Bộ 280 câu hỏi trắc nghiệm môn vật lý khối THPT phần sóng ánh sáng

60 442 0
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2015, 21:28

I. MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT VÀ HIỂU Điện xoay chiều (GỒM 70 Câu, từ 01 đến 70) Đáp án Điện xoay chiều (70 Câu) 1= 2= 3> 4= 5< 6= 7< 8= 9< 10> D D D C A C A D A C 11= 12= 13= 14= 15= 16= 17= 18= 19> 20= A B A B D C D B C C 21< 22> 23> 24> 25> 26> 27> 28< 29< 30= B A C A B C D C B C 31= 32< 33> 34= 35= 36= 37> 38> 39= 40+ C D B A A A B A A A 41+ 42+ 43> 44+ 45+ 46+ 47= 48+ 49> 50= C B D A C C D B A B 51= B 61= 52= 53+ 54> 55+ 56+ 57+ 58> 59= 60> C C C D A C D D C 62= 63> 64> 65> 66> 67+ 68> 69= 70+ C C D C A D C C D C Dùng loại dấu đặt cạnh số thứ tự câu . dấu < : loại dễ so với hs . dấu = : loại trung bình . dấu > : loại khó kiến thức . dấu + : không khó cần nhiều thời gian 01. Từ thông qua khung dây nhiều vòng không phụ thuộc vào A. từ trường xuyên qua khung B. góc hợp mặt phẳng khung dây với vec tơ cảm ứng từ C. số vòng dây D. điện trở khung dây ĐA: D 02. Khi từ thông qua khung dây kín biến thiên cường độ dòng điện cảm ứng khung dΦ A. i = dt B. i = -Φdt dΦ C. i = − R dt dΦ D. i = − R dt 03. Một khung dây có N vòng quay liên tục với trục quay cắt từ trường B A. Hai đầu dây khung có dòng điện xoay chiều hình sin. B. Từ thông qua khung biến thiên tuần hoàn C. Trong khung dây có suất điện động cảm ứng không đổi D. Trong khung có suất điện động cảm ứng biến thiên. 04. Một nam châm thẳng treo vào sợi dây dao động phía cuộn dây dẫn kín. Trong cuộn dây xuất A. Dòng điện không đổi B. Dòng điện xoay chiều hình sin C. Dòng điện đổi chiều liên tục D. Suất điện động không đổi 05. Đặt nam châm điện trước sắt. Nối nam châm điện với nguồn điện xoay chiều sắt A. bị nam châm điện hút chặt B. bị nam châm điện đẩy C. hút đẩy luân phiên liên tục chỗ D. không bị tác động 06. Dòng điện xoay chiều i=2sin(314t + π/4) có A. Cường độ dòng điện A B. Tần số 314 Hz C. Cường độ hiệu dụng A D. Chu kì 0,05s 07. Đoạn mạch điện xoay chiều có điện trở R A. U=Ri B. u lệch pha so với i C. có cộng hưởng điện D. công suất R không đổi 08. Đoạn mạch điện xoay chiều có tụ điện C A. u sớm pha so với i B. dung kháng tỉ lệ thuận với tần số C. U=i.Cω D. Có dòng điện qua tụ 09. Đoạn mạch điện xoay chiều có cuộn dây cảm L A. i trễ pha so với u B. U = i / Lω C. Cảm kháng tỷ lệ nghịch với tần số dòng điện D. Cuộn dây tỏa nhiệt cực đại 10. 11. Đoạn mạch điện xoay chiều không phân nhánh gồm cuộn dây cảm tụ điện có cộng hưởng ZL=ZC A. B. C. D. U=UL+UC U2= UL2 + UC2 u đoạn mạch i lệch pha π/2 12. Đoạn mạch điện xoay chiều có R,L,C nối tiếp xảy cộng hưởng điện A. Lω2 = C B. Tổng trở mạch Z=R C. U ngược pha với i D. Hệ số cosϕ=0 13. Đoạn mạch điện xoay chiều không tiêu thụ công suất A. mạch có L,C nối tiếp B. mạch có L,R nối tiếp C. mạch có R,C nối tiếp D. mạch có R 14. Trong mạch điện xoay chiều cần phải tăng hệ số công suất cosϕ A. để mạch tiêu thụ công suất nhiều B. để giảm công suất hao phí C. để tăng cường độ dòng điện D. để tăng độ lệch pha u i 15. Cấu tạo máy phát điện xoay chiều có đặc điểm A. Phần cảm khung dây dẫn B. Phần ứng nam châm vĩnh cửu nam châm điện C. Lõi sắt phần cảm phần ứng ghép nhiều sắt để tăng khả chịu lực D. Có nhiều cặp cực để giảm vận tốc quay rôto 16. Cấu tạo máy phát điện xoay chiều pha có đặc điểm A. có cuộn dây mắc nối tiếp với B. có phần ứng nam châm C. có cuộn dây mắc theo hình tam giác D. có cổ góp điện vòng bán khuyên 17. Khi mắc dòng điện pha nên lưu ý điểm hiệu điện hiệu dụng UP = Ud A. mắc hình tải cần đối xứng B. mắc hình tam giác tải không cần đối xứng C. tiết kiệm dây dẫn truyền tải nhờ cách mắc sao, tam giác D. 18. Trong động không đồng roto lồng sóc quay A. nhanh từ trường quay B. quay chậm từ trường quay C. quay từ trường quay D. nhanh hơn, chậm tùy theo tải 19. Hiện tượng quay không đồng xảy đặt đồng trục với từ trường quay A. kim nam châm B. khung dây nhôm không kín mạch. C. khung dây đồng kín mạch E. khung dây sắt kín mạch 20. Phương trình pha hệ thống dòng điện pha có dạng i=iosin(ωt + ϕ), khác giá trị io A. ω Β. ϕ Χ. ba đại lượng D. 21. Ba cuộn dây ứng điện máy phát điện pha đặt đường tròn lệch A. 450 B. 1200 C. 600 D. 900 22. Hình bên đồ thị dòng điện pha tương ứng với đường A,B,C. Phương trình dòng điện pha B A. iB= iosin(ωt - 2π/3) B. iB= iosinωt C. iB= iosin(ωt + 2π/3) D. iB= iosin(ωt - π/3) 23. Một khung dây quay cực nam châm, Nhận xét độ sáng bóng đèn người ta thấy A. Độ sáng không thay đổi B. Độ sáng tăng dần C. Tại ví trí hình vẽ đèn sáng D. Tại vị trí hình vẽ đèn tối nhất. 24. Hình vẽ bên minh họa cấu tạo máy phát điện, kí hiệu (+) (.) cho biết chiều dòng điện dây dẫn. Máy có đặc điểm A. máy phát điện xoay chiều pha B. máy phát điện chiều C. máy phát điện xoay chiều ba pha với cặp cực D. phần cảm điện nam châm vĩnh cửu 25. Trong mạch điện bên có hình đồ thị dao động kí điện tử. Đây đồ thị hiệu điện đầu điện trở mạch. Từ đồ thị mạch điện cho thấy A. dòng điện qua R từ trái sang phải B. dòng điện qua R từ phải sang trái C. đồ thị không phù hợp với mạch điện E. dòng điện qua R liên tục 26. Trong mạch điện bên có hình đồ thị dao động kí điện tử. Đây đồ thị hiệu điện đầu điện trở mạch. Từ đồ thị mạch điện cho thấy A. mạch chỉnh lưu nửa chu kì B. mũi tên chiều dòng điện qua R hình ngược C. dòng điện qua điện trở theo chiều, liên tục D. đổi vị trí dây nguồn với dây nối với điện trở mà kết chỉnh lưu không đổi. 27. Một biến có cấu tạo gồm nhiều cuộn dây với số vòng ghi hình bên. Người dùng tạo tỉ số tăng hiệu điện cao A. 2/1 B. 3/1 C. 4/1 D. 6/1 28. Để giảm hao phí tải điện xa người ta dùng giải pháp A. tăng kích thước dây dẫn B. dùng kim loại có điện trở suất nhỏ C. tăng hiệu điện trước truyền tải D. giảm hiệu điện trước truyền tải điện 29. Định luật ôm với mạch điện không đổi i= U/R áp dụng cho dòng điện xoay chiều theo biểu thức i=U/Z . Nếu đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh có R,L,C tổng trở Z có giá trị A. Z = R + ( Lω + ) Cω B. Z = R + ( Lω − ) Cω C. Z = R + (Cω − ) Lω ) Lω 30. Trong thực tế để tăng hệ số công suất cosϕ người ta thường làm A. Tăng điện trở R B. Giảm điện trở R C. Tăng tỉ lệ R/Z D. Giảm tổng trở Z D. Z = R + (Cω − 31. Một khu dân cư mạng điện yếu nên dùng nhiều máy biến tăng điện. Để nâng cao hệ số công suất người ta nên mắc thêm vào đường dây A. cuộn cảm B. điện trở C. tụ điện D. cuộn cảm điện trở 32. Máy biến có công dụng A. Tăng , giảm công suất dòng điện xoay chiều B. Tăng, giảm hiệu điện nguồn điện chiều (không đổi) C. Biến đổi tần số dòng điện D. Biến đổi hiệu điện dòng điện xoay chiều 33. Trong thực tế sử dụng máy biến người ta thường mắc cuôn sơ cấp liên tục với nguồn mà không cần tháo kể không cần dùng máy biến A. Cuộn dây sơ cấp có điện trở lớn nên dòng sơ cấp nhỏ, không đáng kể. B. Dòng điện cuộn sơ cấp nhỏ cảm kháng lớn tải. C. Công suất hệ số công suất cuộn thứ cấp D. Tổng trở biến nhỏ 34. Đồ thị i(f) bên cho biết đoạn mạch xoay chiều có cộng hưởng với trị số điện trở khác nhau. Từ đường đồ thị a,b,c suy A. đoạn mạch c có điện trở lớn B. đoạn mạch a có điện trở lớn C. đoạn mạch b có điện trở nhỏ D. đoạn mạch b có điện trở nhỏ 35. Cấu tạo nguyên lí máy phát điện pha động không đồng pha có đặc điểm giống A. có phần cảm nam châm B. có phần ứng roto đoản mạch C. có từ trường không đổi D. ứng dụng lực điện từ 36. Cấu tạo nguyên lí máy phát điện chiều máy phát điện xoay chiều khác phận A. cổ góp điện B. phần cảm điện C. phần ứng điện D. phận 37. Một khung dây hình chữ nhật diện tích 6dm2 gồm 100 vòng đặt từ trường 0,2T vuông góc với trục quay ống dây. Nếu quay khung với vận tốc vòng/s suất điện động cảm ứng khung A. e=0,15sin4πt B. e=1,5sin4πt C. e=150sin4πt D. e=15sin4πt 38. Xe đạp có lắp đinamo phát điện cấu tạo hình bên, trục roto áp vào lốp xe để bánh xe quay roto quay theo. Chiếc đinamô có đặc điểm A. phát dòng điện xoay chiều pha B. phát dòng điện chiều C. phần ứng điện quay D. có cặp cực 39. Một máy phát điện xoay chiều có roto gồm cực quay 600vòng/phút tần số dòng điện phát A. 20Hz B. 40Hz C. 60Hz D. 30Hz 40. Đoạn mạch điện xoay chiều u=200 sin100πt có R=50Ω tỏa nhiệt lượng 10 phút A. 480 kJ B. 960 kJ C. 48 kJ D. 96 kJ 41. Mắc cuộn dây có R=40Ω L=0,3/π (H) vào hiệu điện xoay chiều u=200 sin100πt nhiệt lượng tỏa cuôn dây phút A. 9186,6 cal B. 38400 cal C. 9216 cal D. 11520 cal 42. Hai bóng đèn sợi đốt có R1=R2=80Ω mắc song song nối tiếp với tụ điện C sau mắc vào nguồn điện u=100 sin100πt, ZC=30Ω. Nhiệt lượng tỏa đèn 20 phút A. 192 kJ B. 96 kJ C. 384 kJ D. 768 kJ 43. Một biến có hiệu suất 90%, công suất mạch sơ cấp kW. Cường độ dòng điện hiệu điện cuộn thứ cấp 10A 360V. Hệ số công suất cuộn thứ cấp A. 0,8 B. 0,9 C. 0,75 D. 44. Người ta nâng hiệu điện lên lên 100kV để truyền tải công suất điện 5000kW. Để độ giảm đường dây không 1% phải lắp đường dây có điện trở không A. 20 Ω B. 10 Ω C. 50 Ω D. 40 Ω 45. Trong đoạn mạch bên, von kế lí tưởng có số V1 80V, V2 100. Nếu mắc von kế vào AB thấy 60V độ lệch pha uAM với uAB A. 370 B. 530 C. 900 D. 450 46. Mắc nối tiếp R với cuộn cảm L có R0 mắc vào nguồn xoay chiều. Dùng vonkế có RV lớn đoU hai đầu cuộn cảm, điện trở đoạn mạch ta có giá trị tương ứng 100V, 100V, 173,2V. Suy hệ số công suất cuộn cảm A. 0,6 B. 0,866 C. 0,5 D. 0,707 47. Các von kế (lí tưởng) hình bên V1 30V, V2 40V. Suy độ lệch pha uAB với i A. 300 B. 370 C. 450 D. A,B,C không 48. Von kế V2 (lí tưởng) hình bên 141,4V, biết uAB=141,4sin100πt, uAM sớm pha π/4 so với i. Số V1 A. 141,4V B. 100V C. 50 V D. 200V 49. Các hiệu điện đoạn mạch bên UAB=100V ; UAM=20V ; UMB=120V hệ số công suất mạch A. B. C. 0,7 D. 0,6 50. Trong đoạn mạch bên von kế 20V ; ZL=ZC ; uAM=20sin(100πt+ π/4) ; uMB lệch pha với uAM góc A. 1350 B. 750 C. 1050 D. 820 51. Mắc nối tiếp biến trở, cuộn cảm L=0,75/π (H) tụ điện vào nguồn điện u=100 sin100πt. Dịch chuyển biến trở đến giá trị có P đạt cực đại. Điện dung tụ điện A. 21,8 B. 63,6 C. 42,2 D. 50,0 52. Trong mạch nối tiếp có cuộn dây cảm L, biến trở R tụ điện C=318µF mắc vào nguồn điện u=Uosin314t. Công suất tiêu thụ mạch đạt giá trị cực đại điều chỉnh biến trở đến giá tri R=50Ω. Suy cảm kháng cuộn dây A. 40 Ω B. 100 Ω C. 60 Ω D. 80 Ω 53. Hai cuộn dây không cảm mắc hình vẽ. Biết uAM đồng pha với uMB R1=20Ω ; L1=0,5H ; R2=40Ω ; f=50Hz . Độ tự cảm L2 có giá trị A. 0,25H B. 0,5H C. 1H D. 2H 54. Trong đoạn mạch bên uAB=200sin100πt sớm pha i π/4. Khi số V1 V2 A. 100 V 100 V B. 150V 50V C. 100V 100V D. 200V 200V 55. Điều kiện để uAM lệch pha với uMB góc π/2 đoạn mạch bên A. R0L=RC B. R0C=RL C. R0R=C/L D. R0R=L/C 56. Trong đoạn mạch bên thay đổi điện dung tụ đến giá trị C0 số V1, V2 nhau. Khi độ lệch pha uAB i A. B. +900 C. -900 D. 1800 57. Một đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở 10Ω, cuộn cảm 0,5H tụ điện C nối vào nguồn điện u=Usin100πt. Để có cộng hưởng mạch tụ C có điện dung A. 15,9 µF B. 16,0 µF C. 20,0 µF D. 40,0 µF 58. Mạch điện thỏa mãn điều kiện sau : - mắc vào nguồn điện không đổi dòng điện - mắc vào nguồn u=100sin100πt có i=5sin(100πt+π/2) A. mạch có R nối tiếp L B. mạch có L nối tiếp C C. mạch có R nối tiếp C D. Mạch có C 59. Cường độ dòng điện qua đoạn mạch i=i0sin(100πt+π/4). Tại thời điểm t=0,06s cường độ dòng điện 0,5A. Cường độ hiệu dụng A. 0,5 A B. A C. A D. A 60. Cường độ dòng điện qua đoạn mạch i=2sin(100πt+ϕ) tời điểm t=0,02s cường độ dòng điện 2A. Giá trị ϕ 2.10−4 (Ω ) π 10−4 C. ( Ω) π .10 −3 D. (Ω) π ĐA: C 148. Khi nói máy phát điện xoay chiều ba pha, điều sau không đúng? A. Phần ứng gồm ba cuộn dây giống hệt nhau, đặt lệch 1200 vòng tròn. B. Phần ứng stato. C. Ba dòng điện ba cuộn dây tạo mạch lệch pha 120 không phụ thuộc vào mạch ba cuộn dây. D. Có thể sử dụng stato máy phát điện xoay chiều ba pha để làm phần cảm cho động không đồng ba pha. ĐA: C 149. Cuộn sơ cấp máy biến có 1023 vòng, cuộn thứ cấp có 75 vòng. Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp hiệu điện xoay chiều có giá trị hiệu dụng 1705V. Nối hai đầu cuộn thứ cấp vào động điện có công suất 2,5kW hệ số công suất động 0,8. Bỏ qua hao phí biến áp. Nếu động hoạt động bình thường cường độ dòng điện hiệu dụng mạch thứ cấp là: A. 22A B. 25A C. 15A D. 19,4A ĐA: B 150. Dòng điện xoay chiều i = sin(100πt ) A có giá trị hiệu dụng bằng: B. A. 3A B. 2A C. 6A D. / 2A ĐA: C. 151. Dòng điện xoay chiều i = sin(100πt ) A có chu kỳ bằng: A. 100s B. 50s C. 0,01s D. 0,02s ĐA: D. 152. Hiệu điện xoay chiều u = 156 sin( 2.103 πt ) A có giá trị hiệu dụng bằng: A. 156V B. 220V C. 78V D. 110V ĐA: D. 153. Hiệu điện hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R ghép nối tiếp với tụ điện C có biểu thức u = U cos(ωt )V . Cường độ hiệu dụng mạch xác định biểu thức: U0 A. I = R + ω 2C U0 B. I = R + ω 2C U0 C. I = R + /(ω 2C ) U0 D. I = 2( R + / ω C ) ĐA: D. 154. Một đoạn mạch gồm điện trở R ghép nối tiếp với tụ điện C . Biểu thức hiệu điện hai đầu u = U cos(ωt )V . Độ lệch pha hiệu điện cường độ dòng điện mạch xác định biểu thức: R A. tgϕ = ωC − ωC B. tgϕ = R C. tgϕ = RωC −1 D. tgϕ = RωC ĐA: D. 155. Biểu thức hiệu điện hai đầu đoạn mạch, gồm điện trở R ghép nối tiếp với cuộn dây cảm có độ tự cảm L, có dạng u = U cos(ωt )V . Cường độ hiệu dụng mạch xác định biểu thức: U0 A. I = R − ω L2 U0 B. I = R + ω L2 U0 C. I = R + /(ω L2 ) U0 D. I = 2( R + / ω L2 ) ĐA: B. 156. Một đoạn mạch gồm điện trở R ghép nối tiếp với cuộn dây cảm có độ tự cảm L. Biểu thức hiệu điện hai đầu đoạn mạch u = U cos(ωt )V . Độ lệch pha hiệu điện cường độ dòng điện mạch xác định biểu thức: R ωL − ωL B. tgϕ = R ωL C. tgϕ = R ωL D. tgϕ = R + L2ω ĐA: C. 157. Hiệu điện hai đầu điện trở R có biểu thức u = U sin(ωt + π / 2) . Biểu thức cường độ dòng điện qua R là: U π A. i = sin(ωt + ) 2R U0 sin(ωt ) B. i = 2R U π C. i = sin(ωt + ) R U0 sin(ωt ) D. i = R ĐA: C 158. Đặt vào hai đầu tụ điện C hiệu điện xoay chiều u = U sin(ωt + π / 2) . Biểu thức cường độ dòng điện qua tụ điện là: U ωC sin(ωt + π ) A. i = U ωC sin(ωt ) B. i = C. i = U 0ωC sin(ωt ) D. i = U 0ωC sin(ωt + π ) ĐA: D 159. Đặt vào hai đầu cuộn dây cảm có độ tự cảm L hiệu điện xoay chiều u = U sin(ωt + π / 2) . Biểu thức cường độ dòng điện qua cuộn dây là: U π A. i = sin(ωt + ) ωL U0 sin(ωt ) B. i = ωL U0 sin(ωt ) C. i = 2ωL U0 π sin(ωt + ) D. i = 2ωL ĐA: B A. tgϕ = 160. Một đoạn mạch gồm cuộn dây cảm có độ tự cảm L mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C. Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện xoay chiều có tần số f. Kết luận sau không đúng: A. Cường độ dòng điện nhanh pha π / so với hiệu điện hai đầu đoạn mạch L > /(4π f 2C ) B. Cường độ dòng điện chậm pha π / so với hiệu điện hai đầu đoạn mạch C < /(4π f L) C. Cường độ dòng điện đồng pha với hiệu điện hai đầu đoạn mạch LC = /( 4π f ) D. Cường độ dòng điện đồng pha với hiệu điện hai đầu đoạn mạch. ĐA: D 161. Cảm kháng Z L cuộn cảm L dung kháng Z C tụ điện C xác định công thức: 1 ; ZC = A. Z L = ωL ωC Z = ω L ; Z = ω C B. L C C. Z L = ωL; Z C = ωC ; Z C = ωC D. Z L = ωL ĐA: C 162. Tổng trở đoạn mạch xoay chiều R, C, L mắc nối tiếp tính theo công thức:  A. Z = R −  ωL −  ωC    B. Z = R +  ωL −  ωC   | C. Z = R + | ωL − ωC D. Z = R + ωL + ωC ĐA: B 163. Góc lệch pha ϕ hiệu điện hai đầu đoạn mạch xoay chiều R, L, C nối tiếp so với cường độ dòng điện xác định công thức: R tgϕ = A. ωL − ωC − ωL B. ω C tgϕ = R C. D. tgϕ = tgϕ = ωL − R ωC R   R +  ωL −  ωL   ĐA: C 164. Cường độ dòng điện qua đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp sớm pha hiệu điện hai đầu khi: A. Đoạn mạch phải C tức ZC = 0. B. Đoạn mạch phải R tức R = 0. C. Đoạn mạch có tính cảm kháng ZL > ZC. D. Đoạn mạch có tính dung kháng ZL < ZC. ĐA: D 165. Đặt vào hai đầu cuộn dây cảm hiệu điện xoay chiều có tần số f. Phát biểu sau đay không đúng: A. Hệ số cống suất đoạn mạch không. B. Dòng điện chậm pha hiệu điện góc π / . C. Tổng trở đoạn mạch 2πfL D. Khi tần số lớn cường độ dòng điện qua đoạn mạch lớn. ĐA: D 166. Đặt vào hai đầu tụ điện có điện dung C hiệu điện xoay chiều có tần số f. Phát biểu sau đay không đúng: A. Hệ số cống suất đoạn mạch không. B. Dòng điện nhanh pha hiệu điện góc π / . C. Tổng trở đoạn mạch 2πfC D. Khi điện dung C lớn cường độ dòng điện qua đoạn mạch lớn. ĐA: C 167. Đặt vào hai đầu cuộn dây cảm L =0,51H hiệu điện xoay chiều 110V50Hz. Cảm kháng cuộn dây cường độ hiệu dụng dòng điện qua mạch là: A. 25,5Ω; 4,3A B. 25,5Ω; 3,1A C. 160Ω; 0,69A D. 160Ω; 0,97A ĐA: C 168. Đặt hiệu điện xoay chiều 127V-60Hz vào hai đầu tụ điện có điện dung C = 25µF. Dung kháng tụ điện cường độ hiệu dụng dòng điện qua mạch là: A. 667Ω;0,19A B. 667Ω; 0,13A C. 106Ω; 1,2A D. 106Ω; 0,85A ĐA: C 10−3 H C = F . Dòng điện qua 2π π mạch có cường độ hiệu dụng I = 2,2A, tần số 50Hz. Hiệu điện hiệu dụng hai đầu đoạn mạch tổng trở đoạn mạch là: A. 198V; 90Ω B. 154V; 70Ω C. 110V; 50Ω D. 156V; 50Ω ĐA: C 170. Đoạn mạch R, L, C nối tiếp mắc vào hiệu điện hiệu xoay chiều u = U sin(ωt ) . Hiện tượng cộng hưởng xẩy có điều kiện: A. RLC = ω B. LCω = C. LCω = R D. LC = ω ĐA: B 171. Đối với đoạn mạch R, L, C nối tiếp tượng cộng hưởng xẩy phát biểu sau sai: A. Công suất tiêu thụ đoạn mạch cực đại. B. Dòng điện pha với hiệu điện hai đầu đoạn mạch. C. Dung kháng mạch cảm kháng. D. Tổng trở đoạn mạch lớn điện trở thuần. ĐA: D 172. Đối với đoạn mạch R, L, C nối tiếp tượng cộng hưởng xẩy phát biểu sau sai: A. Cường độ hiệu dụng dòng điện cực đại. B. Hiệu điện hiệu dụng hai đầu cuộn cảm hai đầu tụ điện nhau. C. Hiệu điện hiệu dụng hai đầu điện trở cực cực tiểu. D. Hệ số công suất đoạn mạch 1. ĐA: C 173. Đặt vào hai đầu đoạn mạch R LC nối tiếp hiệu điện xoay chiều u = U sin(ωt + ϕ ) . Cường độ dòng điện qua mạch có biểu thức i = I sin(ωt ) . Tính công suất P tiêu thụ đoạn mạch theo công thức sau sai: A. P = UI cos ϕ UIR B. P = R + ( ωL − /(ωC ) ) C. P = I R ωL − /(ωC ) D. P = UI . R ĐA: D 174. Phát biểu sau công suất tiêu thụ điện P = UI cos ϕ hệ số công suất k = cos ϕ đoạn mạch xoay chiều sai: 169. Đoạn mạch R, L, C nối tiếp có R = 30Ω, L= A. Công suất tiêu thụ đoạn mạch không lớn công suất cung cấp UI. B. Để tăng hiệu sử dụng điện cần phải tăng hệ số công suất. C. Với động điện có cảm kháng lớn nhiều dung kháng để tăng hệ số công suất cần mắc thêm tụ điện. D. Với hiệu điện hiệu dụng U hai đầu đoạn mạch không đổi, giữ nguyên công suất tiêu thụ đoạn mạch P tăng hệ số công suất cường độ hiệu dụng tăng lên. ĐA: D 175. Phát biểu sau không máy phát điện xoay chiều: A. Nguyên tắc hoạt động máy phát điện xoay chiều cảm ứng dựa tượng cảm ứng điện từ. B. Phần cảm tạo từ trường biến thiên roto C. Trong máy phát điện lớn dủng kỹ thuật phần ứng tạo dòng điện gắn cố định gọi stato. D. Trong máy phát điện công suất nhỏ phần ứng tạo dòng điện roto. Dòng điện lấy mạch nhờ vành khuyên chổi quét. ĐA: B 176. Kí hiệu I0 I biên độ cường độ hiệu dụng dòng điện xoay chiều i qua đoạn mạch có điện trở R. Công thức sau để tính nhiệt lượng Q tỏa đoạn mạch thời gian t sai: RI 02t A. Q = t B. Q = ∫ Ri dt C. Q = RI 2t D. Q = Ri 2t ĐA: D 177. Một đoạn mạch RC nối tiếp. Dùng vôn kế có điện trở lớn để đo hiệu điện hai đầu tụ điện hai đầu đoạn mạch, vôn kế giá trị tương ứng 88V 110V. Chỉ số vôn kế đo hai đầu điện trở là: A. 22V B. 44V C. 66V D. 88V ĐA: C 178. Một đoạn mạch RC nối tiếp. Dùng vôn kế có điện trở lớn để đo hiệu điện hai đầu điện trở hai đầu đoạn mạch, vôn kế giá trị tương ứng 72V 120V. Chỉ số vôn kế đo hai đầu tụ điện là: A. 96V B. 48V C. 80V D. 40V ĐA: A 179. Một đoạn mạch gồm cuộn dây d mắc nối tiếp với tụ điện C. Dùng vôn kế có điện trở lớn để đo hiệu điện hai đầu tụ điện hai đầu đoạn mạch giá trị tương ứng 220V 110V. Biết hiệu điện hai đầu cuộn dây vuông pha với hiệu điện hai đầu đoạn mạch. Chỉ số vôn kế đo hai đầu cuộn dây là: A. 110V B. 150V C. 191V D. 330V ĐA: C 180. Một đoạn mạch gồm cuộn dây d mắc nối tiếp với tụ điện C. Dùng vôn kế có điện trở lớn để đo hiệu điện hai đầu cuộn dây hai đầu đoạn mạch giá trị tương ứng 120V 90V. Biết hiệu điện hai đầu cuộn dây vuông pha với hiệu điện hai đầu đoạn mạch. Chỉ số vôn kế đo hai đầu tụ điện là: A. 30V B. 210V C. 150V D. 60V ĐA: C 181. Phát biểu sau không đúng? Có thể sử dụng trực tiếp dòng điện xoay chiều để: A. Thắp sáng đèn B. Tạo nam châm điện C. Mạ điện D. Chạy động điện ĐA: C 182. Dòng điện xoay chiều i = sin(100πt ) A chạy qua cuộn dây có điện trở R H . Nhiệt lượng tỏa cuộn dây thời gian 20 giây = 10Ω độ tự cảm L = 10π là: A. 1,6.kJ B. 0,8kJ C. 1,26kJ D. 0,4kJ ĐA: D 183. Đặt hiệu điện xoay chiều u = 120 sin(100πt )V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C. Biết cường độ dòng điện π mạch có giá trị hiệu dụng 2A lệch pha so với hiệu điện hai đầu mạch. Giá trị C R là: 10−3 F R = 30Ω . A. C = 3π 10−3 B. C = F R = 30Ω . 3π 10−3 F R = 30 3Ω . 3π 10−3 F R = 30 3Ω . D. C = 3π C. C = ĐA: C 184. Một cuộn dây mắc vào hiệu điện xoay chiều u = 120 sin(100πt )V . Biết π cường độ dòng điện mạch có giá trị hiệu dụng 3A lệch pha so với hiệu điện hai đầu mạch. Điện trở R cuộn dây bằng: A. R = 20 3Ω B. R = 20Ω C. R = 20 / 3Ω D. R = 0Ω ĐA: B 185. Một cuộn dây mắc vào hiệu điện xoay chiều u = 120 sin(100πt )V . Biết π cường độ dòng điện mạch có giá trị hiệu dụng 3A lệch pha so với hiệu điện hai đầu mạch. Độ tự cảm L cuộn dây bằng: A. L = 5π H H 5π F C. L = 3π F D. L = 10π B. L = ĐA: B 186. Mạch điện gồm cuộn dây có điện trỏ r = 10Ω , mắc nối tiếp với điện trở R = 50Ω tụ điện có điện dung thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện xoay chiều u = 120 sin(100πt )V . Khi thay đổi điện dung tụ điện cường độ dòng điện hiệu dụng có giá trị cực đại là: A. 2A B. A C. 2 A D. / A ĐA: A 187. Đoạn mạch R,L,C nối tiếp mắc vào hiệu điện xoay chiều u = 120 sin(ωt )V có tần số thay đổi được. Biết điện trở mạch 50Ω . Khi thay đổi ω công suất tiêu thụ cực đại mạch có giá trị A. 240W B. 480W C. 339W D. 120W ĐA: A 188. Biện pháp sau đây, để giảm điện hao phí đường dây tải điện xa, không A. Chọn loại dây có điện trở suất nhỏ B. Tăng tiết diện dây C. Tăng chiều dài dây D. Tăng hiệu điện hiệu dụng nơi truyền ĐA: C 189. Có thể chọn biện pháp sau để giảm điện hao phí đường dây tải điện xa? A. Chọn loại dây có điện trở suất lớn B. Giảm tiết diện dây C. Tăng chiều dài dây D. Tăng hiệu điện hiệu dụng nơi truyền ĐA: D 190. Một đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở R, tụ điện C cuộn dây cảm có độ H mắc nối tiếp. Nếu hiệu điện xoay chiều hai đầu cuộn dây tự cảm L= 2π u = 100 sin(100πt + 2π / 3)V biểu thức cường độ dòng điện mạch là: A. i = 2 sin(100πt + 2π / 3) A B. i = 2 sin(100πt − π / 6) A C. i = 2 sin(100πt + π / 6) A D. i = 2 sin(100πt + 5π / 6) A ĐA: C 191. Hiệu điện hai đầu đoạn mạch chậm pha so với cường độ dòng điện mạch đối với: A. Đoạn mạch R,L,C nối tiếp B. Đoạn mạch chứa cuộn cảm C. Đoạn mạch R,C nối tiếp D. Đoạn mạch R,L nối tiếp ĐA: C 192. Cho mạch điện hình bên. Hộp X chứa hai phần tử mắc nối tiếp. Biết cường độ dòng điện mạch sớm pha hiệu điện hai đầu đoạn mạch góc π / . Hai phần tử tỉ số trở kháng tương ứng chúng là: A. C L; Z C / Z L = B. C R ; Z C / R = C. R L; Z L / R = / D. R C; Z C / R = / ĐA: D X 193. Cho mạch điện hình bên. Hộp X chứa hai phần tử mắc nối tiếp. Biết cường độ dòng điện mạch chậm pha hiệu điện hai đầu đoạn mạch góc π / . Hai phần tử tỉ số trở kháng tương ứng chúng là: A. C L; Z C / Z L = B. C R ; Z C / R = X C. R L; Z L / R = D. R C; Z L / R = / ĐA: C 194 Cho đoạn mạch điện gồm hai phần tử mắc nối tiếp. Biểu thức cường độ dòng điện mạch i = sin(100πt + π / 6) A biểu thức hiệu điện hai đầu đoạn mạch u = 120 sin(100πt + π / 3) A . Hai phần tử giá trị trị trở kháng tương ứng chúng là: A. L R; Z L = 20Ω R = 20 3Ω B. C R; Z C = 20 3Ω R = 20Ω C. C R; Z C = 20Ω R = 20 3Ω D. L R; Z L = 20 3Ω R = 20Ω ĐA: A 195. Cho đoạn mạch điện gồm hai phần tử mắc nối tiếp. Biểu thức cường độ dòng điện mạch i = sin(100πt − π / 6) A biểu thức hiệu điện hai đầu đoạn mạch u = 120 sin(100πt − π / 3) A . Hai phần tử giá trị trị trở kháng tương ứng chúng là: A. L R; Z L = 20Ω R = 20 3Ω B. C R; Z C = 20 3Ω R = 20Ω C. C R; Z C = 20Ω R = 20 3Ω D. L R; Z L = 20 3Ω R = 20Ω ĐA: C 196 Cho mạch điện xoay chiều hình vẽ. Cuộn dây cảm ampe kế nhiệt có điện trở không đáng kể. Đặt vào hai đầu A,B hiệu điện xoay chiều: u AB = 100 sin(100πt ) V . Khi thay đổi C người ta thấy ứng với hai giá trị 10−3 10−3 µF C = C2 = µF ampe kế 1A. Tính R L: 4π 16π R = 40Ω; L = H L C 5π R A A B R = 20Ω; L = H 4π R = 80Ω; L = H π R = 60Ω; L = H π C = C1 = A. B. C. D. ĐA: C 197. Một đoạn mạch gồm điện trở R = 60Ω, mắc nối tiếp với cuộn dây cảm có độ H với tụ điện có điện dung C thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn tự cảm L = 5π mạch hiệu điện xoay chiều có tần số 50Hz. Điều chỉnh C để hiệu điện hiệu dụng tụ điện cực đại. Dung kháng ZC tụ điện bằng: A. 50Ω B. 100Ω C. 125Ω D. 250Ω ĐA: C 198. Một đoạn mạch gồm điện trở R = 60Ω, mắc nối tiếp với cuộn dây cảm có độ H với tụ điện có điện dung C thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn tự cảm L = 5π mạch hiệu điện xoay chiều có giá trị hiệu dụng 120V tần số 50Hz. Điều chỉnh C để hiệu điện hiệu dụng tụ điện cực đại. Giá trị cực đại U C max bằng: A. 125V B. 250V C. 120V D. 200V ĐA: D −4 199. Cho mạch điện hình vẽ. R = 100Ω ; C = 10 F . Cuộn dây cảm có độ tự π cảm L thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện u AB = 200 sin(100πt )V . L công suất tiêu thụ mạch 100W A. L = H L π C R H B. L = B A 2π C. L = H π D. H π ĐA: C 200. Hiệu điện hiệu dụng đo hai đầu cuộn sơ cấp thứ cấp máy biến 220V 15V. Biết số vòng cuộn sơ cấp 1760vòng. Số vòng cuộn thứ cấp bằng: A. 40 vòng B. 120 vòng C. 240 vòng D. 160 vòng ĐA: B 201. Hệ thức sau hiệu điện hiệu dụng U p U d máy phát điện xoay chiều pha đúng: A. Đối với trường hợp mắc hình tam giác U d = 3U p B. Đối với trường hợp mắc hình tam giác U p = 3U d C. Đối với trường hợp mắc hình U p = U d D. Đối với trường hợp mắc hình U d = 3U p ĐA: D 202. Một máy biến có số vòng cuộn dây sơ cấp lớn số vòng cuộn dây thứ cấp. Máy biến có tác dụng: A. tăng hiệu điện cường độ dòng điện. B. tăng cường độ dòng điện tần số. C. giảm hiệu điện tăng cường độ dòng điện. D. giảm hiệu điện giảm cường độ dòng điện. ĐA: C 203. Một máy phát điện xoay chiều ba pha mắc hình có hiệu điện pha 127V. Tải pha giống tải có điện trở 12Ω , cảm kháng 16Ω (mắc nối tiếp). Cường độ dòng điện hiệu dụng qua tải là: A. 11A B. 6,35A C. 19,1A D. 7,9A ĐA: B 204. Một máy phát điện xoay chiều pha có công suất 1000kW. Dòng điện máy phát truyền tới nơi tiêu thụ đường dây có điện trở 20Ω. Nếu hiệu điện đưa lên đường dây 100 kV công suất mát đường dây là: A. 20kW B. 5kW C. 2kW D. 1kW ĐA: C 205. Một dòng điện xoay chiều có pha, công suất 22MW, truyền đường dây cao 110kV đến nơi tiêu thụ. Điện trở đường dây lớn để tổn hao điện đường dây không vượt 10% công suất ban đầu? A. 110Ω B. 55Ω C. 165Ω D. 5,5Ω ĐA: B 206. Một máy phát điện ba pha mắc hình có hiệu điện pha 127V tần số 50Hz. Tải mắc theo hình tam giác, hoàn toàn đối xứng, nhánh tải có điện trở 6Ω độ tự cảm 25,5mH. Cường độ dòng điện hiệu dung qua nhánh tải là: A. 11A B. 12,7A C. 22A D. 15,7A ĐA: C 207. Một tụ điện có điện dung 2,2µF mắc vào nguồn điện xoay chiều 12V , 100Hz. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua tụ bằng: A. 5,5 µA B. 26 µA C. 2,6 mA D. 17mA ĐA: D 208 Công suất tiêu thụ điện trở 10Ω có dòng điện xoay chiều i = sin(100πt ) A chạy qua là: A. 125W B. 160W C. 150W D. 500W ĐA: A 209. Công suất tiêu thụ điện trở cho dòng điện xoay chiều có giá trị hiệu dụng 2A chạy qua cho dòng điện cường độ không đổi I chạy qua nhau. Giá trị I là: A. A B. 2A C. 2 A D. 4A ĐA: B 210. Một bàn điện có ghi nhãn: 220V - 1kW. Coi độ tự cảm bàn không đáng kể. Cường độ dòng điện qua bàn xấp xỉ bằng: A. 3,2A B. 4,5A C. 6,4A D. 9,1A ĐA: B [...]... để giảm số vòng quay của roto trong một giây bao nhiêu lần phải giảm số cặp cực lên bấy nhiêu lần B Phần ứng là phần tạo ra dòng điện C Phần cảm là phần tạo ra từ trường D Lõi của phần cảm và phần ứng làm bằng một loại thép đặc biệt ĐA: A 76 Trong số các lý do sử dụng rộng rãi dòng điện xoay chiều, lý do nào dưới đây là sai? A Dòng điện xoay chiều dễ dàng chỉnh lưu thành dòng điện một chiều B Dòng... vào mạng điện xoay chiều có hiệu điện thế hiệu dụng 220V Biết đèn chỉ sáng khi hiệu điện thế trên hai đầu đèn ≥156 V Hỏi trong một chu kỳ T thời gian đèn sáng bằng bao nhiêu: A (1/3)T B (2/3)T C 0,78T D 0,39T ĐA: B 97 Một mạch điện RCL nối tiếp Đặt vào hai đầu đọan mạch một hiệu điện thế xoay chiều thì hiệu điện thế hiệu dụng trên các phần tử R, L, C đều bằng nhau và bằng 10V Nếu làm ngắn mạch tụ điện... điện xoay chìều một pha, khi khung dây quay được một vòng thì dòng điện trong khung đổi chiều A 1lần B 2 lần C 3 lần D 4 lần ĐA: B 54 Khi nói về nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ, chọn câu đúng trong các câu sau: A Vận tốc góc của khung dây luôn lớn hơn vận tốc góc của nam châm B Vận tốc góc của khung dây luôn bằng vận tốc góc của nam châm C Vận tốc góc của khung dây luôn nhỏ hơn vận tốc... dung C = 10−4 (F ) π và một hộp X mác nối tiếp vào hiệu điện thế xoay chiều u AB = 100 2 sin 100πt (V ) Hộp X chỉ chứa một phần tử, hoặc là điện trở thuần hoặc là cuộn dây thuần cảm Biết rằng dòng điện trọng mạch sớm pha π / 3 so với u AB Hộp X chứa phần tử nào và giá trị của phần tử đó bằng bao nhiêu? 2 π 1 B Hộp X chứa cuộn dây và L = ( H ) 2π C Hộp X chứa điện trở thuần và R = 100 3 (Ω) 100 (Ω... lưu dòng điện xoay chiều, chọn câu đúng A Dòng điện chỉnh lưu hai nửa chu kỳ đứt quãng, không liên tục B Dòng điện chỉnh lưu hai nửa chu kỳ nhấp nháy rất mạnh C Dòng điện chỉnh lưu hai nửa chu kỳ tuyệt đối không nhấp nháy D Dòng điện chỉnh lưu hai nửa chu kỳ giảm nhấp nháy một cách đáng kể khi dùng bộ lọc ĐA: D 75 Khi nói về cấu tạo máy phát điện xoay chiều một pha, chọn câu sai A Với tần số dòng điện... hiệu điện thế cao hơn định mức B máy biến thế tiêu hao nhiều điện năng C để có P tiêu thụ không đổi mà U sụt thì i phải tăng D hệ số công suất tăng 69 Một động cơ không đồng bộ 3 pha có hiệu điện thế định mức của mỗi pha là 380V Hỏi phải mắc vào mạng điện 3 pha có hiệu điện thế pha là 220V như thế nào A động cơ mắc sao nối với nguồn điện cũng mắc sao B động cơ mắc sao nối với nguồn điện mắc tam giác... điện xoay chiều có mọi tác dụng như dòng điện một chiều ĐA: D 77 Chọn câu đúng A Máy phát điện xoay chiều một pha hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ B Máy phát điện xoay chiều một pha hoạt động nhờ sử dụng từ trường quay C Máy phát điện xoay chiều một pha tạo ra dòng điện không đổi D Máy phát điện xoay chiều một pha có bộ góp gồm hai vành bán khuyên và hai chổi quét ĐA: A 78 Cho đoạn mạch... vì A trong nó không có bộ phận nào chuyển động B nó tạo ra điện áp rất cao C nó tạo ra điện áp rất thấp D một lí do khác ĐA: A 67 Hiệu điện thế hai đầu cuộn thứ cấp không phụ thuộc vào A hiệu điện thế hai đầu cuộn sơ cấp B tần số của nguồn C tỉ số vòng dây của cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp D cả ba đại lượng trên ĐA: B 68 Một máy hạ thế lí tưởng được nối với mạng điện 220V để thắp sáng bóng đèn 6V - 30W... cuộn thứ cấp sẽ có hiệu điện thế 0,6V B cuộn thứ cấp có hiệu điện thế 12V C cuộn sơ cấp sẽ bị cháy D biến thế không tiêu thụ điện năng ==================== II MỨC ĐỘ HIỂU VÀ VẬN DỤNG PHẦN DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU (GỒM 210 Câu, từ 1 đến 210) 1.Biết biểu thức tức thời của cường của dòng điện xoay chiều là i = 4 cos(ωt + ϕ )( A) , giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện là A 2 2 (A) B 4 (A) C 4 2 (A) D 2(A)... thay đổi từ 8A đến 2A trong thời gian 3 ×10 −2 s làm xuất hiện sức điện động cảm ứng trong cuộn dây bằng 2V Độ tự cảm của cuộn dây bằng?: A 1mH B 5mH C 20mH D 10mH ĐA: D 99 L, C và R là các đại lượng vật lý độ tự cảm, điện dung và điện trở thuần Tổ hợp nào sau đây cùng thứ nguyên với tần số: A RL/C B 1/(RC) C R/(LC) D C/L ĐA: B 100 Một hiệu điện thế xoay chiều u = 200 2 sin(100t )(V ) được đặt vào hai . của máy phát điện xoay chiều có đặc điểm A. Phần cảm là khung dây dẫn B. Phần ứng là nam châm vĩnh cửu hoặc nam châm điện C. Lõi sắt của phần cảm và phần ứng được ghép bởi nhiều lá sắt để tăng. giữa 2 cực nam châm, Nhận xét về độ sáng của bóng đèn người ta thấy A. Độ sáng không thay đổi B. Độ sáng luôn tăng dần C. Tại ví trí trên hình vẽ thì đèn sáng nhất D. Tại vị trí trên hình vẽ. máy phát điện một chiều và máy phát điện xoay chiều khác nhau về bộ phận A. cổ góp điện B. phần cảm điện C. phần ứng điện D. cả 3 bộ phận 37. Một khung dây hình chữ nhật diện tích 6dm 2 gồm 100
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ 280 câu hỏi trắc nghiệm môn vật lý khối THPT phần sóng ánh sáng, Bộ 280 câu hỏi trắc nghiệm môn vật lý khối THPT phần sóng ánh sáng, Bộ 280 câu hỏi trắc nghiệm môn vật lý khối THPT phần sóng ánh sáng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn