Nghiên cứu công nghệ đặc chế và bảo quản dược liệu hoài sơn sau thu hoạch

104 1,149 4
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2015, 16:51

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN THỊ NGUYỆT NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ ĐẶC CHẾ VÀ BẢO QUẢN DƯỢC LIỆU HOÀI SƠN SAU THU HOẠCH LUẬN VĂN THẠC SĨ HÀ NỘI - 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN THỊ NGUYỆT NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ ĐẶC CHẾ VÀ BẢO QUẢN DƯỢC LIỆU HOÀI SƠN SAU THU HOẠCH CHUYÊN NGÀNH: CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH MÃ SỐ: 60.54.10 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC 1. TS. PHẠM ANH TUẤN 2. PGS. TS. NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY HÀ NỘI - 2014 LỜI CAM ĐOAN - Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị nào. - Tôi xin cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc. Tác giả luận văn Nguyễn Thị Nguyệt Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành đề tài tốt nghiệp cố gắng thân nhận nhiều quan tâm giúp đỡ nhiệt tình thầy cô, bạn bè người thân. Trước tiên, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS. Phạm Anh Tuấn Trưởng Bộ môn nghiên cứu công nghệ bảo quản Nông sản thực phẩm - Viện Cơ điện nông nghiệp Công nghệ sau thu hoạch PGS. TS Nguyễn Thị Bích Thủy tận tình hướng dẫn, giúp đỡ trình thực đề tài hoàn thành luận văn này. Tôi xin gửi lời chân thành cảm ơn tới thầy cô giáo Khoa Công nghệ thực phẩm, Ban quản lý đào tạo - Học Viện Nông nghiệp Việt Nam Tôi xin chân thành cảm ơn cán Bộ môn nghiên cứu công nghệ bảo quản Nông sản thực phẩm - Viện Cơ điện nông nghiệp Công nghệ sau thu hoạch nhiệt tình giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho thời gian thực đề tài. Bên cạnh đó, xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tất người thân, bạn bè đồng nghiệp, người bên cạnh động viên giúp đỡ trình học tập thực luận văn này. Hà Nội, tháng 11 năm 2014 Tác giả Nguyễn Thị Nguyệt Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ ký hiệu viết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục hình vẽ viii MỞ ĐẦU Đặt vấn đề Mục đích yêu cầu nghiên cứu Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Thực trạng sơ chế bảo quản dược liệu Việt Nam 1.2 Giới thiệu Hoài sơn 1.2.1 Đặc điểm Hoài sơn 1.2.2 Thực trạng kỹ thuật sơ chế, đặc chế bảo quản dược liệu Hoài sơn 1.3 Các biến đổi chất lượng dược liệu Hoài sơn trình sơ chế, đặc chế, sấy bảo quản 12 1.3.1 Biến đổi vật lý 12 1.3.2 Biến đổi hoá học 12 1.3.3 Biến đổi sinh hoá 12 1.3.4 Biến đổi hoạt độ nước (aw) phát triển vi sinh vật 13 1.3.5 Biến đổi thành phần dinh dưỡng 16 1.4 Giới thiệu công nghệ đặc chế phương pháp bảo quản sử dụng điều biến khí 17 1.4.1 Công nghệ đặc chế dược liệu tiền sấy 17 1.4.2 Giới thiệu công nghệ bảo quản phương pháp điều biến khí (Modified Atmosphere – MA) 20 1.5 Luận giải đề xuất vấn đề cần nghiên cứu 25 1.5.1 Cơ sở khoa học cách tiếp cận nghiên cứu 25 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page iii 1.5.2 Đề xuất vấn đề cần nghiên cứu 27 Chương VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 2.1 Vật liệu, địa điểm thời gian nghiên cứu 28 2.1.1 Nguyên liệu nghiên cứu 28 2.1.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 28 2.2 Nội dung nghiên cứu 28 2.2.1 Nghiên cứu xác định công nghệ đặc chế dược liệu Hoài sơn 28 2.2.2 Nghiên cứu xác định công nghệ bảo quản dược liệu Hoài sơn 28 2.2.3 Tổng hợp xây dựng quy trình công nghệ đặc chế bảo quản dược liệu Hoài sơn sau thu hoạch. 29 2.3 Phương pháp nghiên cứu 29 2.3.1 Phương pháp công nghệ 29 2.3.2 Nghiên cứu xác định công nghệ đặc chế dược liệu Hoài sơn 30 2.3.3 Nghiên cứu xác định chế độ bảo quản dược liệu Hoài sơn 32 2.3.4 Phương pháp phân tích đánh giá chất lượng 37 2.3.5 Thiết bị sử dụng khác 42 2.3.6 Phương pháp xử lý số liệu 42 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 43 3.1 Kết nghiên cứu chế độ đặc chế dược liệu Hoài sơn 43 3.1.1 Chế độ xử lý nhớt nguyên liệu Hoài sơn dung dịch Kali alum 43 3.1.2 Chế độ xử lý nguyên liệu Hoài sơn tiền sấy dung dịch NaHSO3 44 3.1.3 Chế độ xử lý nguyên liệu Hoài sơn tiền sấy phương pháp xông sinh 47 3.2 Nghiên cứu xác định chế độ bảo quản dược liệu Hoài sơn 48 3.2.1 Ảnh hưởng hoạt độ nước độ ẩm sản phẩm đến chất lượng thời gian bảo quản dược liệu Hoài sơn 48 3.2.2 Chế độ bảo quản dược liệu Hoài sơn phương pháp điều biến khí 53 3.3 Tổng hợp xây dựng quy trình công nghệ đặc chế bảo quản dược liệu Hoài sơn sau thu hoạch. 64 3.3.1 Sơ đồ công nghệ sơ chế, đặc chế bảo quản dược liệu Hoài sơn 64 3.3.2 Thuyết minh quy trình 64 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page iv KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 66 Kết luận 66 Kiến nghị 67 TÀI LIỆU THAM KHẢO 68 PHỤ LỤC 72 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page v DANH MỤC CHỮ VÀ KÝ HIỆU VIẾT TẮT BQ : Bảo quản CA : Controlled atmosphere CO2 : Khí cacbonic CP : Centipoies DPPH : Diphenyl pricryl hydrazyl ĐC : Đối chứng FAO : Tổ chức nông lương giới GMP : Thực hành sản xuất thuốc tốt MA : Modified atmosphere MAP : Modified atmosphere packaging ML : Max level N2 : Khí nitơ NM-NM : Nấm men – nấm mốc O2 : Khí oxy PPM : Parts per million PVC : Polyvinylclorua VSV : Vi sinh vật VSVHK : Vi sinh vật hiếu khí WHO : Tổ chức y tế giới Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page vi DANH MỤC CÁC BẢNG STT Tên bảng Trang 1.1 Quy định giới hạn tối đa cho phép cho loại sản phẩm 20 2.1a Bảng mô tả mức chất lượng nguyên liệu Hoài sơn sau xử lý nhớt 38 2.1b Bảng mô tả mức chất lượng sản phẩm Hoài sơn khô 39 2.2 Mức độ hệ số quan trọng tiêu đánh giá 40 2.3 Xếp hạng mức chất lượng theo điểm tổng số 40 3.1 Ảnh hưởng nồng độ thời gian xử lý nhớt Hoài sơn dung dịch Kali alum 3.2 43 Ảnh hưởng nồng độ thời gian xử lý dược liệu Hoài sơn tiền sấy dung dịch NaHSO3 3.3 45 Ảnh hưởng nồng độ lưu huỳnh xử lý nguyên liệu Hoài sơn tiền sấy phương pháp xông sinh 47 3.4 Quy luật hút nhả ẩm dược liệu Hoài sơn 49 3.5 Ảnh hưởng hoạt độ nước đến chất lượng dược liệu Hoài sơn trình bảo quản 3.6 52 Ảnh hưởng nồng độ khí O2 đến chất lượng Hoài sơn trình bảo quản 3.7 55 Ảnh hưởng nồng độ khí CO2 đến chất lượng Hoài sơn trình bảo quản 3.8 58 Ảnh hưởng áp suất chân không đến chất lượng Hoài sơn trình bảo quản Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp 61 Page vii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ STT Tên hình Trang 1.1 Củ mài (củ Hoài sơn) 1.2 Ảnh hưởng họat độ nước tới loại phản ứng hóa học 13 1.3 Mối quan hệ họat độ nước (aw) phát triển vi sinh vật 14 1.4 Mối quan hệ độ ẩm hoạt độ nước 15 2.1 Sơ đồ công nghệ đặc chế bảo quản dược liệu hoài sơn sau thu hoạch 29 2.2 Mô hình thiết bị điều chỉnh khí O2 cho bao gói MA 34 2.3 Mô hình thiết bị điều chỉnh khí CO2 cho bao gói MA 35 2.4 Mô hình thực nghiệm điều chỉnh áp suất chân không cho bao gói MA 37 3.1 Biểu diễn đường cong hút nhả ẩm dược liệu Hoài sơn 50 3.2 Các mẫu dược liệu Hoài sơn với hoạt độ nước khác (aw = 0,3 ÷0,8) thời điểm ban đầu 3.3 51 Các mẫu dược liệu Hoài sơn với hoạt độ nước khác (aw = 0,3 ÷0,8) sau trình bảo quản 12 tháng 3.4 51 Các mẫu dược liệu Hoài sơn với nồng độ khí O2 khác (2, 4, 6, 8%) sau trình bảo quản tháng 3.5 54 Các mẫu dược liệu Hoài sơn với nồng độ khí O2 khác (2, 4, 6, 8%) sau trình bảo quản 12 tháng 3.6 54 Các mẫu dược liệu Hoài sơn với nồng độ khí CO2 khác (50, 60, 70, 80%) sau trình bảo quản tháng 3.7 57 Các mẫu dược liệu Hoài sơn với nồng độ khí CO2 khác (50, 60, 70, 80%) sau trình bảo quản 12 tháng 3.8 57 Các mẫu dược liệu Hoài sơn với mức áp suất chân không khác sau trình bảo quản tháng 3.9 3.10 60 Các mẫu dược liệu Hoài sơn với mức áp suất chân không khác sau trình bảo quản 12 tháng 60 Sơ đồ công nghệ sơ chế, đặc chế bảo quản dược liệu Hoài sơn 64 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page viii Error 0.00001840 0.00000230 Corrected Total 14 0.00152560 R-Square C.V. Root MSE TP Mean 0.987939 0.213422 0.001517 0.710600 Analysis of Variance Procedure Dependent Variable: TP Source DF Anova SS Mean Square F Value Pr > F REP 0.00000360 0.00000180 0.78 0.4893 TRT 0.00150360 0.00037590 163.43 0.0001 Analysis of Variance Procedure Dependent Variable: DULUONG Sum of Mean Source DF Squares Square F Value Pr > F Model 157863.3000 26310.5500 37586.50 0.0001 Error 5.6000 0.7000 Corrected Total 14 157868.9000 R-Square C.V. Root MSE DULUONG Mean 0.999965 0.413778 0.836660 202.2000 Analysis of Variance Procedure Dependent Variable: DULUONG Source DF Anova SS Mean Square F Value Pr > F REP 0.9000 0.4500 0.64 0.5509 TRT 157862.4000 39465.6000 56379.43 0.0001 Analysis of Variance Procedure T tests (LSD) for variable: CQ NOTE: This test controls the type I comparisonwise error rate not the experimentwise error rate. Alpha= 0.05 df= MSE= 0.00033 Critical Value of T= 2.31 Least Significant Difference= 0.0342 Means with the same letter are not significantly different. T Grouping Mean N TRT A 16.76000 CT3.2 B 16.64000 CT3.3 C 16.52000 CT3.4 D 15.52000 CT3.1 E 13.44000 DC3 Analysis of Variance Procedure T tests (LSD) for variable: TP NOTE: This test controls the type I comparisonwise error rate not the experimentwise error rate. Alpha= 0.05 df= MSE= 2.3E-6 Critical Value of T= 2.31 Least Significant Difference= 0.0029 Means with the same letter are not significantly different. T Grouping Mean N TRT A 0.723000 DC3 B 0.718000 CT3.1 C 0.713000 CT3.2 D 0.704000 CT3.3 E 0.695000 CT3.4 Analysis of Variance Procedure T tests (LSD) for variable: DULUONG NOTE: This test controls the type I comparisonwise error rate not the experimentwise error rate. Alpha= 0.05 df= MSE= 0.7 Critical Value of T= 2.31 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 79 Least Significant Difference= 1.5753 Means with the same letter are not significantly different. T Grouping Mean N TRT A 278.0000 CT3.4 B 264.0000 CT3.3 C 241.0000 CT3.2 D 228.0000 CT3.1 E 0.0000 DC3 ơnh hơơng cơa hoơt nơơc đơn chơt lơơng dơơc liơu Hoài sơn trình bơo quơn Ảnh hưởng hoạt độ nước đến hàm lượng terpenoid cuWa Hoài sơn trình bơo quơn The SAS System OBS REP TRT TP4 TP8 TP12 1 CT5.1 0.682 0.677 0.670 CT5.2 0.681 0.673 0.664 CT5.3 0.679 0.671 0.662 CT5.4 0.672 0.667 0.658 CT5.5 0.670 0.663 0.653 CT5.6 0.618 0.545 0.467 CT5.1 0.681 0.678 0.669 CT5.2 0.682 0.674 0.665 CT5.3 0.680 0.670 0.663 10 CT5.4 0.671 0.668 0.657 11 CT5.5 0.669 0.664 0.652 12 CT5.6 0.619 0.544 0.468 13 CT5.1 0.671 0.676 0.671 14 CT5.2 0.663 0.672 0.663 15 CT5.3 0.661 0.672 0.661 16 CT5.4 0.659 0.666 0.659 17 CT5.5 0.654 0.662 0.654 18 CT5.6 0.466 0.546 0.466 Analysis of Variance Procedure Class Level Information Class Levels Values REP 123 TRT CT5.1 CT5.2 CT5.3 CT5.4 CT5.5 CT5.6 TP4 15 0.67 0.68 0.466 0.618 0.619 0.654 0.659 0.661 0.663 0.669 0.671 0.672 0.679 0.681 0.682 TP8 17 0.67 0.544 0.545 0.546 0.662 0.663 0.664 0.666 0.667 0.668 0.671 0.672 0.673 0.674 0.676 0.677 0.678 TP12 17 0.67 0.466 0.467 0.468 0.652 0.653 0.654 0.657 0.658 0.659 0.661 0.662 0.663 0.664 0.665 0.669 0.671 Analysis of Variance Procedure Number of observations in data set = 18 Analysis of Variance Procedure Dependent Variable: TP4 Sum of Mean Source DF Squares Square F Value Pr > F Model 0.03320267 0.00474324 4.51 0.0163 Error 10 0.01052533 0.00105253 Corrected Total 17 0.04372800 R-Square C.V. Root MSE TP4 Mean 0.759300 4.958141 0.032443 0.654333 Analysis of Variance Procedure Dependent Variable: TP4 Source DF Anova SS Mean Square F Value Pr > F REP 0.00577600 0.00288800 2.74 0.1122 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 80 TRT 0.02742667 0.00548533 5.21 0.0130 Analysis of Variance Procedure Dependent Variable: TP8 Sum of Mean Source DF Squares Square F Value Pr > F Model 0.03953933 0.00564848 5295.45 0.0001 Error 10 0.00001067 0.00000107 Corrected Total 17 0.03955000 R-Square C.V. Root MSE TP8 Mean 0.999730 0.159055 0.001033 0.649333 Analysis of Variance Procedure Dependent Variable: TP8 Source DF Anova SS Mean Square F Value Pr > F REP 0.00000133 0.00000067 0.62 0.5549 TRT 0.03953800 0.00790760 7413.37 0.0001 Analysis of Variance Procedure Dependent Variable: TP12 Sum of Mean Source DF Squares Square F Value Pr > F Model 0.09496800 0.01356686 11305.71 0.0001 Error 10 0.00001200 0.00000120 Corrected Total 17 0.09498000 R-Square C.V. Root MSE TP12 Mean 0.999874 0.174157 0.001095 0.629000 Analysis of Variance Procedure Dependent Variable: TP12 Source DF Anova SS Mean Square F Value Pr > F REP 0.00000000 0.00000000 0.00 1.0000 TRT 0.09496800 0.01899360 15828.00 0.0001 Analysis of Variance Procedure T tests (LSD) for variable: TP4 NOTE: This test controls the type I comparisonwise error rate not the experimentwise error rate. Alpha= 0.05 df= 10 MSE= 0.001053 Critical Value of T= 2.23 Least Significant Difference= 0.059 Means with the same letter are not significantly different. T Grouping Mean N TRT A 0.67800 CT5.1 A 0.67533 CT5.2 A 0.67333 CT5.3 A 0.66733 CT5.4 A 0.66433 CT5.5 B 0.56767 CT5.6 Analysis of Variance Procedure T tests (LSD) for variable: TP8 NOTE: This test controls the type I comparisonwise error rate not the experimentwise error rate. Alpha= 0.05 df= 10 MSE= 1.067E-6 Critical Value of T= 2.23 Least Significant Difference= 0.0019 Means with the same letter are not significantly different. T Grouping Mean N TRT A 0.6770000 CT5.1 B 0.6730000 CT5.2 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 81 C 0.6710000 CT5.3 D 0.6670000 CT5.4 E 0.6630000 CT5.5 F 0.5450000 CT5.6 Analysis of Variance Procedure T tests (LSD) for variable: TP12 NOTE: This test controls the type I comparisonwise error rate not the experimentwise error rate. Alpha= 0.05 df= 10 MSE= 1.2E-6 Critical Value of T= 2.23 Least Significant Difference= 0.002 Means with the same letter are not significantly different. T Grouping Mean N TRT A 0.6700000 CT5.1 B 0.6640000 CT5.2 C 0.6620000 CT5.3 D 0.6580000 CT5.4 E 0.6530000 CT5.5 F 0.4670000 CT5.6 Ảnh hưởng hoạt độ nước đến chất lượng ca‡m quan cu‡a Hoài sơn trình bơo quơn The SAS System OBS REP TRT CQ0 CQ4 CQ8 CQ12 1 CT5.1 18.1 17.8 17.6 17.3 CT5.2 18.5 18.3 18.1 17.8 CT5.3 18.5 18.3 18.1 17.6 CT5.4 18.4 18.3 17.7 17.2 CT5.5 18.2 17.9 16.2 14.8 CT5.6 17.3 14.8 10.2 6.8 CT5.1 18.0 17.7 17.7 17.2 CT5.2 18.6 18.2 18.2 17.9 CT5.3 18.4 18.3 18.0 17.5 10 CT5.4 18.5 18.4 17.8 17.1 11 CT5.5 18.3 17.8 16.3 14.7 12 CT5.6 17.2 14.9 10.4 6.6 13 CT5.1 18.2 17.9 17.5 17.4 14 CT5.2 18.4 18.4 18.0 17.7 15 CT5.3 18.6 18.3 18.2 17.7 16 CT5.4 18.3 18.3 17.6 17.3 17 CT5.5 18.1 18.0 16.1 14.9 18 CT5.6 17.4 14.7 10.0 7.0 Analysis of Variance Procedure Class Level Information Class Levels Values REP 123 TRT CT5.1 CT5.2 CT5.3 CT5.4 CT5.5 CT5.6 CQ0 10 18 17.2 17.3 17.4 18.1 18.2 18.3 18.4 18.5 18.6 CQ4 10 18 14.7 14.8 14.9 17.7 17.8 17.9 18.2 18.3 18.4 CQ8 13 10 18 10.2 10.4 16.1 16.2 16.3 17.5 17.6 17.7 17.8 18.1 18.2 CQ12 15 6.6 6.8 14.7 14.8 14.9 17.1 17.2 17.3 17.4 17.5 17.6 17.7 17.8 17.9 Analysis of Variance Procedure Number of observations in data set = 18 Analysis of Variance Procedure Dependent Variable: CQ0 Sum of Mean Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 82 Source DF Squares Square F Value Pr > F Model 3.10000000 0.44285714 36.90 0.0001 Error 10 0.12000000 0.01200000 Corrected Total 17 3.22000000 R-Square C.V. Root MSE CQ Mean 0.962733 0.602997 0.109545 18.16667 Analysis of Variance Procedure Dependent Variable: CQ0 Source DF Anova SS Mean Square F Value Pr > F REP 0.00000000 0.00000000 0.00 1.0000 TRT 3.10000000 0.62000000 51.67 0.0001 Analysis of Variance Procedure Dependent Variable: CQ4 Sum of Mean Source DF Squares Square F Value Pr > F Model 28.45722222 4.06531746 515.32 0.0001 Error 10 0.07888889 0.00788889 Corrected Total 17 28.53611111 R-Square C.V. Root MSE CQ4 Mean 0.997235 0.505454 0.088819 17.57222 Analysis of Variance Procedure Dependent Variable: CQ4 Source DF Anova SS Mean Square F Value Pr > F REP 0.00777778 0.00388889 0.49 0.6249 TRT 28.44944444 5.68988889 721.25 0.0001 Analysis of Variance Procedure Dependent Variable: CQ8 Sum of Mean Source DF Squares Square F Value Pr > F Model 142.1283333 20.3040476 2100.42 0.0001 Error 10 0.0966667 0.0096667 Corrected Total 17 142.2250000 R-Square C.V. Root MSE CQ8 Mean 0.999320 0.602569 0.098319 16.31667 Analysis of Variance Procedure Dependent Variable: CQ8 Source DF Anova SS Mean Square F Value Pr > F REP 0.0833333 0.0416667 4.31 0.0447 TRT 142.0450000 28.4090000 2938.86 0.0001 Analysis of Variance Procedure Dependent Variable: CQ12 Sum of Mean Source DF Squares Square F Value Pr > F Model 274.9883333 39.2840476 4063.87 0.0001 Error 10 0.0966667 0.0096667 Corrected Total 17 275.0850000 R-Square C.V. Root MSE CQ12 Mean 0.999649 0.644716 0.098319 15.25000 Analysis of Variance Procedure Dependent Variable: CQ12 Source DF Anova SS Mean Square F Value Pr > F REP 0.0833333 0.0416667 4.31 0.0447 TRT 274.9050000 54.9810000 5687.69 0.0001 Analysis of Variance Procedure T tests (LSD) for variable: CQ0 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 83 NOTE: This test controls the type I comparisonwise error rate not the experimentwise error rate. Alpha= 0.05 df= 10 MSE= 0.012 Critical Value of T= 2.23 Least Significant Difference= 0.1993 Means with the same letter are not significantly different. T Grouping Mean N TRT A 18.50000 CT5.3 A 18.50000 CT5.2 A 18.40000 CT5.4 B 18.20000 CT5.5 B 18.10000 CT5.1 C 17.30000 CT5.6 Analysis of Variance Procedure T tests (LSD) for variable: CQ4 NOTE: This test controls the type I comparisonwise error rate not the experimentwise error rate. Alpha= 0.05 df= 10 MSE= 0.007889 Critical Value of T= 2.23 Least Significant Difference= 0.1616 Means with the same letter are not significantly different. T Grouping Mean N TRT A 18.30000 CT5.4 A 18.30000 CT5.3 A 18.30000 CT5.2 B 17.90000 CT5.5 B 17.80000 CT5.1 C 14.80000 CT5.6 Analysis of Variance Procedure T tests (LSD) for variable: CQ8 NOTE: This test controls the type I comparisonwise error rate not the experimentwise error rate. Alpha= 0.05 df= 10 MSE= 0.009667 Critical Value of T= 2.23 Least Significant Difference= 0.1789 Means with the same letter are not significantly different. T Grouping Mean N TRT A 18.10000 CT5.3 A 18.10000 CT5.2 B 17.70000 CT5.4 B 17.60000 CT5.1 C 16.20000 CT5.5 D 10.20000 CT5.6 Analysis of Variance Procedure T tests (LSD) for variable: CQ12 NOTE: This test controls the type I comparisonwise error rate not the experimentwise error rate. Alpha= 0.05 df= 10 MSE= 0.009667 Critical Value of T= 2.23 Least Significant Difference= 0.1789 Means with the same letter are not significantly different. T Grouping Mean N TRT A 17.80000 CT5.2 B 17.60000 CT5.3 C 17.30000 CT5.1 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 84 C D E 17.20000 14.80000 6.80000 CT5.4 CT5.5 CT5.6 Ảnh hưởng nồng độ khí O2 đến chất lượng Hoài sơn trình bảo quản Ảnh hưởng nồng độ khí O2 đến hàm lượng terpenoid Hoài sơn trình bảo quản The SAS System OBS REP TRT TP6 TP12 1 DC6 0.56 0.43 CT6.1 0.61 0.58 CT6.2 0.60 0.56 CT6.3 0.57 0.52 CT6.4 0.53 0.47 DC6 0.55 0.44 CT6.1 0.60 0.59 CT6.2 0.61 0.57 CT6.3 0.58 0.51 10 CT6.4 0.54 0.46 11 DC6 0.57 0.42 12 CT6.1 0.62 0.57 13 CT6.2 0.59 0.55 14 CT6.3 0.56 0.53 15 CT6.4 0.52 0.48 Analysis of Variance Procedure Class Level Information Class Levels Values REP 123 TRT CT6.1 CT6.2 CT6.3 CT6.4 DC6 TP6 11 0.6 0.52 0.53 0.54 0.55 0.56 0.57 0.58 0.59 0.61 0.62 TP12 14 0.42 0.43 0.44 0.46 0.47 0.48 0.51 0.52 0.53 0.55 0.56 0.57 0.58 0.59 Number of observations in data set = 15 Analysis of Variance Procedure Dependent Variable: TP6 Sum of Mean Source DF Squares Square F Value Pr > F Model 0.01240000 0.00206667 17.22 0.0004 Error 0.00096000 0.00012000 Corrected Total 14 0.01336000 R-Square C.V. Root MSE TP6 Mean 0.928144 1.908441 0.010954 0.574000 Analysis of Variance Procedure Dependent Variable: TP6 Source DF Anova SS Mean Square F Value Pr > F REP 0.00004000 0.00002000 0.17 0.8493 TRT 0.01236000 0.00309000 25.75 0.0001 Analysis of Variance Procedure Dependent Variable: TP12 Sum of Mean Source DF Squares Square F Value Pr > F Model 0.04648000 0.00774667 64.56 0.0001 Error 0.00096000 0.00012000 Corrected Total 14 0.04744000 R-Square C.V. Root MSE TP12 Mean 0.979764 2.139541 0.010954 0.512000 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 85 Analysis of Variance Procedure Dependent Variable: TP12 Source DF Anova SS Mean Square F Value Pr > F REP 0.00004000 0.00002000 0.17 0.8493 TRT 0.04644000 0.01161000 96.75 0.0001 Analysis of Variance Procedure T tests (LSD) for variable: TP6 NOTE: This test controls the type I comparisonwise error rate not the experimentwise error rate. Alpha= 0.05 df= MSE= 0.00012 Critical Value of T= 2.31 Least Significant Difference= 0.0206 Means with the same letter are not significantly different. T Grouping Mean N TRT A 0.610000 CT6.1 A 0.600000 CT6.2 B 0.570000 CT6.3 B 0.560000 DC6 C 0.530000 CT6.4 Analysis of Variance Procedure T tests (LSD) for variable: TP12 NOTE: This test controls the type I comparisonwise error rate not the experimentwise error rate. Alpha= 0.05 df= MSE= 0.00012 Critical Value of T= 2.31 Least Significant Difference= 0.0206 Means with the same letter are not significantly different. T Grouping Mean N TRT A 0.580000 CT6.1 A 0.560000 CT6.2 B 0.520000 CT6.3 C 0.470000 CT6.4 D 0.430000 DC6 Ảnh hưởng nồng độ khí O2 đến chất lượng cảm quan Hoài sơn trình bảo quản The SAS System OBS REP TRT CQ6 CQ12 1 DC6 16.70 14.80 CT6.1 18.30 17.60 CT6.2 18.10 17.00 CT6.3 18.00 16.70 CT6.4 17.70 16.50 DC6 16.80 14.70 CT6.1 18.35 17.65 CT6.2 18.20 17.05 CT6.3 18.10 16.75 10 CT6.4 17.80 16.50 11 DC6 16.60 14.60 12 CT6.1 18.25 17.55 13 CT6.2 18.00 16.95 14 CT6.3 17.90 16.65 15 CT6.4 17.70 16.50 Analysis of Variance Procedure Class Level Information Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 86 Class Levels Values REP 123 TRT CT6.1 CT6.2 CT6.3 CT6.4 DC6 CQ6 12 18 16.6 16.7 16.8 17.7 17.8 17.9 18.1 18.2 18.3 18.25 18.35 CQ12 13 17 14.6 14.7 14.8 16.5 16.7 17.6 16.65 16.75 16.95 17.05 17.55 17.65 Number of observations in data set = 15 Analysis of Variance Procedure Dependent Variable: CQ6 Sum of Mean Source DF Squares Square F Value Pr > F Model 4.83100000 0.80516667 878.36 0.0001 Error 0.00733333 0.00091667 Corrected Total 14 4.83833333 R-Square C.V. Root MSE CQ6 Mean 0.998484 0.170412 0.030277 17.76667 Analysis of Variance Procedure Dependent Variable: CQ6 Source DF Anova SS Mean Square F Value Pr > F REP 0.06433333 0.03216667 35.09 0.0001 TRT 4.76666667 1.19166667 1300.00 0.0001 Analysis of Variance Procedure Dependent Variable: CQ12 Sum of Mean Source DF Squares Square F Value Pr > F Model 14.23900000 2.37316667 1186.58 0.0001 Error 0.01600000 0.00200000 Corrected Total 14 14.25500000 R-Square C.V. Root MSE CQ12 Mean 0.998878 0.271039 0.044721 16.50000 Analysis of Variance Procedure Dependent Variable: CQ12 Source DF Anova SS Mean Square F Value Pr > F REP 0.01900000 0.00950000 4.75 0.0437 TRT 14.22000000 3.55500000 1777.50 0.0001 Analysis of Variance Procedure T tests (LSD) for variable: CQ6 NOTE: This test controls the type I comparisonwise error rate not the experimentwise error rate. Alpha= 0.05 df= MSE= 0.000917 Critical Value of T= 2.31 Least Significant Difference= 0.057 Means with the same letter are not significantly different. T Grouping Mean N TRT A 18.30000 CT6.1 B 18.10000 CT6.2 C 18.00000 CT6.3 D 17.70000 CT6.4 E 16.70000 DC6 Analysis of Variance Procedure T tests (LSD) for variable: CQ12 NOTE: This test controls the type I comparisonwise error rate not the experimentwise error rate. Alpha= 0.05 df= MSE= 0.002 Critical Value of T= 2.31 Least Significant Difference= 0.0842 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 87 Means with the same letter are not significantly different. T Grouping Mean N TRT A 17.60000 CT6.1 B 17.00000 CT6.2 C 16.70000 CT6.3 D 16.50000 CT6.4 E 14.70000 DC6 Ảnh hưởng nồng độ khí CO2 đến chất lượng Hoài sơn trình bảo quản Ảnh hưởng nồng độ khí CO2 đến hàm lượng terpenoid Hoài sơn trình bảo quản The SAS System OBS REP TRT TP6 TP12 1 DC7 0.56 0.43 CT7.1 0.57 0.50 CT7.2 0.58 0.53 CT7.3 0.61 0.57 CT7.4 0.62 0.59 DC7 0.55 0.44 CT7.1 0.56 0.51 CT7.2 0.59 0.54 CT7.3 0.60 0.58 10 CT7.4 0.61 0.60 11 DC7 0.57 0.42 12 CT7.1 0.58 0.49 13 CT7.2 0.57 0.52 14 CT7.3 0.62 0.56 15 CT7.4 0.63 0.58 Analysis of Variance Procedure Class Level Information Class Levels Values REP 123 TRT CT7.1 CT7.2 CT7.3 CT7.4 DC7 TP6 0.6 0.55 0.56 0.57 0.58 0.59 0.61 0.62 0.63 TP12 14 0.5 0.6 0.42 0.43 0.44 0.49 0.51 0.52 0.53 0.54 0.56 0.57 0.58 0.59 Number of observations in data set = 15 Analysis of Variance Procedure Dependent Variable: TP6 Sum of Mean Source DF Squares Square F Value Pr > F Model 0.00840000 0.00140000 17.50 0.0003 Error 0.00064000 0.00008000 Corrected Total 14 0.00904000 R-Square C.V. Root MSE TP6 Mean 0.929204 1.521135 0.008944 0.588000 Analysis of Variance Procedure Dependent Variable: TP6 Source DF Anova SS Mean Square F Value Pr > F REP 0.00036000 0.00018000 2.25 0.1678 TRT 0.00804000 0.00201000 25.12 0.0001 Analysis of Variance Procedure Dependent Variable: TP12 Sum of Mean Source DF Squares Square F Value Pr > F Model 0.04876000 0.00812667 99999.99 0.0001 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 88 Error 0.00000000 0.00000000 Corrected Total 14 0.04876000 R-Square C.V. Root MSE TP12 Mean 1.000000 0 0.524000 Analysis of Variance Procedure Dependent Variable: TP12 Source DF Anova SS Mean Square F Value Pr > F REP 0.00100000 0.00050000 99999.99 0.0001 TRT 0.04776000 0.01194000 99999.99 0.0001 Analysis of Variance Procedure T tests (LSD) for variable: TP6 NOTE: This test controls the type I comparisonwise error rate not the experimentwise error rate. Alpha= 0.05 df= MSE= 0.00008 Critical Value of T= 2.31 Least Significant Difference= 0.0168 Means with the same letter are not significantly different. T Grouping Mean N TRT A 0.620000 CT7.4 A 0.610000 CT7.3 B 0.580000 CT7.2 C B 0.570000 CT7.1 C 0.560000 DC7 Analysis of Variance Procedure T tests (LSD) for variable: TP12 NOTE: This test controls the type I comparisonwise error rate not the experimentwise error rate. Alpha= 0.05 df= MSE= Critical Value of T= 2.31 Least Significant Difference= Means with the same letter are not significantly different. T Grouping Mean N TRT A 0.5900 CT7.4 B 0.5700 CT7.3 C 0.5300 CT7.2 D 0.5000 CT7.1 E 0.4300 DC7 Ảnh hưởng nồng độ khí CO2 đến chất lượng cảm quan Hoài sơn trình bảo quản The SAS System OBS REP TRT CQ6 CQ12 1 DC7 16.7 14.8 CT7.1 17.8 17.2 CT7.2 18.0 17.5 CT7.3 18.1 17.7 CT7.4 18.3 18.0 DC7 16.8 14.7 CT7.1 17.9 17.1 CT7.2 18.1 17.4 CT7.3 18.2 17.6 10 CT7.4 18.4 17.9 11 DC7 16.6 14.6 12 CT7.1 17.7 17.3 13 CT7.2 17.9 17.6 14 CT7.3 18.0 17.8 15 CT7.4 18.2 18.1 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 89 Analysis of Variance Procedure Class Level Information Class Levels Values REP 123 TRT CT7.1 CT7.2 CT7.3 CT7.4 DC7 CQ6 11 18 16.6 16.7 16.8 17.7 17.8 17.9 18.1 18.2 18.3 18.4 CQ12 14 18 14.6 14.7 14.8 17.1 17.2 17.3 17.4 17.5 17.6 17.7 17.8 17.9 18.1 Number of observations in data set = 15 Analysis of Variance Procedure Dependent Variable: CQ6 Sum of Mean Source DF Squares Square F Value Pr > F Model 4.86400000 0.81066667 99999.99 0.0001 Error 0.00000000 0.00000000 Corrected Total 14 4.86400000 R-Square C.V. Root MSE CQ6 Mean 1.000000 0 17.78000 Analysis of Variance Procedure Dependent Variable: CQ6 Source DF Anova SS Mean Square F Value Pr > F REP 0.10000000 0.05000000 99999.99 0.0001 TRT 4.76400000 1.19100000 99999.99 0.0001 Analysis of Variance Procedure Dependent Variable: CQ12 Sum of Mean Source DF Squares Square F Value Pr > F Model 21.25600000 3.54266667 590.44 0.0001 Error 0.04800000 0.00600000 Corrected Total 14 21.30400000 R-Square C.V. Root MSE CQ12 Mean 0.997747 0.455110 0.077460 17.02000 Analysis of Variance Procedure Dependent Variable: CQ12 Source DF Anova SS Mean Square F Value Pr > F REP 0.05200000 0.02600000 4.33 0.0531 TRT 21.20400000 5.30100000 883.50 0.0001 Analysis of Variance Procedure T tests (LSD) for variable: CQ6 NOTE: This test controls the type I comparisonwise error rate not the experimentwise error rate. Alpha= 0.05 df= MSE= Critical Value of T= 2.31 Least Significant Difference= Means with the same letter are not significantly different. T Grouping Mean N TRT A 18.30 CT7.4 B 18.10 CT7.3 C 18.00 CT7.2 D 17.80 CT7.1 E 16.70 DC7 Analysis of Variance Procedure T tests (LSD) for variable: CQ12 NOTE: This test controls the type I comparisonwise error rate not the experimentwise error rate. Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 90 Alpha= 0.05 df= MSE= 0.006 Critical Value of T= 2.31 Least Significant Difference= 0.1458 Means with the same letter are not significantly different. T Grouping Mean N TRT A 18.00000 CT7.4 B 17.70000 CT7.3 C 17.50000 CT7.2 D 17.20000 CT7.1 E 14.70000 DC7 Ảnh hưởng áp suất chân không đến chất lượng Hoài sơn trình bảo quản Ảnh hưởng áp suất chân không đến hàm lượng terpenoid Hoài sơn trình bảo quản The SAS System OBS REP TRT TP6 TP12 1 DC8 0.56 0.43 CT8.1 0.57 0.51 CT8.2 0.59 0.54 CT8.3 0.60 0.56 CT8.4 0.62 0.57 DC8 0.55 0.44 CT8.1 0.57 0.50 CT8.2 0.58 0.55 CT8.3 0.61 0.57 10 CT8.4 0.63 0.56 11 DC8 0.57 0.42 12 CT8.1 0.56 0.52 13 CT8.2 0.60 0.53 14 CT8.3 0.59 0.55 15 CT8.4 0.61 0.58 Analysis of Variance Procedure Class Level Information Class Levels Values REP 123 TRT CT8.1 CT8.2 CT8.3 CT8.4 DC8 TP6 0.6 0.55 0.56 0.57 0.58 0.59 0.61 0.62 0.63 TP12 12 0.5 0.42 0.43 0.44 0.51 0.52 0.53 0.54 0.55 0.56 0.57 0.58 Number of observations in data set = 15 Analysis of Variance Procedure Dependent Variable: TP6 Sum of Mean Source DF Squares Square F Value Pr > F Model 0.00724000 0.00120667 11.31 0.0016 Error 0.00085333 0.00010667 Corrected Total 14 0.00809333 R-Square C.V. Root MSE TP6 Mean 0.894563 1.758449 0.010328 0.587333 Analysis of Variance Procedure Dependent Variable: TP6 Source DF Anova SS Mean Square F Value Pr > F REP 0.00001333 0.00000667 0.06 0.9399 TRT 0.00722667 0.00180667 16.94 0.0006 Analysis of Variance Procedure Dependent Variable: TP12 Sum of Mean Source DF Squares Square F Value Pr > F Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 91 Model 0.03808000 0.00634667 52.89 0.0001 Error 0.00096000 0.00012000 Corrected Total 14 0.03904000 R-Square C.V. Root MSE TP12 Mean 0.975410 2.098554 0.010954 0.522000 Analysis of Variance Procedure Dependent Variable: TP12 Source DF Anova SS Mean Square F Value Pr > F REP 0.00004000 0.00002000 0.17 0.8493 TRT 0.03804000 0.00951000 79.25 0.0001 Analysis of Variance Procedure T tests (LSD) for variable: TP6 NOTE: This test controls the type I comparisonwise error rate not the experimentwise error rate. Alpha= 0.05 df= MSE= 0.000107 Critical Value of T= 2.31 Least Significant Difference= 0.0194 Means with the same letter are not significantly different. T Grouping Mean N TRT A 0.620000 CT8.4 B 0.600000 CT8.3 B 0.590000 CT8.2 C 0.566667 CT8.1 C 0.560000 DC8 Analysis of Variance Procedure T tests (LSD) for variable: TP12 NOTE: This test controls the type I comparisonwise error rate not the experimentwise error rate. Alpha= 0.05 df= MSE= 0.00012 Critical Value of T= 2.31 Least Significant Difference= 0.0206 Means with the same letter are not significantly different. T Grouping Mean N TRT A 0.570000 CT8.4 B A 0.560000 CT8.3 B 0.540000 CT8.2 C 0.510000 CT8.1 D 0.430000 DC3 Ảnh hưởng áp suất chân không đến chất lượng cảm quan Hoài sơn trình bảo quản The SAS System OBS REP TRT CQ6 CQ12 1 DC8 16.7 14.8 CT8.1 17.6 15.5 CT8.2 17.9 16.4 CT8.3 18.1 17.2 CT8.4 18.3 17.8 DC8 16.8 14.7 CT8.1 17.5 15.4 CT8.2 17.8 16.5 CT8.3 18.0 17.1 10 CT8.4 18.4 17.7 11 DC8 16.6 14.6 12 CT8.1 17.7 15.6 13 CT8.2 18.0 16.3 14 CT8.3 18.2 17.3 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 92 15 CT8.4 18.2 17.9 Analysis of Variance Procedure Class Level Information Class Levels Values REP 123 TRT CT8.1 CT8.2 CT8.3 CT8.4 DC8 CQ6 13 18 16.6 16.7 16.8 17.5 17.6 17.7 17.8 17.9 18.1 18.2 18.3 18.4 CQ12 15 14.6 14.7 14.8 15.4 15.5 15.6 16.3 16.4 16.5 17.1 17.2 17.3 17.7 17.8 17.9 Number of observations in data set = 15 Analysis of Variance Procedure Dependent Variable: CQ6 Sum of Mean Source DF Squares Square F Value Pr > F Model 4.70800000 0.78466667 65.39 0.0001 Error 0.09600000 0.01200000 Corrected Total 14 4.80400000 R-Square C.V. Root MSE CQ6 Mean 0.980017 0.618197 0.109545 17.72000 Analysis of Variance Procedure Dependent Variable: CQ6 Source DF Anova SS Mean Square F Value Pr > F REP 0.00400000 0.00200000 0.17 0.8493 TRT 4.70400000 1.17600000 98.00 0.0001 Analysis of Variance Procedure Dependent Variable: CQ12 Sum of Mean Source DF Squares Square F Value Pr > F Model 18.81600000 3.13600000 285.09 0.0001 Error 0.08800000 0.01100000 Corrected Total 14 18.90400000 R-Square C.V. Root MSE CQ12 Mean 0.995345 0.642652 0.104881 16.32000 Analysis of Variance Procedure Dependent Variable: CQ12 Source DF Anova SS Mean Square F Value Pr > F REP 0.01200000 0.00600000 0.55 0.5997 TRT 18.80400000 4.70100000 427.36 0.0001 Analysis of Variance Procedure T tests (LSD) for variable: CQ6 NOTE: This test controls the type I comparisonwise error rate not the experimentwise error rate. Alpha= 0.05 df= MSE= 0.012 Critical Value of T= 2.31 Least Significant Difference= 0.2063 Means with the same letter are not significantly different. T Grouping Mean N TRT A 18.30000 CT8.4 B A 18.10000 CT8.3 B 17.90000 CT8.2 C 17.60000 CT8.1 D 16.70000 DC8 Analysis of Variance Procedure T tests (LSD) for variable: CQ12 NOTE: This test controls the type I comparisonwise error rate not the experimentwise error rate. Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 93 Alpha= 0.05 df= MSE= 0.011 Critical Value of T= 2.31 Least Significant Difference= 0.1975 Means with the same letter are not significantly different. T Grouping Mean N TRT A 17.80000 CT8.4 B 17.20000 CT8.3 C 16.40000 CT8.2 D 15.50000 CT8.1 E 14.70000 DC8 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 94 [...]... toàn, tiết kiệm nhất mà vẫn đảm bảo được chất lượng dược liệu là rất cần thiết Chính vì vậy, chúng tôi tiến hành đề tài Nghiên cứu công nghệ đặc chế và bảo quản dược liệu Hoài sơn sau thu hoạch 2 Mục đích và yêu cầu nghiên cứu * Mục đích Xây dựng được quy trình công nghệ đặc chế và bảo quản dược liệu Hoài sơn đảm bảo chất lượng dược lý, cảm quan, an toàn với con người và thân thiện với môi trường Học... pháp và xác định được chế độ công nghệ sơ chế, đặc chế dược liệu Hoài sơn nhằm tạo ra được nguyên liệu đồng nhất, cải thiện chất lượng và hạn chế mức dư lượng hóa chất độc hại đến sức khỏe con người và môi trường - Lựa chọn được phương pháp và xác định chế độ công nghệ bảo quản dược liệu Hoài sơn đảm bảo chất lượng trong thời gian 12 tháng - Tổng hợp xây dựng được quy trình công nghệ sơ chế, đặc chế và. .. các dược liệu có hình dạng giống nhau hoặc dược liệu giả được trộn lẫn với dược liệu thật và lấy tên dược liệu thật Một số dược liệu giả thường gặp trên thị trường như: Hoàng kỳ, Hoài sơn, Bạch linh, Đinh lăng, Chi tử [1,3,58] Phương pháp sơ chế và bảo quản dược liệu thường được áp dụng chủ yếu là thủ công và dựa vào kinh nghiệm của y học cổ truyền và được tổng hợp như sau: Nguyên liệu sau thu hoạch. .. dạng thu c sắc uống hoặc tán bột uống Thường dùng phối hợp với các vị thu c khác [12] d) Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng dược liệu Hoài sơn Theo tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam IV: độ ẩm không quá 12%; tro toàn phần không quá 2%; tạp chất không quá 0,5%; dược liệu không có màu vàng và đỏ [7] 1.2.2 Thực trạng kỹ thu t sơ chế, đặc chế và bảo quản dược liệu Hoài sơn 1.2.2.1 Thực trạng kỹ thu t sơ chế, đặc chế. .. lượng dược liệu và sức khỏe người sử dụng [59] Về công nghệ sơ chế và bảo quản dược liệu tại Việt Nam đang còn rất lạc hậu, chế biến dược liệu thực tế thường không tiến hành theo quy trình mà theo hướng đơn giản hoá, chủ yếu sử dụng theo hình thức sản xuất thủ công bằng kinh nghiệm cổ truyền là nguyên nhân dẫn đến tổn thất sau thu hoạch cả lượng và chất [8] Hoài sơn là một trong những loại dược liệu. .. Sơ chế nguyên liệu Đặc chế Làm khô Bảo quản Trong đó: Công đoạn sơ chế nguyên liệu sau khi thu hoạch bao gồm phân loại, làm sạch (cơ học và xử lý côn trùng, nấm mốc) Tuỳ theo yêu cầu đặc thù một số dược liệu cần phải được đặc chế nhằm giảm thời gian làm khô; ngăn ngừa hư hỏng do nấm mốc, vi sinh vật và côn trùng, khử độc tính các hợp phần cây bản địa có độc và tăng hiệu năng trị liệu Tiếp đến là công. .. đặc chế và bảo quản dược liệu Hoài sơn sau thu hoạch Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 3 Chương 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Thực trạng sơ chế và bảo quản dược liệu tại Việt Nam Theo đánh giá chất lượng dược liệu và thu c đông y trên thị trường Việt Nam hiện nay đang còn một số bất cập Tại hội nghị ban thường vụ mở rộng lần thứ nhất năm 1999, Hội dược liệu Việt Nam... và cách tiếp cận nghiên cứu Từ tổng quan tài liệu và tổng hợp thông tin đã nêu trên cho thấy công nghệ sơ chế, đặc chế dược liệu Hoài sơn theo kinh nghiệm của y học cổ truyền Việt Nam và Trung Quốc đã được đúc kết từ ngàn đời nay Do vậy cách tiếp cận nghiên cứu chung của đề tài trên cơ sở kế thừa, hoàn thiện và phát triển Cụ thể: Tính kế thừa Gồm hai công đoạn đặc chế là xử lý nhớt và sunfit hóa theo... sấy khô [56] 1.2.2.2 Thực trạng kỹ thu t bảo quản dược liệu Hoài sơn Đối với dược liệu Hoài sơn thường được tiến hành bảo quản trong môi trường kín hạn chế khả năng tiếp xúc với không khí bên ngoài Trong quá trình bảo quản sản phẩm phải đảm bảo Hoài sơn thật khô ròn, có mùi thơm trên bề mặt có lớp bột trắng mịn Tuy nhiên, phương thức bảo quản Hoài sơn chủ yếu là ở điều kiện gia đình: dùng cót quây... trạng dược liệu bị mốc, mọt và côn trùng phá hoại Theo thống kê tỷ lệ dược liệu bị mọt 15 - 20%, tỷ lệ dược liệu bị mốc 12 - 28% Để hạn chế tình trạng này, thường trong thời gian bảo quản trên 3 tháng cần phải sấy định kỳ đồng thời xông lưu huỳnh [9] Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 6 1.2 Giới thiệu về Hoài sơn 1.2.1 Đặc điểm của Hoài sơn Dược liệu Hoài sơn là . định công nghệ đặc chế dược liệu Hoài sơn 28 2.2.2 Nghiên cứu xác định công nghệ bảo quản dược liệu Hoài sơn 28 2.2.3 Tổng hợp xây dựng được quy trình công nghệ đặc chế và bảo quản dược liệu Hoài. sơn sau thu hoạch. 29 2.3 Phương pháp nghiên cứu 29 2.3.1 Phương pháp công nghệ 29 2.3.2 Nghiên cứu xác định công nghệ đặc chế dược liệu Hoài sơn 30 2.3.3 Nghiên cứu xác định chế độ bảo quản. quá 0,5%; dược liệu không có màu vàng và đỏ [7]. 1.2.2. Thực trạng kỹ thu t sơ chế, đặc chế và bảo quản dược liệu Hoài sơn 1.2.2.1. Thực trạng kỹ thu t sơ chế, đặc chế dược liệu Hoài sơn theo
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu công nghệ đặc chế và bảo quản dược liệu hoài sơn sau thu hoạch, Nghiên cứu công nghệ đặc chế và bảo quản dược liệu hoài sơn sau thu hoạch, Nghiên cứu công nghệ đặc chế và bảo quản dược liệu hoài sơn sau thu hoạch, Chương 1. Tổng quan tài liệu, Chương 2. Vật liệu, nội dung và phương pháp nghiên cứu, Chương 3. Kết quả và thảo luận, Tài liệu tham khảo

Từ khóa liên quan