Bộ đề và đáp án thi phỏng vấn tuyển giáo viên THCS [FULL]

169 10,017 50
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2015, 08:01

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 01 CHỨC DANH: Giáo viên Trung học sở Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) cho biết việc viên chức không làm quy định Luật Viên chức ngày 15/11/2010 ? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) trình bày nhiệm vụ giáo viên môn quy định Thông tư 12/2011/TT- BGDĐT ngày 28/3/2011 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học sở, trường trung học phổ thông trường phổ thông có nhiều cấp học ? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) cho biết tiêu chí tiêu chuẩn quy định Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học sở, giáo viên trung học phổ thông ? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 02 CHỨC DANH: Giáo viên Trung học sở Câu hỏi 1: Theo quy định Luật Viên chức ngày 15/11/2010, anh (hoặc chị) trình bày nội dung đánh giá viên chức ? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) cho biết hành vi giáo viên không làm quy định Thông tư 12/2011/TT- BGDĐT ngày 28/3/2011 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học sở, trường trung học phổ thông trường phổ thông có nhiều cấp học ? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) cho biết tiêu chí tiêu chuẩn quy định Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học sở, giáo viên trung học phổ thông ? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 03 CHỨC DANH: Giáo viên Trung học sở Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) cho biết trường hợp viên chức bị xử lý kỷ luật có hành vi vi phạm pháp luật quy định Nghị định số 27/2012/ NĐ-CP ngày 06/4/2012 Chính phủ quy định xử lý kỷ luật viên chức trách nhiệm bồi thường, hoàn trả viên chức? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) trình bày nhiệm vụ học sinh quy định Thông tư 12/2011/TT- BGDĐT ngày 28/3/2011 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học sở, trường trung học phổ thông trường phổ thông có nhiều cấp học ? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) trình bày phương pháp đánh giá, xếp loại giáo viên quy định Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học sở, giáo viên trung học phổ thông ? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 04 CHỨC DANH: Giáo viên Trung học sở Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) cho biết điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức quy định Luật Viên chức ngày 15/11/2010 ? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) trình bày nhiệm vụ quyền hạn trường trung học quy định Thông tư 12/2011/TT- BGDĐT ngày 28/3/2011 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học sở, trường trung học phổ thông trường phổ thông có nhiều cấp học ? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) trình bày tiêu chí tiêu chuẩn quy định Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học sở, giáo viên trung học phổ thông ? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 05 CHỨC DANH: Giáo viên Trung học sở Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) cho biết quy định giao tiếp hành ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 Bộ trưởng Bộ Nội vụ việc ban hành Quy tắc ứng xử cán bộ, công chức, viên chức làm việc máy quyền địa phương ? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) trình bày quyền học sinh quy định Thông tư 12/2011/TT- BGDĐT ngày 28/3/2011 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học sở, trường trung học phổ thông trường phổ thông có nhiều cấp học ? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) trình bày mục đích ban hành quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học quy định Thông tư số 30/2009/TTBGDĐT ngày 22/10/2009 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học sở, giáo viên trung học phổ thông ? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 06 CHỨC DANH: Giáo viên Trung học sở Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) cho biết hình thức kỷ luật khiển trách áp dụng viên chức có hành vi vi phạm pháp luật quy định Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 Chính phủ quy định xử lý kỷ luật viên chức trách nhiệm bồi thường, hoàn trả viên chức ? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) trình bày hành vi học sinh không làm quy định Thông tư 12/2011/TT- BGDĐT ngày 28/3/2011 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học sở, trường trung học phổ thông trường phổ thông có nhiều cấp học ? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) trình bày tiêu chí tiêu chuẩn 5, tiêu chuẩn quy định Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học sở, giáo viên trung học phổ thông ? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 07 CHỨC DANH: Giáo viên Trung học sở Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) cho biết nghĩa vụ viên chức hoạt động nghề nghiệp quy định Luật Viên chức ngày 15/11/2010 ? (40 điểm). Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) nêu nhiệm vụ quyền hạn trường trung học quy định Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Điều lê trường trung ho c sở , trường trung ho c phổ thông trường phổ thông có nhiều cấp ho c ? ( 30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) cho biết phẩm chất trị, đạo đức, lối sống giáo viên trung học quy định Thông tư số 30/2009/TT - BGDĐT ngày 22/10/2009 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học sở, giáo viên trung học phổ thông ? ( 30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không sử dụng tài liệu. ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 08 CHỨC DANH: Giáo viên Trung học sở Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) cho biết Luật Viên chức ngày 15/11/2010 quy định người có điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức ? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) cho biết Tổ chuyên môn trường trung học có nhiệm vụ theo quy định Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học sở, trường trung học phổ thông trường phổ thông có nhiều cấp học ? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) cho biết giáo viên trung học có tiêu chuẩn nghề nghiệp theo quy định Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 Bộ giáo dục Đào tạo ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học sở, giáo viên trung học phổ thông ? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không sử dụng tài liệu. ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: CHỨC DANH: Giáo viên Trung học sở Câu hỏi 1: Anh (hoă c chi) cho biết nguyên tắc xử lý kỷ luật quy định Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 Chính phủ quy định xử lý kỷ luật viên chức trách nhiệm bồi thường, hoàn trả viên chức ? (40 điểm) Câu hỏi 2: Theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học sở , trường trung học phổ thông trường phổ thông có nhiều cấp học quy đinh ho c sinh có nhiê m vụ ? (30 điểm) Câu hỏi 3: Theo Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học sở, giáo viên trung học phổ thông. Anh (hoă c chi) cho biết Chuẩn nghề nhiê p giáo viên trung ho c có tiêu chuẩn ? tiêu chí ? Nêu tên tiêu chuẩn ? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không sử dụng tài liệu Câu 3: Theo quy định Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học sở, giáo viên trung học phổ thông, việc ban hành chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học có mục đích sau: 1. Giúp giáo viên trung học tự đánh giá phẩm chất trị, đạo đức lối sống, lực nghề nghiệp từ xây dựng kế hoạch rèn luyện phẩm chất đạo đức nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. (08 điểm) 2. Làm sở để đánh giá, xếp loại giáo viên năm phục vụ công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng sử dụng đội ngũ giáo viên trung học. (07 điểm) 3. Làm sở để xây dựng, phát triển chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên trung học. (07 điểm) 4. Làm sở để nghiên cứu, đề xuất thực chế độ sách giáo viên trung học; cung cấp tư liệu cho hoạt động quản lý khác. (08 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 52 Chức danh: Giáo viên Trung học sở Câu 1: Theo quy định Luật Viên chức ngày 15/11/2010, phương thức nguyên tắc thực tuyển dụng viên chức quy định sau: - Điều 23. Phương thức tuyển dụng Việc tuyển dụng viên chức thực thông qua thi tuyển xét tuyển. (10 điểm) - Điều 21. Nguyên tắc tuyển dụng 1. Bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, khách quan pháp luật. (06 điểm) 2. Bảo đảm tính cạnh tranh. (06 điểm) 3. Tuyển chọn người đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm. (06 điểm) 4. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập. (06 điểm) 5. Ưu tiên người có tài năng, người có công với cách mạng, người dân tộc thiểu số. (06 điểm) Câu 2: Theo quy định Thông tư số 12/2011/TT- BGDĐT ngày 28/3/2011 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học sở, trường trung học phổ thông trường phổ thông có nhiều cấp học, giáo viên có quyền sau: a) Được nhà trường tạo điều kiện để thực nhiệm vụ giảng dạy giáo dục học sinh. (04 điểm) b) Được hưởng quyền lợi vật chất, tinh thần chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ theo chế độ, sách quy định nhà giáo. (04 điểm) c) Được trực tiếp thông qua tổ chức tham gia quản lý nhà trường. (3,5 điểm) d) Được hưởng lương phụ cấp (nếu có) cử học để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định hành. (04 điểm) đ) Được cử tham gia lớp bồi dưỡng, hội nghị chuyên đề để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. (3,5 điểm) e) Được hợp đồng thỉnh giảng nghiên cứu khoa học trường sở giáo dục khác thực đầy đủ nhiệm vụ quy định Điều 30 Điều lệ đồng ý Hiệu trưởng. (04 điểm) g) Được bảo vệ nhân phẩm, danh dự, an toàn thân thể. (3,5 điểm) h) Được hưởng quyền khác theo quy định pháp luật. (3,5 điểm) Câu 3: Theo quy định Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học sở, giáo viên trung học phổ thông, tiêu chuẩn lực giáo dục bao gồm tiêu chí cụ thể sau: 1. Tiêu chí 16: Xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục: Kế hoạch hoạt động giáo dục xây dựng thể rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục bảo đảm tính khả thi, phù hợp với đặc điểm học sinh, phù hợp với hoàn cảnh điều kiện thực tế, thể khả hợp tác, cộng tác với lực lượng giáo dục nhà trường. (05 điểm) 2. Tiêu chí 17: Giáo dục qua môn học: Thực nhiệm vụ giáo dục tư tưởng, tình cảm, thái độ thông qua việc giảng dạy môn học tích hợp nội dung giáo dục khác hoạt động khoá ngoại khoá theo kế hoạch xây dựng. (05 điểm) 3. Tiêu chí 18: Giáo dục qua hoạt động giáo dục: Thực nhiệm vụ giáo dục qua hoạt động giáo dục theo kế hoạch xây dựng. (05 điểm) 4. Tiêu chí 19: Giáo dục qua hoạt động cộng đồng: Thực nhiệm vụ giáo dục qua hoạt động cộng đồng như: lao động công ích, hoạt động xã hội . theo kế hoạch xây dựng. (05 điểm) 5. Tiêu chí 20: Vận dụng nguyên tắc, phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục: Vận dụng nguyên tắc, phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục học sinh vào tình sư phạm cụ thể, phù hợp đối tượng môi trường giáo dục, đáp ứng mục tiêu giáo dục đề ra. (05 điểm) 6. Tiêu chí 21: Đánh giá kết rèn luyện đạo đức học sinh: Đánh giá kết rèn luyện đạo dực học sinh cách xác, khách quan, công có tác dụng thúc đẩy phấn đấu vươn lên học sinh. (05 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 53 CHỨC DANH: Giáo viên Trung học sở Câu 1: Theo quy định Luật Viên chức ngày 15/11/2010, trách nhiệm đánh giá viên chức quy định sau: 1. Người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập có trách nhiệm tổ chức việc đánh giá viên chức thuộc thẩm quyền quản lý. (10 điểm) 2. Căn vào điều kiện cụ thể, người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập thực việc đánh giá phân công, phân cấp việc đánh giá viên chức thuộc thẩm quyền quản lý. Người giao thẩm quyền đánh giá viên chức phải chịu trách nhiệm trước người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập kết đánh giá. (10 điểm) 3. Người có thẩm quyền bổ nhiệm chịu trách nhiệm đánh giá viên chức quản lý đơn vị nghiệp công lập. (10 điểm) 4. Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục đánh giá viên chức quy định Điều này. (10 điểm) Câu 2: Theo Thông tư số 12/2011/TT- BGDĐT ngày 28/3/2011 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học sở, trường trung học phổ thông trường phổ thông có nhiều cấp học, quyền học sinh quy định sau: 1. Được bình đẳng việc hưởng thụ giáo dục toàn diện, bảo đảm điều kiện thời gian, sở vật chất, vệ sinh, an toàn để học tập lớp tự học nhà, cung cấp thông tin việc học tập mình, sử dụng trang thiết bị, phương tiện phục vụ hoạt động học tập, văn hoá, thể thao nhà trường theo quy định. (07 điểm) 2. Được tôn trọng bảo vệ, đối xử bình đẳng, dân chủ, quyền khiếu nại với nhà trường cấp quản lý giáo dục định thân mình; quyền học chuyển trường có lý đáng theo quy định hành; học trước tuổi, học vượt lớp, học tuổi cao tuổi quy định theo Điều 37 Điều lệ này. (07 điểm) 3. Được tham gia hoạt động nhằm phát triển khiếu môn học, thể thao, nghệ thuật nhà trường tổ chức có đủ điều kiện; giáo dục kỹ sống. (05 điểm) 4. Được nhận học bổng trợ cấp khác theo quy định học sinh hưởng sách xã hội, học sinh có khó khăn đời sống học sinh có lực đặc biệt. (06 điểm) 5. Được hưởng quyền khác theo quy định pháp luật. (05 điểm) Câu 3: Theo Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học sở, giáo viên trung học phổ thông, tiêu chuẩn lực dạy học giáo viên bao gồm tiêu chí sau: 1. Tiêu chí 8: Xây dựng kế hoạch dạy học (04 điểm) 2. Tiêu chí 9: Đảm bảo kiến thức môn học (04 điểm) 3. Tiêu chí 10: Đảm bảo chương trình môn học (04 điểm) 4. Tiêu chí 11: Vận dụng phương pháp dạy học (04 điểm) 5. Tiêu chí 12: Sử dụng phương tiện dạy học (04 điểm) 6. Tiêu chí 13: Xây dựng môi trường học tập (04 điểm) 7. Tiêu chí 14: Quản lý hồ sơ dạy học (03 điểm) 8. Tiêu chí 15: Kiểm tra, đánh giá kết học tập học sinh (03 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỄM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 54 CHỨC DANH: Giáo viên Trung học sở Câu 1: Theo quy định Điều 11 Quy tắc ứng xử cán bộ, công chức, viên chức làm việc máy quyền địa phương ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 Bộ trưởng Bộ Nội vụ, việc cán bộ, công chức, viên chức không làm giải yêu cầu quan, đơn vị, tổ chức công dân quy định sau: 1. Cán bộ, công chức, viên chức giao giải yêu cầu quan, đơn vị, tổ chức công dân không từ chối yêu cầu pháp luật người cần giải phù hợp với chức trách, nhiệm vụ giao. (10 điểm ) 2. Cán bộ, công chức, viên chức không làm mất, hư hỏng làm sai lệnh hồ sơ, tài liệu liên quan đến yêu cầu quan, đơn vị, tổ chức công dân giao nhiệm vụ giải quyết. (15 điểm ) 3. Cán bộ, công chức, viên chức không làm lộ bí mật Nhà nước, bí mật công tác bí mật nội dung đơn thư khiếu nại, tố cáo quan, đơn vị, tổ chức công dân theo quy định pháp luật. (15 điểm ) Câu 2: Theo quy định Điều 9, chương II, Thông tư số 12/2011/TT- BGDĐT ngày 28/3/2011 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học sở, trường trung học phổ thông trường phổ thông có nhiều cấp học, điều kiện để cho phép hoạt động giáo dục quy định sau: 1. Có định thành lập định cho phép thành lập trường. (04 điểm) 2. Có đất đai, trường sở, sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động giáo dục. (04 điểm) 3. Địa điểm trường bảo đảm môi trường giáo dục, an toàn cho học sinh, giáo viên, cán nhân viên. (04 điểm) 4. Có chương trình giáo dục tài liệu giảng dạy, học tập theo quy định phù hợp với cấp học. (04 điểm) 5. Có đội ngũ nhà giáo cán quản lý đạt tiêu chuẩn phẩm chất đạt trình độ chuẩn đào tạo theo quy định Luật Giáo dục cấp học; đủ số lượng theo cấu loại hình giáo viên đảm bảo thực chương trình giáo dục tổ chức hoạt động giáo dục. (06 điểm) 6. Có đủ nguồn lực tài theo quy định để đảm bảo trì phát triển hoạt động giáo dục. (04 điểm) 7. Có quy chế tổ chức hoạt động nhà trường. (04 điểm) Câu 3: Theo Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học sở, giáo viên trung học phổ thông, tiêu chuẩn phẩm chất trị, đạo đức, lối sống giáo viên quy định sau: 1. Tiêu chí 1. Phẩm chất trị Yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội; chấp hành đường lối, chủ trương Đảng, sách, pháp luật Nhà nước; tham gia hoạt động trị - xã hội; thực nghĩa vụ công dân. (06 điểm) 2. Tiêu chí 2. Đạo đức nghề nghiệp Yêu nghề, gắn bó với nghề dạy học; chấp hành Luật Giáo dục, điều lệ, quy chế, quy định ngành; có ý thức tổ chức kỉ luật tinh thần trách nhiệm; giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín nhà giáo; sống trung thực, lành mạnh, gương tốt cho học sinh. (06 điểm) 3. Tiêu chí 3. Ứng xử với học sinh Thương yêu, tôn trọng, đối xử công với học sinh, giúp học sinh khắc phục khó khăn để học tập rèn luyện tốt. (06 điểm) 4. Tiêu chí 4. Ứng xử với đồng nghiệp Đoàn kết, hợp tác, cộng tác với đồng nghiệp; có ý thức xây dựng tập thể tốt để thực mục tiêu giáo dục. (06 điểm) 5. Tiêu chí 5. Lối sống, tác phong Có lối sống lành mạnh, văn minh, phù hợp với sắc dân tộc môi trường giáo dục; có tác phong mẫu mực, làm việc khoa học. (06 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 55 CHỨC DANH: Giáo viên Trung học sở Câu 1: Theo Luật Viên chức ngày 15/11/2010, chế độ tập quy định sau: 1. Người trúng tuyển viên chức phải thực chế độ tập sự, trừ trường hợp có thời gian từ đủ 12 tháng trở lên thực chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm tuyển dụng. (20 điểm) 2. Thời gian tập từ 03 tháng đến 12 tháng phải quy định hợp đồng làm việc. (10 điểm ) 3. Chính phủ quy định chi tiết chế độ tập sự. (10 điểm) Câu 2: Theo quy định Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học sở, trường trung học phổ thông trường phổ thông có nhiều cấp học, giáo viên môn có nhiệm vụ sau đây: a) Dạy học giáo dục theo chương trình, kế hoạch giáo dục, kế hoạch dạy học nhà trường theo chế độ làm việc giáo viên Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo quy định; quản lý học sinh hoạt động giáo dục nhà trường tổ chức; tham gia hoạt động tổ chuyên môn; chịu trách nhiệm chất lượng, hiệu giáo dục; tham gia nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng; (05 điểm) b) Tham gia công tác phổ cập giáo dục địa phương; (03 điểm ) c) Rèn luyện đạo đức, học tập văn hoá, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao chất lượng, hiệu giảng dạy giáo dục; vận dụng phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học học sinh; (05 điểm) d) Thực Điều lệ nhà trường; thực định Hiệu trưởng, chịu kiểm tra, đánh giá Hiệu trưởng cấp quản lý giáo dục; (05 điểm) đ) Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín nhà giáo, gương mẫu trước học sinh; thương yêu, tôn trọng học sinh, đối xử công với học sinh, bảo vệ quyền lợi ích đáng học sinh; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp; tạo dựng môi trường học tập làm việc dân chủ, thân thiện, hợp tác, an toàn lành mạnh; ( 05 điểm) e) Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên khác, gia đình học sinh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh dạy học giáo dục học sinh; (05 điểm) g) Thực nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật. (02 điểm ) Câu 3: Theo Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học sở, giáo viên trung học phổ thông, chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học quy định gồm có tiêu chuẩn, 25 tiêu chí. (06 điểm) - Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất trị, đạo đức, lối sống ( 04 điểm) - Tiêu chuẩn 2: Năng lực tìm hiểu đối tượng môi trường giáo dục ( 04 điểm) - Tiêu chuẩn 3: Năng lực dạy học ( 04 điểm) - Tiêu chuẩn 4: Năng lực giáo dục ( 04 điểm) - Tiêu chuẩn 5: Năng lực hoạt động trị, xã hội ( 04 điểm) - Tiêu chuẩn 6: Năng lực phát triển nghề nghiệp ( 04 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 56 CHỨC DANH: Giáo viên Trung học sở Câu 1: Theo Luật Viên chức ngày 15/11/2010, quyền viên chức tiền lương chế độ liên quan đến tiền lương quy định sau: 1. Được trả lương tương xứng với vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp, chức vụ quản lý kết thực công việc nhiệm vụ giao; hưởng phụ cấp sách ưu đãi trường hợp làm việc miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn làm việc ngành nghề có môi trường độc hại, nguy hiểm, lĩnh vực nghiệp đặc thù. (20 điểm) 2. Được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền làm đêm, công tác phí chế độ khác theo quy định pháp luật quy chế đơn vị nghiệp công lập. (10 điểm) 3. Được hưởng tiền thưởng, xét nâng lương theo quy định pháp luật quy chế đơn vị nghiệp công lập. (10 điểm) Câu 2: Theo Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học sở, giáo viên trung học phổ thông, chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học quy định gồm có tiêu chuẩn, 25 tiêu chí. ( 06 điểm) - Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất trị, đạo đức, lối sống ( 04 điểm) - Tiêu chuẩn 2: Năng lực tìm hiểu đối tượng môi trường giáo dục ( 04 điểm) - Tiêu chuẩn 3: Năng lực dạy học ( 04 điểm) - Tiêu chuẩn 4: Năng lực giáo dục ( 04 điểm) - Tiêu chuẩn 5: Năng lực hoạt động trị, xã hội ( 04 điểm) - Tiêu chuẩn 6: Năng lực phát triển nghề nghiệp ( 04 điểm) Câu 3: Theo quy định Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học sở, trường trung học phổ thông trường phổ thông có nhiều cấp học. Giáo viên chủ nhiệm nhiệm vụ quy định khoản 1, Điều 31 có nhiệm vụ sau đây: a) Xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục thể rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục bảo đảm tính khả thi, phù hợp với đặc điểm học sinh, với hoàn cảnh điều kiện thực tế nhằm thúc đẩy tiến lớp học sinh; (06 điểm) b) Thực hoạt động giáo dục theo kế hoạch xây dựng; (06 điểm) c) Phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh, với giáo viên môn, Đoàn niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, tổ chức xã hội có liên quan việc hỗ trợ, giám sát việc học tập, rèn luyện, hướng nghiệp học sinh lớp chủ nhiệm góp phần huy động nguồn lực cộng đồng phát triển nhà trường; (06 điểm) d) Nhận xét, đánh giá xếp loại học sinh cuối kỳ cuối năm học; đề nghị khen thưởng kỷ luật học sinh; đề nghị danh sách học sinh lên lớp thẳng, phải kiểm tra lại, phải rèn luyện thêm hạnh kiểm kỳ nghỉ hè, phải lại lớp; hoàn chỉnh việc ghi sổ điểm học bạ học sinh; (06 điểm) đ) Báo cáo thường kỳ đột xuất tình hình lớp với Hiệu trưởng. (06 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 57 CHỨC DANH: Giáo viên Trung học sở Câu 1: Theo Luật Viên chức ngày 15/11/2010, nghĩa vụ chung viên chức quy định sau: 1. Chấp hành đường lối, chủ trương, sách Đảng Cộng sản Việt Nam pháp luật Nhà nước. (08 điểm) 2. Có nếp sống lành mạnh, trung thực, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. (08 điểm) 3. Có ý thức tổ chức kỷ luật trách nhiệm hoạt động nghề nghiệp; thực quy định, nội quy, quy chế làm việc đơn vị nghiệp công lập. (08 điểm ) 4. Bảo vệ bí mật nhà nước; giữ gìn bảo vệ công, sử dụng hiệu tiết kiệm tài sản giao. (08 điểm ) 5. Tu dưỡng, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, thực quy tắc ứng xử viên chức. (08 điểm ) Câu 2: Theo quy định Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học sở, trường trung học phổ thông trường phổ thông có nhiều cấp học, quyền giáo viên quy định sau: a) Được nhà trường tạo điều kiện để thực nhiệm vụ giảng dạy giáo dục học sinh; ( 04 điểm) b) Được hưởng quyền lợi vật chất, tinh thần chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ theo chế độ, sách quy định nhà giáo; (04 điểm) c) Được trực tiếp thông qua tổ chức tham gia quản lý nhà trường; (04 điểm) d) Được hưởng lương phụ cấp (nếu có) cử học để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định hành; (04 điểm) đ) Được cử tham gia lớp bồi dưỡng, hội nghị chuyên đề để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; (04 điểm) e) Được hợp đồng thỉnh giảng nghiên cứu khoa học trường sở giáo dục khác thực đầy đủ nhiệm vụ quy định Điều 30 Điều lệ đồng ý Hiệu trưởng ; (04 điểm) g) Được bảo vệ nhân phẩm, danh dự, an toàn thân thể; (03 điểm) h) Được hưởng quyền khác theo quy định pháp luật. (03 điểm) Câu 3: Theo Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học sở, giáo viên trung học phổ thông, chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học quy định gồm có tiêu chuẩn, 25 tiêu chí. (06 điểm) - Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất trị, đạo đức, lối sống (04 điểm) - Tiêu chuẩn 2: Năng lực tìm hiểu đối tượng môi trường giáo dục (04 điểm) - Tiêu chuẩn 3: Năng lực dạy học (04 điểm) - Tiêu chuẩn 4: Năng lực giáo dục (04 điểm) - Tiêu chuẩn 5: Năng lực hoạt động trị, xã hội (04 điểm) - Tiêu chuẩn 6: Năng lực phát triển nghề nghiệp (04 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 58 CHỨC DANH: Giáo viên Trung học sở Câu 1: Theo Luật Viên chức ngày 15/11/2010, nghĩa vụ viên chức hoạt động nghề nghiệp quy định sau: 1. Thực công việc nhiệm vụ giao bảo đảm yêu cầu thời gian chất lượng. (06 điểm) 2. Phối hợp tốt với đồng nghiệp thực công việc nhiệm vụ. (06 điểm) 3. Chấp hành phân công công tác người có thẩm quyền. (06 điểm) 4. Thường xuyên học tập nâng cao trình độ, kỹ chuyên môn, nghiệp vụ. (06 điểm) 5. Khi phục vụ nhân dân, viên chức phải tuân thủ quy định sau: có thái độ lịch sự, tôn trọng nhân dân; có tinh thần hợp tác, tác phong khiêm tốn; không hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn, phiền hà nhân dân; chấp hành quy định đạo đức nghề nghiệp. (06 điểm) 6. Chịu trách nhiệm việc thực hoạt động nghề nghiệp. (05 điểm) 7. Thực nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật. (05 điểm) Câu 2: Theo Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học sở, giáo viên trung học phổ thông, chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học quy định gồm có tiêu chuẩn, 25 tiêu chí. (06 điểm) - Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất trị, đạo đức, lối sống (04 điểm) - Tiêu chuẩn 2: Năng lực tìm hiểu đối tượng môi trường giáo dục (04 điểm) - Tiêu chuẩn 3: Năng lực dạy học (04 điểm) - Tiêu chuẩn 4: Năng lực giáo dục (04 điểm) - Tiêu chuẩn 5: Năng lực hoạt động trị, xã hội (04 điểm) - Tiêu chuẩn 6: Năng lực phát triển nghề nghiệp (04 điểm) Câu 3: Theo quy định Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học sở, trường trung học phổ thông trường phổ thông có nhiều cấp học, giáo viên chủ nhiệm, quyền quy định khoản 1, Điều 32 có quyền sau đây: a) Được dự học, hoạt động giáo dục khác học sinh lớp mình; (06 điểm) b) Được dự họp Hội đồng khen thưởng Hội đồng kỷ luật giải vấn đề có liên quan đến học sinh lớp mình; (06 điểm) c) Được dự lớp bồi dưỡng, hội nghị chuyên đề công tác chủ nhiệm; (06 điểm) d) Được quyền cho phép cá nhân học sinh nghỉ học không ngày liên tục; (06 điểm) đ) Được giảm lên lớp hàng tuần theo quy định làm chủ nhiệm lớp. (06 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 59 CHỨC DANH: Giáo viên Trung học sở Câu 1: Theo Luật Viên chức ngày 15/11/2010, việc viên chức không làm quy định sau: 1. Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác công việc nhiệm vụ giao; gây bè phái, đoàn kết; tự ý bỏ việc; tham gia đình công. (06 điểm) 2. Sử dụng tài sản quan, tổ chức, đơn vị nhân dân trái với quy định pháp luật. (06 điểm) 3. Phân biệt đối xử dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo hình thức. (06 điểm) 4. Lợi dụng hoạt động nghề nghiệp để tuyên truyền chống lại chủ trương đường lối, sách Đảng, pháp luật Nhà nước gây phương hại phong, mỹ tục, đời sống văn hóa, tinh thần nhân dân xã hội. (08 điểm) 5. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín người khác thực hoạt động nghề nghiệp. (06 điểm) 6. Những việc khác viên chức không làm theo quy định Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí quy định khác pháp luật có liên quan. (08 điểm) Câu 2: Theo quy định Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ trường trung học sở, trường trung học phổ thông trường phổ thông có nhiều cấp học, hành vi, ngôn ngữ ứng xử, trang phục giáo viên quy định sau: 1. Hành vi, ngôn ngữ ứng xử giáo viên phải mực, có tác dụng giáo dục học sinh. (15 điểm ) 2. Trang phục giáo viên phải chỉnh tề, phù hợp với hoạt động sư phạm, theo quy định Chính phủ trang phục viên chức Nhà nước. (15 điểm ) Câu 3: Theo Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học sở, giáo viên trung học phổ thông, chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học quy định gồm có tiêu chuẩn, 25 tiêu chí. (06 điểm) - Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất trị, đạo đức, lối sống (04 điểm) - Tiêu chuẩn 2: Năng lực tìm hiểu đối tượng môi trường giáo dục (04 điểm) - Tiêu chuẩn 3: Năng lực dạy học (04 điểm) - Tiêu chuẩn 4: Năng lực giáo dục (04 điểm) - Tiêu chuẩn 5: Năng lực hoạt động trị, xã hội (04 điểm) - Tiêu chuẩn 6: Năng lực phát triển nghề nghiệp (04 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 60 CHỨC DANH: Giáo viên Trung học sở Câu 1: Theo Luật Viên chức ngày 15/11/2010, quyền viên chức hoạt động nghề nghiệp quy định sau: 1. Được pháp luật bảo vệ hoạt động nghề nghiệp. (06 điểm) 2. Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ trị, chuyên môn, nghiệp vụ.(06 điểm) 3. Được bảo đảm trang bị, thiết bị điều kiện làm việc. (06 điểm) 4. Được cung cấp thông tin liên quan đến công việc nhiệm vụ giao. (06 điểm) 5. Được định vấn đề mang tính chuyên môn gắn với công việc nhiệm vụ giao. (06 điểm) 6. Được quyền từ chối thực công việc nhiệm vụ trái với quy định pháp luật. (05 điểm) 7. Được hưởng quyền khác hoạt động nghề nghiệp theo quy định pháp luật. (05 điểm) Câu 2: Theo Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học sở, giáo viên trung học phổ thông, chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học quy định gồm có tiêu chuẩn, 25 tiêu chí. (06 điểm) - Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất trị, đạo đức, lối sống (04 điểm) - Tiêu chuẩn 2: Năng lực tìm hiểu đối tượng môi trường giáo dục (04 điểm) - Tiêu chuẩn 3: Năng lực dạy học (04 điểm) - Tiêu chuẩn 4: Năng lực giáo dục (04 điểm) - Tiêu chuẩn 5: Năng lực hoạt động trị, xã hội (04 điểm) - Tiêu chuẩn 6: Năng lực phát triển nghề nghiệp (04 điểm) Câu 3: Theo quy định Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học sở, trường trung học phổ thông trường phổ thông có nhiều cấp học, hành vi sau giáo viên không làm: 1. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể học sinh đồng nghiệp. (05 điểm) 2. Gian lận kiểm tra, thi cử, tuyển sinh; gian lận đánh giá kết học tập, rèn luyện học sinh. (05 điểm) 3. Xuyên tạc nội dung giáo dục; dạy sai nội dung kiến thức, không với quan điểm, đường lối giáo dục Đảng Nhà nước Việt Nam. (05 điểm) 4. Ép buộc học sinh học thêm để thu tiền. (05 điểm) 5. Hút thuốc lá, uống rượu, bia sử dụng chất kích thích khác tham gia hoạt động giáo dục; sử dụng điện thoại di động dạy học lớp. (05 điểm) 6. Bỏ giờ, bỏ buổi dạy, tùy tiện cắt xén chương trình giáo dục. (05 điểm) [...]... B Giáo d c và ào t o ban hành i u l trư ng trung h c cơ s , trư ng trung h c ph thông và trư ng ph thông có nhi u c p h c ? (30 i m) Câu h i 3: Anh (ho c ch ) hãy nêu các yêu c u c a vi c ánh giá, x p lo i giáo viên theo Chu n c a giáo viên trung h c ư c quy nh t i Thông tư s 30/2009/TT-BGD T ngày 22/10/2009 c a B Giáo d c và ào t o ban hành Quy nh Chu n ngh nghi p giáo viên trung h c cơ s , giáo viên. .. h c c a giáo viên trung h c ư c quy nh t i Thông tư s 30/2009/TT-BGD T ngày 22/10/2009 c a B Giáo d c và ào t o v ban hành Quy nh Chu n ngh nghi p giáo viên trung h c cơ s , giáo viên trung h c ph thông ? (30 i m) Lưu ý: Thí sinh không ư c s d ng tài li u PH NG V N S : 29 CH C DANH: Giáo viên Trung h c cơ s Câu h i 1: Anh (ho c ch ) hãy cho bi t n i dung ánh giá viên ch c ư c quy nh t i Lu t Viên ch... trong tiêu chu n 2 v năng l c tìm hi u i tư ng và môi trư ng giáo d c c a giáo viên trung h c ư c quy nh t i Thông tư s 30/2009/TT-BGD T ngày 22/10/2009 c a B Giáo d c và ào t o ban hành Quy nh Chu n ngh nghi p giáo viên trung h c cơ s , giáo viên trung h c ph thông ? (30 i m) Lưu ý: Thí sinh không ư c s d ng tài li u PH NG V N S : 15 CH C DANH: Giáo viên Trung h c cơ s Câu h i 1: Anh (ho c ch ) hãy... n ngh nghi p giáo viên trung h c t i Thông tư s 30/2009/TT-BGD T ngày 22/10/2009 c a B Giáo d c và ào t o ban hành Quy nh Chu n ngh nghi p giáo viên trung h c cơ s , giáo viên trung h c ph thông ? (30 i m) Lưu ý: Thí sinh không ư c s d ng tài li u PH NG V N S : 12 CH C DANH: Giáo viên Trung h c cơ s Câu h i 1: Anh (ho c ch ) hãy cho bi t nghĩa v chung c a viên ch c ư c quy nh t i Lu t Viên ch c ngày... t giáo viên b môn có nh ng nhi m v nào ư c quy nh t i Thông tư s 12/2011/TT-BGD T ngày 28/3/2011 c a B Giáo d c và ào t o ban hành i u lê trư ng trung ho c cơ s , trư ng trung ho c ph thông và trư ng ph thông có nhi u c p ho c ? (30 i m) Câu h i 3: ánh giá giáo viên theo chu n ngh nghi p t i Thông tư s 30/2009/TT-BGD T ngày 22/10/2009 c a B Giáo d c và ào t o ban hành Quy nh Chu n ngh nghi p giáo viên. .. ngày 28/3/2011 c a B Giáo d c và ào t o ban hành i u lê trư ng trung ho c cơ s , trư ng trung ho c ph thông và trư ng ph thông có nhi u c p ho c ? (30 i m) Câu h i 3: Anh (ho c ch ) hãy nêu quy trình ánh giá, x p lo i giáo viên theo chu n ư c quy nh t i Thông tư s 30/2009/TT-BGD T ngày 22/10/2009 c a B Giáo d c và ào t o ban hành Quy nh Chu n ngh nghi p giáo viên trung h c cơ s , giáo viên trung h c ph... ngày 28/3/2011 c a B Giáo d c và ào t o ban hành i u l trư ng trung h c cơ s , trư ng trung h c ph thông và trư ng ph thông có nhi u c p h c ? (30 i m) Câu h i 3: Anh (ho c ch ) hãy cho bi t phương pháp ánh giá, x p lo i giáo viên ư c quy nh t i Thông tư s 30/2009/TT-BGD T ngày 22/10/2009 c a B Giáo d c và ào t o ban hành Quy nh Chu n ngh nghi p giáo viên trung h c cơ s , giáo viên trung h c ph thông... 28/3/2011 c a B Giáo d c và ào t o v ban hành i u l trư ng trung h c cơ s , trư ng trung h c ph thông và trư ng ph thông có nhi u c p h c ? (30 i m) Câu h i 3: Anh (ho c ch ) hãy cho bi t tiêu chu n v năng l c giáo d c c a giáo viên trung h c ư c quy nh t i Thông tư s 30/2009/TT-BGD T ngày 22/10/2009 c a B Giáo d c và ào t o v ban hành Quy nh Chu n ngh nghi p giáo viên trung h c cơ s , giáo viên trung h... ban hành Chu n ngh nghi p giáo viên t i Thông tư s 30/2009/TT-BGD T ngày 22/10/2009 c a B Giáo d c và ào t o ban hành Quy nh Chu n ngh nghi p giáo viên trung h c cơ s , giáo viên trung h c ph thông ? (30 i m) Lưu ý: Thí sinh không ư c s d ng tài li u PH NG V N S : 32 CH C DANH : Giáo viên Trung h c cơ s Câu h i 1: Anh (ho c ch ) hãy cho bi t quy n c a viên ch c v ti n lương và các ch liên quan n ti... c, l i s ng c a giáo viên trung h c ư c quy nh t i Thông tư s 30/2009/TT-BGD T ngày 22/10/2009 c a B Giáo d c và ào t o ban hành Quy nh Chu n ngh nghi p giáo viên trung h c cơ s , giáo viên trung h c ph thông ? (30 i m) Lưu ý: Thí sinh không ư c s d ng tài li u PH NG V N S : 14 CH C DANH: Giáo viên Trung h c cơ s Câu h i 1: Anh (ho c ch ) hãy cho bi t các trư ng h p x lý k lu t c a viên ch c ư c quy . đánh giá, xếp loại giáo viên được quy định tại Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên. đánh giá, xếp loại giáo viên được quy định tại Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên. Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông ? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ đề và đáp án thi phỏng vấn tuyển giáo viên THCS [FULL], Bộ đề và đáp án thi phỏng vấn tuyển giáo viên THCS [FULL], Bộ đề và đáp án thi phỏng vấn tuyển giáo viên THCS [FULL]

Từ khóa liên quan