuẩn xuất khẩu. 4. Sản phẩm chất lƣợng 3. S35 + O45: đẩy mạnh sản xuất xuất cao. vào thị trƣờng chủ lực. 5. Có uy tín thị trƣờng. 57 Chiến lƣợc S - T 1. S14 + T12: Linh hoạt sách giá. 2. S12345 + T346: Mở rộng nguồn cung cấp nguyên liệu. 3. S345 + T5: Củng cố mối quan hệ với khách hàng tại. ĐIỂM YẾU (W) Chiến lƣợc W - O Chiến lƣợc W - T 1. Trình độ nhân viên 1. W1234 + O145: Mở chƣa đồng đều. rộng kênh phân phối, 2. Hoạt động chiêu thị phát triển thị trƣờng nội địa. chƣa đƣợc tăng cƣờng. 1. W1234 + T3456: Hạn chế tối đa không vi phạm chất lƣợng sản phẩm. 3. Chƣa có văn phòng 2. W23 + O25: Đẩy mạnh xúc tiến thƣơng mại, đại diện nƣớc ngoài. tăng cƣờng hoạt 4. Chƣa thực chủ động chiêu thị. động nguồn cung nguyên liệu. 2. W4 + O156: Chiến lƣơc kết hợp dọc phía sau, liên kết với doanh nghiệp ngành để tạo nguồn cung nguyên liệu ổn định. Nguồn: Tác giả tự phân tích tổng hợp Từ kết phân tích đƣa chiến lƣợc nâng cao hiệu xuất công ty Cafish nhƣ sau: Chiến lƣợc S - O Chiến lược phát triển thị trường: Hiện nay, nguồn nguyên liệu thủy sản giới giảm thiên tai dịch bệnh, nhu cầu tiêu thụ thủy sản Nhật Bản lại tăng lên, nhiều thị trƣờng có tiềm cho xuất công ty chƣa đƣợc khai thác mạnh nhƣ Trung Quốc, Hàn Quốc,…. Hơn năm hoạt động lĩnh vực xuất tôm cá tra với máy móc, thiết bị sản xuất ngày hoàn thiện, tận dụng tất lợi công ty nguồn nhân lực với sách ƣu đãi Nhà nƣớc thị trƣờng nhập thủy sản. Đây điều kiện để công ty mở rộng thị trƣờng nhằm phân tán mức độ rủi ro phụ thuộc vào thị trƣờng truyền thống. Chiến lược thâm nhập thị trường: Các thị trƣờng xuất truyền thống công ty bao gồm Nhật Bản, Mỹ EU. Đây thị trƣờng chiếm hầu hết thị phần xuất công ty chiếm khoảng 95% kim ngạch xuất công ty. Do đó, công ty cần có biện pháp giữ chân khách hàng cách tuân thủ quy định nhập nhƣ yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm, với Nhật Bản xuất thủy sản sang quốc gia này. Chiến lược nâng cao chất lượng sản phẩm: Để hạn chế đe dọa thị trƣờng rào cản kỹ thuật ngày gay gắt, yêu cầu ngƣời tiêu dùng ngày cao ngày có nhiều đối thủ cạnh tranh. Với lợi 58 công ty nguồn nhân lực có trình độ, nhiều kinh nghiệm máy móc thiết bị sản xuất đƣợc trang bị đầy đủ thuận lợi cho việc nâng cao chất lƣợng sản phẩm đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng nhu cầu đòi hỏi ngày cao thị trƣờng. Chiến lƣợc S –T Mở rộng vùng cung cấp nguyên liệu: Khai thác điểm mạnh khả tài uy tín công ty thị trƣờng kinh doanh để mở rộng nguồn cung cấp nguyên liệu, với mục đích hạn chế tình trạng số lƣợng chất lƣợng đầu vào không ổn định xảy thiên tai, dịch bệnh, đảm bảo đủ nguồn nguyên liệu để sản xuất. Tạo mối quan hệ với khách hàng: Do nhu cầu tiêu dùng thủy sản quốc gia ngày tăng dẫn đến cạnh tranh gay gắt doanh nghiệp kinh doanh xuất sản phẩm thủy sản. Với lợi sản phẩm chất lƣợng cao với trang bị kỹ thuật sản xuất đáp ứng yêu cầu ngƣời tiêu dùng. Công ty cần trọng kiểm tra chất lƣợng sản phẩm tiến hành xuất để không vi phạm tiêu chuẩn nhập thị trƣờng lớn khó tính nhƣ Nhật Bản, EU, Mỹ nhằm cố đƣợc uy tín công ty với khách hàng. Chiến lƣợc W –O Mở rộng kênh phân phối: Công ty cần thiết lập mối quan hệ khắn khít với nhà nhập đặc biệt trung tâm thƣơng mại lớn, hệ thống siêu thị bán lẻ. Phấn đấu thiết lập kênh phân phối đến tận tay ngƣời tiêu dùng. Có nhƣ thƣơng hiệu công ty ngày phát triển vững chắc. Phát triển thị trường nội địa: Nhu cầu tiêu thụ sản phẩm thủy sản nƣớc dần tăng lên, mức sống ngƣời dân ngày tăng với lối sống công nghiệp tạo thị hiếu tiêu dùng sản phẩm sơ chế sẵn. Từ đó, công ty nên tập trung tìm hiểu nhu cầu ngƣời dân nƣớc, trƣớc tiên thành phố lớn có sẳn kênh phân phối thông qua siêu thị trung tâm thƣơng mại, đến địa phƣơng. Chiến lƣợc W - T Chiến lược kết hợp dọc phía sau: Để đáp ứng nguyên liệu cho sản xuất, công ty cần liên kết với doanh nghiệp ngành để tăng cƣờng kiểm soát số lƣợng, chất lƣợng giá nguyên liệu đầu vào. 59 5.3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY SANG NHẬT BẢN 5.3.1. Biện pháp nguồn nguyên liệu Tăng cƣờng việc kiểm tra chất lƣợng nguồn nguyên liệu đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm biện pháp nhƣ: liên kết với Bộ ngành thuỷ sản để quy hoạch xây dựng tiêu chuẩn vùng nuôi nông dân nhƣ công ty an toàn, đáp ứng quy định, tiêu chuẩn hoá chất chế phẩm đƣợc phép sử dụng nhằm có đƣợc nguồn nguyên liệu chất lƣợng cao sau thu hoạch. Công ty cần tiếp tục giữ mối quan hệ với đại lý thu mua thuỷ sản có uy tín, cử nhân viên kiểm tra chất lƣợng nguồn nguyên liệu ao mà đại lý cung cấp cho công ty, kiểm tra trình vận chuyển bảo quản nguyên liệu đại lý. Đồng thời yêu cầu đại lý thu mua tăng cƣờng theo dõi thông tin ao nuôi nhƣ địa điểm nuôi, môi trƣờng nƣớc, chất lƣợng giống, loại hoá chất sử dụng ao nuôi. Từ đảm bảo đƣợc nguồn nguyên liệu không nhiễm vi khuẩn gây bệnh dƣ lƣợng hoá chất, nhóm kháng sinh cấm sử dụng, đáp ứng tiêu chuẩn nƣớc nhập khẩu. Ngoài ra, công ty nên ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm ngƣời nuôi trồng, giúp đỡ ngƣ dân kỹ thuật nuôi trồng, giống, hƣớng dẫn họ kỹ thuật bảo quản nguyên liệu sau thu hoạch. Thành lập trạm thu mua nguyên liệu vùng nuôi, bố trí tổ thu mua đến tận sở, ao nuôi để thu mua. 5.3.2. Biện pháp quản lý chất lƣợng vệ sinh an toàn thực phẩm Tính đến năm 2013, công ty đạt đƣợc tiêu chuẩn chất lƣợng quốc tế HACCP, ACC, BRC, HALAL đáp ứng yêu cầu thị trƣờng tiêu thụ. Cải tiến chất lƣợng bao bì sản phẩm cách thay đổi mẫu mã với màu sắc, hình dáng, hình ảnh phù hợp với ngƣời tiêu dùng Nhật Bản. Bổ sung nhãn hiệu, logo bao bì nhằm tận dụng cho việc quảng cáo công ty. Xây dựng hệ thống Website hoàn thiện nhằm lấy ý kiến phản hồi từ khách hàng tiêu dùng với nhiều loại ngôn ngữ đặc biệt ƣu tiên ngôn ngữ tiếng Nhật, để biết đƣợc sản phẩm công ty có xu hƣớng đƣợc ngƣời tiêu dùng Nhật Bản ƣa chuộng, từ giúp công ty có chiến lƣợc tốt sản xuất hàng hoá xuất khẩu. 60 Trong thị trƣờng kinh doanh, uy tín vấn đề mà nhà nhập trọng quan tâm. Vì vậy, công ty cần đảm bảo đầy đủ trách nhiệm thông qua việc cam kết chịu trách nhiệm với sản phẩm công ty mình. Phƣơng pháp làm tăng lòng tin khách hàng công ty. 5.3.3. Biện pháp thị trƣờng Đa dạng hoá thị trƣờng xuất chủ động mở rộng thị trƣờng xuất sang thị trƣờng phi truyền thống, thị trƣờng có mức tăng trƣởng tiêu dùng có xu hƣớng ƣa thích sản phẩm thuỷ sản Việt Nam nhƣ Thuỵ Điển, Bungari, Anh,… với thị trƣờng nhƣ Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Bắc Phi, Trung Đông,… Hiện nay, công ty Cafish đƣợc cấp chứng đƣơc phép xuất sản phẩm sang quốc gia Hồi giáo (HALAL), đƣợc xem kênh tiêu thụ tốt dân số Hồi giáo chiếm gần 25% tổng dân số giới. Do đó, việc mở rộng thị trƣờng vào nƣớc có đông ngƣời Hồi giáo nhƣ Malaysia, Indonesia,… trở nên dễ dàng hơn. Bên cạnh việc đa dạng hoá thị trƣờng xuất khẩu, công ty cần tăng cƣờng xúc tiến xuất vào thị trƣờng Mỹ. EU Nhật Bản. Vì xúc tiến thƣơng mại khâu then chốt việc tăng trƣởng hoạt động xuất khẩu. Bằng cách khảo sát thị trƣờng, tham gia hội chợ triễn lãm hàng thuỷ sản để thu hút doanh nghiệp nhập nƣớc ngoài. Thêm vào nƣớc trình hội nhập nên thị trƣờng yếu tố cần thiết tồn doanh nghiệp xuất khẩu. 5.3.4. Biện pháp Marketing thị trƣờng Nhật Marketing công cụ quan trọng hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, đƣờng dẫn dắt toàn hoạt động công ty công tác tìm kiếm, đáp ứng làm thỏa mãn nhu cầu khách hàng. Để tạo dựng hình ảnh công ty với ngƣời tiêu dùng Nhật Bản, công ty Cafish cần tham gia vào hoạt động liên quan đến thuỷ sản địa phƣơng cộng đồng. Đăng ký tham gia quảng bá hình ảnh công ty tạp chí thuỷ sản Nhật Bản. Tham gia thƣờng xuyên vào tổ chức hội chợ thuỷ sản Nhật Bản tổ chức, tiêu biểu Hội chợ Quốc tế thực phẩm đồ uống Nhật Bản (Foodex Japan) đƣợc tổ chức hàng năm, thu hút hàng nghìn đơn vị tham gia trƣng bày hàng hoá gần 80.000 lƣợt khách giao dịch tham quan. Đây kiện tốt để nhà xuất nông sản, thuỷ sản thực 61 phẩm đƣa hình ảnh đến với khách hàng Nhật Bản nhanh trực tiếp nhất. Thiết kế Website công ty cho ngƣời tiêu dùng Nhật Bản nhƣ ngƣời tiêu dùng nƣớc khác hiểu đƣợc sản phẩm công ty cách nhanh chống. Đây hình thức quảng cáo thƣơng hiệu hình ảnh công ty đến khách hàng nhanh chóng tiết kiệm chi phí cho công ty. Cùng với phát triển mạnh mẽ công nghệ thông tin nhƣ ngày nay, thƣơng mại điện tử phƣơng thức mua bán phổ biến đƣợc áp dụng nhiều nƣớc, đặc biệt nƣớc Châu Âu, Châu Mỹ. Hiện nay, hình thức phát triển mạnh Việt Nam, Công ty Cafish nên thiết lập hệ thống giao dịch, đàm phán điện tử trƣớc tiên với khách hàng quen thuộc sau mở rộng với khách hàng khác. 5.3.5. Biện pháp nguồn nhân lực Hiện nay, công ty Cafish thực hoạt động xuất trực tiếp sang thị trƣờng Nhật Bản. Vì vậy, việc đào tạo nghiệp vụ ngoại thƣơng cho cán nhân viên vô quan trọng. Nghệp vụ ngoại thƣơng cung cấp thông tin cần thiết cho công ty thực thủ tục liên quan đến hải quan, sách nhà nƣớc ƣu đãi cho mặt hàng xuất khẩu,… Đồng thời, cung cấp cho công ty thông tin quy định nhập khẩu, sách pháp luật, ƣu tiên thị trƣờng nhập Nhật Bản công ty. Tiến hành đào tạo, nâng cao kỹ đàm phán nhân viên thoả thuận giá cả, điều kiện giao hàng với đối tác. Trong đàm phán công ty thể đƣợc tự tin, khả đoán, am hiểu thông tin thị trƣờng tạo đƣợc lòng tin khách hàng. 62 CHƢƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6.1. KẾT LUẬN Trong trình hội nhập kinh tế giới, xuất nhiệm vụ quan trọng hàng đầu đƣợc Nhà nƣớc quan tâm đạo thực hiện, nhằm phát huy mạnh ngành hàng chủ lực đất nƣớc, đem nguồn thu đáng kể cho phát triển quốc gia. Hƣởng ứng phong trào này, công ty Cafish không ngừng phấn đấu, tiếp thu thành khoa học đại vào hoạt động sản xuất để tiếp tục tăng trƣởng phát triển, tạo dựng thƣơng hiệu uy tín lòng ngƣời tiêu dùng nhiều quốc gia. Từ ngày thành lập, Nhật Bản trở thành khách hàng chủ lực công ty Cafish thị trƣờng mục tiêu hoạt động xuất thuỷ sản công ty Cafish nhƣ công ty khác ngành. Qua phân tích tình hình xuất thuỷ sản công ty TNHH xuất nhập thuỷ sản Cần thơ cho thấy hoạt động xuất công ty sang Nhật Bản có bƣớc chuyển biến tích cực. Mặc dù đứng trƣớc khó khăn chung kinh tế giới hàng rào kỹ thuật ngày khắt khe Nhật Bản, công ty Cafish không ngừng nổ lực để hoàn thành mục tiêu sứ mệnh mình. Trong tháng đầu năm 2013, công ty phấn đấu đƣa hoạt động xuất tăng trƣởng trở lại, thể tâm, cố gắng toàn thể ban lãnh đạo nhân viên công ty. Nhƣ vậy, công ty Cafish đạt đƣợc thành tựu đáng kể thị trƣờng chủ lực mình. Để phát triển ổn định bền vững thị trƣờng Nhật Bản công ty phải không ngừng đổi mới, đa dạng hoá loại sản phẩm có giá trị gia tăng để thâm nhập sâu vào thị trƣờng này, đồng thời góp phần nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh công ty. 6.2. KIẾN NGHỊ Đối với Nhà nƣớc Trong hoạt động xuất khẩu, Nhà nƣớc đóng vai trò định, can thiệp tạo môi trƣờng kinh doanh thuận lợi cho nhà kinh doanh xuất nói chung xuất thuỷ sản nói riêng. Với hỗ trợ Nhà nƣớc 63 giúp cho tình hình kinh doanh doanh nghiệp ngày tốt hơn, làm tảng cho phát triển kinh tế đất nƣớc. Chính phủ nên tạo môi trƣờng pháp lý thuận lợi cho doanh nghiệp xuất khẩu. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn pháp luật ổn định, đồng không chồng chéo. Xây dựng hệ thống pháp luật kinh doanh hoàn chỉnh, thông thoáng, chủ động với nhu cầu hội nhập quốc tế. Tăng cƣờng quan hệ hợp tác song phƣơng, đa phƣơng với quốc gia giới nhằm ký kết hiệp định có lợi cho hoạt động xuất đất nƣớc, đồng thời có đƣợc ƣu đãi mà quốc gia dành cho Việt Nam. Cơ quan hải quan cần đơn giản hoá thủ tục xuất nhập khẩu. Cải tiến hoàn thiện thủ tục xuất hàng hoá, áp dụng rộng rãi hình thức khai báo hải quan điện tử để tiết kiệm thời gian chi phí cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Các chi cục nuôi trồng thuỷ sản địa phƣơng cần tuyên truyền cho ngƣời dân cách thức nuôi trồng thuỷ sản, cách phòng bệnh trị bệnh cho thuỷ hải sản. Phổ biến kịp thời cho ngƣời dân hóa chất cấm, chế phẩm sinh học cấm sử dụng. Tổ chức tập huấn, trao đổi với ngƣời dân kỹ thuật sử dụng hoá chất cho ao nuôi. Đồng thời ổn định giá thức ăn nuôi trồng thuỷ sản. Quản lý chặt chẽ thị trƣờng, tránh tình trạng thƣơng lái nƣớc nƣớc đẩy giá nguồn nguyên liệu thuỷ sản lên cao với mục đích gây rối thị trƣờng, làm cho công ty xuất thuỷ sản thiếu hụt nguyên liệu, gây tổn thất cho công ty nhƣ cho kinh tế đất nƣớc. 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Cục xúc tiến thƣơng mại (2012). Quy định quy trình nhập thực phẩm vào thị trƣờng Nhật Bản. < http://www.vietrade.gov.vn/thu-hisn/2575-cac-quy-dinh-ve-tham-nhap-thi-truong-thuy-hai-san-nhat-ban-phan-1.html >. [Ngày truy cập: 09 tháng 11 năm 2013]. 2. Hiệp hội chế biến xuất thủy sản Việt Nam (2012). Thị trƣờng tiêu thụ thủy sản năm 2012 khó khăn nhiều rào cản. < http://www.vasep.com.vn/Tin-Tuc/390_23080/Thi-truong-tieu-thu-thuysan-nam-2012-kho-khan-va-nhieu-rao-can.htm >. [Ngày truy cập: 19 tháng 10 năm 2013]. 3. Hứa Hồng Thắm, 2010. Phân tích thực trạng xuất thủy sản Công ty TNHH Cafish. Luận văn Đại học. Đại học Cần Thơ. 4. Lê Nguyễn Đoan Khôi cộng sự, 2013. Giáo trình Quản trị chiến lược. Cần Thơ: nhà xuất Đại học Cần Thơ. 5. Phan Thị Ngọc Khuyên, 2012. Giáo trình kinh tế đối ngoại. Đại học Cần Thơ. 6. Tổng cục thủy sản (2013). Báo cáo tình hình sản xuất thủy sản tháng đầu năm 2013. . [Ngày truy cập: 19 tháng 10 năm 2013]. 7. Trần Thanh Nam, 2010. Phân tích tình hình xuất Công ty TNHH thủy sản Phương Đông. Luận văn Đại học. Đại học Cần Thơ. 8. Trần Thị Mai, 2010. Phân tích tình hình xuất thủy sản Công ty hải sản 404. Luận văn Đại học. Đại học Cần Thơ. [...]... kinh doanh xuất nhập khẩu Cần Thơ, đƣợc thành lập vào tháng 5 năm 2007, là đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Cần Thơ (CASEAMEX) và công ty cổ phần chế biến hàng xuất khẩu Long An (LAFOCO) chuyên chế biến sản phẩm thủy sản xuất khẩu Ngày 20 tháng 02 năm 2008, đƣợc sự cho phép của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Cần Thơ và Công ty cổ phần chế biến hàng xuất khẩu Long An,... đề xuất một số giải pháp giúp công ty nâng cao hiệu quả kinh doanh tại thị trƣờng chủ lực này 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung Mục tiêu của đề tài là phân tích tình hình xuất khẩu của Công ty TNHH xuất nhập khẩu thủy sản Cần Thơ sang thị trƣờng Nhật Bản từ năm 2010 đến tháng 6 năm 2013 Nhằm nâng cao hoạt động xuất khẩu của công ty nói riêng cũng nhƣ của các công ty xuất nhập khẩu thủy sản. .. tiêu ngắn hạn và dài hạn Bên cạnh đó, còn giúp công ty dự báo, đề phòng và hạn chế rủi ro trong kinh doanh 1 Vì thế, em quyết định chọn đề tài Phân tích hoạt động xuất khẩu của công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thủy sản Cần Thơ sang Nhật Bản làm đề tài phân tích trong luận văn tốt nghiệp Khi thực hiện đề tài em có cơ hội tìm hiểu môi trƣờng, thị trƣờng kinh doanh của công ty ở Nhật Bản, từ... quả xuất khẩu thủy sản của công ty Từ đó, dùng ma trận SWOT để đƣa ra điểm mạnh, điểm yếu cũng nhƣ cơ hội và thách thức đối với công ty và đƣa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả xuất khẩu của công ty trong những năm tới Tuy nhiên, đề tài chƣa cho thấy đƣợc giá bán và sản lƣợng xuất khẩu có ảnh hƣởng đến kim ngạch xuất khẩu của công ty Luận văn Phân tích tình hình xuất khẩu thủy sản của công ty. .. xuất nhập khẩu thủy sản Cần Thơ về hoạt động xuất khẩu của công ty sang Nhật Bản trong thời gian gần đây là: 2010, 2011, 2012 và sáu tháng đầu năm 2013 1.3.3 Đối tƣợng nghiên cứu Các sản phẩm xuất khẩu của công ty bao gồm tôm và cá tra 2 Thị trƣờng xuất khẩu chủ yếu của công ty là Nhật Bản Các yếu tố ảnh hƣởng đến hoạt động xuất khẩu của công ty sang Nhật Bản 3 CHƢƠNG 2 PHƢƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP... hóa thƣơng mại, tích cực đẩy mạnh quá trình Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc và xây dựng một nền kinh tế hƣớng về xuất khẩu, sản phẩm xuất khẩu thủy sản của Việt Nam nói chung và của Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thủy sản Cần Thơ (Cafish) nói riêng không ngừng tăng về số lƣợng cũng nhƣ chất lƣợng, chủng loại và kim ngạch xuất khẩu Tuy nhiên, thực trạng xuất khẩu thủy sản trong những... Bảng 4.2 Sản lƣợng và kim ngạch xuất khẩu thủy sản sang Nhật Bản của Cafish từ năm 2010 đến tháng 6 năm 2013 43 Bảng 4.3 Giá trị xuất khẩu theo sản phẩm của công ty Cafish sang Nhật Bản từ năm 2010 đến tháng 6 năm 2013 45 Bảng 4.4 Tình hình nhân sự của công ty Cafish năm 2012 48 Bảng 4.5 Tình hình thu mua nguyên liệu của Công ty Cafish từ năm 2010 đến năm 2012 50 Bảng... sản của Việt Nam nói chung tại thị trƣờng Nhật Bản trong những năm tiếp theo 1.2.2 Mục tiêu cụ thể Mục tiêu 1: Phân tích tổng quát về tình hình xuất khẩu của Việt Nam và của CAFISH sang Nhật Bản từ năm 2010 đến tháng 6 năm 2013 Mục tiêu 2: Phân tích các nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động xuất khẩu của Công ty Cafish sang Nhật Bản Mục tiêu 3: Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả xuất khẩu của công. .. công ty ở thị trƣờng Nhật Bản 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Phạm vi không gian Đề tài đƣợc thực hiện tại phòng kinh doanh của Công ty TNHH xuất nhập khẩu thủy sản Cần Thơ 1.3.2 Phạm vi thời gian Đề tài đƣợc thực hiện từ ngày 19 tháng 08 năm 2013 đến ngày 25 tháng 11 năm 2013 và dựa trên số liệu đƣợc thu thập tại phòng kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thủy sản Cần Thơ về hoạt động. .. nghiệp hợp tác kinh doanh xuất nhập khẩu Cần Thơ chính thức chuyển đổi pháp nhân và lấy tên là Công ty TNHH xuất nhập khẩu thủy sản Cần Thơ (Cafish) Một số thông tin về công ty Tên: Công ty TNHH xuất nhập khẩu thủy sản Cần Thơ Tên giao dịch tiếng Anh: Can Tho Import Export fishery limited company (CAFISH VIETNAM) Địa chỉ: Lô 4 khu công nghiệp Trà Nóc 1, Q Bình Thủy, TP Cần Thơ Điện thoại: 0710 3743 . TÍCH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CẦN THƠ SANG NHẬT BẢN Công ty thực tập: Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thủy sản Cần Thơ ( CAFISH. ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH ONG THỊ MỸ KIM PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CẦN THƠ SANG NHẬT BẢN . HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH ONG THỊ MỸ KIM MSSV/HV: 4105207 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CẦN THƠ SANG NHẬT
- Xem thêm -

Xem thêm: phân tích hoạt động xuất khẩu của công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thủy sản cần thơ sang nhật bản, phân tích hoạt động xuất khẩu của công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thủy sản cần thơ sang nhật bản, phân tích hoạt động xuất khẩu của công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thủy sản cần thơ sang nhật bản

Từ khóa liên quan